De va dap an chi tiet thi thu THPT QG chuyen ben tre

9 315 13
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:54

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẾN TRE TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 (LẦN I) Môn: SINH HỌC Mã đề thi : 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu Thành phần dịch mạch rây chủ yếu gồm chất hữu tổng hợp A số ion khoáng sử dụng lại B số ion khoáng rễ C rễ số ion khoáng sử dụng lại D rễ nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5 Mạch rây vận chuyển chất theo chiều từ vào thân, xuống rễ quan khác cây; thành phần dịch vận chuyển chất hữu cơ, chủ yếu saccarôzơ, axit amin, vitamin, hooc môn thực vật số ion khoáng sử dụng lại � Đáp án A Câu Ở động vật có ống tiêu hóa, q trình tiêu hóa hóa học diễn chủ yếu A thực quản B dày C ruột non D ruột già Chỉ ruột non có đủ loại enzim để tiêu hóa tất chất hữu có thức ănĐáp án C Câu Lông hút rễ tế bào phát triển thành? A Tế bào mạch gỗ rễ C Tế bào nội bì B Tế bào mạch rây rễ D Tế bào biểu bì Lơng hút rễ phần rễ tiếp xúc với đất, nước để hút nước muối khống Chúng tế bào biểu bì rễ phát triển thành � Đáp án D Câu Nhóm động vật sau có hệ tuần hồn thực chức vận chuyển chất dinh dưỡng mà không vận chuyển khí? A Chim B Cơn trùng C Lưỡng cư D Cá Côn trùng hô hấp hệ thống ống khí, phân nhánh nhỏ, trao đổi khí trực tiếp với tế bào, khơng thơng qua hệ tuần hồn � Đáp án B Câu Các nhà khoa học cho thấy mã di truyền mang tính thối hóa, nghĩa nhiều ba khác xác định loại axit amin, ngoại trừ A UAA UGA B AUG AGG C UGG AUG D AUG UAG UGG mã hóa triptơphan, AUG mã hóa mêtiơnin (foocmin mêtiơnin), khơng có ba khác mã hóa � Đáp án C Câu Ở sinh vật lưỡng bội, trường hợp gen qui định tính trạng, tính trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBBDd x AabbDd cho đời có loại kiểu hình? A B C D � Số loại kiểu hình = = Đáp án B Câu Một quần thể thực vật lưỡng bội trạng thái cân di truyền có tần số alen a 0,15 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể A 25,5% B 12,75% C 72,25% D 85% � � � [a] = 0,15 [A] = 0,85 [Aa] = 0,85 0,15 100% = 25,5% Đáp án A Câu Trong cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể, cấu trúc sau có đường kính 11nm? A Crômatit B Sợi nhiễm sắc C ADN D Nuclêơxơm � Đường kính: ADN 2nm, nuclêơxơm 11nm, sợi nhiễm sắc 30nm, crômatit 700 nm Đáp án D Câu Nhân tố sau góp phần thúc đẩy phân hóa kiểu gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến B Chọn lọc tự nhiên D Cách li địa lí Cách li địa lí góp phần thúc đẩy phân hóa kiểu gen quần thể � Đáp án D Câu 10: Sự sống Trái Đất hình thành đường hóa học theo bước: I Trùng phân đơn phân hữu thành đại phân tử II Tương tác đại phân tử hình thành nên tế bào sơ khai với chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinh trưởng sinh sản III Từ chất vơ hình thành đơn phân hữa A I � II � III B III � I � II C II � III � I D III � II � I III � I � II � Đáp án B Trang 1/9 - Mã đề thi 357 Câu 11 Thỏ Ôxtrâylia tăng giảm số lượng bất thường nhiễm virut gây bệnh u nhầy Đây ví dụ nhân tố sinh thái tác động đến quần thể A phụ thuộc vào mật độ quần thể C theo chu kì ngày đêm B khơng phụ thuộc vào mật độ quần thể D theo chu kì hàng năm Quần thể có mật độ cao khả lây lan virut nhanh Đáp án A Câu 12 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa B Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi C Khi quần thể khác sống khu vực địa lí, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản D Những quần thể loài sống cách li với mặt địa lí khơng có tác động nhân tố tiến hóa dẫn đến hình thành lồi Các cá thể giao phối với sinh lai bất thụ xem dấu hiệu cách li sinh sản � Đáp án C Câu 13 Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian che tối liên tục vào ban đêm một loại ánh sáng, khơng hoa Cây thuộc nhóm thực vật sau đây? A Cây ngày ngắn C Cây trung tính B Cây ngày dài D Cây ngày ngắn trung tính Cây ngày ngắn hoa điều kiện chiếu sáng 12 Khi đem ngắt quãng đêm dài thành đêm ngắn, không đủ thời gian che tối tới hạn, không hoa � Đáp án A Câu 14 Khi xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm mở kênh sau chùy xinap? A Kênh K+ B Kênh Na+ C Kênh Ca2+ D Kênh H+ Khi xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm mở kênh Ca 2+ � Đáp án C Câu 15 Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm tăng số loại alen nhiễm sắc thể? A Đảo đoạn C Chuyển đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn D Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể không tương đồng làm tăng số loại alen � Đáp án D A = Câu 16 Một gen sinh vật nhân sơ có 720 nuclêơtit loại guanin có tỉ lệ Theo lí thuyết, gen G có chiều dài A 5100 A0 B 4080 A0 C 6120 A0 D 2040 A0 G = 720 � A= 480 � N = 2400 � L = 4080 A0 � Đáp án B Câu 17 Một cặp vợ chồng không mắc bệnh mù màu, sinh đầu lòng mắc bệnh Biết khơng xảy đột biến mới, khả họ sinh người không bị bệnh mù màu 1 A B C D 4 12 XA: bình thường; Xa: mù màu 1 1 P: XAXa x XAY � F1: XAXA : XAXa : XAY : XaY � Đáp án C 4 4 Câu 18 Phát biểu sau chưa xác theo quan niệm thuyết tiến hoá tổng hợp đại? A Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể thông qua việc làm thay đổi tần số alen có quần thể B Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội gây hại khỏi quần thể C Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể D Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp vô phong phú cho q trình tiến hóa Giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen có quần thể � Đáp án A Câu 19 Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật sau thường cho suất sinh học cao nhất? A Thực vật C3 C Thực vật CAM B Thực vật C4 D Các nhóm có suất Năng suất sinh học nhóm thực vật xếp tăng dần sau: CAM, C 3, C4 � Đáp án B Trang 2/9 - Mã đề thi 357 Câu 20: Nhận định sau sai nói đặc trưng quần thể? A Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường B Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống môi trường, tới khả sinh sản tử vong cá thể C Đường cong tăng trưởng có hình chữ J điều kiện mơi trường hồn tồn thuận lợi tiềm sinh học cá thể thấp D Quần thể có nhóm tuổi đặc trưng thành phần nhóm tuổi quần thể ln thay đổi tùy thuộc vào loài điều kiện sống mơi trường Đường cong tăng trưởng có hình chữ J điều kiện mơi trường hồn tồn thuận lợi tiềm sinh học cá thể cao � Đáp án C Câu 21 Ổ sinh thái loài nhân tố sinh thái là: A Nơi cư trú lồi B “Khơng gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển C Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái đảm bảo cho loài thực chức sống tốt D Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái Ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái � Đáp án D Câu 22 Có lồi động vật sau thực trao đổi khí với mơi trường qua bề mặt thể? (1) Thuỷ tức (2) Trai sông (3) Tôm (4) Giun tròn (5) Giun dẹp A B C D Trai sông tôm hô hấp mang Trao đổi khí qua bề mặt thể diễn động vật đơn bào đa bào bậc thấp (giun tròn, giun dẹp, giun đốt ruột khoang) � Có lồi (1), (4), (5) � Đáp án D Câu 23 Khi nói biến dị sinh vật nhân thực, có nhận định sau đúng? I Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen mà không phụ thuộc vào điều kiện môi trường II Tia UV làm cho hai bazơ timin mạch ADN liên kết dẫn đến phát sinh đột biến gen III Sự xếp lại gen đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa IV Đột biến đa bội khơng có vai trò tiến hóa khơng góp phần hình thành nên loài V Đột biến lệch bội xảy giảm không, không xảy nguyên phân A B C D � (2) (3) Đáp án A Câu 24 Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Cho hai loài dị hợp tử hai cặp gen (P) giao phấn với Theo lí thuyết, F xuất tỉ lệ kiểu hình sau đây? A 14 : : : C 25 : : : B : D 11 : : : F1: A-B- + A-bb = 0,75; A-bb = aaB-; aaB- + aabb = 0,25 Tỉ lệ 25 : : : không thỏa � Đáp án C Câu 25 Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân bằng, có hai loại alen, alen A qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng Tần số alen a 0,2 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Nếu không chịu tác động nhân tố tiến hóa hệ sau, hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ tổng số hoa đỏ quần thể B Nếu xảy chọn lọc chống lại alen lặn tần số kiểu gen quần thể hệ sau không thay đổi C Nếu xảy chọn lọc chống lại alen trội tần số alen quần thể giảm D Quần thể đạt trạng thái cân nên không chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên 0,32 = Đáp án A Cấu trúc di truyền quần thể: 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aa � [Aa] = 0,64 + 0,32 Trang 3/9 - Mã đề thi 357 Câu 26 Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái mơ tả sơ đồ đây: Phân tích lưới thức ăn này, có phát biểu sau sai? I Có chuỗi thức ăn gồm ba bậc dinh dưỡng II Nếu loại bỏ động vật ăn rễ khỏi quần xã có rắn thú ăn thịt III Có lồi vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp ba vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp bốn IV Thú ăn thịt rắn không trùng lặp ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Có chuỗi thức ăn gồm ba bậc dinh dưỡng; loài (chim ăn thịt) vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp ba vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp bốn; thú ăn thịt rắn trùng lặp ổ sinh thái dinh dưỡng (I) sai, (II) đúng, (III) sai, (IV) sai � Đáp án C Câu 27 Có phát biểu sau nói trao đổi vật chất hệ sinh thái? I Trao đổi vật chất hệ sinh thái thực phạm vi quần xã sinh vật quần xã sinh vật với sinh cảnh II Một phần vật chất chu trình sinh địa hóa khơng tham gia vào chu trình tuần hồn mà lắng đọng môi trường III Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi thức ăn lưới thức ăn (trên cạn nước IV Rễ hấp thụ nitơ dạng NH 4+ NO3- từ đất, nitơ hợp chất hữu cấu thành thể thực vật tồn dạng NH4+ A B C D Cả ý � Đáp án D Câu 28 Các tài nguyên sau xếp vào dạng tài nguyên lượng vĩnh cửu? (1) Không khí (4) Nước (7) Năng lượng thủy triều (2) Năng lượng mặt trời (5) Đa dạng sinh học (8) Năng lượng sóng (3) Đất (6) Năng lượng gió A (1), (2), (4) B (3), (5), (6) C (2), (6), (7) D (1), (2), (5) (7) (8) (8) (7) (2), (6), (7) (8) � Đáp án C Câu 29: Đột biến lệch bội A làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể toàn cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng B xảy NST thường, không xảy NST giới tính C làm cho phần thể mang đột biến hình thành thể khảm D khơng có ý nghĩa q trình tiến hóa Đột biến lệch bội xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng (2n) làm cho phần thể mang đột biến hình thành thể khảm � Đáp án C Trang 4/9 - Mã đề thi 357 Câu 30: Một tế bào sinh tinh thể mang kiểu gen Aa BD bd , xảy hoán vị gen trình giảm phân tạo giao tử, tỉ lệ loại giao tử tạo là: A : : : : : : : C : : : B : : : D tùy thuộc vào tần số hoán vị gen Do xét tế bào nên tỉ lệ giao tử uôn : : : � Đáp án B Câu 31: Một quần thể thực vật tứ bội (P) có cấu trúc di truyền: 0,1 BBBB : 0,2 BBBb : 0,4 BBbb : 0,2 Bbbb : 0,1 bbbb Cho quần thể ngẫu phối, biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, kiểu gen BBbb F chiếm tỉ lệ 13 A B C D 25 10 45 4 7 4 � F1: BBbb = GP: BB = , Bb = , bb = + + = Đáp án A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 Câu 32 Một số tế bào vi khuẩn E coli chứa N14 nuôi môi trường chứa N15 Sau hệ người ta chuyển sang môi trường ni cấy có chứa N14, tế bào nhân đôi thêm lần Trong tổng số ADN tạo thành, có 42 phân tử ADN chứa mạch đơn N15 Biết không xảy đột biến, có nhận định sau đúng? I Số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu II Trong tổng số ADN tạo thành, có 42 phân tử ADN chứa mạch đơn N14 III Trong số ADN sinh từ lần nhân đôi cuối cùng, có 70 phân tử ADN chứa hồn tồn N14 IV Nếu cho tất phân tử ADN sinh từ lần nhân đôi cuối tiếp tục nhân đôi thêm số lần môi trường N15, kết thúc nhân đơi có 182 phân tử ADN chứa mạch đơn N14 A B C D Gọi a số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu, theo đề ta có: a 22 – 2a = 42 � a = Cả ý � Đáp án D Câu 33: Ở cừu, gen A nằm NST thường qui định có sừng, a qui định không sừng, kiểu gen Aa biểu có sừng cừu đực khơng sừng cừu Cho lai cừu đực có sừng với cừu không sừng mang kiểu gen dị hợp tử, thu F1 Do tác động nhân tố tiến hóa nên tỉ lệ giới tính đực F1 không Người ta thống kê tỉ lệ cừu có sừng F Biết không xảy 16 đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giới tính F A ♂ : ♀ B ♀ : ♂ C ♂ : ♀ D ♀ : ♂ Qui định gen: Con cái: AA: có sừng, Aa aa: khơng sừng Con đực: AA Aa: có sừng, aa: khơng sừng Gọi y tỉ lệ cừu đực F1 P: ♀ Aa x ♂ Aa 1 F1: y ( AA : Aa : aa ) ♂ : (1 – y) ( AA : Aa : aa ) ♀ 4 4 4 � Đáp án A � y= � Tỉ lệ cừu y + (1 – y) = 4 16 8 Câu 34 Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa hai cặp gen không alen tương tác bổ sung Khi kiểu gen có A B qui định hoa đỏ, có A B qui định hoa hồng, khơng có alen trội qui định hoa trắng Alen D qui định tròn, d qui định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Cho dị hợp tử cặp gen giao phấn với khác (P), thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ: : : : Biết khơng phát sinh đột biến Theo lí thuyết, có sơ đồ lai phù hợp với phép lai nói trên? A B C D � � : : : = (3 : 1) (3 : 1) P: AaBbDd x AABbDd P: AaBbDd x AaBBDd Đáp án B Trang 5/9 - Mã đề thi 357 Câu 35: Ở loài động vật ngẫu phối, có nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX, đực XY Xét bốn locut gen, locut có alen Locut hai nằm cặp NST thường, locut ba nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, locut bốn nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y Tính theo lí thuyết, có phát biểu sau nói gen xét quần thể? I Có tối đa 180 loại kiểu II Những cá thể có tối đa 32 loại kiểu gen dị hợp hai cặp gen III Những cá thể đực có tối đa 40 loại kiểu gen IV Những cá thể có tối đa 16 loại kiểu gen đồng hợp tử A B C D - Số loại kiểu gen tối đa = (4 + C ) [4 + C + (4 2)] = 180 - Số loại kiểu gen dị hợp cặp gen cá thể = (4 2) + (4 4) + (2 4) = 32 - Số loại kiểu gen cá thể đực = (4 + C ) (4 2) = 80 - Số loại kiểu gen đồng hợp tử cá thể = 4= 16 (I), (II) (IV) � Đáp án C Ab AB Câu 36: Cho phép lai (P) loài động vật: ♀ DdXEXe × ♂ DdXEY, thu F1 Biết ab aB gen qui định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến, đực khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau với F 1? I Có 12 loại kiểu hình II Nếu hốn vị gen với tần số 20% tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội 32 III Nếu hốn vị gen với tần số 10% tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội 32 IV Nếu (P) khơng xảy hốn vị gen đời có 36 loại kiểu gen A B C D AB AB Ab aB F1: A-B- = 0,5 ( : : : ) ( DD : Dd : dd ) Ab aB ab ab 4 1 E e E e A-bb = 0,25 ( XEXE : XX : X Y: X Y) 4 4 aaB- = 0,25 Số loại kiểu hình = = 18 3 Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội (f bất kì) = 0,5 = 4 32 Nếu (P) không xảy hốn vị gen số loại kiểu gen = = 48 (II) (III) � Đáp án B Câu 37: Ở quần thể cá lưỡng bội, xét locut gen qui định màu sắc vảy có alen nằm nhiễm sắc thể thường, thứ tự trội hoàn toàn alen A > a > a2 Giả sử hệ xuất phát quần thể có cấu trúc di truyền 0,2 AA : 0,1 a1a1 : 0,1 a2a2 : 0,2 Aa1 : 0,2 Aa2 : 0,2 a1a2 Do tập tính giao phối, cá thể có màu sắc vảy giống giao phối với Tính theo lí thuyết, sau hệ ngẫu phối khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác, tỉ lệ loại kiểu hình F A : : B : : C : 19 : D 32 : 19 : 1 1 P: 0,6 ( AA : Aa1 : Aa2) + 0,3 ( a1a1 : a1a2) + 0,1 a2a2 = 3 3 1 GP: 0,6 ( A : a1 : a2) : 0,3 ( a1 : a2) : 0,1 a2 6 3 16 1 8 4 F1: 0,6 ( AA : a1a1 : a2a2 : Aa1 : Aa2 : a1a2) + 0,3 ( a1a1 : a2a2 a1a2) + 0,1 a2a2 = 36 36 36 36 36 36 9 32 19 � Tỉ lệ loại kiểu hình: A- : a1- : a2- � Đáp án D 60 60 60 Trang 6/9 - Mã đề thi 357 Câu 38: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt gen trội A cho hoa màu vàng, có mặt gen trội B cho hoa màu hồng thiếu hai gen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp : hoa vàng, thân cao : hoa vàng, thân thấp : hoa hồng, thân cao : hoa trắng, thân cao Biết không xảy đột biến, có phát biểu sau phù hợp với kết trên? Bd I Kiểu gen (P) Aa bD II Cặp gen qui định chiều cao nằm cặp nhiễm sắc thể với hai cặp gen qui định màu sắc hoa III Các cặp gen qui định màu sắc hoa phân li độc lập với IV Tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn F1 50% A B C D A-B-: đỏ; A-bb: vàng: aaB-: hồng; aabb: trắng; D: cao, d: thấp F1: * (9 đỏ : vàng : hồng : trắng)( cao : thấp) khác đề bài, 16 kiểu tổ hợp � F1 dị hợp cặp gen, nằm cặp NST khác nhau, liên kết gen hồn tồn * Khơng xuất trắng, thấp; � P dị hợp tử chéo Ad � � * Có vàng, thấp A-bb,dd A liên kết với d KG (P) aD Bb Ad Ad aD � F:( BB : Bb : bb ) : : ) ( Ad aD aD 4 - Tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn F1 = 100% = 50% (II), (III) (IV) � Đáp án C Câu 39: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 5,25% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, có phát biểu sau khơng xác? I Tỉ lệ cá thể mang hai tính trạng trội tính trạng lặn F1 40,525% AB II Ruồi (P) có kiểu gen ab XDXd, hoán vị với tần số 21% III Nếu cho ruồi (P) lai phân tích đời có tối đa loại kiểu hình IV Tỉ lệ cá thể mang alen trội alen lặn F1 12,5% A B C D P: ♀ Xám, dài, đỏ x ♂ Xám, dài, đỏ → F1: Đen, cụt, trắng = 5,25% � KG P: ♀ Aa, Bb XDXd x ♂ Aa, Bb XDY F1 có thân đen, cánh cụt, mắt trắng = aabb x = 0,0525 1 1 � F : (A-B- : 0,71; Aabb = aaB- = 0,04; aabb = 0,21) ( XDXD : D d D d X X : X Y : 4 4 X Y) AB AB � � D d ab = 0,21 ab = 0,42, giao tử liên kết KG (P): ♀ ab X X x ♂ ab XDY, f (♀) = 16% * Tỉ lệ cá thể mang hai tính trạng trội tính trạng lặn F1: (0,71 + 0,04 )100% = 23,75% AB � F có loại kiểu hình * ♀I ab XDXd1có hốn vị gen2tạo loại giao a tử 1 ước: * Tỉ lệ cá thể mang alen trội alen lặn F1= (0,42 + 0,08 Qui )100% = 12,5% II (III) (IV) � Đáp 10 Nam không bệnh: án8B Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy Nam bị bệnh định, alen trội trội hồn tồn III Nữ khơng bệnh 11 13 12 Trang - Mã đề thi 357 Nữ bị 7/9 bệnh IV 14 Có nhận định sau đúng? I Có thể xác định xác kiểu gen tất người phả hệ II Cặp vợ chồng hệ III sinh người thứ hai gái không bị bệnh với xác suất 12,5% III Người số 14 có kiểu gen aa IV Người số có kiểu gen không giống A B C D Trang 8/9 - Mã đề thi 357 - (11) (12) bệnh có (13) khơng bệnh Bệnh gen trội qui định - Bố trội sinh 100% gái trội, mẹ lặn sinh 100% trai lặn � Gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X � Qui định gen: XA: bệnh, Xa: không bệnh Kiểu gen XAXa XaXa XAY XaY Cá thể 7, 8, 10, 12 1, 2, 4, 13 5, 6, 9, 11, 14 A a A (12) X X x (13) X Y � F: Xác xuất gái không bệnh = (I) đúng, (II) sai, (III) sai, (IV) sai � Đáp án A -HẾT - ... A phụ thu c vào mật độ quần thể C theo chu kì ngày đêm B khơng phụ thu c vào mật độ quần thể D theo chu kì hàng năm Quần thể có mật độ cao khả lây lan virut nhanh � Đáp án A Câu 12 Theo thuyết... tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chi m tỉ lệ 5,25% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, có phát biểu sau khơng xác? I Tỉ lệ cá thể mang hai tính trạng... Cây ngày ngắn hoa điều kiện chi u sáng 12 Khi đem ngắt quãng đêm dài thành đêm ngắn, không đủ thời gian che tối tới hạn, không hoa � Đáp án A Câu 14 Khi xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap
- Xem thêm -

Xem thêm: De va dap an chi tiet thi thu THPT QG chuyen ben tre , De va dap an chi tiet thi thu THPT QG chuyen ben tre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay