Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh

249 79 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:44

p f iie n b a n m in h â t IT I T ủ 5AC K.00000621 NEW m m EDITION fv Passage 3: Fascinate Tease Obscure > Passage 4: > Passage 5: 235 > Passage 6: Wick Soldier Betray Oak free Chop /wik/ /’sauldỊar/ /bi'ừei/ /t/op/ (n) bấc (n) người lính (v) phàn bội (n) căy sồi (v) chặt, đốn y Passage 7: Sensory Theorist Bark Rehearsal Elaborate Retrieve Prompt /'sensari/ /'Giarist/ /ba:k/ /ri'ha:s3l/ /iMsbariư /ri'tri:v/ /prompt/ (adj) thuộc cảm giác (n) nhà lí luận ' (v) sủa (r) nhấm lại (adj) ti mi, kỹ lưỡng (v) lấy lại, tìm lại (v) thúc đẩy - y Passage 8: Breed /bri:d/ (n) nòi giống Mare /m es/ (n) ngựa cái, ngựa Heredity /hi'rediti/ (n) tính di truyền Foal /foul/ (n) ngựa con, lừa Armored Armad/ (adj) bọc sẳt Elegance /'eligans/ Ancestry Lithe /'asnsistri/ (n) tính lịch, tao nhã (n) tổ tiên, tố tơng /laiõ/ (adj) mềm mại, dễ uốn Pony /'pouni/ (n) loại ngựa nhỏ 236 > Passage 9: Offspring Perpetuation Gestation Hamster Annihilation /'of.spriT]/ /pa petju'eij’an/ /d3es'teũf3n/ /'hasmsto/ /a.naia'leijan/ (n) (n) trì (n) thời kỳ thai nghén (n) chuột đồng (n) tiêu hủy > Passage 11: Gravity /'grasviti/ Relativity /.reb'tivati/ Theory of relativity /kan'tinjuam/ Continuum Exalt /ig'zo:lư /di'nauns/ Denounce (n) sức hút, sức hấp dẫn (n) tính tương đối (n) thuyết tương đổi (n) thảm thực vật liền (v) tán dương, tán tụng (v) tố cáo, tố giác > Passage 12: Celestial Bombard /si'lestjal/ /bom'ba:d/ Erosion Obliterate Epoch Crustal Lunar Assault /i'rou33n/ /a'blitareit/ /'i:pok/ /'krAstal/ Aliena/ /a'soM (adj) thuộc thiên đàng (v) bắn phá, ném bom oanh tạc (n) xói mòn, ăn mòn (v) bịt lại, làm tắc (n) kỷ nguyên, thời đại (adj) thuộc vỏ trái đất (adj) thuộc mặt trăng (n) công, đột kích 237 > Passage 13: Eloquent /'elakwant/ Auburn Prosperous /'o:ban/ /'prospares/ Thrive /Oraiv/ Insurmountable /.insa'mauntabl/ (adj) hùng biện, có khả hùng biện (n) màu nâu vàng (adj) thịnh vượng, phát đạt (v) thịnh vượng, phớt đạt (adj) không khắc phục y Passage 14: Tinkle Pavement Siren Drip Whistle Compulsive /tirịkal/ /’peivmant/ /'saiaran/ /drip/ /wisl/ /kam'pAlsiv/ (n) tiếng leng keng (n) lề đường (n) còi tầm, còi báo động (v) nhò giọt (v) huýt sáo (adj) ép buộc Rattlesnake /raetlsneik/ (n) rắn chuông Vulnerable /'vAlnarabal/ (adj) d ễ bị tốn thương, dễ > Passage 15: bị phá hoại Hibernation /.haiba'neijan/ (n) ngủ đông c revice /'krevis/ (n) đường nứt, kẽ hở Depredation / depri'deijan/ (n) cướp bóc, phá phách 238 PARTE: > Passage 1: Poacher Defend Habituate Glimpse Intervene f poutSar/ /di'fend/ /h3*biựueitiđ/ /glimps/ /.inta'virn/ (n) người xám phạm (v) che chở, bảo vệ (v) tập cho quen (v) nhìn lướt qua (v) can thiệp > Passage 2: Vital Satisfactory Command Native React /Vaitl/ /.sactis'faektari/ /k3'ma:nd/ /’neitiv/ /ri:'aekư Deal /di:l/ Insure /in'Jur/ Check /tíek/ Traveler’s cheques (adj) cần cho sống (adj) hài lòng (v) mệnh lệnh (adj) thuộc xứ (v) phàn ứng (v) giải (v) bảo đàm, bảo hiểm (v) kiềm tra (n) ngăn phiếu du lịch y Passage 4: Grab Junk food /graeb/ (v) chộp lấy, tóm lấy (n) thức ăn bo dưỡng 239 Submarine /,SAbm3'ri:n/ (n) cùa hàng tạp hóa (adj) mặl biển Tavern /’taevan/ (n) quán rượu, quán trọ Pharmacist /Taimasist/ (n) dược sỹ Painkiller Throat /'peữv.kila/ /Grouư (n) thuốc giảm đau (n) cô họng Sparrow Redbreast Twig Nightingale /'spasrou/ /'red.bresư /twig/ /n a itig g e il/ (n) chim sẻ (n) chim cố đỏ (n) cành con, nhánh (n) chim scm ca Thrush Crow Rook Brood /QtaS/ (n) chim hét /krou/ /ruk/ /bru:d/ (n) quạ (n) quạ (n) lứa, ổ Pod /ptxi/ (n) quà đậu Fluid /'flu id / /wu:m/ /.intar'askjan/ (adj) lòng, d ễ chày /sku:p/ /slaep/ (n) xẻng (n) tát, vỗ (v) mắc cạn Grocery store ^ Passage 5: y Passage 7: y Passage 8: Womb Interaction Scoop Slap Strand 240 /straend/ (n) con, từ cung (n) tương tác PART F ^ Passage 1: Gesture /ttỊesựar/ Communicate /ka'mju:nikeit/ Forefinger /’Íb:,fii]g3r/ Misunderstand / m I S A n d a 's t a e n d / Specific / s p a 's i f i k / (n) điệu bộ, cử (v) giao tiếp (n) ngón trỏ Represent /,repri'zent/ Origin / 'D n d i n / (v) hiểu nhầm (adj) rành mạch, cụ thể, rõ ràng quan điểm rõ ràng (v) đại diện, tượng trưng (n) nguồn gốc Nought /no:t/ (n) số không Cause /ko:z/ (v) gây ra, gây lên Offence /a'fens/ (n) lòng International /.inta'nasjanl/ (adj) thuộc quốc tế Behavior /bi'heivja/ (n) hành vi, cách cư xử Culture ykAltja/ (n) văn hóa Handshake /'hasndjeik/ (v) bắt tay Automatic /,o:t3'maetik/ (adj) tự động Manner /'tnaena/ (n) phong thái, cừ chi Crowded /’kraudid/ (adj) đông đúc Require /ri'kwaia/ (v) yêu cầu Gymnastic /d3im'naỉstik/ (adj) thể dục Ability /a'biliti/ (n) khả Specific point > Passage 2: 241 Physical Demonstration Friendliness Common /■fizikl/ /.demans'treijn/ /Trendlinis/ /Tcuman/ (adj) thể chất (n) thể hiện, biểu (n) thân thiết (adj) thông thường Challenge /,tjaelind3/ (v) thừ thách Content /■kontent/ (n) lượng Raise tricky question Chew /tíu:/ /ig'zist/ Exist /ad'maia/ Admire đua câu hỏi khéo léo (v) nhai (v) tồn (v) ngưỡng mộ, khâm phục > Passage 3: (n) tài năng, khiếu Talent /'tasbnt/ Latent /'leitant/ (adj) tiềm tàng, âm ỉ /An'h I ndy (v) làm thấy bất Ingrain /in'grein/ Well-trodden /,wel'tn)d3n/ an/điên đào (v) ăn sâu, thâm can cỏ đế (adj) có nhiều người qua lại Clog /klDg/ (v) bị tắc nghẽn Panoply /’pasnapli/ (n) đầy đủ, toàn Exponentially /.ekspou'nenjali/ (adv) theo bội số mũ Unfettered /An'fetad/ (adj) bị trói buộc Shroud /Iraud/ (v) che khuất Subliminal /,SAb'hmin3l/ (adj) thuộc tiềm thức Deviate /'diivieit/ (v) chuyển hirớng Fruition /fru:'iín/ (n) đơm hoa kết trái Unhinge Hostile environment 242 môi trường cạnh tranh Parameter Erect Oblige Forbid Unfold Collide Molecule /p3'rasmita(r)/ /i'rekt/ /3'blaid3/ /faljid/ /An'fould/ /ka'laid/ /'molikju:l/ (n) thông số, giới hạn (v) dựng lên (nghĩa bóng) (v) bắt buộc (v) cấm (v) bộc lộ, mở (v) va chạm, xung đột (n) phân tử (v) thoáng qua, lướt qua Fleet ^ Passage 4: Profound Enormous Prone Consume Additive Nitrate Nitrite Carcinogenic Obtain Administrate /pra'faund/ /i'no:m3s/ /proun/ /k3n'sju:m/ /’aeditiv/ Aiaitreit/ (adj) sâu, lớn (adj) to lớn, khổng lồ /'naitrait/ (n) nitrit (adj) thiên (v) sử dụng, tiêu dùng (n) chất phụ gia (n) nitrat hóa /,ka:s3nau'd3emk/ (n) chất gây ung thư /ab'tein/ (v) thu được, đạt /ad'ministreit/ (v) ban cho Moderate /’modaraư (adj) vừa phải Symptom Deficiency Flaking skin /’simptam/ (n) triệu chứng /di'fiiansi/ (n) thiếu hụt y Passage 5: bong da 243 Emaciation /i.meisi'eijn/ (n ) hốc hác Immune /i'mju:n/ (n) khả miễn dịch Fertility /fa:'tiliti/ (n) khả sinh sàn Eliminate /i'limineit/ (v) loại bỏ Digestion /dai'd3esựan/ (n) tiêu hóa Soluble /'soljubl/ (adj) hòa tan Sesame /’sesami/ (n) vùng Polyunsaturated /,po 1i’saetJsreitid/ (adj) khơng có khả sinh cholestron y Passage 6: Connotation /.konou’teijn/ (n) hàm ý Conjure /lkAnd3a/ (v) gợi lên Ostensibly /o’stensabli/ (v) có vè Malicious /ma'lijas/ (adj) hiểm độc, ác ý Bar /ba:/ (v) càn trở Combat /’kombast/ /nou'menkbtfa/ (v) ngăn chặn (n) thuật ngữ, danh pháp Caveat Trauma /'keiviaỉt/ Asimoil/ (n) điều báo trước (n) rối loạn Turmoil Howler Revamp Unpalatable /'tro: ma/ /"hauta/ /,ri:'vaemp/ /An'pslatabl/ (n) việc gây khó chịu (n) sai lầm lớn (v) chinh sửa, cải tiến (adj) không chấp Nomenclature y Passage 7: nhận 244 Smite /smait/ (v) tác động lớn đến Compulsion /kam'pAlfn/ (n ) áp lực, cưỡng bách Quartet /kwor'tet/ (n) tứ tấu Culminate /'kAlm ineiư (v) kết thúc Introspective /,introu'spelctiv/ (adj) có xu hướng Minuet /,minju'et/ điệu nhảy mcmuet Strident /■straidnư (adj) the thé, đinh tai Frenetic /fri'netik/ > Passage 8: (adj) điên cuồng, kích động Finale /fi’na:li/ (n) chương cuối Innovative /’inouveitiv/ (adj) cách tân, đoi Brusque /brusk/ (adj) cách tân, sống sượng Enigmatic /,enig'maetik/ (adj) khó hiếu, bí Laconic /ta'konik/ (adj) ngan gọn, súc tích Ruthless /,ru:81is/ (adj) tàn nhan, nhẫn tâm Consolation /,kons9'IeiJn/ (n) niềm an ủi Relentlessly /riMentlisli/ (adv) không ngừng, liên tục 245 MỤC LỤC Part A Word Meaning From Context Exercise Part B 24 Gap-filling (Sentence) Part c 84 Gap-filling (Passage) Part D .105 Multiple Choices P artE 148 Answer the questions P a rtF 167 Collective Comprehension Exercises ANSWER K E Y 202 Part A 202 Part B 203 Part c 208 Part D 211 Part E 214 Part F .219 WORD LIST 224 246 CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỌC mỂu TIẾNG A N H NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại Bièn tập - Chế bản: (04) 9714896; Hành chính: (04) 39714899 Tổng Biên tập: (04)39714897; F a x: (04) 9714899 Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO Tơng biên tập: PHẠM THỊ TRAM Biên tập: HỒNG THỊ PHƯƠNG THẢO C h ế : MCBOOKS S ủ a in: MCBOOKS Vẽ bìa: TRỌNG KIÊN ÌS k LIÊN KẾT XUẤT BẢN CÔNG TY CỔ PHẨN SÁCH MCBOOKS Địa chi: Sô 26B, ngõ 245 khu TT Đổng Xa Phường Mai Dịch, Cẩu G iấy, Hà Nội Webside: www.m cbooks.vn V Mã số: 2L-45Đ H 2011 In 5.000 cuốn, khô 14.5x20,5cm, xưởng in Công nghệ SỐKHXB: 178/2011/CXB/16-18/ĐHQGHN, ngày 23/2/2011 Quyết định x uất sô: 36 LK-XH/QĐ-NXBĐHQGHN’ In xong nộp lưu chiểu quý II năm 2011 ... biên) CÁC m ọ m ĨẬP ĩ>ọc Hiểu ĩĩẾ N g JWM H iêu đính: MỸ HƯƠNG & THANH HẢI ĐẠI HỌCTHẤI NGUYÊN TRƯNG TÂM HỌC LIỆU NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các dạng tập đọc hiểu tiếng. .. tượng học sinh phổ thông, học viên học Tiếng Anh để luyện thi vào trường cao đẳng, đại học Tài liệu tham khảo giúp bạn luyện khả đọc hiểu qua nhiều dạng tập đọc hiểu khác Tài liệu đồng thời n^uồn... giáo viên tiếng Anh trình giảng daỵ kiểm tra môn tiếng Anh Cuốn sách dược phân chia làm phần, phần dạng tập đọc hiêu biên soạn theo mức độ khó tăng dần có phần đáp án kèm theo để bạn đọc có thậ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh , Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay