Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay

212 30 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:39

BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ĐỖ VĂN TRƯỜNG VAI TRò CủA TRí THứC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN QUÂN Sự TRONG XÂY DựNG QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM VữNG MạNH Về CHíNH TRị HIệN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ĐỖ VĂN TRƯỜNG VAI TRò CủA TRí THứC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN QUÂN Sự TRONG XÂY DựNG QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM VữNG MạNH Về CHíNH TRị HIệN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số : 922 90 08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Nguyễn Đình Minh PGS, TS Tạ Việt Hùng HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Văn Trường MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÈ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài luận án 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án Khái quát kết công trình khảo cứu có liên quan đến 1.3 đề tài luận án vấn đề đặt cần tiếp tục giải Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 2.1 Trí thức khoa học xã hội nhân văn quân vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2 Nội dung vai trò yếu tố quy định thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 3.1 Thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.2 Ngun nhân thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị số vấn đề đặt Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 4.1 Yêu cầu phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 4.2 Những giải pháp chủ yếu phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị KẾT LUẬN Trang 10 10 15 25 31 31 52 76 76 106 121 121 131 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 PHỤ LỤC 184 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt 01 02 Bộ Quốc phòng Chủ nghĩa xã hội BQP 03 Cơng tác Đảng, cơng tác trị CTĐ,CTCT 04 Đảng Cộng sản Việt Nam ĐCSVN 05 Đấu tranh tư tưởng, lý luận ĐTTTLL 06 Đời sống văn hóa tinh thần ĐSVHTT 07 Khoa học xã hội nhân văn KHXH&NV 08 Nhà xuất Nxb Quân đội nhân dân Việt Nam QĐNDVN 10 Quân ủy Trung ương QUTW 11 Tổng cục Chính trị TCCT 12 Xã hội chủ nghĩa XHCN CNXH MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trí thức KHXH&NV quân phận đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam cơng tác qn đội Bằng lao động trí óc sáng tạo, giới quan khoa học, hiểu biết sâu, rộng đời sống xã hội, người, thực tiễn hoạt động quân sự, với lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức sáng, họ đóng vai trò quan trọng xây dựng QĐNDVN vững mạnh mặt, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Đảng, sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu quân đội Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị có nội dung tồn diện, bao gồm xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu quân đội; xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị; xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội thực dân chủ, đoàn kết kỷ luật; xây dựng ĐSVHTT đội phong phú, lành mạnh ĐTTTLL, phản bác quan điểm sai trái, phản động lực thù địch, bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hệ thống trị, trí thức KHXH&NV qn đóng vai trò quan trọng Thực tiễn năm qua, với trình độ học vấn cao, phương pháp tư khoa học nhạy bén, trí thức KHXH&NV quân tính tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV, góp phần củng cố, tăng cường chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc quân đội, bảo đảm cho quân đội thực lực lượng trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, việc thực vai trò trí thức KHXH&NV quân hạn chế như: Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV, vấn đề lý luận xây dựng quân đội vững mạnh trị chưa chủ động, chất lượng chưa cao; phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng tri thức KHXH&NV nhằm nâng cao lĩnh trị, xây dựng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc cán bộ, chiến sĩ có mặt hạn chế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng trị đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có mặt chưa đáp ứng u cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh trị tình hình mới; việc tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng hệ thống tổ chức vững mạnh trị chưa cao; tính chủ động, sáng tạo, tính chiến đấu hiệu ĐTTTLL, phản bác quan điểm sai trái, phản động lực thù địch, bảo vệ tảng tư tưởng Đảng quân đội thiếu vững Hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị có bước phát triển cao Trong đó, lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hồ bình", âm mưu “phi trị hóa” qn đội nhằm phá hoại tảng tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơng kích, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng xã hội quân đội; bước làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, cảnh giác, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phai nhạt chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc Tình hình trên, đặt hàng loạt vấn đề mới, phức tạp lý luận thực tiễn, đòi hỏi KHXH&NV nước ta, trực tiếp trí thức KHXH&NV quân phải sâu nghiên cứu, lý giải có khoa học nhằm góp phần củng cố, tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng quân đội, xây dựng tiềm lực trị tinh thần làm sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu quân đội Nhận định vấn đề này, Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Đại hội XI rõ: “Khoa học xã hội làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực 193 Phụ lục KẾT QUẢ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ (Từ năm 2014 đến năm 2016) NĂM DỰ TUYỂN CHUYÊN NGÀNH CHỈ TIÊU HỌC KHÓA SINH 2014 2015 2016 Triết học Chủ nghĩa xã hội khoa học Xây dựng Đảng CQNN Triết học Chủ nghĩa xã hội khoa học Xây dựng Đảng CQNN Triết học Chủ nghĩa xã hội khoa học Xây dựng Đảng CQNN Cộng 15 15 20 09 10 25 09 09 45 157 05 14 21 07 10 27 09 09 49 151 04 14 21 07 09 27 09 09 49 149 Nguồn: Ban Sau đại học - Trường Sĩ quan Chính trị, tháng 3/2017 Phụ lục 10 KẾT QUẢ HỌC TẬP SAU ĐẠI HỌC Ở TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ (Từ năm 2014 đến năm 2016) KẾT QUẢ HỌC TẬP Năm học 2014 Năm học 2015 CHUYÊN KHÓA QUÂN NGÀNH HỌC SỐ 2015 2016 Triết học Chủ nghĩa xã hội khoa học XDĐ CQNN Cộng I II I II I 04 07 14 09 21 II 27 khóa 82 G K TBK G K TBK 04 0 03 11 01 01 0 04 06 14 08 0 01 06 09 06 0 02 20 07 21 25 78 51,3 % 15,4 % 13 39% 01 1,2% 95,2 % Nguồn: Ban Sau đại học - Trường Sĩ quan Chính trị, tháng 3/2017 03 3,6% 194 Phụ lục 11 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG Ở MỘT SỐ HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN, ĐƠN VỊ CƠ SỞ QĐNDVN KHU VỰC PHÍA BẮC (Từ năm 2011 đến năm 2016) 13 81,28 11,76 84,38 10,94 2013 2014 191 193 197 Cộng 195 1155 554 311 50 09 6,95 59,9 33,66 5,41 0,97 09 575 280 50 06 4,69 63,1 30,74 5,49 0,66 643 254 51 14 03 86,91 11,52 1,57 66,8 26,40 5,30 1,46 06 03 622 303 46 09 3,11 1,55 63,4 30,92 4,69 0,92 12 01 580 319 76 10 6,09 0,51 58,8 32,39 7,72 1,02 22 01 998 596 327 69 06 64,62 23,59 888 197 11,28 65 0,51 05 5760 59,72 3570 32,77 1794 6,91 342 0,60 54 76,88 17,06 5,63 0,43 61,9 31,15 5,94 0,94 160 24 122 62 126 46 911 22 61,93 31,47 2016 924 166 82,90 12,44 2015 (SL/ %)Yếu 22 21 (SL/ %)HTNV (SL/ %)Yếu 152 162 (SL/ %)HTTNV (SL/ %HTNV 187 192 (SL/ %)TSVM (SL/ %)HTTNV TRỰC THUỘC CƠ SỞ Đ.GIÁSL ĐƯỢC 2012 CƠ SỞ ĐẢNG (SL/ %)TSVM 2011 TỔ CHỨC ĐẢNG Đ.GIÁSL ĐƯỢC NĂM TỔ CHỨC 962 980 985 195 Nguồn: Phòng Chính trị đơn vị: Học viện Hậu cần, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sư đoàn 316 (QK2), Sư đoàn 395 (QK3), Sư đoàn (QK1), Sư đoàn 325 (QĐ2) 195 Phụ lục 12 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở MỘT SỐ HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN, ĐƠN VỊ CƠ SỞ QĐNDVN KHU VỰC PHÍA BẮC (Từ năm 2011 đến năm 2016) SỐ KẾT QUẢ LƯỢNG NĂM Đ.VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH VPTC HTSXNV HTTNV HTNV (SL/ %) (SL/ %) (SL/ %) 1512 11113 1306 52 10,81 1538 79,48 11656 9,34 1173 0,37 51 10,67 1427 80,84 11476 8,14 936 0,35 52 10,27 1565 82,61 10904 6,74 875 0,37 33 11,70 1354 81,51 10605 6,54 973 0,25 39 10,44 1377 81,76 11177 7,50 967 0,30 45 10,15 8773 82,39 66931 7,13 6230 0,33 272 10,67 81,42 7,58 0,33 KHTNV (SL/ %) GIÁ 2011 13983 2012 14418 2013 13891 2014 13377 2015 12971 2016 13566 Cộng 82206 Nguồn: Phòng Chính trị đơn vị: Học viện Hậu cần, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sư đoàn 316 (QK2), Sư đoàn 395 (QK3), Sư đoàn (QK1), Sư đoàn 325 (QĐ2) 196 Phụ lục 13 TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG Ở MỘT SỐ HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN VÀ ĐƠN VỊ CƠ SỞ QĐNDVN KHU VỰC PHÍA BẮC (Từ năm 2011 đến năm 2016) 2011 sắc mạnh (%) (%) 90 79 11 84 87,78 74 12,22 10 86 88,10 72 11,90 14 85 83,72 75 16,28 10 2015 87 88,24 77 2016 83 515 2012 2013 2014 Cộng CƠ SỞ Xuất Vững ĐOÀN THANH NIÊN Tổng số CƠ SỞ Xuất Vững HỘI PHỤ NỮ Tổng số NĂM Tổng số CƠNG ĐỒN CƠ SỞ Vững Khá sắc mạnh (%) (%) h (%) (%) (%) 77 09 01 90 78 12 82 86,67 71 13,33 11 81 86,59 66 13,41 15 82 81,48 74 18,52 08 11,76 10 85 90,24 72 88,51 75 11,49 85 90,36 452 9,64 63 505 87,77 12,23 87 mạn Trung bình 86 88,51 10,34 75 07 1,15 04 88 87,21 78 8,14 09 4,65 01 87 88,63 10,23 76 10 1,14 01 9,76 13 86 87,36 79 11,49 06 1,15 01 84,71 74 15,29 11 87 91,86 81 6,98 05 1,16 01 87,06 435 12,94 70 521 93,10 466 5,75 46 1,15 86,14 13,86 89,44 8,83 1,73 Nguồn: Phòng Chính trị đơn vị: Học viện Hậu cần, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sư đoàn 316 (QK2), Sư đoàn 395 (QK3), Sư đoàn (QK1), Sư đoàn 325 (QĐ2) 197 Phụ lục 14 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC (Đề tài: “Vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị nay”) Đối tượng điều tra: Cán nghiên cứu, giảng dạy KHXH&NV; cán lãnh đạo, quản lý quan, đơn vị; cán làm cơng tác báo chí, văn hóa, nghệ thuật số Học viện, Trường sĩ quan đơn vị sở QĐNDVN Khu vực phía Bắc: Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị; Sư đồn 316 (QK 2); Sư đoàn (QK 1); Sư đoàn 395 (QK 3) Thời gian điều tra: Tháng 04 năm 2016 Phương thức tiến hành: Phiếu điều tra Người điều tra: Đỗ Văn Trường Số lượng phiếu điều tra: 500 phiếu Số người trả lời: 500 người Đánh giá vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị TT Phương án trả lời Kết Số lượng Tỷ lệ (%) Rất quan trọng 260 52% Quan trọng 134 26,8% Bình thường 70 14% Khơng quan trọng 31 6,2% Khó trả lời 05 01% Đánh giá chất lượng trí thức KHXH&NV quân Kết Tốt Khá Hạn chế TT Phương án trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL (%) (%) (%) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 270 54% 180 36% 50 10% Năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học 175 35% 248 49,6% 77 15,4% Kiến thức trị, quân sự, văn hóa, xã hội 120 24% 270 54% 110 22% 198 10 Trình độ giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Tính độc lập, sáng tạo lao động khoa học Năng lực tham mưu, đề xuất Khả tự đào tạo, bồi dưỡng Khả vận dụng lý luận vào thực tiễn Tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu lao động sáng tạo Tinh thần đoàn kết, tưởng trợ lẫn Phong cách làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể 245 212 42,4% 43 8,6% 178 35,6% 256 51,2% 66 13,2% 122 24,4% 283 56,6% 95 19% 113 22,6% 287 57,4% 100 20% 88 49% 17,6% 275 55% 137 27,4% 289 57,8% 169 33,8% 42 8,4% 321 64,2% 105 21% 74 14,8% 187 37,4% 171 34,2% 142 28,4% Nội dung biểu vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Kết TT Phương án trả lời Số Tỷ lệ lượng (%) Lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV 489 97,8% Lực lượng quan trọng, trực tiếp phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội 378 75,6% Lực lượng chủ yếu tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng, tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị 479 95,8% Lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng ĐSVHTT đội, xây dựng mối quan hệ trị xã hội quân đội 388 77,6% Lực lượng nòng cốt ĐTTTLL, góp phần quan trọng bảo vệ tảng tư tưởng Đảng quân đội 490 98% Ý kiến khác 01% 199 Những yếu tố quy định thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Kết TT Phương án trả lời Số Tỷ lệ lượng (%) Điều kiện trị, kinh tế, xã hội yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội 315 63% Sự phát triển KHXH&NV, vị thế, vai trò trí thức KHXH&NV đời sống xã hội, quân đội 405 81% Số lượng, chất lượng, cấu trí thức 467 93,4% KHXH&NV quân Số lượng, cấu trí thức KHXH&NV quân 317 63,4% Môi trường hoạt động quân trí thức KHXH&NV quân 382 76,4% Các chế độ, sách đãi ngộ vật chất, tinh thần trí thức KHXH&NV quân 371 74,2% Sự lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, trực tiếp QUTW, BQP 389 77,8 Yếu tố khác 12 2,4% Đánh giá mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN trị 5.1 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV quân nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV Kết Tốt Khá Hạn chế TT Phương án trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL (%) (%) (%) Tính tích cực, chủ động 312 62,4% 99 19,8% 89 17,8% Tính đa dạng, phong phú nội dung hình thức 325 65% 85 17% 90 18% Tính thời sự, khoa học sản phẩm lao động 278 55,6% 112 22,4% 110 22% Tính đảng, tính trị sản phẩm lao động 341 68,2% 94 18,8% 65 13% Chất lượng, khả ứng dụng sản phẩm lao động thực tiễn 123 24,6% 217 43,4% 160 32% 200 5.2 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV qn phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội Kết Tốt Khá Hạn chế TT Phương án trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL (%) (%) (%) Tính tích cực, chủ động 221 44,2% 204 40,8% 75 15% Tính cập nhật, tính khoa học nội dung 218 43,6% 217 43,4 65 13% Tính đa dạng, phong phú hình thức, biện pháp 245 49% 162 32,4% 93 18,6% Chất lượng, hiệu phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV 291 58,2% 122 24,4% 87 17,4% Kiến thức, lĩnh trị trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cán bộ, chiến sĩ 323 64,6% 94 18,8% 83 16,6% Ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, chế độ quy định quân đội cán bộ, chiến sĩ 330 66% 90 18% 80 16% 5.3 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV qn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng trị lực lượng quân đội Kết Tốt Khá Hạn chế TT Phương án trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL (%) (%) (%) Tính tích cực, chủ động đào tạo bồi dưỡng 301 60,2% 145 29% 54 10,8% Tính khoa học, phù hợp 3 nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng 186 Chất lượng hệ thống 37% 217 43,4% 97 19,4% giáo trình, tài liệu 198 39,6% 221 44,2% Đổi hình thức, 208 41,6% 211 42,2% 81 81 16,2% 16,2% 201 phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực người học Chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội sau đào tạo, bồi dưỡng 257 51,4% 169 33,8% 74 14,8% 5.4 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng hệ thống tổ chức quân đội vững mạnh trị Kết Tốt Khá Hạn chế TT Phương án trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL (%) (%) (%) Nhận thức vị trí vai trò tổ chức xây dựng quân đội 301 60,2% 123 24,6% 76 15,2% Trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức 185 37% 231 46,2% 84 16,8% Trách nhiệm thực nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức 190 38% 233 46,6% 77 15,4% Trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát 187 37,4% 240 48% 73 14,6 Trách nhiệm công tác sơ kết, tổng kết hoạt động tổ chức 177 35,4% 251 50,2% 72 14,4% Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng cấp 371 74,2% 58 11,6% 71 14,2% Hiệu hoạt động tổ chức quần chúng, hệ thống quan chức HĐQN 312 62,4% 98 19,6% 90 18% 5.5 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng ĐSVHTT đội xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội 202 TT Phương án trả lời Tốt Tỷ lệ SL (%) Kết Khá Tỷ lệ SL (%) Hạn chế Tỷ lệ SL (%) Nhận thức vị trí, vai trò ĐSVHTT xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội 186 37,2% 234 46,8% 80 16% Trách nhiệm xây dựng ĐSVHTT đội, xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội 193 38,6% 244 48,8% 63 12,6% Tính thiết thực nơị dung xây dựng 178 35,6% 266 53,2% 56 11,2% Tính đa dạng, phong phú hình thức, phương pháp xây dựng 183 36,6% 244 48,8% 73 14,6% Chất lượng xây dựng ĐSVHTT đội mối quan hệ trị xã hội quân đội 198 39,6% 227 45,4% 75 15% Tinh thần đồn kết, gắn bó cán với chiến sĩ quân đội với nhân dân, quân đội với nước 347 69,4% 74 14,8% 79 15,8% 5.6 Mức độ thực vai trò trí thức KHXH&NV qn mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ tảng tư tưởng Đảng quân đội TT Phương án trả lời Kết Tốt Khá Hạn chế SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ 203 (%) Nhận thức cần thiết phải đẩy mạnh ĐTTLL Tính tích cực, chủ động ĐTTTLL Tính đảng, tính trị sản phẩm đấu tranh Tính đa dạng, phong phú hình thức, biện pháp ĐTTTLL Hiệu ĐTTTLL thực tiễn 290 58% (%) (%) 152 30,4% 58 11,6% 227 45,4% 182 36,4% 91 18,2% 302 60,4% 124 24,8% 74 14,8% 219 43,8% 187 37,4% 94 18,8% 211 42,2% 185 104 20,8% 37% Nguyên nhân thành tựu thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Kết TT Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ (%) Thành tựu to lớn nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội đất nước 467 93,4% Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức KHXH&NV quân nâng lên 402 80,4% Sự quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp QUTW, BQP 321 64,2% Thuận lợi mi trường quân 376 75,2% Trách nhiệm, động nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện thân trí thức KHXH&NV quân 454 90,8% Cơ chế, sách bố trí, sử dụng, đãi ngộ trí thức KHXH&NV quân cải thiện quan tâm 361 72,2% Ý kiến khác 1,6% Nguyên nhân hạn chế thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị TT Phương án trả lời Do nhận thức chủ thể thân trí thức KHXH&NV qn thiếu sâu Kết Số lượng Tỷ lệ (%) 441 88,2% 204 sắc, đầy đủ Do chưa thực tốt dân chủ, công nghiên cứu khoa học Do công tác quy hoạch, đào tạo nhiều bất cập bậc học Do việc bố trí, sử dụng trí thức KHXH&NV qn bất hợp lý Do mơi trường, điều kiện làm việc thiếu dân chủ Do chế độ, sách đãi ngộ thiếu đồng bộ, chưa thỏa đáng Do tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường chống phá lực thù địch cách mạng Việt Nam Ý kiến khác 394 78,8% 397 79,4% 402 80,4% 331 66,2% 347 69,4% 338 13 67,6% 2,6% Bộ phận trí thức KHXH&NV quân tham gia ĐTTTLL cách tích cực chủ động kết TT Phương án trả lời Số lượng Tỷ lệ (%) GS,PGS 412 82,4% Tiến sĩ 394 78,8% Thạc sĩ 275 55% Cử nhân 196 39,2% Khó trả lời 45 9% Những yếu tố tác động đến phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị TT Phương án trả lời Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại; xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế Tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Kết Tỷ lệ Số lượng (%) 378 75,6% 409 425 81,8% 85% 205 quân đội tình hình Chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi trị hóa” qn đội lực thù địch Sự phát triển KHXH&NV đời sống xã hội hoạt động quân Ý kiến khác 415 83% 397 123 79,4% 24,6% 10 Những giải pháp chủ yếu phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị (xếp theo thứ tự ưu tiên) TT Phương án trả lời Kết Số Tỷ lệ lượng (%) Nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng 447 89,4% vai trò phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng quân đội vững mạnh trị Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, 436 87,2% 412 82,4% KHXH&NV quân Xây dựng môi trường lao động thuận lợi cho hoạt 404 80,8% động sáng tạo trí thức KHXH&NV quân Phát huy tính tích cực, chủ động thân trí 398 79,6% 56 11,2% bồi dưỡng trí thức KHXH&NV quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị tình hình Tiếp tục đổi thực có hiệu quy định quản lý, sử dụng, đãi ngộ trí thức thức KHXH&NV quân hoạt động thực tiễn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Ý kiến khác 11 Thông tin đối tượng điều tra 206 Phương án trả lời - Cán giảng dạy KHXH&NV - Cán nghiên cứu KHXH&NV - Cán lãnh đạo, quản lý Loại cán - Cán văn hóa, văn nghệ, báo chí Tổng cộng Cử nhân Thạc sĩ Chức danh Tiến sĩ PGS, GS khoa học Tổng cộng Thượng, đại tá Thiếu, trung tá Quân hàm Cấp úy Tổng cộng Kết Số lượng Tỷ lệ (%) 150 30% 100 20% 150 30% 100 20% 500 100% 120 24% 150 30% 150 30% 80 16% 500 100% 150 30% 200 40% 150 30% 500 100% ... LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 2.1 Trí thức khoa học xã hội nhân văn quân vấn đề xây dựng Quân đội. .. trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.2 Nguyên nhân thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân. .. “Phát huy vai trò nguồn lực trí thức khoa học xã hội nhân văn Quân đội nhân dân Việt Nam nay [101] Vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng quân đội in sách Xây dựng quân đội bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay, Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay