50 đề TOÁN NHOMTOAN

531 30 0
  • Loading ...
1/531 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 11:15

GROUP NHĨM TỐN 50 ĐỀ THI THỬ THPT 2017 MƠN TỐN (THÁNG 3)  Cảm ơn q thây group Nhóm Tốn chia sẻ đề thi  Các bạn học sinh tải máy làm dần, câu cần hỏi đăng lên group  Tiếp tục nhận đề thi thử tháng qua email : nhomtoan.com@gmail.com Đà nẵng, tháng năm 2017 Quà tặng từ câu lạc bô giáo viên toán trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP.HUẾ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THI THỬ Bài thi mơn: TỐN Q TẶNG THÁNG Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Nhóm thực hiện: Lê Bá Bảo_Phạm Thanh Phương_Phạm Văn Long_Huỳnh Ái Hằng_Phạm Trần Luân NỘI DUNG ĐỀ x Câu Tất các khoảng nghịch biến hàm số y  x 1 A 1;   B  ;1 C \1 D  ;1 1;   Câu Cho hàm số y  f  x   x4  Khẳng định sau sai? A Hàm số f  x  đồng biến  0;   B Hàm số f  x  nghịch biến  ;  C Hàm số cực trị D Hàm số có giá trị nhỏ Câu Cho hàm số y  f  x  liên tục 0; 3 có bảng biến thiên: x y'   y 5 2 Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  f  x  0; 3 A B 2 C 5 D   Câu Với tất giá trị tham số thực m đồ thị hàm số y   x   x  mx  cắt trục hoành ba điểm phân biệt? A m  2;  C m   2; 2 5 B m   ; 2    2;   \   2 5 D m   ; 2    2;   \   2 Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị C  : y  x3  x  giao điểm C  trục tung A y  3x  B y  x  C y  x D y  x  x  x  2017 x1 A B C D Câu Gọi A, B, C điểm cực trị đồ thị hàm số y  x4  2x2 Khẳng định sau Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  đúng? A Tam giác ABC C Diện tích tam giác B Tam giác ABC vuông D Trọng tâm tam giác ABC G  1;  Câu Với tất giá trị tham số thực k đồ thị hàm số y  x3  3x  k có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ O ? Trang Quà tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ A k  B k  C k  D k  Câu Cho hàm số f  x   x  2x  Với hai số thực u, v   0;1 cho u  v Khẳng định sau khẳng định đúng? A Không so sánh f  u f  v  B f  u  f  v  C f  u  f  v  D f  u  f  v  Câu 10 Cho hàm số y  ax4  bx2  c  a   có đồ thị hình vẽ y bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  x C a  0, b  0, c  O D a  0, b  0, c  Câu 11 Gia đình ơng Hùng có vườn long lớn dự định mở rộng thêm quy mô, qua năm thu hoạch ông Hùng thấy 50 m2 diện tích trồng long có x long trung bình có thu hoạch f  x   900  30x (kg) Số mà ông Hùng cần trồng 50 m2 để thu hoạch khối lượng long lớn A 12 B 15 C 20 D 30 Câu 12 Cho số dương a, b, c   a  1 Mệnh đề sau đúng? A loga b  loga c  b  c B log a b  c  b  ac C ab  ac  b  c D a Câu 13 Cho log x  Kết biểu thức D  log  a x2  3log 3x  29 27 B D  C D  D D  2 2 Câu 14 Cho biết phương trình log 5.2 x   24  x  log có hai nghiệm x1 x Tổng A D    2 x1 1 x2 1 S4 4 A S  97 B S  20,5 C S  68 Câu 15 Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số lơgarit cho hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A  a  b  c B  c   b  a C  c   a  b D  c  b   a  Câu 16 Với a , b số dương, biểu thức 5 a2 b4  D S  24,25 y loga x logbx O x logcx a10 b30 a B ab C a D b b Câu 17 Sau Tết Định Dậu, bạn Nam dư số tiền 1.000.000 đồng nên bạn định gửi ngân hàng Đông Á theo thể thức lãi kép Lãi suất ba tháng 4%, đến tháng thứ lãi suất tăng thêm 3% (so với tháng trước đó) đến tháng thứ lãi suất giảm 1% (so A Trang Quà tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ với tháng trước đó) Số tiền mà Nam nhận sau năm với biến động lãi suất A  1991785 đồng B  1991690 đồng C  580064 đồng D  1775693 đồng Câu 18 Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  A S   ;  B S  1;   Câu 19 Hàm số y   x  1   x2 e A D   1;     x  1  D S  1;7  C S  1;  2017 có tập xác định B D  1; 3 C D   ;1  3;   D D   ;1  3;    sin x 42 x cos x    sin x  ln cos x    sin x  ln A y '  B y '  2x 42 x cos x    sin x  ln cos x    sin x  ln C y '  D y '  42 x 42 x Câu 21 Khoảng đồng biến hàm số y  e x  x Câu 20 Đạo hàm hàm số y  1 \  2 A  1 B   ;  2  C 1  D  ;   2   Câu 22 Biết   sin2x dx  a  b ln c  a; b; c  cos x ; b  0; c   Giá trị a2  b2  c A B 10 C 12 D Câu 23 Cho hàm số f  x  liên tục có đạo hàm Mệnh đề sau đúng? b  A   f  x  dx   f  b   f  a    a  C    f  x  dx  f  x   C ; C  Câu 24 Hàm số F  x   e  e 4x B   f   x  dx  f  x  b D  f   x  dx  f  b   f  a  a 4 x  4x  nguyên hàm hàm số f  x  sau đây? A f  x   e x  e 4 x  B f  x   4e x  4e 4 x  C f  x   4e x  4e 4 x  D f  x   Câu 25 Để tính I   A tdt  xdx dx x x 4 e x e 4 x   2x2  4x  C 4 , ta đặt t  x  Khẳng định sau sai? B x x 4   t t 4  dt t 4 3x  Câu 26 Diện tích hình phẳng giới hạn bới đường y  , Ox , Oy x 1 C I  ln D I   Trang Quà tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ 4 A S  ln  (đ.v D t) B S  ln (đ.v D t) 3 4 C S  ln  (đ.v D t) D S  ln  (đ.v D t) 3 Câu 27 Thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2x  x2 , y  x quanh trục Ox 1   (đ.v.t.t) B V  (đ.v.t.t) C V  (đ.v.t.t) D V  (đ.v.t.t) 6 Câu 28 Một viên đạn bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 98  m / s  A V    Gia tốc trọng trường 9,8 m / s2 Quãng đường viên đạn từ lúc bắn lên chạm đất A 490  m  B 978  m  Câu 29 Cho số phức w    i  A w  21008 2017 C 985  m  D 980  m   i 2017 Khẳng định sau đúng? B w  21008  i   C w  21008   21008 i D w  21008 i Câu 30 Cho hai số phức z1 ; z2 Mệnh đề sau đúng? A z12  z22  z1  z2 B z13  z23  z1  z2 z  C z1  z2    D z1 z2 số thực z   Câu 31 Trong mặt phẳng tọa độ, hình vẽ bên hình tròn tâm y 1;  , bán kính R  hình biểu diễn tập hợp số phức z Khẳng định sau sai? A max z  B z   C z.z  x O D z   Câu 32 Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức nghiệm   phương trình  z  1 z   mặt phẳng Oxy Điểm D mặt phẳng tọa độ thỏa mãn ABCD hình bình biểu diễn số phức sau đây? A i B 1  i C 1 D  i Câu 33 Trên tập số phức, tập nghiệm phương trình z  A S  2 B S  2; 2   C S  2;1  3i ;1  3i   D S  2; 1  3i; 1  3i Câu 34 Cho hai số phức z1   4i; z2   i Phần ảo số phức z1 z2  i A 5 B 4 C 6 Câu 35 Số cạnh khối đa diện loại 3; 4 D 8 A B 12 C 20 D 16 Câu 36 Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với  ABC  Biết SA  a , tam giác ABC mặt bên SBC tam giác vng cân có diện tích a2 Thể tích khối chóp S.ABC 3a A V  3a B V  C V  3a Trang 3a D V  Q tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Câu 37 Một khúc gỗ có dạng với độ dài cạnh cho hình vẽ bên Thể tích khối đa diện tương ứng 2960 A V  cm3 B V  2560 cm C V  2960 cm D V  2590 cm       Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ 40 cm   cm cm cm cm Câu 38 Cho hình chóp S.ABCD , có đáy hình bình hành Gọi G trọng tâm tam giác SBD Mặt phẳng  P  chứa AG song song với BD , cắt SB, SC , SD B ', C ', D ' Tỉ số thể tích khối S.AB' C ' D ' khối S.ABCD A k  B k  C k  D k  9 27 Câu 39 Cho hình bình hành có ABCD D AD  a; AB  3a; BAD  450 (như hình bên) Thể C tích khối tròn xoay nhận quay hình bình 2a hành ABCD quanh trục AB 45 B A 3a A V  5 a3 B V  6 a3 9 a 5 a C V  D V  2 Câu 40 Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2017, ban dự án đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng khối cầu có bán kính m để trưng bày hoa tươi xung quanh, để tiết kiệm diện tích Ban quản lý xây hình trụ nội tiếp mặt cầu Bán kính hình trụ cho khối trụ tích lớn 32 B r  C r  D r  3 Câu 41 Bán kính mặt cầu nội tiếp hình bát diện có cạnh a A r  a a 2a B r  C r  3 Câu 42 Cho khối Rubix hình bên (giả sử khoảng cách khối lập phương thành phần không đáng kể), cạnh hình vng thành phần  cm  Thể tích A r  D V  a khối Rubix gần với giá trị sau đây?   C 2754  cm  A 2748 cm   D 2744  cm  B 2724 cm Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A 1; 0; 1 , B 1; 1;  , C  0; 2;1 Tọa độ điểm D cho ABDC hình bình hành A  0; 3; 2  B  0;1;  C  0; 3;  D  0; 1; 4  Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng   qua điểm I  1; 1;1 chứa đường thẳng  : A   : x  y  2z   x  y 1 z 1   1 1 B   : 2x  y  2z   Trang Quà tặng từ câu lạc bô giáo viên toán trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ C   : 2x  y  2z   D   : x  y  2z   Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng qua hai điểm A  1; 2;1 B 1; 0;1 khơng phải phương trình sau đây? x  x  x  x  t     A  y   2t B  y   2t C  y   2t D  y   2t z  z  z  z      Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng có phương trình sau qua hai điểm A  1; 0;1 , B  2;1;  cắt mặt cầu  S  :  x  1   y  1  z  theo thiết diện 2 có diện tích thiết diện lớn nhất? A 2x  z   B 3x  y  z   C x  y  z  D x  y  2z   Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi  S  mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD , với A 1; 1;  , B 1; 3;  , C  4; 3;  , D  4; 1;  Mặt phẳng  P  tiếp xúc với mặt cầu  S  điểm A có phương trình: A 6x  y  2z   B 3x  y  2z   C 4x  3y  2z   D x  2z   Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  5; 0;  , B  1; 1;  , C  5; 1;  , D  0; 0;  Phương trình mặt phẳng qua A , B cách C , D A 5x  16 y  z  53  x  y  2z   B x  28 y  11z  49  x  y  2z   C x  28 y  11z  49  5x  16 y  z  53  D x  28 y  11z  19  5x  16 y  z  53  Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng có phương trình x  my  mz   mx  y  2mz   Với tất giá trị tham số thực m hai mặt phẳng vng góc với nhau? A 1 B C D Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng   cắt trục Ox, Oy , Oz A  a; 0;  , B  0; b;  , C  0; 0; c  với a , b , c số thực dương thay đổi thỏa   a2  b2  c  Với O gốc tọa độ, giá trị lớn d O;  ABC  A B C HẾT Trang D Quà tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án D C A D B C B C C D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B A D C B A B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B A D C D C B D C C Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C D B B A C C B C Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A D B B D C HƯỚNG DẪN GIẢI B C B C Câu Ta có: y  1  x  1  0; x  \1  hàm số nghịch biến  ;1 1;   Lựa chọn đáp án D Câu Ta có: y '  4x3  y  0; x  0; y  0; x  Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x0  Lựa chọn đáp án C Câu Sử dụng phép biến đổi đồ thị từ đồ thị y  f  x  suy đồ thị y  f  x  0; 3 ta có kết f  x   max f  x   0;3 0;3 Lựa chọn đáp án A x  Câu Xét phương trình:  x   x2  mx      g  x   x  mx     Để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt  g  x   có nghiệm phân biệt khác  5  g 0   m   ; 2    2;   \   2  g  2  Lựa chọn đáp án D Câu Ta có: C   Oy  A  0;1 ; y  3x2  Vậy phương trình tiếp tuyến C  A  0;1 là: y   y   x    y  x  Lựa chọn đáp án B Câu Ta có: lim y  lim x  x  x  x  2017  lim x  x1 1 2017  x x   y  tiệm cận ngang 1 x đồ thị hàm số lim y  lim x  x  x  x  2017  lim x  x1 2017 2017  x   x x x  lim x x  x1 x1 x 1 Trang Q tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế  lim x  Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ 2017  x x  1  y  1 tiệm cận ngang đồ thị hàm số 1 x  1 Và lim y    x  1 tiệm cận đứng đồ thị hàm số x 1 Lựa chọn đáp án C Câu Ta có: y  4x3  4x   x   x  1  x   điểm cực trị đồ thị hàm số A  0;  ; B  1; 1 ; C 1; 1 (khơng tính tổng qt) Ta có: AB   1; 1 ; AC   1; 1  AB.AC  Vậy tam giác ABC vuông (tại A ) Lựa chọn đáp án B Câu Đồ thị hàm số có điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ  tồn x0  cho y  x0    y   x0   x03  3x02  k     x0     x0   k     k  3x02  k  Lựa chọn đáp án C Câu Tập xác định: D  Ta có: f '  x   4x3  4x  0, x   ; 1   0;1  f  x  nghịch biến  0;1 Với u, v   0;1 thỏa mãn u  v  f  u  f  v  Lựa chọn đáp án C Câu 10 Dựa vào đồ thị suy hệ số a   loại phương án C Hàm số có điểm cực trị  ab  , a   b  Mặt khác: C   Oy  O  0;   c  Lựa chọn đáp án D Câu 11 Sau năm, 50 m2 diện tích trồng ông Hùng thu hoạch 900x  30x2 Xét hàm số g( x)  xf  x   900x  30x2 , x   0;    g( x)  900  60x  g( x)   x  15 Bảng biến thiên : x g( x)  15   6750 g( x) Từ bảng biến thiên, suy g( x)max  6750 x  15 Lựa chọn đáp án B Câu 12 Do  a  nên log a b  c  b  ac Lựa chọn đáp án B Câu 13 Ta có: D  log x2  3log 3x    1  log x  log 3x       3.2 2 2 Lựa chọn đáp án A Trang Quà tặng từ câu lạc bơ giáo viên tốn trẻ - TP Huế Thầy Nguyễn Văn Huy chia sẻ x2 x2 Câu 14 Ta có: log 5.2  24  x  log  log 5.2  24  log  x      2x  x  5.2 x   24  2 x  22 x  5.2x     x     x  log Khi đó: S  42 x1 1  42 x2 1  2.11  42.log2 31  24, 25 Lựa chọn đáp án D Câu 15 Dễ thấy:  c  1; a  1; b  Áp dụng tính đơn điệu hàm số lôgarit suy b  a   c   a  b Lựa chọn đáp án C Câu 16 Với a, b số dương, ta có:  a2 b4   a10 b30 a2 b4 a5 b15  a2b4  ab ab3 Lựa chọn đáp án B Câu 17 Gọi P0  1000 000 (đồng) Tổng số tiền mà Nam nhận sau tháng (lãi suất tháng 4%): P1  P0   0,04   1124 864 (đồng) Tổng số tiền mà Nam nhận sau tháng (lãi suất tháng đến tháng 7%): P2  P1   0,07   1577 697,95 (đồng) Tổng số tiền mà Nam nhận sau 12 tháng (lãi suất tháng đến tháng 12 6%): P3  P2   0,06   1991784, 587 (đồng) Lựa chọn đáp án A Câu 18 Điều kiện: x    x  Bất phương trình  x    x  Vậy tập nghiệm bất phương trình cho S  1;  Lựa chọn đáp án B  x  x   Câu 19 Hàm số xác định     x    x   x     Tập xác định: D   1;  Lựa chọn đáp án A Câu 20 Ta có  1  sin x  ' y'  2x  2.4 x 1  sin x  ln   42 x  cos x4 x  x 1  sin x  ln 2x cos x    sin x  ln 42 x Lựa chọn đáp án C Câu 21 Xét hàm số y  e x  x Ta có: y  1  x  e x x   x  4  1  y  0, x  2 Trang a b b a   sin x  cos x  dx  m;   sin x  cos x  dx  n A I  m n 4 B I  1 1 m n 4 C I  1 1 m n 4 D I  1 1 m n 4 Câu 28: Cho số phức z   2i , tính mơ đun z , A z  B z  C z  D z   Câu 29: Cho số phức z1  1  i, z   3i, z   i, z   i có điểm biểu diễn mặt phẳng phức M, N, P, Q Hỏi tứ giác MNPQ hình ? A Tứ giác MNPQ hình thoi B Tứ giác MNPQ hình vng C Tứ giác MNPQ hình bình hành D Tứ giác MNPQ hình chữ nhật Câu 30: Tính mơđun số phức z thỏa mãn 1  2i  z  i   2z  2i A z  C z  B z  D z  2 Câu 31: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn zi    i   A  x  1   y    B  x  1   y    C x  2y 1  D 3x  4y   2 2 Câu 32: Cho số phức w   1  i   1  i   1  i    1  i  Tìm số phức w 20 A phần thực 210 phần ảo 1  210  B phần thực 210 phần ảo  1  210  C phần thực 210 phần ảo 1  210  D phần thực 210 phần ảo  1  210  Câu 33: Có số phức thỏa mãn điều kiện z  z  z A B C D Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB  2a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Biết AC vng góc với SD TÍnh thể tích V khối chóp S.ABC A V  Trang 2a B V  a3 C V  4a D V  a3 6 BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MỚI NHẤT Bên có đề thi thử THPTQG năm 2017 từ trường , nguồn biên soạn uy tín  300 – 350 đề thi thử cập nhật liên tục đặc sắc  Theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo (50 câu trắc nghiệm)  100% file Word gõ mathtype (.doc)  100% có lời giải chi tiết câu  Và nhiều tài liệu cực hay khác cập nhật liên tục nhanh chóng  Giá từ 1000 – 2800đ /đề thi Quá rẻ so với file word chất lượng HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỌN BỘ Soạn tin nhắn: “Tôi muốn đặt mua trọn đề thi mơn TỐN năm 2017” gửi đến số Mr Hiệp : 096.79.79.369 Sau nhận tin nhắn gọi điện lại tư vấn hướng dẫn bạn xem thử đăng ký trọn đề thi Uy tín chất lượng hàng đầu http://dethithpt.com Website chuyên đề thi file word có lời giải Trang Câu 35: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tích V Chọn khẳng định sai A ABCD hình chữ nhật B AC'  BD' C Các khối chóp A’.ABC C’.BCD có thể tích D Nếu V’ thể tích khối chóp A’.ABCD ta có V  4.V' Câu 36: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AMND khối tứ diện ABCD bằng: A B C D Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vng B AB  a, BC  a SA đường cao hình chóp Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SAC) B h  a A h  a C h  a D h  a Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vng với AB  AC  a , góc BC’ (ABCD) 450 Tính thể tích khối lăng trụ A a B a3 2 C a3 D a3 Câu 39: Người ta cắt vật thể (H) có hình nón với bán kính đáy mét chiều cao mét thành hai phần: (xem hình vẽ bên dưới) r r * Phần thứ  H1  khối hình nón có bán kính đáy r mét * phần thứ hai  H  khối nón cụt có bán kính đáy lớn mét, bán kính đáy nhỏ r mét Xác ddịnh r hai phần  H1   H  tích nhau: A r  B r  C r  D r  16 Câu 40: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác vng B SA vng góc với mặt phẳng (ABC) Mp (P) qua A vng góc với đường thẳng SB cắt SB, SC Trang H, K Gọi V1 , V2 tương ứng thể tích khối chóp S.AHK S.ABC Cho biết tam giác SAB vng cân, tính tỉ số A V1  V2 B V1 V2 V1  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 41: Cho tứ diện ABCD cạnh a Tính diện tích Sxq xung quanh hình trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp BCD có chiều cao chiều cao tứ diện ABCD A Sxq  a 2 B Sxq  2a 2 C Sxq  a D Sxq  a Câu 42: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hinh vng tâm O, tam giác SAC vuông cân S tam giác SOB cân S tính độ dài a cạnh đáy biết thể tíc khối chóp S.ABCD 3 B a  A a  6 Câu 43: Trong không D a  C a  gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2; 2; 1 , B  3;0;3 ,C  2; 2; 4 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A, B, C A  P  : 6x  5y  4z   B  P  : 2x  5y  3z   C  P  : 3x  2y  4z   D  P  : 2x  7y  4z   Câu 44: Trong khơng gian Oxyz, cho phương trình sau, phương trình khơng phải phương trình mặt cầu ? A x  y2  z2  2x  2y  2z   B 2x  2y2  2z2  4x  2y  2z  16  C  x  1   y     z  1  D 3x  3y2  3z2  6x  12y  24z  16  2 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : mx  my  2z   đường thẳng x y 1 z với m  0, m  1 Khi  P   d tổng m  n ?   n 1 m A m  n   Trang B m  n   C m  n  2 D Kết khác Câu  d2  : Trong 46: không gian, cho hai đường thẳng  x   mt  d1  :  y  t z  1  2t  x 1 y  z  Tìm m để hai đường thẳng  d1   d    1 1 A m  B m  C m  1 D m  Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ hình chiếu H điểm I  3; 2; 1 đường thẳng d có phương trình x 1 y z    1  13 12  B H   ; ;   7 7 A H  0; 2;0  3 5 D H  ; 3;  2 2 C H  2;6; 6  Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  d  : x 1 y  z mặt phẳng   3  P  : x  2y  2z 1  Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) vng góc với mặt phẳng (P) A 2x  2y  z   B 2x  2y  z   C 2x  2y  z   q D 2x  2y  z   Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2; 1 ; B 1;1;3 Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB, tính độ dài đoạn thẳng OI A OI  17 B OI  C OI  17 D OI  11 Câu 50: Trong không gian A  2;1; 1 , B  3;0;1 ,C  2; 1;3 Tìm tọa độ điểm D  Oy cho thể tích khối chóp ABCD A D  0; 7;0  B D  0;8;0   D  0;8;0  C   D  0; 7;0   D  0; 8;0  D   D  0;7;0  Đáp án 1-C 2-C 3-D 4-D 5-C 6-B 7-B 8-B 9-B 10-B 11-A 12-B 13-D 14-B 15-B 16-B 17-D 18-B 19-C 20-C 21-D 22-C 23-B 24-A 25-D 26-A 27-D 28-C 29-A 30-A 31-B 32-B 33-D 34-A 35-D 36-B 37-C 38-B 39-A 40-C 41-B 42-B 43-D 44-B 45-C 46-A 47-A 48-B 49-C 50-C Trang LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Ta có: y '   Tại x  có y ' 1  1, y 1  x2 Phương trình tiếp tuyến x  y  y ' 1 x 1  y 1  y   x 1   y  x  Câu 2: Đáp án C * Đk để hàm số xác định  x   1  x   D   1;1 mệnh đề I * Do hàm số có tập xác định D   1;1 nên khơng tồn lim y đồ thị hàm số x  khơng có đường tiệm cận ngang, mệnh đề II sai * Do lim f  x   ; lim f  x    nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x  x 1 x 1 x  1 Vậy III * Ta có y '   x  2 ' 1 x   1 x Do y’ bị đổi dấu qua x   1 x 2  '. x  2  1 x2  x  x  2 1 x 1 x2  2x  1  x  1 x2 nên hàm số có cực trị, mệnh đề IV Do mệnh đề Câu 3: Đáp án D x3 Xét hàm số y    m  1 x  9x  Tập xác định Ta có y '  x   m  1 x  9;  '   m  1 Gọi x1,2 nghiệm (nếu có) y '  ta có x1,2  ' b   ' suy x1  x  a a Hàm số nghịch biến  x1; x  với x1  x  đồng biến khoảng lại tập xác định y '  có hai nghiệm x1,2 thỏa mãn x1  x   m  '    '  9a   m  1    a  m  2 Câu 4: Đáp án D Hàm số cho xác định liên tục R Ta có: Trang 10  2x  x   x  2x  2016, x  suy f '  x    f x    2x  x   x  2x  2016, x  f '  x    x  1; x  1 Bảng biến thiên x  1 f ' x   f x   + + 2016 2015 2015 Hàm số đạt cực đại điểm x  , đạt cực tiểu điểm x  1 x  Câu 5: Đáp án C Ta có f '  x    x  1 ,f '  x    x  1 0;1 Nên m  f  x   f   ;f  3  6;8  Vậy m  f 0   18 0;3 Câu 6: Đáp án B Hàm số y  3x  10x  20 có tập xác định D  x  2x   x  5 4x  22x  10 y'  , y '   4x  22x  10    x   x  2x   Bảng biến thiên x  y' y  5  +   Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án B đáp án Câu 7: Đáp án B y'   1  , y'   x  1 x 1 x Tính giá trị y x 1;0 cho thấy y  2,max y 2 Câu 8: Đáp án B Trang 11 Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Ox mx  3mx  2m  0 x 1 vô nghiệm x  khơng nghiệm phương trình mx  3mx  2m   m2  4m  Suy  0m4 6m   Câu 9: Đáp án B  2x  x   kx  m  Giả sử M  0; m   Oy thỏa yêu cầu, hệ sau có nghiệm  4  k   x   Hay tương đương phương trình 2x 4x   m có nghiệm Phương trình x   x  2 lại tương đương với   m  x  4mx  4m  có nghiệm kép   8m  Vậy có điểm thỏa mãn yêu cầu Câu 10: Đáp án B    Ba điểm cực trị A  0;1 ;B  m;1  m2 ;C điểm BC, đường trung bình y     m;1  m2 Với M  0;1  m2  trung   qua hai trung điểm AM nên có 1  m2   m  1 (chú ý m  ) 2 Câu 11: Đáp án A Gọi V1 , V2 thể tích khung hình trụ có đáy hình vng khung hình trụ có đáy hình tròn Gọi a chiều dài cạnh hình vng r bán kính hình tròn Ta có: V1  V2  a  r (đơn vị thể tích) Mà 4a  2r   a  2   r  ,  r  Suy V  r   V1  V2  r    r   V '  r   2r     r  , V '  r    r     4 Lập bảng biến thiên suy   Vmin     4 Vậy phải chia sắt thành phần: phần làm lăng trụ có đáy hình vng Trang 12 4  m    4 BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MỚI NHẤT Bên có đề thi thử THPTQG năm 2017 từ trường , nguồn biên soạn uy tín  300 – 350 đề thi thử cập nhật liên tục đặc sắc  Theo cấu trúc Bộ giáo dục đào tạo (50 câu trắc nghiệm)  100% file Word gõ mathtype (.doc)  100% có lời giải chi tiết câu  Và nhiều tài liệu cực hay khác cập nhật liên tục nhanh chóng  Giá từ 1000 – 2800đ /đề thi Quá rẻ so với file word chất lượng HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỌN BỘ Soạn tin nhắn: “Tôi muốn đặt mua trọn đề thi mơn TỐN năm 2017” gửi đến số Mr Hiệp : 096.79.79.369 Sau nhận tin nhắn gọi điện lại tư vấn hướng dẫn bạn xem thử đăng ký trọn đề thi Uy tín chất lượng hàng đầu http://dethithpt.com Website chuyên đề thi file word có lời giải Trang 13 Câu 12: Đáp án B x 1   x  Câu 13: Đáp án D f  x   2016x  f '  x   2016x ln 2016  f "  x   2016x ln 2016 Câu 14: Đáp án B Đây phương trình bậc theo log x với hệ số a, c trái dấu nên có nghiệm phân biệt Câu 15: Đáp án B Điều kiện x  Bất phương trình tương đương: 2x 1  32  x  Kết hợp với điều kiện ta x5 Câu 16: Đáp án B Đặt t   5  sinx , t  Ta t    t   sin x   x  k t Phương trình cho có tập nghiệm S  0, , 2,3 Vậy phương trình cho có nghiệm  0; 4  Câu 17: Đáp án D 4 x  4 x  x  '   4x  4 x  ln Câu 18: Đáp án B 1 log 1250  log  2.54    2a 2 Câu 19: Đáp án C b  c c (1): VT  log    log a   log a2  VP  1 c  b b a (2) : Giả sử a  2; b  3;c   abc  suy khơng có nghĩa logabc  loga b.logb c.logc a   Suy (2) sai ab ab (3): Ta có a  b2  7ab   a  b   9ab     log a  log b    ab  log   Suy (3) Câu 20: Đáp án C Khẳng định: Với a  b  1, ta có a b  ba sai ví dụ ta thử a  31, b  thấy Trang 14 Câu 21: Đáp án D Theo đề ta cso 672, 71  760.e1000i  i  672, 71 ln 1000 760 Vậy P  760.e 3000.i  527mmHg Lưu ý: Nếu em làm tròn kết từ lúc tính i cho kết cuối 530mmHg khơng thỏa mãn u cầu tốn Câu 22: Đáp án C  sin x  cos x  dx   cos x  sin x  C Câu 23: Đáp án B Các em sử dụng MTCT tính nhanh kết  I   sin xdx    0, 785 Câu 24: Đáp án A S 2 3   x  x  2x  dx    x  x  2x .dx  37 12 Câu 25: Đáp án D Dựa vào bảng xét dấu: 1 1 1 Ta có diện tích hình phẳng S   P  x  dx   P  x  dx   P  x  dx   P  x  dx Câu 26: Đáp án A Ta có: sin x  cos x   12   3   cos 4x Khi V    cos 4xdx   sin 4x 12 4 Câu 27: Đáp án D  1 1  Chú ý sin  x     sin x  cos x   sin x  cos x  6 4  Câu 28: Đáp án C z  12  22 Câu 29: Đáp án A Tọa độ điểm M  1;1 , N  2;3 , P  5;1 ,Q  2; 1 biểu diễn chúng mặt phẳng tọa độ ta thu hình thoi Câu 30: Đáp án A Trang 15 Đặt z  x  yi; x, y  , ta có 1  2i  z  i   2z  2i  3x  3y  2   2x  3y  3 i   x  0, y  Vậy z  Câu 31: Đáp án B Đặt z  x  yi; x, y  , ta có zi    i     y    x  1 i    x  1   y    2 Câu 32: Đáp án B Ta có 1  i    2i   210  1  i   210  210 i 20 10 21 1  1  i 21  10 10     i  210   210 i  w  210   210 i Suy w       i i i Phần thực 210 phần ảo  1  210  Câu 33: Đáp án D Đặt 1 z  x  yi; x, y  , z  z  z  x  2y  y  2x  1   y  0, x   x   ; y   2 Câu 34: Đáp án A S Gọi H trung điểm AB, SAB tam giác nên SH  AB SH  AB a B SH  AB  Ta có   SH   ABCD  Mặt khác   SAB   ABCD  H C A AC  SD  AC  SHD   AC  HD  AHD  DAC  AC  SH D Xét hai tam giác vuông đồng dạng AHD DAC, ta có: D' C' AH AD 1   CD2  AD2 ( AH  CD )  AD  a AD CD 2 2a Vậy VS.ABCD  AB.AD.SH  3 A D B' C Câu 35: Đáp án D 1 Ta có V '  h.Sday  V Nên D sai 3 Trang 16 S B A Câu 36: Đáp án B Ta có M VAMND AM AN AD   VABCD AB AC AD N B D S Câu 37: Đáp án C C Trong tam giác ABC kẻ BK  AC , mà BK  SA suy BK  SAC  A K BA BC2 a Vậy h  d B,SAC  BK   2 BA  BC C B' A' Câu 38: Đáp án B 450    BC';  ABC   C'BC  BC'  BC  a B C' a3 V  a a  2 B A C Câu 39: Đáp án A Gọi h chiều cao hình nón  H1  , ta có V H  V H1  2 r  Ta cần có h 22.3  r r Câu 40: Đáp án C Ta có: HK / /BC  SB (SBC), mà H trung điểm SB nên K trung điểm SC Vậy có (xem a đỉnh): V SSHK   V ' SSBC S Câu 41: Đáp án B Đường tròn ngoại tiếp BCD bán kính r  chiều cao hình chóp là: l  Vậy Sxq  2rl  2a 2 Câu 42: Đáp án B Trang 17 a a , K H A C B S Vì SA  SC nên H  BD , lại SB  SO nên H phải trung điểm đoạn BO Đặt độ dài cạnh a, ta có: a2 a2  V  a  a  3 B H A Câu 43: Đáp án D Thay tọa độ điểm vào có D thỏa mãn O D Câu 44: Đáp án B Muốn mặt cầu a  b2  c2  d  đáp án B lại không thỏa điều này, ta 1 có a  1, b   , c   , d  nên a  b2  c2  d  2 Câu 45: Đáp án C Sử dụng tỷ lệ thức, m n 2 mn      m  n  2 n  m 1 n 1  m Câu 46: Đáp án A x   k  Phương trình tham số đường thẳng  d  :  y   2k Xét hệ phương trình z   k   x   mt   k mt  k  2m      t  2k   t   y  t   2k z  1  2t   k 2t  k  k     Khi  d1  cắt  d  m  Vậy m  thỏa mãn Câu 47: Đáp án A (P) qua I  d có phương trình x  2y    0,  P   d H  0; 2;0  Câu 48: Đáp án B Ta có u d   2; 3;  n p  1; 2;  M 1;3;0    d  Khi u d  n p   2; 2; 1 Vậy phương trình cần tìm 2x  2y  z   Câu 49: Đáp án C Ta có OA.OB  nên tam giác OAB vng O Vậy I trung điểm AB, suy 17 OI  AB  2 Câu 50: Đáp án C Trang 18 C Ta có D  Oy nên D  0;d;0  VABCD  AB  AC.AD  1 Ta có: AB  1; 1;2  , AC   0; 2;4  , AD   2;d 1;1 suy AB  AC   0; 4; 2  d  7 Khi 1  VABCD   4d  30   d  Trang 19 ... 21000 B I 1000ln 21000 D I Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y A 1502 .21001 501 501 2003.21001 501 501 B I x2 2x ln ln 21000 21000 21000 21000 y C Câu 28 Ký hiệu H hình phẳng... TP.HUẾ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THI THỬ Bài thi môn: TOÁN QUÀ TẶNG THÁNG Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Nhóm thực hiện: Lê Bá Bảo_Phạm Thanh Phương_Phạm... TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Khóa ngày 20, 21, 22 / / 2017 Mơn: TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề 020 Họ tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: …………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề TOÁN NHOMTOAN , 50 đề TOÁN NHOMTOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay