De thi thu chuan nam 2018 co giai de 60

15 40 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:40

I Nhận biết Câu 1: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm tăng số lượng gen NST ? A Đảo đoạn B Chuyển đoạn NST C Lặp đoạn D Mất đoạn Câu 2: Trong thành tự sau đây, thành tựu n cơng nghệ tế bào? A Tạo giống lúa khả tổng hợp caroten hạt B Tạo giống dâu tằm tam bội suất cao C Tạo vi khuẩn Ecoli khả sản xuất insulin người D Tạo cừu Đô - ly Câu 3: Nội dung sau phù hợp với tính đặc hiệu mã di truyền? A Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba không đổi gối lên B Một ba mã hóa cho loại axit amin C Tất loài dùng chung mã di truyền D Nhiều ba khác xác định axit amin Câu 4: Tự thụ phấn bắt buộc thực vật làm A tăng tần số alen lặn, giảm tần số alen trội B tăng tần số kiểu gen dị hợp tử C giảm tần số alen lặn, tăng tần số alen trội D tăng tỉ lệ cá thể kiểu gen đồng hợp tử Câu 5: Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hóa sinh vật B Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 6: Nội dung sau nói nhân tố tiến hóa? A Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen B Các nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen C Các nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen D Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi làm thay đổi thành phần kiểu gen Câu 7: Trong tế bào sinh dưỡng người mắc hội chứng Tơcnơ số lượng nhiễm sắc thể Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 A 45 B 44 C 47 D 46 Câu 8: Những thành phần sau tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A ADN prôtêin B tARN prôtêin C rARN prôtêin D mARN prôtêin Câu 9: Đột biến phát sinh kết cặp không nhân đôi ADN guanine dạng (G +) đột biến gây nên tác nhân - brôm uraxin (5BU) làm: A thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác B thêm cặp nucleotit C thay cặp nucleotit G-X A-T D cặp nucleotit Câu 10: Con đường nước qua khí khổng đặc điểm là: A Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh C Vận tốc lớn, không điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng D Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 11: thể kiểu gen Ab với tần số hoán vị gen 10% Theo lý thuyết, tỉ aB lệ giao tử AB là: A 45% B 10% C 40% D 5% Câu 12: Dương xỉ phát triển mạnh vào thời kì sau đây? A Các bon (than đá) B Pecmi C Triat (tam điệp) D Kreta (phấn trắng) Câu 13: Hình thành lồi lai xa kèm đa bội hóa lồi đặc điểm với thể đột biến sau đây? A Thể lệch bội 2n -1 bội B Thể lệch bội 2n +1 C Thể dị đa D Thể tự đa bội Câu 14: Quần thể tiến hóa A quần thể đạt trạng thái cân B thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền quần thể không biến đổi qua hệ C thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền quần thể biến đổi qua hệ D kiểu hình thành phần kiểu hình quần thể biến đổi qua hệ II Thông hiểu Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Câu 15: Ở cà chua gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai sau cho F1 tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A AA x Aa B Aa x Aa C Aa x aa D Aa x aa Câu 16: Tạo giống phương pháp gây đột biến nhân tạo thường áp dụng với A vi sinh vật động vật B thực vật vi sinh vật C thực vật động vật D thực vật, vi sinh vật động vật Câu 17: Ở loài động vật, xét gen quy định màu mắt nằm NST thường alen Tiến hành phép lai: - Phép lai 1: mắt đỏ x mắt đỏ → F1:75% mắt đỏ : 25% mắt nâu - Phép lai 2: mắt vàng x mắt trắng → F1: 100% mắt vàng - Phép lai 3: mắt nâu x mắt vàng → F1 : 25% mắt trắng : 50% mắt nâu : 25% mắt vàng A Đỏ > nâu > vàng > trắng B vàng > nâu > đỏ > trắng C Nâu > đỏ > vàng > trắng D Nâu > vàng > đỏ > trắng Câu 18: Một quần thể giao phấn hoàn toàn ngẫu nhiên Alen A quy định khả nảy mầm đất kim loại nặng, alen a khơng khả nên hạt mang kiểu gen aa bị chết đất kim loại nặng Tiến hành gieo 100 hạt 20 hạt kiểu gen AA, 40 hạt kiểu gen Aa, 40 hạt kiểu gen aa đất kim loại nặng Các hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt với tỉ lệ cho hệ F1 Các F1 ngẫu phối tạo F2 Nếu khơng đột biến xảy ra, theo lí thuyết, tỉ lệ F2 nảy mầm kim loại nặng bao nhiêu? A 1/16 B 48/49 C 1/9 D 15/16 Câu 19: nội dung sau phù hợp nói nhân tố tiến hóa đột biến? (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ t h� nh b� i Dethithpt.com] cấp cho q trình tiến hóa [Ph� (3) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp thứ cấp cho q trình tiến hóa (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm A B C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Câu 20: Trong quần thể ngẫu phối, xét cặp gen gồm alen nằm nhiễm sắc thể thường, tần số xuất kiểu gen quần thể thời điểm nghiên cứu sau: Quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa hệ A 0,48 B 0,46 C 0,50 D 0,52 Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Hai alen A B thuộc nhóm liên kết cách 20cM Khi cho thể kiểu gen AB Dd tự thụ phấn Theo lý thuyết, kiểu hình đời F1 hai tính ab trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: A 50% B 30% C 13,5% D 37,5% Câu 22: Trong quần thể loài lưỡng bội, xét cặp gen hai alen A a Cho biết khơng đột biến xảy quần thể hồn toàn ngẫu phối tạo tất kiểu gen khác Theo lý thuyết, phép lai sau cho hệ F1 tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 tính trạng trên? A XAXA x XaY B Aa x aa C AA x Aa D XaXa x XAY Câu 23: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào? A Nút nhĩ thất → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co B nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co C nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Mạng Puôckin → Bó his, làm tâm nhĩ, tâm thất co D nút xoang nhĩ → Hai tâm nhĩ nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Pckin, làm tâm nhĩ, tâm thất co Câu 24: Ruồi giấm NST lưỡng bội 2n = tối đa nhóm gen liên kết? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 25: Kết phép lai thuận nghịch khác F1 F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố hai giới tính rút kết luận gì? A Tính trạng bị chi phối gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể Y Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 B Tính trạng bị chi phối gen nằm tế bào chất C Tính trạng bị chi phối gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X D Tính trạng bị chi phối gen nằm nhiễm sắc thể thường Câu 26: Cặp phép lai sau phép lai thuận nghịch? A ♀AaBb x ♂AaBb ♀ AABb x ♂ aabb B ♀aabb x ♂AABB ♀AABB x ♂ aabb C ♀AA x ♂ aa ♀ Aa x ♂ aa D ♀ Aa x ♂ aa ♀aa x ♂AA Câu 27: Nghiên nhiễm sắc thể người ta cho thấy người nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY nam, người nhiễm sắc thể giới tính t h� nh b� i Dethithpt.com] XX, XO, XXX nữ thể rút kết luận gì? [Ph� A Gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y B Sự mặt nhiễm sắc thể giới X quy định tính nữ C Nhiễm sắc thể giới tính Y khơng mang gen qui định giới tính D Sự biểu giới tính phụ thuộc số nhiễm sắc thể giới tính Câu 28: Khi cá thở vào, diễn biến đúng? A Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng B Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng C Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng D Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng Câu 29: Một phân tử mARN sinh vật nhân sơ chiều dài 0,51 μm, với tỉ lệ loại nuclêôtit, ađênin, guanin, xitôzin 10%, 30%, 40% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo phân tử ADN chiều dài tương đương Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại cần phải t h� nh b� i Dethithpt.com] cung cấp cho trình tổng hợp là: [Ph� A G = X = 1050; A = T = 450 B G = X = 450; A = T = 1050 C G = X = 900; A = T = 2100 D G = X = 2100; A = T = 900 Câu 30: Giống lúa A trồng đồng Bắc cho suất tấn/ ha, vùng Trung cho suất tấn/ ha, đồng sông Cửu Long cho suất 10 tấn/ Nhận xét sau đúng? A Tập hợp tất kiểu hình thu suất mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng suất lúa B Giống lúa A nhiều mức phản ứng khác tính trạng suất Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 C Năng suất thu giống lúa hồn tồn mơi trường quy định D Điều kiện môi trường thay đổi làm cho kiểu gen giống lúa A thay đổi Câu 31: Trong số quần thể sau đây, quần thể trạng thái cân di truyền? Quần thể 1: 0,5 AA : 0,5 Aa Quần thể 2: 0,5 AA : 0,5 aa Quần thể 3: 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa Quần thể 4: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa A B C D Câu 32: Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực trình tự nuclêơtit mạch bổ sung với mạch mã gốc : 3' AAAXAATGGGGA 5' Trình tự nucleotit mạch mARN gen điều khiển tổng hợp là: A 3' AAAXAAUGGGGA 5' B 5' AAAXAAUGGGGA 3' C 5' UUUGUUAXXXXU 3' D 3' UXXXXAUUGAAA 5' III Vận dụng Câu 33: Cho biết alen A quy định kiểu hình thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng thân thấp, alen B quy định kiểu hình hoa kép trội hoàn toàn so với b quy định tính trạng hoa đơn Alen D quy định kiểu hình hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với tính trạng hoa trắng, tính trạng trung gian hoa hồng Các cặp alen phân li độc lập với F1 phân li theo tỉ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1 phép lai P cho kết trên? A B C D 12 Câu 34: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hồn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định đỏ trội hoàn toàn so với d quy định vàng, alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Cho phép lai Ab DE Ab DE Biết giảm phân diễn bình thường, tần số hoán vị gen aB de aB de B b 20%, D d 40% phát biểu sau F1: (1) Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa tím , vàng tròn chiếm tỉ lệ 8,16% (2) Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng, đỏ, dài tỉ lệ kiểu hình thân thấp, t h� nh b� i Dethithpt.com] hoa tím vàng, tròn [Ph� (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội lớn 30% (4) Kiểu hình chiếm ab de 9% ab de Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Số phát biểu A B C D Câu 35: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa (5) Mức độ gây hại alen trội đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường (6) Hóa chất - Brôm Uraxin gây đột biến thay cặp G-X thành cặp AT A B C D Câu 36: Chiều cao di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, gen alen gen phân ly độc lập với Ở loài cây, chiều cao dao động từ đến 36 cm Người ta tiến hành lai cao cm với cao 36 cm cho đời cao 21 cm Ở F2, người ta đo chiều cao tất kết cho thấy 1/64 số chiều cao cm nhận định di truyền tính trạng chiều cao số nhận định sau: (1) cặp gen quy định chiều cao (2) F2 loại kiểu hình khác (3) thể loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm (4) Ở F2, tỉ lệ cao 11 cm tỉ lệ cao 26 cm A B C D Câu 37: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh người Biết rằng, gen quy định nhóm máu gồm alen I A, IB, IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen I B quy định nhóm máu B trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O bệnh phả hệ alen gen quy định, alen trội trội hồn tồn Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Giả sử cặp gen quy định nhóm quy định bệnh phân li độc lập khơng đột biến xảy kết luận sau: (1) thể xác định kiểu gen người phả hệ (2) Xác suất sinh nhóm máu B khơng bị bệnh cặp vợ chồng 35/72 (3) Người số người số phả hệ kiểu gen giống (4) Xác suất sinh nhóm máu A nhóm máu B cặp vợ chồng 7,8 Số kết luận A B C D Câu 38: nội dung sau nói pha sáng trình quang hợp? (1) Pha sáng pha oxy hóa nước để sử dụng H+ điện từ cho việc hình thành ATP (2) Pha sáng pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí (3) Sản phẩm pha sáng ATP + NADPH + O (4) Pha sáng xảy ngày lẫn đêm A B C D Câu 39: Cho biết cặp alen chi phối cặp tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Cho phép lai sau đây: (I) Aabb x aaBb (IV) AB Ab � ab aB (II) AaBb x Aabb (V) Ab Ab � aB aB (III) aabb x AaBb (VI) Ab aB � ab ab Theo lý thuyết, số phép lai tạo loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1? A B C D Câu 40: Alen A chiều dài 306nm 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần cho q trình tái alen nói 5061 ađênin 7532 nucleotit guanin Cho kết luận sau: (1) Alen A nhiều alen a liên kết hiđrơ (2) Alen A chiều dài lớn alen a (3) Alen A G = X = 538; A=T = 362 (4) Alen a G = X = 540; A = T = 360 (5) Đột biến ảnh hưởng đến tính trạng mà gen quy định Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Số kết luận là: A B C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Đáp án 1-C 11-D 21-B 31-A 2-D 12-A 22-D 32-A 3-B 13-C 23-D 33-D 4-D 14-C 24-D 34-C 5-A 15-B 25-B 35-A 6-D 16-D 26-B 36-B 7-A 17-A 27-A 37-C 8-A 18-A 28-C 38-D 9-A 19-D 29-A 39-B 10-A 20-D 30-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án D Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án D thể kiểu gen Ab/aB giảm phân tạo giao tử cho giao tử AB = ab = 5%, giao tử Ab = aB = 45% → Đáp án D Câu 12: Đáp án A Trong kỉ than đá dương xỉ, trần, phát triển mạnh → Đáp án A Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án C Một quần thể coi tiến hóa chịu tác động nhân tố tiến hóa (những nhân tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể) → thành phần kiểu gen hay cấu trúc di truyền quần thể biến đổi qua hệ Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án D Đối tượng áp dụng - Vi sinh vật : Phương pháp tạo giống sinh vật gây đột biến đặc biệt hiệu tốc độ sinh sản chúng nhanh nên chúng nhanh chóng tạo dòng đột biến - Thực vật : Phương pháp gây đột biến áp dụng hạt khô, hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng thân, cành, hay hạt phấn, bầu nhụy hoa Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 - Động vật: Phương pháp gây đột biến nhân tạo sử dụng hạn chế số nhóm động vật bậc thấp, khó áp dụng cho nhóm động vật bậc cao quan sinh sản chúng nằm sâu thể nên khó xử lý Chúng phản ứng nhạy dễ bị chết xử lý tác nhân lí hóa Câu 17: Đáp án A Xét phép lai 1: đỏ x đỏ → 75% đỏ : 25% nâu → tính trạng màu đỏ trội so với t h� nh b� i Dethithpt.com] tính trạng màu nâu [Ph� Xét phép lai 2: vàng x trắng → 100% vàng → vàng trội so với trắng Xét phép lai 1: Mắt vàng x Mắt nâu → 25% trắng : 50% nâu : 25 % vàng → tổ hợp = x > vàng, nâu dị hợp xuất Trắng > vàng, nâu trội vàng PL: avat x anat Thứ tự từ trội đên lặn là: đỏ → nâu → vàng → trắng Câu 18: Đáp án A Ta : P: 20 hạt AA : 40 hạt Aa (tham gia sinh sản) → P: 1/3 AA : 2/3 Aa → Tần số alen a = 2/3 : = 1/3, A = 2/3 Vậy F1 : 4/9 AA : 4/9 Aa : 1/9 aa → Tỉ lệ F1 tham gia hoa, kết : 1/2 AA : 1/2 Aa → a = 1/2 : = 1/4 Vậy tỉ lệ hạt không nảy mầm (aa) = (1/4)^2 = 1/16 Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án D Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu giới đực là: 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa → Tần số alen giới đực là: A = 0,3 + 0, = 0,6, a = - 0,6 = 0,4 Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu giới là: 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa → Tần số alen giới đực là: A = 0,2 + 0, = 0,4, a = - 0,4 = 0,6 Quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa hệ là: 0,6A.0,6a + 0,4A.0,4a = 0,52 Câu 21: Đáp án B AB AB � cho đời kiểu gen ab/ab = 0,4.0,4 = 16% ab ab Kiểu hình A-B- = 50% + 16% = 66% Kiểu hình A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9% Phép lai Dd x Dd → Đời 3/4D- : 1/4dd Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Theo lý thuyết, kiểu hình đời F1 hai tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: A-B-dd + aaB-D- + A-bbD- = 66%.(1/4) + 2.9%.(3/4) = 30% Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án D Hệ dẫn truyền tim bao gồm - Nút xoang nhĩ (nằm tâm nhĩ phải): tự động phát nhịp xung truyền từ tâm nhĩ tới hai tâm nhĩ theo chiều từ xuống đến nút nhĩ thất - Nút nhĩ thất nằm tâm nhĩ tâm thất , tiếp nhận xung từ nút xoang nhĩ - Bó His mạng lưới Puockin dẫn truyền xung thần kinh theo chiều từ lên t h� nh b� i Dethithpt.com] Hoạt động hệ dẫn truyền tim : [Ph� Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất →Bó His →Mạng lưới Puockin Câu 24: Đáp án D Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án A Ta thấy tồn NST Y thể giới tính nam nên gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y → Đáp án A Câu 28: Đáp án C - Khi cá thở vào: Cửa miệng cá mở ra, thềm miệng thấp xuống, nắp mang đóng dẫn đến thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang - Khi cá thở ra: miệng cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở làm giảm thể tích khoang miệng, áp lực khoang miệng tăng lên tác dụng đẩy nước từ khoang miệng qua mang Ngay lúc đó, miệng cá lại mở thềm miệng lại hạ xuống làm cho nước lại tràn vào khoang miệng Trong đáp án trên, đáp án C Câu 29: Đáp án A Phân tử mARN dài 0,51 µm = 5100 A0 ⇒ Phân tử mARN tổng số nu 5100 : 3,4 = 1500 ⇒ Tỉ lệ A : G : X 10 : 30 : 40 ⇒ U = 20% Tỉ lê A : G : X : U = 10 : 30 : 40 : 20 ⇒ Vậy A = 150, G = 450, X = 600, U = 300 Do từ phân tử mARN tổng hợp phân tử ADN cần tổng hợp mạch cho phân tử ADN, theo nguyên tắc bổ sung nên: A = T (trên ADN) = A + U (trên mARN) = 450 G = X (trên ADN) = G + X (trên mARN) = 1050 Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Câu 30: Đáp án A Câu A Câu B sai kiểu gen mức phản ứng câu C sai suất chịu ảnh hưởng kiểu gen môi trường câu D sai kiểu gen khơng thay đổi tác động điều kiện môi trường Câu 31: Đáp án A Quần thể cân di truyền quần thể cấu trúc 100%AA 100%aa Với quần thể cấu trúc xAA : yAa : zaa = cân x.z = → Trong quần thể đề quần thể 3, cân Câu 32: Đáp án A Trình tự nuclêơtit mạch bổ sung với mạch mã gốc : 3' AAAXAATGGGGA 5' hay 5' AGGGGTAAXAAA 3' Trình tự Nu mạch mã gốc là: 3' TXXXXATTGTTT 5' Trình tự nucleotit mạch mARN gen điều khiển tổng hợp là: 5' AGGGGUAAXAAA 3' Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án C Câu 35: Đáp án A Phát biểu 1: Các nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit Phát biểu Các bazo nito thường tồn hai dạng cấu trúc: Dạng thường dạng hiếm, dạng (hỗ biến) vị trí liên kết hidro bị thay đổilàm cho chúng kết cặp không q trình nhân đơi làm phát sinh đột biến thay Giả sử cặp A-T ban đầu, điều kiện mơi trường tác động kết cặp tạo A* - T (A* dạng hiếm), nhân đôi lần A* không bắt cặp với T mà chúng bắt cặp với X (do T X kích thước bé) từ dẫn đến đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác Phát biểu 2: Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Phát biểu đột biến gen làm biến đổi cấu trúc gen, từ tạo alen mới, làm phong phú vốn gen quần thể Phát biểu 3: Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit Phát biểu sai đột biến điểm đột biến liên quan đến cặp t h� nh b� i Dethithpt.com] nucleotit gen gọi đột biến điểm [Ph� Phát biểu 4: Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa Phát biểu tự nhiên, tất gen bị đột biến Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 với tần số thấp, tử 10-6 - 10-4 Tuy nhiên số lượng gen tế bào lớn số cá thể quần thể nhiều nên chìn chung quần thể sinh vật, số lượng gen đọt biến tạo hệ đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho q trình tiến hóa Phát biểu 5: Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường mức độ gây hại đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường phụ thuộc vào tổ hợp gen Trong môi trường tổ hợp gen alen đột biến hại môi trường khác tổ hợp gen alen đột biến hại mơi trường khác tổ hợp gen khác alen đột biến lại lợi trung tính Ví dụ: Ở lồi bướm sâu đo bạch dương, điều kiện mơi trường khơng khói đen bụi than cơng nghiệp bướm màu trắng ngụy trang tốt đậu bạch dương, bướm màu đen xuất đột biến đậu dễ dàng bị kẻ thù phát Nhưng điều kiện nhiều khu cơng nghiệp, khói bụi than công nghiệp làm thân bạch dương chuyển sang màu đen, môi trường sống thay đổi làm bướm đột biến màu đen trở thành lợi Phát biểu 6: Hóa chất - Brơm Uraxin gây đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T Phát biểu sai Hóa chất - Brơm Uraxin (5BU) chất đồng đẳng Timin gây thay A-T G-X Vậy phát biểu 1, 2, 4, Câu 36: Đáp án B Cây 6cm thấp không chứa alen trội chiếm tỉ lệ 1/64 = 1/8 1/8 Chứng tỏ F1 cho giao tử toàn lặn chiếm tỉ lệ 1/8 nên tính trạng chiều cao cặp gen tác động cộng gộp lại với F1 chứa cặp gen dị hợp chiều cao 21cm nên alen trội làm cao thêm: (21 6) : = 5cm Xét phát biểu đề bài: t h� nh b� i Dethithpt.com] (1) [Ph� (2) sai kiểu hình khác F2 khơng phải kiểu hình: cao 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 (3) Cây cao 21cm chứa alen trội kiểu gen AABbdd, AAbbDd, AaBBdd, aaBBDd, AabbDD, aaBbDD, AaBbDd (4) sai Số 11cm tương đương với số 31 cm Vậy kết luận Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 Các phát biểu 1, sai pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH pha tối sai pha sáng diễn ánh sáng, pha tối diễn ngày lẫn đêm Câu 39: Đáp án B Câu 40: Đáp án C (3) Gen A G = X = 538; A = T = 362 (4) Gen a A = T = 360; G = X = 540 (5) Đột biến ảnh hưởng đến tính trạng mà gen quy định Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 090.87.06.486 ... thấp, t h� nh b� i Dethithpt.com] hoa tím vàng, tròn [Ph� (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội lớn 30% (4) Kiểu hình chiếm ab de 9% ab de Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn... nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY nam, người có nhiễm sắc thể giới tính t h� nh b� i Dethithpt.com] XX, XO, XXX nữ Có thể rút kết luận gì? [Ph� A Gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y B Sự... tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Cho phép lai Ab DE Ab DE � Biết giảm phân diễn bình thường, tần số hoán vị gen aB de aB de B b 20%, D d 40% Có phát biểu sau F1: (1) Tỉ lệ kiểu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu chuan nam 2018 co giai de 60 , De thi thu chuan nam 2018 co giai de 60

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay