DE THI THU THPT MON SINH HOC

5 119 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:46

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 50 phút Mã đề thi 04-2105 Câu 1: Cơ sở vật chất tượng di truyền cấp độ phân tử A Protein B ADN C Axit nucleic D ARN Câu 2: Cho giai đoạn sau: (1) Chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn (2) xử lí mẫu vật tác nhân gây đột biến (3) tạo dòng chủng Qui trình để tạo chủng vi khuẩn phương pháp gây đột biến bao gồm bước theo trình tự là: A 2→1→3 B 2→3 C 3→2→1 D 2→1 Câu 3: Người ta tiến hành cấy truyền phơi bò có kiểu gen Aabb thành 10 phôi nuôi cấy phát triển thành 10 cá thể Nếu xét gen nhân 10 cá thể A Đều có mức phản ứng giống B Có khả giao phối với để sinh C Có thể giống khác giới tính D Có kiểu hình hồn tồn khác Câu 4: Trong diễn sinh thái, phát biểu không đúng? A Trong điều kiện mơi trường tương đối ổn định, lồi ưu hoạt động mạnh giúp trì trạng thái cân quần xã B Sự biến đổi môi trường nhân tố khởi động, quần xã sinh vật động lực cho q trình diễn C Những quần xã xuất muộn trình diễn nguyên sinh thời gian tồn dài D Các tượng bất thường bão lụt, ô nhiễm… làm cho quần xã trẻ lại bị hủy hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khơi phục lại từ đầu Câu 5: Chu trình tuần hồn cacbon sinh có đặc điểm là: A Có lượng nhỏ cacbon tách vào vật chất lắng đọng khơng hồn trả lại cho chu trình B Nguồn cacbon sinh vật trực tiếp sử dụng dầu lửa than đá vỏ Trái Đất C Thực vật nhóm quần xã có khả tạo cacbon hữu từ CO D Nguồn dự trữ cacbon lớn CO2 khí Câu 6: Khi kích thước quần thể động vật sinh sản theo lối giao phối giảm xuống mức tối thiểu xu hướng sau có khả xảy nhất? A Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong C Mức sinh sản tăng lên nguồn sống dồi B Sự hỗ trợ cá thể quần thể giảm D Giao phối gần xảy làm giảm sức sống quần thể Câu 7: Trong hoạt động sau: (1) Đắp đập ngăn sông làm thủy điện (2) Sử dụng biện pháp sinh học nông nghiệp (3) Khai thác những gỗ già rừng; (4) Khai phá đất hoang; (5) Tăng cường sử dụng chất tẩy rửa làm mầm bệnh đất nước Những hoạt động xem điều khiển diễn sinh thái theo hướng có lợi cho người thiên nhiên? A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, 3, D 2, 4, Câu 8: Ở hệ sinh thái nước, loài giáp xác ăn thực vật phù du sinh khối quần thể giáp xác lại lớn sinh khối quần thể thực vật phù du Nhận xét sau đúng? A Tốc độ sinh sản giáp xác nhanh so với thực vật phù du B Tháp lượng hệ sinh thái ln có dang chuẩn C Hệ sinh thái hệ sinh thái ổn định D Tháp sinh khối hệ sinh thái có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 9: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng gen nằm NST giới tính X qui định, tính trạng chiều cao gen nằm NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc gen nằm ti thể qui định Chuyển nhân từ tế bào đực A có màu lơng vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng nhân thể B có màu lơng đỏ, chân thấp, khơng kháng thuốc tạo tế bào chuyển nhân C Tế bào phát triển thành thể kiểu hình thể A Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc C Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc B Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc D Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc Câu 10: Hiện tượng di nhập gen A Tạo alen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa B Làm giảm bớt phân hóa kiểu gen quần thể khác lồi C Khơng phụ thuộc vào chênh lệch số lượng cá thể vào số lượng cá thể khỏi quần thể D Làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể Câu 11: Ở quần thể sinh vật, sau nhiều hệ sinh sản, thành phần kiểu gen trì khơng đổi 0,36AABB: 0,48AAbb: 0,16aabb Nhận xét sau quần thể đúng? A Quần thể có tính đa hình kiểu gen kiểu hình B Quần thể quần thể tự phối sinh sản vơ tính TCD ƠN LUYỆN 2018 Page C Quần thể quần thể giao phối ngẫu nhiên trạng thái cân di truyền D Quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên Câu 12: Khi nói giới hạn sinh thái, điều sau khơng đúng? A Sinh vật sinh trưởng phát triển tốt khoảng thuận lợi bên giới hạn sinh thái B Loài sống vùng xích đạo thường có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp lồi tương tự sống vùng ơn đới C Giới hạn sinh thái giá trị không đổi suốt đời sống cá thể mang tính đặc trưng cho lồi D Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái vùng phân bố rộng Câu 13: Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Hiện tượng polyribosom làm tăng hiệu suất trình dịch mã nhờ tổng hợp đồng thời phân đoạn khác chuỗi pôlipeptit B Các ribosom tARN sử dụng nhiều lần, tồn qua số hệ tế bào có khả tham gia tổng hợp nhiều loại protein khác C Trong trình dịch mã, hình thành liên kết peptit axit amin phải diễn trước ribosom dịch chuyển tiếp ba mARN trưởng thành theo chiều 5’ – 3’ D Phân tử mARN làm khuôn dịch mã thường có chiều dài ngắn chiều dài gen tương ứng tượng loại bỏ đoạn intron khỏi phân tử mARN sơ cấp để tạo nên phân tử mARN trưởng thành Câu 14: Trong trường hợp liên kết hoàn toàn cặp gen qui định cặp tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn phép lai sau cho số loại kiểu hình nhiều nhất? A AB AB X ab ab B Ab Ab X aB aB C Ab aB X ab ab D AB Ab X aB ab Câu 15: Một lồi thực vật, xét cặp tính trạng cặp gen nằm cặp NST khác qui định: A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; B qui định hoa kép trội hoàn toàn so với b qui định hoa đơn; D qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b qui định hoa trắng Cho giao phấn bố mẹ, F thu tỷ lệ kiểu hình: 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen bố mẹ phép lai là: A AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbdd B AaBbDd x AabbDd AaBbDd x aaBbDd C AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x AabbDD D AaBbDd x AabbDd AabbDd x aaBbDd Câu 16: Nếu dùng thể thực khuẩn làm thể truyền, phương pháp sau sử dụng để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận vi khuẩn E coli? A Để thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp tự xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli mà không cần làm biến dạng màng sinh chất B Bơm trực tiếp phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào vi khuẩn nhận phương pháp vi tiêm để ADN tái tổ hợp tự chèn vào plasmit E coli C Dùng muối CaCl2 làm biến dạng màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli D Dùng xung điện làm giãn màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli Câu 17: Cho tượng sau đây: (1) Loài cáo Bắc cực sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, mùa hè có lơng màu vàng xám (2) Lá vạn niên thường có rất nhiều đốm vệt màu trắng xuất hiện mặt xanh (3) Trong quần thể loài bọ ngựa có cá thể có màu sắc khác màu lục, nâu vàng, giúp chúng ngụy trang tốt cây, cành cỏ khô (4) Màu hoa Cẩm tú cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, pH > hoa có màu hồng màu tím Các tượng gọi thường biến bao gồm: A 1, 2, B 1, 3, C 1, 2, 3, D 1, Câu 18: Cho biết codon (bộ ba mã sao) mã hóa axit amin tương ứng sau: AAU: Asn, XXX: Pro, GGG: Gly UUU: Phe Đoạn mạch gốc sau mã hoá cho chuỗi polypeptid gồm acid amin theo trình tự sau: Phe – Gly – Asn – Pro ? A 5’– GGGTTAXXXAAA – 3’ B 5’ – AAAXXXTTAGGG – 3’ C 5’– GGGATTXXXAAA – 3’ D 3’ – GGGTTAXXXAAA – 5’ Câu 19: Khi thống kê tỉ lệ cá đánh bắt mẻ lưới vùng khác nhau, người ta thu kết sau: Kết luận rút trạng khai thác cá vùng là: A Vùng A: Khai thác hợp lý; vùng B: Khai thác mức; vùng C: Chưa khai thác hết tiềm B Vùng A: Khai thác mức; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Chưa khai thác hết tiềm C Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác mức; vùng C: Khai thác hợp lý D Vùng A: Chưa khai thác hết tiềm năng; vùng B: Khai thác hợp lý; vùng C: Khai thác mức TCD ÔN LUYỆN 2018 Page Câu 20: Có phát biếu sau biểu đột biến gen ? (1) Một đột biến gen lặn gây chết xuất hiện giai đoạn tiền phôi thường bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể dưới tác dụng chọn lọc tự nhiên (2) Đột biến gen lặn tế bào soma thường biểu hiện phần thể tạo nên thể khảm khơng di truyền qua sinh sản hữu tính (3) Đột biến gen trội xảy giao tử cần phải trải qua nhất hai hệ để tạo kiểu gen đồng hợp mới biểu hiện kiểu hình (4) Sự biểu hiện đột biến gen không những phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ liều lượng từng loại tác nhân mà phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen A B C D Câu 21: Có phát biểu sau nói mơ hình hoạt động opêron Lac E coli? (1) Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế mà không phụ thuộc vào có mặt chất cảm ứng lactose (2) Vùng khởi động nằm vị trí cấu trúc opêron Lac tính từ đầu 5’ mạch mã gốc gen (3) Vùng vận hành vị trí tương tác với protein ức chế để ngăn cản hoạt động phiên mã enzim ADN polimerase (4) gen cấu trúc Z, Y, A operon Lac phiên mã đồng thời tạo phân tử mARN mang thơng tin mã hóa cho gen (5) Lượng sản phẩm gen tăng lên có đột biến gen xảy vùng vận hành A B C D Câu 22: Để cho alen gen phân li đồng giao tử, 50% giao tử chứa loại alen 50% giao tử chứa loại alen cần điều kiện điều kiện sau đây? (1) Cơ thể bố (hoặc mẹ) phải có kiểu gen dị hợp (2) Số lượng cá thể lai phải lớn (3) Alen trội phải trội hồn tồn (4) Q trình giảm phân phải xảy bình thường (5) Sức sống giao tử phải (6) Gen phải nằm NST thường (7) Mỡi cặp gen qui định cặp tính trạng A B C D Câu 23: Giả sử lượng đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật sản xuất sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275 x10 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28 x10 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21 x 104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165 x 10 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal Tỉ lệ thất thoát lượng cao quần xã A bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp B Giữa bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp C Giữa bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp D Giữa bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Câu 24: Có phát biểu sau hệ sinh thái không đúng? (1) Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất nhóm có khả truyền lượng từ quần xã đến môi trường vô sinh (2) Bất kì gắn kết giữa sinh vật với sinh cảnh đủ để tạo thành chu trình sinh học hồn chỉnh xem hệ sinh thái (3) Trong hệ sinh thái, sinh vật phân giải gồm yếu loài sống dị dưỡng vi khuẩn, nấm… số vi sinh vật hóa tự dưỡng (4) Hệ sinh thái tự nhiên thường có tính ổn định cao thành phần lồi đa dạng hệ sinh thái nhân tạo A B C D Câu 25: Ở lồi cừu, đực có kiểu gen SS Ss qui định tính trạng có sừng, kiểu gen ss qui định tính trạng khơng sừng, có kiểu gen SS quy định tính trạng có sừng, Ss ss qui định tính trạng khơng sừng Thế hệ xuất phát (P) cho giao phối cừu đực có sừng, F cho cừu không sừng Phát biểu sau không đúng? A Cừu khơng sừng F1 có kiểu gen Ss B Khả thu cừu có sừng phép lai P 1/4 C Khả thu cừu đực có sừng phép lai P 1/2 D Tỉ lệ kiểu hình thu phép lai P 50% có sừng: 50% khơng sừng Câu 26: Ở ruồi giấm, xét tế bào có kiểu gen Aa Bd XDY thực q trình giảm phân Theo lí thuyết, số loại bD giao tử tối thiểu tối đa là: A 16 B C 12 D Câu 27: Một nhóm tế bào sinh tinh với cặp gen dị hợp nằm cặp NST thường qua vùng chín để thực giảm phân Trong số 1800 tinh trùng tạo có 256 tinh trùng xác định có gen bị hốn vị Cho khơng có đột biến xảy ra, mặt lý thuyết, số tế bào thực giảm phân số tế bào sinh tinh khơng xảy hoán vị gen là: A 128 B 194 C 386 D 322 Câu 28: Trong trình giảm phân người mẹ, lần phân bào I, nhiễm sắc thể phân ly bình thường lần phân bào II, 50% số tế bào có tượng khơng phân ly nhiễm sắc thể giới tính Q trình giảm phân TCD ƠN LUYỆN 2018 Page người bố bình thường, khơng có đột biến xảy Người vợ mang thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng nhiễm sắc thể là: A 5/8 B 3/7 C 3/8 D 4/7 Câu 29: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử F1 là: 1:1:1:1:4:4 (2) F1 có tối đa 12 kiểu gen kiểu hình (3) Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F 37/144 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 1/4 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 A B C D Câu 30: Ở lồi động vật, lơcut A nằm NST thường qui định tính trạng màu mắt có alen có quan hệ trội lặn hồn tồn Tiến hành hai phép lai sau: Có phát biểu sau đúng? (1) Thứ tự từ trội đến lặn đỏ → nâu → vàng →t rắng (2) Các cá thể hai phép lai P mang kiểu gen dị hợp (3) F1 hai phép lai có kiểu gen với tỉ lệ : : (4) Nếu lấy mắt nâu P phép lai lai với hai mắt vàng P phép lai tỉ lệ mắt nâu thu 50% A B C D Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím Sự biểu màu sắc hoa phụ thuộc vào gen có alen (B b) nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi kiểu gen có alen B hoa có màu, kiểu gen khơng có alen B hoa khơng có màu (trắng) Cho giao phấn hoa tím với hoa trắng đời xuất kết sau đây? (1) 100% hoa tím (2) 100% đỏ (3) 100% trắng (4) hoa đỏ: hoa trắng (5) hoa tím: hoa trắng (6) hoa đỏ: hoa tím (7) hoa đỏ: hoa tím: hoa trắng (8) hoa đỏ: hoa tím: hoa trắng A 1, 2, 4, 5, 6, B 2, 3, 4, 5, 6, C 1, 3, 5, D 2, 4, 6, Câu 32: Ở loài thực vật, A quy định trội hoàn toàn so với a quy định chua; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Hai cặp gen quy định tính trạng liên kết khơng hồn tồn cặp NST thường Cho P: ♀ AB Ab x♂ Biết có 30% số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân có xảy hốn aB ab vị gen, tất tế bào sinh trứng khơng có thay đổi cấu trúc NST q trình giảm phân Trong trường hợp khơng xảy đột biến tính theo lý thuyết, kiểu hình ngọt, chín sớm F chiếm tỉ lệ: A 71,25% B 57,5% C 56,25% D 53,75% Câu 33: Bình người đàn ơng bình thường Bình kết hôn với Mai, sinh người trai tên Minh bị u xơ nang Khi Mai chết bệnh u xơ nang, Bình lấy Thu người bình thường, sinh đứa trai bình thường tên An Được tin Toàn anh Thu chết bệnh u xơ nang, người hàng xóm đưa nhiều nhận xét người gia đình khả sinh Bình Thu Các nhận xét sau: (1) Bệnh u xơ nang gặp chủ yếu nam giới (2) Bố mẹ Bình, Thu Mai người mang gen bệnh (3) Bình Thu có kiểu gen dị hợp (4) Xác suất An mang gen gây bệnh u xơ nang 3/5 (5) Xác suất để Bình Thu sinh gái thứ hai bị bệnh u xơ nang 1/6 Biết bố mẹ Bình, Mai Thu người bình thường Số nhận xét khơng xác là: A B C D Câu 34: Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ gồm alen A, a nằm nhiễm sắc thể số 1, cặp gen thứ hai gồm alen B, b và cặp gen thứ ba gồm alen D, d nằm nhiễm sắc thể số cách 40cM, cặp gen thứ tư gồm alen E, e nằm cặp nhiễm sắc thể giới tính Nếu gen qui định tính trạng tính trạng trội trội hoàn toàn Cho phát biểu sau kết phép lai cặp bố mẹ (P): Aa Bd E bd X Y x aa XEXe bd bD (1) Có tối đa 32 kiểu gen 24 kiểu hình (2) Kiểu hình lặn tất tính trạng xuất hiện giới đực (3) Đời khơng có kiểu hình giống bố mẹ (4) Kiểu hình gồm tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 37,5% Các phát biểu là: A 3, B 1, C 1, 2, D 2, 3, Câu 35: Cho ruồi giấm chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu F đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên Tiếp tục cho F giao phối với nhau, F thu 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên; 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ; 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên Cho biết tính trạng TCD ƠN LUYỆN 2018 Page gen qui định, gen nằm NST giới tính X số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết giai đoạn phơi Có phát biểu sau đúng? (1) Tất ruồi mắt đỏ, cánh nguyên ruồi (2) Tất ruồi mang kiểu hình khác bố mẹ ruồi đực (3) Tần số hoán vị 36% (4) Tính theo lí thuyết, số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết 18 A B C D Câu 36: Ở lồi động vật có vú ngẫu phối, xét gen: Gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen có alen gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính vùng tương đồng Có phát biểu sau đúng? (1) Số kiểu gen tối đa quần thể 1332 (3) Số kiểu gen dị hợp tất cặp gen quần thể 162 (2) Số kiểu gen đồng hợp tối đa quần thể 36 (4) Số kiểu giao phối tối đa quần thể 11232 A B C D Câu 37: Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ gen A qui định trội hoàn toàn so với gen a qui định hoa trắng, gen quy định tính trạng nằm NST thường Cho có kiểu hình khác giao phấn với F 1, sau cho F1 ngẫu phối liên tiếp đến F4 thu 180 hoa trắng 140 hoa đỏ Chọn ngẫu nhiên hoa đỏ F4 cho tự thụ phấn, giả sử F chứa hạt xác suất để hạt đem gieo mọc thành hoa đỏ là: A 50,45% B 18,46% C 36,16% D 22,07% Câu 38: Ở loài thực vật, tiến hành phép lai : - Phép lai : Cho P chủng lai với F1-1 tồn hoa đỏ Cho F1-1 lai phân tích, tỉ lệ trắng: đỏ - Phép lai 2: Cho cá thể P chủng khác cặp gen tương phản lai với nhau, F 1-2 đồng loạt hoa đỏ, thân cao Cho F1-2 lai phân tích, F2-2 thu loại kiểu hình là: hoa đỏ, thân cao; hoa đỏ, thân thấp; hoa trắng, thân cao hoa trắng, thân thấp; đó, hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 20% Biết tính trạng chiều cao cặp gen qui định Theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ, thân cao F 2-2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 20% B 30% C 45% D 5% Câu 39: Sự di truyền bệnh P người alen quy định thể qua sơ đồ phả hệ Các chữ cho biết nhóm máu tương ứng người Biết di truyền bệnh P độc lập với di truyền nhóm máu, q trình giảm phân bình thường khơng có đột biến xảy Có kết luận sau đúng? (1) Chưa thể xác định xác kiểu gen bệnh P người phả hệ (2) Có tối đa người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu (3) Xác suất để cặp vợ chồng (7) (8) hệ (II) sinh trai có nhóm máu A khơng bị bệnh P 11/144 (4) Xác suất để cặp vợ chồng (7) (8) hệ (II) sinh trai gái có nhóm máu A bị bệnh P 1/2592 A B C D Câu 40: Biết hoán vị gen xảy tất locus giới ABDe FgH AbDe FGh Phép lai: ♂ x ♀ cho đời tối đa kiểu gen? abdE fgH abDe FGh A 1204 kiểu gen B 568 kiểu gen C 2048 kiểu gen D 1508 kiểu gen -HẾT -1C 11B 21B 31A TCD 2D 12C 22D 32D 3A 13A 23A 33C 4A 14C 24A 34C ĐÁP ÁN 5A 6C 15B 16A 25D 26B 35A 36D ÔN LUYỆN 2018 7B 17D 27D 37A 8B 18C 28B 38B 9B 19B 29C 39A 10B 20D 30C 40D Page ... 12: Khi nói giới hạn sinh thái, điều sau không đúng? A Sinh vật sinh trưởng phát triển tốt khoảng thu n lợi bên giới hạn sinh thái B Lồi sống vùng xích đạo thường có giới hạn sinh thái nhiệt độ... đồng hóa sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật sản xuất sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275 x10 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28 x10 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21 x 104 kcal; sinh. .. biểu sau hệ sinh thái không đúng? (1) Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất nhóm có khả truyền lượng từ quần xã đến môi trường vô sinh (2) Bất kì gắn kết giữa sinh vật với sinh cảnh đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT MON SINH HOC , DE THI THU THPT MON SINH HOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay