De thi thu chuan nam 2018 co giai de 12

16 54 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:37

Câu 1: Trong q trình dịch mã, chuỗi pơlipeptit tổng hợp theo chiều nào? A 5’ → 3’ B 5’ → 5’ C 3’ → 5’ D 3’ → 3’ Câu 2: Tính theo lý thuyết, thể sau kiểu gen đồng hợp tất cặp gen? A AabbDdHH B aaBBddHh C aabbddHH D AaBbddhh Câu 3: Một quần thể thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa Tần số alen A alen a quần thể A 0,5 0,5 B 0,6 0,4 C 0,3 0,7 D 0,4 0,6 Câu 4: Trong lịch sử phát triển sinh vật Trái Đất, loài người xuất A kỉ Đệ tứ (Thứ tư) đại Tân sinh B kỉ Đệ tam (Thứ ba) đại Tân sinh C kỉ Krêta (Phấn trắng) đại Trung sinh D kỉ Triat (Tam điệp) đại Trung sinh Câu 5: Kiểu hướng động giúp dây leo uốn quanh gỗ? A Hướng sáng B Hướng đất C Hướng nước D Hướng tiếp xúc Câu 6: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể B Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen C Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp D Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen Câu 7: Sản phẩm trình đường phân tham gia vào q trình hơ hấp hiếu khí theo chu trình Crep ti thể A axit lactic B axit piruvic C axit phôtpho glixêric D axit glicôlic Câu 8: Thành phần thức ăn động vật ăn thực vật A prôtêin B tinh bột C lipit D xenlulôzơ Câu 9: Ở người, dạng đột biến sau đột biến thể lệch bội? A Ung thư máu B Hồng cầu hình liềm C Đao D Dính ngón tay Câu 10: Ý nói cân nội mơi sai? A Duy trì ổn định nồng độ muối máu B Duy trì ổn định mơi trường thể C Duy trì ổn định mơi trường ngồi thể D Duy trì ổn định nồng độ glucozơ trong huyết tương Câu 11: Giai đoạn q trình hơ hấp thực vật Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 A chuỗi chuyền electron B tổng hợp axêtyl - Coa C đường phân D khử axit piruvic thành rượu êtilic Câu 12: Xét quần thể thực vật cân di truyền, bạch tạng kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,0025 tổng số cá thể quần thể Cây không bị bạch tạng mang alen lặn chiếm tỉ lệ là: A 0,25 B 0,095 C 0,9975 D 0,0475 Câu 13: Dữ kiện giúp xác định xác tính trạng gen trội/lặn nằm NST thường/NST giới tính quy định? A Bố mẹ bình thường sinh gái bệnh B Bố mẹ bình thường sinh gái bình thường C Bố mẹ bình thường sinh trai bị bệnh D Bố mẹ bị bệnh sinh trai bị bệnh Câu 14: Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C 6H12O6 mía giai đoạn sau đây? A Quang phân li nước B Chu trình Canvin C Pha sáng D Pha tối Câu 15: Cá rơ phi Việt Nam giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 5,6° C đến 42° C Nhận định sau sai? A 42° C giới hạn B 42° C giới hạn C 42° C điểm gây chết D 5,6° C điểm gây chết Câu 16: Dựa vào nguồn gốc, kiểu hệ sinh thái (HST) Trái Đất phân chia thành A hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước B hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái cạn Câu 17: Khi nói ảnh hưởng hệ thần kinh mơi trường sống đến q trình sinh tinh sinh trứng, phát biểu sau sai? A Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn trình sinh trứng, giảm sinh tinh trùng B Thiếu chất dinh dưỡng, chế độ ăn uống khơng hợp lí làm ảnh hưởng đến trình sinh tinh sinh trứng C Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý gây rối loạn trình sinh trứng giảm sinh tinh trùng D Con đực khơng tác động đến q trình phát triển chín rụng trứng Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 Câu 18: Ở ruồi giấm đực nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY Trong q trình phát triển phơi sớm, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd không phân ly Thể đột biến A hai dòng tế bào đột biến 2n+2 2n-2 B ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng dột biến 2n+l 2n-l C hai dòng tế bào đột biến 2n+1 2n-1 D ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+2 2n-2 Câu 19: Trường hợp sau hệ sinh thái? A Một giọt nước lấy từ ao hồ B Rừng trồng C Rừng mưa nhiệt đới D Tập hợp cọ đồi Phú Thọ Câu 20: Ở lúa 2n = 24, đột biến số thể đột biến số lượng NST thay đổi Dạng đột biến sau đột biến lệch bội? A 2n = 22 B 2n = 28 C 2n = 48 D 2n = 26 Câu 21: Những dạng muối nitơ mà thực vật hấp thụ A muối nitrat nitrit B muối amôni nitrit C nitơ hữu nitơ vô D muối amôni nitrat Câu 22: Một quần xã sinh vật độ đa dạng cao A số lượng cá thể loài lớn B lưới thức ăn quần xã phức tạp C ổ sinh thái loài rộng D số lượng loài quần xã giảm Câu 23: Một NST ban đầu trình tự gen là: ABCD.EFGH Sau đột biến, NST trình tự là: D.EFGH Dạng đột biến thường gây hậu gì? A Gây chết giảm sức sống B Làm tăng cường giảm bớt biểu tính trạng C Làm phát sinh nhiều nòi loài D Làm tăng khả sinh sản cá thể mang đột biến Câu 24: Trong hoạt động sau người, hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? (1) Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3) Tiết kiệm nguồn nước (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 A B C D Câu 25: Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau chọn lọc tự nhiên sai? [Bản word phát hành website dethithpt.com] A Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình qua gián tiếp tác động lên vốn gen quần thể B Chọn lọc tự nhiên không loại bỏ hết alen lặn khỏi quần thể C Kết chọn lọc tự nhiên hình thành cá thể mang kiểu hình thích nghi với mơi trường D Chọn lọc chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 26: Trong phép lai hai cá thể kiểu gen AaBbDdEeHh x aaBBDdeehh Các cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Tỉ lệ đời kiểu hình trội tất tính trạng là: A 128 B 128 C 32 D 64 Câu 27: Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế A nhân đôi ADN phiên mã B phiên mã dịch mã C nhân đôi ADN dịch mã D nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã Câu 28: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Biết khơng đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ: A 6,25% B 18,75% C 37,5% D 56,25% Câu 29: Mỗi gen quy định tính trạng, gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn, gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1? A AB AB � ab ab B AB Ab � ab aB C Ab aB � ab ab D AB AB � ab aB Câu 30: Dựa vào hình ảnh em cho biết phát biểu hình ảnh đúng? [Bản word phát hành website dethithpt.com] (1) Đây phương pháp tạo giống áp dụng cho động vật thực vật Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 (2) Các thu kiểu gen chủng (3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc lưỡng bội hóa cách (4) Phương pháp hiệu cao chọn dạng đặc tính : kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh, A B C Câu 31: Ở ruối giấm, người ta thực phép lai P : D AB AB �  f  40%  Biết ab ab khơng đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, số cá thể mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ A 50% B 65% C 66% D 59% Câu 32: Khi tìm hiểu thuyết tiến hóa tổng hợp đại, kết luận đưa sau đúng? I Tiến hóa nhỏ chiếm vị trí trung tâm thuyết tiến hóa đại II Sự hình thành lồi xem ranh giới tiến hóa nhỏ tiến hóa lớn III Tiến hóa xảy quần thể khơng biến dị di truyền IV Mỗi cá thể xem đơn vị tiến hóa sở A I, II B I, III C III, IV D I, IV Câu 33: Khi nói mối quan hệ lồi quần xã, phát biểu sau đúng? [Bản word phát hành website dethithpt.com] I Trùng roi sống ruột mối mối quan hệ cộng sinh II Chim sáo đậu lưng trâu rừng bắt ve bét mối quan hệ hợp tác III Cây nắp ấm bắt côn trùng mối quan hệ vật ăn thịt mối IV Dây tơ hồng sống bám nhãn mối quan hệ kí sinh A B Câu 34: Một cặp bố me kiểu gen C D AB Ab Giả sử bố mẹ hoán vị gen ab aB với tần số 40% kiểu hình thân thấp, hoa đỏ kiểu gen dạng: aB a kiểu hình thân thấp, hoa đỏ đời chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 9% B 6% C 19% D 13% Câu 35: Trên cánh đồng nhiều lồi cỏ mọc chen chúc Một đàn trâu hàng ngày tới cánh đồng ăn cỏ Những chim sáo thường bắt ve bét lưng trâu bắt châu chấu ăn cỏ Từ cao, chim đại bàng rình rập bắt chim sáo làm mồi cho chúng Những phát biểu nói mối quan hệ sinh vật minh họa lưới thức ăn cánh đồng trên? Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 I Trâu châu chấu mối quan hệ cạnh tranh II Ve bét trâu mối quan hệ kí sinh III Chim sáo trâu mối quan hệ hỗ trợ IV Chim sáo cỏ mối quan hệ hỗ trợ A B C D o Câu 36: Một gen sinh vật nhân thực chiều dài 5100 A Số nuclêơtit loại G gen 600 Sau đột biến, số liên kết hiđrô gen 3601 Hãy cho biết gen xảy dạng đột biến nào? (Biết dạng đột biến liên quan đến cặp nuclêôtit gen) A Thay cặp G – X cặp A – T B Mất cặp A – T C Thay cặp A – T cặp G – X D Thêm cặp G – X Câu 37: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng, trội lặn hoàn toàn Xét phép lai sau  P : Ab DH E e Ab DH E X X � X Y Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất aB dh aB dh tính trạng trội đời chiếm 8,25% Biết khơng đột biến xảy Theo lý thuyết, phát biểu sau đời đúng? I Nếu hốn vị gen xảy F tối đa 400 kiểu gen II F1 33% tỉ lệ kiểu hình (A-,B-,D-,H-) III F1 16,5% số cá thể mang tất tính trạng trội IV F1 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn cặp gen A B C D Câu 38: Bệnh mù màu gen lặn a nằm NST X quy định, A nhìn bình thường trội hồn toàn so với alen a Cho biết quần thể người trạng thái cân di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu 18% phát biểu quần thể đúng? I Tần số nữ bị mù màu quần thể người 1,28% II Tần số alen A a quần thể 0,36 0,64 III Tỉ lệ người nhìn màu bình thường quần thể 24,48% IV Tần số nữ đồng hợp quần thể 26,96% A B C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 Câu 39: Ở loài thực vật, đem hoa tím chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa tím Đem F lai phân tích thu đời loại kiểu hình hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ hoa vàng với tỉ lệ ngang Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Đem loại bỏ hoa đỏ hoa trắng F2, sau cho lại giao phấn ngẫu nhiên với thu F3 Biết khơng đột biến xảy Tính theo lý thuyết kết luận sau đúng? I Tỉ lệ hoa đỏ chủng F3 1/9 II loại kiểu gen quy định hoa vàng lồi thực vật III Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen không alen kiểu bổ trợ IV Tỉ lệ hoa tím chủng tổng số hoa tím F 1/6 A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người hai alen gen quy định: Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ phát biểu sau phả hệ trên? I Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định II thể tối đa 12 người phả hệ kiểu gen giống III Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M cặp vợ chồng II – II8 1/4 IV Xác suất sinh đầu lòng kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III 13 – III14 5/12 A B C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 Đáp án 1112131- 2122232- 3132333- 4142434- 5152535- 6162636- 7172737- 8182838- 9192939- 10203040- LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Trong trình dịch mã, chuỗi pơlipeptit tổng hợp theo chiều 5’→3’ theo chiều mARN Câu 2: Đáp án C thể kiểu gen đồng hợp tất cặp gen aabbddHH Câu 3: Đáp án B Tần số alen A = 0,4 + 0,4/2 = 0,6 Tần số alen a = – 0,6 = 0,4 Câu 4: Đáp án A Trong lịch sử phát triển sinh vật Trái Đất, loài người xuất kỉ Đệ tứ (Thứ tư) đại Tân sinh Câu 5: Đáp án D Cây dây leo uốn quanh gỗ tiếp xúc với giá thể gỗ → ví dụ hướng tiếp xúc Câu 6: Đáp án B - A, C, D phát biểu đột biến gen - B sai đột biến gen biến đổi nhỏ xảy cấu trúc gen Những biến đổi thường liên quan đến cặp nuclêôtit (đột biến điểm) số cặp nuclêôtit Câu 7: Đáp án B Sản phẩm trình đường phân tham gia vào q trình hơ hấp hiếu khí theo chu trình Crep ti thể axit piruvic Câu 8: Đáp án D Thành phần tiêu hóa thức ăn động vật ăn thực vật xenlulôzơ Câu 9: Đáp án C - A, B, D sai dạng đột biến gen Dạng đột biến thể lệch bội hội chứng Đao, dạng thể nhiễm (2n +1) Câu 10: Đáp án C Cân nội mơi trì ổn định mơi trường thể Vậy phương án C ý sai Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 Câu 11: Đáp án C Giai đoạn trình hơ hấp thực vật đường phân Câu 12: Đáp án B Gọi tần số alen A a p q Quần thể cân nên tuần theo định luận Hacđi - Vanbec nên ta : p2 AA + 2pqAa + q2aa= Theo ta q2 = 0,025 → q = 0,05→ p = – 0,05 = 0,95 Cây không bị bạch tạng mang alen lặn (Aa) chiếm tỉ lệ: 2pq = 2.0,95.0,05 = 0,095 Câu 13: Đáp án A - Bố mẹ bình thường sinh bị bệnh → bệnh gen lặn qui định - Bố bình thường sinh gái bị bệnh → bệnh nằm NST, nằm NST giới tính bố bình thường tất gái phải bình thường Câu 14: Đáp án B Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12O6 mía chu trình Canvin Câu 15: Đáp án B Nhìn vào sơ đồ ta thấy 42oC giới hạn nên phương án sai cần tìm B Câu 16: Đáp án B Dựa vào nguồn gốc, kiểu hệ sinh thái (HST) Trái Đất phân chia thành hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo Câu 17: Đáp án D - A, B, C phát biểu - D sai diện mùi đực tác động lên hệ thần kinh nội tiết qua ảnh hưởng đến q trình phát triển chín rụng trứng Câu 18: Đáp án D Thể đột biến dòng tế bào: - dòng tế bào bình thường (2n) dòng tế bào đột biến 2n + 2; 2n – - Các tế bào mang NST ký hiệu: AaBbDdXY (2n), AaBbDDddXY (2n+2), AaBbXY (2n-2), AaBbDDXY (2n); AaBbddXY (2n) Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 [Bản word phát hành website dethithpt.com] Câu 19: Đáp án D Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh quần xã - A hệ sinh thái “một giọt nước lấy từ ao hồ hầu hết thành phần cấu trúc nên hệ sinh thái” - B hệ sinh thái nhân tạo - C hệ sinh thái tự nhiên - D quần thể sinh vật nên hệ sinh thái Câu 20: Đáp án C Đột biến lệch bội (dị bội) biến đổi mặt số lượng NST xảy hay số cặp - 2n = 22 (2n - 2) → đột biến lệch bội thể không nhiễm - 2n = 28 (2n + + 2) → đột biến lệch bội thể bốn nhiễm kép - 2n = 48 (4n) → thể tứ bội → đột biến đa bội - 2n = 26 (2n + 2) → đột biến lệch bội thể bốn nhiễm Câu 21: Đáp án D       Thực vật hấp thụ nitơ dạng muối, muối amôn NH , nitrat NO3 Câu 22: Đáp án B - A sai quần xã sinh vật độ đa dạng cao số lượng cá thể lồi giảm - B quần xã sinh vật độ đa dạng cao số lượng loài quần xã tăng → lưới thức ăn quần xã ngày giảm - C sai quần xã sinh vật độ đa dạng cao ổ sinh thái lồi hẹp - D sai quần xã sinh vật độ đa dạng cao số lượng loài quần xã tăng Câu 23: Đáp án A Ta nhận thấy so với NST ban đầu, NST sau dột biến bị đoạn ABC Đây dạng đột biến đoạn nên gây hậu thường gây chết giảm sức sống Câu 24: Đáp án C Những hoạt dộng người góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ mơi trường là: - Bảo vệ rừng trồng gây rừng - Chống xâm nhập mặn cho đất - Tiết kiệm nguồn nước Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 - Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính Vậy hoạt động Câu 25: Đáp án C - A, B, D phát biểu - C sai kết chọn lọc tự nhiên hình thành quần thể nhiều cá thể mang kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 26: Đáp án C P: AaBbDdEeHh x aaBBDdeehh Tỉ lệ đời kiểu hình trội tất tính trạng là: A-B-D-E-H- = 1/2A-.1B-.3/4D-.1/2E-.1/2H- = 3/32 Câu 27: Đáp án B Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng thể thơng qua chế phiên mã từ ADN sang mARN dịch mã từ mARN sang prôtêin từ prôtêin biểu thành tính trạng Câu 28: Đáp án C A: cao >> a : thấp B: đỏ >> b: vàng P: AaBb x Aabb Đời thu kiểu hình thân cao, hoa đỏ là: A-B- = 3/4.1/2 = 37,5% [Bản word phát hành website dethithpt.com] Câu 29: Đáp án B - A loại AB AB � cho tỉ lệ kiểu hình 3:1 ab ab - B chọn AB Ab AB AB Ab aB � � F1 : : : : hay tỉ lệ kiểu hình : : ab aB aB Ab ab ab - C loại cho tỉ lệ kiểu hình : : 1: : - D loại cho tỉ lệ kiểu hình tồn trội Câu 30: Đáp án B Dựa vào hình ảnh ta thấy - (1) sai phương pháp tạo giống nuôi cấy hạt phấn nên áp dụng thực vật - (2) đúng, chúng lưỡng bội hóa từ gen đơn bội ban đầu - (3) đúng, cách 1: gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành 2n mọc thành lưỡng bội Cách 2: cho mọc thành đơn bội, sau lưỡng bội hóa thành lưỡng bội 2n cách gây đột biến thể đa bội Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 - (4) Vậy phát biểu Câu 31: Đáp án B P: AB AB � ab ab G P : AB  ab  30% Ab  aB  20% AB  ab  50% %A  B  0,3.0,5.3  0, 2.0,5.2  0, 65 Câu 32: Đáp án A - I - II - III sai tiến hóa sinh giới biến đổi cấu trúc di truyền quẩn thể (tiến hóa nhỏ) → tiến hóa khơng thể xảy quần thể khơng biến dị di truyền - IV sai quần thể tính tồn vẹn khơng gian, tồn thực tự nhiên biến đổi cấu trúc di truyền qua hệ → quần thể xem đơn vị tiến hóa sở cá thể Câu 33: Đáp án A - I giúp mối tiêu hóa xenlulơzơ thành đường (là nguồn cung cấp cho mối trùng roi) - II chim ăn ve, bét lớp lơng trâu, thú chim bay lên báo động cho trâu, hai lồi lợi - III đúng, nắp ấm vật ăn thịt, côn trùng mồi - IV dây tơ hồng lấy chất dinh dưỡng nhãn Câu 34: Đáp án C Bố mẹ mang kiểu gen AB Ab ; hoán vị gen xảy hai với tần số 40% ab aB ta sơ đồ lai sau: P: AB Ab � ab aB G P : AB  ab  30% AB  ab  20% Ab  aB  20% Ab  aB  30% Tỉ lệ thể mang kiểu hình dạng aB đời sau là: a 30%ab.30%aB  20%aB.20%ab  20%aB.30%aB  19% Câu 35: Đáp án D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 - I trâu châu chấu ăn cỏ nên chúng cạnh tranh nguồn thứ ăn - II ve bét hút máu trâu để sống; nên ve bét hưởng lợi trâu bị hại nên mối quan hệ kí sinh - III chim sáo trâu chim sáo bắt ve bét cho trâu - IV chim sáo cỏ chim sáo bắt châu chấu cho cỏ Vậy phát biểu đưa [Bản word phát hành website dethithpt.com] Câu 36: Đáp án C Số nuclêôtit gen là: 5100  3000 Nu 3.4 Số nuclêôtit loại G = số nuclêôtit loại X = 600 Nu Số nuclêôtit loại A = số nuclêôtit loại T  3000  600  900 Nu Số liên kết hiđrô gen ban đầu là: 3.600 + 2.900 = 3600 Gen sau đột biến gen ban đầu liên kết hiđrô (liên kết H) mà đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit gen nên dạng đột biến thay cặp A – T (chứa liên kết H) cặp G – X (chứa liên kết H) Câu 37: Đáp án B  P : Ab DH E e Ab DH E X X � X Y aB dh aB dh Ở ruồi giấm hoán vị gen xảy giới cái, giới đực liên kết hoàn tồn nên ta phép lai Đối với trường hợp phép lai cặp gen dị hợp nằm cặp NST tương đồng, hoán vị gen xảy bên đời cho kiểu gen (khơng đột biến xảy gen trội lặn hoàn toàn)  P : Ab DH E e Ab DH E X X � X Y cho số kiểu gen tối đa hốn vị gen xảy aB dh aB dh là: 7.7.4 = 196 → I sai E e E Xét riêng cặp NST ta có: P : X X � X Y � F1 : E E E E e e X X : X Y: X X : X Y 4 4 Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất tính trạng trội đời chiếm 8,25% E Hay  A , B, D , H  X Y  8, 25% �  A , B, D, H    8, 25% : 25%  33% → II P: ♀ Ab Ab Ab � ♂ (vì ruồi đực xảy liên kết gen nên ruồi đực cho loại aB aB aB giao tử là: Ab  aB  50% ) Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 → P: ♀ Ab Ab ab � ♂ không tạo đời kiểu gen → IV sai aB aB ab →  aa, bb   0% �  A  B    50% �  aaB     A  bb   25%  A , B, D, H    33% �  D, H    33% : 50%  66% �  dd, hh   66%  50%  16% �  D, hh    dd, H    25%  16%  9% - Số cá thể mang tất tính trạng trội F là:  A  B, D  H   X E X  0,33.0,5  16,5% → III Vậy phát biểu * Lưu ý: Đối với trường hợp phép lai cặp gen dị hợp nằm cặp NST tương đồng, hoán vị gen xảy bên đời cho kiểu gen (khơng đột biến xảy gen trội lặn hoàn toàn) Câu 38: Đáp án D Gọi p q tần số alen A a quần thể Quần thể trạng thái cân di truyền nên tần số alen giới nam = tần số alen giới nữ Cấu trúc di truyền quần thể xét chung là: p A q a p A A 2pq A a q a a X Y X Y X X  X X  X X 1 2 2 Theo ta Tần số nam bị bệnh mù màu quần thể 18% � q  0,18 � q  0,36 � p   0,36  0, 64 → II sai tần số alen A a 0,64 0,36 → Tần số nữ bị mù màu quần thể người là: q 0,362   6, 48% → I sai 2 - Số người nhìn màu bình thường quần thể là: – nam mù màu – nữ mù màu = 100% - 18% - 6,48% = 75,52% → III sai - Tần số nữ đồng hợp quần thể là: p A A q a a 0,642 0,362 X X  XX    0, 2696  26,96% → IV 2 2 Vậy phát biểu đưa Câu 39: Đáp án B Pt/c: Hoa trắng x hoa trắng → F1 toàn hoa tím Lai phân tích hoa tím thu đời loại kiểu hình hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ hoa vàng với tỉ lệ ngang → số tổ hợp giao tử phép lai phân Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 tích = x → F1 kiểu gen AaBb gen quy định màu hoa bị chi phối quy luật tương tác bổ sung → III Ta sơ đồ phân tích: AaBb x aabb → Fb : 1AaBb (Tím) : 1Aabb (vàng) : 1aaBb (đỏ) : 1aabb (trắng) F1 tự thụ phấn : AaBb x AaBb → F2: 9A-B- (tím) : 3A-bb (vàng) : 3aaB- (đỏ) : 1aabb (trắng) Đem loại bỏ hoa đỏ hoa trắng F ta được: F2: 9A-B- (tím) : 3A-bb (vàng) = 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb = 1/12AABB : 2/12 AaBB : 2/12AABb : 4/12AaBb : 1/12Aabb : 2/12Aabb Giao tử F2: 1/3AB : 1/3 Ab : 1/6aB : 1/6ab F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau: (1/3AB : 1/3Ab : 1/6aB : 1/6ab)(1/3AB : 1/3Ab : 1/6aB : 1/6ab) - Tỉ lệ hoa đỏ chủng F3 là: aaBB = 1/6.1/6 = 1/36 → I sai - II sai kiểu gen quy định hoa vàng là: Aabb Aabb - Hoa đỏ F3 = 1  6 12 - Hoa vàng F3 = - Hoa trắng F3 = 1 1  3 1  6 36 → Tỉ lệ hoa tím F3 là:  2    12 36 1 3 Tỉ lệ hoa tím chủng là: AABB   - Tỉ lệ hoa tím chủng (AABB) tổng số hoa tím là: :  → IV Vậy kết luận Câu 40: Đáp án B Nhìn vào sơ đồ phả hệ ta thấy, (1) (2) kiểu hình bình thường mà sinh gái (6) bị bệnh → bệnh gen lặn nằm NST thường quy định → I sai Quy ước A: bình thường >> a: bệnh Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 Nhìn vào phả hệ ta thấy: (1), (2), (3), (4), (10), (11) kiểu gen Aa Những người (5), (7), (8), (12), (13), (14) kiểu hình bình thường nên kiểu gen Aa AA → Vậy tối đa 12 người phả hệ kiểu gen Aa → II - Aa (1) x Aa (2) → 1AA : 2Aa : 1aa → (7) kiểu gen (1/3AA : 2/3Aa) - Aa (3) x Aa (4) → 1AA : 2Aa : 1aa → (8) kiểu gen (1/3AA : 2/3Aa) - Để sinh bị bệnh M bố mẹ phải cho giao tử a → Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M II7 - II8 là: 2/3.2/3.1/4 = 1/9 → III sai - (7) x (8) → (13) kiểu gen (1/2AA : 1/2aa) - (10) (11) kiểu gen Aa → (14) kiểu gen (1/3AA : 2/3Aa) - (13) x(14) (1/2AA : 1/2aa) x (1/3AA : 2/3Aa) GP : (3/4A : 1/4a) x (2/3A : 1/3a) → 6/12AA : 5/12Aa : 1/12aa → Xác suất sinh đầu lòng kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III 13 - III14 5/12 → IV Vậy phát biểu II IV Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 ... đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học có lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.58.29.559 [Bản word phát hành website dethithpt.com]... : 3A-bb (vàng) = 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb = 1/12AABB : 2 /12 AaBB : 2/12AABb : 4/12AaBb : 1/12Aabb : 2/12Aabb Giao tử F2: 1/3AB : 1/3 Ab : 1/6aB : 1/6ab F2 giao phấn ngẫu... (2/3A : 1/3a) → 6/12AA : 5/12Aa : 1/12aa → Xác suất sinh đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III 13 - III14 5 /12 → IV Vậy có phát biểu II IV Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu chuan nam 2018 co giai de 12 , De thi thu chuan nam 2018 co giai de 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay