Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông cửu long

188 22 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:42

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU THOA VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU THOA VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH BÙI QUANG DŨNG HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 5 Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 10 1.1 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu nước ngồi 10 1.2 Các nghiên cứu nước ruộng đất nông dân đồng sông Cửu Long 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VỀ RUỘNG ĐẤT 39 2.1 Các lý thuyết sử dụng luận án 39 2.2 Những quan điểm đạo Đảng vấn đề ruộng đất 49 2.3 Khung phân tích 55 2.4 Các khái niệm 56 2.5 Điểm nghiên cứu 66 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG QUAN HỆ RUỘNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN HĨA NƠNG DÂN TẠI XÃ THUỘC TỈNH LONG AN 71 3.1 Một vài đặc trưng nông hộ với sở hữu ruộng đất 71 3.2 Nguồn gốc sở hữu ruộng đất việc sử dụng 79 3.3 Lao động dịch chuyển lao động 86 3.4 Hoạt động sản xuất nông nghiệp người nông dân 95 3.5 Thu nhập hộ gia đình 103 CHƯƠNG PHÂN HĨA NƠNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 110 4.1 Thực trạng mua bán tích tụ ruộng đất 110 4.2 Đất nông nghiệp khác biệt nông hộ 116 4.3 Hiện tượng xuất cư nông thôn tầng lớp “công nhân nông nghiệp” 128 4.4 Nghề nghiệp dự định chuyển đổi nghề nghiệp 132 4.5 Những thay đổi lối sống 142 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 167 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐBSH Đồng sông Hồng CCRĐ Cải cách ruộng đất GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân KHXHVN Khoa học Xã hội Việt Nam TCTK Tổng cục thống kê VHLSS Khảo sát Điều tra mức sống dân cư Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp, nông dân gắn liền với ruộng đất hai nhân tố quan trọng xã hội nông thôn Ruộng đất người nông dân vừa nơi canh tác tạo sản phẩm tiêu dùng, tạo cải tích lũy tài sản thừa kế Trong giai đoạn lịch sử, đất đai nói chung ruộng đất người nơng dân nói riêng ln câu chuyện trung tâm hành động, mâu thuẫn xung đột trị Đầu kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc diễn khắp nơi giới, Việt Nam với vấn đề “Ruộng đất cho dân cày” lực hút quan trọng, hấp dẫn để người nông dân thay đổi tâm thức theo cách mạng Tình hình phát triển nơng nghiệp Việt Nam thập niên 80 kỷ XX đánh dấu sách cải cách nơng nghiệp Nhà nước Đầu tiên Chỉ thị 100 Ban Bí thư Trung ương Đảng, sau Nghị 10 Bộ Chính trị, ban hành tháng -1988, đổi quản lý nơng nghiệp, theo ruộng đất bước giao cho người dân quản lý Nội dung quan trọng Khoán 10 thừa nhận hộ nông dân đơn vị tự chủ sản xuất nông nghiệp, khôi phục lại vị lâu kinh tế hộ gia đình, vốn gần bị xóa bỏ suốt 30 năm tập thể hóa nơng nghiệp Người nơng dân giao quyền sử dụng đất từ 10 năm đến 15 năm, tự bán lại phần nơng sản vượt ngồi sản lượng khoán Chỉ thời gian tương đối ngắn, kinh tế nông thôn chuyển biến mạnh mặt thể chế: từ việc phổ biến hợp tác xã nơng nghiệp với hệ thống kiểm sốt chặt chẽ sang hình thức kinh tế thị trường tự Các cải cách tiến hành bối cảnh độ từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế dựa quan hệ thị trường mang lại nhiều hội đầy thách thức nơng dân, khơng khó khăn đặt trước phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam Lợi ích kinh tế tác nhân phát triển tham gia vào hệ thống kinh tế xã hội ngày trở nên khác biệt, chí trở nên xung đột Bất bình đẳng tăng nhanh có nguy dẫn tới bất ổn xã hội, khơng có cam kết trị thực hữu hiệu Q trình thực cơng nghiệp hố, đại hoá ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn, có ruộng đất Việc thu hồi phần lớn diện tích đất nơng nghiệp người dân để đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp; trung tâm thương mại - du lịch - dịch vụ; khu đô thị; hạ tầng giao thông; sân golf… làm cho người dân khơng đất để sản xuất nơng nghiệp, khơng có việc làm sau bị thu hồi đất để ổn định sống Nhiều gia đình nơng dân rời bỏ nơng thơn, tìm kiếm khoản thu nhập phi nông nghiệp vùng nông thôn đô thị khác, nhiều vấn đề xã hội xuất hiện: tình trạng bất bình đẳng thành thị nơng thơn, phân hóa nơng dân, tình trạng bỏ ruộng đất di cư … Theo thống kê hàng năm hầu hết tỉnh, thành phố nước có xung đột ruộng đất, tỉnh thành phía Nam, đặc biệt Đồng sông Cửu Long đặc điểm địa lý khí hậu, đất đai phì nhiêu, đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ cao nên tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột ruộng đất xảy tương đối phức tạp [12] Quá trình giải số vụ xung đột ruộng đất cho thấy số nơi cấp uỷ, quyền bị vơ hiệu hố, khơng thể lãnh đạo điều hành, kiểm sốt tình hình, nói người dân khơng nghe; số đối tượng q khích đập phá trụ sở công quyền, nhà tài sản công dân, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật Nhiều vụ không giải dứt điểm, để kéo dài tích tụ thành vấn đề lớn, từ vài người xung đột kéo theo đơng người, chí hình thành tổ chức khiếu kiện, trở thành vấn đề xã hội phức tạp Trong định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020, Việt Nam mong muốn trở thành nước công nghiệp, đặc biệt khu vực phía Nam có vai trò quan trọng vùng kinh tế lớn nước Vùng đồng sông Cửu Long “vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, hoa nước, góp phần quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia, đóng góp lớn vào xuất nông, thủy sản nước” [112] Trong bối cảnh thực tiễn sách nói trên, việc nghiên cứu phương diện khoa học xã hội vấn đề ruộng đất nói chung đồng sơng Cửu Long quan trọng Nghiên cứu vấn đề cách thấu đáo cung cấp giải pháp sách quan trọng cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn Do giới hạn nguồn lực thời gian, Luận án giới hạn việc nghiên cứu vấn đề ruộng đất địa bàn tỉnh Long An Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tình hình ruộng đất, nông dân đồng sông Cửu Long, thông qua trường hợp tỉnh Long An; làm rõ thực trạng quan hệ ruộng đất cấu xã hội địa bàn nghiên cứu sở đề xuất số kiến nghị giải pháp để phát triển nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh Long An nói riêng đồng sơng Cửu Long nói chung 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu xuất phẩm liên quan tới vấn đề ruộng đất Việt Nam nói chung đồng sơng Cửu Long nói riêng; Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu; Phân tích tình hình xu hướng cấu xã hội gắn liền với quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu; Đề xuất kiến nghị giải pháp tình hình quan hệ ruộng đất địa bàn nghiên cứu, mở rộng cho đồng sông Cửu Long Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án “ vấn đề ruộng đất ”, hiểu cụ thể tình hình quan hệ ruộng đất, cấu xã hội điểm nghiên cứu Không gian: Nghiên cứu 02 xã, xã An Vĩnh Ngãi thuộc thành phố Tân An xã Tân Lân thuộc huyện Cần Đước tỉnh Long An Lý tác giả luận án lựa chọn tỉnh Long An: Tỉnh Long An có vị trí địa lý đặc biệt vừa nằm vùng đồng sông Cửu Long vừa thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam Tỉnh Long An xác định vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam Với vị cửa ngõ nối liền hai vùng, tỉnh Long An vùng đệm khu vực phát triển nhanh Tp HCM khu vực châu thổ đồng sông Cửu Long kinh tế, môi trường, phát triển bền vững Thành phố Tân An trung tâm trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật tỉnh Long An Thành phố vừa nằm đà phát triển địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa cửa ngõ kinh tế tỉnh đồng Sông Cửu Long, có trục giao thơng thủy chạy qua trung tâm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62 sông Vàm cỏ Tây Huyện Cần Đước nằm phía Đơng Nam, thuộc vùng Hạ tỉnh Long An, huyện ven biển, ba phía bao bọc sơng Rạch Cát sơng Vàm Cỏ Có Quốc lộ 50 nối với Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh miền Tây; Huyện Cần Đước có hệ thống giao thông đường sông, rạch thuận tiện việc di chuyển vận chuyển hàng hóa, đặc biệt huyện Cần Đước cửa ngõ giao thông huyết mạch Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh đồng sông Cửu Long Thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2010 - 2016 đồng sông Cửu Long Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề ruộng đất Luận án vận dụng lý thuyết xã hội học luận giải vấn đề ruộng đất địa bàn nghiên cứu, tỉnh Long An, mở rộng đồng sông Cửu Long Đường lối chủ trương Đảng Nhà nước nông nghiệp, nông thôn nông dân coi quan điểm tảng giúp cho việc luận giải vấn đề đặt từ thực tiễn quan hệ ruộng đất cấu xã hội nơng thơn Long An nói riêng tồn vùng sơng Cửu Long nói chung 4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Phân tích tài liệu có sẵn: Là tài liệu thu thập từ báo cáo tổng kết, nghiên cứu có tài liệu khác liên quan đến đề tài Sử dụng phân tích liệu từ nghiên cứu trước đó: Nghiên cứu Bất bình đẳng mức sống nơng thơn Việt Nam qua sử dụng quản lý đất đai nay; Điều tra mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS) từ năm 1992 đến năm 2012 khu vực nông thôn nước; Các nghiên cứu khác đất đai Điều tra bảng hỏi: Nghiên cứu tiến hành dựa điều tra bảng hỏi cấu trúc với 500 hộ gia đình 02 xã thuộc tỉnh Long An Một bảng hỏi thiết kế gồm nội dung sau: Thông tin chung hộ gia đình; Tình hình đất đai, lao động sản xuất hộ gia đình; 3.Tình hình thu nhập chi tiêu hộ gia đình; Điều kiện sinh hoạt tiện nghi hộ gia đình Bảng hỏi thiết kế cho việc hỏi đáp trực tiếp điều tra viên người trả lời Cuộc vấn diễn nơi người trả lời, khơng gian thoải mái khơng có xuất người thứ ba Trung bình bảng hỏi thực khoảng 40-50 phút Điều tra viên gồm nhà nghiên cứu cộng tác viên cán địa phương, chủ yếu cấp huyện, số trường hợp cán cấp xã Tất điều tra viên tập huấn việc tiếp cận người trả lời, giới thiệu nghiên cứu, hiểu nội dung câu hỏi biết cách đặt câu hỏi giải thích câu hỏi cho người trả lời (trong trường hợp cần thiết) Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn tiến hành với người am hiểu tình hình địa phương (lãnh đạo xã, ấp, người già có uy tín, trưởng họ, cán ban ngành đoàn thể…) Nội dung vấn sâu tập trung làm rõ sâu vào nội dung liên quan vấn đề ruộng đất Tại xã, tiến hành vấn sâu với cấu sau: 02 lãnh đạo xã: 01 Bí thư 01 Chủ tịch; 01 trưởng ấp; 02 người (già) có uy tín, am hiểu tình hình địa phương; 02 trưởng họ; 01chủ tịch đoàn thể (mặt trận tổ quốc/hội phụ nữ/hội nơng dân/hội cựu chiến binh/đồn niên) Đất thuê/mượn lại: - xã - nơi khác m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 B9 Gia đình ơng/bà có máy móc, phương tiện sản xuất khơng? 1234- Trâu/bò Máy cày Máy bừa Máy xay xát 5- Xe thồ/bò/ngựa/cải 9- Máy tuốt lúa tiến 10- Máy gặt đập liên hợp 6- Xe công nông/Máy 11- Máy móc khác (ghi rõ):…………… kéo 12- Khơng có phương tiện kể 7- Máy bơm nước 8- Thuyền/Ghe B10 Những công việc nhằm phát triển kinh tế gia đình sau đây, chủ yếu đảm nhiệm? (mỗi công việc chọn 01 phương án) Chồng Vợ Con 15 tuổi Con 15 tuổi Người khác hộ Cha/ mẹ Không phù hợp a Trồng trọt b Chăn nuôi c Nghề tiểu thủ công d Nghề buôn bán e Đi làm thuê/mướn nghề nông f Đi làm thuê/mướn nghề khác g Tiền lương h.Tiền người nhà làm xa gửi i.Việc khác (ghi rõ)……… B11 Ơng/bà thử ước tính tổng số ngày cơng năm 2014 lao động hộ gia đình làm số ruộng đất mà gia đình canh tác: …… ngày công B12 Tổng số ngày công thuê mướn (nghề nông) năm 2014: … ngày công B13 Tổng số ngày công làm thuê (nghề nơng) lao động gia đình ơng/bà năm 2014 : …… ngày công 170 B14 Trong năm vừa qua, gia đình ơng/bà có vần đổi cơng (trao đổi lao động) và/hoặc hợp tác sản xuất/thuê mướn (trả tiền thuê phần hoàn toàn) với người và/hoặc tổ chức khơng? Người/Tổ chức Có Vần/Đổi cơng Hợp tác sản xuất/thuê mướn 2 2 2 Không/không phù hợp Hợp tác xã nông nghiệp Cửa hàng dịch vụ nông nghiệp Họ hàng Bạn bè Hàng xóm Hội/nhóm mà ơng/bà và/hoặc thành viên gia đình hội viên B15 Trong năm 2014, ơng/bà mua/đổi lúa giống chủ yếu ai? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Công ty nhà nước 4- Nông dân xã 2- Đại lí/Cửa hàng tư nhân (tư thương)5- Tổ chức/Cá nhân khác (ghi rõ): 3- Hợp tác xã 6- Không phải mua, giống lúa gia đình tơi B16 Gia đình ơng/bà áp dụng (những) kỹ thuật vào sản xuất? (có thể chọn NHIỀU phương án) 1- Giống trồng 7- Cách phòng trừ sâu bệnh cho trồng 2- Giống gia súc, gia cầm mới8- Cách phòng, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm 3- Giống thuỷ sản 9- Cách phòng, chữa bệnh cho thủy sản 4- Cách gieo trồng 10- Thức ăn/dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm 5- Cách sử dụng phân bón 11- Kỹ thuật khác (ghi rõ) 6- Thức ăn/dinh dưỡng cho thuỷ sản 12- Không áp dụng kĩ thuật CHUYỂN ĐẾN CÂU B18 B17 Ông/Bà biết (những) kĩ thuật từ đâu? 1- Trung tâm khuyến nông 6- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ NN 2- Trạm bảo vệ thực vật 7- Dự án phát triển 3- Chính quyền xã 8- Ti vi, đài, báo, sách 4- Hội, đoàn thể (nơng dân, phụ nữ…) 9- Hộ gia đình nơng dân khác 171 5- Hợp tác xã 10- Tổ chức/Người khác (ghi rõ) B18 Gia đình ơng/bà có bán lúa thu hoạch năm qua (2015) không? 1- Chúng bán hết thu hoạch 2- Chúng bán phần lớn, giữ lại phần để ăn 3- Chúng giữ lại chủ yếu để ăn, cần bán 4- Chúng không bán, để chi dùng gia đình  CHUYỂN ĐẾN CÂU C20 B19 Trong năm qua (2014), gia đình ơng/bà bán lúa thu hoạch cho chủ yếu? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Công ty nhà nước 4- Tư thương/thương lái xã 2- Công ty tư nhân 5- Người khác (ghi rõ): 3- Tư thương/thương lái nơi khác C THU NHẬP, CHI TIÊU C20 Ước tính khoản thu gia đình ơng/bà năm 2013 (chưa trừ chi phí sản xuất): 1-Trồng trọt (nghìn đồng) 2- Chăn nuôi (nghìn đồng) 3- Nghề tiểu thủ cơng (nghìn đồng) 4- Nghề buôn bán (nghìn đồng) 5- Đi làm mướn nghề nông (nghìn đồng) 6- Đi làm mướn nghề khác (nghìn đồng) 7- Tiền lương (nghìn đồng) 8- Tiền người nhà làm xa gửi (nghìn đồng) 9- Trợ cấp (chính sách ) (nghìn đồng) 10- Khoản khác (nghìn đồng) Tổng thu nhập hộ (ĐTV tự tính): (nghìn đồng) 172 C21 Xin ước tính khoản chi tiêu hộ gia đình ơng/bà năm 2015: (khơng kể khoản đầu tư mua sắm lớn mua đất, mua/xây nhà, mua ô tô/xe (gắn) máy ) Các khoản chi Tổng chi (nghìn đồng/năm) 1- Chi cho sản xuất 2- Lương thực, đồ uống, thuốc 3- Quần áo, giày dép 4- Tu sửa nhà cửa 5- Điện, nước, vệ sinh, chất đốt 6- Thiết bị, đồ dùng lâu bền 7- Khám chữa bệnh, bảo hiểm loại 8- Đi lại điện thoại 9- Đầu tư cho việc học 10- Nghỉ ngơi, du lịch 11- Các lễ hội làng, hiếu hỉ 12- Xây dựng đền, đình, chùa, miếu, nhà thờ… 13- Xây dựng sở hạ tầng (trường, trạm, đường, v.v.) 14- Đóng góp cho hội/đồn mà ơng/bà thành viên 15- Khác (ghi rõ) Tổng chi tiêu hộ (ĐTV tự tính) C22 Trong năm 2014, gia đình ơng/bà có phải vay mượn tiền khơng? Có Khơng  CHUYỂN ĐẾN CÂU C23 Lí vay mượn Nguồn vay/mượn (chọn 01 phương Tổng số tiền (nghìn án) đồng) Gia đình cha mẹ đẻ Gia đình cha mẹ vợ/chồng Bạn bè Người cho vay nặng lãi Ngân hàng Tổ chức tín dụng Nguồn vốn tổ chức trị-xã hội Các hội/đồn thể tự nguyện mà ông/bà thành viên Nguồn khác 1- Đầu tư cho sản xuất 2- Xây/Sửa nhà 3- Mua sắm vật dụng 173 lớn 4- Chi tiêu hàng ngày 5- Cho học 6- Khám chữa bệnh 7- Đình đám, hiểu, hỷ 8- Chi khác (ghi rõ) Tổng tiền vay (ĐTV tự tính) C23 Giả sử trường hợp có tiền tương đối lớn, ông/bà nghĩ ưu tiên dùng vào việc ? (có thể chọn tối đa ý) - xây nhà - mua đất khu vực đô thị - mua xe gắn máy - góp vốn vào sở kinh doanh - mua sắm đồ dùng, ti-vi - gửi tiền ngân hàng - mua thêm ruộng đất - cất giữ nhà để dự ph ng - đầu tư mở rộng sản xuất - ý khác : C24 Nếu có nhiều vốn liếng, ông/bà tiếp tục làm nghề nông hay muốn chuyển sang nghề khác ? - Vẫn tiếp tục làm nghề nông - Sẽ chuyển sang nghề khác - Chưa biết - Y kiến khác C25 Nếu muốn chuyển sang nghề khác, nghề :…… C26 Trong gia đình ơng/bà, có người thường làm nghề nông địa phương khác theo thời vụ, nhà lần ? Và có người làm thợ, cơng nhân, nhân viên, kinh doanh xa nhà lần? ……………………………… D ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT VÀ TIỆN NGHI TRONG GIA ĐÌNH D27 ĐTV quan sát, đánh giá điều kiện nhà NTL : 1- Kiên cố 3- Nhà khung gỗ lâu bền, mái 2- Bán kiên cố 4- Nhà đơn sơ D28 Tổng diện tích thực tế đất m2? m2 174 D29 Thửa đất đứng tên sổ đỏ? 1- Người trả lời 5- Con đẻ và/hoặc rể/dâu 2- Chồng/Vợ người trả lời 6- Nhà thuê 3- Cả hai vợ chồng 7- Đất chưa có sổ đỏ 4- Cha mẹ đẻ và/hoặc cha mẹ vợ/chồng 8- Khác (ghi rõ): D30 Loại nhà tắm gia đình sử dụng? 1- Phòng tắm nhà 3- Loại khác (ghi rõ): 2- Phòng tắm ngồi nhà 4- Khơng có nhà tắm D31 Loại nhà vệ sinh gia đình sử dụng? 1- Hố xí 4- Loại khác (ghi rõ): 2- Hố xí xổm 5- Khơng có hố xí 3- Hố xí thơ sơ D32 Nhà ơng/bà có điện khơng? 1- Có, dùng đồng hồ riêng 2- Có, dùng chung đồng hồ với hộ khác 3- Khơng có, nguồn thắp sáng khác (ghi rõ) D33 Nguồn nước dùng để ăn uống gia đình ông/bà là: (chọn 01 phương án) 1- Nước máy 5- Nước giếng đào 2- Nước mua (xi téc, bình, chai ) 6- Nước sông, hồ, ao 3- Nước mưa 7- Nguồn nước khác (ghi rõ): 4- Nước giếng khoan D34 Trong nhà ơng/bà có đồ dùng sau khơng? (ĐTV hỏi loại đồ một) Tên loại đồ dùng Tên loại đồ dùng 1- Ti-vi đen trắng 11- Ô tô chỗ (không kể xe công nông) 175 2- Ti-vi màu 12- Tủ lạnh 3- Đầu DVD/Video 13- Điều hồ nhiệt độ/Máy lạnh 4- Radio 14- Máy tính 5- Dàn radio-cát-xét 15- Máy giặt 6- Xe máy 16- Bếp ga 7- Điện thoại 17- Tủ đắt tiền 8- Điện thoại di động 18- Bình nóng lạnh 9- Kết nối internet 19- Truyền hình cáp 10- Xe tơ vận tải 20- Đồ dùng khác (ghi rõ): …… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ! 176 PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU 1.Họ tên người vân: Giới: Ti: Trình độ học vấn cao nhất: Tôn giáo: Ngành nghề nay: Nơi cư trú: Quận/Huyện Xã/Phường Họ tên người thực vân: Ngày vấn: tháng năm Địa điểm vấn: Những nội dung vấn: Ông/bà cho biết, trình phát triển kinh tế thị trường đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa có tác động đến đời sống gia đình ông/bà (tác động tích cực tác động tiêu cực) Trong năm qua địa phương nơi ông/bà sinh sống có chế, sách tác động làm cho kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt? Theo ơng/ bà ruộng đất có dẫn đến phân hóa giàu - nghèo hộ gia đình không? Trong năm vừa qua, nơi ông/bà sinh sống có biến đổi đời sống khơng? 177 Theo nhận xét ơng/bà quyền xã có biện pháp hỗ trợ tích cực cho sản xuất đời sống người dân ? Xin cho biết cụ thể Chính quyền xã nên có thêm hoạt động thiết thực để thúc đẩy sản xuất đời sống người dân địa phương? Theo ý kiến ông/bà, sách nhà nước nông nghiệp nên có thay đổi hay cải tổ để nâng cao đời sống kinh tế nơng dân? (Chính sách hạn điền…) Ông/bà nhận xét khả liên kết bốn nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học)? Theo ông/bà, làm cần làm để tăng cường mối liên kết gia đình nơng dân với doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp ? 178 PHỤ LỤC 3: ẢNH THỰC ĐỊA 179 180 181 182 183 184 ... nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin vấn đề ruộng đất Luận án vận dụng lý thuyết xã hội học luận giải vấn đề ruộng đất địa bàn nghiên cứu, tỉnh Long An, mở rộng đồng sông Cửu Long Đường lối chủ trương Đảng... để điều chỉnh ruộng đất giai đoạn Giới hạn nghiên cứu: Nhan đề luận án Hội đồng cho phép thực hiện: Vấn đề ruộng đất đồng sông Cửu long với giới hạn: nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An Do hạn... nghiên cứu đồng sơng Cửu Long, từ rút định hướng cho việc nghiên cứu vấn đề ruộng đất địa bàn chọn thuộc tỉnh Long An; Chương 2: Trình bày sở lý luận thực tiễn nghiên cứu vấn đề ruộng đất; Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông cửu long, Vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông cửu long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay