SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN

314 63 1
  • Loading ...
1/314 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:21

SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN BỘ GIAO THÔ NG VẬN TẢI (BGTVT) TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ Á N HẠ TẦNG GIAO THÔ NG CỬU LONG (CỬU LONG CIPM) LO TERACH SOI HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECT DỰ Á N XÂ Y DỰNG TUYẾN LỘ TẺ RẠCH SỎI PACKAGE CW2: KM26+275.00 – KM53+279.00 GÓ I THẦU CW2: KM26+275.00 – KM53+279.00 HỒ SƠ MỜI THẦU TẬP Ⅱ – Chỉ Dẫn Kỹ Thuật Quyển 2: Chỉ Dẫn Kỹ Thuật Tháng 8, 2015 LIÊ N DANH CÔ NG TY DASAN CONSULTANTS CO., LTD VÀ PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTD CHỈ DẪN KỸ THUẬT MỤC LỤC Trang PHẦN - CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Mục 2.1 Giải phóng cơng trường 2.1 Mục 2.2 Phá bỏ, di chuyển cơng trình chướng ngại vật có 2.2 Mục 2.3 Cải dịch bảo vệ cơng trình tiện ích có 2.3 PHẦN - CƠ NG TÁC ĐẤT Mục 3.1 Cơng tác đào chung 3.1 Mục 3.2 Đào kết cấu 3.2 Mục 3.3 Không áp dụng 3.3 Mục 3.4 Không áp dụng 3.4 Mục 3.5 Thi công đường 3.5 Mục 3.6 Cấp phối đá dăm 3.6 Mục 3.7 Cải tạo đất yếu 3.7 Mục 3.8 Xới đất 3.8 PHẦN - CƠ NG TRÌNH THỐT NƯỚC Mục 4.1 Khơng áp dụng 4.1 Mục 4.2 Kênh mương thủy lợi 4.2 Mục 4.3 Không áp dụng 4.3 Mục 4.4 Đá xây đá hộc xếp 4.4 Mục 4.5 Cống tròn cống hộp 4.5 PHẦN - CÁC SẢN PHẨM ATPHAN VÀ MẶT ĐƯỜNG Mục 5.1 Lớp nhựa thấm dính bám 5.1 Mục 5.2 Hỗn hợp Atphan nóng 5.2 Mục 5.3 Xử lý mặt đường láng nhựa 5.3 Mục 5.4 Lớp phòng nước 5.4 PHẦN - CÁC HẠNG MỤC KẾT CẤU Mục 6.1 Cọc bê tông đúc sẵn 6.1 Mục 6.2 Cọc khoan nhồi 6.2 Mục 6.3 Các kết cấu bê tông 6.3 Mục 6.4 Cốt thép 6.4 Mục 6.5 Dự ứng lực 6.5 Mục 6.6 Gối cầu 6.6 Mục 6.7 Khe co giãn 6.7 PHẦN - KHÔNG ÁP DỤNG PHẦN - CÁC CƠNG TRÌNH PHỤ TRỢ Mục 8.1 Cọc tiêu cột Km 8.1 Mục 8.2 Biển báo 8.2 Mục 8.3 Lan can phòng hộ 8.3 Mục 8.4 Sơn kẻ đường 8.4 Mục 8.5 Trồng cỏ 8.5 Mục 8.6 Lan can cầu 8.6 Mục 8.7 Thoát nước mặt cầu 8.7 PHẦN - CÁC CÔNG TÁC VỀ ĐIỆN Mục 9.1 Các công tác điện chiếu sáng PHẦN 10 - NGÀ Y CÔ NG 9.1 PHẦN CƠ NG TÁ C GIẢI PHĨNG CƠNG TRƯỜNG PHẦN - CƠ NG TÁ C GIẢI PHĨNG CƠNG TRƯỜNG MỤC LỤC 2.1 – Giải phóng cơng trường 2.2 – Phá bỏ, di chuyển cơng trình chướng ngại vật có 2.3 – Cải dịch bảo vệ công trình tiện ích có 11 Giải phóng cơng trường – Mục 2.1 PHẦN – CÔ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG MỤC 2.1 - GIẢI PHĨNG CƠNG TRƯỜNG MỤC LỤC MƠ TẢ 2 CÁ C YÊ U CẦU THI CÔ NG 2.1 TỔNG QUÁ T 2.2 LÀ M SẠCH, XỚI ĐẤT VÀ CHẶT CÂ Y 2.3 ĐÀO BỎ LỚP ĐẤT MẶT 2.4 BẢO VỆ NHỮNG KHU VỰC ĐƯỢC QUI ĐỊNH GIỮ NGUYÊ N TẠI VỊ TRÍ CŨ 2.5 XỬ LÝ CÁ C VẬT LIỆU PHÁ T QUANG 3 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N 3.1 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG 3.2 CƠ SỞ THANH TOÁ N CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 2.1 -1- PHẦN – CƠ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG Giải phóng cơng trường – Mục 2.1 MỤC 2.1 - GIẢI PHĨNG CƠNG TRƯỜNG MƠ TẢ Cơng tác bao gồm phát quang, xới đất chuyển bỏ lớp đất mặt, vụn gạch vỡ, cối nằm giới ngoại trừ vật định giữ lại chỗ phải di chuyển theo các điều khoản khác Tiêu chuẩn kỹ thuật Các công việc bao gồm việc giữ gìn cối vật định giữ lại khỏi bị tổn hại CÁ C YÊ U CẦU THI CÔ NG 2.1 TỔNG QUÁ T Tư vấn quy định giới hạn công việc rõ tất cây, bụi cây, gốc vật khác giữ nguyên vị trí cũ Nhà thầu bảo vệ trì tất hạng mục 2.2 2.3 LÀ M SẠCH, XỚI ĐẤT VÀ CHẶT CÂ Y (a) Tất vật bề mặt, đốn, mục, gốc cây, rễ cây, cỏ, rác rưởi chướng ngại vật nhô lên, không định giữ lại, phát quang, và/ nhổ đi, bao gồm việc di chuyển yêu cầu (b) Bên đường đắp, tất gốc rễ đào bỏ 50cm mặt đất thiên nhiên hay 50cm lớp áo đường thấp (c) Tại phần đường đào, tất rễ cây, thân cây, phải đào bỏ không 50cm phía lớp đáy móng (d) Tất hố ga, cống rãnh phải dọn vệ sinh để loại bỏ vật liệu không phù hợp (e) Những chỗ hổng để lại việc dỡ bỏ thân phải lấp vật liệu đầm chặt thích hợp ĐÀO BỎ LỚP ĐẤT MẶT (a) Phần diện tích lớp đắp hay nơi Tư vấn định, Nhà thầu đào bỏ lớp đất mặt bố trí, xếp lớp đất theo dẫn Tư vấn (b) Nhìn chung, việc đào bỏ lớp đất mặt bao gồm việc loại bỏ lớp đất hữu thích hợp cho việc phát triển thực vật (c) Việc đào bỏ lớp đất mặt phần diện tích định tiến hành tới độ sâu cần thiết theo dẫn Tư vấn Lớp đất mặt để riêng vật liệu đào khác CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 2.1 -2- PHẦN – CÔ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG (d) 2.4 Giải phóng cơng trường – Mục 2.1 Nếu lớp đất mặt sử dụng để đắp mái taluy đắp hay khu vực khác yêu cầu Tư vấn định vẽ, công tác đào bỏ lớp đất mặt coi bao gồm việc đổ đống lớp đất mặt cần thiết di chuyển từ đống tới vị trí u cầu sau rải lớp đất mặt khu vực Tư vấn qui định Trong trường hợp này, việc đo đạc tốn áp dụng theo mục 3.5 – Thi cơng đường Sau rải, lớp đất mặt xới để tạo lớp mặt phẳng không lẫn cỏ, thân cây, đá hộc BẢO VỆ NHỮNG KHU VỰC ĐƯỢC QUI ĐỊNH GIỮ NGUYÊ N TẠI VỊ TRÍ CŨ Tại khu vực Tư vấn định, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ bảo dưỡng thường xuyên khu vực trồng cỏ, bụi Khi cơng trình hồn tất, diện tích phải bàn giao lại cho Chủ đầu tư theo nguyên trạng Nhà thầu phải chịu thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp hoạt động Nhà thầu gây phải làm lại cũ kinh phí Nhà thầu 2.5 XỬ LÝ CÁ C VẬT LIỆU PHÁ T QUANG (a) Nhà thầu có quyền sử dụng gỗ bị đốn hạ phạm vi giải phóng mặt (nếu có giấy phép quan chức tổ chức thẩm quyền Chính Phủ) cho mục đính riêng mình, tn thủ điều khoản hợp đồng, với điều kiện Nhà thầu phải nắm tường tận tuân thủ yêu cầu quan có thẩm quyền uỷ nhiệm Chính Phủ (b) Những gỗ bán cất giữ ngăn nắp nơi thuận tiện lại chấp thuận nằm hay gần giới đường hướng dẫn, cắt tỉa xếp thành đống theo đạo quan có thẩm quyền hợp pháp Chính Phủ (c) Tất gỗ khác, trừ gỗ sử dụng, tất bụi, rễ cây, thân cây, gốc cây, phận khác không bị phát quang hay đào bới xử lý vị trído Nhà thầu định (d) Các khu vực phụ cận làm Rác rưởi không chất đống khu vực phụ cận cạnh phạm vi giới dự án XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N 3.1 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG (a) Tất công việc bao gồm phát quang, dọn dẹp mặt bằng, phá bỏ di chuyển cơng trình chướng ngại vật có bảo vệ khu vực định coi chung công tác phát quang trường, tính theo m2 Khối lượng thực tế đo đạc xác nhận Tư vấn CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 2.1 -3- Giải phóng cơng trường – Mục 2.1 PHẦN – CƠ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG 3.2 (b) Cơng tác bóc lớp đất mặt (hoặc vét hữu cơ), bao gồm đánh cấp (nếu cần thiết) đo đạc toán theo m3 Khối lượng thực tế đo đạc xác nhận Tư vấn (c) Việc di chuyển, dỡ bỏ gốc cây; bảo vệ cho bãi đổ thải, bãi tập kết vật liệu, khu vực tạm…sẽ khơng tốn riêng biệt coi bao gồm cơng tác Giải phóng cơng trường CƠ SỞ THANH TỐ N Thanh tốn cho hạng mục “phát quang trường”, “vét hữu cơ” khối lượng thực tế thi công nghiệm thu; phù hợp với khối lượng diện tích vẽ duyệt bảng tiên lượng mời thầu Các khối lượng vẽ khu vực khác kinh phí nhà thầu chịu Các khối lượng đào, bóc vị trí hố móng cơng trình, cải mương, theo hạng mục liên quan CDKT Mục tốn Mơ tả Unit 2.01-01 Phát quang trường m2 2.01-02 Vét hữu m3 CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 2.1 -4- Phá bỏ, di chuyển cơng trình – Mục 2.2 PHẦN – CÔ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG chướng ngại vật có MỤC 2.2 - PHÁ BỎ, DI CHUYỂN CÁ C CƠ NG TRÌNH VÀ CHƯỚNG NGẠI VẬT HIỆN CĨ MỤC LỤC MÔ TẢ CÁ C YÊ U CẦU CÔ NG VIỆC 2.1 YÊ U CẦU CHUNG 2.2 DI CHUYỂN CÁC CƠNG TRÌNH THỐT NƯỚC 2.3 DỠ BỎ LỚP BÓ VỈA 2.4 DỠ BỎ MẶT ĐƯỜNG, VỈA HÈ… 2.5 DỠ BỎ CÁ C BIỂN BÁ O GIAO THÔ NG 2.6 DỠ BỎ NHÀ VÀ CÁ C CƠ NG TRÌNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N 10 CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 2.2 - PHẦN – CÁ C CƠ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Cơng tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 b) Tất thiết bị kèm theo cột thép mạ kẽm phần kim loại thép mạ kẽm Các vết xước, vết xước, vết lõm hư hại khác cột vật liên kết xem nguyên nhân để loại bỏ cột Bất vết xước hay vết bẩn gây từ việc gói bọc vật liệu phải loại bỏ c) Tất cột cần đèn bọc xoắn riêng và, phải đóng gói vào thành nhóm để vận chuyển có lớp lót gỗ thích hợp tất cột xung quanh nhóm tối thiểu vị trí, buộc dây kim loại thích hợp Cần đèn phải bọc, đóng gói vận chuyển đến trường thi công hạn chế bốc dỡ đường từ nơi khởi hành đến nơi đến Việc đóng gói không tuân theo quy định nguyên nhân dẫn tới việc loại bỏ cột cần đèn d) Tất cảc thiết bị kim loại kèm theo cột cần thiết cho việc hồn thiện cơng trình phải vật liệu tiêu chuẩn sản xuất cho thi công cột điện e) Tất phần kim loại phải mạ kẽm nhúng nóng theo quy định Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan theo tiêu chuẩn nhà máy nhúng kẻm nóng Vingal Biên Hòa 2.3.6 Cáp điện, Tiếp đất, Mối ghép Đường ống dẫn a) b) Dây điện cho đèn  Toàn cáp điện sử dụng để chiếu sáng lòng đường phải loại kích cớ thể Bản vẽ  Cáp phải luồn vào cột qua ống dẫn lắp móng cột, phải nối với thiết bị đầu cuối hộp đầu cuối lắp cột  Tất cột phải có ngắt mạch nhỏ Ampe, 220V chấp thuận, lắp bảng điện cột tiếp cận dễ dàng qua lỗ thăm cột Thiết bị ngắt mạch phải bảo vệ dây cáp điện  Cáp lắp cột phải có hai dây dẫn có mặt cắt ngang tối thiểu 2.5 mm2 quy định mục "Cáp dây điện"  Dây cáp phải gắn vào chụp đèn cho đầu nối chụp đèn chịu trọng lượng chúng Cáp dây điện  Tất dây cáp phải phù hợp để vận hành điện áp quy định ngồi trời, đường ống hay đường dẫn, điều kiện nhiệt độ hoạt động tối đa dây dẫn theo cường độ dòng điện phải thấp 700C  Mầu sắc dây cáp phải tuân theo tiêu chuẩn quy định mầu sắc chấp thuận  Cáp phải vận chuyển tới trường thùng gỗ ổn định, thùng gắn mác bảo đảm rõ trọng lượng tổng, số sê- ri, chiều dài dây cáp thông tin liên quan khác CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -6- of 14 PHẦN – CÁ C CÔ NG TÁ C VỀ ĐIỆN c) d) Công tác điện chiếu sáng - Mục 9.1  Thùng phải bao bọc bên để bảo vệ cáp trình vận chuyển đầu cáp bên thùng phải bảo vệ thích hợp lớp bảo vệ kim loại phương pháp bảo vệ khác chấp thuận Cả hai đầu dây cáp phải gắn kín phương pháp thích hợp để ngăn chặn thâm nhập ẩm  Tất dây cáp sử dụng cho hệ thống chiếu sáng đường lắp đất phải loại CXV/DSTA, CVV, CXV tương đương Kỹ sư Tư vấn phê duyệt  Dây dẫn phải có tiết diện ngang tối thiểu 10 mm2 sử dụng cho dây dẫn lắp đặt ngầm  Tất dây cáp sử dụng cho công trình phải chứng nhận thử nghiệm Tư vấn chấp thuận trước sử dụng Tiếp đất  Đường dẫn, cột thép tủ điện gia cơng khí điện bảo đảm hình thành hệ thống liên tục, tiếp đất hiệu Các mối liên kết dây neo phải dây đồng có tiết diện với toàn hệ thống  Các hộp kim loại phải sử dụng trục có đai ốc vòng đệm đôi Dây buộc tất đường dẫn, cột đèn tủ điều khiển hình thành hệ thống tiếp đất liên tục phải theo tiêu chuẩn quy định áp dụng Nếu Tư vấn định cột chiếu sáng phải tiếp đất riêng  Kích cỡ dây tiếp đất tối thiểu 10mm2 dây dẫn đồng trần tương đương Tư vấn chấp thuận  Cọc tiếp địa thép mạ kẽm kích thước tối thiểu D16x2400mm, chôn sâu 0.7 mét mặt đất hàn nhiệt kết nối sử dụng phận nối kim loại đến cột điều khiển  Nhà thầu phải kiểm tra trường đo đạc điện trở tiếp đất cơng trình trường Sau thu thập số liệu, Nhà thầu phải trình lên Tư vấn chấp thuận trước lắp đặt  Điện trở tiếp đất phải 10 Ohms thấp hơn, hay theo định Tư vấn  Nhà thầu phải đệ trình chi tiết điểm tiếp đất cho Tư vấn chấp thuận Đấu nối điện  Mối nối ren khóa phải loại nối không mối hàn áp suất để đảm bảo kết nối dây điện tính học điện  Loại cách điện nhựa epoxy đúc phải đúc khuôn nhựa Các vật liệu sử dụng phải phù hợp với quy định cách điện Bản vẽ hợp đồng theo Tập tiêu chuẩn CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -7- of 14 PHẦN – CÁ C CÔ NG TÁ C VỀ ĐIỆN e) Đường ống dẫn  f) Công tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 Đường ống dẫn cáp ngầm phải loại HDPE tương đương Loại đường ống lắp đặt mặt đất bề mặt cơng trình phải làm thép vật liệu tương đương Tư vấn chấp thuận Hố ga luồn cáp  Hố ga để lắp cáp ngầm cáp truyền thông phải bê tông đúc sẵn thể vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam  Ống dẩn bê tông phải loại ống HDPE vẽ Yêu cầu thi công 3.1 Tiến hành thi công a) Việc chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm công việc mô tả phần Chỉ dẫn kỹ thuật phải tiến hành nhân đào tạo lành nghề có kinh nghiệm Những nhân cơng phải hồn tồn quen với yêu cầu công việc với yêu cầu nhà sản xuất việc lắp đặt hạng mục xác định b) Tất công tác phải tuân theo Bản vẽ, Chỉ dẫn kỹ thuật, Qui chuẩn, quy định yêu cầu quy định Chỉ dẫn kỹ thuật theo đạo Cơ quan Chức Việt Nam 3.2 Hạng mục chiếu sáng a) Thiết bị chiếu sáng minh họa Bản vẽ phải bao gồm : Kiểu dáng đèn chiếu sáng giao thông chiếu sáng Cầu, bóng đèn, điện, phụ kiện gắn kết khác b) Nhà thầu phải đệ trình sơ đồ phân phối cường độ sáng để phê duyệt với Tấm Phản chiếu ánh sáng, số MaTrận(Matrix) đèn phần mền cho loại đèn đề xuất lắp đặt Trừ có dẫn đặc biệt vẽ hay hướng dẫn Tư vấn Hơn nữa; Phần mềm chun dụng cho tính tồn chiếu sáng phải có quyền sử dụng, thừa nhận CIE đính kèm xuất báo cáo kết chiếu sáng liên quan với trị số Cd/m2, độ đồng ngang Uo, đô đồng dọc trục Ul Ngưỡng Ti % mặt đường liệt kê bãn vẽ 3.3 Tủ điều khiển chiếu sáng a) Tủ điều khiển chiếu sáng phải tính nguồn cấp điện cho mạch điện đèn đường Các bảng điều khiển phải theo yêu cầu Bản vẽ hay tương đương định Tư vấn; b) Tủ điều khiển phải chắn, xây dựng móng bê tông cách cao độ mặt đất tối thiểu 40cm đặt cột biến áp; c) Mái che cho tủ điều khiển phải tuân theo thiết kế Bản vẽ tương đương Kỹ sư Tư vấn phê duyệt; d) Tủ điều khiển cánh cửa phải làm hoàn toàn thép không mỏng 1,5 mm phải có khung thép thích hợp Bề mặt mối hàn bên phải nhẵn; CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -8- of 14 PHẦN – CÁ C CƠ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Cơng tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 e) Các tủ điều khiển phải có thiết kế đáy cho phép hàn máng, rãnh phải cố định móng bê tông nâng cao đặt trụ biến áp; f) Tủ điều khiển phải lắp ráp nối dây nhà máy; g) Dây điện phụ phải lắp ráp cho tiện việc kiểm tra bảo dưỡng, mạng phụ phải tách hồn tồn khỏi dây Dây nhỏ phải cách ly hiệu khỏi dây h) Tủ điều khiển phải có tên để xác định Bảng tên phải làm nhựa có chữ màu trắng để qua lớp màu đen đẽo khắc i) Hộp đựng bảng điều khiển phải phù hợp với loại khóa chắn có chìa vạn cần thiết 3.4 Đèn thông thuyền Thuộc hạng mục xây dựng cầu 3.5 Cột 3.5.1 Cột chiếu sáng a) Các cột cung cấp phải loại trụ thép, tiết diện cơn, tròn, đế dập phải có móng trụ sắt tròn xác định kích thước theo móng cột đèn b) Cửa cột nắp đậy cho bảng điện cột phải cách cao độ mặt đất 1.2m c) Mỗi cột phải gắn biển nhận dạng d) Bu lông neo phải mạ kẽm nhúng nóng Đầu bu lông phải bảo vệ đai ốc mũ lục giác loại hình tương đương 3.5.2 Móng cột đèn a) Bê tơng móng cho cột đèn bệ tủ điện phải loại thể Bản vẽ b) Tất chi tiết thi công bê tông cốt thép cho móng cột phải tuân theo yêu cầu dẫn kỹ thuật 3.6 Thi công Công tác thi cơng phải hồn thành theo tiêu chuẩn cơng nghiệp chấp thuận, Theo định Tư vấn Việc lắp đặt đường ống, thi công giếng thăm, đào cáp ống dẫn phải tuân theo yêu cầu Bản vẽ 3.6.1 Đào lấp Công tác đào lấp yêu cầu cho thi cơng móng cột thiết bị khác phải thực theo yêu cầu Chỉ dẫn kỹ thuật, chi phí bao gồm giá hạng mục toán CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -9- of 14 PHẦN – CÁ C CƠ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Cơng tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 3.6.2 Nền móng hố thao tác điện Công tác đổ bê tông cho móng phải loại định vẽ phải thực theo Chỉ dẫn kỹ thuật a) Đáy móng bê tông phải nằm đất cứng b) Việc đổ bê tơng cho phần móng phải thực theo phương pháp đổ lần khu vực áp dụng c) Các phần lộ phải định hình cho thật gọn gàng d) Phần định hình phải theo hàng lối quy định e) Đỉnh chân cột, ngoại trừ móng đặc biệt, phải kết thúc cao độ mặt đất vỉa hè, trừ có dẫn khác Bản vẽ Tư Vấn f) Phần định hình phải cứng bảo đảm giằng chỗ g) Đầu ống dẫn bu lơng định vị phải lắp vị trí cao độ thích hợp phải giữ khn bê tông ổn định h) Việc dựng nghiêng cột tiến hành việc chỉnh bu lông đai ốc Không phép sử dụng vật chèn dụng cụ tương tự khác cho việc điều chỉnh độ thẳng đứng hay nghiêng cột i) Cả ván khuôn đất tiếp xúc với bê tông, phải làm ẩm kỹ trước đổ bê tông j) Không dỡ bỏ ván khuôn bê tơng ổn định ngày k) Á p dụng “mài nhẵn bề mặt hồn thành” để làm lộ bề mặt bê tơng theo yêu cầu Chỉ dẫn kỹ thuật, mục 06100 "Bê tông kết cấu bê tông" l) Tại vị trí dự định thi cơng móng bị cản trở, Nhà thầu phải thi cơng móng hiệu quả, thoả mãn yêu cầu Tư vấn 3.6.3 Ống dẫn Lắp đặt đường ống tiến hành theo Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp cách chặt chẽ hợp lý với vị trí định Bản vẽ theo hướng dẫn Tư vấn a) Kích thước đường ống sử dụng phải Bản vẽ b) Không sử dụng đường ống có kích thước thương mại điện tử nhỏ 22mm, trừ có dẫn khác c) Nhà thầu sử dụng đường ống có kích thước lớn chi phí riêng Loại đường ống có kích thước lớn phải áp dụng cho toàn chiều dài từ đầu vào đầu không ghép nối d) Đầu đường dẫn doa kỹ lưỡng để loại bỏ gờ ráp cạnh gồ ghề Vết cắt phải vng vắn xác cho đầu chập vào gắn vào thành đường tròn hồn chỉnh CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -10- of 14 PHẦN – CÁ C CÔ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Công tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 3.6.4 Hộp nối cáp a) Các hộp nối cáp phải lắp đặt vị trí thể Bản vẽ vị tríbổ sung Kỹ sư Tư vấn phê duyệt b) Bằng chi phí riêng mình, Nhà thầu lắp đặt hộp nối cáp bổ sung theo ý muốn để thuận tiện công việc 3.6.5 Dây điện a) Việc nối dây phải tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn tương ứng Các mạng điện tủ điện, hố thao tác điện v.v phải bố trí gọn gàng tủ điện phải có dây buộc b) Không sử dụng bột họat thạch, bột tan dầu nhờn việc định vị dây dẫn đường ống c) Các mối ghép nối dây dẫn phép đặt hố ga luồn cáp, đầu biến thế, đáy cột thiết bị điều khiển 3.6.6 Điểm cung cấp điện a) Thông thường, điểm cung cấp điện đặt gần trường không thiết phải thường xuyên vậy, có thể đặt trạm biến gần vị trítủ điều khiển chiếu sáng quy định Bản vẽ b) Trừ phi có hướng dẫn khác Bản vẽ, không điểm cung cấp điện phải gồm có đồng hồ đo lắp đặt với thiết bị yêu cầu ngắt điện dây có kích cỡ Bản vẽ, thiết bị nâng đường ống tiếp đất cần thiết c) Nhìn chung, hệ thống chiếu sáng tổng thể loại 220-240 vôn, 50 Hz Bản vẽ 3.6.7 Thí nghiệm trường a) b) Trước hồn thành cơng việc, Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm sau mạch điện chiếu sáng, với chứng kiến Tư vấn - Thínghiệm tính liên tục đường dây - Thínghiệm tiếp đất cho đường dây - Thí nghiệm điện trở nối đất mạch điện dây dẫn điện nối đất với tất bảng điều kiển, bảng điện, cầu chì, cơng tắc, ổ cắm thiết bị đo dòng điện tồn số ghi đồng hồ Nhà thầu đệ trình lên Tư vấn kết thí nghiệm xác định số đọc quan sát so với mạch điện tương ứng Điện trở dây dẫn dây tiếp đất không nhỏ 10 mega Ohms - Một thí nghiệm chức đó chứng minh phần toàn chức hệ thống dẫn quy định Bất kỳ sai sót vật liệu sai sót q trình lắp đặt phát qua thí nghiệm phải Nhà thầu thay sửa chữa theo CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -11- of 14 PHẦN – CÁ C CƠ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Cơng tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 chấp thuận Tư vấn, Nhà thầu phải tiến hành lại thí nghiệm tương tự khơng sai sót 3.6.8 Sơn a) Sơn yêu cầu phải tuân thủ phần ứng dụng Chỉ dẫn kỹ thuật “Xử lý bề mặt thép” b) Nếu thiết bị điện kèm theo (đầu khơng có dấu hiệu) đặt mặt đất mà mặt ngồi khơng có lớp tráng nhơm mã kẽm, sơn phủ lớp sơn gốc kẽm, loại chấp thuận cộng với loại lớp phủ Tư vấn hướng dẫn c) Các tủ điều khiển sơn bị theo yêu cầu thiết bị điện d) Không yêu cầu sơn cột đèn chụp đèn thép mạ hay nhơm, trừ có chấp thuận trước Tư vấn 3.6.9 Cột điện chiếu sáng a) Các cột đèn chiếu sáng phải vận chuyển, dựng cho không bị hư hại b) Bất phần bị hư hỏng thi cơng Nhà thầu Nhà thầu phải sửa chữa thay thoả mãn yêu cầu Tư vấn chi phí c) Các cột đèn khơng lắp đặt móng bê tông móng ổn định 72 giờ, điều chỉnh đến độ thẳng đứng sau lắp đặt phận, có hướng dẫn khác Tư vấn 3.6.10 Thiết bị điều khiển a) Tại vị trí quy định chi tiết Bản vẽ vị trí bảo dưỡng, nơi có hai chiếu sáng hoạt động lúc cơng tắc, rơ le, ngắt điện, thiết bị điều khiển cần thiết khác phải tập hợp thành nhóm lắp đặt thiết bị kèm theo có khả chống nước mưa có kích cỡ phù hợp với tất thiết bị lắp đặt đó b) Mỗi thiết bị điện phải bảo vệ ngắt mạch 3.6.11 Bảo hành Nhà thầu phải bàn giao cho Chủ đầu tư toàn giấy bảo hành bảo đảm yêu cầu hoạt động thương mại thông thường để liên lạc với nhà cung cấp loại vật liệu thiết bị sử dụng cho thi công hệ thống chiếu sáng nằm phạm vi Hợp đồng Đo đạc toán 4.1 Phương pháp toán Số lượng hạng mục toán điều khoản số đơn vị : bộ, mét số đơn vị, cho hạng mục riêng nêu chi tiết đây, cung cấp lắp đặt theo dẫn kỹ thuật, vẽ hướng dẫn Tư vấn CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -12- of 14 PHẦN – CÁ C CÔ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Công tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 4.1.1 Bộ đèn (đơn vị tính- bộ) Công tác trang bị đèn chiếu sáng bao gồm cung cấp, vận chuyển, dựng cột, cần, lắp đặt theo chấp thuận Tư vấn cột, cần, bóng đèn, cáp dẫn trụ đèn, bảng điện, aptomat, đánh số trụ thiết bị, vật liệu phụ trợ Chi phí cho cáp dẫn điện cột (từ cầu dao điện tới đèn) coi bao gồm chi phí đèn để toán phải trang bị, lắp đặt chỗ, bao gồm tất giấy phép thí nghiệm Kỹ sư Tư vấn chấp thuận 4.1.2 Móng bê tơng (đơn vị tính-bộ) Gồm việc cung cấp, vận chuyển, lắp đặt phải Kỹ sư tư vấn chấp thuận độ sâu móng trụ, cốt thép móng, bêtông, đóng cọc tiếp địa vỏ trụ, vật liệu phụ, cơng trình dân dụng có liên quan 4.1.3 Tủ điều khiển chiếu sáng (đơn vị tính-bộ) Ngồi việc lắp đặt dây bên lắp đặt công tắc, thiết bị, việc cung cấp lắp đặt điều khiển chiếu sáng phải bao gồm việc lắp đặt tủ, lắp ống nhựa thí nghiệm, hiệu chỉnh trường tham số liệu cơng việc dân dụng khác có liên quan, phải Kỹ sư tư vấn chấp thuận 4.1.4 Cáp hạ dây đồng trần (đơn vị tính- mét) Việc cung cấp dây cáp, lắp đặt kéo cáp loại dây cáp phải đo đạc chỗ theo đơn vị (mét) trường công tác dân dụng có liên quan khác bao gồm tất giấy phép thí nghiệm Kỹ sư Tư vấn chấp thuận 4.1.5 Ống cáp mương cáp ngầm (đơn vị tính-mét) Việc trang bị, đào rãnh cáp, đặt ống dẫn phải đo đạc chỗ (mét) đường ống gồm ống nối, lắp cát, đặt gạch làm dấu tái lặp Hạng mục mương cáp toán theo giá đơn vị (mét), cung cấp Việc tốn bao gồm tồn khoản toán cho tất các: vật liệu, nhân cơng, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ kiện khác cần thiết để lắp đặt kéo dây cáp bên đường ống bao gồm tất giấy phép thí nghiệm hạng mục khác, cần thiết, để đảm bảo khả vận hành họat động chức hệ thống mương cáp ngầm 4.1.6 Tiếp địa vỏ tủ (đơn vị tính- bộ) Việc cung cấp: cọc tiếp đất, dây đồng trần, đầu cosse lắp đặt tiếp địa phải tuân theo vẽ 4.2 Cơ sở toán a) Số lượng đo đạc cung cấp phải toán theo Giá Hạng mục áp dụng Biểu giá Đấu thầu Giá toán bao gồm tồn tốn cho tất cơng tác trình bày Bản vẽ mô tả Chỉ dẫn kỹ thuật Phạm vi công việc hạng mục cột phải thực quy định Bản vẽ mô tả Chỉ dẫn kỹ thuật b) Việc tốn cho dây cáp phải bao gồm tồn việc trang bị, lắp đặt kéo, làm đầu cáp nối cáp, tất công tác đào, lấp bảo vệ cần thiết CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -13- of 14 PHẦN – CÁ C CƠ NG TÁ C VỀ ĐIỆN Cơng tác điện chiếu sáng - Mục 9.1 c) Thanh tốn cho móng bê tơng mương cáp phải bao gồm việc đào, phá hủy, lấp tất vật liệu cần thiết cho việc thi công móng mương cáp Bản vẽ mô tả Chỉ dẫn kỹ thuật d) Thanh toán cho cột chiếu sáng phải bao gồm đèn, cột đèn, dây dẫn lắp trụ đèn, bảng điện, đầu nối điện hạng mục phụ vật liệu, dụng cụ phụ kiện phụ trợ khác để hoàn thành hạng mục e) Thanh tốn tiếp địa trung tính tiếp địa vỏ tủ phải bao gồm việc đào, phá hủy, lấp tất vật liệu cần thiết cho việc thi công tiếp địa Bản vẽ mô tả Chỉ dẫn kỹ thuật Hạng mục tốn A 9.01-01 B Mơ tả Đơn vị Trạm biến áp Trạm biến áp pha 3x15KVA Trạm Chiếu sáng 9.01-02 Bộ trụ đèn cao 10m Bộ 9.01-03 Tủ điều khiển chiếu sáng pha Bộ 9.01-04 Móng bêtơng MB12L Bộ 9.01-05 Móng bêtơng lắp tủ điều khiển Bộ 9.01-06 Mương cáp ngầm đất m 9.01-07 Mương cáp ngầm lòng đường bêtơng nhựa m 9.01-08 Cáp hạ CXV/DSTA 4Cx16mm2 m 9.01-09 Cáp hạ CXV/DSTA 4Cx25mm2 m 9.01-10 Cáp Cu 10mm2 m CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 9.1 -14- of 14 PHẦN 10 NGÀ Y CƠ NG Ngày cơng – Mục 10.1 PHẦN 10 – NGÀ Y CÔ NG MỤC 10.1 - NGÀ Y CÔ NG MỤC LỤC KHÁ I QUÁ T 2 CÁC ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 3.1 VẬT LIỆU 3.2 THIẾT BỊ THỰC HIỆN NGÀ Y CÔ NG 4.1 PHÊ DUYỆT NGÀ Y CÔ NG THỰC HIỆN CÔ NG VIỆC ĐƯỢC TIẾN HÀ NH THEO NGÀ Y CÔ NG YÊ U CẦU THANH TOÁ N NGÀ Y CÔ NG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N 7.1 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TỐ N CHO NHÂ N CƠ NG 7.2 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TỐ N CHO THIẾT BỊ THI CƠ NG 7.3 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N CHO VẬT LIỆU 7.4 THANH TOÁ N CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 10 10.1 -1- of Ngày công – Mục 10.1 PHẦN 10 – NGÀ Y CÔ NG MỤC 10.1 - NGÀ Y CÔ NG KHÁ I QUÁ T Điều khoản cung cấp yêu cầu bổ sung cho điều khoản điều kiện chung Hợp đồng Mục Chỉ dẫn Kỹ thuật mô tả yêu cầu thủ tục hoạt động Tư vấn phê chuẩn khơng có Biểu giá thầu lại xuất trình thực hoàn thành dự án Các hoạt động thực theo Ngày công Tư vấn Chủ đầu tư đạo cho phép sau: (a) Nhà thầu tốn cho cơng việc vật liệu theo Bảng Khối lượng giá theo phê chuẩn khác văn Tư vấn Chủ đầu tư (b) Việc tính tốn ngày công phải tiến hành, ghi chép thoả thuận thực công việc mua sắm vật liệu Nếu không Tư vấn không công nhận cách tính Nhà thầu (c) Tư vấn Chủ đầu tư phải xem bảng chấm công Nhà thầu kiểm tra hàng ngày với người chấm công Nhà thầu thời gian cần thiết để thực hạng mục ngày công (d) Thoả thuận Tư vấn Chủ đầu tư thời gian liên quan đến ngày công hoàn toàn ràng buộc Tư vấn Chủ đầu tư với giá trị cơng việc CÁC ĐỆ TRÌNH (a) Trước mua vật liệu, Nhà thầu phải đệ trình đơn giá để Tư vấn Chủ đầu tư phê chuẩn, sau mua vật liệu, Nhà thầu phải cung cấp cho Tư vấn Chủ đầu tư tất loại hoá đơn bán hàng hoá đơn tài khác cần thiết để xác nhận khối lượng toán (b) Cuối ngày làm việc, Nhà thầu phải trình nộp nhật ký ghi số lao động, thiết bị khối lượng vật liệu sử dụng Ngày công để lấy chữ ký Tư vấn Chủ đầu tư để xác nhận đồng ý hạng mục khối lượng kê khai VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 3.1 VẬT LIỆU Tất vật liệu sử dụng Ngày công phải đáp ứng điều khoản chất lượng tính quy định mục liên quan Chỉ dẫn Kỹ thuật Đối với vật liệu không quy định chi tiết Chỉ dẫn Kỹ thuật, chất lượng vật liệu phải Tư vấn đạo phê duyệt CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 10 10.1 -2- of PHẦN 10 – NGÀ Y CÔ NG 3.2 Ngày công – Mục 10.1 THIẾT BỊ Tất thiết bị sử dụng Ngày công phải đáp ứng điều khoản quy định mục liên quan Chỉ dẫn Kỹ thuật phải Tư vấn chấp thuận trước bắt đầu công việc THỰC HIỆN NGÀ Y CÔ NG 4.1 PHÊ DUYỆT NGÀ Y CƠ NG (a) Ngày cơng bắt đầu Tư vấn Chủ đầu tư phát hành Yêu cầu thực theo Ngày công, cần thiết ký Lệnh thay đổi (b) Đối với công việc thực Ngày công, đơn giá phải lấy từ Bảng Khối lượng có giá (c) Bản Yêu cầu thực theo Ngày công Tư vấn Chủ đầu tư phải mô tả phạm vi tính chất cơng việc u cầu, kèm theo vẽ Tài liệu Hợp đồng sửa để làm rõ chi tiết công việc quy định phương pháp để xác định giá trị cuối công việc cho phép (d) Đối với công việc mà Đơn giá cho Ngày công bổ sung cần chấp thuận, Yêu cầu thực theo Ngày công phải tham chiếu đến kèm theo Lệnh thay đổi Phụ lục Bổ sung cho phép sử dụng đơn giá (e) Tư vấn Chủ đầu tư phải ký ghi ngày vào Yêu cầu thực theo Ngày công để ủy nhiệm cho Nhà thầu tiến hành công việc THỰC HIỆN CÔ NG VIỆC ĐƯỢC TIẾN HÀ NH THEO NGÀ Y CÔ NG (a) Các hoạt động theo Ngày công phải thực tuân theo điều khoản phần Chỉ dẫn Kỹ thuật có liên quan quy định việc cung cấp hoàn thiện vật liệu, thử nghiệm, bảo đảm chất lượng bảo trì cơng trình sửa chữa cơng việc khơng đáp ứng (b) Trong trường hợp công việc yêu cầu thực Ngày công không mô tả chi tiết Chỉ dẫn Kỹ thuật, công việc phải thực theo dẫn phê chuẩn Tư vấn Chủ đầu tư YÊ U CẦU THANH TỐ N NGÀ Y CƠ NG (a) Khi hồn thành thị cho cơng việc theo Ngày công, Nhà thầu phải chuẩn bị Yêu cầu tốn chia thành mục chi phí cho nhân công, thiết bị vật liệu sử dụng để thực theo Ngày cơng (b) u cầu tốn theo Ngày công phải bao gồm tất liệu hỗ trợ để đưa vào đề nghị toán tạm thời nhà thầu CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 10 10.1 -3- of PHẦN 10 – NGÀ Y CƠ NG (c) Ngày cơng – Mục 10.1 Dữ liệu hỗ trợ cho đề nghị toán cho Ngày công phải bao gồm tất báo cáo hàng ngày Tư vấn phê chuẩn với thông tin bổ sung mà Tư vấn yêu cầu như:  Một photocopy Yêu cầu thực theo Ngày công Tư vấn;  Bảng tổng kết ngày, thời gian người thực công việc;  Bảng tổng kết số làm việc nhân công;  Bảng tổng kết số sử dụng thiết bị thi công  Nếu cần thiết, chứng từ hoá đơn cho dịch vụ, sản phẩm vật liệu đặc biệt sử dụng cơng trình cho phép Lệnh thay đổi (d) Tư vấn kiểm tra xác nhận đề nghị tốn Ngày cơng Nhà thầu phần Chứng Thanh toán Tạm thời Hàng tháng tuân thủ Điều khoản có liên quan Các điều kiện Hợp đồng việc xác nhận toán XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N 7.1 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TỐ N CHO NHÂ N CƠ NG Xác định khối lượng tốn cho nhân cơng theo Ngày cơng phải thực theo số làm việc thực tế xác nhận với đơn giá lập Bảng Khối lượng có ghi giá cho loại lao động khác 7.2 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TỐ N CHO THIẾT BỊ THI CƠ NG Xác định khối lượng toán cho thiết bị thi công theo Ngày công, dù thuê hay thuộc quyền sở hữu Nhà thầu, phải theo số làm việc thực tế xác nhận với đơn giá lập Bảng Khối lượng có ghi giá 7.3 XÁ C ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁ N CHO VẬT LIỆU Xác định khối lượng toán cho vật liệu Ngày công phải theo khối lượng sử dụng thực tế xác nhận với đơn giá Bảng khối lượng có ghi giá cho loại vật liệu khác Nếu đơn giá Bảng Khối lượng có ghi giá cho vật liệu mà sử dụng theo Ngày công việc tốn dựa đệ trình theo điều 2(a) Mục 7.4 THANH TOÁ N Khối lượng hạng mục ngày công nêu Bảng tiên lượng mời thầu tạm tính, khối lượng thực tế toán Chủ đầu tư Tư vấn định theo thực tế thực q trình triển khai dự án Thanh tốn phải dựa theo nguyên tắc Hạng mục toán sau: CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 10 10.1 -4- of Ngày công – Mục 10.1 PHẦN 10 – NGÀ Y CƠ NG Hạng mục Mơ tả Đơn vị 10.01-01 LAO ĐỘNG 10.01-01.01 Nhân công 2.5/7 Giờ 10.01-01.02 Nhân công 3.0/7 Giờ 10.01-01.03 Nhân công 3.5/7 Giờ 10.01-01.04 Nhân công 3.7/7 Giờ 10.01-01.05 Nhân công 4.0/7 Giờ 10.01-01.06 Nhân cơng 4.5/7 Giờ 10.01-02 THIẾT BỊ THI CƠ NG 10.01-02.01 Máy đào bánh xích 1,25m3 Giờ 10.01-02.02 Máy ủi 108,0 CV Giờ 10.01-02.03 Đầm bánh 16T Giờ 10.01-02.04 Đầm bánh thép 8,5T Giờ 10.01-02.05 Ơ tơ tự đổ 10T Giờ 10.01-02.06 Ơ tơ chuyển trộn bê tơng 6m3 Giờ 10.01-02.07 Cần cẩu bánh xích 10T Giờ 10.01-02.08 Cần cẩu bánh xích 25T Giờ 10.01-02.09 Máy trộn bê tơng 250 lít Giờ 10.01-02.10 Máy đầm cạnh 1kw Giờ 10.01-02.11 Máy đầm dùi 1,5kw Giờ 10.01-02.12 Máy phun nhựa đường 190cv Giờ 10.01-02.13 Máy hàn 23kw Giờ 10.01-02.14 Máy cắt uốn cốt thép 5kw Giờ 10.01-02.15 Búa đóng cọc bánh xích 4,5T Giờ CHỈ DẪN KỸ THUẬT – PHẦN 10 10.1 -5- of ... (c) Nếu phải dỡ bỏ mặt đường cũ, vỉa hè kết cấu cứng khác có kích thước < 10 m3 công tác đào đá, sỏi kết cấu tương tự cần thiết khác, công tác coi Công tác đào thông thường, phải phù hợp với yêu... Vấn định với cơng trình dân dụng, phải tn thủ chi tiết vẽ, Tiêu chuẩn, Chỉ dẫn quan có thẩm quyền Việt Nam qui định cho công tác lắp đặt sau:  Công ty cấp nước qui định việc lắp đặt đường ống cung... bảo vệ cơng trình – Mục 2.3 PHẦN – CƠ NG TÁ C HIỆN TRƯỜNG tiện ích có 2.2  Tổng Công ty điện lực Việt Nam qui định việc lắp đặt đường dây trung 35 kv ngầm không, phân phối các đường điện hạ không
- Xem thêm -

Xem thêm: SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN, SPEC TIẾNG VIỆT lộ tẻ RẠCH sỏi echnical specification kien giang VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay