ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KIỂN

62 37 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:47

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆNĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG GỐM SỨ DÙNG PLCS7300­­íc ta ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó tõng b­íc b¾t kÞp sù ph¸t triÓn trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi vÒ mäi mÆt kinh tÕ x• héi. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖc tù ®éng ho¸ lµ sù lùa chän kh«ng tr¸nh khái trong mäi lÜnh vùc nh»m t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng cao, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ tr­êng.Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ngµnh gèm, sø còng ph¸t triÓn m¹nh, c¸c mÆt hµng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÇu s¾c hoa v¨n phong phó.C¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô trong c«ng nghiÖp ë n­íc ta ®a sè cßn l¹c hËu song do nhu cÇu s¶n xuÊt sè m¸y nµy vÉn ®­îc khai th¸c. Víi nguån ®Çu t­ míi h¹n hÑp do ®ã bªn c¹nh viÖc mua s¾m nh÷ng trang thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i cÇn ph¶i c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc cò ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt. ViÖc n©ng cÊp c¸c hÖ thèng nµy nh»m n©ng cao møc ®é tù ®éng ho¸, t¨ng n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt. B­íc thùc hiÖn viÖc c¶i t¹o n©ng cÊp mét hÖ thèng m¸y mãc ®Çu tiªn lµ thay thÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn cò sö dông r¬le b»ng mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cã thÓ lËp tr×nh ®­îc lµ PLC nh»m lµm cho m¹ch ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng gän nhÑ, ho¹t ®éng chÝnh x¸c ®¸ng tin cËy h¬n vµ quan träng nhÊt lµ dÔ dµng thay ®æi ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn khi cã yªu cÇu. PLC lµ mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c«ng nghiÖp míi ®• vµ ®ang ®­îc sö dông réng r•i ë ViÖt Nam.VÊn ®Ò tù ®éng ho¸ trong c«ng nghiÖp ®Ó gi¶m bít lao ®éng ch©n tay vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lµ mét trong nh÷ng ®Ò tµi ®­îc c¸c b¹n sinh viªn, c¸c thÇy c« ë nh÷ng tr­êng kü thuËt quan t©m vµ nghiªn cøu nhiÒu nhÊt. ViÖc kh¶o s¸t sö dông phÇn mÒm lËp tr×nh cho PLC hä SIMATIC S7 ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é lß nung gèm, sø lµ néi dung cña tËp ®å ¸n mµ chúng em thiÕt kÕ. Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gm s dựng PLC S7 -300 Lời nói đầu Nớc ta công công nghiệp hoá đại hoá để bớc bắt kịp phát triển khu vực Đông Nam giới mặt kinh tế xã hội Công nghiệp sản xuất hàng hoá đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế Việc tự động hoá lựa chọn không tránh khỏi lĩnh vực nhằm tạo sản phẩm chất lợng cao, tăng khả cạnh tranh mạnh mẽ thị trờng Cùng với phát triển ngành sản xuất khác, ngành gốm, sứ phát triển mạnh, mặt hàng đa dạng chủng loại, mầu sắc hoa văn phong phú Các trang thiết bị máy móc phục vụ công nghiệp nớc ta đa số lạc hậu song nhu cầu sản xuất số máy đợc khai thác Với nguồn đầu t hạn hẹp bên cạnh việc mua sắm trang thiết bị mới, đại cần phải cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị máy móc cũ để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất Việc nâng cấp hệ thống nhằm nâng cao mức độ tự động hoá, tăng suất sản xuất Bớc thực việc cải tạo nâng cấp hệ thống máy móc thay hệ thống điều khiển cũ sử dụng rơle thiết bị điều khiển lập trình đợc PLC nhằm làm cho mạch điều khiển hệ thống gọn nhẹ, hoạt động xác đáng tin cậy quan trọng dễ dàng thay đổi chơng trình điều khiển có yêu cầu PLC thiết bị điều khiển công nghiệp đợc sử dụng rộng rãi Việt Nam Vấn đề tự động hoá công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay nâng cao suất lao động, đề tài đợc bạn sinh viên, thầy cô trờng kỹ thuật quan tâm nghiên cứu nhiều Việc khảo sát sử dụng phần mềm lập trình cho PLC họ SIMATIC S7 để điều khiển nhiệt độ lò nung gốm, sứ nội dung tập đồ án mà chỳng em thiÕt kÕ Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT giíi thiƯu lò Nung 1.1.Yờu cu cụng ngh 1.1.1Cấu tạo hệ thống lò nung công nghiệp Lò lung công nghiệp loại lò dùng nhiên liệu khí gas, kích thớc khối lợng lớn Cấu tạo lò gồm phận : + Vỏ lò ( phần khí) + Lớp bảo ôn + Hệ thống đờng ống dẫn khí đầu đốt Kích thớc khuôn khổ lò: Dµi x réng x cao = a x b x h = 59 x 1,2 x (m) ®ã: a- Chiều dài lò b- Chiều rộng lò h- Chiều cao lò Nhiệt độ nung: Tmax=13000C , Tmin= 3000C Thời gian nung lò liên tục nhiều mà đảm bảo độ an toàn lao động nh số an toàn nói chung lò nung Phần vỏ lò làm thép có kích thớc khối lợng lớn bao quanh toàn lò, làm việc điều kiện nhiệt độ cao áp suất lớn, nên lòng lò đợc bọc lớp bảo ôn Lớp bảo ôn bao gồm gạch chịu lửa thuỷ tinh, loại vật liệu hoá học chịu đợc nhiệt độ cao, làm việc lửa từ đầu đốt phun vào lòng lò lúc đố nhiệt độ lòng lò cao (trên 1300 0C) Lớp bảo ôn có tác dụng giữ nhiệt độ lò ổn định không bị thoát nhiệt vỏ lò, chiều dầy lớp bảo ôn d=300 (mm) Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 VỊ vỏ lò nung công nghiệp đợc cấu tạo phần là: Thân lò(1), buồng điều hoà (2), èng khãi (3), hƯ thèng ®êng èng dÉn khÝ nhiên liệu(4) 1.1.2 Cấu tạo cụm thân lò TL-01-00-00 Thân lò cụm chi tiết dùng để lắp toàn cụm chi tiết khác nh: buồng điều hoà, ống khói, toàn đờng ống dẫn khí nhiên liệu Chính cụm thân lò chịu nhiệt độ cao tải trọng lớn nhất, hình 1.1 giới thiệu cụm thân lò 600 1300 600 600 700 2400 600 600 600 600 575 600 600 600 600 600 600 600 600 2000 875 300 2700 6600 Hình 1.1- Cụm thân lò Kích thớc khuôn khổ cụm thân lò là: a x b x h = 59 x 1,2 x (m) ®ã: a- Chiều dài thân lò b- Chiều rộng thân lò h- Chiều cao thân lò Thân lò có dạng hình khối rỗng, xung quanh thành vách, phần chịu lực phần khung chế tạo thép định hình n CML - K iu khin nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 dạng hộp H50x50x3, sau đợc bọc thép dầy T=2mm Cụm thân lò làm việc điều kiện nhiệt độ cao, nên toàn lòng cụm thân lò đợc xây gạch chịu lửa bọc thuỷ tinh chịu nhiệt (gạch chịu lửa thuỷ tinh gọi lớp bảo ôn), lớp bảo ôn có chiều dầy d= 300 mm Do cụm thân lò có khối lợng kích thớc lớn, gồm nhiều cụm chi tiết, cụm chế tạo lại đòi hỏi quy trình công nghệ khác Về mặt công nghệ chế tạo máy, ta chia cụm thân lò thành cụm chi tiết sau đây: Cụm thành lò phải -TL-01-01-00 Cụm thành lò trái -TL-01-02-00 Cụm nãc lß-TL-01-03-00 Cơm lng lß-TL-01-04-00 Cơm xe lß-TL-01-05-00 Cơm cưa lß-TL01-06-00 575 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6600 5950 600 600 600 600 2400 600 600 700 600 300 875 150 600 1300 Cụm thành lò phải Hình 1.2- Cụm thành lò phải Thành lò phải có cấu tạo đơn giản bao gồm khung thép định hình dạng hộp H50x50x3, sau bọc tôn, cấu tạo cụm thành lò phải mặt phẳng dới chân có ghế đẩu (kết cấu cụm chi tiết có dạng hình ghế đẩu) nhô làm bệ, sau xây gạch chịu lửa Trên thành lò phải có mặt bích dùng để lắp đầu đốt có mặt bích 120 mặt bích 140 dới, để theo dõi hoạt động đầu đốt thành phải có ống thăm 32 Khi đầu đốt hoạt động, ngời công nhân đứng bên thành lò phải quan n CML - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dựng PLC S7 -300 sát đợc đầu đốt bên thành lò trái ngợc lại, đứng bên thành trái quan sát đợc đầu đốt bên thành lò phải Trên hình 1.2.a.b.c dới R 260 215 117 R 141 10 mặt bích ống thăm 215 4 260 a Mặt bích to 140 b MỈt bÝch nhá 120 1x45 75 60 1x45 c ống thăm 32 Hình 1.2- Mặt bích ống thăm Nh cụm thành lò phải gồm có chi tiết Cụm thành lò trái Thành lò trái có cấu tạo giống thành lò phải khác vị trí đầu đốt ống thăm, nh giới thiệu công dụng ống thăm Theo tâm đầu đốt bên thành lò phải trùng tâm ống n CML - K thăm bên thành lò trái ngợc lại, hình 1.3 dới giới thiệu 1300 thành lò tr¸i 600 600 600 600 600 600 6600 600 600 600 600 600 600 600 875 300 600 600 150 575 600 700 600 5950 H×nh 1.3- Cơm thành lò trái Nh vây cụm có chi tiết, thành lò phải cụm thành lò trái hai cụm chi tiết có nhiệm vụ để lắp mặt bích đầu đốt ống thăm, sở để bọc lớp bảo ôn chịu nhiệt sau Cụm lò Nóc lò hay gọi trần lò, đóng vai trò miền giới hạn thân lò buồng điều hoà Nóc lò đợc làm khung hộp sau lắp thép lới, phần thép lới làm tôn đột lỗ để buộc thuỷ tinh Trên hình 1.4 dới cụm lò Cụm gồm có ba chi tiết là: TL-01-03-01 TL-01-03-03 6600 1000 850 900 1000 2700 TL-01-03-02 H×nh 1.4- Nãc lß Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 Cụm lng lò Lng lò có cấu tạo giống hai thành lò nhng phần bọc kín thân lò chi tiết khác Cũng giống với hai thành lò, kết cấu cụm lng lò gåm khung hép H50x50x3, sau ®ã bäc thÐp tÊm Trong cụm lng lò có ghế đẩu nhô để làm sở xây lớp bảo ôn sau Toàn cụm lng lò đợc giới thiệu hình 1.5 2300 1050 300 750 150 650 2600 H×nh 1.5- Cơm lng lò 1.1.2.Cụm xe lò Xe lò đóng vai trò đáy lò, nh điều kiện nhiệt độ cao 13000C ngời công nhân trực tiếp vào lòng lò mà phải gián tiếp thông qua xe lò Điều tiết kiệm đợc nhiên liệu đốt cho lò, bỏ qua đợc công đoạn đợi cho lò nguội để chuyển sang mẻ nung Tức đáy lò đợc chế tạo rời Trên hình 1.6 dới giới thiệu xe lò 1780 50 866 1000 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 H×nh 1.6- Xe lò 1- gạch chịu nửa 2- khung xe lò 3- cïm b¸nh xe 4- b¸nh xe 5- trơc b¸nh xe Cấu tạo xe lò gồm phần khung làm thép định hình chữ U 100x46x5 (mm) sau bọc thép dày l=2mm, xe lò chạy ray nhờ bánh xe (3) (trên vẽ chung) Gồm có xe, xe có bốn bánh Kích thớc khuôn khổ xe là: dài x rộng x cao = a x b x h = 2000 x 1780 x 257 (mm) Xe lò đợc xây gạch chịu lửa khít với hai bên thành lò, đảm bảo nóng không thoát đợc Khi lò không hoạt động, xe lò đợc đa ngoài, đến hoạt động, sản phẩm đợc xếp đầy lên xe đa vào lß 1.1.3.Cơm cưa lß Cưa lß cã rÊt nhiỊu loại, nhiều mẫu thiết kế nhng cửa lò phải đảm bảo điều kiện: +Đóng mở dễ dàng thuận tiện + Đủ cứng vững kín +Không bị biến dạng dới tác dụng nhiệt độ cao Có thể nói lò nung công nghiệp giới thiệu loại lò đại mang tính tự động hoá cao, sở ta chọn phơng án để chế tạo loại cửa tự động Tuy nhiên thời gian có hạn, khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em xin chọn thiết kế cửa nh hình 1.7 Đây thiết kế cửa lò đợc chọn để lập quy trình công nghệ gia công cụm thân lò Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 2700 850 950 450 300 450 560 2300 560 H×nh 1.7- Cụm cửa lò 1- vô khoá cửa 2- tay nắm cửa 3- khung cửa 4- lề cửa 1.1.4 Côm èng khãi 3000 16 Côm èng khãi đợc giới thiệu hình 1.8 1200 Hình 1.8- Cụm èng khãi èng khãi cã kÝch thíc lín nhÊt, chiỊu dài L=12000 mm nối từ buồng điều hoà lên không Do nhiệt độ làm việc ống khói cao (13000C) lại xây gạch chịu lửa nên ống khói đợc làm n CML - K Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 INOX ống khói hình tròn 1000, đỉnh ống khói có phần nón để che ma không cho nớc từ theo đờng ống vào lò 1.1.5 Cụm đờng ống Cụm đờng ống làm việc điều kiện nhiệt độ cao áp suất lớn, toàn đờng ống đợc làm INOX Các thông sè kü tht cđa hƯ thèng ®êng èng : èng giã to: a x b = 5210 x 90 èng giã nhá: a x b = 4042 x 76 èng gas to: a x b = 5360 x 34 èng gas nhá: a x b = 4504 x 21 ống tăng áp: 90 ống nguån: a x b = 2170 x 280 èng giã ngn:  280 Trong ®ã: a - ChiỊu dµi cđa èng ( mm) b - ChiỊu réng cña èng ( mm) 1.1.6 Sơ đồ cấu trúc lò 1 1 2 4 2 10 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm s dựng PLC S7 -300 gas vào đờng ống, quan sát thấy van xả, rốn thoát nớc, có gas đóng van gas tổng cụm gas BG1, BG2 BG3, van chuông báo ngừng cấp gas - Chạy quạt khí thải, quạt làm lạnh cuối lò Van qụat khí thải mở từ 40 60%, van hút khí thải từ 50 60% - Sau chạy quat khí thải, quạt cuối lò từ : 10 – 15 ®Ĩ thỉi hÕt khÝ gas có lò Chạy quạt khí đốt trì áp lực PCA = 20 22 mbar (chế độ tự động) - Mở van gió lần lợt từ phía cuối lò lên, mở van khoảng 30 giây đóng lại Ngừng quạt làm lạnh cuối lò - Kiểm tra chất lợng áp lực gas, đủ điểu kiện châm lửa, báo lò gas cấp gas lần (kiểm tra hàm lợng CO lò dới mức quy định đợc châm lửa) - Khi gas đợc cấp ổn định, mở hai van gas tổng cụm gas BG1 BG2 áp lực trì từ : 150 250 mm H20 - Châm mồi bắt đầu đốt sấy lò cắp van sè: 9; 7; 5; - Më c¸c van gas, van giã tõ : 30 – 50% cho måi löa vào lò ấn nút điện cho mồi lửa bắt cháy, mở van gas từ từ đa gas vào lò (chú ý : đốt cặp van đốt từ van số trở lên đầu lò) - Quan sát qua lỗ xem lửa cặp van hai bên lò cháy chuyển lên đốt van (trờng hợp châm không cháy cháy tắt phải đóng van gas tìm rõ nguyên nhân xử lý sau châm lửa trở lại) - Khi van đốt cháy ổn định đống toàn van xả lò lại - Chạy quạt nhiệt thừa, điều chỉnh tăng độ mở van quạt nhiệt thừa giảm quạt khí thải cho dòng khí nóng ngợc phía cuối lò - Tốc độ nâng nhiệt (Lấy nhiệt độ cụm BG3 để xác định) trình sấy trì nh sau: + Từ nhiệt độ thờng ®Õn 2500C 24h Khi nhiƯt ®é ®¹t 2500C, ®Èy xe vào lò Tốc độ đẩy: 100 120 phút/xe 48 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 + Lu nhiƯt 2500C 12h + Tõ nhiƯt ®é 2500C ®Õn 4000C 12h Tốc độ tăng nhiệt: 10 150C/h Lu nhiệt 4000C 12h - Đóng van gas, van gió cặp van đốt Điều chỉnh độ mở van quạt nhiệt thừa quạt khí thải đảm bảo cho dòng khí nóng trở lại phía đầu lò Chạy quạt làm lạnh cuối lò * Sấy, đốt lò nung sản phẩm: - Mở 50% toàn van gió phụ van đốt cụm BG , BG4, van gas đóng - Đặt ¸p lùc khÝ th¶i : 0,05 – 0,07 mbar ( Chế độ tay ) - Lợng gas cụm BG3 , BG4 sư dơng tõ : 2,5 – m3 / h - Đặt tỷ lệ gas/ gió cụm BG tõ : 1,30 – 1,70 - Më van gas tổng, đặt điều áp 1: 1,2 bar điều áp 2: 40 mbar - Më van gas cđa c¸c cơm BG , BG4 tõ – tríc châm lửa - Đắt nhiệt độ cụm BG4 từ: 300-4000C (chế độ tay ) - Châm lửa cặp van: 20, 18, 16 phía duới Lợng gas/ gió van đốt sử dụng cho phù hợp - Nâng nhiệt độ thờng đến 3000C 40 + Tốc độ nâng nhiệt từ: 100C/h + Khi nhiệt độ BG4 = 1200C đẩy xe vào lò Tốc độ đẩy: 100-140 phút/ xe - Khi nhiệt độ BG4 = 3000C + Đặt nhiệt độ cụm BG3 = 6000C; BG4 = 6000C, + Đốt cặp van sè: 21, 19, 17 phÝa díi + Dõng qu¹t ci lò + Nâng nhiệt từ: 3000C 6000C 30h Tốc độ nâng nhiệt từ: 150C/h - Khi nhiệt độ BG4 = 6000C + Đặt nhiệt độ cụm BG3 = 8000C, BG4 = 8000C + Đốt cặp van 14, 13 49 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 + N©ng nhiƯt tõ: 6000C- 8000C 15h Tèc ®é n©ng nhiƯt tõ: 10 – 150C/h + Tèc ®é ®Èy tõ: 70- 90phót/ xe - Khi nhiƯt ®é BG4 = 8000C + Đặt nhiệt độ cụm BG3 = 10000C, BG4 = 10000C + Đốt cặp van: 12, 11, 9, + Thời gian nâng nhiệt độ từ 800 10000C là: 15h Tốc độ nâng nhiệt 10 – 150C/h - Khi nhiƯt ®é BG4 = 10000C + Đặt nhiệt độ cụm BG3 = 11500C, BG4 = 12000C + Đối với cặp van: 19, 18 Phía dới: 5, + Vận hành chạy quạt: Làm lạnh trực tiếp, thổi khí, cuối lò + Thời gian nâng nhiệt là: 12h, tốc độ nâng nhiệt: 15 200C/h - Khi nhiệt độ BG4 = 12000C Đặt nhiệt độ cụm: BG4 = 1300 13100C, BG3 = 1170 – 11900C BG2 = 1020 – 10500C, BG1 = 850 9000C + Đặt tỷ lệ gas/gió c¸c cơm: BG = 0,70 – 0,80; BG = 0,05 - 0,7 + Sư dơng gas/ giã cđa c¸c côm: BG1: P gas tõ : 120 – 160 mm H20 Lu lợng gió đốt từ : 400 - 450 m3/ h BG2: P gas tõ : 110 – 150 mm H20 Lu lợng gió đốt từ : 200 - 250 m3/h + Đốt toàn cặp van lại + Đẩy xe xếp sản phẩm vào lò Tèc ®é ®Èy xe: 60 – 70 phót/ xe 3.2.2 Thao tác ngừng lò * Chuẩn bị: - Kiểm tra đảm bảo an toàn: + Hệ thống xe goòng thiết bị vận hành 50 n CML - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 + Hệ thống lò nung: can nhiệt, buồng đốt, van đốt, van chuông, van an toàn, tờng lò, vòm lò, máng cát, đờng ray + HƯ thèng cung cÊp gas bao gåm: Bån chøa, m¸y hoá hơi, van điều áp + Hệ thống quạt, đờng èng dÉn gas, giã + HƯ thèng ®iƯn HƯ thèng điều khiển * Thao tác ngừng lò: - Đẩy xe goòng xếp bao nung không đóng sản phẩm vào lò Tốc độ đẩy từ : 60 70 phút/xe - Khi đẩy hết 16 xe goòng, bắt đầu hạ nhiệt độ lò nung tính theo nhiệt độ cụm BG4 - Chuyển nhiệt độ điểm đặt cụm BG nh sau: BG4 = 11600C, BG3 = 10000C BG2 = 9500C, BG1 = 8200C + P khí thải trì tõ : 0,05 – 007 mbar + Tû lÖ gas/ gió cụm BG 4, BG3 chuyển đặt từ 1,00 1,20 + Tốc độ hạ nhiệt độ từ : 15 – 250C/ h - Khi nhiƯt ®é BG4 11600C chuyển nhiệt độ điểm đặt cụm BG: BG4 = 10000C, BG3 = 9300C BG2 = 8200C, BG1 = 7000C Các thông số khác không thay đổi - Khi nhiƯt ®é BG4  10500C + Ngõng ®Èy xe goòng + Đóng van tổng toàn van gas cụm BG 1, BG2 + Ngừng quạt làm lạnh nhanh, quạt đẩy khí + Thời gian hạ nhiệt từ 20 – 300C /h - Khi nhiƯt ®é BG4  10000C Chuyển nhiệt độ đến điểm đặt cụm: BG4 = 8500C, BG3 = 7000C + Các thông số khác không thay đổi + Thời gian hạ nhiệt độ từ 1000 – 850 0C 10h 51 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dựng PLC S7 -300 + Tốc độ hạ nhiệt t 15 – 200C/h - Khi nhiƯt ®é BG4  8500C Chuyển nhiệt độ điểm đặt cụm: BG4 = 6500C, BG3 = 6000C + Các thông số khác không thay ®ỉi + Thêi gian h¹ nhiƯt ®é tõ: 850 – 650 0C 10h + Tốc độ hạ nhiệt :15 – 200C/h - Khi nhiƯt ®é BG4  6500C Chun nhiệt độ đến cụm: BG4 = 6500C, BG3 = 5000C + Các thông số khác không thay đổi + Thời gian hạ nhiệt độ từ 650 500 0C 10h + Tốc độ hạ nhiệt từ 15 200C/h - Khi nhiệt độ BG4 5000C đảm bảo thời gian hạ nhiệt : + Ngừng cấp gas: Nhấn nút ngắt khẩn Đóng van chuông van gas vòi đốt + Khởi động quạt làm lạnh nhanh, quạt đẩy khí + Chuyển điều khiển cơm BG vỊ chÕ ®é “ b»ng tay” Më van gió van đốt từ : 70 100% + Chuyển điều khiển áp lực chế độ b»ng tay” Më van khÝ th¶i tõ : 70 – 100% + Khi nhiệt độ cụm BG từ : 150 2000C tiếp tục đẩy xe goòng vào Tốc ®é ®Èy tõ : 60 – 70 /xe + Ngừng quạt làm lạnh nhanh, quạt thổi khí, quạt đẩy khí + Thời gian hạ nhiệt độ từ 500 0C tới nhiệt độ thờng 48 3.3 Quy định vào chơng trình điều khiển 3.3.1 Bảng phân công đầu vào: + I124.0 : Nút bấm khởi động + I124.1 : Nót bÊm dõng + I124.2 : §ång hồ báo áp lực lò + I124.3 : Đồng hồ báo áp lực gió + I124.4 : Đồng hồ báo áp lực gas + I124.5 : Cảm biến nhiệt ®é nhãm 52 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 + I124.6 : Cảm biến nhiệt độ nhóm + I127.4 : Cảm biến nhiệt độ nhóm + I127.5 : Cảm biến nhiệt độ nhóm + I125 : Đồng hồ báo áp lực gas nhóm + I125.3 : Đồng hồ báo áp lực gas nhóm + I125.0 : Đồng hồ báo áp lực gas nhóm + I125.1 : Đồng hồ báo áp lùc gas nhãm + I127.1 : Nót bÊm dõng van giã + I127 : Nót bÊm dõng gas khÈn cÊp + I127.7 : Nót bÊm dõng qu¹t khÝ thải + I131.0 : Nút bấm khởi động chế độ + I132.1 : Nút bấm dừng chế độ băng b»ng tay tay + I126.0 : +I127.3: Nót bÊm dõng quạt khí đốt Đồng hồ báo áp lực gas tổng + I127.6 : Nút bấm dừng quạt làm lạnh 3.3.2 Bảng phân công đầu ra: + Q124.0 :Van gas nhóm + Q124.1 :Van gas nhãm + Q124.2: Van gas nhãm + Q124.3 : Van gas nhãm + Q124.4 : Quạt làm lạnh + Q124.5 : Quạt khí thải + Q124.6 :Quạt gió đốt + Q124.7 :Van giã nhãm + Q125.0 :Van giã nhãm + Q125.1 : Van giã nhãm + Q125.2 :Van giã nhóm + Q125.5 :Nhóm đầu đốt 53 Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gm s dựng PLC S7 -300 + Q125.6 :Nhóm đầu ®èt + Q128.0 :Nhãm ®Çu ®èt + Q128.1 :Nhóm đầu đốt + Q128.2 :Chạy máy đẩy + Q128.3 :Nhóm đầu đốt phía + Q127.7: Nhóm đầu ®èt phÝa díi + Q127.4: Van gas tỉng + Q126.0 :Chuyển chế độ tay START Mở van gas nhóm: Từ đến Chạy quạt làm lạnh, quạt khí thải cuối lò t = 80 phút N o Yes 4.4 Lu đồ thuật giải chơng trình Chạy quạt khí đốt xạ: 4.4.1.Sấy nhiệt PKĐ= 22mbar Yes No 54 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 Mở van gió từ cuối lò lªn No 55 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 t = 90 Yes Më van gas nhãm: Tõ đến phía No P = 250mH2O Yes Châm lửa đầu đốt nhóm : 2 2, 2,, 56 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 2, 2,, No T = 250 C 0 Yes No t = 60 Yes §Èy xe vào lò Nhiệt độ lò đạt 4000C Đóng van gas, gió nhóm : Chạy quạt làm lạnh cuối lò END 57 n CML - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 KÕt luËn Qua thêi gian thùc đồ án, với đề tài iu khin nhit lò nung gốm sứ sử dụng PLC S7-300’’ ®· gióp chỳng em hiểu rõ vấn đề lý thuyết thực tế liên quan đến đề tài nhằm củng cố thêm kiế thức học trờng Đề tµi “Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ sử dng PLC S7-300 đề cập đến khái niệm công nghệ nung Gốm, Sứ khái niệm thiết bị khả trình PLC S7-300, đề tài đề cập đến cách sử dụng lệnh phần mềm Step7 Các kết mô hình hoá máy tính cho thấy có đủ sở khẳng định hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung dung PLC S7-300 đề xuất đồ án hoàn toàn áp dụng đợc thực tế Cũng qua đồ án chỳng em học hỏi thêm đợc nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu nghề nghiệp tơng lai Hiểu rõ khó khăn cần phải giải bắt tay vào nghiên cứu vấn đề khoa học, bố trí thời gian cách hợp lý khoa học cã thĨ hoµn thµnh 58 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 Phụ Lục Lời nói đầu …………………………………………………………………………… Chương Cơ sở lý thuyết 1.1.Yêu cầu công nghệ ………………………… 1.1.1Cấu tạo hệ thống lò nung cơng nghiệp……………………………………… … 1.1.2 Cấu tạo cụm thân lò TL-01-0000 Cụm thành lò phải Cm thnh lũ trỏi. Cụm lò………………………………………………………………………… … Cụm lưng lò…………………………………………………………………………… Cụm xe lò…………………………………………………………………………… 1.1.3.Cụm lửa lò………………………………………………………………… …… 1.1.4.Cụm ống khói………………………………………………………………… … 1.1.5.Cụm đường ống………………………………………………………………… 1.1.6.Cụm cấu trúc lò………………………………………………………………… 10 1.2 Các trang thiết bị lò nung sứ …………………………………… …… 10 1.3 HƯ thèng cÊp gas vµ giã………………………………………………………… 11 1.3.1 Cung cÊp gas…………………………………………………………………… 11 1.3.2 cung cấp khí đốt 12 1.4 Các nhóm vòi đốt 12 1.5.Khí thải 12 1.6 Quy trình nung gèm, sø………………………………………………………… 13 1.2 GIíI THIƯU VỊ Bé §IỊU KHIĨN LậP TRìNH PLC 13 1.2.1 Các điều khiển chơng trình 13 59 n CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 1.2.2 Giíi thiƯu chung vỊ PLC 13 1.2.3 Nhiệm vụ đặt cho điều khiển chơng trình 14 1.2.4 Lợi việc dùng PLC tự động hoá 14 1.2.5 Cấu trúc điều khiển chơng trình 15 Phần mềm STEP7 …………………………………………………………… …… 19 2.2 Chức phần mềm STEP 7……………………………………………… 19 2.2.1 Các bước thực để viết chương trình điều khiển……………………… 19 2.2.2 Hệ lệnh phần mềm step7…………………………………………………… 19 2.2.3 Nhóm lệnh Lôgic tiếp điểm…………………………………………………… 20 2.2.4 Lệnh đọc, ghi đảo vị trí bytes hai ghi ACCU1 ACCU2…… 25 2.2.5.Các lệnh lôgic thực ghi ACCU………………………………… 26 2.2.6.Nhóm lệnh tăng giảm nội dung ghi ACCU……………………………… 28 2.2.7 Nhóm lệnh dịch chuyển nội dung ghi ACCU…………………………… 29 2.2.8.Nhóm lệnh so sánh số nguyên 16 bits…………………………………………… 30 2.2.9.Nhóm lệnh so sánh hai số nguyên 32 bits……………………………………… 31 2.2.10.Nhóm lệnh so sánh hai số thực 32 bits………………………………………… 32 2.2.11 C¸c lƯnh to¸n häc…………………………………………………………… 33 2.3.Bộ thời gian(Timer) 36 2.3.1 Nguyên tắc hoạt động 36 2.3.2 Khai báo sử dụng 36 2.2.3 §äc néi dung ghi T-Word(CV) ……………………………………… … 36 2.4 Bộ đếm (Counter) 37 2.4.1 Nguyên tắc hoạt ®éng…………………………………………………………… 37 60 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 2.4.2 Khai báo sử dụng 37 2.5.Phơng pháp lập tr×nh ………………………………………………………… … 37 2.5.1 LËp tr×nh tuyÕn tÝnh(linear progamming).…… ……………………………….… 37 2.5.2 LËp tr×nh cã cÊu tróc(Structure Progamming) ………………………………… 38 Chơng trình điều khiển hệ thống nhiệt độ lò nung dïng PLC S7300 43 3.1 Sơ đồ công nghệ hệ thống lò nung 43 3.2 Nguyên lí làm việc lò nung 44 3.2.1 Thao tác sấy, đốt lò nung sản phẩm 44 3.2.2 Thao tác ngừng lò 46 3.3 Quy định vào chơng trình điều khiển 48 3.3.1 Bảng phân công đầu vào 48 3.3.2 Bảng phân công đầu ra: 48 4.4 Lu đồ thuật giải chơng trình 50 4.4.1.Sấy b»ng nhiƯt bøc x¹:……………………………………………………… … 50 KÕt ln 53 61 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 62 ... dây chốt Bộ sấy Bánh xe Đồng hồ §Ìn b¸o 16 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 Công tắc mức Bộ điều khiển chơng trình nay: Các phần tử đầu Bộ điều khiển ch- Phần... èng ( mm) 1.1.6 Sơ đồ cấu trúc lò 1 1 2 4 2 10 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 10 Chó thÝch: 1: Động 2: Quạt 3: Đồng hồ báo áp lực GAS 4: Đồng hồ báo áp lực... GIớI THIệU Về Bộ ĐIềU KHIĨN LËP TR×NH PLC 14 Đồ Án CMĐL - ĐK Điều khiển nhiệt độ lò nung gốm sứ dùng PLC S7 -300 1.2.1 Các điều khiển chơng trình 1.2.2 Giới thiệu chung PLC PLC điều khiển lập trình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KIỂN, ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỀU KIỂN, FC (fist check): FC=0 khi y lnh logic tip im va c kt thỳc., Hình 2.5-Quy trình thực hiện chương trình điều khiển tuyến tính, BG2 = 1020 10500C, BG1 = 850 9000C.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay