Tự học tốt tiếng phổ thông trung hoa

189 45 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:59

Tự HỌC TỐT ■ ■ Ậ e ^ịíĩụỆ TRUNG H O A GIA LINH (Biên soạn) Tự HỌC TỐT • _ • *tắgfkí '^VÍTBUNG HOA È %# (8 C t Ế * Ngữ âm - Ngữ pháp - Đàm thoại - Tập viết * Phiên âm theo tiêu chuẩn Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh, giúp người học không thấy bỡ ngỡ gặp người Trung Quốc NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI LỜ I N Ĩ I Đ Ầ U Khơng có th ể phủ n h ận tầm quan trọng tiêng Hoa Việt N am trìn h hợp tác k in h tế, trị giao lưu văn hố Hiện với số lượng người nói tiếng Hoa lên tới 1,2 tỷ người th ế giới, tiếng Hoa trở th n h công cụ giao tiếp quan trọng tiến trìn h hội nhập kinh tế th ế giói khơng th u a tiếng Anh N hằm đáp ứng nhu cầu đa dạng đông đảo bạn đọc, biên soạn "Tự h ọ c t ố t tiế n g p h ổ th ô n g T run g Hoa" với đầy đủ tình theo chủ đề thực tế, gần gũi sống hàng ngày Luyện p h t ảm giới thiệu kiến thức p h át âm người Hoa Sau hiểu kiến thức bản, người học hướng dẫn luyện tập p h át âm theo giọng người địa N gữ p h p giới thiệu chủ ngữ vị ngữ, câu đơn câu ghép, có ví dụ kèm theo để người học dễ hiểu dễ nhó Đ àm th oại giú p người học vận dụng v iệc p h t âm v n gữ p h áp học vào n h ữ n g tìn h cụ thể, nâng cao khả ngôn ngữ, giao tiếp T ất m ẩu đàm thoại p h iên ân theo tiêu ch u ẩn Học viện ngôn ngữ Bắc K inh, Ci dịch n ghĩa tiếng V iệt tương ứng N hư người ti học không cảm th ấ y bỡ ngỡ giao tiêp trựi tiếp với người b ản địa P h ầ n tả p v iế t hướng dẫn cách v iết tiênị Hoa đơn giản, áp dụng cho đàm thoại, giÚỊ ngưòi học b iết cách viết chữ đẹp T rong trìn h biên soạn, khơng tránh khỏi th iế u sót, r ấ t mong bạn đọc góp ý để lần tá i hoàn th iện LUYỆN PHÁT ÂM Sơ Bổ VỊ TRf LUŨI Đ ầu lưõi Đầu lưỡi Đầu lưỡi M ặt lưõi Cuống lưỡi Môi A M ặt sau ră n g B Lợi c Ngạc trước D Ngạc cứng E Ngạc mềm VỊ trí p h át âm (và phương pháp) !phụ 1Ịâm ' Đầu lưỡi (đầu lưỡi chông m ặt sau răn g _ A ) _ Đ ầu lưỡi (đầu lưỡi chông lợi trê n B) _ d tn l ỉ zh ct Đ ầu lưỡi (đầu lưỡi chống ngac trước C) “ ! _ _ ;sh r M ăt lưỡi (phần trước m ặt lưỡi tiếp xúc vớiị p h ầ n trước ngac cứng D, đầu lưõi rủ xuống) ? _ x Cuống lưỡi (cuống lưỡi chống ngạc mềm E,;g k ì đấu lư ỡi rủ xuống) n ể j R ăng t rê n (ră ng trê n chạm nh ẹ m ôi dưới) _ f Môi trê n dưối (môi trê n dưối ngậm lại p h t^ â m ) _ _ZLj j KỶ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG HOA PHỔ THƠNG Vi tr í p h t âm cách p h t âm p h ụ ảm Ví dụ Vị trí Vĩiêu tả p h t âm Ảm môi Âm môi âm th a n h p h t b p m đôi môi hoạt động tiếp xúc vói Am mơi Âm p h t môi tiếp xúc f với răn g , môi hoạt răn g động Am đầu Am p h t đầu lưỡi hoạt d t n lưỡi đ ộn g, k h iế n đ ầ u lưỡi tiế p xúc VỚI lợi Am đầu Am p h t đầu lưỡi hoạt z c s lưỡi động, khiến đầu lưỡi tiếp xúc với trưốc m ặt sau lợi Ảm đầu Am p h t đầu lưỡi ho ạt zh ch s h r lưỡi sau động, khiến đầu lưỡi vểnh lên tiếp xúc với ngạc cứng trước Âm đầu lưỡi sau gọi âm lưỡi vểnh Am m ặt Am p h t m ặt lưỡi hoạt ĩ p X lưỡi động, khiến m ặt lưỡi trưốc tiếp Ở bên cạnh cửa hàng kia, trước cổng có cột đèn giao thơng - (tại đồn công an) A: & i f i ị ị ệ l ì )fcteTo W õ d e q iá n b ã o b èi q iăn g le Tơi bị ví C: £ *P J U Ế -Ố $ ? Z i n ă r q iă n g d e ? AnA bị đâu? N biãn s h í z ì lù kõu d e dì x ià tõ n g d o đoạn đường ngầm chỗ ngã tư C: T ã m e n yõ u j ĩ g è ? i/ọ có tên ? A: Liăng g è Hai C: -M + Ằ # ? C háng s h én m e yàng? Trông thê nào? A: 'h s M h Y òu g ã o y ò u s h ò u , x iă o y ă n jĩn g , c h u ã n hẽi q iế k è , hẽn z ã n g d e y n g z i Vừa cao vừa gầy, mắt ti hí, mặc áo jacket đen, trơng rât lơi thơi 173 S h é n m e shijiân fäsheng d e? S ự việc diễn vào lúc nào? Dàyuẽ shí fẽn zhõng yĩ qián Cách khoảng 10 phút ếo Qĩng liú xià nín d e diànhuà, rúguỏ zhảo nín de dõngxi, w om en nín liánxì Anh đ ể lại s ố điện thoại, tìm lại đồ anh, liên lạc với anh * * * W õ d e bão l zài chũzũchẽ lĩ le, [ĩ miàn ỹu qián, lủxíng zhỵpiào, hùzhào, hái ỹu zhàoxiângjT Tơi đê qn túi xe tắc-xi, túi có tiền, séc du lịch, hộ chiểu máy ảnh B: Nín zhỵdào ch ẽ hào ma? Anh có biết biển sơ'xe khơng? A: X íN U & o Zhè shì chûzüchë jiâofèi shơujù Đây biên lai toán tiền tắc-xi 174 Tự HỌC TỐT TIÍN B PHỔ THỠN6 TRUNG HOA TẬP VIẾT TƯ TH ÉN G Ồ IVIÉTíằ# T th ế ngồi v iế t đ ú n g đ ắ n không n h ữ n g g iú p b ạn viết đ ẹp tự n h iên , m đ ả m b ảo sứ c k h ỏ e, trán h cận thị hay cong v ẹ o cột số n g Khi ngồi, p h ải giữ cho đ ầ u n g a y n g ắn , n g ự c th o ải m ái, lưng th ẳn g , kh u ỷu ta y đ ể rộng, c h â n đ ể n g a y n g ắn Đầu ngắn, đ ầ u đ ể th ẳ n g , cúi trư c, hai m nhìn xu ố n g c c h g iấ y k h o ả n g c m (k h o ả n g cách th c n h ự a ) Ngực thoải mái, n g ự c không é p s t v o cạ n h bàn g â y khó thở , m đ ể c ch m é p b àn 5-1 Ocm (k h o ả n g c ách n ắ m đ ẩ m ) ,đ ả m b ả o hít th tự n hiên Lưng thẳng, g iữ cột sống th ẳ n g tự n h iên, khơng ngồi bò lên b àn Khuỷu tay để rộng, m rộng hai kh u ỷu tay, vai thả lỏng tự n h iên , ta y phải c ầ m bút, ta y trái đ ậ t giấy Chân để ngắn, hai m ặ t b n c h â n đ ể bằn g p h ẳ n g m ặ t đ ấ t, m rộng b ằ n g vai 175 T Ậ P V IẾ T T C H Ữ K H À I jy u flH í A - íC h ữ K h ả i p h t triển từ c h ữ L ệ , c ó đ ặ c đ iể m c h ữ v u ô n g v ắ n n g a y n g ắ n , n é t b ú t rõ rà n g , d ễ n h ậ n b iê t Đ ặ c b iệ t T h ô n g tư liên tịch n g y / / g iữ a B ộ V n h ó a v i ủ y b a n c ả i c c h c h ữ v iệ t, B ộ g iá o d ụ c v V iệ n n g h iê n c ứ u n g ô n n g ữ T ru n g Q u ố c , v ê v iệ c q u y p h m v th ố n g n h ấ t c h ữ v iế t trê n to n q u ố c , y ê u c â u p h ả i d ù n g kêt c ấ u c h ữ K h ả i tro n g c c v ă n b ả n , g iâ y tờ , s c h b o , V ì v ậ y tro n g c u ố n s c h này, c c m ẫ u c h ữ đ ề u lấ y từ k h o m ẫ u c h ữ K h ả i - g iả n th ể tiê u c h u ẩ n M u ố n v iế t c h ữ K h ả i đ ẹ p v đ ú n g , v iệ c đ ầ u tiê n p hải n ắ m v ữ n g c c h v iệ t c c n é t b ú t c b ả n , s a u đ ó n ắ m đ ợ c q u y lu ậ t k ế t c ấ u c ủ a c h ữ Q UY PHẠM NÉT BÚT « ịl & T h n g tư liên tịch n g y /4 /1 9 g iữ a ủ y b a n cải c c h c h ữ v iế t v C ụ c x u ấ t b ả n tru y ề n th o n g T rú n g Q u ố c v ề q u y p h m n é t b ú t tiế n g T ru n g h iệ n đ i, đ ă c h ỉ rõ b a hình th ứ c b ie u thị n é t b ú t "từ n g b c ", "đ ọ c tê n " v "th ứ tự" q u y tắ c v iế t n é t b ú t trư c đ â y sổ trước m ác sau, ) (ngang trước sổ sau, m â u th u ẫ n v i q u y p h m này, đ ều p h ả i lấ y q u y p h m m i m c h u ẩ n V í dụ ch ữ 'X , "đ ọ c tê n " s ẽ là: c h ấ m p h ẩ y p h ẩ y m ác; "th ứ tự " 3 N é t b ú t c ủ a s ẽ bị h iể u t h e o c c h : (1 ) V iế t h a i n é t trê n trư c , tứ c "c h ấ m p h ẩ y " m i ' ' 'J''X (2 ) V iế t k iể u cũ trái sang phải, xuống dưới, "c h ấ m - p h ẩ y d i - p h ẩ y t r ê n - m c " : ' j ỷ 'X L ú c n y th a m k h ả o th ê m "từ ng b c ", * • ' X v iế t c h ữ A g i ữ a : * N h v ậ y s ẽ k h n g cò n h iểu s a i n ữ a 176 Tự HỌC TỐT TIẾNG PHỐ THÔNG TRUNG HOA N É T B Ú T C B À N T IẾ N G HOA/5L^Ỉ-fỶ € % T h e o "Q u y p h m n é t bút", tiếng H o a c h ỉ n ét bút b ản , đ ợ c liệt k ê o b ản g sau: N ét bút T ê n gọi K ý hiệu (“từng bước") ("đọc tên") _ Ngang Sổ ¥ Phẩy ) m Chấm ề G ập 4jf V í dụ ("thứtự") I ĩ / ỉ J V V -7 T h e o b ả n q u y p h m này: - N é t H ấ t -ỉsLquy v o n é t N g a n g (1 ), s ỗ M ó c !lH Ộ quv v o n é t S ổ (2 ), M c # - q u y v o n é t C h ấ m (4 ), c c loại nél g ập (n g a n g g ậ p , sổ g ậ p , ) đ ề u q u y v ề n é t G ậ p (5 ) - n é t c h ín h có số th ứ tự, c c n é t phụ đ ề u đ ợ c b iể i thị d ự a th e o c c số này, v í dụ G ậ p s ỗ biểu thị th n h Q u y tắ c v ề n é t b ú t đ ã th a y đổi, m ộ t số c h ữ có qu^ định riêng: (1) Kết cấu kết cấu đôi, viết từ xuốnc d u i.J L T fr m & ’ K ế t cấ u dư i: 17" T Kết cấu đôi: r 77 r 71 ểj — - } ấ ■ llt (2) Kết cấu trái phải hất gập, viết từ trái sang phải ÁU l í '] # Kết cẩu trái phải: ) Kết cấu hất gập: m * b £ % (3) ỉè Kết cấu trái phải cao thấp khác nhau, viết từ cao đến thấp k' I f l ĩ L’J/1 J Ả 178 I 1 'h í * Ề p ; l i i L ■Ạ Tự HỌC TỐT TIẾNG PHỔ THÔNS TRUNG HOA ( 4) Nét chấm phải, xuyên sơn, hình người gánh vật viết sau %T A , ^ N é t c h ấ m phải: ã é ầ ị Ị N é t x u y ên sơn iơn: £ _ _ _ _ _ % À ầ _ "4"' % 4^ L~-i N g i g n h vật: .V-¿i- 'k ỉ i k ầ -> ^ (5 ) ? Ẳ ề Giao cần xem mã thứtự.5L5L% Jị-f -f- th eo m ã n é t b ú t : N g a n g s ổ ỷ >L c h ữ ¿1 : Ngang Phẩy c h ữ ỈL fị : Phẩy t c h ữ J Ị , th ứ tự là: — M ác , thứ tự : s ổ C hấm (6) Nét gập giao iL ĩL ^ ịỉ f s ýj : N g a n g g ậ p 1, P h ẩ y \ : N g a n g 1, s ổ G ậ p , P h ẩ y : N g a n g 1, S ổ 2, H ấ t (7 ) Cùng số thứ tự, viết gập trước + y là: J >L « i \ , thứ tự :— > th ứ tự lã , th ứ tự là: , th ứ tự \à\" , thứ JsỊ -f- tự là: - ýj \ X í % ịí\ -^troncỊỷ'-, nga ng gập n n g a n g — ,cùng số 1, cần vie t nét gập trư c, nên thứ tự n ^ 179 Gia Linh *t tro n g Ỷ , sổ g ậ p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học tốt tiếng phổ thông trung hoa , Tự học tốt tiếng phổ thông trung hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay