Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)

90 42 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 12:46

Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - LÊ TÙNG GIANG Tên tài: NGHIÊN C U TÍNH KINH T C A M T S BI N PHÁP GI M THI U BI N I KHÍ H U TRONG S N XU T LÚA KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính qui Chuyên ngành : Khoa h c Môi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2013-2015 ng Thái Nguyên, N m 2014 ng I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LÊ TÙNG GIANG Tên tài: NGHIÊN C U TÍNH KINH T C A M T S BI N PHÁP GI M THI U BI N I KHÍ H U TRONG S N XU T LÚA KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính qui Chuyên ngành : Khoa h c Mơi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2013-2015 Giáo viên h IH C ng d n ng ng : PGS.TS Th Lan PGS.TS Mai V n Tr nh Thái nguyên, n m 2014 i L IC M N Trong su t trình h c t p, nghiên c u th c hi n tài vi t lu n v n, em ã nh n c s quan tâm, h ng d n giúp c a nhi u quý Th y Cô, nhi u t p th cá nhân tr ng, gia ình b n bè Em xin chân thành c m n th y cô giáo tr ng i h c Nông Lâm, c bi t th y cô giáo khoa Môi tr ng, ã v i tri th c tâm huy t c a truy n t v n ki n th c quý báu cho em nh ng n m tháng h c t p t i tr ng Em xin chân thành c m n cán b h ng d n Ths Nguy n Th Hu , cô, chú, anh, ch Vi n Môi tr ng Nông nghi p Công ty TNHH MTV Nông Nghi p R ng ông ã t o i u ki n, góp ý, cung c p nh ng tài li u quý báu giúp em th c hi n tài c bi t em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i PGS.TS Th Lan, tr ng khoa Môi tr ng - tr ng i h c Nông Lâm PGS.TS Mai V n Tr nh, phó vi n tr ng Vi n Môi tr ng Nông nghi p ã ch b o t n tình tr c ti p h ng d n em hồn thành khố lu n t t nghi p Cu i cùng, em xin c bày t lòng bi t n chân thành sâu s c t i gia ình, ng i thân b n bè ã ng viên, giúp em hoàn thành t t vi c h c t p, nghiên c u c a Vì th i gian có h n b n thân ch a có nhi u kinh nghi m th c ti n nên tài không tránh kh i nh ng sai sót kính mong c s góp ý c a th y giáo khóa lu n t t nghi p c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2014 Sinh viên th c hi n Lê Tùng Giang ii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: M c t ng nhi t m c thay i l ng m a 50 n m qua vùng khí h u c a Vi t Nam 12 B ng 4.1: M c N c bi n dâng so v i th i k 1980 - 1999 theo k ch b n phát th i trung bình (B2) khu v c t nh Nam nh 35 B ng 4.2: Di n tích có nguy c b ng p t nh Nam nh theo m c n c bi n dâng 36 B ng 4.3: T ng thi t h i bão, l c, m a l n nông nghi p a bàn t nh Nam nh giai o n 1989-2010 38 B ng 4.4: Di n tích gieo tr ng lúa c a huy n a bàn t nh Nam nh n m g n ây (t 2008 – 2012) 43 B ng 4.5: Thu nh p ngu n thu nh p c a nông dân n m 2013 46 B ng 4.6: Th ng kê ngu n lao ng c a nông h 48 B ng 4.7: T tr ng s nhân kh u 48 B ng 4.8: Lao ng tham gia s n xu t lúa 49 B ng 4.9: Trình h c v n c a nơng h 50 B ng 4.10: Nhu c u v n s n xu t m t v tính 1000m2 51 B ng 4.11: i u ki n canh tác lúa hi n 52 B ng 4.12: Th c tr ng s d ng t cho s n xu t nông nghi p 52 B ng 4.13: L ch th i v n m 2013 53 B ng 4.14: C c u gi ng NS lúa n m 2013 54 B ng 4.15: L ng phân bón trung bình s d ng n m 2013 55 B ng 4.16: Kinh nghi m s n xu t c a nông h 56 B ng 4.17: T ng h p h tham gia h c l p t p hu n k thu t s n xu t 57 iii c áp d ng B ng 4.18: T ng h p bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u 58 B ng 4.19: Chi phí, thu nh p thu nh p ròng c a nông h không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 61 B ng 4.20: Các t s tài c a h khơng áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u 62 B ng 4.21: Chi phí, thu nh p thu nh p ròng c a nông h áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u 63 B ng 4.22: Các t s tài c a h áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u 64 B ng 4.23: So sánh chi phí, n ng su t , thu nh p gi a h áp d ng h không áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u cho t ng v 65 B ng 4.24: B ng so sánh chi phí, thu nh p thu nh p ròng gi a h áp d ng không áp d ng gi m thi u bi n i khí h u n m 2013 68 B ng 4.25: B ng so sánh t s tai gi a h khơng h có áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 71 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: B n hành t nh Nam Hình 4.2: C c u s d ng Hình 4.3: Nhi t nh 30 t c a t nh Nam nh n m 2012 31 trung bình n m t i Nam nh giai o n 1980 - 2010 33 Hình 4.4: T ng l ng m a n m t i t nh Nam nh giai o n 1980 2010 34 Hình 4.5: T ng s gi n ng n m t nh Nam nh giai o n 1980 2010 34 Hình 4.6: S c n bão b vào vùng ven bi n Qu ng Ninh - Thanh Hóa giai o n 1960 - 2010 36 Hình 4.7: Di n tích, NS lúa chiêm (a) lúa Mùa (b) t i Nam nh giai o n 1995 - 2012 42 Hình 4.8: nh h ng s n xu t nông nghi p c a ng i dân 44 Hình 4.9: C c u thu nh p c a nông dân n m 2013 47 Hình 4.10: C c u lao ng tham gia s n xu t 49 Hình 4.11: C c u lao ng tham gia s n xu t 50 Hình 4.12: C c u n m kinh nghi m s n xu t c a nơng h 57 Hình 4.13: C c u nông h tham gia h c l p t p hu n 58 Hình 4.14: So sánh kho n chi phí s n xu t gi a h không áp d ng h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH cho t ng v 67 Hình 4.15: So sánh n ng su t gi a h không áp d ng áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u 67 Hình 4.16: So sánh chi phí gi a h khơng có áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 70 Hình 4.17: So sánh t ng chi phí, thu nh p, thu nh p ròng gi a h áp d ng không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 70 v DANH M C CÁC T , C M T VI T T T ATN : Áp th p nhi t i B KH : Bi n BVTV : B o v th c v t GDP : T ng s n ph m qu c n i IPCC : y ban Liên Chính ph v Bi n KH : Khí h u KNK : Khí nhà kính NBD :N NN&PTNT : Nơng nghi p Phát tri n nông thôn NS : N ng su t TB : Trung bình TBNN : Trung bình nhi u n m T : Trái TG : Th gi i i khí h u i khí h u c bi n dâng t TNHH MTV : Trách nhi m h u h n m t thành viên TN&MT : Tài nguyên Môi tr T : Trung UBND : y ban nhân dân VN : Vi t Nam XNM : Xâm nh p m n ng ng vi M CL C DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC HÌNH iv DANH M C CÁC T , C M T VI T T T v M C L C vi Ph n 1: M 1.1 U tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 M c ích nghiên c u 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n 1.5 Yêu c u nghiên c u Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 T ng quan v bi n i khí h u 2.1.1 Quan ni m v bi n i khí h u 2.1.2 Nguyên nhân c a bi n i khí h u 2.2 Tình hình B KH th gi i Vi t Nam 2.2.1 Tình hình B KH th gi i 2.2.2 Tình hình B KH 2.3 nh h ng c a B KH Vi t Nam 11 n tình hình s n xu t nơng nghi p 15 2.3.1 nh h ng c a B KH n tình hình s n xu t nơng nghi p th gi i 15 2.3.2 nh h ng c a B KH n tình hình s n xu t nông nghi p Vi t Nam 16 2.4 Bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u s n xu t lúa vii th gi i Vi t Nam 18 2.4.1 Khái ni m gi m nh bi n 2.4.2 Xác i khí h u 18 nh bi n pháp gi m thi u 18 2.4.3 Bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u s n xu t lúa th gi i 19 2.4.4 Bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u s n xu t lúa Vi t Nam 20 2.5 M t s bi n pháp canh tác gi m thi u bi n i khí h u 22 2.5.1 H th ng canh tác lúa c i ti n (SRI) 22 2.5.2 Ba gi m, ba t ng (3G3T) 23 2.5.3 S d ng gi ng chín s m ng n ngày 25 Ph n 3: IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 26 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 26 3.1.1 it ng nghiên c u 26 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 26 3.2 a i m th i gian ti n hành 26 3.3 N i dung nghiên c u 27 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 27 3.4.1 Ph ng pháp thu th p thông tin th c p 27 3.4.2 Ph ng pháp thu th p thông tin s c p 28 3.4.3 Ph ng pháp x lý s li u 28 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 30 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a t nh Nam nh 30 4.1.1 i u ki n t nhiên 30 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h i 32 4.2 Di n bi n khí h u t i Nam 4.3 nh h ng c a B KH nh 33 n ng i dân canh tác lúa t i Nam viii nh 37 4.4 Hi n tr ng quy trình k thu t áp d ng canh tác lúa t i t nh Nam nh 42 4.4.1 Tình hình s n xu t lúa t i t nh Nam nh 42 4.4.2 Hi n tr ng áp d ng quy trình k thu t canh tác lúa t i Nam nh 44 4.5 Th c tr ng s n xu t tiêu th lúa c a h t i th tr n R ng ông, huy n Ngh a H ng, t nh Nam nh 46 4.5.1 Ngu n l c lao ng 47 4.5.2 Ngu n v n u t cho s n xu t lúa 50 4.5.3 Ngu n l c t canh tác 51 4.5.4 K thu t s n xu t nông nghi p 53 4.6 ánh giá hi u qu s n xu t hi u qu kinh t trình s n xu t lúa c a nông h 61 4.6.1 Tình hình s n xu t chung c a nông h 61 4.6.2 So sánh hi u qu s n xu t c a nông h áp d ng nông h không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 64 4.6.3 ánh giá hi u qu kinh t gi a nông h áp d ng nông h không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 68 4.6.4 Nh n xét chung 72 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 73 5.1 K t lu n 73 5.2 Ki n ngh 75 TÀI LI U THAM KH O 76 PH L C 80 Ph l c 1: M t s hình nh ti n hành ph ng v n nông h , cán b Công ty TNHH MTV Nông nghi p R ng ông t i th tr n R ng ông 80 66 Qua b ng s li u ta th y: - V chi phí: V Chiêm Xuân: ta th y r ng i v i h không áp d ng chi phí phân, thu c chi m nhi u nh t t ng chi phí (881.282,60 ng/1000m2) i v i h áp d ng chi phí có gi m xu ng (67.725,40 ng/1000m2 t ng ng 7,68%) nh ng v n cao nh t t ng chi phí (813.557,20 ng/1000m2) K n chi phí thu ho ch v n chuy n, i v i h khơng áp d ng chi phí 257.608,70 ng/1000m2, i v i h áp d ng chi phí 255.360,56 ng/1000m2 Nh v y, áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH canh tác chi phí thay i khơng nhi u, ch gi m 2.248,14 ng/1000m2 t ng ng 0,87% Sau chi phí v n chuy n thu ho ch chi phí gi ng, i v i h khơng áp d ng chi phí 1.522.945,96 ng/1000m2, i v i h áp d ng ch 112.038,50 ng/1000m2 gi m c 19.091,90 ng/1000m2 t ng ng 14,56% Các lo i chi phí l i chi m khơng nhi u t ng chi phí V Mùa: i v i h áp d so v i h không áp d ng C th gi m 24.058,70 ng/1000m2 t 13.510,23 ng/1000m2 t ng ng kho n chi phí h u nh u gi m nh m t s lo i chi phí sau: chi phí gi ng ng ng 19,07%, chi phí ch m sóc gi m ng 18,31% - V l i nhu n: V Chiêm Xuân, nông h không áp d ng n ng su t lúa h i th p ch t 583,99 kg/1000m2, i v i h có áp d ng n ng su t t 600,74 kg/1000m2 t ng 16,75kg/1000m2 v s t i 2,86% v s t ng i V mùa nơng h khơng áp dung n ng su t lúa ch t 405,01 kg/1000m2, i v i h có áp d ng vào s n xu t n ng su t t cao 427,76 kg/1000m2 t ng 22,57kg/1000m2 v s t i 5,56% v s t ng i 67 - C th , th y rõ h n ta xem hình 4.14 hình 4.15 sau: 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Không áp d ng v chiêm xn Có áp d ng v chiêm xn Khơng áp d ng v mùa Có áp d ng v mùa Hình 4.14: So sánh kho n chi phí s n xu t gi a h không áp d ng h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH cho t ng v T hình 4.14 ta th y i v i h áp d ng kho n chi phí s n xu t h u nh u gi m xu ng so v i h không áp d ng, ch a gi m nhi u nh ng ây m t u m ng cho nông dân nh ng v m i áp d ng th bi n pháp canh tác lúa gi m thi u B KH Hình 4.15: So sánh n ng su t gi a h không áp d ng áp d ng bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u T hình 4.15 ta th y i v i nông h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH vào s n xu t ng ru ng c a n ng su t t ng lên nhi u so v i h không áp d ng 68 4.6.3 ánh giá hi u qu kinh t gi a nông h áp d ng nông h không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH B ng 4.24: B ng so sánh chi phí, thu nh p thu nh p ròng gi a h áp d ng không áp d ng gi m thi u bi n i khí h u n m 2013 Giá tr trung bình Kho n m c VT Khơng áp d ng Có áp d ng Chênh l ch có/ không áp d ng Tuy t i T ng i (%) CP gi ng ng/1000m 128.633,20 107.072,00 -21.561,20 -16,76 CP phân, thu c ng/1000m2 845.880,50 807.410,00 -38.470,50 -4,55 CP làm ng/1000m2 66.358,70 69.600,00 3.241,30 4,9 CP gieo, s , gi m ng/1000m 87.347,83 90.825,00 3.477,17 CP ch m sóc ng/1000m2 65.652,18 62.250,00 -3.402,18 -5,18 ng/1000m 39.271,74 37.110,00 -2.171,74 -5,53 CP THVC ng/1000m 247.232,70 243.630,00 -3.602,70 -1,46 CP khác ng/1000m2 19.728,26 16.277,50 -3.450,76 -17,49 57.391,31 57.000,00 -391,31 -0,68 1.557.496,0 1.491.175,0 -66.321,00 -4,26 CP t t i tiêu CP su t T ng CP (1) N ng su t Giá bán ng/1000m ng/1000m kg/1000m2 ng/kg 494,50 514,25 19,75 3,99 5870,18 5.804,94 -65,24 -1,11 Thu nh p (2) ng/1000m 2.902.805,5 2.985.189,0 82.383,53 2,88 TNR (2 – 1) ng/1000m2 1.375.309,5 1.494.014,0 11.870,53 (Ngu n: T ng h p 72 m u ph ng v n nông h , 2014) Qua b ng s li u trên, ta th y r ng i v i h không áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH chi phí phân bón chi m nhi u nh t t ng chi phí (845880,50 ng/1000m2 t ng ng 54.32%) i v i h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH chi phí có gi m xu ng (38.470,50 ng/1000m2 t ng ng 4,55%) nh ng v n cao nh t t ng chi phí (807.410,00 ng/1000m2, t ng ng 54.15%) K n chi phí thu ho ch v n chuy n, i v i h không áp d ng chi phí 247.232,7 ng/1000m2 chi m 15,90% t ng chi phí, 69 i v i h áp d ng chi phí chi m 16,34% t ng chi phí (243.630,00 ng/1000m2) Nh v y, i v i h áp d ng chi phí thay khơng nhi u, ch gi m 3.602,70 ng/1000m2 t ng ng 1,46% Sau chi phí v n chuy n thu ho ch chi phí gi ng, i v i h không áp d ng chi phí chi m 8,3% t ng chi phí (128.633,20 ng/1000m2), i v i h áp d ng ch 7,18 % t ng chi phí (107.072,00 ng/1000m2) Nh v y, i v i h áp d ng chi phí gi m 21.561,20 ng/1000m2 t ng ng 16,76% Các lo i chi phí l i chi m khơng nhi u t ng chi phí Nhìn chung, i v i h áp d ng mơ hình bi n pháp canh tác gi m thi u B KH a s lo i chi phí u gi m xu ng nh ng ch a c nhi u l m a s nông h ch m i áp d ng c m t vài v h ch a có kinh nghi m nhi u nên hi u qu c ng ch a cao T ng h p l i i v i h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH ti t ki m c 66.321 ng/1000m2 (4,26%) V giá bán s tác ng c a th tr ng nên giá bán i v i h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c ng khơng cao h n so v i tr c mà ng c l i gi m i 65,24 ng/kg (5870,18 ng/kg gi m 5804,94 ng/kg) giá lúa gi m xu ng không ph i sau áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH lúa b gi m ch t l ng mà th tr ng nông dân b ép giá Nh ng m t i u m ng ây sau áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH n ng su t t ng lên rõ r t ( i v i h không áp d ng n ng su t t 494,50kg/1000m2 áp i v i h d ng 514,25kg/1000m2.) Qua b ng s li u ta th y i v i h áp d ng t ng chi phí gi m gi m rõ r t (t 1.557.496,00 ng/1000m2 xu ng 1.491.175,00 ng/1000m2) thu nh p t ng (t 2.902.805,50 ng/1000m2 lên 2.985.189,03 ng/1000m2) nên thu nh p ròng t ó c ng t ng theo (t 1.375.309,50 ng/1000m2 lên 1.494.014,03) t ng ng 1,00%) Tuy thu nh p ròng t ng lên khơng nhi u nh ng ây m t i u m ng i v i nông dân th i gian u áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH th y rõ chi phí t ng hay gi m gi a h khơng có áp d ng mơ hình bi n pháp canh tác gi m thi u B KH xem hình 4.16 sau: 70 Hình 4.16: So sánh chi phí gi a h khơng có áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH Qua hình 4.16 ta th y r ng chi phí: gi ng, phân bón, thu c tr sâu gi m k , riêng chi phí gieo s gi m t ng lên nhi u Các chi phí l i nhìn chung khơng có s khác bi t nhi u gi a tr c sau áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH - Và xem t ng chi phí, t ng thu nh p thu nh p ròng sau áp d ng canh tác gi m thi u B KH thay i nh th xem hình 4.17 Hình 4.17: So sánh t ng chi phí, thu nh p, thu nh p ròng gi a h áp d ng khơng áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH 71 Qua hình 4.17, ta th y sau áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH t ng chi phí s n xu t gi m xu ng rõ r t T ó làm cho thu nh p thu nh p ròng t ng lên k - Sau ây b ng so sánh t s tài tr hình bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c sau áp d ng mô B ng 4.25: B ng so sánh t s tai gi a h khơng h có áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH Kho n m c T ng chi Thu nh p Thu nh p Giá tr trung bình VT ng/1000m ng/1000m ng/1000m Chênh l ch có/khơng áp d ng Khơng áp d ng Có áp d ng Tuy t i T ng i (%) 1.557.496,00 1.491.175,00 -66.321,00 -4,26 2.902.805,50 2.985.189,03 82.383,53 2,84 1.375.309,50 1.494.014,03 11.870,53 TN/CP L n 1,9 0,1 5,26 TNR/CP L n 0,9 0,1 11,11 TNR/TN L n 0,47 0,5 0,03 6,4 (Ngu n: T ng h p 72 m u ph ng v n nông h , 2014) i v i h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH thì: V i ng chi phí ng i dân b cho 1000m2 nơng h thu v ng thu nh p (t ng 5,26% so v i h không áp d ng) V i ng chi phí ng i dân b cho 1000m2 nơng h thu v ng thu nh p ròng (t ng 11,11% so v i h không áp d ng mơ hình bi n pháp canh tác gi m thi u B KH) V i ng thu nh p s mang l i cho nơng dân 0,50 ròng (t ng 6,40% so v i h không áp d ng) ng thu nh p Nhìn chung, t s u t ng lên i u th hi n vi c áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c a nông h c ng t hi u qu 72 4.6.4 Nh n xét chung i v i h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH ta th y có s t ng lên c a n ng su t l i nhu n nh ng th p, s d có s t ng lên nh nguyên nhân sau: - Kho ng th i gian tr c sau áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH vào s n xu t nơng nghi p cách khơng lâu (trung bình t - n m) nên hi u qu s n xu t ch a cao - N ng su t t ng (do áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH vào canh tác) - Giá bán gi m so v i tr c (do s tác ng c a th tr ng) - Các chi phí u vào gi m (do áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH vào canh tác) - Do áp d ng k t h p nhi u bi n pháp canh tác gi m thi u B KH v i nên gi m chi phí u vào m t cách k Ngoài ra, chi phí li t kê kho n chi phí khơng th thi u cho vi c s n xu t lúa nên nhi u chi phí khác mà có liên quan n cơng vi c tr ng lúa nh t th i h i n ng i dân khơng nh h t tài ch xét n hi u qu s n xu t hi u qu kinh t ó ph n thu nh p ròng mà nơng dân th c s nh n c m t kho n ch c ch n s th p h n so v i s li u nói trên, nên ph n s li u c ng ch a ph n ánh m t cách xác c ( ây c ng m t nh c i m c a tài) 73 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian th c hi n tài tơi có m t vài k t lu n nh sau: Nam nh m t t nh mang nhi u c i m c tr ng c a khí h u nhi t i gió mùa, c ng m t nh ng t nh ch u nh h ng tr c ti p c a B KH Nhìn chung B KH ã gây nh ng nh h ng không nh n ho t ng s n xu t nông nghi p B KH ã gây nhi u hi n t ng th i ti t c c oan nh n c bi n dâng, m n l n sau vào c a sông, hi n t ng bão l , xâm nh p m n, ng p úng, h n hán, rét m rét h i n ng nóng kéo dài ang nh h ng tr c ti p n s n xu t nông nghi p, c bi t ho t ng s n xu t lúa M i n m ngành nông nghi p t nh Nam nh thi t h i lên n hàng nghìn t ng T nh Nam nh ã ch ng ng phó, gi m thi u bi n i khí h u, nghành nơng nghi p m t nh ng ngành ch u tác ng m nh m c a B KH th i gian qua c ng tri n khai nhi u bi n pháp hi u qu nh tri n khai bi n pháp canh tác gi m thi u s n xu t lúa H th ng canh tác lúa t i a i m nghiên c u th tr n R ng ông, huy n Ngh a H ng, t nh Nam nh bao g m v lúa/n m, khu v c nh y c m v i tình hình B KH t i t nh Nam nh, th ng xuyên ch u nh h ng t hi n t ng th i ti t c c oan, c bi t bão xâm nh p m n K t qu i u tra cho th y rõ h n v quy trình canh tác lúa b i c nh B KH c a nông dân t i th tr n R ng ông, Ngh a H ng, Nam nh, ng th i th y c bi n pháp canh tác gi m thi u B KH Các bi n pháp canh tác gi m thi u B KH ã ph n gi m nh B KH, mang l i hi u qu v giá tr kinh t cho m t nhìn kh quan v tình hình s n xu t nông nghi p t i th tr n R ng ông Có th th y canh tác gi m thi u B KH ã làm thay i k tình hình s n xu t nơng nghi p t i th tr n R ng ông ngày kh ng nh vai trò c a vi c nâng cao hi u qu s n xu t nông nghi p, c th hi n qua m t sau: 74 T ph ng pháp canh tác truy n th ng, nông dân ã t ng b c ng d ng bi n pháp canh tác gi thi u B KH nh : Mơ hình gi m t ng, h th ng canh tác lúa c i ti n SRI, s d ng gi ng lúa ng n ngày T ch ng i nông dân xa l , ng ngàng v i vi c ti p c n, áp d ng nh ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH ã ti n lên t ng b c làm ch công ngh Qua k t qu c u, tài rút i u tra 72 h canh tác s n xu t lúa c m t s k t lu n sau: a bàn nghiên - S nhân kh u trung bình c a h ng i, nh ng lao ng tr c ti p s n xu t ng i Trình h c v n c a nông h ch a cao (trung bình h c n c p 2) nh ng i u ki n s ng hi n t i ã giúp h n m b t ti n b khoa h c k thu t nhanh h n tr c ây có nhi u kinh nghi m s n xu t - Các h th ng nh n c thông tin v k thu t t nhi u ngu n nh ng ph n l n t cán b khuy n nông c a Công ty TNHH MTV Nông nghi p R ng ông cán b khuy n nông c a huy n Ngh a H ng - Các bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c nông dân ng d ng gi ng ng n ngày, SRI gi m t ng c ng có h ng d ng k t h p bi n pháp canh tác hình nh gi ng ng n ngày - SRI, gi ng ng n ngày - gi m t ng, gi ng ng n ngày - gi m t ng- SRI i v i nông h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH n ng su t bình quân t c 768,25kg/1000m , t ng 3,19% so v i nông h không áp d ng Qua Các s li u ã phân tích thì: - N ng su t ch u nh h ng c a chi phí gi ng, phân bón, thu c hóa h c, chi phí s gi m, chi phí t i tiêu, trình h c v n s l n h c l p t p hu n - Thu nh p ròng b nh h ng b i y u t : chi phí gi ng, phân bón, thu c hóa h c, chi phí gieo s , t i tiêu, thu ho c v n chuy n, n ng su t, giá bán lo i chi phí: chi phí gi ng, chi phí phân bón, thu c hóa h c, chi phí thu ho ch chi m t tr ng r t l n; N ng su t giá bán có tác ng t l thu n v i thu nh p ròng, ó n ng su t nh h ng r t l n 75 Vì v y, nông h c n gi m b t lo i chi phí có t tr ng cao nh h ng l n n thu nh p ng th i b ng vi c áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH t ng n ng su t, tìm ngu n tiêu th t t bán c giá cao h n – có nh v y thu nh p ròng c a nông h s t ng lên k 5.2 Ki n ngh Qua th t tìm hi u, quy trình canh lúa i u ki n B KH t i T nh Nam nh, c th th tr n R ng ông, th y c ho t ng s n xu t lúa ph i ch u nh h ng r t nhi u t B KH c bi t hi n t ng bão xâm nh p m n D a c s phân tích th c tr ng c s v t ch t, k thu t, thu n l i, khó kh n tình hình ng d ng bi n pháp canh tác gi m thi u bi n i khí h u s n xu t lúa Th tr n R ng ông - Ngh a H ng - Nam nh tài xin a m t s ki n ngh giúp nông dân s n xu t b n v ng, gi m thi u bi n i khí h u t ng thu nh p nh sau: Nên áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH vào s n xu t hi u qu s n xu t hi u qu kinh t i v i n ng h áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH cao h n so v i h không áp d ng nên áp d ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH có tính ch t b sung cho nh gi ng ng n ngày- gi m t ng, gi ng m i- SRI- gi m t ng t hi u qu cao Nơng dân nên tích c c tham gia l p t p hu n bi n pháp canh tác gi m thi u B KH, tham gia h c h i kinh nghiêm t bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c nơng dân khác áp d ng có hi u qu ng th i không ng ng nâng cao ki n th c s n xu t b ng cách tìm c sách báo, nghe ài, xem tivi… v nh ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH c áp d ng Khi ã quy t nh theo bi n pháp ph i c g ng ng d ng tri t , n u g p khó kh n ch a n m rõ k thu t nên tìm cán b khuy n nông, cán b nông nghi p c t v n Tích c c tìm th tr ng tiêu th n m b t giá c nông s n thông qua ph ng ti n thông tin i chúng 76 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t B Tài nguyên Môi tr phó v i bi n i khí h u ng (2008), Ch ng trình m c tiêu qu c gia v B Tài nguyên Môi tr dâng cho Vi t Nam ng (2009), K ch b n Bi n i khí h u, n ng c bi n B Tài nguyên Môi tr ng (2012), K ch b n Bi n i khí h u, n c bi n dâng cho Vi t Nam, NXB Tài nguyên – Môi tr ng B n Vi t Nam, Hà N i B Tài nguyên Môi tr ng (2014), Thay i t ch ng Bi n h u, http://www.monre.gov.vn ngày 13/01/2014 Bùi Thu Vân (2013), Bi n i khí h u tác Khoa Vi t Nam h c – i h c s ph m Hà N i ng c a i khí n Vi t Nam, D ng ình T ng, M r ng ph ng pháp thâm canh lúa c i ti n SRI, http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/21306/ky-thuat-nghe-nong/morong-phuong-phap-tham-canh-lua-cai-tien-sri.html ngày 24/09/2008 Hòa Tr n, Bi n i khí h u: “Thách th c v i Vi t Nam r t l n”, http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/155541/bien-doi-khi-hau -thach-thucvoi-vn-rat-lon-.html ngày 29/12/2013 Lê V n Khoa, oàn V n C nh, Nguy n Quang Hùng Lâm Minh Tri t (2011), Giáo trình ng i môi tr ng, NXB Lao ng – xã h i, Hà N i Mai V n Tr nh, (tháng 3/2013, trang 28-36) Nghiên c u m t s bi n pháp thích ng ti m n ng gi m thi u v i bi n i khí h u s n xu t nông nghi p, t p chí Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn 10 Mai V n Tr nh , (tháng 3/2013, trang 64-70) Ti m n ng gi m thi u phát th i khí nhà kính c a ngành s n xu t lúa n c Vi t Nam, t p chí Nơng nghi p Phát tri n Nơng thơn 77 11 Ngơ Huy n, Tình hình Bi n i khí h u th gi i nh ng tác h i, http://www.danang.gov.vn ngày 27/6/2012 12 Nguy n N i c Ng (2008), Bi n i khí h u, NXB Khoa h c K thu t, Hà 13 Nguy n Sinh Ti n, UBND t nh t ch c H i ngh s k t cơng tác phòng ch ng kh c ph c h u qu c n bão s 8, tri n khai v xuân 2013, http://baonamdinh.com.vn/channel/5095/201211/uBNd-tinh-so-ket-cong-tacphong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-8-trien-khai-nhiem-vu-sanxuat-vu-xuan-nam-2013-2203330/ th ngày 12/11/2012 14 Nguy n Th Ng c Hoàn, Nguy n Ph ng Dung, Nguy n Minh Ph ng (2010), Tác ng c a Bi n i khí h u tồn c u n s dâng cao c a n c bi n, Trung tâm thông tin Khoa h c Công ngh qu c gia 15 Nguy n V n Th ng c ng s (2010), Bi n Nam, NXB Khoa h c K thu t, Hà N i i khí h u tác ng 16 S Tài nguyên Môi tr ng t nh Nam nh (2012), K ch b n bi n h u, n c bi n dâng cho vi t nam t nh nam nh n m 2012 17 Thông t n xã Vi t Nam FAO: B o v l ng th c tr http://www.vietnamplus.vn ngày 15/11/2011 c bi n Vi t i khí i khí h u, 18 T ng c c th ng kê, 2014 19 Tr n ãng H ng, nh h ng c a Bi n i khí h u lên nông nghi p Vi t Nam - Ph n 1: Hi n tr ng d oán t ng lai, The University of Reading, Reading, UK 20 Tr n Th t, V Th Hoài Thu (2012), Bi n NXB Giao thông v n t i, Hà N i i khí h u sinh k ven bi n, 21 Tr n Th c, Lê Nguyên T ng (2010), Vi t Nam ng phó thích ng v i bi n i khí h u, T p chí Tài nguyên Môi tr ng, s 3/2010, tr.21 22 Trung tâm Khí t ng Th y v n qu c gia http://www.thoitietnguyhiem.net/BaoCao/BaoCaoBaoVung.aspx (2014), 78 23 UNDP (2008), Cu c chi n ch ng l i Bi n i khí h u: oàn k t nhân lo i m t th gi i khơng chia cách, Báo Phát tri n Con ng i 2007/2008 24 V n phòng th ng tr c BC thích ng v i Bi n i khí h u – V Khoa h c Công ngh Môi tr ng - B NN&PTNT (2012), Bi n i khí h u ang e d a v a lúa Châu Á, http://www.monre.gov.vn ngày 17/04/2012 25 Vi n Khoa h c K thu t Nông nghi p mi n Nam (2010), Bi n i khí h u 26 Vi n Môi tr ng Nông nghi p (2012), Nghiên c u, xây d ng quy trình k thu t canh tác b o v t cho tr ng ch l c t i vùng ng b ng d i nh h ng c a bi n i khí h u (B KH27) 27.Vi n Nơng nghi p mi n Nam (2010), Bi n pháp canh tác gi m thi u Bi n khí h u i 28 Vi t Linh, Ch ng trình “3 gi m - t ng” s n xu t lúa, http://www.vietlinh.vn/library/agriculture_plantation/lua_3giam3tang.asp ngày 11/7/2014 Ti ng Anh 29 Baumuller, H., (2010), Aligning Climate and Development Agendas in the Mekong Region: Options for Regional Collaboration between Vietnam, Cambodia and Laos 30 Dasgupta, Susmita (2007), The Impact of Sea level on Developing Countries A Comparative analysis World Bank Policy Research Working Paper 4136, February 2007 31 IPCC (2007), Climate change, Synthesis Report 32 Iswandi, A.D.K., B Kalsim, I Setiawan, Yanuar, S Herodian ôi nét c tr ng v nghiên c u SRI t i In- ô-nê-xi-a, i h c Nông nghi p Bogor (IPB) PowerPoint c trình bày t i H i th o c a B Nông nghi p, Jakarta, 13/06/2008 33 Nicolas T., & Martin S., (2011), Country Case Study Vietnam – Removing barriers for climate change mitigation, 79 http://www.climatestrategies.org/component/reports/category/71/322.html 30/08/2011 , 34 World Bank (2010), Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities, A Synthesis Report 80 PH L C Ph l c 1: M t s hình nh ti n hành ph ng v n nơng h , cán b Công ty TNHH MTV Nông nghi p R ng ông t i th tr n R ng ông ... tài: "Nghiên c u tính kinh t c a m t s bi n pháp gi m thi u bi n i khí h u s n xu t lúa" 1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u tính kinh t c a nông h th c hi n bi n pháp gi m thi u bi n i khí h... nh; i khí h u n s n xu t lúa t i Tìm hi u, thu th p hi n tr ng áp d ng quy trình k thu t canh tác lúa nh ng bi n pháp canh tác gi m thi u B KH canh tác lúa t i t nh Nam nh; Nghiên c u tính kinh. .. THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LÊ TÙNG GIANG Tên tài: NGHIÊN C U TÍNH KINH T C A M T S BI N PHÁP GI M THI U BI N I KHÍ H U TRONG S N XU T LÚA KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính qui Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tính kinh tế của một số biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay