DE THI THU HAU LOC 1 2018

17 43 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:44

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I Trang 1200.01/4 - Mã đề: 11200.0116411200.0116132280 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THPTQG LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn Sinh học Mã đề: 144 Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Số báo danh: Câu Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen AaBBDd tạo tối đa bao B C D nhiêu loại giao tử? A Câu Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp tARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã D Phiên mã tổng hợp mARN Câu Trong cấu tạo xinap hóa học, phận có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm A màng trước xinap B khe xinap C chùy xinap D màng sau xinap Câu Trong hệ tuần hoàn động vật thuộc lớp thú, loại mạch thường có huyết áp lớn A động mạch chủ B tĩnh mạch C mao mạch D động mạch vừa Câu Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Bệnh bạch tạng B Hội chứng AIDS C Bệnh máu khó đơng D Hội chứng Đao Câu Xét phép lai: AaBbDd x aaBbdd Nếu gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn cho B C D đời có số loại kiểu hình A Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Đột biến B Giao phối ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen a quần thể A 0,3 B 0,5 C 0,4 D 0,6 bao nhiêu? Câu Các khác lồi có cấu tạo hoa khác nên chúng thường không thụ phấn cho Đây ví dụ dạng cách li A sinh thái B thời gian (mùa vụ) C học D tập tính Câu 10 Thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau A Tế bào chất B Mạch gỗ C Đai Caspari D Mạch rây Câu 11 Một loài động vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, ba? (1) AaaBbDdEe (2) ABbDdEe (3) AaBBbDdEe (4) AaBbDdEe (5) AaBbDdEEe (6) AaBbDddEe A B C D Câu 12 Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? (1) Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3) Tiết kiệm nguồn nước (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A B C D Câu 13 Ở người, có loại hoocmon loại sau tham gia điều hòa lượng Glucozo máu (1) Hoocmon Insulin (2) Hoocmon glucagon (3) Hoocmon Aldosteron (4) Hoocmon progesteron A B C D Câu 14 Những quan hệ ln có lồi có lợi lồi có hại? A kí sinh- vật chủ, ức chế-cảm nhiễm B kí sinh-vật chủ, sinh vật ăn sinh vật khác C cộng sinh, kí sinh-vật chủ D hội sinh, vật ăn thịt-con mồi Câu 15 Giả sử ăn loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Các tạo từ phương pháp nuôi cấy mô có đặc tính di truyền giống giống với mẹ B Nếu đem nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa thu có kiểu gen AaBB Trang 2200.01/4 - Mã đề: 22200.0116422200.0116132280 C Nếu gieo hạt thu có kiểu gen đồng hợp tử trội gen D Nếu chiết cành từ đem trồng, người ta thu có kiểu gen AaBb Câu 16 Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch pôlinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A ADN pôlimeraza B ARNpôlimeraza C Ligaza D Restrictaza Câu 17 Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở phân tử mARN, tất ribôxôm tiến hành đọc mã từ điểm xác định (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hoá mARN (3) Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (4) Nếu biết trình tự nucleotit gen biết trình tự axitaimin chuỗi polipeptit A B C D Câu 18 Trong quang hợp, chất nhận CO2 pha tối A PEG Ribulozo-1,5-điP B PEG AOA C PEP Ribulozo-1,5-điP D PEP APG Câu 19 Cho chất sau (1) Giberelin (2) Xitokinin ( 3) Xitocrom (4) Phitocrom Chất có tác dụng kích thích hoa A (1), (4) B (3), (4) C (1), (2), (3), (4) D (4) Câu 20 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh loài diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 21 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể B Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp C Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen D Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen Câu 22 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau, có phép lai cho đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? (1) AaBb × Aabb (2) AaBB × aaBb (3) Aabb × aaBb (4) aaBb × aaBb A B C D Câu 23 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp B Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất loài vi khuẩn C Sinh vật kí sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải D Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô Câu 24 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh lồi A làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng cá thể lồi Câu 25 Trong q trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A tạo kiểu gen thích nghi B tạo kiểu hình thích nghi C ngăn cản giao phối tự do, thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc Trang 3200.01/4 - Mã đề: 33200.0116433200.0116132280 D sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Câu 26 Trong hình thành lồi mới, cách li địa lí khơng có vai trò A Ngăn cản giao phối tự do, củng cố tăng cường phân hoá vốn gen quần thể bị chia cắt B Là điều kiện cần thiết để phân hoá tích luỹ biến dị theo hướng khác C Qui định hướng chọn lọc cụ thể quần thể cách li nhau, nhân tố chọn lọc kiểu gen thích nghi D Góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể cách li Câu 27 Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có hai alen Cho hai (P) chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 28 Alen A có chiều dài 510 nm có 3600 liên kết hidro Alen A bị đột biến thành alen a Cặp alen Aa nhân đôi lần cần môi trường cung cấp 3597 X 5403 T Có phát biểu sau đúng? (1) Alen A có 900 nuclêơtit loại G (2) Alen a có 600 nuclêơtit loại X (3) Đột biến cặp nuclêôtit làm cho alen A trở thành alen a (4) Alen A có chiều dài chiều dài alen a A B C D Câu 29 Khi nói chứng tiến hóa, có kết luận sau (1) Sự tương đồng nhiều đặc điểm cấp tế bào cho thấy lồi trái đất có chung tổ tiên (2) Hai lồi chung nguồn gốc tất đặc điểm giải phẫu quan tương đồng với (3) Các loài trái đất có chung tổ tiên nên đặc điểm sinh học phân tử cấu trúc ADN, cấu trúc protein giống (4) Sự tương tự số đặc điểm giải phẫu loài chứng cho thấy chúng tiến hóa từ lồi tổ tiên Có kết luận A B C D Câu 30 Trong quần xã sinh vật xét loài sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, bụi, cỏ thức ăn hươu, sâu, bọ ngựa Trong phát biểu sau quần xã này, có phát biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài có mắt xích (2) Hươu sâu loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ làm tăng số lượng sâu A B C D Câu 31 Ở lồi thực vật, cho F1 có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn F2 có loại kiểu hình khác nhau, có 51% hạt vàng, trơn Biết gen quy định tính trạng q trình sinh giao tử đực giao tử diễn Cho hạt vàng, trơn F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F3 kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 61% B 0,61% C 0,30% D 52% Câu 32 Khi nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo đại, kết luận không A Phần lớn tất alen trội có hại CLTN loại bỏ, alen lặn có hại giữ lại B CLTN khơng có khả tạo kiểu gen thích nghi có khả tạo kiểu hình thích nghi C CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen D Áp lực CLTN mạnh tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi nhanh Câu 33 Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm NST thường có alen trội lặn hồn tồn, gen quy định mù màu có alen nằm NST X vùng khơng tương đồng Nam Mai có tóc quăn khơng bị mù màu; Nam có anh trai tóc thẳng, bị mù màu Ơng bà ngoại anh trai, chị gái mẹ Nam, bố, Trang 4200.01/4 - Mã đề: 44200.0116444200.0116132280 mẹ Nam có tóc quăn, khơng bị mù màu Mai có anh trai tóc thẳng bị mù màu, bố mẹ Mai có tóc quăn khơng bị mù màu Mai Nam kết với Biết khơng có đột biến Cho kết luận sau (1) Trong hai gia đình có người biết chắn kiểu gen (2) Alen quy định hình dạng tóc thẳng lặn (3) Xác suất sinh trai tóc thẳng, khơng bị mù màu vợ chồng Nam Mai 1/72 (4) Có người gia đình Nam có kiểu gen đồng hợp cặp gen B C D Số kết luận A Câu 34 Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc 0,2AABb : 0,4AaBb : 0,2aaBb : 0,2Aabb Biết gen quy định tính trạng gen trội trội hoàn toàn Cho kết luận sau (1) Tỉ lệ kiểu gen aabb hệ F1 0,125 (2) Tỉ lệ kiểu gen AaBb F2 5,625% (3) Tỉ lệ kiểu hình A-B- F2 9/32 (4) Số loại kiểu gen F1 (5) Số loại kiểu gen F2 32 (6) Số loại kiểu hình F1 F2 A B C D Số kết luận Câu 35 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân thấp Hai cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,3Ab/ab: 0,3Ab/aB: 0,4ab/ab Biết cá thể có kiểu hình hoa trắng, thân thấp khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, sau hệ tỉ lệ hoa trắng, thân cao là: A 25% B 37,5% C 12,5% D 50% Câu 36 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; kiểu gen aabb quy định hoa trắng; kiểu gen lại quy định hoa vàng Trong quần thể cân di truyền, tần số alen A 0,7; tỉ lệ hoa trắng 3,24% (1) Tần số alen B b 0,6; 0,4 (2) Các kiểu hình lại quần thể 58,24% hoa đỏ; 38,52% hoa vàng; 3,24% hoa trắng (3) Tần số kiểu gen AaBb (P) 20,16% (4) Loại bỏ tất hoa trắng hoa vàng khỏi quần thể, sau cho cá thể lại giao phấn ngẫu nhiên với F1, hoa trắng chiếm tỉ lệ 75% B C D Có phương án A Câu 37 Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn dài F2 giao phấn ngẫu nhiên với Về mặt lí thuyết, F3 phân tính kiểu hình theo tỉ lệ A dẹt: tròn: dài B dẹt: 32 tròn: dài C 32 dẹt: tròn: dài D dẹt: tròn: dài Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB (1) Kiểu gen (P) Dd (2) Ở Fa có loại kiểu gen ab (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 39 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hồn tồn; tần số hốn vị Ab Ab D d d Y, kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ lệ gen A B 20% Xét phép lai X X aB E E  ab X E A 45% B 40% C 35% D 22,5% Câu 40 Cho P: (XX) lông dài, đen chủng lai với đực (XY) lông ngắn, trắng Tất F1 lông dài, đen Lai phân tích đực F1 thu Fa có tỉ lệ: dài, đen: ngắn, đen: đực ngắn, trắng Biết màu sắc cặp gen gồm alen quy định Cho F1 giao phối với nhau, số dài, đen số đực chiếm tỷ lệ A 2/3 B 1/3 C 1/4 D 4/9 HẾT SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I Trang 5200.01/4 - Mã đề: 55200.0116455200.0116132280 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THPTQG LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn Sinh học Mã đề: 178 Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Số báo danh: Câu Thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau A Tế bào chất B Mạch rây C Đai Caspari D Mạch gỗ Câu Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Hội chứng AIDS B Hội chứng Đao C Bệnh bạch tạng D Bệnh máu khó đơng Câu Trong hệ tuần hoàn động vật thuộc lớp thú, loại mạch thường có huyết áp lớn A tĩnh mạch B động mạch vừa C động mạch chủ D mao mạch Câu Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài ngun thiên nhiên? (1) Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3) Tiết kiệm nguồn nước (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A B C D Câu Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen a quần thể A 0,6 B 0,4 C 0,3 D 0,5 bao nhiêu? Câu Xét phép lai: AaBbDd x aaBbdd Nếu gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn cho B C D đời có số loại kiểu hình A Câu Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Dịch mã B Phiên mã tổng hợp tARN C Phiên mã tổng hợp mARN D Nhân đơi ADN Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Đột biến B Giao phối ngẫu nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu Một loài động vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, ba? (1) AaaBbDdEe (2) ABbDdEe (3) AaBBbDdEe (4) AaBbDdEe (5) AaBbDdEEe (6) AaBbDddEe A B C D Câu 10 Trong cấu tạo xinap hóa học, phận có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm A màng sau xinap B khe xinap C màng trước xinap D chùy xinap Câu 11 Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen AaBBDd tạo tối đa bao A B C D nhiêu loại giao tử? Câu 12 Các khác loài có cấu tạo hoa khác nên chúng thường khơng thụ phấn cho Đây ví dụ dạng cách li A học B tập tính C thời gian (mùa vụ) D sinh thái Câu 13 Ở người, có loại hoocmon loại sau tham gia điều hòa lượng Glucozo máu (1) Hoocmon Insulin (2) Hoocmon glucagon (3) Hoocmon Aldosteron (4) Hoocmon progesteron A B C D Câu 14 Những quan hệ ln có lồi có lợi lồi có hại? A hội sinh, vật ăn thịt-con mồi B kí sinh-vật chủ, sinh vật ăn sinh vật khác C cộng sinh, kí sinh-vật chủ D kí sinh- vật chủ, ức chế-cảm nhiễm Câu 15 Giả sử ăn loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu chiết cành từ đem trồng, người ta thu có kiểu gen AaBb B Nếu đem nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa thu có kiểu gen AaBB Trang 6200.01/4 - Mã đề: 66200.0116466200.0116132280 C Các tạo từ phương pháp ni cấy mơ có đặc tính di truyền giống giống với mẹ D Nếu gieo hạt thu có kiểu gen đồng hợp tử trội gen Câu 16 Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch pôlinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A ARNpôlimeraza B ADN pơlimeraza C Ligaza D Restrictaza Câu 17 Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở phân tử mARN, tất ribôxôm tiến hành đọc mã từ điểm xác định (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hố mARN (3) Các ribơxơm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (4) Nếu biết trình tự nucleotit gen biết trình tự axitaimin chuỗi polipeptit A B C D Câu 18 Trong quang hợp, chất nhận CO2 pha tối A PEP Ribulozo-1,5-điP B PEP APG C PEG AOA D PEG Ribulozo-1,5-điP Câu 19 Cho chất sau (1) Giberelin (2) Xitokinin ( 3) Xitocrom (4) Phitocrom Chất có tác dụng kích thích hoa A (4) B (1), (2), (3), (4) C (3), (4) D (1), (4) Câu 20 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh lồi diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 21 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp B Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit gen C Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể D Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen Câu 22 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau, có phép lai cho đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? (1) AaBb × Aabb (2) AaBB × aaBb (3) Aabb × aaBb (4) aaBb × aaBb A B C D Câu 23 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp B Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất lồi vi khuẩn C Sinh vật kí sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải D Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô Câu 24 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh lồi A làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm gia tăng số lượng cá thể loài C làm cho loài bị tiêu diệt D làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh Câu 25 Trong trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A ngăn cản giao phối tự do, thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc Trang 7200.01/4 - Mã đề: 77200.0116477200.0116132280 B tạo kiểu gen thích nghi C sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi D tạo kiểu hình thích nghi Câu 26 Trong hình thành lồi mới, cách li địa lí khơng có vai trò A Ngăn cản giao phối tự do, củng cố tăng cường phân hoá vốn gen quần thể bị chia cắt B Là điều kiện cần thiết để phân hố tích luỹ biến dị theo hướng khác C Góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể cách li D Qui định hướng chọn lọc cụ thể quần thể cách li nhau, nhân tố chọn lọc kiểu gen thích nghi Câu 27 Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có hai alen Cho hai (P) chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 28 Alen A có chiều dài 510 nm có 3600 liên kết hidro Alen A bị đột biến thành alen a Cặp alen Aa nhân đôi lần cần môi trường cung cấp 3597 X 5403 T Có phát biểu sau đúng? (1) Alen A có 900 nuclêơtit loại G (2) Alen a có 600 nuclêơtit loại X (3) Đột biến cặp nuclêôtit làm cho alen A trở thành alen a (4) Alen A có chiều dài chiều dài alen a A B C D Câu 29 Khi nói chứng tiến hóa, có kết luận sau (1) Sự tương đồng nhiều đặc điểm cấp tế bào cho thấy loài trái đất có chung tổ tiên (2) Hai lồi chung nguồn gốc tất đặc điểm giải phẫu quan tương đồng với (3) Các lồi trái đất có chung tổ tiên nên đặc điểm sinh học phân tử cấu trúc ADN, cấu trúc protein giống (4) Sự tương tự số đặc điểm giải phẫu loài chứng cho thấy chúng tiến hóa từ lồi tổ tiên A B C D Có kết luận Câu 30 Trong quần xã sinh vật xét loài sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, bụi, cỏ thức ăn hươu, sâu, bọ ngựa Trong phát biểu sau quần xã này, có phát biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài có mắt xích (2) Hươu sâu loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ làm tăng số lượng sâu A B C D Câu 31 Ở loài thực vật, cho F1 có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn F2 có loại kiểu hình khác nhau, có 51% hạt vàng, trơn Biết gen quy định tính trạng q trình sinh giao tử đực giao tử diễn Cho hạt vàng, trơn F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F3 kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,61% B 61% C 52% D 0,30% Câu 32 Khi nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo đại, kết luận không A Áp lực CLTN mạnh tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi nhanh B CLTN khơng có khả tạo kiểu gen thích nghi có khả tạo kiểu hình thích nghi C CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình mà khơng tác động trực tiếp lên kiểu gen D Phần lớn tất alen trội có hại CLTN loại bỏ, alen lặn có hại giữ lại Câu 33 Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm NST thường có alen trội lặn hồn tồn, gen quy định mù màu có alen nằm NST X vùng không tương đồng Nam Mai có tóc quăn khơng bị mù màu; Nam có anh trai tóc thẳng, bị mù màu Ơng bà ngoại anh trai, chị gái mẹ Nam, bố, Trang 8200.01/4 - Mã đề: 88200.0116488200.0116132280 mẹ Nam có tóc quăn, khơng bị mù màu Mai có anh trai tóc thẳng bị mù màu, bố mẹ Mai có tóc quăn khơng bị mù màu Mai Nam kết với Biết khơng có đột biến Cho kết luận sau (1) Trong hai gia đình có người biết chắn kiểu gen (2) Alen quy định hình dạng tóc thẳng lặn (3) Xác suất sinh trai tóc thẳng, không bị mù màu vợ chồng Nam Mai 1/72 (4) Có người gia đình Nam có kiểu gen đồng hợp cặp gen B C D Số kết luận A Câu 34 Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc 0,2AABb : 0,4AaBb : 0,2aaBb : 0,2Aabb Biết gen quy định tính trạng gen trội trội hoàn toàn Cho kết luận sau: (1) Tỉ lệ kiểu gen aabb hệ F1 0,125 (2) Tỉ lệ kiểu gen AaBb F2 5,625% (3) Tỉ lệ kiểu hình A-B- F2 9/32 (4) Số loại kiểu gen F1 (5) Số loại kiểu gen F2 32 (6) Số loại kiểu hình F1 F2 B C D Số kết luận A Câu 35 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân thấp Hai cặp gen nằm cặp NST liên kết hồn tồn Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,3Ab/ab: 0,3Ab/aB: 0,4ab/ab Biết cá thể có kiểu hình hoa trắng, thân thấp khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, sau hệ tỉ lệ hoa trắng, thân cao là: A 25% B 37,5% C 50% D 12,5% Câu 36 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; kiểu gen aabb quy định hoa trắng; kiểu gen lại quy định hoa vàng Trong quần thể cân di truyền, tần số alen A 0,7; tỉ lệ hoa trắng 3,24% (1) Tần số alen B b 0,6; 0,4 (2) Các kiểu hình lại quần thể 58,24% hoa đỏ; 38,52% hoa vàng; 3,24% hoa trắng (3) Tần số kiểu gen AaBb (P) 20,16% (4) Loại bỏ tất hoa trắng hoa vàng khỏi quần thể, sau cho cá thể lại giao phấn ngẫu nhiên với F1, hoa trắng chiếm tỉ lệ 75% B C D Có phương án A Câu 37 Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn dài F2 giao phấn ngẫu nhiên với Về mặt lí thuyết, F3 phân tính kiểu hình theo tỉ lệ A dẹt: tròn: dài B dẹt: tròn: dài C dẹt: 32 tròn: dài D 32 dẹt: tròn: dài Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB (1) Kiểu gen (P) Dd (2) Ở Fa có loại kiểu gen ab (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 39 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hoàn toàn; tần số hốn vị Ab Ab D d d Y, kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ lệ gen A B 20% Xét phép lai X X aB E E  ab X E A 35% B 22,5% C 45% D 40% Câu 40 Cho P: (XX) lông dài, đen chủng lai với đực (XY) lông ngắn, trắng Tất F1 lông dài, đen Lai phân tích đực F1 thu Fa có tỉ lệ: dài, đen: ngắn, đen: đực ngắn, trắng Biết màu sắc cặp gen gồm alen quy định Cho F1 giao phối với nhau, số dài, đen số đực chiếm tỷ lệ A 1/3 B 1/4 C 4/9 D 2/3 HẾT SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I Trang 9200.01/4 - Mã đề: 99200.0116499200.0116132280 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THPTQG LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn Sinh học Mã đề: 212 Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Số báo danh: Câu Các khác lồi có cấu tạo hoa khác nên chúng thường không thụ phấn cho Đây ví dụ dạng cách li A sinh thái B học C thời gian (mùa vụ) D tập tính Câu Trong hệ tuần hoàn động vật thuộc lớp thú, loại mạch thường có huyết áp lớn A động mạch vừa B mao mạch C tĩnh mạch D động mạch chủ Câu Xét phép lai: AaBbDd x aaBbdd Nếu gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn cho B C D đời có số loại kiểu hình A Câu Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen AaBBDd tạo tối đa bao B C D nhiêu loại giao tử? A Câu Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp tARN B Phiên mã tổng hợp mARN C Dịch mã D Nhân đôi ADN Câu Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,4 C 0,6 D 0,3 bao nhiêu? Câu Trong cấu tạo xinap hóa học, phận có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm A khe xinap B chùy xinap C màng trước xinap D màng sau xinap Câu Thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau A Mạch gỗ B Đai Caspari C Tế bào chất D Mạch rây Câu Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? (1) Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3) Tiết kiệm nguồn nước (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A B C D Câu 10 Một loài động vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, ba? (1) AaaBbDdEe (2) ABbDdEe (3) AaBBbDdEe (4) AaBbDdEe (5) AaBbDdEEe (6) AaBbDddEe A B C D Câu 11 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối ngẫu nhiên Câu 12 Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Bệnh bạch tạng B Hội chứng AIDS C Bệnh máu khó đơng D Hội chứng Đao Câu 13 Ở người, có loại hoocmon loại sau tham gia điều hòa lượng Glucozo máu (1) Hoocmon Insulin (2) Hoocmon glucagon (3) Hoocmon Aldosteron (4) Hoocmon progesteron A B C D Câu 14 Những quan hệ ln có lồi có lợi lồi có hại? A kí sinh- vật chủ, ức chế-cảm nhiễm B hội sinh, vật ăn thịt-con mồi C kí sinh-vật chủ, sinh vật ăn sinh vật khác D cộng sinh, kí sinh-vật chủ Câu 15 Giả sử ăn lồi thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu gieo hạt thu có kiểu gen đồng hợp tử trội gen B Các tạo từ phương pháp nuôi cấy mơ có đặc tính di truyền giống giống với mẹ C Nếu chiết cành từ đem trồng, người ta thu có kiểu gen AaBb Trang 10200.01/4 - Mã đề: 1010200.011641010200.0116132280 D Nếu đem nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa thu có kiểu gen AaBB Câu 16 Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch pôlinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A Restrictaza B ADN pôlimeraza C ARNpôlimeraza D Ligaza Câu 17 Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở phân tử mARN, tất ribôxôm tiến hành đọc mã từ điểm xác định (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hoá mARN (3) Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (4) Nếu biết trình tự nucleotit gen biết trình tự axitaimin chuỗi polipeptit A B C D Câu 18 Trong quang hợp, chất nhận CO2 pha tối A PEG AOA B PEP Ribulozo-1,5-điP C PEP APG D PEG Ribulozo-1,5-điP Câu 19 Cho chất sau (1) Giberelin (2) Xitokinin ( 3) Xitocrom (4) Phitocrom Chất có tác dụng kích thích hoa A (1), (2), (3), (4) B (3), (4) C (4) D (1), (4) Câu 20 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh lồi diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh loài giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 21 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể B Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen C Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp D Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen Câu 22 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau, có phép lai cho đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? (1) AaBb × Aabb (2) AaBB × aaBb (3) Aabb × aaBb (4) aaBb × aaBb A B C D Câu 23 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Sinh vật kí sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải B Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất loài vi khuẩn C Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô D Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 24 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh lồi A làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng cá thể loài Câu 25 Trong q trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A tạo kiểu hình thích nghi B tạo kiểu gen thích nghi Trang 11200.01/4 - Mã đề: 1111200.011641111200.0116132280 C ngăn cản giao phối tự do, thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc D sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Câu 26 Trong hình thành lồi mới, cách li địa lí khơng có vai trò A Ngăn cản giao phối tự do, củng cố tăng cường phân hố vốn gen quần thể bị chia cắt B Qui định hướng chọn lọc cụ thể quần thể cách li nhau, nhân tố chọn lọc kiểu gen thích nghi C Là điều kiện cần thiết để phân hố tích luỹ biến dị theo hướng khác D Góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể cách li Câu 27 Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có hai alen Cho hai (P) chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen khơng phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 28 Alen A có chiều dài 510 nm có 3600 liên kết hidro Alen A bị đột biến thành alen a Cặp alen Aa nhân đôi lần cần môi trường cung cấp 3597 X 5403 T Có phát biểu sau đúng? (1) Alen A có 900 nuclêơtit loại G (2) Alen a có 600 nuclêôtit loại X (3) Đột biến cặp nuclêôtit làm cho alen A trở thành alen a (4) Alen A có chiều dài chiều dài alen a A B C D Câu 29 Khi nói chứng tiến hóa, có kết luận sau (1) Sự tương đồng nhiều đặc điểm cấp tế bào cho thấy lồi trái đất có chung tổ tiên (2) Hai lồi chung nguồn gốc tất đặc điểm giải phẫu quan tương đồng với (3) Các lồi trái đất có chung tổ tiên nên đặc điểm sinh học phân tử cấu trúc ADN, cấu trúc protein giống (4) Sự tương tự số đặc điểm giải phẫu loài chứng cho thấy chúng tiến hóa từ lồi tổ tiên B C D Có kết luận A Câu 30 Trong quần xã sinh vật xét loài sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, bụi, cỏ thức ăn hươu, sâu, bọ ngựa Trong phát biểu sau quần xã này, có phát biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài có mắt xích (2) Hươu sâu lồi thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ làm tăng số lượng sâu A B C D Câu 31 Ở loài thực vật, cho F1 có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn F2 có loại kiểu hình khác nhau, có 51% hạt vàng, trơn Biết gen quy định tính trạng trình sinh giao tử đực giao tử diễn Cho hạt vàng, trơn F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F3 kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 61% B 0,61% C 52% D 0,30% Câu 32 Khi nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo đại, kết luận không A CLTN khơng có khả tạo kiểu gen thích nghi có khả tạo kiểu hình thích nghi B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen C Áp lực CLTN mạnh tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi nhanh D Phần lớn tất alen trội có hại CLTN loại bỏ, alen lặn có hại giữ lại Câu 33 Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm NST thường có alen trội lặn hồn tồn, gen quy định mù màu có alen nằm NST X vùng không tương đồng Nam Mai có tóc quăn khơng bị mù màu; Nam có anh trai tóc thẳng, bị mù màu Ông bà ngoại anh trai, chị gái mẹ Nam, bố, mẹ Nam có tóc quăn, khơng bị mù màu Mai có anh trai tóc thẳng bị mù màu, bố mẹ Mai có tóc quăn khơng bị mù màu Mai Nam kết với Biết khơng có đột biến Trang 12200.01/4 - Mã đề: 1212200.011641212200.0116132280 Cho kết luận sau (1) Trong hai gia đình có người biết chắn kiểu gen (2) Alen quy định hình dạng tóc thẳng lặn (3) Xác suất sinh trai tóc thẳng, khơng bị mù màu vợ chồng Nam Mai 1/72 (4) Có người gia đình Nam có kiểu gen đồng hợp cặp gen B C D Số kết luận A Câu 34 Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc 0,2AABb : 0,4AaBb : 0,2aaBb : 0,2Aabb Biết gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Cho kết luận sau: (1) Tỉ lệ kiểu gen aabb hệ F1 0,125 (2) Tỉ lệ kiểu gen AaBb F2 5,625% (3) Tỉ lệ kiểu hình A-B- F2 9/32 (4) Số loại kiểu gen F1 (5) Số loại kiểu gen F2 32 (6) Số loại kiểu hình F1 F2 A B C D Số kết luận Câu 35 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân thấp Hai cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,3Ab/ab: 0,3Ab/aB: 0,4ab/ab Biết cá thể có kiểu hình hoa trắng, thân thấp khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, sau hệ tỉ lệ hoa trắng, thân cao là: A 12,5% B 25% C 50% D 37,5% Câu 36 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; kiểu gen aabb quy định hoa trắng; kiểu gen lại quy định hoa vàng Trong quần thể cân di truyền, tần số alen A 0,7; tỉ lệ hoa trắng 3,24% (1) Tần số alen B b 0,6; 0,4 (2) Các kiểu hình lại quần thể 58,24% hoa đỏ; 38,52% hoa vàng; 3,24% hoa trắng (3) Tần số kiểu gen AaBb (P) 20,16% (4) Loại bỏ tất hoa trắng hoa vàng khỏi quần thể, sau cho cá thể lại giao phấn ngẫu nhiên với F1, hoa trắng chiếm tỉ lệ 75% B C D Có phương án A Câu 37 Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn dài F2 giao phấn ngẫu nhiên với Về mặt lí thuyết, F3 phân tính kiểu hình theo tỉ lệ A dẹt: 32 tròn: dài B dẹt: tròn: dài C dẹt: tròn: dài D 32 dẹt: tròn: dài Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB (1) Kiểu gen (P) Dd (2) Ở Fa có loại kiểu gen ab (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 39 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hoàn tồn; tần số hốn vị Ab Ab D d d Y, kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ lệ gen A B 20% Xét phép lai X X aB E E  ab X E A 40% B 45% C 22,5% D 35% Câu 40 Cho P: (XX) lông dài, đen chủng lai với đực (XY) lông ngắn, trắng Tất F1 lơng dài, đen Lai phân tích đực F1 thu Fa có tỉ lệ: dài, đen: ngắn, đen: đực ngắn, trắng Biết màu sắc cặp gen gồm alen quy định Cho F1 giao phối với nhau, số dài, đen số đực chiếm tỷ lệ A 2/3 B 1/4 C 4/9 D 1/3 HẾT SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I Trang 13200.01/4 - Mã đề: 1313200.011641313200.0116132280 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THPTQG LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn Sinh học Mã đề: 246 Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Số báo danh: Câu Theo lí thuyết, q trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen AaBBDd tạo tối đa bao B C D nhiêu loại giao tử? A Câu Thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau A Đai Caspari B Mạch gỗ C Mạch rây D Tế bào chất Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Giao phối ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu Trong cấu tạo xinap hóa học, phận có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm B màng sau xinap C màng trước xinap D khe xinap A chùy xinap Câu Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Bệnh bạch tạng B Hội chứng AIDS C Hội chứng Đao D Bệnh máu khó đơng Câu Các khác lồi có cấu tạo hoa khác nên chúng thường khơng thụ phấn cho Đây ví dụ dạng cách li A học B thời gian (mùa vụ) C sinh thái D tập tính Câu Xét phép lai: AaBbDd x aaBbdd Nếu gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn cho B C D đời có số loại kiểu hình A Câu Trong hệ tuần hoàn động vật thuộc lớp thú, loại mạch thường có huyết áp lớn A động mạch chủ B động mạch vừa C mao mạch D tĩnh mạch Câu Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Dịch mã B Phiên mã tổng hợp tARN C Nhân đôi ADN D Phiên mã tổng hợp mARN Câu 10 Một lồi động vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, ba? (1) AaaBbDdEe (2) ABbDdEe (3) AaBBbDdEe (4) AaBbDdEe (5) AaBbDdEEe (6) AaBbDddEe A B C D Câu 11 Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen a quần thể A 0,6 B 0,4 C 0,5 D 0,3 bao nhiêu? Câu 12 Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài ngun thiên nhiên? (1) Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3) Tiết kiệm nguồn nước (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A B C D Câu 13 Ở người, có loại hoocmon loại sau tham gia điều hòa lượng Glucozo máu (1) Hoocmon Insulin (2) Hoocmon glucagon (3) Hoocmon Aldosteron (4) Hoocmon progesteron A B C D Câu 14 Những quan hệ ln có lồi có lợi lồi có hại? A hội sinh, vật ăn thịt-con mồi B kí sinh- vật chủ, ức chế-cảm nhiễm C kí sinh-vật chủ, sinh vật ăn sinh vật khác D cộng sinh, kí sinh-vật chủ Câu 15 Giả sử ăn loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu chiết cành từ đem trồng, người ta thu có kiểu gen AaBb B Các tạo từ phương pháp nuôi cấy mô có đặc tính di truyền giống giống với mẹ Trang 14200.01/4 - Mã đề: 1414200.011641414200.0116132280 C Nếu đem nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa thu có kiểu gen AaBB D Nếu gieo hạt thu có kiểu gen đồng hợp tử trội gen Câu 16 Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch pôlinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A ADN pôlimeraza B ARNpôlimeraza C Restrictaza D Ligaza Câu 17 Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở phân tử mARN, tất ribôxôm tiến hành đọc mã từ điểm xác định (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hoá mARN (3) Các ribôxôm trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu gặp ba kết thúc (4) Nếu biết trình tự nucleotit gen biết trình tự axitaimin chuỗi polipeptit A B C D Câu 18 Trong quang hợp, chất nhận CO2 pha tối A PEG AOA B PEG Ribulozo-1,5-điP C PEP APG D PEP Ribulozo-1,5-điP Câu 19 Cho chất sau (1) Giberelin (2) Xitokinin ( 3) Xitocrom (4) Phitocrom Chất có tác dụng kích thích hoa A (1), (2), (3), (4) B (3), (4) C (1), (4) D (4) Câu 20 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh loài diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 21 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể B Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen C Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen D Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp Câu 22 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau, có phép lai cho đời có số thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? (1) AaBb × Aabb (2) AaBB × aaBb (3) Aabb × aaBb (4) aaBb × aaBb A B C D Câu 23 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Sinh vật tiêu thụ bậc thuộc bậc dinh dưỡng cấp B Nấm hoại sinh số nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô C Sinh vật kí sinh hoại sinh coi sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất bao gồm thực vật, tảo tất loài vi khuẩn Câu 24 Khi sinh cảnh tồn nhiều lồi gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh lồi A làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm gia tăng số lượng cá thể loài D làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh Câu 25 Trong trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò A tạo kiểu hình thích nghi Trang 15200.01/4 - Mã đề: 1515200.011641515200.0116132280 B tạo kiểu gen thích nghi C sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi D ngăn cản giao phối tự do, thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc Câu 26 Trong hình thành lồi mới, cách li địa lí khơng có vai trò A Qui định hướng chọn lọc cụ thể quần thể cách li nhau, nhân tố chọn lọc kiểu gen thích nghi B Ngăn cản giao phối tự do, củng cố tăng cường phân hố vốn gen quần thể bị chia cắt C Là điều kiện cần thiết để phân hố tích luỹ biến dị theo hướng khác D Góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể cách li Câu 27 Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có hai alen Cho hai (P) chủng có kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 28 Alen A có chiều dài 510 nm có 3600 liên kết hidro Alen A bị đột biến thành alen a Cặp alen Aa nhân đôi lần cần môi trường cung cấp 3597 X 5403 T Có phát biểu sau đúng? (1) Alen A có 900 nuclêơtit loại G (2) Alen a có 600 nuclêơtit loại X (3) Đột biến cặp nuclêôtit làm cho alen A trở thành alen a (4) Alen A có chiều dài chiều dài alen a A B C D Câu 29 Khi nói chứng tiến hóa, có kết luận sau (1) Sự tương đồng nhiều đặc điểm cấp tế bào cho thấy lồi trái đất có chung tổ tiên (2) Hai lồi chung nguồn gốc tất đặc điểm giải phẫu quan tương đồng với (3) Các loài trái đất có chung tổ tiên nên đặc điểm sinh học phân tử cấu trúc ADN, cấu trúc protein giống (4) Sự tương tự số đặc điểm giải phẫu loài chứng cho thấy chúng tiến hóa từ lồi tổ tiên B C D Có kết luận A Câu 30 Trong quần xã sinh vật xét loài sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, bụi, cỏ thức ăn hươu, sâu, bọ ngựa Trong phát biểu sau quần xã này, có phát biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn dài có mắt xích (2) Hươu sâu loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ làm tăng số lượng sâu A B C D Câu 31 Ở lồi thực vật, cho F1 có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn F2 có loại kiểu hình khác nhau, có 51% hạt vàng, trơn Biết gen quy định tính trạng q trình sinh giao tử đực giao tử diễn Cho hạt vàng, trơn F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F3 kiểu hình hạt xanh, nhăn mong đợi chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,30% B 52% C 61% D 0,61% Câu 32 Khi nói chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo đại, kết luận không A CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình mà không tác động trực tiếp lên kiểu gen B Áp lực CLTN mạnh tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi nhanh C Phần lớn tất alen trội có hại CLTN loại bỏ, alen lặn có hại giữ lại D CLTN khơng có khả tạo kiểu gen thích nghi có khả tạo kiểu hình thích nghi Câu 33 Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm NST thường có alen trội lặn hồn tồn, gen quy định mù màu có alen nằm NST X vùng khơng tương đồng Nam Mai có tóc quăn khơng bị mù màu; Nam có anh trai tóc thẳng, bị mù màu Ơng bà ngoại anh trai, chị gái mẹ Nam, bố, Trang 16200.01/4 - Mã đề: 1616200.011641616200.0116132280 mẹ Nam có tóc quăn, khơng bị mù màu Mai có anh trai tóc thẳng bị mù màu, bố mẹ Mai có tóc quăn không bị mù màu Mai Nam kết với Biết khơng có đột biến Cho kết luận sau (1) Trong hai gia đình có người biết chắn kiểu gen (2) Alen quy định hình dạng tóc thẳng lặn (3) Xác suất sinh trai tóc thẳng, khơng bị mù màu vợ chồng Nam Mai 1/72 (4) Có người gia đình Nam có kiểu gen đồng hợp cặp gen B C D Số kết luận A Câu 34 Quần thể tự thụ phấn ban đầu (P) có cấu trúc 0,2AABb : 0,4AaBb : 0,2aaBb : 0,2Aabb Biết gen quy định tính trạng gen trội trội hoàn toàn Cho kết luận sau (1) Tỉ lệ kiểu gen aabb hệ F1 0,125 (2) Tỉ lệ kiểu gen AaBb F2 5,625% (3) Tỉ lệ kiểu hình A-B- F2 9/32 (4) Số loại kiểu gen F1 (5) Số loại kiểu gen F2 32 (6) Số loại kiểu hình F1 F2 B C D Số kết luận A Câu 35 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân thấp Hai cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,3Ab/ab: 0,3Ab/aB: 0,4ab/ab Biết cá thể có kiểu hình hoa trắng, thân thấp khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, sau hệ tỉ lệ hoa trắng, thân cao là: A 37,5% B 12,5% C 25% D 50% Câu 36 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; kiểu gen aabb quy định hoa trắng; kiểu gen lại quy định hoa vàng Trong quần thể cân di truyền, tần số alen A 0,7; tỉ lệ hoa trắng 3,24% (1) Tần số alen B b 0,6; 0,4 (2) Các kiểu hình lại quần thể 58,24% hoa đỏ; 38,52% hoa vàng; 3,24% hoa trắng (3) Tần số kiểu gen AaBb (P) 20,16% (4) Loại bỏ tất hoa trắng hoa vàng khỏi quần thể, sau cho cá thể lại giao phấn ngẫu nhiên với F1, hoa trắng chiếm tỉ lệ 75% B C D Có phương án A Câu 37 Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F1 đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn dài F2 giao phấn ngẫu nhiên với Về mặt lí thuyết, F3 phân tính kiểu hình theo tỉ lệ A dẹt: 32 tròn: dài B dẹt: tròn: dài C dẹt: tròn: dài D 32 dẹt: tròn: dài Câu 38 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? AB (1) Kiểu gen (P) Dd (2) Ở Fa có loại kiểu gen ab (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 39 Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hồn tồn; tần số hốn vị Ab Ab D d d Y, kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ lệ gen A B 20% Xét phép lai X X aB E E  ab X E A 40% B 45% C 35% D 22,5% Câu 40 Cho P: (XX) lông dài, đen chủng lai với đực (XY) lông ngắn, trắng Tất F1 lơng dài, đen Lai phân tích đực F1 thu Fa có tỉ lệ: dài, đen: ngắn, đen: đực ngắn, trắng Biết màu sắc cặp gen gồm alen quy định Cho F1 giao phối với nhau, số dài, đen số đực chiếm tỷ lệ A 2/3 B 4/9 C 1/3 D 1/4 HẾT Trang 17200.01/4 - Mã đề: 1717200.011641717200.0116132280 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn Sinh học Thời gian 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh Số báo danh: SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I Đáp án mã đề: 144 01 D; 02 C; 03 D; 04 A; 05 D; 06 A; 07 C; 08 D; 09 C; 10 B; 11 B; 12 D; 13 A; 14 B; 15 B; 16 B; 17 C; 18 C; 19 A; 20 A; 21 C; 22 A; 23 D; 24 A; 25 D; 26 C; 27 A; 28 C; 29 A; 30 D; 31 B; 32 B; 33 B; 34 C; 35 C; 36 A; 37 B; 38 D; 39 D; 40 B; Đáp án mã đề: 178 01 D; 02 B; 03 C; 04 A; 05 A; 06 C; 07 A; 08 D; 09 D; 10 A; 11 C; 12 A; 13 C; 14 B; 15 B; 16 A; 17 D; 18 A; 19 D; 20 B; 21 B; 22 D; 23 D; 24 A; 25 C; 26 D; 27 C; 28 D; 29 B; 30 C; 31 A; 32 B; 33 C; 34 C; 35 D; 36 B; 37 C; 38 B; 39 B; 40 A; Đáp án mã đề: 212 01 B; 02 D; 03 A; 04 A; 05 C; 06 C; 07 D; 08 A; 09 D; 10 C; 11 A; 12 D; 13 D; 14 C; 15 D; 16 C; 17 D; 18 B; 19 D; 20 A; 21 B; 22 B; 23 C; 24 A; 25 D; 26 B; 27 A; 28 C; 29 B; 30 B; 31 B; 32 A; 33 B; 34 B; 35 A; 36 C; 37 A; 38 C; 39 C; 40 D; Đáp án mã đề: 246 01 C; 02 B; 03 D; 04 B; 05 C; 06 A; 07 D; 08 A; 09 A; 10 A; 11 A; 12 C; 13 A; 14 C; 15 C; 16 B; 17 C; 18 D; 19 C; 20 B; 21 C; 22 B; 23 B; 24 A; 25 C; 26 A; 27 D; 28 D; 29 B; 30 C; 31 D; 32 D; 33 B; 34 A; 35 B; 36 B; 37 A; 38 D; 39 D; 40 C; ... nhiên có vai trò A tạo kiểu hình thích nghi B tạo kiểu gen thích nghi Trang 11 200. 01/ 4 - Mã đề: 11 112 00. 011 6 411 112 00. 011 613 2280 C ngăn cản giao phối tự do, thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc... đề: 14 4 01 D; 02 C; 03 D; 04 A; 05 D; 06 A; 07 C; 08 D; 09 C; 10 B; 11 B; 12 D; 13 A; 14 B; 15 B; 16 B; 17 C; 18 C; 19 A; 20 A; 21 C; 22 A; 23 D; 24 A; 25 D; 26 C; 27 A; 28 C; 29 A; 30 D; 31 B;... đề: 17 8 01 D; 02 B; 03 C; 04 A; 05 A; 06 C; 07 A; 08 D; 09 D; 10 A; 11 C; 12 A; 13 C; 14 B; 15 B; 16 A; 17 D; 18 A; 19 D; 20 B; 21 B; 22 D; 23 D; 24 A; 25 C; 26 D; 27 C; 28 D; 29 B; 30 C; 31 A;
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU HAU LOC 1 2018 , DE THI THU HAU LOC 1 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay