de thi trung hoc pho thong quoc gia lop 12

5 55 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:50

TRƯỜNG THPT TX NGHĨA LỘ ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Bài thi: Khoa học tự nhiên; MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (40 câu trắc nghiệm ) Mã đề thi 134 Họ tên thí sinh:…………………………………… ……………………… Số báo danh: ………………………………………………………… .…… Câu 1: Khi nói diễn nguyên sinh nhận xét sau không đúng? A Giới hạn nhân tố sinh thái ngày hẹp, môi trường trở nên ổn định B Số lượng loài quần xã ngày tăng, số cá thể loài ngày giảm C Chuỗi thức ăn ngày phức tạp, chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu ngày đóng vai trò quan trọng D Trong q trình diễn ngun sinh, lồi có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay dần lồi có tuổi thọ cao, kích thước lớn Câu 2: Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật A đảm bảo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp với sức chứa môi trường B thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong C xảy quần thể động vật, không xảy quần thể thực vật D xuất mật độ cá thể quần thể xuống thấp Câu 3: Ở người, bệnh mù màu đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (X m), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng A XMXM x X MY B XMXM x XmY C XMXm x X MY D XMXm x XmY Câu 4: Khi nói độ đa dạng quần xã, cho kết luận sau: (1) Quần xã có độ đa dạng cao cấu trúc dễ bị thay đổi (2) Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống môi trường (3) Trong trình diễn nguyên sinh, độ đa dạng quần xã tăng dần (4) Độ đa dạng quần xã cao phân hóa ổ sinh thái mạnh Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 5: Khi lai thuận lai nghịch hai nòi gà chủng mào gà hình hạt đào với gà mào hình gà F1 tồn gà mào hình đào Cho gà F1 giao phối với F2 có tỉ lệ 93 mào gà hạt đào : 31 mào gà hoa hồng : 26 mào hình hạt đậu : mào hình Sự di truyền tính trạng hình dạng mào gà bị chi phối bời quy luật di truyền ? A Tương tác gen không alen theo kiểu át chế trội B Tương tác gen k alen theo kiểu cộng gộp C Tương tác gen k alen theo kiểu bổ trợ D Tương tác gen kh alen theo kiểu át chế lặn Câu 6: Các gene liên kết hoàn toàn, tính trạng trội hồn tồn, tác động riêng rẽ Phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:2:1? A AB Ab x ab aB B AB Ab x ab ab C Ab Ab x aB ab D Ab Ab x aB aB Câu 7: Khi nói đặc điểm đột biến đa bội, phát biểu sau không đúng? A Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,…) khơng có khả sinh giao tử bình thường B Quá trình tổng hợp chất hữu tế bào đa bội xảy mạnh mẽ so với tế bào lưỡng bội C Những giống ăn không hạt nho, dưa hấu thường tự đa bội lẻ D Hiện tượng tự đa bội phổ biến động vật thực vật tương đối Trang 1/5 - Mã đề thi 134 Câu 8: Hai quan tương đồng A gai xương rồng tua đậu Hà Lan B mang lồi cá mang lồi tơm C chân loài chuột chũi chân loài dế nhũi D gai hoa hồng gai xương rồng Câu 9: Những phép lai sau gắn liền với q trình đa bội hóa? (1) 4n x 4n = 4n (2) 4n x 2n = 3n (3) 2n x 2n = 4n (4) 3n x 3n = 6n A 1,2,3,4 B 1,2 C 3,4 D 2,3 Câu 10: Quan sát tháp sinh khối, biết thơng tin sau đây: A Mức độ dinh dưỡng bậc toàn quần xã B loài chuỗi lưới thức ăn C Quan hệ loài quần xã D Năng suất sinh vật bậc dimh dưỡng Câu 11: Trong biến động số lượng cá thể quần thể, có nhân tố sinh thái sau bị chi phối mật độ cá thể? (1) Sức sinh sản (2) Khí hậu (3) Mức tử vong (4) Số lượng kẻ thù (5) Nhiệt độ (6) Các chất độc (7) Sự phát tán cá thể A B C D Câu 12: Ở loài thực vật, gen quy định màu sắc hoa có alen A a; gen quy định hình dạng có alen B b Biết hai cặp gen nằm cặp NST thường di truyền liên kết hoàn toàn Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn số kiểu hình tối đa đời A B C D Câu 13: Nếu tính trạng trội lặn hồn tồn, gen quy định tính trạng đời sau phép lai AaBbDd x AaBbDd có A kiêu hình, kiểu gen B kiểu hình, 12 kiểu gen C kiểu hình, 27 kiểu gen D kiểu hình, 12 kiểu gen Câu 14: Xét yếu tố sau đây: I: Sức sinh sản mức độ tử vong quần thể II: Mức độ nhập cư xuất cư cá thể khỏi quần thể III: Tác động nhân tố sinh thái lượng thức ăn môi trường IV: Sự tăng giảm lượng cá thể kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật quần thể Những yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi kích thước quần thể là: A I II B I, II III C I, II, III IV D I, II IV Câu 15: Cho thơng tin vai trò nhân tố tiến hóa sau : 1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền cung cấp nguồn nguyên liệu biến dị sơ cấp cho trình tiến hóa (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Có thơng tin nói vai trò đột biến gen A B C D Câu 16: Các cá thể thuộc lồi khác có cấu tạo quan sinh sản khác nên chúng không giao phối với Đây dạng cách li A sinh cảnh B học C tập tính D thời vụ Câu 17: Bệnh, tật di truyền liên kết với giới tính: 1: Bạch tạng 2: Ngón ngắn 3: Mù màu 4: Hồng cầu lưỡi liềm 5: Dính ngón tay 2-3 6: Máu khó đơng 7: Động kinh 8: Túm lông tai Phát biểu là: A 3,5,6,8 B 1,2,4,5,7,8 C 2,3,4,5,6,8 D 1,2,3,4,5,6,8 Câu 18: Cho quần thể tự thụ phấn gốm 200 cá thể có kiểu gen AA : 400 cá thể có kiểu gen Aa : 400 cá thể có kiểu gen aa Cấu trúc di truyền quần thể hệ F3 : Trang 2/5 - Mã đề thi 134 A 0,16 AA + 0,48 Aa + 0,36 aa B 0, 36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa C 0,375 AA + 0,05 Aa + 0,575 aa D 0,375 Aa + 0,05 AA + 0,575 aa Câu 19: Sự phân tầng theo phương thẳng đứng quần xã sinh vật có ý nghĩa gì? A Tăng hiệu sử dụng nguồn sống, tăng cạnh tranh quần thể B Giảm khả tận dụng nguồn sống, tăng cạnh tranh loài C Giảm mức độ cạnh tranh loài, nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống D Giảm mức độ cạnh tranh loài, giảm khả tận dụng nguồn sống Câu 20: Giả sử quần thể động vật ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen: Ở giới cái: 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04aa Ở giới đực: 0,36 AA : 0,48Aa : 0,16aa Tần số alen A alen a quần thể trạng thái cân A p(A) = 0,5; q(a) = 0,5 B p(A) = 0,7; q(a) = 0,3 C p(A) = 0,54; q(a) = 0,46 D p(A) = 0,9; q(a) = 0,1 Câu 21: Cho quần thể sau : P = 100%AA P = 50%AA + 50%aa P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa P = 100%Aa P=100% aa Các quần thể đạt trạng thái cân di truyền A 1,2,3 B 1,3,4,5 C 1,3,5 D 2,3 Câu 22: Trong thí nghiệm Menđen lai cặp tính trạng đối tượng đậu Hà Lan, cho cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ phấn bắt buộc ông thu cá thể F có phân li kiểu nào? A 1/3 cho F3 đồng tính giống P; 2/3 cho F3 phân tính tỉ lệ : B 100% phân tính C 2/3 cho F3 đồng tính giống P; 1/3 cho F3 phân tính tỉ lệ : D 100% đồng tính Câu 23: Cho phát biểu sau: Các ngành động vật phát sinh đại Cổ sinh Hóa thạch sinh vật nhân thực cổ xuất đại Cổ sinh Cây có mạch động vật lên cạn kỉ Silua Bò sát cổ ngự trị kỉ Triat Thực vật có hoa xuất kỉ Kreta Bò sát phát sinh kỉ Pecmi Lồi người xuất đại Trung sinh Có phát biểu đúng? A B C D Câu 24: Khả tự điều chỉnh số lượng cá thể số cá thể quần thể tăng cao giảm xuống thấp gọi A cân sinh học B khống chế sinh học C trạng thái cân quần thể D biến động số lượng cá thể quần thể Câu 25: Sản phẩm giai đoạn hoạt hóa axit amin q trình dịch mã A chuỗi pơlipeptit B phức hợp aa – tARN C mARN D axit amin tự Câu 26: Hiện người ta giả thiết rẳng trình phát sinh sống Trái Đất, phân tử tự nhân đôi xuất : A ADN B Protein C ARN D Lipit Câu 27: Tập hợp sinh vật xem quần thể giao phối? A Những cá sống hồ B Những mối sống tổ mối chân đê C Những ong thợ lấy mật vườn hoa D Những gà trống gà mái nhốt góc chợ Câu 28: Theo quan niệm đại chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau không A Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm thay đổi môi trường sống theo hướng xác định B Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen làm thay đổi tần số alen quần thể Trang 3/5 - Mã đề thi 134 C Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể Câu 29: Ví dụ sau ứng dụng khống chế sinh học? A Nuôi cá để diệt bọ gậy B Cây mang gen kháng sâu bệnh vi khuẩn C Nuôi mèo để diệt chuột D Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa Câu 30: Đặc điểm sau không với ưa sáng? A Mọc nơi quang đãng tầng tán rừng B Phiến mỏng, khơng có mơ giậu, nằm ngang C Lá có phiến dày, mô giậu phát triển, chịu ánh sáng mạnh D Lá xếp nghiêng so với mặt đất, tránh tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt Câu 31: Bệnh phêninkêtô niệu A đột biến cấu trúc NST thường B đột biến gen NST giới tính C đột biến gen mã hố enzim xúc tác chuyển hố tirơzin thành phêninalanin D đột biến gen mã hố enzim xúc tác chuyển hố phêninalanin thành tirơzin Câu 32: Ở tế bào thực vật có NST 2n = 14 Tế bào rễ loài thực vật thuộc thể ba nhiễm có số NST : A 13 B 21 C 17 D 15 Câu 33: Cho đặc điểm: (1) Được cấu tạo mạch pôlinuclêôtit (2) Đơn phân ađênin, timin, guanin, xitôzin (3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (4) Các đơn phân liên kết với liên kết hiđrơ (5) Trong cấu tạo có uraxin mà khơng có timin Số đặc điểm chung có ba loại ARN A B C D Câu 34: Nhận định sau đột biến gen A Đột biến gen có lợi có hại B Đột biến gen phát sinh giảm phân tạo giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C Đột biến điểm liên quan đến vài cặp nucleotit gen D Đột biến gen phát sinh tế bào sinh dưỡng di truyền cho hệ sau qua sinh sản vô tính Câu 35: Trong phương pháp tạo giống sau , có phương pháp tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật khác : Tạo giống chủng dựa nguồn biến dị tổ hợp Nuôi cấy hạt phấn Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác lồi Tạo giống nhờ cơng nghệ gen A B C D Câu 36: Các lồi sâu ăn thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh nên khó bị chim sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm hình thành A ảnh hưởng trực tiếp có màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B CLTN tích lũy biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ C CLTN tích lũy đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể D sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với môi trường sống Trang 4/5 - Mã đề thi 134 Câu 37: Ở lồi thực vật , tính trạng màu sắc hoa gen nằm tế bào chất quy định Lấy phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ (P) thu F1 Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Theo lí thuyết , kiểu hình F2 gồm A 50 % hoa đỏ 50 % hoa trắng B 75 % hoa đỏ 25 % hoa trắng C 100 % hoa đỏ D 100% hoa trắng Câu 38: Nhận định sau NST giới tính : A Ở động vật có vú , ruồi giấm , cặp NST giới tính giới XX , giới đực XY B Cặp NST giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính C Vùng tương đồng cặp NST giới tính chứa gen khơng alen D Tính trạng gen NST Y khơng có len X di tryền theo dòng mẹ Câu 39: Theo Đacuyn, đơn vị tác động chọn lọc tự nhiên A giao tử B nhiễm sắc thể C cá thể D quần thể Câu 40: Để biết tính trạng gen nhân hay gen ngồi nhân quy định ta A dùng phép lai thuận nghịch B dùng phép lai phân tích C dựa kiểu hình đời qua hệ D tiến hành tự thụ phấn (đối với thực vật) giao phối cận huyết (đối với động vật) - - Hết Trang 5/5 - Mã đề thi 134 ... đời sau phép lai AaBbDd x AaBbDd có A kiêu hình, kiểu gen B kiểu hình, 12 kiểu gen C kiểu hình, 27 kiểu gen D kiểu hình, 12 kiểu gen Câu 14: Xét yếu tố sau đây: I: Sức sinh sản mức độ tử vong... thể quần thể Câu 25: Sản phẩm giai đoạn hoạt hóa axit amin q trình dịch mã A chuỗi pôlipeptit B phức hợp aa – tARN C mARN D axit amin tự Câu 26: Hiện người ta giả thi t rẳng trình phát sinh sống... hệ D tiến hành tự thụ phấn (đối với thực vật) giao phối cận huyết (đối với động vật) - - Hết Trang 5/5 - Mã đề thi 134
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi trung hoc pho thong quoc gia lop 12 , de thi trung hoc pho thong quoc gia lop 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay