DE THI THUTHPT NGUYEN DU BRVT

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:48

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 ĐỀ THI THỬ SỐ 5_THPT NGUYỄN DU THỜI GIAN 50 PHÚT SỐ CÂU: 40 Câu 81: Cho c|c tượng sau đ}y liên quan đến hoocmôn n{o? Hiện tượng Hoocmôn Người trưởng th{nh cao 120cm, người c}n đối (1) Qu| trình biến đổi s}u th{nh nhộng bị ức chế (2) Bệnh nh}n bị lồi mắt, tim đập nhanh, th}n nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, ngủ (3) G{ trống ph|t triển khơng bình thường: m{o nhỏ, cựa khơng ph|t triển, khơng biết (4) g|y, sinh dục Hoocmôn (1) , (2), (3) v{ (4) l{: A Hoocmôn sinh trưởng, Junvenin, Tirôxin, Testostêrôn B Hoocmôn sinh trưởng, Testostêrôn, Tirôxin, Junvenin C Testostêrôn, Junvenin, Tirôxin, Hoocmôn sinh trưởng D Hoocmơn sinh trưởng, Tirơxin, Junvenin, Testostêrơn Câu 82: Tiêu hóa hóa học ống tiêu hóa người khơng diễn : A Ruột gi{ B Miệng C Dạ d{y D Ruột non Câu 83: Ở lo{i thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, alen B quy định th}n cao trội ho{n to{n so với alen b quy định th}n thấp Quần thể ban đầu có số c}y th}n thấp chiếm 10%, tần sô alen B 0,6 số c}y th}n cao dị hợp chiếm tỉ lệ A 10% B 48% C 30% D 60% Câu 84: Có ph|t biểu sau nói hoạt động hệ mạch? I Tim đập nhanh v{ mạnh l{m huyết |p tăng, tim đập chậm v{ yếu l{m huyết |p giảm II Khi thể m|u huyết |p giảm III Vận tốc m|u c|c đoạn mạch hệ mạch liên quan chủ yếu đến tổng tiết diện mạch v{ chênh lệch huyết |p hai đầu đoạn mạch IV Huyết |p l{ |p lực m|u t|c dụng lên th{nh mạch A B C D Câu 85: Nhóm động vật n{o sau đ}y thở v{ hít v{o có khơng khí gi{u oxi qua phổi? A Chim B Lưỡng cư C Bò s|t D Thú Câu 86: Hiện tượng mắt lồi th{nh mắt dẹt ruồi giấm tượng đột biến n{o g}y ra? A Mất đoạn NST 21 B Lặp đoạn NST 21 C Mất đoạn NST X D Lặp đoạn NST X Câu 87: Hệ sinh th|i n{o sau đ}y l{ hệ sinh th|i nh}n tạo? A Hệ sinh th|i rừng mưa nhiệt đới B Hệ sinh th|i biển C Hệ sinh th|i rạn san hô D Hệ sinh th|i vườn-ao-chuồng Câu 88: Đậu h{ lan gen A quy định hạt v{ng, gen a quy định hạt xanh Cho hai dòng chủng hạt v{ng lai với hạt xanh F1 , cho F1 lai ph}n tích thu kết quả: A 25%vàng : 75%xanh B 75%vàng : 25%xanh C vàng :1xanh D 50%vàng : 50%xanh Câu 89: Nội dung n{o đ}y l{ khơng đúng? A Có nhiều m~ ba kh|c m~ hóa cho axit amin B Một ba m~ hóa cho nhiều axit amin ph}n tử protein C Tất c|c lo{i có chung m~ di truyền, trừ v{i ngoại lệ D C|c m~ ba không nằm chồng gối lên m{ nằm Câu 90: Ở lo{i, cặp NST giới tính l{ XX XY Một trứng bình thường l{ AB CD H I X M Bộ NST lưỡng bội  2n  lo{i l{: A B 10 C 14 D 16 Câu 91: Ở lo{i, hợp tử bình thường ngun ph}n lần khơng xảy đột biến, số nhiễm sắc thể chứa c|c tế b{o 624 Có tế b{o sinh dưỡng lo{i chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế b{o sinh dưỡng l{: A Thể đa bội chẵn B Thể đa bội lẻ C Thể D Thể ~1~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 Câu 92: Ở lo{i thực vật , biết tính trạng m{u gen có alen quy định.C}y có kiểu gen AA cho hoa đỏ, c}y có kiểu gen Aa cho hoa hồng, c}y có kiểu gen aa cho hoa trắng Khảo s|t quần thể lo{i n{y cho kết sau: Quần thể I II III IV V VII Tỉ lệ kiểu hình C}y hoa đỏ 100% 0% 0% 50% 75% 16% C}y hoa hồng 0% 100% 0% 0% 0% 48% C}y hoa trắng 0% 0% 100% 50% 25% 36% Trong quần thể nói trên, có quần thể trạng th|i c}n di truyền? A B C D Câu 93: Ở người bình thường, chu kì tim kéo d{i 0,8 gi}y Giả sử lần t}m thất co bóp đ~ tống v{o động mạch chủ 70ml m|u v{ nồng độ oxi m|u động mạch người n{y l{ 21ml /100ml m|u Có ml oxi vận chuyển v{o động mạch chủ phút? A 1102,5 ml B 5250 ml C 110250 ml D 7500 ml Câu 94 Trong chế điều hòa sinh trứng, nồng độ progesteron v{ ostrogen m|u tăng cao, vùng đồi v{ tuyến yên bị ức chế giảm tiết A GnRH, FSH, LH B Insulin, FSH , LH C Ostrogen, FSH, LH D Testosteron, FSH, LH Câu 95 Khi nói qu| trình vận chuyển c|c chất c}y, xét c|c nhận định sau I mạch gỗ cấu tạo tế b{o chết gồm quản b{o v{ mạch ống II động lực dòng mạch gỗ l{ chênh lệch |p suất thẩm thấu III mạch r}y cấu tạo tế b{o sống gồm ống r}y v{ tế b{o khí khổng IV |p suất rễ l{ ba động lực dòng mạch r}y Số nhận định A B C D Câu 96 Khi nói ph|t triển thực vật có hoa, xét c|c nhận định sau I C{ chua l{ c}y trung tính, hoa c}y l| thứ 14 II Florigen gồm hai chất l{ Giberelin v{ Auxin III Trong quang chu kì, độ d{i đêm định hoa IV Phitocrom gồm dạng l{ Pđ v{ Pđx, Pđx l{ dạng hoạt động Số nhận định A B C D Câu 97 Khi nói cảm ứng động vật, xét c|c nhận định sau I động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản xạ x|c động vật có hệ thần kinh dạn chuỗi hạch II điện nghỉ, m{ng tích điện dương v{ ngo{i m{ng tích điện }m III điện nghỉ, m{ng tế b{o hạn chế tính thấm ion K+ IV điện hoạt động, giai đoạn đảo cực có trị số điện thấp Số nhận định sai A B C D Câu 98: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên m~ loại gen n{o sau đ}y? A Gen cấu trúc Y B Gen cấu trúc A C Gen cấu trúc Z D Gen điều hòa Câu 99: Khi nói c|c mối quan hệ c|c sinh vật quần x~ sinh vật, xét ph|t biểu sauu: (1) Giun, s|n sống ruột lợn l{ biểu mối quan hệ kí sinh – vật chủ (2) Vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần c}y họ đậu l{ biểu mối quan hệ hội sinh (3) Quan hệ lo{i ong hút mật hoa v{ hoa la mối quan hệ cộng sinh (4) Động vật nguyên sinh sống ruột mối l{ biểu mối quan hệ cộng sinh (5) Hiện tượng lo{i c| ép sống b{m v{o c| mập v{ c| mập mang xa, nhờ qu| trình hô hấp c| ép trở nên thuận lợi v{ khả kiếm mồi tăng lên c| mập không lợi không bị hại Đ}y l{ mối quan hệ cộng sinh (6) Quan hệ c}y tỏi v{ sinh vật xung quanh l{ quan hệ ức chế - cảm nhiễm Số ph|t biểu không l{: A B C D Câu 100: Trong phép lai ph}n tích điều n{o sau đ}y l{ không quy luật ho|n vị gen? A Tần số ho|n vị gen tính tỉ lệ phần trăm số c| thể có t|i tổ hợp gen ~2~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 B Tần số ho|n vị gen tính tỉ lệ phần trăm số c| thể có kiểu hình kh|c bố mẹ C Tần số ho|n vị gen không vượt qu| 50% D Hai gen nằm c{ng gần tần số trao đổi chéo c{ng thấp Câu 101: C|c alen gen phải có c|c đặc tính l{ A giống ho{n to{n cấu trúc v{ vị trí NST B kh|c lơcut, kh|c v{i cặp nuclêơtit C lơcut, kh|c v{i cặp nuclêôtit D lôcut quy định tính trạng Câu 102 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, ph|t biểu n{o sau đ}y khơng đúng? A Đột biến đoạn không g}y chết sinh vật B Đột biến lặp đoạn l{m gia tăng số lượng gen, v{ xảy nhiễm sắc thể thường v{ nhiễm sắc thểgiới tính C Đột biến chuyển đoạn g}y chết sinh vật nên l{m cơng cụ phòng trừ s}u hại biện ph|p di truyền D Đột biến đảo đoạn không l{m thay đổi số lượng v{ th{nh phần gen nhiễm sắc thể Câu 103: Ph|t biểu n{o sau đ}y l{ đồ di truyền? A Bản đồ di truyền l{ sơ đồ trình tự xếp c|c nuclêơtit ph}n tử ADN B Khoảng c|ch c|c gen tính khoảng c|ch từ gen đến t}m động C Bản đồ di truyền l{ sơ đồ ph}n bố c|c gen nhiễm sắc thể lo{i D Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn c|c gen Câu 104: Cho c|c ví dụ kiểu ph}n bố c| thể quần thể: C|c c}y thông mọc rừng thông C|c lo{i c}y gỗ sống rừng mưa nhiệt đới C|c c| thể tr}u rừng đ{n tr}u rừng C|c c| thể chim hải }u l{m tổ v|ch đ| C|c lo{i s}u sống t|n l| c}y Kiểu ph}n bố đồng quần thể l{: A 1, B 4, C 2, D 1, Câu 105: Cho c|c ví dụ đột biến: Đột biến l{m tăng kích thước quan sinh dưỡng thực vật Đột biến l{m tăng hoạt tính enzim amilaza sản xuất bia Đột biến g}y hội chứng tiếng mèo kêu người Đột biến tạo không hạt dưa hấu Đột biến g}y bệnh ung thư m|u |c tính người Có ví dụ thuộc đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A B C D Câu 106: Trong c|c tổ hợp ghép đôi c|c phương |n đ}y, phương |n n{o đúng? Cột A Cột B Hội chứng tiếng mèo kêu a) đột biến gen lặn nhiễm sắc thể thường Bệnh c}m điếc bẩm sinh b) đột biến gen lặn nhiễm sắc thể Y Hội chứng Patau c) đột biến lệch bội cặp nhiễm sắc thể giới tính Hội chứng Claiphentơ d) đột biến số lượng cặp nhiễm sắc thể thường Tật dính ngón tay v{ e) đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường A – d; – c; – e; – b; – a B – d; – b; – a; – c; – e C – e; – a; – d; – c; – b D – c; – d; – b; – a; – e Câu 107: Ở người, bệnh bạch tạng alen lặn nằm NST thường quy định (gen gồm alen) Hiền v{ Hoa có mẹ bị bạch tạng, bố họ khơng mang gen g}y bệnh, họ lấy chồng bình thường (nhưng có bố bị bệnh) Hiền sinh g|i bình thường đặt tên l{ An, Hoa sinh trai bình thường đặt tên l{ Bình Bình v{ An lấy Trong c|c kết luận sau đ}y có kết luận đúng? (1) Hiền, Hoa, v{ chồng người n{y có kiểu gen dị hợp (2) Khả An có kiểu gen dị hợp l{ 1/3 (3) Khả Bình mang alen lặn l{ 1/3 (4) X|c suất cặp vợ chồng Bình v{ An sinh đứa đầu lòng bị bạch tạng l{ 1/4 A B C D ~3~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 Câu 108: Một hợp tử lo{i có NST (2n) = 24 thực liên tiếp qu| trình nguyên ph}n Trong lần nguyên ph}n thứ hợp tử có tế b{o khơng ph}n li cặp NST v{ tế b{o không ph}n ly to{n c|c cặp NST, c|c lần ph}n b{o diễn bình thường Kết thúc ph}n b{o, mơi trường cung cấp 98280 NST đơn Số tế b{o có NST bình thường phơi l{ A 1792 tế b{o B 1920 tế b{o C 3584 tế b{o D 3840 tế b{o Câu 109: Ở lo{i động vật, alen A trội ho{n to{n so với alen a Một quần thể thứ gồ 500 c| thể với tần số A giới đực l{ 0,4, tần số alen a giới c|i l{ 0,6 Một quần thể thứ gồm 1000 c| thể với tần số a giới đực l{ 0,2, tần số A giới c|i l{ 0,7 Sau s|p nhập th{nh quần thể (P), c|c c| thể đ~ giao phối ngẫu nhiên với Biết tỉ lệ đực c|i quần thể l{ : Ph|t biểu n{o sau đ}y l{ A Tần số alen A giới đực s|p nhập l{ 1/3 B Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp quần thể trạng th|i c}n l{ 241/450 C Tần số kiểu gen dị hợp quần thể hệ F1 l{ 8/15 D Tần số alen a giới c|i s|p nhập l{ 3/5 Câu 110 Cho phép lai (P): ♀AabbDd x ♂AaBbDd Biết rắng: 10% số tế b{o sinh tinh có cặp NST mang cặp gen Bb không ph}n ly giảm ph}n I, c|c cặp NST kh|c ph}n ly bình thường, giảm ph}n II bình thường, c|c tế b{o sinh tinh kh|c giảm ph}n bình thường; 20% số tế b{o sinh trứng có cặp NSt mang cặp gen Dd không ph}n ly giảm ph}n I, c|c cặp NST kh|c ph}n ly bình thường, giảm ph}n II bình thường; 8% số tế b{o sinh trứng có cặp NST mang cặp gen Aa không ph}n ly giảm ph}n I, c|c cặp NST kh|c ph}n ly bình thường, giảm ph}n II bình thường, c|c tế b{o sinh trứng kh|c giảm ph}n bình thường C|c giao tử có sức sống v{ khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa v{ tỉ lệ thể ba nhiễm kép thu F1 l{ : A 114 v{ 0,7% B 178 v{ 0,7% C 114 v{ 0,62% D 178 v{ 0,62% Câu 111: Ở chuột, gen B qui định đuôi ngắn cong, gen b qui định bình thường, gen S qui định th}n có sọc sẫm, gen s qui định m{u th}n bình thường, c|c gen n{y liên kết NST giới tính X, số chuột đực chứa hai gen lặn b v{ s bị chết giai đoạn phơi Cho chuột c|i P có kiểu gen XBS Xbs lai với chuột đực có kiểu gen XBSY thu F1 có 203 chuột ngắn cong, th}n có sọc sẫm; 53 chuột có kiểu hình bình thường; chuột bình thường, th}n có sọc sẫm v{ chuột ngắn cong, m{u th}n bình thường X|c định tần số ho|n vị gen xảy chuột c|i P l{: A 5,2% B 10% C 12% D 20% Câu 112: Một quần thể c}n mặt di truyền, tỉ lệ kiểu gen aa 2,25 lần tỉ lệ kiểu gen AA Có ph|t biểu đ}y l{ đúng: (1) Tần số tương đối c|c alen quần thể l{ A= 0,6; a = 0,4 (2) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa quần thể l{ 48,0% (3) Tỉ lệ c|c c| thể mang kiểu hình lặn (aa) quần thể chiếm 36% (4) Nếu c|c c| thể mang kiểu hình trội bị đ{o thải tần số c|c alen có xu hướng (5) Tỉ lệ kiểu hình lặn so với kiểu hình trội quần thể l{ 56,25% (6) Nếu xảy tượng di nhập gen quần thể bị c}n di truyền A B C D Câu 113: Ở lo{i thực vật, gen quy định tính trạng m{u sắc l{ gen có alen (A,a), tính trạng chiều d{i quy định gen có alen (B,b).Tiến h{nh giao phấn hai c}y (P) chưa biết kiểu gen F1thu tỉ lệ ph}n li kiểu sau 59% c}y v{ng, ngắn : 16% c}y trắng, ngắn : 16% c}y v{ng, d{i : 9% c}y trắng, d{i Biết khơng xảy đột biến Tính theo lí thuyết, c|c phép lai sau đ}y, có phép lai cho kết thỏa m~n? (1) AB/ab(f% = 40%) x AB/ab(f% = 40%) (2) Ab/aB(f% = 36%) x Ab/aB (3) Ab/aB(f% = 36%) x AB/ab (4) AB/ab(f% = 10%) x Ab/aB(f% = 40%) (5) Ab/aB(f% = 36%) x aB/ab (6) Ab/aB(f% = 20%) x Ab/aB(f% = 18%) (7) Ab/aB(f% = 50%) x AB/ab(f% = 28%) (8) Ab/aB(f% = 36%) x ab/ab (9) AB/ab(f% = 50%) x AB/ab(f% = 28%) A.5 B.4 C.6 D.7 Câu 114: Ở lo{i động vật, gen A nằm NST thường quy định ch}n cao trội ho{n to{n so với gen a quy định ch}n thấp Thế hệ xuất ph|t quần thể ngẫu phối có 300 đực mang kiểu gen AA, 100 c|i mang kiểu gen Aa, 150 c|i mang kiểu gen aa Khi quần thể đạt trạng th|i c}n di truyền, lấy ngẫu nhiên c| thể ch}n cao, x|c suất thu c| thể chủng l{: A 34% B 17% C 49% D 33% Câu 115 Ởg{ có gen A –vỏtrứng m{u xanh, a –vỏtrứng m{u trắng; B –m{o hạt đậu, b ~4~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 – m{o bình thường Hai gen A v{ B nằm NST có tần số trao đổi chéo 5% Giống g{ Araucan vỏtrứng có m{u xanh, m{o hạt đậu Giống g{ Logo vỏtrứng có m{u trắng, m{o bình thường Một nh{ chọn giống muốn đưa v{o g{ Logo gen quy định m{u xanh vỏtrứng khơng muốn g{ Logo có m{o hình hạt đậu Phép lai n{o sau đ}y thu g{ Logo mang hai tính trạng mong muốn chiếm tỷ lệ cao nhất? A AB/ab x ab/ab B AB/Ab x ab/ab C AB/aB x ab/ab D AB/AB x ab/ab Câu 116 Ở lo{i động vật có vú, xét tính trạng m{u sắc lơng cặp gen qui định (A, a v{ B, b) Khi cho lai c| thể đực có kiểu hình lơng với c| thể c|i có kiểu hình lơng trắng có kiểu gen chủng, F1 thu 100% lông Cho F1 ngẫu phối thu F2 có tỉ lệ ph}n li kiểu hình l{: 37,5% đực lông hung: 18,75% c|i lông hung: 12,5% đực lông trắng: 31,25% c|i lông trắng Cho c|c ph|t biểu sau đ}y: I Kiểu gen đực F1 l{ AaXBY BbXAY II Kiểu gen c|i F1 l{ AaXBXb BbXAXa III Nếu lấy lông đời F2 cho ngẫu phối tỉ lệ đực lơng F3 l{ 4/9 IV Con đực lơng trắng F2 có loại kiểu gen Số ph|t biểu l{ A B C D Câu 117: Khi cho c}y tự thụ phấn, người ta thu F1 có tỉ lệ sau: 66% th}n cao, tròn : 16% th}n thấp, bầu dục : 9% th}n cao, bầu dục : 9% th}n thấp, tròn Biết gen quy định tính trạng, khơng có đột biến xảy Nếu lấy ngẫu nhiên c}y th}n cao, tròn F1 x|c suất gặp c}y có kiểu gen dị hợp hai cặp gen l{ bao nhiêu? A 17/33 B 13/51 C 66% D 34% Câu 118: Ở lo{i ngẫu phối, xét gen có alen (A1, A2, A3, A4, A5) Tần số alen A1 l{ 1/2, c|c alen lại alen có tần số 1/8 Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen dị hợp quần thể l{: A 81,25% B 68,75% C 75% D 31,25% Câu 119: Ở lợn c|i, nhiễm sắc thể 2n = 38, cặp nhiễm sắc thể giới tính l{ XX Giả sử c|c cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có cấu trúc kh|c nhau, trao đổi chéo xảy cặp nhiễm sắc thể tương đồng định điểm bắt chéo, số loại giao tử kh|c cấu trúc c|c nhiễm sắc thể l{: A 18 B x 219 C 19 D x 218 Câu 120: Ở lo{i thực vật tự thụ phấn, alen A quy định th}n cao trội ho{n to{n so với alen a quy định th}n thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội ho{n to{n so với alen b quy định hoa trắng Một quần thể ( P ) có cấu trúc di truyền l{ 0,2 AABb : 0,1 aaBb : 0,5 aabb: 0,2 aaBB Biết khơng có xảy đột biến, biểu kiểu gen khơng phụ thuộc v{o mơi trường Theo lí thuyết, c|c nhận định sau, có nhận định khơng x|c? I Ở F1, có xuất tối đa kiểu gen đồng hợp II Ở F1 , xuất tối đa kiểu gen c|c III Ở F1 , tỉ lệ c|c c}y th}n thấp tỉ lệ c|c c}y hoa trắng IV Ở F1, tổng số c|c c}y th}n cao, hoa đỏ, c|c c}y có kiểu gen dị hợp chiếm 1/6 V Ở F1, tổng số c|c c}y hoa đỏ, c|c c}y th}n thấp chiếm tỉ lệ 11/17 A B C D ~5~ ...Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 Câu 92: Ở lo{i thực vật , biết tính... luật ho|n vị gen? A Tần số ho|n vị gen tính tỉ lệ phần trăm số c| thể có t|i tổ hợp gen ~2~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 B Tần số ho|n vị gen tính tỉ lệ phần... 1/3 (4) X|c suất cặp vợ chồng Bình v{ An sinh đứa đầu lòng bị bạch tạng l{ 1/4 A B C D ~3~ Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018_Gv Phan Thanh Huy_ĐT 0982 293 163 Câu 108: Một hợp tử lo{i có NST (2n)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THUTHPT NGUYEN DU BRVT , DE THI THUTHPT NGUYEN DU BRVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay