PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIAN lận và SAI sót TRONG KHOẢN mục DOANH THU và CHI PHÍ tại các CÔNG TY KHÁCH HÀNG của CÔNG TY KIỂM TOÁN và DỊCH vụ PHẦN mềm TDK

94 36 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  I I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIAN LẬN SAI SĨT TRONG KHOẢN MỤC DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÁC KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG VÕ VĂN TRƯỜNG SƠN Mã Số SV: 4061100 Lớp: Kế toán - Kiểm toán K32 Cần Thơ 5/ 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, Ngày …tháng….năm 2010 Sinh viên thực Võ Văn Trường Sơn LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh thời gian bốn năm qua hướng dẫn, bảo từ em chưa có kiến thức kinh tế hơm em nắm kiến thức kinh tế có khối kiến thức vững vàng chun ngành kiểm tốn giúp em tự tin bước vào sống làm tốt công việc kiểm toán sau Em xin gửi lời cảm ơn đến Trương Thị Thúy Hằng, người tận tình giúp đỡ bảo để em làm tốt luận văn tốt luận văn tốt nghiệp hội giúp cho em tìm hiểu thêm kiến thức tiền đề cho việc học tập nghiên cứu sau cuối em xin cảm ơn tất anh chị Chú cơng TNHH Kiểm tốn Dịch vụ Phần mềm TDK thời gian qua tạo điều kiện cho em không ngừng học hỏi, tham gia kiểm tốn thực tế cơng ty anh chị truyền đạt kinh nghiệm quý báo giúp cho em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp giúp ích cho cơng việc em sau này! Cần Thơ, ngày… tháng…năm 2010 Trân trọng Võ Văn Trường Sơn NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Thủ trưởng đơn vị BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày … tháng …năm 2010 Người nhận xét BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC − Họ tên người hướng dẫn: Trương Thị Thúy Hằng − Học vị : − Chuyên ngành: − Cơ quan công tác: Khoa kinh tế - QTKD , Trường Đai học Cần Thơ − Tên học viên: Võ Văn Trường Sơn − Mã số sinh viên: 4061100 − Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán − Tên đề tài: Phân tích thực trạng gian lận sai sót khoản mục doanh thu chi phí cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm tốn Dịch vụ Phần mềm TDK NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu): Các nhận xét khác: Kết luận ( cần ghi rõ mức độ đồng, hay không đồng, nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa): Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Người nhận xét Trương Thị Thúy Hằng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG1 GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề gian lận sai sót 2.1.2 Mối quan hệ trọng yếu gian lận sai sót 2.1.3 Mối quan hệ gian lận sai sót trọng yếu với rủi ro kiểm toán 2.1.4 Ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội với gian lận sai sót 10 2.1.5 Tìm hiểu doanh thu 10 2.1.6 Tìm hiểu chi phí 12 2.1.7 Chương trình kiểm toán 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 20 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK 21 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠNG TY 21 3.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 23 3.2.1 Mục tiêu hoạt động 23 3.2.2 Nguyên tắc hoạt động 24 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC 24 3.4 QUY MÔ VỐN 25 3.5 QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 25 3.5.1 Lĩnh vực hoạt động công ty 26 3.5.2 Tổ chức máy kế toán 29 3.5.3 Tổ chức phận lập trình phần mềm 29 3.6 CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY KIỂM TOÁN TDK 29 3.6.1 Liên hệ khảo sát khách hàng 29 3.6.2 Gửi thư báo giá chờ phúc đáp 30 3.6.3 Lập hợp đồng ký kết với khách hàng 30 3.6.4 Lập kế hoạch kiểm toán 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG SAI SÓT GIAN LẬN Ở MỘT SỐ CƠNG TY KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY KIỂM TỐN TDK 35 4.1 CÁC GIAN LẬN SAI SÓT THƯỜNG GẶP THỰC TRẠNG GIAN LẬN SAI SÓT HIỆN NAY 35 4.1.1 Các gian lận sai sót thường gặp 35 4.1.2 Thực trạng gian lận sai sót lận 37 4.2 THỦ TỤC PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SÓT KHI KIỂM TRA KHOẢN MỤC DOANH THU 39 4.2.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 39 4.2.2 Doanh thu hoạt động tài 47 4.2.3 Doanh thu khác 47 4.3 THỦ TỤC PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SÓT KHI KIỂM TRA KHOẢN MỤC CHI PHÍ 48 4.3.1 Thiết kế thực thử nghiệm kiểm sốt với chi phí 48 4.3.2 Thực thử ngiệm chi tiết 51 4.4 MINH HỌA THỰC TẾ CÁC GIAN LẬN SAI SĨT KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY KIỂM TOÁN 54 4.4.1 Những gian lận phát khoản mục doanh thu 54 4.4.2 Những sai sót phát khoản mục chi phí 58 4.4.3 Những gian lận phát khoản mục chi phí 60 4.5 MỘT SỐ ĐIỂM CHUNG THƯỜNG DẪN ĐẾN GIAN LẬN SAI SÓT 62 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SÓT TRONG KHOẢN MỤC DOANH THU CHI PHÍ TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN TDK 63 5.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA KIỂM TỐN VIÊN KHI PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SĨT TẠI CÔNG TY KHÁCH HÀNG 63 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SÓT 65 5.2.1 Chia theo loại hình doanh nghiệp 66 5.2.2 Chia theo mục đích cụ thể 67 5.2.3 Những thông tư Bộ trưởng tài 68 5.2.4 Kinh nghiệm kiểm toán viên trước để lại 68 CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 71 6.1 NHẬN XÉT 71 6.2 KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 10 phải thông báo rõ lý chuyên môn dẫn tới buột phải chấm dứt hợp đồng Kiểm toán viên thảo luận thơng báo với Kiểm tốn viên khác thay thơng tin khách hàng phù hợp với luật pháp, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp kiểm tốn có liên quan phạm vi cho phép khách hàng Nếu khách hàng khơng cho phép thảo luận cơng việc họ Kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn phải thơng việc khơng cho phép cho Kểm toán viên thay 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SĨT Kiểm tốn cơng việc phức tạp khó khăn đòi hỏi kiểm tốn viên phải người nhạy bén, hiểu biết nghiệp vụ kế tốn phát sinh, định thơng tư ban hành tài chính, phải biết suy luận, phán đốn,… Nhưng chưa đủ, cơng việc đòi hỏi người kiểm tốn viên phải làm việc lâu năm ngành trải có nhiều kinh nghiệm Người kiểm toán viên thật giỏi người nhìn vào bảng cân đối kế tốn, bảng cân đối số phát sinh, bảng báo cáo tài thấy điểm bất thường khoản mục như: tiền quỹ nhiều, tăng giảm bất thường, chi phí cao hay tăng đột biến, lỗ nhiều năm liên tục, khấu hao không hợp lý, giá vốn hàng bán cao, tồn kho nhiều, Chi phí vay cao, khoản phải thu lớn, Người Kiểm toán viên thực người có trách nhiệm thể chổ người Kiểm tốn viên phải biết rõ xác viết hồn tồn chịu trách nhiệm Báo cáo kiểm tốn phát hành Phải tìm hết gian lận sai sót Báo cáo tài doanh nghiệp để đưa Báo cáo tài khách quan, trung thực, hợp lý xác Trong lúc người kiểm tốn viên khơng thể đáp ứng hết tiêu chuẩn điều đơi kiểm tốn viên khơng tránh khỏi sai sót mà phải dựa mục đích kiểm tốn Thơng thường kiểm tốn chia theo mục đích là: - Kiểm toán tuân thủ (Compliance Audit): Là việc kiểm tra nhằm xác định mức độ đơn vị có tuân thủ theo thủ tục nguyên tắc đặc thù Các quy định pháp lý mà quan có thẩm quyền đề khơng 65 - Kiểm tốn Báo cáo tài Financial Staments Audit): Là kiểm tra trình bày ý kiến nhận xét Báo cáo tài đơn vị - Kiểm tốn hoạt động (Operational Audit): Là q trình kiểm tra thủ tục phương pháp hoạt động tổ chức nhằm đánh giá tính hiệu hiệu lực hoạt động để đề xuất phương án cải tiến Trong q trình kiểm tốn Kiểm tốn viên phải kết hợp loại kiểm toán lại với hỗ trợ Để xây dựng kế hoạch kiểm tốn phù hợp bên cạnh Kiểm tốn viên phải trọng đến loại hình hoạt động khách hàng số vấn đề khác có liên quan từ tìm gian lận sai sót trọng yếu khoản mục doanh thu chi phí để đạt kết tốt tính xác, trung thực, hợp lý để tăng trách nhiệm KTV Báo cáo kiểm toán phát hành 5.2.1 Chia theo loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp thành lập Đối với loại doanh nghiệp Kiểm tốn viên khơng thể kiểm tra doanh thu chi phí Thơng thường thành lập công ty phát sinh nhiều loại chi phí, doanh thu chưa phát sinh nên khơng thể làm thủ tục phân tích hay so sánh hầu hết năm đầu bị lỗ Lúc thực kiểm toán phải ý đến loại tài sản hình thành doanh nghiệp kiểm tra xem loại chi phí có hợp lệ khơng có theo quy định Bộ tài khơng.Và việc phân bổ loại tài sản hay chi phí dài hạn doanh nghiệp có hợp lí chưa Doanh nghiệp sản xuất Khi kiểm toán đơn vị sản xuất KTV phải đến giá thành, chi phí sản xuất, chi phí nhân cơng, chi phí bán hàng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, trị giá hàng tồn kho,… Vì giá trị chi phí đầu vào có giá trị lớn, ln ln thay đổi theo thời gian thị trường, phát sinh thường xuyên có nhiều biến động Có thể nói chi phí đầu vào đơn vị sản xuất quan trọng có ảnh hưởng đến giá thành, kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp thương mại dịch vụ Còn đơn vị kinh doanh dịch vụ người Kiểm toán viên cần phải ý đến giá trị hàng hóa mua vào, hóa đơn đầu vào, giá trị tờ khai 66 xuất nhập khẩu, hợp đồng kinh tế, chi phí phát sinh mua hàng, bán hàng, hóa đơn đầu ra, thuế VAT, giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán ra, Vì loại hình doanh nghiệp thu lợi nhuận chủ yếu từ chênh lệch giá trị đầu vào - đầu hay tạo dịch vụ phục vụ cho nhu cầu người doanh thu trung tâm để Kiểm tốn viên xốy sâu vào kiểm tra tìm đến khoản mục khác có liên quan Doanh nghiệp giải thể, phá sản Đối với loại doanh nghiệp kiểm tốn Kiểm tốn viên cần ý đến khoản phải thu phải trả, phần tài sản lại doanh nghiệp Các khoản doanh nghiệp nợ, khả trả nợ doanh nghiệp, tài sản lại lúc quan trọng doanh thuchi phídoanh nghiệp đạt Bảng báo cáo tài có ảnh hưởng đến doanh nghiệp đối tác doanh nghiệp vấn đề khác liên quan đến pháp luật 5.2.2 Chia theo mục đích cụ thể Chia theo mục đích khó cho việc tìm hiểu gian lận sai sót xảy khoản mục doanh thu chi phí doanh nghiệp Ta chia lại sau để phù hợp với yêu cầu đề tài luận văn ta chia thành loại: Kiểm tốn với mục đích muốn hiểu rõ tình hình hoạt động cơng ty để có bước cải thiện tốt kiểm toán với mục đích phục vụ cho nhu cầu khác  Kiểm tốn với mục đích muốn hiểu rõ tình hình hoạt động cơng ty để có bước cải thiện tốt Khi kiểm toán cho khách hàng có nhu cầu hầu hết phát sai sót bên phận kế tốn khơng tốt hay HTKSNB doanh nghiệp khơng hồn thiện, sơ đồ tổ chức máy cơng ty khơng hợp lý, Khơng có trường hợp người quản lý gian lận, Kiểm toán viên thực kiểm toán cần phải ý đến đội ngũ nhân viên kế tốn, trình độ nhân viên, quy tắc quy định thực sao? Cách hạch toán nghiệp vụ, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, Trong môi trường làm việc Kiểm tốn viên tạo điều kiện để 67 hồn thành tốt cơng tác kết kiểm toán đưa vào hết thư quản lí  Kiểm tốn với mục đích phục vụ cho nhu cầu khác Nếu nói kiểm tốn với mục đích phục vụ cho nhu cầu khác có nhiều như: Khai báo thuế, báo cáo trước cổ đơng, kiểm tốn để lên sàn, vay, Tùy theo nhu cầu mà kế toán cơng ty “vẻ” bảng Báo cáo tài đẹp phù hợp với nhu cầu từ Kiểm tốn viên phải xây dựng kế hoạch kiểm tốn phù hợp để tìm hết gian lận sai sót ví dụ như: + Khai báo thuế doanh thu có nguy bị khai thiếu khoản chi phí bị khai khống hay đưa vào khoản chi phí không hợp lệ + Báo cáo trước cổ đông, vay, lên sàn, chiều hướng báo cáo tài khoản mục doanh thu bị kế tốn khai khống nhiều cách khác khoản mục chi phí bị khai thiếu hay giấu bớt để làm cho báo cáo tài “đẹp mắt” nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra, để kiêu gọi đầu tư, cổ đông an tâm hội đồng quản trị, hay để cổ phần hóa , Kiểm toán viên phải xem kĩ phần hạch toán cách tăng giảm doanh thu chi phí, phương pháp hạch tốn, cách áp dụng chuẩn mực kế tốn, thơng tư tài chính, để tìm hết gian lận sai sót mà kế tốn cố tình làm sai để đưa Báo cáo kiểm tốn xác trung thực hợp lý 5.2.3 Những thông tư Bộ trưởng tài Trong q trình kiểm tốn kiểm tốn viên phải ln ln cập nhật kiến thức mới, quy định Bộ tài đưa Điều quan trọng sỡ vững để xác định nghiệp vụ hay sai hay khe hở mà kế tốn “lách” qua 5.2.4 Kinh nghiệm kiểm toán viên trước để lại Vì đặc thù ngành nên kinh nghiệm Kiểm tốn viên quan trọng Khi nhìn vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh, loại chi phí, doanh thu, bảng cân đối số phát sinh, bảng khấu hao, bảng phân bổ, … đốn biết vấn đề đâu, điểm không phù hợp tìm cách làm sáng tỏ Việc học hỏi kinh nghiệm kiểm toán viên trước điều quan trọng 68 Kiểm tốn viên vào ngành phải ln học hỏi khơng ngừng rút kinh nghiệm cho thân sau lần kiểm toán Các thủ thuật thường thấy để làm tăng hay giảm doanh thu chi phíKiểm tốn viên phát  Một số cách làm tăng doanh thu: + Ghi giá số lượng hóa đơn cao so với thực tế + Ghi vào sổ sách hóa đơn khơng phát sinh + Ghi thêm khoản phải thu không hữu + Những khoản doanh thu từ hoạt động tài khơng có để chúng minh + Chuyển doanh thu niên độ sau vào niên độ kiểm toán hành  Một số cách làm giảm doanh thu: + Bán hàng hóa mà khơng xuất hóa đơn + Giá trị hóa đơn thấp giá trị thực tế có thơng đồng với người mua + Giá trị sổ sách phản ánh sai thấp so với hóa đơn + Khơng ghi nhận nghiệp vụ doanh thu vào sổ sách + Chuyển doanh thu niên độ kiểm toán vào niên độ năm sau  Một số cách làm tăng chi phí: + Mua hóa đơn đỏ bên ngồi đưa vào chi phí + Đưa số chi phí khơng hợp lệ vào, hay chi phí khơng phục vụ cho doanh nghiệp + Giá trị thực tế hàng hóa mua vào thấp hóa đơn có thông đồng người bán người mua + Phân bổ chi phí khấu hao tài sản lớn thực tế + Vẫn trích khấu hao tài sản hết thời gian sử dụng + Ghi thêm chi phí mà khơng có hóa đơn + Giá trị sổ sách ghi sai, cao so với thực tế phát sinh + Lập quỹ dự phòng khơng tn theo quy định Bộ tài đưa + Làm tăng chi phí lương như: Nhân viên khơng có thực, lương nhân viên thực tế thấp so với sổ sách 69 + Trên sổ sách có khoản tiền thưởng cho nhân viên thực tế khơng phát sinh + Các khoản chi tiền khác ghi cao so với thực tế  Một số cách làm giảm chi phí: + Chi phí thực tế cao chi phí hóa đơn có thơng đồng + Giá trị sổ sách thấp giá trị hóa đơn + Khơng ghi chi phí vào sổ sách + Trích chi phí khấu hao khơng hợp lý + Cố ý tính tốn sai số chi phí dẫn đến hạch tốn vào sổ sách sai + Mua số hàng hóa dịch vụ bên ngồi mà khơng có hóa đơn + Chuyển số chi phí hoạt động năm sang năm sau 70 CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 6.1 NHẬN XÉT Qua ba tháng thực tập công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm TDK mặt dù thời gian không dài môi trường tốt em học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ anh chị trước Các anh chị tận tình giúp đỡ bảo em để mở rộng thêm kiến thức học biết áp dụng vào thực tế cách hiệu Trong thời gian Công ty tạo điều kiện tốt cho em xuống kiểm toán khách hàng thường xuyên, cọ sát với thực tế, làm việc chung với anh chị môi trường chuyên nghiệp em rút kinh nghiệm quý báo cho thân công việc sau Cơng ty ln có sáng kiến tiến hơn, áp dụng vào công việc cách hiệu hơn, xác Có tầm nhìn chiến lược đắn chứng cụ thể năm (2010) cơng ty đầy đủ điều kiện để kiểm tốn báo cáo lên sàn, uy tín cơng ty khơng ngừng nâng cao, khách hàng không ngừng tăng lên có 200 khách hàng thường xuyên nhiều khách hàng tiềm khác Bên cạnh cơng ty mở rộng thêm hai chi nhánh Quận Đà Nẵng để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Công ty có đội ngũ kiểm tóan viên hùng hậu có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực kiểm toán nhiều lĩnh vực khác như: Xây dựng, công nghệ thơng tin, luật Nhờ có sách tuyển dụng tốt nên tất nhân viên người có lực chí cầu tiến Trong Cơng ty vừa có dịch vụ kiểm tốn dịch vụ kế toán hai phận quan trọng hỗ trợ bổ sung cho giúp cho cơng việc kiểm tốn kế tốn đơn vị khách hàng thực cách dễ dàng nhanh chóng Giám đốc ln tạo điều kiện tốt cho nhân viên Công ty công việc học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp chun mơn Tất nhân viên dù hay cũ điều có hội cơng việc từ tiếp xúc trao đổi với khách hàng thực kiểm toán báo cáo kiểm toán 71 6.2 KIẾN NGHỊ Thị trường tỉnh Miền Tây như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, … nơi có nhiều khách hàng tiềm số cơng ty kiểm tốn Cần Thơ chưa thể đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Công ty nên mở thêm chi nhánh khu vực để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Cơng ty phải có sách quan tâm chăm sóc khách hàng tốt hơn, phải ln bên cạnh lắng nghe hiểu ý định khách hàng Phải tạo mối quan hệ thân thiết gần gũi đặc biệt khách hàng thường xuyên khách hàng nhiều công ty Phải xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gây ấn tượng tốt với khách hàng lần đầu gặp gỡ Nên có sách khen thưởng cho nhân viên làm việc hiệu có thành tích vược trội sau mùa kiểm tốn để khuyến khích tinh thần làm việc họ tốt Xây dựng mối quan hệ công ty tốt nhân viên công ty phải hòa đồng – thân thiện – chia - giúp đỡ lẫn 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (2007) Kiểm tốn, NXB Lao ĐộngXã Hội Bộ Tài Chính Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006, Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 Trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh (2007) Kế tốn tài chính, NXB Thống Kê Cơng ty TNHH Kiểm tốn Dịch vụ phần mềm TDK - Hồ sơ kiểm toán http://www.webketoan.com.vn http://www.webkiemtoan.com.vn http://www.mof.gov.vn http://www.tapchiketoan.info http://www.hoiketoan_tp 10 http://www.bdoafc.hcmc@bdoafc 73 74 PHỤ LỤC 4.1 LƯU ĐỒ CHU TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY PHỤ LỤC 4.2 BẢNG CÂU HỎI VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ Chu trình bán hàng thu tiền Trả lời Yếu Câu hỏi Có Doanh nghiệp có phân chia trách nhiệm thủ quỹ kế tốn khơng? 2.Các chức giao hàng viết hố đơn có tách biệt khơng? Các phiếu thu, phiếu chi, hố đơn có đánh số liên tục khơng? Kế tốn có đối chiếu số tiền hoá đơn số tiền ghi nhận phiếu thu thủ quỹ khơng? Kế tốn có định kì đối chiếu sổ tiền gửi ngân hàng sổ phụ ngân hàng khơng? Định kì, kế tốn có đối chiếu số tiền phiếu thu với sổ doanh thu bán hàng thu tiền không? Thủ quỹ có kiểm tra tính hợp lệ phiếu thu, chi trước thu hay chi tiền không? Cuối ngày, có kiểm kê quỹ khơng? Các hố đơn giao hàng có theo dõi để đảm bảo việc giao hàng thực hiện, thực xác khơng? 10 Các khoản chiết khấu toán, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại có phê duyệt người phụ trách khơng? 11 Doanh nghiệp có thường xun kiểm Khơng Trọng Khơng yếu trọng yếu sốt hố đơn thực việc giao hàng khơng? 12 Định kì có đối chiếu nhật kí thu chi tiền với sổ quỹ khơng? 13 Trong kỳ doanh nghiệp có áp dụng nhiều loại giá cho sản phẩm không? Giá có thường xun bị biến động khơng? 14 Có quy định xét duyệt bán hàng thu tiền, chi tiền phát sinh giảm trừ doanh thu không? 15 ……………………………………… PHỤ LỤC 4.3 BẢNG CÂU HỎI VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ Chi phí Trả lời Câu hỏi C khơng Quan trọng Các phiếu chi tốn có đánh dấu “đã tốn” hay khơng? Có kiểm tra ngày ghi chứng từ với ngày ghi vào sổ hay khơng? Cuối ngày phận kế tốn thủ quỹ có đối chiếu số tiền thu với hóa đơn chi tiền hay khơng? Cơng ty có cấp thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt khoản chi phí hay khơng? Doanh nghiệp có lập dự tốn cho khoản chi phí khơng? Đơn vị có tuân thủ văn pháp lý lao động tiền lương hay không? Khi nhân viên nghỉ việc, phận nhân hay phận lao động có gửi thơng báo cho phận tính lương hay khơng? Có phân chia trách nhiệm phận theo dõi nhân sự, theo dõi thời gian khối lượng lao động, lập bảng toán lương ghi chép tính lương hay khơng? Yếu Thứ yếu G Ghi PHỤ LỤC 4.4 BẢNG CÂU HỎI VỀ KIỂM SỐT CHI PHÍ Trả lời Câu hỏi Có Các phiếu chi tốn có đánh dấu “đã tốn” hay khơng? 10 Có kiểm tra ngày ghi chứng từ với ngày ghi vào sổ hay không? 11 Cuối ngày phận kế tốn thủ quỹ có đối chiếu số tiền thu với hóa đơn chi tiền hay khơng? 12 Cơng ty có cấp thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt khoản chi phí hay khơng? 13 Doanh nghiệp có lập dự tốn cho khoản chi phí khơng? 14 Đơn vị có tn thủ văn pháp lý lao động tiền lương hay không? 15 Khi nhân viên nghỉ việc, phận nhân hay phận lao động có gửi thơng báo cho phận tính lương hay khơng? 16 Có phân chia trách nhiệm phận theo dõi nhân sự, theo dõi thời gian khối lượng lao động, lập bảng tốn lương ghi chép tính lương hay không? … C không Yếu Quan trọng Thứ yếu ... tích thực trạng gian lận sai sót khoản mục doanh thu chi phí cơng ty khách hàng cơng ty Kiểm tốn dịch vụ phần mềm TDK để góp phần giúp ích cho cơng việc kiểm tốn viên việc tìm gian lận sai sót. .. gian lận sai sót trọng yếu kiểm tốn khoản mục doanh thu chi phí số biện pháp phát gian lận trọng yếu Dựa đề tài thực Phân tích thực trạng gian lận sai sót khoản mục doanh thu chi phí cơng ty. .. lận sai sót 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng gian lận sai sót khoản mục doanh thu chi phí công ty khách hàng công ty TNHH Kiểm tốn Dịch vụ phần mềm TDK từ đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIAN lận và SAI sót TRONG KHOẢN mục DOANH THU và CHI PHÍ tại các CÔNG TY KHÁCH HÀNG của CÔNG TY KIỂM TOÁN và DỊCH vụ PHẦN mềm TDK, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIAN lận và SAI sót TRONG KHOẢN mục DOANH THU và CHI PHÍ tại các CÔNG TY KHÁCH HÀNG của CÔNG TY KIỂM TOÁN và DỊCH vụ PHẦN mềm TDK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay