sinh hoc 12

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:58

Sở GD & ĐT Thanh Hóa Trường THPT Lê Thắng Nguyên KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN SINH Thời gian: 50 phút (40 câu hỏi trắc nghiệm) Câu 1: Phát biểu nói tần số hốn vị gen (f) A Luôn xảy giới B f ≤ 50% C Tỷ lệ nghịch với khoảng cách gen D Ruồi giấm đực có: 10% ≤ f ≤ 50% Câu 2: Để chọn tạo giống trồng lấy thân, lá, rễ có suất cao, chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A chuyển đoạn B dị bội C đa bội D đoạn Câu 3: Bộ ba đối mã tARN mang acid amin mở đầu là: A 3’ XAU 5’ B 3’ UAX 5’ C 3’ UAG 5’ D 3’ TAX 5’ Câu 4: Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hòa gì? A Nơi tiếp xúc với enzym ARN polymerase B Mang thông tin quy định protein điều hòa C Mang thơng tin quy định enzym ARN polymerase D Nơi liên kết với protein điều hòa Câu 5: Dưới trình tự acid amin đoạn chuỗi polypeptit bình thường chuỗi polypeptit đột biến: Chuỗi polypeptit bình thường: … Phe – Ser – Lis – Leu – Ala – Val … Chuỗi polypeptit đột biến : …… Phe – Ser – Lis – Ile – Ala – Val … Loại đột biến tạo nên chuỗi polypeptit đột biến trên: A Đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác B Đột biến cặp nucleotit C Đột biến thêm cặp nucleotit D Không thể kết đột biến Câu 6: Một lồi thực vật, có NST 2n =24, số NST tế bào thể nhiễm A 23 B 24 C 25 D 12 Câu 7: Cho phương pháp sau: (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác lồi (3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F (4) Ni cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hố dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: A (2), (3) B (1), (3) C (1), (2) D (1), (4) Câu 8: Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma B Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới C Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường Câu 9: Hiện nay, liệu pháp gen nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng việc chữa trị bệnh di truyền người, A gây đột biến để biến đổi gen gây bệnh thể người thành gen lành B thay gen đột biến gây bệnh thể người gen lành C đưa prôtêin ức chế vào thể người để prôtêin ức chế hoạt động gen gây bệnh D loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh Câu 10: Theo quan niệm đại, q trình hình thành lồi A q trình tích lũy biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh B khơng gắn liền với q trình hình thành quần thể thích nghi C đường địa lí diễn nhanh chóng khơng xảy lồi động vật có khả phát tán mạnh D cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Câu 11: Khi nói giới hạn sinh thái phát biểu sau sai ? A Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinhsinh vật bị ức chế B Giới hạn sinh thái tất loài giống C Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật bị chết D Trong khoảng thuận lợi , sinh vật thực chức sống tốt Câu 12: Xác định kiểu gen cặp bố mẹ biết họ có nhóm máu A, AB, O A IAIB x IAIB B IAIO x IBIO C IAIB x IAIO D IBIO x IAIB Câu 13: Xét kiểu gen AaBb, xác định số loại giao tử tối đa tạo hai trường hợp: Có tế bào giảm phân có tế bào giảm phân bình thường A B C D Câu 14: Cho cặp bố mẹ chủng cặp gen (A, a; B, b; D, d) tương phản giao phối F Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu F có 200 mang kiểu gen AaBbDd Về lý thuyết, số mang kiểu gen aabbdd F bao nhiêu? A 25 B 30 C 40 D 50 Câu 15: Cho biết alen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định bầu, alen B quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt xanh Hai cặp gen phân li độc lập Kiểu gen P để F phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1: : : 1? (1) AaBb x AaBb (2) AaBb x Aabb (3) Aabb x aaBb (4) AaBB x aaBb (5) AaBb x aabb A (1), (2), (3) B (2), (3) C (1), (3), (4) D (3), (4), (5) Câu 16: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau khơng đúng? A Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển B Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường C Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần để trì phát triển D Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác loài Câu 17: Dạng biến động số lượng cá thể sau thuộc dạng không theo chu kỳ? A Nhiệt độ tăng đột ngột làm sâu bọ đồng cỏ chết hàng loạt B Trung bình khoảng năm cá cơm vùng biển Peru chết hàng loạt C Số lượng tảo mặt nước Hồ Gươm tăng cao vào ban ngày, giảm vào ban đêm D Muỗi xuất nhiều vào mùa mưa, giảm vào mùa khô Câu 18: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại C Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải,… có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường Câu 19: Đột biến sau khác với loại đột biến lại mặt phân loại? A Đột biến làm tăng hoạt tính enzim amilaza lúa đại mạch B Đột biến gây bệnh ung thư máu người C Đột biến làm khả tổng hợp sắc tố da thể D Đột biến làm mắt lồi trở thành mắt dẹt ruồi giấm Câu 20: Cho phát biểu sau: (1) Khống chế sinh học thường dẫn đến cân sinh học (2) Ứng dụng khống chế sinh học bảo vệ thực vật cách sử dụng thiên địch để trừ sâu (3) Quần xã tập hợp quần thể sinh vật khác loài (4) Nơi quần xã sống gọi sinh cảnh Số phát biểu là: A B C D Câu 21: Đặc điểm sau đặc điểm quần thể đặc trưng quần xã? A Quần thể có số lượng cá thể nhiều, thích nghi tốt với mơi trường, có hình thái thể đặc trưng B Quần thể có kích thước lớn hẳn, hoạt động mạnh có quần xã C Quần thể gồm cá thể có kích thước lớn, khả hoạt động mạnh quần thể có quần xã D Quần thể gồm cá thể sinh sản mạnh, khả thích nghi cao Câu 22: Kiếu sống phân bố ngẫu nhiên cá thể quần thể thường gặp A điều kiện sống phân bố khơng đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B điều kiện sống phân bố khơng đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C điều kiện sống phân bố đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D điều kiện sống phân bố đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 23: Xét kiểu gen AB/ab, biết q trình giảm phân có 20% số tế bào xảy trao đổi chéo, tỉ lệ giao tử AB tạo A 10% B 20% C 30% D 45% Câu 24:Kiểu gen kiểu gen dị hợp tất cặp gen A AaBbdd B AabbDd C AaBbDd D aaBbDd Câu 25: Cho tự thụ phấn P dị hợp ba cặp gen (Aa, Bb, Dd) có kiểu hình cao, hạt vàng, chín sớm thu F có tỉ lệ kiểu sau: cao hạt vàng chín muộn; cao hạt vàng chín sớm; cao hạt trắng chín sớm; thấp hạt vàng chín muộn; thấp hạt vàng chín sớm; thấp hạt trắng chín sớm Trong kết luận sau, có kết luận đúng? Các cặp gen quy định cặp tính trạng màu sắc hạt thời gian chín di truyền theo quy luật hoán vị gen với tần số hoán vị gen 40% Bd Kiểu gen P Aa bD Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ba cặp gen F1 chiếm tỉ lệ 25% Ở F1 có loại kiểu gen Khi cho P lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội 25 % A B C D AB dE aB De Câu 26: Cho cặp bố mẹ có kiểu gen x Biết tần số hoán vị gen A a 20%; D d ab de ab dE 40% Tính theo lý thuyết, kết sau đây, có kết đúng? aB DE Số loại kiểu gen F1 70 Tỉ lệ kiểu gen F1 2,5% ab de AB De Tỉ lệ kiểu gen F1 3% Tỉ lệ kiểu hình A-B-D-E- F1 15,75% aB de A B C D Câu 27: Tiến hành phép lai hai cá thể (Aa, Bb, Dd) với (aa, bb, dd) Biết gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn Nếu Fa có tỉ lệ kiểu hình (A-bbdd) = (aaB-D-) = 35% ; (A-B-D-) = (aabbdd) = 15% kiểu gen kiểu di truyền F1 nào? BD A AaBbDd, di truyền theo quy luật PLĐL B Aa có tượng HVG với tần số 30% bd Abd AbD C có tượng HVG với tần số 30% D có tượng HVG với tần số 15% aBD aBd Câu 28: Ở chuột, cho chuột bố mẹ chủng lai với F đồng loạt lông xám, dài Cho F1 giao phối với F2 có tỉ lệ kiểu hình: 49,5% chuột lơng xám, dài; 6,75% chuột lông xám, ngắn; 6,75% chuột lông nâu, dài; 12% chuột lông nâu, ngắn; 18,75% chuột lông trắng, dài; 6,25% chuột lông trắng, ngắn Kiểu gen sau F1? BD Ad AdB A Aa B Bb C AaBbDd D bd aD aDb Câu 29: Một gen sinh vật nhân thực có chiều dài 4080 Angstron, số nuclêotit loại X 20%, số nuclêotit loại A A 480 B 720 C.600 D 900 GH Gh BD BD Câu 30: Xét phép lai sau: ♀ Aa x ♂ Aa Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn gh bd bd gH toàn, trao đổi chéo bên Tỉ lệ thể mang tính trạng lặn tính trạng trội 1,875% Biết hốn vị gen thụ tinh bình thường khơng có đột biến Tỉ lệ thể mang tất tính trạng trội đời A 24,375% B 18,125% C 17,5% D 10,625% Câu 31: Trong tượng sau đây, tượng thường biến? A Bệnh hầu cầu hình liềm người B Hoa cẩm tú cầu biến đổi màu sắc theo độ pH đất C Sản lượng sữa bò thay đổi theo chế độ chăm sóc D Cây bàng rụng vào mùa đơng DE De Câu 32: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai: ♂AaBb x ♀AaBb Giả sử trình giảm phân dE de thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường, thể giảm phân bình thường Theo lý thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử 2n+1 (thể ba) với kiểu gen khác nhau? A 36 B 48 C 84 D 24 Câu 33: Trong thể đột biến sau người, có dạng thể ba? (1) Hội chứng Đao (2) Hội chứng tocno (3) Hội chứng Klaifento (4) Hội chứng mèo kêu A B C D Câu 34: Ở loài bướm, màu cánh xác định locus gồm alen: C (cánh đen) > cB (cánh xám) > c (cánh trắng) Trong đợt điều tra quần thể bướm lớn sống Cuarto, người ta xác định tần số alen sau: C=0,5; cB=0,4; c=0,1 Quần thể cân bằng, quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: A 75% cánh đen : 24% cánh xám : 1% cánh trắng B 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng C 25% cánh đen : 50% cánh xám : 25% cánh trắng D 74% cánh đen : 25% cánh xám : 1% cánh trắng Câu 35: Ở người, bệnh bạch tạng alen a nằm NST thường quy định, alen A da bình thường Cho phả hệ đây, biết người tô đậm người bị bệnh, người số (6) đến từ quần thể khác cân di truyền tính trạng với tần số alen a 1/5 Xác suất để cặp vợ chồng (9) số (10) sinh không mang alen lặn là: A 1/18 B 18/34 C 47/87 D 47/174 Câu 36: Điều yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên: (1) Chúng nhân tố tiến hóa (2) Chúng q trình hồn tồn ngẫu nhiên (3) Chúng dẫn đến thích nghi (4) Chúng làm giảm đa dạng di truyền quần thể Số câu trả lời là: A B C D Câu 37: Sự giống chứng tiến hóa sau khơng quy định giống kiểu gen: A Các quan thối hóa.B Các quan tương đồng C Sự giống quan tương tự D Các quan tương đồng quan thối hóa Câu 38: Ví dụ thể mối quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể? A Chim bồ nông bắt cá B Gà nuôi nhốt đông thường mổ C Cá đực sống kí sinh cá D Cá mập nở ăn trứng chưa nở Câu 39: Trong mối quan hệ sau, có mối quan hệ khác loài (1) vi khuẩn bị chết gặp chất kháng sinh xạ khuẩn tiết (2) tầm gửi sống nhờ gỗ lớn (3) trùng roi sống ruột mối (4) Rận sống bám thể động vật có vú A B C D Câu 40: Một lồi thực vật có NST 2n = 14 Một thể đột biến bị đoạn NST số 1, đảo đoạn NST số Khi giảm phân bình thường có phần trăm giao tử mang đột biến? A 50% B 25% C 75% D 12,5% 10 B A B B A A D D B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B B A D A A C C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D C C C C A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D B A B B C A D C ... dòng lượng hệ sinh thái? A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Năng lượng truyền hệ sinh thái theo... biểu sau: (1) Khống chế sinh học thường dẫn đến cân sinh học (2) Ứng dụng khống chế sinh học bảo vệ thực vật cách sử dụng thiên địch để trừ sâu (3) Quần xã tập hợp quần thể sinh vật khác loài (4)... thải,… có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường Câu 19: Đột biến sau khác
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh hoc 12 , sinh hoc 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay