THI THU THP QG NAM 2018

5 48 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 10:00

SỞ GD&ĐT HỒ BÌNH TRƯỜNG THPT CƠNG NHIỆP ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi có trang,40 câu) KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi khoa học tự nhiên; môn Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề MÃ ĐỀ 149 Họ tên thí sinh: ………………… …… ………… Số báo danh ……………… …… Câu Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật là: A môi trường vô sinh, môi trường cạn, môi trường nước B môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật C môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước D môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn Câu Các bước phương pháp lai phân tích thể lai MenĐen gồm: (1) Đưa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết; (2) Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F 1,F2,F3; (3) Tạo dòng chủng; (4) Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 3, 2, 4, C 2, 3, 4, D 2, 1, 3, Câu Dạng vượn người sau có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất? A Đười ươi B Vượn C Gôrilia D Tinh tinh Câu Tiêu hóa q trình A làm biến đổi thức ăn thành chất hữu B biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ C tạo chất dinh dưỡng lượng D biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng lượng Câu Khi nói hóa thạch phát biểu sau không đúng? A Tuổi hóa thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hóa thạch B Căn vào hóa thạch biết lồi xuất trước, lồi xuất sau C Hóa thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ trái đất D Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử tiến hóa sinh giới Câu Quần xã sinh vật A tập hợp quần thể khác loài, sống khu vực, vào thời điểm định B tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định, gắn bó với thể thống nhất, thích nghi với mơi trường sống C tập hợp sinh vật loài, sống khoảng không gian xác định D tập hợp quần thể khác lồi, sống khoảng khơng gian xác định, vào thời điểm định Câu Cây hấp thụ nitơ dạng: A NH+4, NO-3 B N2+, NH3+ C NH4-, NO+3 D N2+, NO-3 Câu Hình thành lồi đường lai xa đa bội hoá phương thức thường thấy A động vật kí sinh B động vật C thực vật D động vật di động Câu Động lực dịch mạch gỗ từ rễ đến A Lực hút thoát nước B Lực đẩy áp suất rễ C Do phối hợp lực: Lực đẩy, lực hút lực liên kết D Lực liên kết phần tử nước với với thành tế bào mạch gỗ Câu 10 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc Phương B Tập hợp chim sinh sống vườn rừng Quốc Gia Ba Vì C Tập hợp cỏ sống đồng cỏ Châu Phi D Tập hợp chép sống Hồ Tây Câu 11 Trình tự giai đoạn q trình tiến hố sống trái đất là: A Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá sinh học B Tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học D Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học - tiến hoá tiền sinh học Trang 1/5 - Mã đề thi 149 Câu 12 Cân nội môi A trì ổn định mơi trường mơ B trì ổn định mơi trường tế bào C trì ổn định mơi trường quan D trì ổn định môi trường thể Câu 13 Ở người, thời gian chu kỳ hoạt động tim trung bình là: A 0,1 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,5 giây B 0,12 giây, tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây C 0,8 giây, tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung 0,4 giây D 0,6 giây, tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung 0,6 giây Câu 14 Vì phổi thú có hiệu trao đổi khí ưu phổi bò sát lưỡng cư? A Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp B Vì phổi thú có kích thươc lớn C Vì phổi thú có khối lượng lớn D Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn Câu 15 Có phân tử ATP hình thành từ phân tử glucơzơ bị phân giải q trình hơ hấp thực vật? A 36 phân tử B 32 phân tử C 34 phân tử D 38 phân tử Câu 16 Ý sau khơng với tính chất chất diệp lục A Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp B Khi chiếu sáng phát huỳnh quang C Hấp thụ ánh sáng phần đầu cuối ánh sáng nhìn thấy D Có thể nhận lượng từ sắc tố khác Câu 17 Những chứng tiến hóa sau chứng sinh học phân tử? (1) Tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền (2) Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài (3) ADN tất loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêơtit (4) Prơtêin tất lồi sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin (5) Tất loài sinh vật cấu tạo từ tế bào A (1), (2), (4) B (1), (3), (5) C (1), (3), (4) D (1), (3), (5) Câu 18 Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein (2) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axid amin mở đầu cắt khỏi chuỗi polypeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ intron, nối exon lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã tế bào nhân thực nhân sơ A (2) (3) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (4) Câu 19 Cho giai đoạn q trình diễn sinh thái đầm nước nông sau: (1) Đầm nước nơng có nhiều lồi sinh vật thủy sinh tầng nước khác nhau: số loài tảo, thực vật có hoa sống mặt nước; tơm, cá, cua, ốc,… (2) Hình thành rừng bụi gỗ (3) Các chất lắng đọng tích tụ đáy làm cho đầm bị nông dần Thành phần sinh vật thay đổi: sinh vật thuỷ sinh dần, đặc biệt lồi động có kích thước lớn (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất cỏ bụi Trật tự giai đoạn trình diễn A (1)→(3)→(4)→(2) B (3)→(4)→(2)→(1) C (1)→(2)→(3)→(4) D (2)→(1)→(4)→(3) Câu 20 Hiện tượng khống chế sinh học dẫn đến A điều chỉnh khả cạnh tranh loài quần xã B trạng thái cân sinh học quần xã C tiêu diệt lồi quần xã D phát triển loài quần xã Câu 21 Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (1)  (4)  (3)  (2) B (2)  (3)  (4)  (2) C (1)  (3)  (4)  (2) D (3)  (4)  (2)  (1) Câu 22 Ở người, bệnh máu khó đơng gen h nằm NST X, gen H: máu đông bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ bình thường, ơng ngoại mắc bệnh khó đơng, nhận định đúng? A Con gái họ không mắc bệnh B 50% số trai họ có khả mắc bệnh C 100% số gái họ mắc bệnh D 100% số trai họ mắc bệnh Trang 2/5 - Mã đề thi 149 Câu 23 Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài ngun khơng tái sinh (3) Loại bỏ lồi tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ loài thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hóa học để tiêu diệt lồi sâu hại A (2), (4), (5), (6) B (1), (3), (4), (5) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (6) Câu 24 Ta có: Kiểu gen → Mơi trường → kiểu hình: Kiểu gen → Mơi trường → kiểu hình: Kiểu gen → Mơi trường → kiểu hình: Kiểu gen → Mơi trường n → kiểu hình: n Tập hợp kiểu hình 1, 2, 3, , n kiểu gen môi trường 1, 2, 3, , n, gọi A biến dị tổ hợp B đột biến C mức phản ứng D thường biến Câu 25 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu kết sau: Phép lai thuận: Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng, thu F toàn hoa trắng Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ, thu F toàn hoa đỏ Lấy hạt phấn F1 phép lai thuận thu phấn cho F1ở phép lai nghịch thu F2 Theo lý thuyết F2, ta có A 100% hoa trắng B 100% hoa đỏ C 75% hoa trắng, 25% hoa đỏ D 75% hoa đỏ, 25% hoa trắng Câu 26 Cho biết quần thể giao phối có thành phần kiểu gen sau: Quần thể Tần số kiểu gen AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen aa 50% 50% 100% 0 100% 20% 50% 30% 25% 50% 25% Các quần thể trạng thái cân di truyền là: A 1, 4, B 3, C 1, 3, D 4, Câu 27 Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác (3) Loài E tham gia vào chuỗi thức ăn loài F (4) Nếu loại bỏ lồi B khỏi quần xã lồi D khơng (5) Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (6) Nếu số lượng cá thể lồi C giảm số lượng cá thể loài F giảm Số kết luận là: A B C D Câu 28 Sản phẩm hình thành phiên mã theo mơ hình opêron Lac E.coli là: A chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A B phân tử mARN tương ứng với gen Z, Y, A C loại prơtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactôzơ D loại prơtêin tương ứng gen Z, Y, A hình thành loại enzim phân hủy lactôzơ Câu 29 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), tổng số thu F 1, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 là: A 66% B 1% C 51% D 59% Câu 30 Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hidrơ có 900 nuclêơit loại guanin Mạch gen có số nuclêơtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen là: A A = 450; T = 150; G = 150 X = 750 B A = 750; T = 150; G = 150 X = 150 C A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 D A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 Trang 3/5 - Mã đề thi 149 Câu 31 Ở loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể Thể có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbEe B AaBbDdEe C AaaBbDdEe D AaBbDEe Câu 32 Một quần thể lúc thống kê có tỉ lệ loại kiểu gen 0,7AA : 0,3aa Cho quần thể ngẫu phối qua hệ, sau cho tự phối liên tục qua hệ Tỉ lệ cá thể dị hợp quần thể bao nhiêu? Biết khơng có đột biến, khơng có di nhập gen, cá thể có sức sống, sức sinh sản A 0,06 B 0,40 C 0,60 D 0,0525 Câu 33 Một loài thực vật, gen A: cao, gen a: thấp; gen B: đỏ, gen b: trắng Cho có kiểu gen Ab aB ab (các gen liên kết hồn tồn) tỉ lệ kiểu hình thu F1 là: ab A cao, đỏ : thấp, trắng B cao, trắng : 1cây thấp, đỏ C cao, trắng : thấp, đỏ D cao, trắng : thấp, đỏ Câu 34 Ở ruồi giấm có gen đánh dấu từ A đến H Đột biến cấu trúc NST gây nòi có thứ tự gen sau: giao phấn với có kiểu gen Nếu nòi nòi xuất phát hướng tiến hóa A Đảo đoạn NST trật tự phát sinh ← → → B Đảo đoạn NST trật tự phát sinh → 2→ → C Đảo đoạn NST trật tự phát sinh → 4→ → D Đảo đoạn NST trật tự phát sinh ← ← 1→ Câu 35 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai : X A X a × X A Y cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng B ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi mắt trắng C ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng D ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ Câu 36 Khả cuộn lưỡi người gen trội NST thường qui định, alen lặn qui định người bình thường Một người đàn ơng có khả cuộn lưỡi lấy người phụ nữ khơng có khả này, biết xác suất gặp người cuộn lưỡi quần thể người 64% Xác suất sinh đứa trai đầu lòng có khả cuộn lưỡi bao nhiêu? A 0,825 B 0,4215 C 0,625 D 0,3125 Câu 37 Lai hai thứ bí tròn có tính di truyền ổn định, thu F1 đồng loạt bí dẹt.Cho giao phấn cấy F1 người ta thu F2 : 148 tròn ; 24 dài ; 215 dẹt Cho giao phấn bí dẹt F2 với nhau.Về mặt lí thuyết xác suất để có dài F3: A 3/16 B 1/81 C 1/16 D 4/81 Câu 38 Một gen sinh vật nhân thực dài 408 nm gồm 3200 liên kết hiđrô Gen bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X Số nuclêôtit loại timin (T) guanin (G) gen sau đột biến là: A T = 399; G = 801 B T = 799; G = 401 C T = 801; G = 399 D T = 401; G = 799 Câu 39 Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 18 người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Có 11 người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (3) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen đồng hơp tử lặn (4) Những người không bị bệnh phả hệ không mang alen gây bệnh A B C D Câu 40 Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F Nếu đột biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ A 1/4 B 9/16 C 1/9 D 1/16 -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/5 - Mã đề thi 149 Mã đề: 149 B B D B D B A C C 10 D 11 A 12 D 13 C 14 D 15 D 16 A 17 C 18 A 19 A 20 B 21 C 22 B 23 B 24 C 25 B 26 B 27 C 28 A 29 B 30 A 31 D 32 D 33 D 34 D 35 C 36 D 37 B 38 A 39 B 40 C Trang 5/5 - Mã đề thi 149 ... phép lai thu n nghịch, người ta thu kết sau: Phép lai thu n: Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng, thu F toàn hoa trắng Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ, thu F toàn... trắng thụ phấn cho hoa đỏ, thu F toàn hoa đỏ Lấy hạt phấn F1 phép lai thu n thu phấn cho F1ở phép lai nghịch thu F2 Theo lý thuyết F2, ta có A 100% hoa trắng B 100% hoa đỏ C 75% hoa trắng, 25%... tròn có tính di truyền ổn định, thu F1 đồng loạt bí dẹt.Cho giao phấn cấy F1 người ta thu F2 : 148 tròn ; 24 dài ; 215 dẹt Cho giao phấn bí dẹt F2 với nhau.Về mặt lí thuyết xác suất để có dài F3:
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THU THP QG NAM 2018 , THI THU THP QG NAM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay