DE THI THU DAI HOC VINH LAN 1 NAM 2018 MOI NHAT

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN I Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Khi nói pha sáng quang hợp, phát biểu sau đúng? A Cần nguyên liệu ADP, NADPH H2O B Diễn chất lục lạp C Tạo sản phẩm ATP, NADPH O2 D Không cần ánh sáng, diễn tilacôit Câu 82: Khi nhận xét nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, điều khẳng định sau đúng? A Vùng đầu mút nhiễm sắc thể chứa gen quy định tuổi thọ tế bào B Các lồi khác ln có số lượng nhiễm sắc thể khác C Mỗi nhiễm sắc thể điển hình chứa trình tự nuclêơtit đặc biệt gọi tâm động D Bộ nhiễm sắc thể tế bào tồn thành cặp tương đồng Câu 83: Một đoạn gen vi khuẩn có trình tự nuclêơtit mạch mã hóa là: 5’-ATG GTX TTG TTA XGX GGG AAT-3’ Trình tự nuclêơtit sau phù hợp với trình tự mạch mARN phiên mã từ gen trên? A 3’-UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA- 5’ B 5’-UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA-3’ C 3’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-5’ D 5’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-3’ Câu 84: Ở người, hoocmơn có tác dụng làm giảm đường huyết A thyroxin B glucagon C proglucagon D insulin Câu 85: Khi tim bị cắt rời khỏi thể có khả A co dãn nhịp nhàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, ô xi nhiệt độ thích hợp B co bóp nhịp nhàng với chu kỳ 0,8 giây 75 chu kỳ tim phút tim bình thường C co bóp đẩy máu vào động mạch chủ động mạch phổi D co dãn tự động theo chu kỳ nhờ hệ dẫn truyền tự động tim Câu 86: Tính trạng máu khó đơng gen lặn a nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Ở gia đình, bố mẹ bình thường sinh trai bị máu khó đơng Kiểu gen bố mẹ A XAXa x XaY B XAXA x XAY C XAXa x XAY D XAXA x XaY De Câu 87: Cá thể mang kiểu gen Aa tối đa cho loại giao tử khơng xảy hốn vị gen? de A B C D Câu 88: Khi nói dinh dưỡng nitơ thực vật, phát biểu sau đúng? A Nitơ rễ hấp thụ từ môi trường dạng NH4+ NO3- B Cây trực tiếp hấp thụ nitơ hữu xác sinh vật C Cây hấp thụ nitơ phân tử D Nitơ thành phần cấu tạo prôtêin, lipit gluxit Câu 89: Hệ tuần hồn hở có A cá sấu, rùa, thằn lằn, rắn B ốc sên, trai, côn trùng, tôm C ếch đồng, ếch cây, cóc nhà, ễnh ương D chim bồ câu, vịt, chó, mèo Câu 90: Hóa thạch ghi nhận sống lâu đời khoảng năm trước? A 3,5 tỷ năm B 3,5 triệu năm C 5,0 tỷ năm D 5,0 triệu năm Câu 91: Khi nói chu trình sinh địa hóa, phát biểu sau đúng? A Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất tự nhiên B Cacbon vào chu trình dạng CO2 thơng qua hơ hấp C Thực vật hấp thụ nitơ dạng muối amơni (NH4+) nitrit (NO2-) D Chu trình sinh địa hóa làm cân vật chất sinh Câu 92: Q trình nước có vai trò A tạo độ mềm cho thực vật thân thảo B tạo lực hút phía để hút nước chất khống từ rễ lên C giúp thải khí CO2 qua nhanh D tạo điều kiện cho chất hữu vận chuyển xuống rễ Câu 93: Ở động vật nhai lại, ngăn dày có chức giống dày thú ăn thịt ăn tạp? A Dạ cỏ B Dạ tổ ong C Dạ múi khế D Dạ sách Câu 94: Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li tính trạng 1:1 đời kết phép lai sau đây? A Aa x Aa B AA x Aa C Aa x aa D AA x aa Câu 95: Cơđon sau khơng mã hóa axit amin? A 5’-AUG-3’ B 5’-UAA-3’ C 5’-AUU-3’ D 5’-UUU-3’ Câu 96: Trong gen, dạng đột biến sau gây hậu nghiêm trọng trường hợp lại? A Thêm cặp nuclêơtit vị trí số B Mất cặp nuclêôtit liên tiếp vị trí 15, 16, 17 C Thay cặp nuclêơtit vị trí số D Thay cặp nuclêơtit vị trí số 15 số 30 Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 97: Ở vùng biển Pêru, biến động số lượng cá cơm liên quan đến hoạt động tượng El-Nino kiểu biến động A không theo chu kỳ B theo chu kỳ ngày đêm C theo chu kỳ mùa D theo chu kỳ nhiều năm Câu 98: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số kiểu gen aa 0,16 Theo lí thuyết, tần số alen A quần thể A 0,4 B 0,32 C 0,6 D 0,48 Câu 99: Trong thí nghiệm phát hô hấp thực vật, đưa que diêm cháy vào bình chứa hạt sống nảy mầm, que diêm bị tắt Giải thích sau đúng? A Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm khơng cháy B Bình chứa hạt sống thiếu O2 hô hấp hút hết O2 C Bình chứa hạt sống hơ hấp thải nhiều O2 ức chế cháy D Bình chứa hạt sống cân áp suất khí làm que diêm tắt Câu 100: Phát biểu sau nói chọn lọc tự nhiên? A Chọn lọc tự nhiên trình ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên trì củng cố đột biến có lợi C Chọn lọc tự nhiên tạo nên đột biến có lợi D Con đường để loại bỏ đột biến có hại phải trải qua chọn lọc tự nhiên Câu 101: Một tế bào sinh tinh trùng lồi có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY tiến hành giảm phân tạo giao tử Nếu xảy phân li khơng bình thường cặp NST lần giảm phân 2, giao tử hình thành là: A XX, YY O B XX , XY O C XY O D XY X Câu 102: Khi nói đặc trưng quần thể, phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ đực/cái lồi ln 1/1 B Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm C Khi kích thước quần thể đạt tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể lớn D Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế quần thể có hình chữ S Câu 103: Một gen có chiều dài 0,51µm Tổng số liên kết hiđrơ gen 4050 Số nuclêôtit loại ađênin gen bao nhiêu? A 750 B 450 C 1500 D 1050 Câu 104: Có phát biểu nói đột biến gen sau đây? I Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch II Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Làm nhiều phân tử ADN IV Làm xuất alen quần thể V Một gen sau đột biến có chiều dài khơng đổi giảm liên kết hiđrô Gen bị đột biến thuộc dạng thay cặp A-T cặp G-X A B C D Câu 105: Có phát biểu nói đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể? I Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi nhóm gen liên kết II Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể III Cơn trùng mang đột biến chuyển đoạn sử dụng làm cơng cụ phòng trừ sâu bệnh IV Sự chuyển đoạn tương hỗ tạo thể đột biến đa bội A B C D Câu 106: Một đoạn gen có trình tự 5’-AGA GTX AAA GTX TXA XTX-3’ Sau xử lí với tác nhân gây đột biến, người ta thu trình tự đoạn gen đột biến 5’-AGA GTX AAA AGT XTX AXT-3’ Phát biểu sau nói dạng đột biến trên? A Một cặp nuclêôtit G-X thay cặp nuclêôtit A-T B Không xảy đột biến số ba C Một cặp nuclêôtit A-T thêm vào đoạn gen D Một cặp nuclêôtit G-X bị làm khỏi đoạn gen Câu 107: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau nói q trình tiến hóa nhỏ? A Tiến hóa nhỏ giúp hình thành đơn vị phân loại lồi B Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ lồi diễn biến khơng ngừng C Tiến hóa nhỏ diễn thời gian lịch sử lâu dài D Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể Câu 108: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Chim ăn sâu chim ăn hạt sống nên ổ sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn II Ổ sinh thái đặc trưng cho lồi III Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức bắt mồi lồi tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng IV Ổ sinh thái loài nơi loài A B C D Câu 109: Trong hồ Châu Phi có lồi cá khác màu sắc: lồi có màu đỏ, lồi có màu xám chúng cách li sinh sản với Tuy nhiên, ni lồi cá bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho thể Trang 2/4 - Mã đề thi 132 chúng có màu cá thể loài lại giao phối với sinh Hai lồi hình thành chế cách li sau đây? A Cách li sinh thái B Cách li học C Cách li địa lí D Cách li tập tính A B O Câu 110: Ở người, nhóm máu ABO gen có alen I , I , I quy định Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB, nhóm máu chắn khơng phải nhóm máu người bố? A Nhóm máu B B Nhóm máu AB C Nhóm máu O D Nhóm máu A Câu 111: Có biện pháp sau góp phần sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên? I Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh II Bảo tồn đa dạng sinh học III Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại nông nghiệp IV Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản A B C D AB Câu 112: Cơ thể mang kiểu gen Dd tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử Biết rằng, khoảng cách ab A B 40cM Trong trường hợp không xảy đột biến, tỉ lệ giao tử ABd tạo là: I 10% trường hợp hoán vị gen II 50% trường hợp liên kết hồn tồn III 15% trường hợp hốn vị gen IV 30% trường hợp hoán vị gen V 25% trường hợp liên kết hoàn toàn Số kết luận là: A B C D Câu 113: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái mô tả sơ đồ hình bên: Phân tích lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Chim ăn thịt sinh vật tiêu thụ bậc 2, bậc II Chim sâu, rắn thú ăn thịt khác bậc dinh dưỡng III Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích IV Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt thú ăn thịt gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt A B C D Câu 114: Khi nói diễn sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường II Diễn sinh thái xảy thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu, cạnh tranh gay gắt lồi quần xã, hoạt động khai thác tài nguyên người III Diễn thứ sinh diễn xuất môi trường có quần xã sinh vật phát triển hình thành nên quần xã tương đối ổn định IV Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật kết hình thành quần xã tương đối ổn định A B C D Câu 115: Ở loài động vật, cho lai có kiểu hình lơng đen, chân cao với đực lông trắng, chân thấp thu F1 100% lông lang trắng đen, chân cao Cho F1 lai với nhau, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% có lơng đen, chân cao : 45% lông lang trắng đen, chân cao : 5% lông lang trắng đen, chân thấp : 5% lông trắng, chân cao : 20% lơng trắng, chân thấp Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Màu sắc lông hai gen trội không alen tương tác với quy định II Xảy hoán vị bên với tần số 20% Trang 3/4 - Mã đề thi 132 III Có kiểu gen quy định kiểu hình lơng đen, chân cao IV Kiểu hình lơng đen, chân cao chủng chiếm tỉ lệ 20% A B C D Câu 116: Ở loài động vật, cho đực (X) lai với khác Quan sát tính trạng màu lơng, sau nhiều lứa đẻ, thu số lượng cá thể tương ứng với phép lai sau: Phép lai Lông xám Lông nâu Lông trắng 44 61 15 100 68 11 18 40 19 Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Con đực X có kiểu hình lơng trắng II Tính trạng màu lơng di truyền theo quy luật tương tác át chế III Kiểu hình lơng nâu tạo từ phép lai loại kiểu gen quy định IV Cho đực lông nâu phép lai giao phối với lông nâu phép lai 3, thu đời có 100% kiểu hình lơng nâu có xác suất 50% A B C D Câu 117: Gen m gen lặn quy định bệnh mù màu, d gen lặn quy định bệnh teo (M D gen trội tương ứng với tính trạng khơng mang bệnh) Các gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen Y Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bị bệnh mù màu, không bị bệnh teo Cho biết khơng có đột biến phát sinh khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen thể mẹ kiểu gen X DM X DM , X DM X dm , X DM X dM II Cặp vợ chồng sinh trai mắc bệnh III Trong tất trường hợp, gái sinh có kiểu hình bình thường IV Cặp vợ chồng khơng thể sinh trai bình thường, kiểu gen thể mẹ X dM X Dm A B C D Câu 118: Khi nghiên cứu tỉ lệ nhóm máu quần thể người thu kết 45% số người mang nhóm máu A, 21% số người mang nhóm máu B, 30% số người mang nhóm máu AB 4% số người mang nhóm máu O Giả sử quần thể nghiên cứu đạt trạng thái cân di truyền Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có 25% số người mang nhóm máu A có kiểu gen đồng hợp II Tần số alen IB 30% III Tần số kiểu gen IAIO 12% IV Tần số kiểu gen IBIO 9% V Tần số alen IO 20% A B C D Câu 119: Ở người, dái tai dính trội so với dái tai rời; vành tai nhiều lơng tính trạng gen nhiễm sắc thể Y, khơng có alen X quy định Một người có dái tai dính vành tai nhiều lơng kết với người có dái tai rời vành tai khơng có lơng Hai người có trai có dái tai dính vành tai nhiều lơng; trai có dái tai rời vành tai nhiều lơng; hai gái có dái tai dính Một gái kết với người có dái tai rời vành tai khơng có lơng Giả thiết cặp vợ chồng có hai trai hai lần sinh khác Theo lí thuyết, có phát biểu số phát biểu sau đây? I Cả hai có vành tai khơng có lơng 25% khả hai có dái tai dính II Khả hai có vành tai khơng có lơng, dái tai rời dái tai dính tương đương III Chắc chắn hai có dái tai dính vành tai khơng có lơng IV Cả hai có vành tai nhiều lơng 12,5% khả hai có dái tai dính A B C D Câu 120: Các nhà khoa học thực phép lai hai thể thực vật có kiểu gen dị hợp tử hai gen (A,a B,b) Biết rằng, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn; q trình giảm phân hình thành giao tử xảy hoán vị gen hai giới - Trường hợp 1: Hai gen (A,a) (B,b) nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng - Trường hợp 2: Hai gen (A,a) (B,b) nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Có phát biểu số phát biểu sau? I Tỉ lệ giao tử tạo hai trường hợp giống II Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng hai trường hợp III Số loại giao tử tạo hai trường hợp IV Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng hai trường hợp 9/16 tần số hoán vị gen 50% A B C D - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... trạng màu lông, sau nhiều lứa đẻ, thu số lượng cá thể tương ứng với phép lai sau: Phép lai Lông xám Lông nâu Lông trắng 44 61 15 10 0 68 11 18 40 19 Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Con... tương đối ổn định A B C D Câu 11 5: Ở loài động vật, cho lai có kiểu hình lơng đen, chân cao với đực lông trắng, chân thấp thu F1 10 0% lông lang trắng đen, chân cao Cho F1 lai với nhau, F2 có kiểu... tế quần thể có hình chữ S Câu 10 3: Một gen có chiều dài 0, 51 m Tổng số liên kết hiđrô gen 4050 Số nuclêôtit loại ađênin gen bao nhiêu? A 750 B 450 C 15 00 D 10 50 Câu 10 4: Có phát biểu nói đột biến
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU DAI HOC VINH LAN 1 NAM 2018 MOI NHAT , DE THI THU DAI HOC VINH LAN 1 NAM 2018 MOI NHAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay