Tieu luan Lo Van Chieng lop KVI.6-Muong La

25 37 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:43

MỤC LỤC Nội dung Phần thứ nhất: Đặt vấn đề (hoặc lời nói đầu) Trang Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Phần thứ hai: Nội dung I Cơ sở lý luận, sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu Cơ sở lý luận a Một số khái niệm b Quan điểm Đảng Nhà nước giáo dục c Nội dung quản lý đội ngũ d Vị trí vai trò công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Cơ sở thực tiễn II Thực trạng vấn đề nghiên cứu 10 10 Đặc điểm, tình hình 10 Thực trạng 11 2.1 Kết đạt 13 2.2 Những ưu điểm nguyên nhân 14 a Ưu điểm 14 b Nguyên nhân 15 2.3 Những hạn chế nguyên nhân 16 a Hạn chế 16 b Nguyên nhân 16 III Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 17 Mục tiêu 17 Nhiệm vụ giải pháp 17 Phần thứ ba: Kiến nghị kết luận 22 Kiến nghị 22 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo 24 Bảng chữ viết tắt (nếu có) 25 Phần thứ nhất: Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Trong cơng xây dựng cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Giáo dục đào tạo yếu tố quan trọng bậc Giáo dục Đào tạo có chức năng: “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài ” cho đất nước, có giáo dục đào tạo phát huy tiềm người phát triển người Ngày nay, việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đảm bảo chắn cho phồn thịnh quốc gia Giáo dục khoa học cơng nghệ có vai trò định Vì vậy, phát triển nghiệp giáo dục đào tạo cần thiết, giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu Nói đến giáo dục nói đến vai trò đội ngũ giáo viên, nhân viên cán quản lý Nghị TƯ khoá VIII Đảng khẳng định: “Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục đào tạo xã hội tôn vinh” Luật Giáo dục đề cập: “Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục” (Điều 14, chương I, Luật giáo dục ( sửa đổi ) 2005) Khi bàn đến vị trí, vai trò giáo viên nghiệp giáo dục cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Khơng có giáo viên tốt khơng có nhà trường tốt, khơng có giáo dục tốt; khơng có giáo viên giỏi khơng có học sinh giỏi, khơng có chất lượng giáo dục cao” Như điều quan trọng phải chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để họ có đủ trình độ lực chun mơn, nghiệp vụ sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học ngày tốt hơn, hiệu Chỉ thị số 40- CT/TƯ ngày 15 tháng năm 2004 ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam việc: “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục ” tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục lực lượng nòng cốt định chất lượng giáo dục đào tạo Xác định rõ vai trò giáo dục đào tạo việc phát triển nguồn lực người, nhân tố định phát triển xã hội Trong giai đoạn nay, tiến hành công cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, nguồn lực người vô quan trọng Với tầm nhìn chiến lược Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngành giáo dục đào tạo huyện Mường La, để có đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề nghiệp, cần phải đào tạo, giáo dục, rèn đức, luyện tài nhằm đáp ứng mục tiêu đề Trường Tiểu học Ngọc Chiến A có đội ngũ giáo viên ln thiếu, khơng đồng chuyên môn, đào tạo từ loại hình đào tạo khác như: Đào tạo quy, đào tạo từ xa, chức; từ đạt chuẩn đến đạt chuẩn (Trung học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, Đại học Sư phạm) Vì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường vơ cần thiết, đòi hỏi thân người cán quản lý phải suy nghĩ, tìm tòi biện pháp, lập kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, mạnh chất lượng, đồng cấu Làm biện pháp để có đội ngũ giáo viên vững mạnh, có trình độ chuẩn trở lên, có lực phẩm chất, đạo đức tốt nhằm giáo dục học sinh đạt yêu cầu mục tiêu đề ra, đáp ứng lòng mong mỏi niềm tin tưởng huyện, ngành giáo dục Mường La bậc phụ huynh học sinh Tôi mạnh dạn chọn đề tài "Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chuyên môn trường Tiểu học Ngọc Chiến A, huyện Mường La” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực trạng chất lượng chuyên mơn đội ngũ giáo viên nhà trường, từ đề giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A có đủ phẩm chất trị, đạo đức sáng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng phương pháp giảng dạy đáp ứng với nhu cầu đổi giáo dục Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chuyên môn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Ngọc Chiến A từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2015 - 2016 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu công tác lý luận nâng cao lực quản lý chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Điều tra khảo sát thực tiễn, đánh giá tình hình thực trạng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A Trao đổi với đồng nghiệp đề tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, phụ lục tài liệu tham khảo; Tiểu luận gồm có nội dung lớn Nội dung 1: Cơ sở lý luận, sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu Nội dung 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung 3: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới trường Tiểu học Ngọc Chiến A Phần thứ hai: Nội dung I Cơ sở lý luận, sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu Cơ sở lý luận a Một số khái niệm * Quản lý: Quản lý xã hội nói chung q trình tổ chức điều hành hoạt động nhằm đạt mục tiêu yêu cầu định dựa quy luật khách quan * Quản lý Nhà nước: Quản lý nhà nước theo nghĩa rộng: hoạt động tổ chức, điều hành máy nhà nước, nghĩa bao hàm tác động, tổ chức quyền lực nhà nước phương diện lập pháp hành pháp tư pháp Theo cách hiểu này, quản lý nhà nước đặt chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Theo nghĩa hẹp: Quản lý nhà nước chủ yếu trình tổ chức, điều hành hệ thống quan hành nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động người theo pháp luật nhằm đạt mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước Đồng thời, quan nhà nước nói chung thực hoạt động có tính chất chấp hành, điều hành, tính chất hành nhà nước nhằm xây dựng tổ chức máy củng cố chế độ cơng tác nội Chẳng hạn định thành lập, chia tách, sát nhập đơn vị tổ chức thuộc máy mình; đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, ban hành quy chế làm việc nội * Quản lý giáo dục: hệ thống tác động có kế hoạch, có mục đích chủ thể quản lý đến khâu, phận hệ thống nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành tối ưu đạt tới mục tiêu giáo dục Mục đích quản lý giáo dục đảm bảo thực tốt mục tiêu đào tạo nhà trường theo quan điểm đường lối Đảng, thực tính chất nhà trường xã hội chủ nghĩa, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học, giáo dục hệ trẻ đưa giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái chất Quản lý giáo dục tổ chức, điều hành phối hợp lực lượng giáo dục nhằm thúc đẩy công tác giáo dục hệ trẻ nguyên lý giáo dục, mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội Quản lý giáo dục có vai trò to lớn việc định hướng quan điểm , tư tưởng đạo hệ thống hệ thống quản lý giáo dục, thể nguyên tắc: Đảm bảo tính Đảng, tính tập trung dân chủ, tính khoa học * Chất lượng: Cái làm nên phẩm chất, giá trị vật: Ví dụ chất lượng học tập, giảng dạy Cái tạo nên chất vật, làm cho vật khác vật kia, phân biệt với số lượng, tăng trưởng số lượng đến mức làm thay đổi chất lượng (theo Từ điển Tiếng Việt) * Chất lượng đội ngũ giáo viên: Chất lượng giáo dục nhà trường đội ngũ giáo viên định, việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giáo dục giáo viên vấn đề vô cấp bách quan trọng, phải thực hàng ngày, hàng giờ, phương tiện, hình thức với nội dung thiết thực Người giáo viên phải có tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định, chấp hành tốt chủ trương đường lối sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, có lối sống sáng, lành mạnh Người thầy giáo phải có trình độ chun mơn vững vàng, khơng dừng lại kiến thức có mà phải ln trau dồi khả năng, lực ý chí vươn lên tự học, tự bồi dưỡng nơi, lúc điều kiện Cơ sở thực tiễn a Quan điểm Đảng Nhà nước giáo dục Giáo dục đào tạo vấn đề quan trọng đời sống trị nước, biểu trình độ quốc gia Vì vậy, Nghị Đại hội IV, sau Đảng ta Quyết định số 14-NQ/TW cải cách giáo dục với quan điểm: xem giáo dục phận quan trọng cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc giáo dục hệ trẻ từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành; thực tốt nguyên lý giáo dục học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội Quan điểm Đảng đường lối phát triển giáo dục đào tạo chủ yếu tập trung Nghị Trung ương khoá VIII (Nghị định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo); Kết luận Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá IX; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X Các văn kiện thể quan điểm: Giáo dục đào tạo nhằm xây dựng người phát triển tồn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức lực trí tuệ để xây dựng bảo vệ đất nước, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Thực coi giáo dục quốc sách hàng đầu, với khoa học công nghệ công nghệ giáo dục, đào tạo yếu tố định góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Xây dựng giáo dục theo hướng “chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá” Giáo dục đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân; người, cấp chăm lo cho giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo vừa phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với khoa học công nghệ củng cố quốc phòng an ninh, vừa phù hợp với xu tiến thời đại Đảng ta xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ người giáo viên: "Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục" (Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khoá VIII, trang 38) "Để đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo phải giải tốt vấn đề thầy giáo" (Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khoá VII, trang 61) Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có sách bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực nhiệm vụ mình, giữ gìn phát huy truyền thống quý báu, tôn vinh nghề dạy học (Điều 14, trang 13 - Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998) Đánh giá cao sứ mệnh người thầy giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Có vẻ vang nghề đào tạo hệ sau tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng thầy giáo - người vẻ vang ” Ở khía cạnh khác, Bác lại nêu: “Nhiệm vụ giáo dục quan trọng vẻ vang, khơng có thầy giáo khơng có giáo dục” Năm 1964, Người nói: “Dạy học phải ý đức lẫn tài để đào tạo hệ trẻ thành người kế thừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên” Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo Bác quan tâm đến việc đào tạo kỹ sư phạm Người nói: “Giáo dục phải theo hồn cảnh, điều kiện”, “Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi trăm chương trình lớn mà làm khơng được” b Nội dung quản lý đội ngũ Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác quản lý cho thấy quản lý đạo người quản lý quan trọng cần thiết đội ngũ giáo viên Quản lý cách khoa học tác động tích cực vào đội ngũ giáo viên Đó phương hướng quản lý tối ưu đưa lại hiệu cao nhất.8 Vậy làm để quản lý đội ngũ giáo viên cách khoa học đắn, nhằm xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh thành viên thực nắm vững đường lối, quan điểm Đảng; sách pháp luật Nhà nước; Đồn kết gắn bó, quan tâm đến nhau, có ý thức học tập, có tinh thần phấn đấu vươn lên; Biết phối hợp chặt chẽ giáo viên với cán bộ, giáo viên với người quản lý, giáo viên với giáo viên, để đưa chất lượng giáo dục ngày lên đáp ứng mục tiêu đào tạo… Người quản lý cần phải có kinh nghiệm quản lý sát thực, phù hợp với tình hình điều kiện trường, lớp, với giáo viên đời sống tâm tư tình cảm trình độ nghiệp vụ chun mơn Quản lý đội ngũ giáo viên quản lý lao động giáo viên Hội đồng sư phạm Vì muốn quản lý có kết tốt phát huy tiềm giáo viên người quản lý phải sử dụng tốt biện pháp quản lý sau: Nâng cao tư tưởng, trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Xây dựng kế hoạch, xếp bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên; quản lý chặt chẽ việc thực quy chế chuyên môn Đổi công tác quản lý, phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo Thực tốt vận động, phong trào thi đua ngành Tăng cường xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học Thường xuyên theo dõi kiểm tra: Thông qua dự giờ, thao giảng, hội thảo chuyên đề kiểm tra, đánh giá chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn Phối hợp chặt chẽ với ban ngành, đoàn thể nhà trường c Vị trí vai trò cơng tác nâng cao chất lượng đội ngũ GV: Trong nhà trường đội ngũ giáo viên lực lượng nòng cốt quy trình giáo dục đào tạo, người trực tiếp truyền thụ tinh hoa văn hoá nhân loại, truyền thống tốt đẹp quê hương, đất nước tới học sinh giúp đỡ, giáo dục, đào tạo em hoàn thiện nhân cách, gương cho học sinh noi theo Chất lượng đội ngũ giáo viên định chất lượng, hiệu đào tạo nhà trường: "Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục" (Luật giáo dục 1998) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên việc làm cần thiết giai đoạn cách mạng khâu đột phá có ý nghĩa định tới chất lượng, hiệu trình giáo dục đào tạo, góp phần triển khai thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục mà Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Chính vậy, “Mỗi thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Thực tế năm gần đây, đội ngũ giáo viên nhà trường nói chung trường Tiểu học Ngọc Chiến A nói riêng có nhiều chuyển biến tiến đáng kể Nhìn chung thầy giáo giữ phát huy truyền thống tốt đẹp nhà giáo, xứng đáng với niềm tin yêu học sinh mong mỏi xã hội Một số giáo viên cao tuổi trình độ đào tạo thấp nghỉ hưu, số giáo viên có kinh nghiệm ngày nhiều song số giáo viên chưa tâm huyết với nghề nghiệp, tay nghề yếu dẫn tới chất lượng chuyên môn hiệu chưa cao làm cho chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường bị ảnh hưởng theo Để khắc phục tình trạng đặc biệt để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục đào tạo, theo tinh thần nghị Trung ương II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, trường Tiểu học Ngọc Chiến A coi việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường Thực tiễn nhiều năm giảng dạy tham gia công tác lãnh đạo nhà trường Tôi thấy việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên yêu cầu cần giải Bởi dành thời gian nghiên cứu hoạt động công tác quản lý nhằm phát huy mạnh, hạn chế nhược điểm giáo viên trường đề giải pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu áp dụng vào thực tế, đúc rút số kinh nghiệm về: “ Công tác quản lý, đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A – Mường La II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Đặc điểm, tình hình Trường Tiểu học Ngọc Chiến A tách từ trường PTCS xã Ngọc Chiến năm 2001 theo Quyết định số 246/2001/UBND ngày 27/7/2001 UBND huyện Mường La đến 15 năm Trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Mường La, cách trung tâm huyện khoảng 40 km, phía đơng giáp huyện Mù Cang Chải, phía tây giáp huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái Trường gồm có điểm trường: điểm trường Trung tâm điểm trường lẻ gồm điểm trường Nà Tâu, Nà Din, Bản Lướt, Phiêng Khao, Pá Pầu, Chặm Pộng, Pú Dảnh, Giàng Phổng; điểm trường cách 2-3 km có điểm trường cách trung tâm đến km Từ năm học 2001-2002 nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, UBND tỉnh Sơn La tặng khen, Ủy ban nhân dân 10 huyện Mường La tặng giấy khen thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học hoạt động phong trào Trong 15 năm qua, nhà trường huy động 100% trẻ em địa bàn thuộc diện phổ cập giáo dục Tiểu học lớp, có học sinh khuyết tật ln trì 100 % sĩ số học sinh Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học Hoàn thành chương trình tiểu học năm bình quân 99% Chất lượng giáo dục hiệu đào tạo ngày tiến Nhìn chung, mặt giao thơng lại không thuận tiện, dân cư thưa thớt khó khăn cho giáo viên giảng dạy Tuy nhiên địa điểm học tập thuận lợi cho việc lại để học tập học sinh Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường ln có đồn kết, trí cao hoạt động học sinh phát triển nhà trường Đến thời điểm này, tồn trường có 42/42 cán bộ, giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ đạt chuẩn trở lên, có 26/42 giáo viên đạt chuẩn, có giáo viên theo học Đại học sư phạm tiểu học thi tốt nghiệp năm 2016 Có nhân viên có trình độ từ trung cấp trở lên Những năm gần đây, nhà trường quan tâm đầu tư cấp, ngành nhân dân địa phương nên sở vật chất chất lượng giáo viên học sinh không ngừng nâng lên Thực trạng: Năm học 2014-2015: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 40 đ/c (13 nữ) Trong đó: Ban giám hiệu: đồng chí (1 nữ) Giáo viên: 35 đồng chí (12 nữ) Nhân viên: đồng chí (Bảo vệ thư viện) Tổng số học sinh: 746 em (35 lớp, có lớp ghép) Năm học 2015-2016: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 42 đ/c (14 nữ) Trong đó: Ban giám hiệu: đồng chí (1 nữ) Giáo viên: 36 đồng chí (13 nữ) Nhân viên: đồng chí (Bảo vệ thư viện) Tổng số học sinh: 802 em (36 lớp, có lớp ghép) * Bảng thống kê trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên Nhân Chia theo trình độ đào tạo Tổng Trên Đại Cao THSP THSP Dưới số ĐH Tổng số CB, GV, NV Cán Hiệu trưởng quản Phó hiệu trưởng lý C.Trách đội Giáo Tổng số viên Nữ 42 36 13 học đẳng 12+ 9+3 17 13 12 14 THSP Chia theo chế độ lao động Biên Hợp Thỉnh chế đồng giảng 42 36 13 11 T số Dân tộc Nữ Giáo Tổng số viên Tiểu học theo Thể dục chuyên Âm nhạc môn Mĩ thuật Tổng số Nhân Thư viện viên Bảo vệ 33 11 36 33 1 1 11 14 13 12 12 10 1 7 33 11 36 33 1 1 3 1 * Kết đánh giá phân loại công chức, viên chức Kết phân loại Năm học Tổng số CBGVNV 2014-2015 2015-2016 40 42 HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) 14 14 35,0 33,4 18 18 45,0 42,8 10 20,0 23,8 0 0 * Kết xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Kết xếp loại giáo viên Năm học Tổng số giáo viên 2014-2015 2015-2016 Loại xuất sắc Loại Loại TB Loại SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) 9 26,5 25,0 21 20 61,8 55,6 11,7 19,4 0 0 34 36 2.1 Kết đạt được: * Về chất lượng giáo viên: Bảng thống kê trình độ chuyên môn độ tuổi giáo viên năm Trình độ chun mơn Năm học TS GV Đại học Cao đẳng Độ tuổi Trung cấp SL % SL % SL % 20-30 31-40 41-50 51-60 SL SL SL SL 2014-2015 34 12 35,3 12 35,3 10 29,4 18 10 2015-2016 36 14 38,9 12 33,4 10 27,7 19 11 12 Chất lượng giảng dạy: * Bảng thống kê chất lượng giảng dạy năm Chất lượng giảng dạy Năm học TSGV Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 2014-2015 34 23,6 16 47,0 10 29,4 0 2015-2016 36 22,2 23 63,9 13,9 0 * Chất lượng học sinh: Bảng thống kê chất lượng học sinh năm HTC.trình lớp học Năng lực Năm học TS HT CHT Đ CĐ HS TS % TS % TS % Phẩm chất Đ CĐ TS % TS % TS % 2014-2015 746 736 98,7 10 1,3 746 100 0 746 100 0 2015-2016 802 790 98,6 12 1,4 802 100 0 802 100 0 2.2 Những ưu điểm nguyên nhân a Ưu điểm: Cán quản lý, giáo viên nhân viên có phẩm chất trị tốt Làm việc hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; quy định ngành, địa phương nhà trường; Tích cực tham gia tốt hoạt động trị - xã hội, thực đầy đủ nghĩa vụ công dân; Tổ chức thực biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm Đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên có đạo đức nghề nghiệp tốt Ln giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; trung thực, tận tâm với nghề nghiệp có trách nhiệm cơng tác; Ln hồn thành nhiệm vụ giao Có lối sống, tác phong mẫu mực, sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc văn hoá dân tộc môi trường giáo dục; Luôn trung thực, giản dị, nhân ái, độ lượng, bao dung; Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm Có ý thức tự học tập, bồi dưỡng tự rèn luyện nâng cao phẩm chất trị, đạo đức; lực chun mơn, nghiệp vụ sư phạm; lực lãnh đạo 13 quản lý nhà trường; Tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất trị, đạo đức; lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục giáo viên tiểu học; Có hiểu biết chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; Có lực đạo, tổ chức hoạt động dạy học giáo dục có hiệu phù hợp đối tượng điều kiện thực tế nhà trường, địa phương Có khả vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác sáng tạo học sinh; Có khả hướng dẫn tư vấn, giúp đỡ giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học; Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa môn học phân công giảng dạy; Đa số giáo viên có hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh lý học sinh tiểu học, kể học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh khó khăn; vận dụng hiểu biết vào hoạt động giáo dục giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; Có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Đa số nhân viên nhà trường có nhận thức tư tưởng, trị đắn; Chấp hành tốt nội quy, quy chế ngành, đơn vị Cơ có tinh thần phối hợp cơng việc Tích cực cơng tác phục vụ cho hoạt động giáo dục nhà trường Có tính trung thực, ứng xử, giao tiếp mực có hiệu Nhiều nhân viên hồn thành tốt cơng việc với khối lượng, chất lượng hiệu cao b Nguyên nhân: Từ mặt đạt chưa đạt đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A, rút nguyên nhân ưu điểm sau: Một là, lãnh đạo chi Đảng, Đảng ủy xã Ngọc Chiến; đạo trực tiếp Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường La; Hai là, tinh thần đoàn kết đội ngũ cán lãnh đạo, đồn kết, thống lòng đội ngũ giáo viên nhân viên Ba là, hoạt động kiểm tra, tra hoạt động chuyên môn nhà trường cấp tương đối sát, kịp thời rút kinh nghiệm; biết phát huy nhân tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày vững mạnh đủ lực thực hoàn thành nhiệm vụ năm học 14 Bốn là, nghiêm túc thực nội dung kế hoạch số 1739/KHUBND ngày 07/8/2015 UBND huyện Mường La việc “Tăng cường thực kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc cán bộ, cơng chức, viên chức quan hành chính, đơn vị nghiệp” Năm là, tinh thần tự học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, cơng nghệ thông tin cán bộ, giáo viên nhân viên Sáu là, hoạt động chuyên môn nhà trường bước khẳng định từ tạo điều kiện để nhiều giáo viên có điều kiện phát triển chuyên môn 2.3 Những hạn chế nguyên nhân: a Hạn chế Đội ngũ giáo viên luôn thiếu không ổn định ln biến động năm nên gây khó khăn công tác quy hoạch xếp đội ngũ giáo viên Một số giáo viên hạn chế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy Một số giáo viên trẻ, trường, kinh nghiệm giảng dạy công tác chủ nhiệm hạn chế Một số giáo viên phải dạy ghép trình độ nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng học tập học sinh Một số học sinh chưa có ý thức học tập, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập em b Nguyên nhân Do sách luân chuyển giáo viên nên đội ngũ thường xuyên biến động Kế hoạch quản lý chuyên môn chưa cụ thể, thiếu kịp thời; việc kiểm tra đánh giá chưa thường xuyên Đa số giáo viên có trình độ chun mơn vững chưa phát huy hết khả năng, sở trường; công tác tự học, tự bồi dưỡng chưa coi trọng Việc đầu tư soạn giảng, dạy nâng cao hạn chế, chưa có kinh nghiệm Việc sử dụng thiết bị dạy học làm đồ dùng mang tính bắt buộc, thiếu tự giác Cơ sở vật chất thiếu lạc hậu, chưa có đủ phòng học cho lớp, phải mượn nhà văn hóa để làm lớp học, số điểm trường nhà lớp học nhà tạm III Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới Mục tiêu: Nghị Đại hội XI Đảng xác định “Giáo dục với khoa học công nhệ quốc sách hàng đầu”, sở Nghị Đại hội Đảng cấp; nhiệm vụ trọng tâm năm học ngành giáo dục huyện Mường 15 La, mục tiêu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A là: Một là, xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh; Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước, quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động; Có phẩm chất đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh sáng nhà giáo; Có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp, tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng, trung thực cơng tác, đồn kết quan hệ đồng nghiệp Hai là, xây dựng đội ngũ nhà giáo nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa, lập kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án dạy học theo hướng đổi môn học phân cơng giảng dạy; Có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh, có khả soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kĩ môn học phù hợp với đối tượng học sinh Ba là, đạo động viên tổ khối làm tốt công tác chủ nhiệm lớp tham gia nhiệt tình, chủ động hoạt động lên lớp Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Tham gia đầy đủ có chất lượng hội thi cấp tổ chức Bốn là, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên Năm là, thực tốt công tác, kiểm tra nội bộ, đánh giá công chức viên chức cuối năm học Nhiệm vụ giải pháp Trên sở mục tiêu lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Đảng Nhà nước; xuất phát từ yêu cầu đổi nội dung phương pháp giáo dục, thực nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục Đào tạo huyện Mường La đề ra, với thực tế đội ngũ giáo viên trường xin đưa số giải pháp sau: 2.1 Nâng cao lập trường tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên Nâng cao phẩm chất trị, nhân sinh quan người giáo viên, xây dựng đội ngũ có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu xã hội công đổi đất nước Thông qua buổi học tập sinh hoạt trị, học tập nghị quyết, họp Chi trường, Hội đồng, Cơng đồn, Đồn niên nhằm quán triệt tinh thần trách nhiệm, kỷ cương thành viên để họ thực yên tâm 16 cơng tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có chí tiến thủ vươn lên, tự giác công việc, xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Ban Giám hiệu phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho đội ngũ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, trị tư tưởng Đội ngũ giáo viên phải có ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt thị, nghị 2.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Ban Giám hiệu cần quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Tạo điều kiện cho người giáo viên học hỏi đồng nghiệp trường thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự rút kinh nghiệm Cử giáo viên tham gia tập huấn đổi phương pháp dạy học Tổ chức sinh hoạt chuyên đề đổi phương pháp dạy học; tổ chức rút kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề Tổ chức hội thảo sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học để trao đổi, học tập nâng cao trình độ chun mơn Ban Giám hiệu, Phòng Giáo dục cần quan tâm sát tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bản thân đội ngũ giáo viên phải xây dựng ý thức tự học, tự bồi dưỡng 2.3 Sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên có Cần sử dụng người, việc, phát huy tối đa khả giáo viên Người quản lý cần bố trí xếp hợp lý đội ngũ việc phân công chun mơn tạo điều kiện cho giáo viên có hội thể hiện, phấn đấu học hỏi để vươn lên tự khẳng định Ban Giám hiệu phải có nhận định, đánh giá khả giáo viên nhà trường Sử dụng người, việc, đảm bảo định mức lao động theo văn hướng dẫn (Thông tư 28/TT –BGD&ĐT) Đồng thời, giáo viên phải biết phát huy tối đa lực 2.4 Quản lý việc thực quy chế chuyên môn 17 Đưa việc thực quy chế chuyên môn vào nề nếp công việc bắt buộc người quản lý chuyên môn nhà trường Hiệu phó chịu trách nhiệm việc đạo, tổ chức thực quy chế chuyên môn đội ngũ giáo viên nhà trường Các tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình thực nhiệm vụ thành viên tổ chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu kế hoạch hoạt động tổ Trên sở kế hoạch Hiệu trưởng ký duyệt, tổ có trách nhiệm triển khai thực báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, học kỳ, đồng thời phải thường xuyên bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý, rút kinh nghiệm kịp thời, giải vướng mắc cách phù hợp đạt hiệu tốt Ban Giám hiệu theo dõi yêu cầu tổ, thành viên với kế hoạch tuần, tháng lịch báo giảng, việc thực chương trình, thời khóa biểu, hồ sơ sổ sách theo qui định (Điều lệ trường Tiểu học) Tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ đột xuất việc thực quy chế chuyên môn giáo viên; Đánh giá kết giảng dạy giáo viên theo quy định Giáo viên cần tích cực, tự giác việc tự học đồng nghiệp tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức Chú trọng nâng cao chất lượng, soạn giảng thường xuyên đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, đảm bảo xác, khoa học Thực nghiêm túc vận động “hai không” với nội dung; vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” ngành, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2.5 Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học : Giáo viên bước đầu nắm bắt kịp thời phương pháp dạy học theo hướng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tồn diện Có kế hoạch triển khai vấn đề nghiên cứu khoa học qua bước giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng vấn đề nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục học sinh Chú trọng việc đổi phương pháp dạy học, giáo viên người hướng dẫn, người đánh giá việc học học sinh nhằm phát huy tính tích cực, tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện tính tự học học sinh, coi yêu cầu bắt buộc Thực soạn giảng theo phương pháp, trao đổi rút kinh nghiệm tìm 18 phương pháp tối ưu giúp học sinh tìm kiến thức mới, củng cố kiến thức học, dạy chữ thơng qua trọng dạy người Để làm tốt yêu cầu Ban Giám hiệu phải có kế hoạch cụ thể cho tổ chun mơn, có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, có chất lượng 2.6 Tăng cường công tác dự thăm lớp, kiểm tra chuyên môn Để nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường cơng tác dự rút kinh nghiệm kiểm tra chuyên môn việc làm cần thiết thường xuyên liên tục, qua dự thăm lớp người dạy người dự rút điều cần thiết chuyên môn cho từ người cán quản lý nắm bắt chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên nhà trường để có kế hoạch đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cụ thể sát thực Công tác kiểm tra chuyên môn thường xuyên liên tục giúp giáo viên có ý thức thực quy chế chuyên môn cách nề nếp cố gắng học tập vươn lên, qua kiểm tra chuyên môn giúp người cán quản lý đạo hoạt động công tác chuyên môn ngày tốt hiệu hơn, từ chất lượng học học sinh ngày nâng lên Nội dung kiểm tra: Kiểm tra giúp giáo viên xác định hướng tồn cần khắc phục kịp thời, đánh giá chất lượng học học sinh Tăng cường công tác dự thăm lớp kiểm tra chun mơn để tìm biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Về công tác dự thao giảng: Thao giảng theo chủ điểm Dự giờ: Ban Giám hiệu kết hợp với tổ trưởng chuyên môn, dự giáo viên 1lần/tháng, thống phương pháp trao đổi kinh nghiệm, dự đột xuất dự theo định kỳ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Cử giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thi giáo án, thi tự làm đồ dùng phục vụ cho công tác dạy học Công tác kiểm tra chuyên môn: Nội dung kiểm tra chủ yếu kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra công tác soạn giảng giáo viên, kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học vào tiết dạy, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ (Ban giám hiệu kiểm tra lần/học kỳ, tổ chun mơn kiểm tra 4lần/học kỳ) Đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên theo quy định Kiểm tra việc thực chương trình, việc chấm chữa sửa lỗi, trả vào điểm theo quy định 19 Để thực tốt công tác kiểm tra Ban Giám hiệu phải nắm tiêu chí đánh giá xếp loại dạy, xếp loại hồ sơ sổ sách để đánh giá xếp loại chuyên mơn xác Cần tạo điều kiện thời gian kinh phí cách thoả đáng cho cơng tác Giáo viên phải coi trọng công tác chuyên môn công tác quan trọng hàng đầu nhà giáo 2.7 Phát huy tốt vai trò tổ chức đoàn thể nhà trường tạo sức mạnh tổng hợp nhằm quản lý nâng cao chất lượng chung nhà trường Đoàn kết sức mạnh, yếu tố định đến thắng lợi nhà trường, đồn thể hoạt động có hiệu nhà trường khối đoàn kết vững mạnh để thực có hiệu nhiệm vụ trị nhà trường đồng thời tạo nên sức mạnh niềm tin đội ngũ giáo viên người cán quản lý Nội dung công tác phối hợp với đồn thể: Phát huy vai trò lãnh đạo Chi Đảng nhà trường Chi thực tốt việc tuyên truyền chủ trương đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, giáo dục tư tưởng, phẩm chất trị, đạo đức lối sống cho cán đảng viên nhà trường, triển khai tổ chức có hiệu thực việc “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ” Ban Giám hiệu làm tốt công tác phối kết hợp với tổ chức quần chúng nhà trường như: Cơng đồn, Đồn niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “ Hai tốt ” kỷ niệm ngày lễ lớn năm tổ chức triển khai việc thực vận động lớn ngành như: Cuộc vận động “ Hai không” với nội dung ”, vận động “ Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm ”, Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo ”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giảng dạy, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Ban Giám hiệu với ban chấp hành Cơng đồn chăm lo đến chế độ, quyền lợi cho cán giáo viên tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng để quản lý đạo động viên có hiệu cơng đồn viên để thành viên có ý thức tinh thần trách nhiệm cao việc xây dựng nhà trường, xây dựng tổ chức Cơng đồn thực “ Tổ ấm ” để họ n tâm nhiệt tình cơng tác dạy học đạt hiệu cao 20 Làm tốt công tác thi đua khen thưởng biểu dương khen ngợi kịp thời hàng tháng, hàng đợt, hàng kỳ có kèm theo vật chất nhằm thúc đẩy chí hướng phấn đấu, ý thức vươn lên giáo viên nhà trường Để thực tốt nội dung trên: Chi bộ, Ban Giám hiệu tổ chức đoàn thể nhà trường phải thực đoàn kết thống kế hoạch quản lý đạo hoạt động nhà trường phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn vững vàng có uy tín nhà trường, địa phương 2.8 Tăng cường xây dựng sở vật chất, trang thiết bị trường học Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên làm việc, sử dụng đồ dùng dạy học, chống dạy chay để nâng cao chất lượng dạy Chính vậy, người cán quản lý phải có kế hoạch xây dựng, sử dụng bảo quản sở vật chất Tham mưu với cấp, ngành để xây dựng sở vật chất, tranh thủ đầu tư dự án Phối hợp với quyền địa phương tham gia đóng góp cơng sức, tiền, vật chất để xây dựng sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ cho nhà trường Ban giám hiệu biết tranh thủ thời cơ, quan tâm, tạo điều kiện cấp, ngành địa phương để có kinh phí hỗ trợ xây dựng hồn thiện sở vật chất nhà trường Phần thứ ba: Kiến nghị kết luận Kiến nghị Để thực tốt công tác quản lý chuyên môn đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Chiến A Tôi xin nêu lên số kiến nghị với Sở, Phòng Giáo dục quyền địa phương sau: * Về công tác bồi dưỡng: - Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn qua lớp học chức - Có sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên học 21 - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên chuyển ngạch sau học nâng cao trình độ * Về xây dựng sở vật chất: - Cung cấp thêm trang thiết bị dạy học bàn ghế cho đồng - Xây thêm phòng học phòng chức thuận lợi cho giáo viên việc thực đổi phương pháp dạy học Kết luận Nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên trường Tiểu học Ngọc Chiến A nhiệm vụ trung tâm quan trọng nhằm rút học kinh nghiệm, sở lý luận vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên giúp cho người quản lý xác định cho hướng đắn, biết xây dựng biện pháp đạo quản lý phù hợp, để xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh gắn bó với nghề, phấn đấu nghiệp giáo dục đào tạo Qua thời gian nghiên cứu thực tế, vận dụng sáng tạo giải pháp nêu trên, chất lượng đội ngũ giáo viên nâng lên, đồng thời chất lượng học tập học sinh nâng cao Năm học 2014-2015, trường Tiểu học Ngọc Chiến A có đồng chí giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường Chất lượng học sinh đạt kết khả quan số lượng học sinh khá, giỏi tăng học sinh yếu giảm theo năm học Các hoạt động chun mơn nhà trường ln Phòng giáo dục đào tạo huyện Mường La đánh giá có nhiều chuyển biến Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, khả nghiên cứu nhiều hạn chế, mong nhận tham gia đóng góp ý kiến, hướng dẫn, đánh giá thầy cô đồng nghiệp chắn trình trực tiếp quản lý đạo hoạt động chuyên môn nhà trường, thân thường xuyên nghiên cứu bổ sung phương pháp thực giải pháp tối ưu để đề tài ứng dụng rộng rãi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đào tạo hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước có trí tuệ, động, sáng tạo góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp./ Xin chân thành cảm ơn ! Ngọc Chiến, ngày 26 tháng năm 2016 Người viết sáng kiến 22 Văn Chiêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm Trường Tiểu học Ngọc Chiến A Điều lệ trường Tiểu học Giáo trình trung cấp lý luận trị - hành Luật giáo dục Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng (Đại hội VI đến Đại hội XI) Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 23 Từ điển Tiếng Việt DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Trung ương TƯ Phổ thông sở PTCS Ủy ban nhân dân UBND Cán giáo viên nhân viên CBGVNV Số lượng SL Đại học ĐH 24 Trung học sư phạm THSP Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTXSNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTTNV Hồn thành nhiệm vụ HTNV Khơng hồn thành nhiệm vụ KHTNV Tổng số giáo viên TSGV Trung bình TB Tổng số học sinh TSHS Hoàn thành HT Chưa hoàn thành CHT Đạt Đ Chưa đạt CĐ Bộ giáo dục đào tạo BGD&ĐT 25 ... 20,0 23,8 0 0 * Kết xếp lo i theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Kết xếp lo i giáo viên Năm học Tổng số giáo viên 2014-2015 2015-2016 Lo i xuất sắc Lo i Lo i TB Lo i SL (%) SL (%) SL (%)... học 2001-2002 nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, UBND tỉnh Sơn La tặng khen, Ủy ban nhân dân 10 huyện Mường La tặng giấy khen thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ... thực tốt công tác kiểm tra Ban Giám hiệu phải nắm tiêu chí đánh giá xếp lo i dạy, xếp lo i hồ sơ sổ sách để đánh giá xếp lo i chun mơn xác Cần tạo điều kiện thời gian kinh phí cách thoả đáng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan Lo Van Chieng lop KVI.6-Muong La, Tieu luan Lo Van Chieng lop KVI.6-Muong La, Xác định rõ vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc phát triển nguồn lực con người, nhân tố quyết định sự phát triển xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nguồn lực con người là vô c

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay