De va dap an thi thu THPT quoc gia lan 1 chuyen lam son thanh hoa nam 2018

13 47 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:56

Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Câu 1: Loại bazơ nitơ liên kết bổ sung với Uraxin A.Timin B.Guanin B.Adenin D.Xitozin Hướng dẫn: Adenin liên kết với Uraxin cấu trúc ARN số trình phiên mã, dịch mã Câu 2: Ý nghĩa tượng di truyền liên kết gen A.Định hướng trình tiến hóa sở hạn chế nguồn biến dị tổ hợp B.Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho tiến hóa chọn giống C.Hạn chế xuất biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen quý D.Tạo điều kiện cho gen quý 2NST tương đồng có điều kiện tổ hợp với Hướng dẫn: Di truyền liên kết gen có ý nghĩa: làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen quý Câu 3: Ở quần thể thực vật lưỡng bội, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp Ở hệ xuất phát (P) gồm 25% thân cao 75% thân thấp Khi P tự thụ phấn hệ, F2 thân cao chiếm tỉ lệ 17,5% Tính theo lý thuyết, tổng số thân cao P, chủng chiếm tỷ lệ A.25% B.12,5% C.5% D.20% Hướng dẫn: Sử dụng công thức tính tỷ lệ kiểu gen quần thể tự phối qua n hệ P: xAA : yAaa : zaa  y 1 − n x=x+     y 1 − n ÷ ÷ ; y = y ; z = z +   2n Cách giải: P: 25% thân cao: 75% thân thấp F2 có 17,5% thân cao → có 82,5% thân thấp   Aa 1 − n ÷ Ta có tỉ lệ thân thấp tăng   = 0,825 − 0, 75 → Aa = 0, → AA=0,05 = Vậy số thân cao P, chủng chiếm tỉ lệ 5/25=20% Câu 4: Cho phép lai tứ bội sau (1)AaaaBBbb x AAAABBbb (2)AaaaBBBB x AAAABBbb (3)AaaaBBbb x AAAaBbbb (3)AAAaBbbb x AAABBBb Biết tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lý thuyết, phép lai có phép lai cho đời có loại kiểu gen? A.1 B.2 C.4 D.3 Hướng dẫn: Cơ thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Ví dụ: AAAA → 100%AA; AAAa → 1/2AA: 1/2Aa AAaa → 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa; Aaaa → 1/2Aa : 1/2aa aaaa → 100% aa Xét phép lai Số kiểu gen cặp Aa Số kiểu gen cặp Bb Số kiểu gen cặp gen (1)AaaaBBbb x AAAABBbb 10 (2)AaaaBBBB x AAAABBbb 3 (3)AaaaBBbb x AAAaBbbb 4 16 (3)AAAaBbbb x AAABBBb Phép lai Câu 5: Có đặc điểm quần thể ngẫu phối? (1)Thành phần kiểu gen đặc trưng, ổn định qua hệ (2)Duy trì đa dạng di truyền (3)Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử giảm tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử (4)Tạo nên lượng biến dị di truyền lớn quần thể A.1 B.4 C.3 D.2 Hướng dẫn: Đặc điểm quần thể ngẫu phối ý (1), (2), (4) (3) Sai Đây đặc điểm quần thể giao phối không ngẫu nhiên Câu 6: Sinh sản nảy chồi gặp nhóm động vật nào? A.Ong, kiến, rệp B.Bọt biển, giun dẹp C.Bọt biển, ruột khoang D.Động vật đơn bào giun dẹp Hướng dẫn: Sinh sản nảy chồi thường gặp ngành ruột khoang bọt biển Ở hình thức sinh sản này, Một phần thể mẹ nguyên phân nhiều vùng lân cận phát triển tạo thành thể Cơ thể sống bám thể mẹ sống tách độc lập Câu 7: Trong công tác tạo giống, muốn tạo giống vật ni có thêm đặc tính lồi khác, phương pháp sau cho hiệu nhất? A.Gây đột biến B.Lai tạo C.Công nghệ gen D.Công nghệ tế bào Hướng dẫn: Sử dụng công nghệ gen để đưa gen qui định tính trạng cảu lồi khác vào lồi cách tạo giống vật ni có đặc tính lồi khác Ví dụ: Chuyển gen qui định protein tơ nhện vào để thu lấy lấy protein tơ nhện từ sữa Câu 8: Cây pomato lai khoai tây cà chua tạo phương pháp A.Nuôi tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo B.Dung hợp tế bào trần C.Tạo giống chọn dòng tế bào xoma có biến dị D.Nuôi cấy hạt phấn Hướng dẫn: Potato tạo phương pháp dung hợp tế bào trần Biện pháp cho phép tạo tế bào mang NST lưỡng bội loài khác Câu 9: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật A.Carotenoit B.Diệp lục a,b avf phitocrom C.Diệp lục D.Phitocrom Hướng dẫn: Trong phản ứng quang chu kì, sắc tố cảm nhận quang chu kì phitocrom Câu 10: Cho hai có cặp gen dị hợp giao phấn với thu đời có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 Biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn Trong nhận định có nhận định đúng: (1) Bố mẹ có kiểu gen giống khác (2) Hoán vị xảy giới (3) Hốn vị xảy hai giới (4) Các gen liên kết hồn tồn (5) Đời có tối đa kiểu gen (6) Đời có tối đa kiểu gen A.2 B.3 C.5 D.4 Hướng dẫn: Nếu gen nằm cặp NST → Tỉ lệ : : :1 ≠ tỉ lệ cho → gen di truyền liên kết Mà P dị hợp cặp gen nên có kiểu gen AB Ab mà tỷ lệ kiểu hình : : → Có ab aB trường hợp P: AB Ab × ab aB Ab Ab × → (1) aB aB Chỉ có kiểu hình → khơng có hốn vị gen hoán vị gen bên ( phép lai hoán vị AB ) → (3) sai, (2), (4) ab Câu 11: Xét loài sau: AB Ab × ab aB (1)Ngựa (2)Thỏ (3)Chuột (5)Bò (6)Cừu (7)Dê (4)Trâu Trong lồi trên, lồi có dày bốn ngăn là: A.(1), (2), (4), (5) B (4), (5), (6), (7) C (1), (4), (5), (6) D (2), (4), (5), (7) Hướng dẫn: Các lồi có dày ngăn lồi động vật nhai lại:Trâu, Bò, Cừu, Câu 12: Ở cà chua, gen A – thân cao, b – thân thấp; B – tròn, b – bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết hoàn toàn với Cho lai hai giống cà chua chủng thân cao tròn với thân thấp bầu dục F Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A.3 cao, tròn : thấp, bầu dục B.1 cao, bầu dục : cao, tròn : thấp, tròn C.3 cao, tròn :3 cao, bầu dục : thấp, tròn : thấp, bầu dục D.9 cao, tròn : cao, bầu dục : thấp, tròn : thấp, bầu dục Hướng dẫn: A – thân cao; a – thân thấp B – tròn; b – bầu dục Ptc: AB ab AB AB AB ab × → F1 × F1 : × →3 :1 AB ab ab ab ab ab Câu 13: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập qui định màu hoa Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, có alen trội B kiểu hình hoa hồng, có hồn tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến, có cách sau giúp xác định xác kiểu gen đỏ T thuộc loài này? (1) Cho T tự thụ phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử (6) Cho t giao phấn với hoa đỏ chủng A.3 B.5 C.2 D.4 Hướng dẫn: Qui ước gen: A-B- hoa đỏ; A-bb hoa vàng; aaB- hoa hồng; aabb hoa trắng Xét cách để xác định kiểu gen T hoa đỏ là: (1)Tự thụ phấn - Nếu T có kiểu gen AABB → 100% hoa đỏ - Nếu T có kiểu gen AaBB → hoa đỏ : hoa hồng - Nếu T có kiểu gen AaBb → hoa đỏ : hoa : hoa hồng : hoa trắng - Nếu T có kiểu gen AABb → hoa đỏ : hoa vàng → (1) Đúng (2) Cho T giao phấn với dị hợp cặp gen (AaBb) - Nếu T có kiểu gen AABB → AABB x AaBb → 100% hoa đỏ - Nếu T có kiểu gen AaBB → AaBB x AaBb → hoa đỏ : hoa hồng - Nếu xât T có kiểu gen AaBb → AaBb x AaBb → hoa đỏ : hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng - Nếu t có kiểu gen AABb →AABb x AaBb → hoa đỏ : hoa vàng → (2) Đúng (3) Sai Vì T có kiểu gen AABB AABb giao phấn với có kiểu gen AaBB →F1: 100% hoa đỏ → không xác định kiểu gen T (4) Sai Cho AABB AABb giao phấn với aaBB → 100% hoa đỏ → không xác định kiểu gen T (5) Cho T giao phấn với hoa vàng dị hợp tử (Aabb) AABB x Aabb → 100% hoa đỏ AABb x Aabb → đỏ : vàng AaBb x Aabb → đỏ : vàng : hồng : trắng Aabb x AaBB → đỏ : hồng → (5) Đúng (6)Sai tất đời 100% hoa đỏ, xác định kiểu gen T Câu 14:Nhận định sau nói xináp? A.Xinap diện tiếp xúc tế bào cạnh B.Tất xináp có chứa chất trung gian hóa học axetincolin C.Có hai loại xináp xináp hóa học xináp sinh học D.Cấu tạo xináp hóa học gồm màng trước, màng sau, khe xináp chùy xináp Hướng dẫn: A Sai Xináp nơi tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh với tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh B Sai Chất trung gian hóa học phổ biến axetylcolin noadrenalin C Sai Có loại xináp xináp hóa học xináp điện D Đúng Câu 15: Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi A.Thụ tinh Hướng dẫn: B.Tự thụ phấn C.Thụ phấn D.Thụ tinh kép Quá trình hạt phấn từ nhị đến đầu nhụy trình thụ phấn Câu 16: Sự biến thái sâu bọ điều hòa loại hoocmon nào? A.Ecdixon Juvenin B.Testosteron C.Ostrogen D.Tiroxin Hướng dẫn: Sự biến thái sâu bọ điều hòa loại hoocmon Ecdixon Juvenin loại hoocmon có vai trò ngược - Ecdixon: ức chế hóa sâu thành bướm - Juvenin: kích thích trình biến sâu thành bướm Câu 17: Loại axit nucleic đóng vai trò “người phiên dịch” q trình dịch mã A.ADN B.tARN C.rARN D.mARN Hướng dẫn: Người phiên dịch trình dịch mã tARN Câu 18: Khi nói sinh sản hữu tính động vật nhận định sau sai? A.Động vật đơn tính động vật mà thể có quan sinh sản đực quan sinh sản B.Động vật sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh thụ tinh ngồi thụ tinh C.Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản có kết hợp giao tử lưỡng bội để tạo cá thể thích nghi với môi trường sống D.Ở động vật đẻ con, phôi thai phát triển thể mẹ nhờ chất dinh downxg lấy từ thể mẹ qua thai Hướng dẫn: Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản có kết hợp giao tử đơn bội để tạo cá thể lưỡng bội thích nghi với mơi trường sống Câu 19: Ở đậu Hà Lan, alen A thân cao, alen a thân thấp; alen B hoa đỏ, alen b hoa trắng Hai alen nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F1 Nếu khơng có đột biến, tính theo lý thuyết số thân cao hoa trắng F1 số thân cao hoa trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ A.1/3 B.3/16 C.2/3 D.1/8 Hướng dẫn: A – thân cao; a – thân thấp B – hoa đỏ; b – hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn AaBb x AaBb → (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb) Tỷ lệ thân cao hoa trắng 3/16 có 1/16 Aabb : 2/16Aabb Vậy số thân cao hoa trắng, đồng hợp chiếm tỷ lệ 1/3 Câu 20: Ở ruồi giấm, cho đực có mắt trắng giao phối với mắt đỏ thu F đồng hợp mắt đỏ.Cho cá thể F1 giao phối tự với nhua, đời F2 thu đực mắt đỏ : đực mắt vàng : đực mắt trắng : mắt đỏ : mắt vàng Nếu cho đực mắt đổ F giao phối với mắt đỏ F2 kiểu hình mắt đỏ đời có tỉ lệ A.24/41 B.19/54 C.31/54 D.7/9 Hướng dẫn: Ta có F1 đồng tính → P chủng F2 tỷ lệ kiểu hình giới khác → gen quy định mafumawts nằm NST giới tính F2 phân ly kiểu hình chung : : → có cặp gen quy định màu mắt PLĐL Ta qui ước gen: A-B- Mắt đỏ; A-bb/aaB- mắt vàng; aabb mắt trắng P: AAXBXB x aaXbY → F1: AaXBXb x AaXBY → F2: (1AA : 2Aa : 1aa) (XBXB : XBY : XBY : XbY) Cho đực mắt đỏ x mắt đỏ (1AA : 2Aaa) XBY x (1AA : 2Aa) (XBXB : XBXb) → (2A : 1a) (1XB :1Y) x (2A : 1a) (3XB : 1Xb)   1 b 7  → A − B− =  − a × a ÷× 1 − Y × X ÷ = × =     9 Câu 21: Khi cho hai cá thể bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản, F đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ Tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai có tỉ lệ phân li kiểu hình : hai tính trạng di truyền theo quy luật A.Phân li độc lập B.Liên kết hồn tồn C.Tương tác gen D.Hốn vị gen Hướng dẫn: Cơ thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản → F1 dị hợp cặp gen Lai phân tích F1 cho đời có TLKH : → F1 tạo tổ hợp giao tử → gen nằm NST, liên kết hoàn toàn với Câu 22: Về mặt di truyền quần thể đặc trưng A.Vốn gen B.Tỷ lệ nhóm tuổi C.Tỷ lệ đực D.Hoán vị gen Hướng dẫn: Hai đặc trưng di truyền quần thể tần số alen tỷ lệ kiểu gen, vốn gen quần thể AB AB × Cho biết gen qui định tính trạng, ab ab tính trạng trội trội hồn tồn, hốn vị gen xảy hai bên bố mẹ với tần số Phát biểu sau không đúng? Câu 23: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen A.Kiểu hình trội tính trạng lặn tính trạng chiếm tỉ lệ < 18,75% B.Có loại loại kiểu hình đời chiếm tỉ lệ C.Đời xuất loại kiểu hình D.Kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm < 6,25% Hướng dẫn: Xét phép lai AB AB × ab ab Giả sử hốn vị gen hai giới có tần số 2x (x ≤ 0,25) → Cơ thể AB giảm phân cho tỉ lệ giao tử AB = ab = 0,5 – x; Ab = aB = x ab Tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng là: ab/ab = (0,5 - x) ≥ (0,5 – 0,25)2 = 0,252 = 0,0625 = 6,25% → D sai Kiểu hình trội tính trạng lặn tính trạng (A-bb; aaB-) A-bb = aaB- = 0,25 – ab/ab ≤ 0,25 – 0,0625 = 0,1875 = 18,75% → A B Đời xuất loại kiểu hình A-B-; A-bb; aaB-; aabb → C Câu 24: Trong kĩ thuật chuyển gen động vật, phương pháp thông dụng A.Vi tiêm B.Biến nạp C.Cấy nhân có gen cải tiến D.Cấy truyền phôi Hướng dẫn: Kĩ thuật chuyển gen phổ biến độn vật kĩ thuật vi tiêm Câu 25: Phân tử Hemoglobin gòm chuỗi polipeptit alpha hai chuỗi polipeptit beta Phân tử hemoglobin có cấu trúc A.Bậc B.bậc C.Bậc D.bậc Hướng dẫn: Cấu trúc hemoglobin cấu trúc bậc 4: Gồm nhiều cấu trúc bậc tạo thành Câu 26: Một quần thể hệ xuất phát có cấu trúc di truyền 0,1AA : 0,4Aa ; 0,5aa Tỉ lệ kiểu gen dị hợp sau hệ ngẫu phối A.0,9 B.0,125 C.0,42 D.0,25 Hướng dẫn: Tần số alen quần thể là: A = 0,3; a = 0,7 → Tỉ lệ kiểu gen dị hợp sau hệ ngẫu phối là: Aa = 2.0,3.0,7 = 0,42 Câu 27: Trong nhận định sau: + − (1) Nito rễ hấp thụ dạng NH ; NO3 + (2) NH mô thực vật đồng hóa theo đường: amin hóa, chuyển vị amin hình thành amit (3) Nito nguyên tố dinh dưỡng khống thiết yếu thành phần khơng thể thay nhiều hợp chất sinh học quan trọng − + (4) Trong NO3 khử thành NH + + (5) Hình thành amit đường khử độc NH dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH cho tình tổng hợp amin cần thiết Có nhận định trình đồng hóa amin thực vật A.5 B.3 C.2 D.4 Hướng dẫn: (1) + − Đúng Cây hấp thu nito dạng NH ; NO3 (2) Sai Đây đường đồng hóa NH3 (3) Đúng (4) Đúng (5) Đúng Câu 28: Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan (1) Lizoxom (4) Peroxixom (2) Riboxom (5) Ti thể (3) Lục lạp (6) Bộ máy Gongi Phương án A.(3), (4), (5) B.(1), (4), (5) C.(3), (3), (6) D.(1), (4), (6) Hướng dẫn: Bào quan tham gia hô hấp sáng là: Lục lạp, Peroxixom Câu 29: Hướng động thực vật là: A.Phản ứng thực vật với tác nhân kích thích B.Hình thức phản ứng thân tác nhân từ hướng C.Sự vận động quan thực vật thay đổi yếu tố vật lí, hóa học bên tế bào D.Hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng xác định Hướng dẫn: Hướng động hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng xác định Câu 30: Phân tích thành phần axit nucleic tách từ ba chủng virut thu kết sau Chủng A: A = U = G = X = 25% Chủng B: A = G = 20%; U = X = 30% Chủng C: A = T = G = X = 25% Vật chất di truyền A.Chủng A ARN chủng B C ADN B.Chủng A B ARN chủng C ADN C.Cả ba chủng ARN D.Cả ba chủng ADN Hướng dẫn: Chủng A B có nucleotit loại U → Chủng A B ARN Chủng C có nucleotit loại T → Chủng C ADN Câu 31: Xét đặc điểm sau: (1) Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể (2) Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu dịch mô (3) Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh (4) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào sau trở tim (5) Máy chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm Có đặc điểm với hệ tuần hoàn hở A.2 B.4 C.5 D.3 Hướng dẫn: Đặc điểm hệ tuần hoàn hở là: (1), (2), (3), (5) Ý (6) đặc điểm hệ tuần hồn kín Câu 32: Ở lồi sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306nm có 2338 liên kết hiđrơ, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G = X = 538; A = T 362 (3) Gen a có A = T = 360; G = X = 540 (4) Đây sạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X Số kết luận A.1 B.2 C.0 D.3 Hướng dẫn: Xét gen A có: Tổng số nucleotit là: 3060 : 3,4 x = 1800  2A + 2G = 1800 A = T = 362 → Số nucleotit loại là:  → (2)  2A + 3G = 2338 G = X = 588 Xét cặp gen Aa tái lần cần mơi trường cung cấp 5061A 7532G → Số nu loại gen a là: A = T = (5061 : (23 -1)) – 362 = 361 G = X = (7532 : (23 - 1)) – 538 = 538 → (3) Sai Gen A bị đột biến cặp A – T thành gen a → (4) sai, (1) Câu 33: Ở thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Ở hệ xuất phát (P) quần thể tự thụ phấn có tần số kiểu gen 0,6AA : 0,4Aaa Biết khơng có yếu tố làm thay đổi tần số alen quần thể Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hoa đỏ F1 là: A.64% B.96% C.90% D.32% Hướng dẫn: Xét quần thể tự thụ phấn có P 0,6AA : 0,4 Aa Quần thể tự thụ phấn qua hệ Aa = 0, = 0, 2 0, − 0, × aa= 2 = 0,1 Kiểu gen aa kiểu hình hoa trắng: AA Aa có kiểu hình hoa đỏ → Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ hệ F1 – 0,1 = 0,9 Câu 34: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực có cấu tạo gồm A.ARN polipeptit B.ADN protein C.ADN lipoprotein D.ARN protein loại histon Hướng dẫn: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực có cấu tạo gồm ADN protein loại histon Câu 35: Một phân tử mARN nhân tạo có tỉ lệ loại nucleotit A : U : G : X = 4:3:2:1.Tỉ lệ ba chứa ba loại nucleotit A, U, G, mong đợi A.7,2% B.21,6% C.2,4% D.14,4% Hướng dẫn: Ta có phân tử mARN nhân tạo có: A = 4/10; G = 2/10; U = 3/10 Tỉ lệ ba chứa nu loại A, U, G mong đợi là: x 4/10 x 2/10 x 3/10 = 72/1000 Câu 36: Cơ sở sinh lý công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật A.Tính tồn tế bào B.Tính phân hóa tế bào C.Tính biệt hóa tế bào D.Tính phản phân hóa tế bào Hướng dẫn: Ni cấy mơ dựa tính tồn tế bào Câu 37: Ở thực vật, alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ có kiểu gen Bb đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc NST Cây hoa trắng thể đột biến A.Thể B.Thể không C.Thể bốn D.thể ba Hướng dẫn: Phép lai BB x Bb → ½ BB : 1/2Bb (100% hoa đỏ) Thực tế thu phần lớn màu đỏ vài màu trắng (chỉ chứa alen b) Cây hoa trắng có kiểu gen bb bbb Không xảy đột biến cấu trúc NST → xảy đột biến số lượng NST Các hoa trắng có kiểu gen b → hoa trắng đột biến thể Câu 38: Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, alen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Cho phép lai AaBbDdeeHh x AaBbDdEeHH Theo lí thuyết, số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, tính trnagj lặn F1 chiếm tỉ lệ là: A 32 B 128 C 32 D 27 128 Hướng dẫn: Xét phép lai AaBbDdeeHh x AaBbDdEeHH Đời có dạng kiểu hình H- ln mang tính trạng trội Với phép lai Ee x ee → ½ trội : ½ lặn Vậy tỷ lệ cá thể mang tính trạng trội tính trạng lặn là: 2 1 3 1 Ee × C32 ×  ÷ × + ee × C13 × ×  ÷ = 4 32 4 Câu 39: Ở cá xương, mang có diện tích trao đổi khí lớn vì: (1) Mang có nhiều cung mang (2) Mỗi cung mang có nhiều phiến mang (3) Mang có khả mở rộng (4) Mang có diềm nắp mang Phương án trả lời A.(2), (3) B.(1), (4) C.(2), (4) D.(1), (2) Hướng dẫn: Mang cá có diện tích trao đổi khí lớn vì: - Mang cá có nhiều cung mang - Mỗi cung mang có nhiều phiến mang Câu 40: Khi cho giao phấn lúa mì hạt đỏ với nhau, đời lai thu 9/16 hạt màu đỏ : 6/16 hạt màu nâu :1/16 hạt màu trắng, Biết gen qui định tính trạng nằm NST thường tính trạng chịu chi phối qui luật A.Tương tác cộng gộp B.Tương tác bổ sung C.Tương tác át chế D.Phân li độc lập Hướng dẫn: Xét tỉ lệ phân li kiểu hình đời con: đỏ : nâu : trắng F2 có 16 tổ hợp giao tử F1 dị hợp cặp gen phép lai phép lai tính trạng Tính trạng chịu chi phối quy luật tương tác bổ sung ... hoa đỏ; b – hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn AaBb x AaBb → (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb) Tỷ lệ thân cao hoa trắng 3 /16 có 1/ 16 Aabb : 2 /16 Aabb Vậy số thân cao hoa. .. → 10 0% hoa đỏ - Nếu T có kiểu gen AaBB → hoa đỏ : hoa hồng - Nếu T có kiểu gen AaBb → hoa đỏ : hoa : hoa hồng : hoa trắng - Nếu T có kiểu gen AABb → hoa đỏ : hoa vàng → (1) Đúng (2) Cho T giao... → F1: AaXBXb x AaXBY → F2: (1AA : 2Aa : 1aa) (XBXB : XBY : XBY : XbY) Cho đực mắt đỏ x mắt đỏ (1AA : 2Aaa) XBY x (1AA : 2Aa) (XBXB : XBXb) → (2A : 1a) (1XB :1Y) x (2A : 1a) (3XB : 1Xb)   1 b
- Xem thêm -

Xem thêm: De va dap an thi thu THPT quoc gia lan 1 chuyen lam son thanh hoa nam 2018 , De va dap an thi thu THPT quoc gia lan 1 chuyen lam son thanh hoa nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay