DE THIU THU SINH HOC 2018 MA DE 113

7 54 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm : 50 phút , không kể thời gian giao đề ( Đề thi có 06 trang) Họ tên thí sinh: ……………………………………………… ………… Số báo danh: ………………………………………………………………… đề thi 113 Câu 81:Thành phần dịch mạch gỗ là: A Hoocmôn glucôzơ B Saccarơzơ hoocmơn C Nước ion khống D Axit amin tinh bột Câu 82: Một C3 C4 đặt chuông thủy tinh kín ánh sáng Nồng độ CO2 thay đổi chuông? A Không thay đổi B Giảm đến điểm bù C3 C Giảm đến điểm bù C4 D Nồng độ CO2 tăng lên Câu 83: Trong thể thực vật, nitơ tham gia cấu tạo nên loại phân tử đây: I Prôtêin II Xenlulôzơ III Diệp lục IV ATP A B C D Câu 84: Nhóm động vật sau có hệ tuần hồn đơn? A Cá B Lưỡng cư C Bò sát D Chim Câu 85: Loại nucleotit sau đơn phân cấu tạo nên ADN? A Timin B Xitozin C Uraxin D Ađênin Câu 86: Đặc điểm đặc điểm di truyền tính trạng quy định gen lặn vùng khơng tương đồng NST giới tính X? A Có tượng di truyền chéo B Kết phép lai thuận phép lai nghịch khác C Tỉ lệ phân tính tính trạng biểu khơng giống hai giới D Tính trạng có xu hướng dễ biểu thể mang cặp NST giới tính XX Câu 87: Cây P có KG AB DE GH , trội lặn hồn tồn có hốn vị gen xảy giới Cho P tự ab de Gh thụ phấn, số KG dị hợp thu đời A 268 B 160 C 936 D 94 Câu 88: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,3 Theo lý thuyết, tần số kiểu gen AA quần thể A 0,42 B 0,09 C 0,30 D 0,60 Câu 89: Trong lịch sử phát sinh phát triển loài người nhóm linh trưởng, tổ tiên linh trưởng phát sinh thời điểm: A kỉ Đệ tam (Thứ ba) đại Tân sinh B kỉ Krêta (Phấn trắng) đại Trung sinh C kỉ Đệ tứ (Thứ tư) đại Tân sinh D kỉ Jura đại Trung sinh Câu 90: Trong q trình tiến hố nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể chậm là: A Đột biến B Giao phối không ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Các chế cách ly Câu 91: Trong cá mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 700nm? A Sợi B vòng xếp cuộn C Sợi nhiễm sắc D cromatit Câu 92: Theo thuyết tiến hóa đại, q trình phát sinh phát triển sống Trái Đất gồm giai đoạn sau: I Tiến hóa hóa học II Tiến hóa sinh học III Tiến hóa tiền sinh học Các giai đoạn diễn theo thứ tự là: A I→III→II B II→III→I C I→II→III D III→II→I Câu 93: Trong chu trình cacbon, CO từ mơi trường vào quần xã sinh vật thơng qua hoạt động nhóm sinh vật sau đây? Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 94: Khi nói độ pH máu người bình thường, phát biểu sau đúng? A Độ pH trung bình dao động khoảng 5,0 – 6,0 B Hoạt động thận có vai trò điều hòa độ pH C Khi thể vận động mạnh làm tăng độ pH D Giảm nồng độ CO máu làm giảm độ pH Câu 95: Dung dịch có 80% Adenin, lại Uraxin Với đủ điều kiện để tạo thành ba nucleotit dung dịch có ba hóa isoleucin( AUU, AUA) chiếm tỉ lệ A 51,2% B 38, 4% C 24% D 16% Câu 96: Ở đậu Hà lan, alen A quy định hoa vàng; alen a quy định hoa xanh Cho hai đậu lưỡng bội tự thụ phấn thu F1 có tỉ lệ kiểu hình hoa vàng : hoa xanh Biết khơng có đột biến xảy hai tạo số lượng cá thể đời Kiểu gen hai A Aa aa B AA aa C Aa Aa D Aa AA Câu 97: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Đột biến tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa B Chọn lọc tự nhiên tác động trục tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen quần C Giao phối không ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể D Di – nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể theo chiều hướng định Câu 98: Kiểu phân bố ngẫu nhiên cá thể quần thể thường gặp A Điều kiện sống phân bố không đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B Điều kiện sống phân bố khơng đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần C Điều kiện sống phân bố đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D Điều kiện sống phân bố đồng đều, có cạnh tranh gay gất cá thể quần thể Câu 99: Trong phát biểu sau diễn sinh thái, có phát biểu đúng? I Diễn sinh thái biến đối quần xã sinh vật qua giai đoạn khác II Q trình diễn tạo nên quần xã ổn định suy thoái III Người ta dự đốn tương lai q trình diễn IV Diễn sinh thái ứng dụng việc quy hoạch nông lâm ngư nghiệp A B C D Câu 100: Điểm bù CO2 thời điểm: A Nồng đội CO2 tối đa để cường độ quang hợp cường độ hô hấp B Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp thấp cường độ hô hấp C Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp lớn cường độ hô hấp D Nồng đội CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp cường độ hô hấp Câu 101: Khi nghiên cứu chế di truyền biến dị cấp độ phân tử, có nhận xét sau: I Thông tin di truyền truyền đạt lại cho hệ sau nhờ q trình nhân đơi ADN II Bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho alen để quy định tính trạng III Thơng tin di truyền biểu tính trạng nhờ trình nhân đơi ADN, phiên dịch IV Trong đơn vị tái bản, mạch đơn tổng hợp liên tục mạch đơn tổng hợp gián đoạn Trong thông tin trên, có thơng tin khơng xác? A B C D Câu 102: Có dạng đột biến làm thay số lượng alen gen tế bào? I Mất đoạn NST II Lặp đoạn NST III Đảo đoạn NST IV Thể A B C D Câu 103: Alen A vi khuẩn E.coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pôlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 IV Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Câu 104: Hình bên mơ tả hai dạng hệ tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng: I Hình A hệ tuần hồn đơn cá II.Hình B hệ tuần hồn kép bò sát, chim thú III.Hệ tuần hồn kép có nhóm động vật có phổi lưỡng cư, chim thú IV.Vòng tuần hồn B có mức độ tiến hóa Hình A Hình B cao vòng tuần hồn A V.Tất lồi động vật thuộc vòng tuần hồn A có máu ni thể máu pha ( máu có pha trộn máu giàu CO2 với máu giàu O2 ) VI.Hoạt động trao đổi chất vòng tuần hồn A diễn nhanh vòng tuần hoàn B A B C.5 D Câu 105: Có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I Sử dụng tiết kiệm nguồn nước II Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh III Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên IV Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy A B C D Câu 106: Ở lồi động vật, màu sắc lơng gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng kiểu gen aa quy định lông trắng Cho trường hợp sau: I Các cá thể lơng xám có sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường II Các cá thể lơng vàng có sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường III Các cá thể lơng trắng có sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường IV Các cá thể lơng trắng cá thể lơng xám có sức sống khả sinh sản nhau, cá thể lơng vàng có sức sống khả sinh sản bình thường Giả sử quần thể thuộc lồi có thành phần kiểu gen 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = Có trường hợp chọn lọc tự nhiên nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể A B C D Câu 107: Ổ sinh thái dinh dưỡng bốn quần thể M, N, P, Q thuộc bốn lồi thú sống mơi trường thuộc bậc dinh dưỡng kí hiệu vòng tròn hình bên Phân tích hình này, có phát biểu sau đúng? I Quần thể M quần thể Q không cạnh tranh dinh dưỡng II Sự thay đổi kích thước quần thể M ảnh hưởng đến kích thước quần thể N quần thể P III Quần thể M quần thể P có ổ sinh thái dinh dưỡng không trùng IV Quần thể N quần thể P xảy cạnh tranh mạnh mẽ quần thể M quần thể N A B C D Câu 108: Giả sử 100 tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB tiến hành giảm phân bình thường ab Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu 100 tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 II Nếu 20 tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 5% III Nếu có 35 tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 130:130:70:70 IV Nếu có 72 tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 128:128:72:72 A B C D Câu 109: Cho sơ đồ lưới thức ăn nước hệ sinh thái sau: Có nhận xét sau ? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Lồi A3 tham gia vào chuỗi thức ăn khác nhau, có chuỗi lồi A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 3, chuỗi loài A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc III Loài B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn loài A2 IV Nếu số lượng lồi A1 giảm số lượng loài A2 giảm A B C D Câu 110: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P :đực AB D d AB D X X x X Y thu F1 ab ab Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Biết khơng xảy đột biến, có kết luận sau không đúng? I Khoảng cách alen A B 20cM II F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% III đời F1, có 28 kiểu gen cặp gen IV đời F1, kiểu hình ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5% A B C D Câu 111: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội Cho F1 tứ bội tự thu phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 961 thân cao hoa đỏ : 155 thân cao hoa trắng : 155 thân thấp hoa đỏ : 25 thân thấp hoa trắng B 5929 thân cao hoa đỏ : 308 thân cao hoa trắng: 308 thân thấp hoa đỏ : 16 thân thấp hoa trắng A 2025 thân cao hoa đỏ : 180 thân cao hoa trắng : 180 thân thấp hoa đỏ : 16 thân thấp hoa trắng A 3025 thân cao hoa đỏ : 495 thân cao hoa trắng: 495 thân thấp hoa đỏ : 81 thân thấp hoa trắng Câu 112: Nghiên cứu cấu trúc di truyền quần thể động vật có vú, người ta phát gen thứ có alen, gen thứ hai có alen, trình ngẫu phối tạo quần thể tối đa 42 kiểu gen hai gen Cho biết khơng phát sinh thêm đột biến Có phát biểu số phát biểu sau? I Có kiểu gen dị hợp hai gen II Số kiểu gen tối đa giới nhiều số kiểu gen giới đực III Hai gen phân li độc lập trình giảm phân IV Gen thứ hai nằm NST X đoạn tương đồng với Y A B C D Câu 113: Gen M vi khuẩn có trình tự nuclêotit mạch gốc sau: Mạch gốc 3’… T XTT… XG A … XG X … G XA AA A ATXGXG… Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 AX 5’ Vị trí nu 27 57 88 99 Theo bảng di truyền, axit amin alanin hóa (triplet): 3’XGA5’; 3’XGG5’; 3’XGT5’; 3’XGX5’ Biết gen M quy định tổng hợp chuỗi pơlipeptit có 33 axit amin Đã có nhận định sau phân tích liệu trên: (1) Các cođon axit amin alanin 5’GXU3’; 5’GXX3’; 5’GXA3’; 5’GXG3’ (2) Đột biến thay cặp nuclêotit A - T vị trí 27 cặp nuclêotit G - X thay cặp nuclêotit X - G vị trí 57 cặp nuclêotit A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) Đột biến thay cặp nuclêotit vị trí 88 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến cặp nuclêotit vị trí 99 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp Số phương án trả lời là: A B C D Câu 114: Ở lồi ong kí sinh Khi khảo sát di truyền hai cặp tính trạng màu mắt độ dày mỏng cánh, người ta đem lai bố mẹ chủng thu F có mắt đỏ cánh dày Phép lai 1: Đem lai phân tích đực F thu hệ F2 phân li: 25% mắt đỏ, cánh dày ; 25% mắt vàng mơ, cánh dày; 50% đực mắt vàng mơ, cánh mỏng Phép lai 2: Đem lai phân tích F thu hệ F2 phân li: mắt vàng mơ, cánh dày; mắt vàng mơ, cánh mỏng; mắt đỏ, cánh dày; mắt đỏ ,cánh mỏng Biết độ dày mỏng cánh cặp gen qui định Có phát biểu sau đúng: I Một hai cặp gen qui định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X II Con F1 xảy hoán vị với tần số 40% III Ở phép lai 2, tất tính trạng thu có tỉ lệ đực : 1:1 IV Nếu cho mắt đỏ cánh dày F giao phối với hệ lai số cá thể mắt đỏ cánh dày mang kiểu gen dị hợp tính trạng chiếm tỉ lệ 9/10 A B C D Câu 115: Ở lồi thực vật giả sử tế bào có đồng thời sắc tố đỏ sắc tố xanh lục cho cánh hoa màu tím Khi có đồng thời sắc tố vàng sắc tố xanh lục cho cánh hoa màu xanh cây.Việc tạo sắc tố giả định ba đường chuyển hóa sau: Ee -Con đường 1:  Hợp chất không màu Sắc tố xanh lục Ea -Con đường :  Hợp chất không màu Eb Ss Sắc tố vàng Sắc tố đỏ Ec -Con đường 3:  Hợp chất không màu Hợp chất không màu Ed Ký hiệu: Ea, Eb , Ec , Ed ,Ee enzim gen tương ứng A,B,C,D,E hóa Các alen lặn a,b,c,d,e khơng có chức tổng hợp enzim Bình thường đường chuyển hóa 3, hợp chất khơng màu chuyển hóa thành hợp chất nhờ Ed Hợp chất khơng màu chuyển hóa thành sắc tố vàng nhờ enzim Ec nồng độ cao mức bình thường Các cặp gen di truyền phân li độc lập Cho bố mẹ chủng lai với F Tiếp tục cho F1 lai với F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình 13 tím : xanh lục Cho phát biểu sau: I Cây F1 có kiểu gen AaBbEECCDD AaBBEECCDd II Có kiểu gen qui định hoa tím hệ F2 III Xác suất bắt gặp hoa tím có kiểu gen đồng hợp tất cặp gen 18,75% IV.Xác suất bắt gặp hoa màu xanh lục có kiểu gen dị hợp tử 66,67% Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 V Nếu tỉ lệ kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ tím : xanh : xanh lục F xảy ba trường hợp với ba kiểu gen khác Có phát biểu ? A B C D Câu 116: Ở thực vật, xét ba cặp gen nằm nhiễm sắc thể th ường gen quy định tính trạng Cho dị hợp tử cặp gen giao phấn với di hợp tử khác, thu kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 38,76% Có học sinh rút kết luận: I Kiểu hình trội cặp tính trạng chiếm 47,9% II Số kiểu gen lặn cặp tính trạng 11,48% III Số kiểu gen trội cặp tính trạng 12,92% IV Tần số hoán vị 15% Số kết luận A B C D Câu 117: Ở lồi động vật, màu lơng alen thuộc locus gen quy định Người ta thực phép lai thu kết sau: Kiểu hình F1 Số thứ tự phép lai Phép lai P P Đốm Nâu Xám Vàng Nâu × Nâu 250 82 Nâu × Vàng 320 316 Nâu × Đốm 160 325 159 Đốm × Xám 339 0 Các kết luận sau: I Thứ tự alen từ trội đến lặn là: nâu đốm xám vàng II Tỉ lệ kiểu gen F1 phép lai (1) 1: III Nếu cho đực F phép lai (1) giao phối với nhau, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen F phân li theo tỉ lệ: 1: 2: IV Nếu cho đực F phép lai (3) giao phối với nhau, theo lí thuyết F phân li theo tỉ lệ kiểu hình: nâu: đốm: vàng Có khẳng định sai? A B C D Câu 118: Ở lồi thú, màu lơng quy định gen nằm nhiễm sắc thể th ường có alen: alen Cb quy định lơng đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám alen Cw quy định lơng trắng Trong alen Cb trội hoàn toàn so với alen Cy, Cg Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw Tiến hành phép lai để tạo đời Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? I Phép lai hai cá thể có kiểu hình tạo đời có tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình II Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác ln tạo đời có nhiều loại kiểu gen nhiều loại kiểu hình phép lai hai cá thể có kiểu hình III Phép lai cá thể lông đen với cá thể lông vàng phép lai cá thể lông vàng với cá thể lơng xám tạo đời có tối đa loại kiểu gen có tỷ lệ loại kiểu hình có tỷ lệ 1:2:1 IV Có phép lai (khơng tính phép lai thuận nghịch) hai cá thể lơng đen cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : V Phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có số loại kiểu hình tối đa A B C D Câu 119: Ở cừu, tính trạng có sừng gen có hai alen quy định (alen B: có sừng, alen b: khơng sừng), kiểu gen Bb có sừng cừu đực không sừng cừu Trong quần thể cân di truyền có thành phần kiểu gen cừu đực cừu 0,01 BB : 0,18 Bb : 0,81 bb; quần thể có 1.000 cừu với tỉ lệ đực, Có phát biểu sau đúng? I Số cá thể không sừng 500 II Số cá thể có sừng cừu đực 90 Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 III.Tỉ lệ cá thể cừu đực dị hợp số cá thể có sừng quần thể chiếm 90% IV Số cá thể cừu đực không sừng con; số cá thể cừu có sừng 405 A B C D Câu 120: Cho hồ sơ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh M người locut thuộc cặp NST khác quy định Biết rằng, bệnh M phả hệ alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn gen quy định; gen quy định nhóm máu alen I A, IB, IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen I O quy định nhóm máu O quần thể trạng thái cân di truyền tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O 21% số người có nhóm máu B Có phát biểu sau đúng? I Có người chưa xác định kiểu gen bệnh M II Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu III Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp nhóm máu 63,64% IV Khả cặp vợ chồng III13 III14 sinh đứa mang kiểu gen dị hợp hai tính trạng 47,73% A B C D - Hết Võ Ngọc Mãnh – SK14- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang / - đề thi 113 ... thành tứ bội Cho F1 tứ bội tự thu phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 961... lông xám có sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường II Các cá thể lơng vàng có sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường III... sức sống khả sinh sản kém, cá thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường IV Các cá thể lông trắng cá thể lơng xám có sức sống khả sinh sản nhau, cá thể lông vàng có sức sống khả sinh sản bình
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THIU THU SINH HOC 2018 MA DE 113 , DE THIU THU SINH HOC 2018 MA DE 113

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay