Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay tt

24 28 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:37

1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trí thức KHXH&NV quân phận đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam cơng tác qn đội Bằng lao động trí óc sáng tạo, giới quan khoa học, hiểu biết sâu, rộng đời sống xã hội, người, thực tiễn hoạt động quân sự, với lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức sáng, họ ln đóng vai trò quan trọng xây dựng QĐNDVN vững mạnh mặt, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Đảng, sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu quân đội Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị có nội dung toàn diện, bao gồm xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu quân đội; xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị; xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội thực dân chủ, đoàn kết kỷ luật; xây dựng ĐSVHTT đội phong phú, lành mạnh ĐTTTLL, phản bác quan điểm sai trái, phản động lực thù địch, bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, tồn qn, hệ thống trị, trí thức KHXH&NV qn đóng vai trò quan trọng Thực tiễn năm qua, với trình độ học vấn cao, phương pháp tư khoa học nhạy bén, trí thức KHXH&NV quân tính tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV, góp phần củng cố, tăng cường chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc quân đội, bảo đảm cho quân đội thực lực lượng trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, việc thực vai trò trí thức KHXH&NV qn hạn chế như: nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV, vấn đề lý luận xây dựng quân đội vững mạnh trị chưa chủ động, chất lượng chưa cao; phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng tri thức KHXH&NV nhằm nâng cao lĩnh trị, xây dựng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc cán bộ, chiến sĩ có mặt hạn chế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng trị đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân viên chức quốc phòng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh trị tình hình mới; việc tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng hệ thống tổ chức vững mạnh trị chưa cao; tính chủ động, sáng tạo, tính chiến đấu hiệu ĐTTTLL, phản bác quan điểm sai trái, phản động lực thù địch, bảo vệ tảng tư tưởng Đảng quân đội thiếu vững Hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị có bước phát triển cao Trong đó, lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hồ bình", âm mưu “phi trị hóa” quân đội nhằm phá hoại tảng tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơng kích, xun tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng xã hội quân đội; bước làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, cảnh giác, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phai nhạt chất giai cấp giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc Tình hình trên, đặt hàng loạt vấn đề mới, phức tạp lý luận thực tiễn, đòi hỏi KHXH&NV nước ta, trực tiếp trí thức KHXH&NV quân phải sâu nghiên cứu, lý giải có khoa học nhằm góp phần củng cố, tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng quân đội, xây dựng tiềm lực trị tinh thần làm sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu quân đội Nhận định vấn đề này, Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Đại hội XI rõ: “Khoa học xã hội làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cho việc xây dựng đường lối, sách phát triển đất nước giai đoạn mới” [37, tr.78-79], đồng thời phát huy di sản văn hóa dân tộc, sáng tạo giá trị văn hoá Việt Nam Mặt khác, năm gần đây, có nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả nước nước bàn đến trí thức, trí thức quân đội, trí thức KHXH&NV, trí thức KHXH&NV quân Song, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu khác nên cơng trình chưa đề cập có đề cập chưa toàn diện, thiếu hệ thống sở lý luận, thực tiễn vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng quân đội trị, làm sở định hướng việc phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Từ lý trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị nay” làm đề tài luận án 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN trị, đề xuất yêu cầu giải pháp chủ yếu phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị * Nhiệm vụ nghiên cứu: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, khái quát kết chủ yếu vấn đề luận án cần tập trung giải quyết; Luận giải số vấn đề lý luận vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị; Đánh giá thực trạng thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, nguyên nhân thực trạng số vấn đề đặt nay; Đề xuất yêu cầu, giải pháp phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung: Nghiên cứu vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Phạm vi khơng gian: Tập trung nghiên cứu, khảo sát Viện KHXHNVQS, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sư đoàn 316 (QK2), Sư đoàn 395 (QK3), Sư đoàn (QK1) Phạm vi thời gian: Các tư liệu, số liệu sử dụng nghiên cứu, khảo sát chủ yếu từ năm 2006 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Luận án nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm, thị, nghị ĐCSVN QUTW, BQP trí thức phát huy vai trò trí thức cách mạng XHCN, xây dựng quân đội đội ngũ cán quân đội * Cơ sở thực tiễn: Hoạt động trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị năm qua, thể số liệu nghiên cứu, khảo sát; báo cáo sơ kết, tổng kết công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, CTĐ,CTCT số viện nghiên cứu, học viện, trường sĩ quan đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu Quân đội * Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận CNDVBC CNDVLS, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu KHXH&NV, tập trung vào phương pháp: hệ thống - cấu trúc; phân tích - tổng hợp; lơgíc - lịch sử; điều tra, khảo sát thực tế; thống kê phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án Làm rõ quan niệm trí thức KHXH&NV quân nội dung vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị; Đánh giá thành tựu, hạn chế thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị vấn đề đặt cần tập trung giải quyết; Đề xuất giải pháp chủ yếu phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án * Ý nghĩa lý luận: Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung, làm rõ vấn đề lý luận trí thức KHXH&NV quân vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị * Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp luận khoa học để quan nghiên cứu, học viện, nhà trường, đơn vị quân đội nghiên cứu, vận dụng tham mưu, đề xuất, đạo tổ chức thực việc phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Đồng thời, kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy nội dung có liên quan học viện, nhà trường, quan nghiên cứu quân đội Kết cấu luận án: Luận án gồm: Phần mở đầu; chương (7 tiết); Kết luận; Danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả cơng bố có liên quan đến đề tài luận án; Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 5 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu trí thức, trí thức khoa học xã hội nhân văn Cuốn sách: “Tơn trọng trí thức, tơn trọng nhân tài kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước” Nguyễn Như Diệm dịch nhóm tác giả Thẩm Vinh Hoa Ngô Quốc Diện; Cuốn sách: “Chiến lược quốc gia nhân tài biến đổi giới” tác giả Vương Huy Diệu; Bài viết: “Cuộc cách mạng quân mới” tác giả Hùng Quang Khải Bài viết: “Tổng quan trường đại học tổng hợp toàn quân” tác giả Lăng Tường Cuốn sách: “Lý thuyết Nhân tài 3C” giáo sư Dave Ulrich; Cuốn sách “Trí thức, lịch sử cách mạng - Bút ký sống nước Nga nay” Vladimir Alexanderovits Mau; Cuốn sách: “Phương pháp giảng dạy môn khoa học xã hội” tác giả X.G.Lu-cô-nhin V.V.Xê-rê-bri-an-nicốp Các cơng trình trên, trình bày quan điểm trí thức, vị trí, vai trò họ, “nhân tài” phận tinh hoa trí thức phát triển xã hội Đồng thời, sở đánh giá khách quan, tồn diện thực trạng trí thức, cơng trình đề xuất giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thực tiễn, phục vụ đắc lực cho nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xẫ hội, giáo dục đào tạo 1.1.2 Một số cơng trình nghiên cứu xây dựng quân đội xây dựng quân đội trị Cuốn sách: “Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng sẵn sàng chiến đấu” tác giả M.V Phrunde; Bài viết: “Cải tổ quân đội Nga” Mark Galeotti; Cuốn sách: “Nhân tố trị - tinh thần chiến tranh đại” nhóm tác giả Học viện Qn Lênin; Cuốn sách: “Giáo trình Cơng tác đảng, cơng tác trị Qn giải phóng nhân dân Trung Quốc” tác giả Chương Tư Nghị; Bài viết: “Nghiên cứu cơng tác trị Cộng quân đứng trước khủng hoảng tư tưởng sĩ khí họ” tác giả Trần Trạc Minh Các cơng trình phân tích, làm rõ mối quan hệ người vũ khí, từ khẳng định vai trò định người chiến tranh Tuy nhiên, theo tác giả, người luôn chịu tác động mạnh mẽ điều kiện kinh tế - xã hội mặt tích cực tiêu cực, cần coi trọng công tác với người, coi vấn đề người vấn đề trung tâm giữ vai trò định Nếu khơng làm tốt cơng tác trị người, khơng phát huy sức mạnh họ qn đội khó vượt qua khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ Từ đó, cơng trình đề xuất biện pháp nâng cao sức mạnh trị, tinh thần, xây dựng lĩnh, ý thức, trách nhiệm người thực nhiệm vụ 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án 1.2.1 Một số cơng trình nghiên cứu trí thức, trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cuốn sách: “Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cơng nghiệp hóa, đại hóa” tác giả Phạm Tất Dong; Bài viết:“Những biến đổi quan trọng giai đoạn 2011-2020 vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam” tác giả Trần Ngọc Hiên; Cuốn sách: “Thực trạng giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam nghiệp đổi đất nước” tác giả Đàm Đức Vượng; Cuốn sách: “Đội ngũ trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam nghiệp đổi mới” tác giả Ngô Thị Phượng; Cuốn sách: “Phát huy tiềm trí thức khoa học xã hội Việt Nam” tác giả Nguyễn An Ninh; Bài viết: “Phát huy vai trò đội ngũ cán nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội nhân văn đấu tranh lý luận nay” tác giả Trần Văn Phòng Nội dung cơng trình đề cập tồn diện, sâu sắc trí thức, trí thức KHXH&NV Các cơng trình khẳng định, trí thức, trí thức KHXH&NV có vị trí, vai trò quan trọng phát triển xã hội Tuy nhiên, điều kiện lịch sử quan niệm giai cấp cầm quyền với đội ngũ không giống nên quan tâm, xây dựng phát triển có lúc chưa thỏa đáng, chưa khơi dậy phát huy vai trò họ thực tế Từ đó, phương pháp tiếp cận độc lập, tác giả thành tựu, hạn chế, đồng thời đề xuất yêu cầu hệ thống giải pháp để phát huy vai trò đội ngũ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước ĐTTTLL 7 1.2.2 Một số cơng trình nghiên cứu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị Cuốn sách: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trị” nhóm tác giả Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự; Cuốn sách: “Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới” tác giả Lê Văn Dũng; Cuốn sách: “70 năm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trị (1944 - 2014)” tác giả Trần Đức Nhân; Cuốn sách: “Bản chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc Qn đội nhân dân Viêt Nam” nhóm tác giả Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự; Cuốn sách: “70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần” tác giả Nguyễn Đình Minh Nguyễn Mạnh Hưởng; Cuốn sách: “Xây dựng quân đội trị nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới” tác giả Nguyễn Vĩnh Thắng Các cơng trình sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối ĐCSVN xây dựng quân đội xây dựng quân đội vững mạnh trị bối cảnh tình hình giới, khu vực nước Đồng thời, tranh toàn cảnh xây dựng quân đội vững mạnh trị, bao gồm thành tựu, hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm Từ đó, cơng trình đề xuất, kiến nghị yêu cầu bản, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội vững mạnh trị tình hình 1.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu vai trò phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn Quân đội nhân dân Việt Nam Bài viết: “Phát huy vai trò đội ngũ cán giảng dạy trị nhằm nâng cao chất lượng học tập trị cho hạ sĩ quan binh sĩ đơn vị sở nay” tác giả Ngô Văn Quỳnh; Bài viết: “Trí thức quân đội với đấu tranh tư tưởng - lý luận tình hình mới” tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng; Luận án tiến sĩ triết học: “Phát huy vai trò nguồn lực trí thức khoa học xã hội nhân văn Quân đội nhân dân Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Đình Minh; Luận án tiến sĩ triết học: “Phát triển nguồn lực giảng viên khoa học xã hội nhân văn chất lượng cao học viện quân đội nhân dân Việt Nam nay” tác giả Phạm Thanh Giang; Cuốn sách: “Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn nhà trường quân đội đấu tranh tư tưởng - lý luận nay” nhóm tác giả Lê Anh Thơ Nguyễn Sỹ Họa; Bài viết: “Đấu tranh chống quan điểm sai trái, nhiệm vụ quan trọng giảng viên khoa học xã hội nhân văn nhà trường quân đội” tác giả Lưu Đình Trang Các cơng trình trình bày tồn diện quan niệm trí thức KHXH&NV qn đội, từ khẳng định vai trò quan trọng đội ngũ xây dựng quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh trị Vai trò trí thức KHXH&NV qn đội thể toàn diện lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, giáo dục trị tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng người, xây dựng ĐSVHTT ĐTTTLL Tuy nhiên, đạt nhiều thành tựu việc phát huy vai trò đội ngũ thực tiễn bộc lộ hạn chế, bất cập Trên sở khảo cứu thực tiễn, cơng trình đề xuất yêu cầu, giải pháp toàn diện nhằm phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn đội Trong đó, đề cao vấn đề nhận thức xã hội, quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng, QUTW, BQP, cải thiện vấn đề chế, sách, điều kiện mơi trường làm trí thức KHXH&NV quân đội 1.3 Khái quát kết cơng trình khảo cứu có liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt cần tiếp tục giải 1.3.1 Khái quát kết cơng trình khảo cứu Một là, phương diện lý luận, cơng trình khảo cứu đưa hệ thống quan niệm, phương pháp tiếp cận trí thức, trí thức quân đội, trí thức KHXH&NV, trí thức KHXH&NV quân nhiều bình diện khác nhau: từ nhận thức, đánh giá vị trí, vai trò họ lĩnh vực đời sống xã hội; đến việc vận dụng quan điểm, đường lối, sách giai cấp cầm quyền, đảng phái trị nhằm phát huy vai trò, tiềm trí tuệ đội ngũ thực tiễn xây dựng phát triển kinh tế, xã hội đất nước Đặc biệt, nhiều cơng trình nghiên cứu làm bật vai trò định người, trí thức việc đại hóa qn đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, trước biến đổi phức tạp tình hình giới, khu vực, phát triển cao yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân đội, nhiều vấn đề mới, phức tạp nảy sinh lý luận, thực tiễn cần giải cho thấu đáo, đặc điểm, vai trò nội dung biểu vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị cơng trình lại chưa đề cập, có đề cập chưa toàn diện, thỏa đáng Hai là, phương diện thực tiễn, chừng mực định, công trình khảo cứu phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng vai trò đội ngũ trí thức, trí thức quân đội, trí thức KHXH&NV, trí thức KHXH&NV quân ngành, lĩnh vực cụ thể với số liệu, tư liệu phong phú Song, chưa có cơng trình nghiên cứu chun khảo, đề án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp BQP, TCCT hay luận án trực tiếp sâu phân tích, làm rõ thành tựu hạn chế thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Do đó, việc ngun nhân thực trạng số vấn đề đặt cần tập trung giải nhằm phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị chưa đầy đủ, thuyết phục Ba là, đối tượng phạm vi nghiên cứu bị giới hạn, hệ thống quan điểm, định hướng giải pháp phát huy vai trò trí thức, trí thức qn đội, trí thức KHXH&NV, trí thức KHXH&NV quân đề cập cơng trình khảo cứu trên, tương đối toàn diện, sâu sắc dừng lại định hướng, giải pháp phát huy lĩnh vực, ngành nghề cụ thể mà chưa phải hệ thống quan điểm, giải pháp mang tính tổng thể, tồn diện phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp tác giả tiếp thu, kế thừa có chọn lọc để thực thành cơng đề tài luận án 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án cần tiếp tục giải Một là, phương diện lý luận, luận án tập trung phân tích, làm rõ quan niệm, đặc điểm trí thức KHXH&NV quân Trên sở đó, khác đội ngũ với lực lượng khác Nghiên cứu, làm rõ trị QĐNDVN vững mạnh trị QĐNDVN Nghiên cứu đưa quan niệm xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, rõ mục đích, chủ thể, lực lượng, đối tượng, phương thức xây dựng Nghiên cứu, cách hiểu chung vai trò trí thức KHXH&NV quân 10 xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Những vấn đề trên, khơng mới, tác giả, nhóm tác giả đề cập mức độ khác cơng trình nghiên cứu mình, song điều kiện giới, khu vực, nước có nhiều diễn biến phức tạp nay; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có phát triển việc nghiên cứu, bổ sung làm rõ vấn đề có ý nghĩa quan trọng Hai là, sở khái niệm công cụ, kiến thức chuyên ngành, liên ngành tích lũy trình học tập trường kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quân thân, luận án tập trung phân tích, làm rõ nội dung xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Đồng thời, nghiên cứu, phân tích nội dung biểu vai trò trí thức KHXH&NV quân nội dung xây dựng Đây sở, tiêu chí quan trọng để tác giả phân tích, đánh giá thực trạng thực vai trò trí thức KHXH&NV quân đề xuất yêu cầu, giải pháp phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Mặc dù, vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị khách quan, vốn có thân đội ngũ này, song việc thực vai trò họ đến đâu lại chịu quy định nhiều yếu tố, khách quan chủ quan Vì vậy, luận án nghiên cứu, yếu tố phân tích, làm rõ quy định yếu tố đến việc thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Ba là, phương diện thực tiễn, luận án tập trung phân tích, đánh giá khách quan, trung thực thực trạng thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị thời gian qua Đồng thời, nghiên cứu, tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan thực trạng Để thực vấn đề này, sở số liệu điều tra, khảo sát, tư liệu, báo cáo tổng kết công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, CTĐ,CTCT học viện, viện nghiên cứu, trường sĩ quan, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu quân đội, luận án tiến hành xử lý thông tin cách khoa học, chặt chẽ Từ thực trạng thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, luận án nghiên cứu, xác định 11 vấn đề đặt cần tập trung giải nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm cho trí thức KHXH&NV quân phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng quân đội vững mạnh trị Bốn là, tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị có bước phát triển cao làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp lý luận thực tiễn đòi hỏi phải phát huy vai trò KHXH&NV, tổ chức, lực lượng xã hội, quân đội, đặc biệt vai trò trí thức KHXH&NV quân Do đó, sở tiếp thu, lĩnh hội có chọn lọc quan điểm, định hướng, giải pháp phát huy mà cơng trình khảo cứu đề cập, luận án nghiên cứu đề xuất yêu cầu giải pháp chủ yếu mang tính tồn diện, đồng nhằm phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Kết luận chương Trong chương 1, tác giả tổng quan 12 cơng trình nghiên cứu tác giả, nhóm tác giả nước ngồi 18 cơng trình nghiên cứu tác giả, nhóm tác giả nước, quân đội có liên quan đến đề tài luận án với nhiều thể loại khác nhau, sách chuyên khảo, tham khảo, đề tài, luận án tiến sĩ báo khoa học đăng tải tạp chí có uy tín Đồng thời, tác giả khái qt kết cơng trình khảo cứu xác định rõ vấn đề đặt luận án cần tiếp tục giải Các cơng trình khảo cứu góp phần quan trọng việc làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, thực tiễn vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung, đội ngũ trí thức qn đội, trí thức KHXH&NV quân nói riêng Qua việc tổng quan, mặt tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả nghiên cứu, kế thừa giá trị khoa học mà cơng trình nghiên cứu đạt để phục vụ cho luận án Mặt khác, cung cấp thông tin giúp tác giả luận án nhận thức rõ hơn, sâu sắc vấn đề, khía cạnh mà cơng trình trước chưa đề cập, nghiên cứu, đề cập, nghiên cứu chưa đầy đủ, thống 12 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 2.1 Trí thức khoa học xã hội nhân văn quân vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.1.1 Trí thức khoa học xã hội nhân văn quân 2.1.1.1 Quan niệm trí thức KHXH&NV quân Trên sở tiếp cận quan niệm trí thức; KHXH&NV, trí thức KHXH&NV, luận án xác định: Trí thức KHXH&NV quân phận đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam, bao gồm người lao động trí óc qn đội, có trình độ học vấn đại học trở lên lĩnh vực chun mơn định, có lực tư độc lập khả sáng tạo, truyền bá, ứng dụng, làm giàu tri thức KHXH&NV tổ chức hoạt động quân sự, tạo sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 2.1.1.2 Đặc điểm trí thức KHXH&NV quân Bên cạnh đặc điểm chung trí thức KHXH&NV Việt Nam, trí thức KHXH&NV qn có đặc điểm riêng: Một là, trí thức KHXH&NV quân quân nhân có đa dạng trình độ học vấn, cấp bậc, chức vụ, chuyên môn ngành nghề trải nghiệm thực tiễn xã hội, thực tiễn quân Hai là, hoạt động trí thức KHXH&NV qn ln thể sâu sắc rõ nét tính đảng, tính trị Ba là, trí thức KHXH&NV qn hoạt động mơi trường đặc thù quân sự, tổ chức chặt chẽ, thống với yêu cầu cao kỷ luật ý thức sẵn sàng chiến đấu Bốn là, sản phẩm lao động trí óc trí thức KHXH&NV qn chủ yếu phục vụ mục đích qn sự, quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh trị Trí thức KHXH&NV quân cán trị hai khái niệm khơng đồng với Trí thức KHXH&NV qn cán trị Nhưng, khơng phải tất cán trị trí thức KHXH&NV quân Họ trí thức KHXH&NV 13 quân họ tham gia vào hoạt động cụ thể gắn với dấu hiệu đặc trưng như: Có trình độ học vấn đại học trở lên; lao động trí óc, độc lập, sáng tạo nghiên cứu, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV; tạo sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc 2.1.2 Những vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.1.2.1 Chính trị QĐNDVN vững mạnh trị QĐNDVN Chính trị QĐNDVN trị Đảng, mang chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc Sự vững mạnh trị QĐNDVN thể kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; có nhận thức đối tượng, đối tác, chức năng, nhiệm vụ quân đội; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị; thực tốt chức đội quân chiến đấu, đội quân công tác đội quân lao động sản xuất, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn 2.1.2.2 Quan niệm xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị yêu cầu khách quan nghiệp cách mạng, tác động có mục đích, có ý thức chủ thể, lực lượng vào yếu tố cấu thành chất lượng trị cá nhân, đơn vị quân đội, nhằm làm gia tăng giá trị yếu tố đó, góp phần tăng cường chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc quân đội Với cách tiếp cận đó, xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị tổng thể hoạt động có mục đích, tổ chức chặt chẽ, thống với nhiều chủ trương, nội dung, hình thức, biện pháp hệ thống trị, trực tiếp QUTW, BQP, tổ chức, cá nhân quân đội nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh trị, tinh thần, củng cố tăng cường chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc quân đội Quan niệm vấn đề như: Mục đích, chủ thể, lực lượng, phương thức nội dung xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Trong đó, nội dung xây dựng 14 quân đội vững mạnh trị xác định: Một là, xây dựng tảng tư tưởng củng cố, tăng cường chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc quân đội; Hai là, xây dựng tổ chức quân đội vững mạnh trị; Ba là, xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trị đội ngũ cán lực lượng khác quân đội; Bốn là, xây dựng mối quan hệ trị - xã hội quân đội thực dân chủ, đoàn kết kỷ luật; Năm là, xây dựng ĐSVHTT đội phong phú, lành mạnh 2.2 Nội dung vai trò yếu tố quy định thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2.1 Nội dung vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2.1.1 Trí thức KHXH&NV quân lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức khoa học xã hội nhân văn quân đội 2.2.1.2 Trí thức KHXH&NV quân lực lượng nòng cốt phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội 2.2.1.3 Trí thức KHXH&NV quân lực lượng chủ yếu tiếp thu, ứng dụng tri thức khoa học xã hội nhân văn xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị 2.2.1.4 Trí thức KHXH&NV quân lực lượng quan trọng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần đội 2.2.1.5 Trí thức KHXH&NV quân lực lượng nòng cốt đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần quan trọng bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội 2.2.2 Những yếu tố quy định thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2.2.1 Điều kiện kinh tế, trị, xã hội đất nước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội chi phối sâu sắc đến thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị 2.2.2.2 Sự lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, trực tiếp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tác động, chi phối 15 đến thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị 2.2.2.3 Thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị phụ thuộc vào sức mạnh nội lực đội ngũ 2.2.2.4 Môi trường quân chi phối sâu sắc đến thực vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Kết luận chương Trí thức KHXH&NV quân phận quan trọng đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam, người lao động trí óc phức tạp qn đội, có trình độ học vấn đại học trở lên lĩnh vực chuyên môn định, có lực tư độc lập khả sáng tạo, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV tổ chức hoạt động quân sự, tạo sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Trí thức KHXH&NV qn có vai trò quan trọng xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Họ lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV; lực lượng nòng cốt phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội; lực lượng chủ yếu tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị; lực lượng quan trọng tham gia xây dựng ĐSVHTT đội; lực lượng nòng cốt ĐTTTLL, bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội Trí thức KHXH&NV qn thực vai trò xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị ln chịu tác động, chi phối nhiều yếu tố Vì vậy, việc nhận thức đắn yếu tố có ý nghĩa quan trọng, sở để đề xuất nội dung, yêu cầu, giải pháp phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị 16 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 3.1 Thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.1.1 Thành tựu thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.1.1.1 Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV trí thức KHXH&NV quân đạt nhiều kết quan trọng 3.1.1.2 Phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội trí thức KHXH&NV quân đạt chất lượng, hiệu ngày cao 3.1.1.3 Tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị trí thức KHXH&NV qn ngày có chất lượng, hiệu cao vững 3.1.1.4 Tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần đội trí thức KHXH&NV qn có chuyển biến mạnh mẽ chất lượng, hiệu ngày nâng cao 3.1.1.5 Đấu tranh tư tưởng, lý luận trí thức KHXH&NV quân coi trọng, chất lượng, hiệu ngày cao 3.1.2 Hạn chế thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.1.2.1 Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV trí thức KHXH&NV quân có mặt hạn chế, chưa đáp ứng u cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh trị 3.1.2.2 Chất lượng, hiệu tham gia phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV phận trí thức KHXH&NV qn hạn chế 3.1.2.3 Tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng tổ chức, lực lượng quân đội vững mạnh trị phận trí thức KHXH&NV qn chưa kịp thời, có mặt hạn chế 17 3.1.2.4 Tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần đội trí thức KHXH&NV qn có mặt chất lượng, hiệu chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh trị 3.1.2.5 Tham gia đấu tranh mặt trận tư tưởng, lý luận trí thức KHXH&NV qn có biểu chưa chủ động, liệt, thường xuyên, kịp thời hiệu chưa cao 3.2 Nguyên nhân thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị số vấn đề đặt 3.2.1 Nguyên nhân thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.2.1.1 Nguyên nhân thành tựu: Một là, nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học cơng nghệ đất nước đạt nhiều kết quan trọng, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để trí thức KHXH&NV quân cống hiến, trưởng thành Hai là, , thành tựu xây dựng quốc phòng tồn dân, xây dựng quân đội cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại mơi trường qn có tác động tích cực đến hoạt động lao động sáng tạo trí thức KHXH&NV quân Ba là, quan tâm lãnh đạo, đạo chặt chẽ Đảng, Nhà nước, trực tiếp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạt động sáng tạo trí thức KHXH&NV quân sự; Bốn là, trí thức KHXH&NV quân ln nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, phấn đấu thực vai trò xây dựng qn đội vững mạnh trị 3.2.1.2 Nguyên nhân hạn chế: Một là, có biểu nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Hai là, chế, sách, điều kiện bảo đảm nhiều bất cập, chưa phù hợp với đặc thù lao động trí thức KHXH&NV quân Ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng trí thức KHXH&NV qn hạn chế 18 Bốn là, tác động mặt trái kinh tế thị trường, tượng tiêu cực đời sống xã hội khó khăn hậu phương gia đình trí thức KHXH&NV qn 3.2.2 Một số vấn đề đặt từ thực trạng thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.2.2.1 Mâu thuẫn hạn chế, bất cập trình độ, lực phẩm chất trí thức KHXH&NV quân với yêu cầu, nhiệm vụ ngày cao nghiệp xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị 3.2.2.2 Mâu thuẫn yêu cầu cao trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị với yếu kém, bất cập đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng đội ngũ 3.2.2.3 Mâu thuẫn bất cập, hạn chế chế, sách mơi trường, điều kiện làm việc trí thức KHXH&NV quân với yêu cầu cao phải phát huy vai trò họ thực tế Kết luận chương Những năm qua, lao động trí óc sáng tạo, phương pháp tư khoa học nhạy bén, am hiểu sâu sắc đời sống xã hội, quân đội, trí thức KHXH&NV qn thực tốt vai trò xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Tuy nhiên, bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tri thức KHXH&NV; phổ biến, giáo dục tri thức KHXH&NV quân đội; tiếp thu, ứng dụng tri thức KHXH&NV xây dựng tổ chức, lực lượng vững mạnh trị; tham gia ĐTTTLL, phản bác quan điểm sai trái có mặt hạn chế Có nhiều ngun nhân dẫn đến hạn chế trên, song nguyên nhân trực tiếp, định nhận thức, trình độ, lực phẩm chất phận trí thức KHXH&NV quân hạn chế; môi trường chế, sách đãi ngộ chưa thỏa đáng Từ thực trạng thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị thời gian qua, đặt số vấn đề cần tập trung giải Những vấn đề đó, nhận thức đắn giải thấu đáo góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sở để trí thức KHXH&NV quân thực tốt vai trò xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị tình hình 19 Chương YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 4.1 Yêu cầu phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 4.1.1 Phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị phải bám sát mục tiêu, nội dung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị tình hình 4.1.2 Phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị phải tiến hành thường xun, tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, hiệu 4.1.3 Phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị phải tăng cường lãnh đạo, đạo, phối hợp chặt chẽ, thống cấp ủy, tổ chức đảng, huy cấp, lực lượng quân đội 4.1.4 Phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị phải có chế, sách phù hợp, giải tốt nhu cầu, lợi ích đáng đội ngũ 4.2 Những giải pháp chủ yếu phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 4.2.1 Nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng vai trò phát huy vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị Đây giải pháp quan trọng có ý nghĩa định, “chìa khóa” bảo đảm cho hoạt động phát huy tiến hành thường xuyên, 20 đạt chất lượng hiệu ngày cao Nội dung nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng bao gồm: Nhận thức sâu sắc vấn đề xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị; nhận thức đắn tính đặc thù giá trị lao động trí óc sáng tạo trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị; nhận thức đắn cống hiến hạn chế thực vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Để nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng vai trò phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị nay, cần thực đồng biện pháp sau: Môt là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin, phổ biến tri thức định hướng nhận thức cho tổ chức, lực lượng; Hai là, phát huy vai trò tổ chức đảng, tổ chức huy, hệ thống quan chức năng, tổ chức trị - xã hội quân đội tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho chủ thể, lực lượng; Ba là, đẩy mạnh hoạt động thực tiễn tham gia xây dựng quân đội vững mạnh trị trí thức KHXH&NV quân để giáo dục, nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trí thức khoa học xã hội nhân văn quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị tình hình Cơng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tác động trực tiếp đến sức mạnh nội sinh trí thức KHXH&NV qn Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trí thức KHXH&NV quân vấn đề khách quan, giải pháp bản, có ý nghĩa quan trọng phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trí thức KHXH&NV qn sự, đòi hỏi chủ thể, lực lượng phải quán triệt thực đồng nhiều nội dung biện pháp, mà trọng tâm số vấn đề sau: Một là, đổi công tác quy hoạch nguồn đào tạo, bồi dưỡng trí thức KHXH&NV quân sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh 21 trị; Hai là, đổi đồng bộ, tồn diện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức KHXH&NV quân 4.2.3 Tiếp tục đổi thực có hiệu quy định quản lý, sử dụng, đãi ngộ trí thức khoa học xã hội nhân văn quân Đây giải pháp quan trọng, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc nhằm phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng quân đội vững mạnh trị Quản lý, sử dụng, đãi ngộ trí thức KHXH&NV quân khâu cơng tác cán bộ, có tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm đội ngũ Để tiếp tục đổi thực có hiệu quy định quản lý, sử dụng, đãi ngộ trí thức KHXH&NV quân đòi hỏi Đảng, Nhà nước, trực tiếp QUTW, BQP tổ chức, lực lượng quân đội cần tập trung thực đồng số vấn đề sau: Một là, quản lý chặt chẽ trí thức KHXH&NV quân quan, đơn vị toàn quân; Hai là, bố trí sử dụng trí thức KHXH&NV quân cách khách quan, người, việc; Ba là, ban hành thực chế độ, sách đãi ngộ vật chất, động viên tinh thần trí thức KHXH&NV quân xây dựng quân đội vững mạnh trị 4.2.4 Xây dựng mơi trường lao động thuận lợi cho hoạt động sáng tạo trí thức khoa học xã hội nhân văn quân Mơi trường lao động có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động sáng tạo trí thức KHXH&NV quân Theo đó, xây dựng mơi trường lao động thuận lợi, phù hợp với đặc điểm hoạt động quân sở tơn trọng phát triển trí thức KHXH&NV quân tất yếu khách quan nhằm phát huy vai trò đội ngũ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Muốn vậy, cần tập trung thực nhiều nội dung, biện pháp, trọng số vấn đề sau: Một là, xây dựng bầu khơng khí dân chủ tự tư tưởng nghiên cứu KHXH&NV; Hai là, xây dựng củng cố mối quan hệ đồng chí, đồng nghiệp đồn kết, cởi mở, giúp đỡ quan, đơn vị nơi trí thức KHXH&NV học tập công tác; Ba là, đại hóa sở vật chất kỹ thuật bảo đảm tốt nguồn thông tin, tư liệu đa dạng, cập nhật cho hoạt động sáng tạo trí thức KHXH&NV quân sự; 22 Bốn là, tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học quan, đơn vị quân đội 4.2.5 Phát huy tính tích cực, chủ động thân trí thức khoa học xã hội nhân văn quân hoạt động thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị Đây giải pháp có ý nghĩa định đến việc phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị Bởi vì, yếu tố khách quan nhận thức chủ thể lãnh đạo, quản lý, môi trường lao động, điều kiện sở vật chất, kỹ thuật, sách đãi ngộ… dù tác động to lớn đến đâu khơng đem lại kết cao trí thức KHXH&NV qn khơng tự giác, tích cực chủ động nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV, ĐTTTLL phản bác quan điểm sai trái, phản động lực thù địch bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội Để thực hóa giải pháp cần thực tốt số nội dung, biện pháp cụ thể sau: Một là, trí thức KHXH&NV quân đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, lực phương pháp tư khoa học; Hai là, trí thức KHXH&NV quân tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; Ba là, trí thức KHXH&NV quân tích cực, chủ động giáo dục đào tạo, nghiên cứu KHXH&NV quân đội; Bốn là, trí thức KHXH&NV quân đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình quân đội; Năm là, trí thức KHXH&NV quân tích cực chủ động ĐTTTLL, bảo vệ vững tảng tư tưởng Đảng quân đội Kết luận chương Phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị hiểu tổng hợp cách thức, biện pháp tác động hợp quy luật chủ thể, lực lượng nhằm làm cho phẩm chất, lực trí thức KHXH&NV quân khơi dậy, phát triển lan tỏa thực tiễn, góp phần tăng cường chất giai cấp cơng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc qn đội 23 Phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị cần quán triệt thực tốt yêu cầu như: Phải bám sát mục tiêu, nội dung xây dựng qn đội trị tình hình mới; phải tiến hành thường xun, tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp; phải tăng cường lãnh đạo, đạo, phối hợp chặt chẽ, thống cấp ủy, tổ chức đảng, huy cấp, lực lượng ngồi qn đội; phải có chế, sách phù hợp giải tốt nhu cầu, lợi ích đáng trí thức KHXH&NV quân Đồng thời, phải thực đồng giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng vai trò phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn sự; đổi cơng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thực có hiệu quy định quản lý, sử dụng, đãi ngộ, tạo lập môi trường lao động lành mạnh; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo thân trí thức KHXH&NV quân thực tiễn xây dựng quân đội vững mạnh trị Những yêu cầu, giải pháp có quan hệ chặt chẽ, thống với tạo thành sức mạnh tổng hợp Do đó, với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP trí thức KHXH&NV quân sự, việc thực tốt yêu cầu giải pháp mà luận án đề xuất tạo bước chuyển biến việc phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị 24 KẾT LUẬN Trí thức KHXH&NV quân phận quan trọng đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam, người lao động trí óc phức tạp qn đội, có trình độ học vấn đại học trở lên lĩnh vực chun mơn định, có lực tư độc lập khả sáng tạo, phổ biến, giáo dục, ứng dụng làm giàu tri thức KHXH&NV tổ chức hoạt động quân sự, tạo sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Trong xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, trí thức KHXH&NV qn ln thể vai trò quan trọng có nhiều đóng góp to lớn Tuy nhiên, nhìn cách khách quan, bên cạnh đóng góp to lớn, việc thực vai trò trí thức KHXH&NV qn bộc lộ hạn chế, chưa tương xứng với tiềm họ Những hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khách quan chủ quan Để tiếp tục phát huy vai trò trí thức KHXH&NV quân xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị thời gian tới cần quán triệt sâu sắc yêu cầu tập trung thực đồng giải pháp nêu luận án Các yêu cầu giải pháp chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ với tạo thành sức mạnh tổng hợp để phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn sự, đó, chủ thể q trình thực khơng xem nhẹ hay tuyệt đối hóa giải pháp Vai trò việc phát huy vai trò trí thức KHXH&NV vấn đề rộng lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, đòi hỏi phải nghiên cứu bản, tồn diện, có hệ thống cần có phối hợp nhiều lĩnh vực khoa học, nhiều cấp, nhiều ngành từ QUTW đến chi tồn qn Từ góc độ trị - xã hội, đề tài luận án bước đầu khám phá số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận Do đó, cần phải tiếp tục nghiên cứu vai trò trí thức KHXH&NV quân nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực khác Trên sở kết bước đầu, tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển hoàn thiện vấn đề này, nhằm góp phần nhỏ bé việc phát huy vai trò trí thức KHXH&NV qn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng QĐNDVN vững mạnh trị, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tình hình ... LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUÂN SỰ TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ 2.1 Trí thức khoa học xã hội nhân văn quân vấn đề xây dựng Quân đội. .. xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2.1 Nội dung vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 2.2.1.1 Trí. .. học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.1.1 Thành tựu thực vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn quân xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trị 3.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay tt, Vai trò của trí thức khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay