De thi thu chuan nam 2018 co giai de 8

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:35

Đề thi thử chuẩn năm 2018 giải (Đề 8) Câu 1: Sơ đồ giai đoạn hô hấp hiếu khí thực vật: Glucozơ � đường phân � Chu trình Crep � (x) � ATP Dấu (x) sơ đồ giai đoạn trình hơ hấp hiếu khí A (x): Lên men etylic B (x): Chuỗi truyền điện tử C (x): Lên men lactic D (x): Chu trình Calvin Câu 2: Lồi sinh vật sau gọi sinh vật sản xuất? A Nấm rơm B Dây tơ hồng C Mốc tương D Rêu Câu 3: Trong ao nuôi cá, người ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rơ phi, ổ sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích gì? A Làm tăng tính đa dạng sinh học ao B Giảm lây lan dịch bệnh C Tận thu tối đa nguồn thức ăn ao D Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ loài Câu 4: Đặc điểm sau đột biến cấu trúc NST mà khơng đột biến gen? A Thường biểu kiểu hình B Chỉ liên quan đến cặp nucleotit C Tạo nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa D Sắp xếp lại vị trí gen nhóm gen liên kết Câu 5: Đặc trưng đặc trưng sinh thái quần thể? A Mật độ quần thể B Tỷ lệ giới tính C Kiểu phân bố cá thể quần thể D Tần số tương đối alen gen Câu 6: Phương pháp ni cấy mơ thực vật sử dụng nhằm A tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú, cung cấp cho trình chọn giống B tạo giống trồng mang nhiều đặc tính lợi C tạo dòng chủng suất ổn định D tạo số lượng lớn trồng mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 7: Các kiện phát sinh hạt trần hạt kín xảy kỉ sau đây? Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 A Kỉ Cacbon kỉ Phấn trắng B Kỉ Silua kỉ Triat C Kỉ Cacbon kỉ Triat D Kỉ Silua kỉ Phấn trắng Câu 8: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú, vừa làm nghèo vốn gen quần thể? A đột biến B yếu tố ngẫu nhiên C giao phối không ngẫu nhiên D di - nhập gen Câu 9: Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên là: A Đều cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa B Đều xem nhân tố tiến hóa C Đều làm thay đổi tần số alen quần thể D Đều làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 10: Phát biểu sau không mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã? A Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh B Trong mối quan hệ hỗ trợ, loài hưởng lợi C Một số mối quan hệ hỗ trợ khơng mang tính thiết yếu tồn lồi D Trong mối quan hệ hỗ trợ, loài không bị hại Câu 11: Cho biết Việt Nam, cá chép phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 25 – 350C, nhiệt độ xuống 20C cao 440C cá bị chết Cá rô phi phát triển mạnh khoảng nhiệt độ 20 – 35 0C, nhiệt độ xuống 5,6 0C cao 420C cá bị chết Nhận định sau không đúng? A Cá rơ phi giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp cá chép B Cá rô phi khoảng thuận lợi hẹp cá chép C Cá chép thường vùng phân bố rộng so với cá rô phi D Ở nhiệt độ 100C, sức sống hai lồi cá bị suy giảm Câu 12: Khi nói phân bố cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau khơng đúng? A Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường B Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường khơng cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Phân bố đồng ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 D Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường, cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 13: Phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? A Phần lớn lồi thực vật hoa dương xỉ hình thành đường cách li sinh thái B Hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố C Ở thực vật, cá thể xem lồi hình thành cách lai hai loài khác đa bội hóa D Hình thành lồi thực vật diễn đường cách li địa lí, cách li tập tính, cách li sinh thái Câu 14: Khi nói cách li địa lí, nhận định sau chưa xác? A Cách li địa lí góp phần trì khác biệt vốn gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa B Trong tự nhiên, nhiều quần thể lồi cách li mặt địa lí thời gian dài không xuất cách li sinh sản C Cách li địa lí xảy lồi khả di cư, phát tán lồi di cư D Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Câu 15: kiện sau xem chứng sinh học phân tử q trình tiến hóa sinh giới? (1)Axit nucleic protein loài cấu tạo từ loại đơn phân giống (2)Thành phần axit amin chuỗi β -Hb người tinh tinh giống (3)Tất thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, thực vật cấu tạo từ tế bào (4) Mã di truyền mang tính thống toàn sinh giới (trừ vài ngoại lệ) A B C D Câu 16: Cho bệnh tật di truyền sau: (1) Bệnh máu khó đơng (2) Bệnh bạch tạng (3) Bệnh ung thư máu (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Claiphentơ Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 (6) Bệnh pheninkêtơ niệu Bằng phương pháp tế bào học phát bệnh tật di truyền sau đây? A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (2), (4), (5) D (4), (5), (6) Câu 17: Cho thơng tin lồi chuỗi thức ăn bảng sau: Bậc dinh dưỡng Cỏ Năng suất sinh học Thỏ 1,1�104 calo Cáo 1, 25 �103 calo Hổ 0,5 �102 calo 2, �106 calo Phát biểu sau không đúng? A Chuỗi thức ăn bậc dinh dưỡng B Cáo gọi động vật ăn thịt bậc C Năng lượng thất thoát cao bậc dinh dưỡng bậc D Năng lượng tích lũy cao bậc dinh dưỡng bậc Câu 18: Một phân tử mARN chứa loại ribonucleotit Ađênin, Uraxin Guanin ba sau mạch bổ sung gen phiên mã mARN nói trên? (1) ATX, (2) GXA, (3) TAG, (4) AAT, (5) AAA, (6) TXX A B C D Câu 19: Xét cặp vợ chồng, vợ bình thường chồng bị mù màu Cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng vừa bị mù màu, vừa mắc hội chứng Claiphentơ Cho biết q trình giảm phân bố mẹ khơng xảy đột biến gen cấu trúc nhiễm sắc thể Phát biểu sau không đúng? A Người vợ kiểu gen dị hợp B Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường C Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường D Người chồng bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người vợ giảm phân bình thường Câu 20: Cho số nhận xét sau phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng sinh vật nhân thực: (1) Các phân tử nhân đôi độc lập diễn pha khác chu kỳ tế bào (2) Thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (3) độ dài số lượng loại nuclêôtit Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 (4) cấu trúc mạch kép, thẳng (5) số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài (6) Trên phân tử ADN điểm khởi đầu nhân đơi Số phát biểu là: A B C D Câu 21: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Đem P1 kiểu gen AA trồng mơi trường nhiệt độ 20 oC hoa đỏ, trồng mơi trường nhiệt độ 35 oC hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường nhiệt độ 20 oC lại hoa đỏ - Thí nghiệm 2: Đem P2 kiểu gen aa trồng mơi trường nhiệt độ 20 oC hay 35oC hoa trắng - Thí nghiệm 3: Đem P1 P2 lai với thu F1 phát biểu sau đúng? A Các F1 trồng 35oC cho toàn hoa trắng, trồng 20 oC cho toàn hoa đỏ B Các F1 trồng 35oC tồn hoa trắng, trồng 20 oC 3/4 số cho tồn hoa đỏ C Các F1 trồng 35 oC cho tồn hoa đỏ, trồng 20 oC cho toàn hoa trắng D Các F1 trồng 35oC cho tồn hoa trắng, trồng 20 oC 3/4 số hoa hoa đỏ Câu 22: Khi quan sát tiêu tế bào máu người bệnh, người ta phát thấy hình ảnh sau: phát biểu sau đúng? (1) Người bệnh mang kiểu gen dị hợp gen bệnh (2) Người bệnh mắc phải loại bệnh di truyền tế bào Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 (3) Nếu người lấy người bị bệnh tương tự sinh người con, khả người không mắc bệnh 1/4 (4) Bằng cách quan sát tiêu nhiễm sắc thể người bệnh xác định nguyên nhân gây bệnh A B C D Câu 23: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen alen qui định Thực phép lai P hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng, hệ F1 thu toàn hoa hồng Cho hoa hồng F1tự thụ phấn thu hạt F2 Người ta chọn ngẫu nhiên từ F2 hỗn hợp X hạt, gieo thành thu hoa đỏ hoa hồng, cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, số thu hệ cuối cùng, tỉ lệ hoa trắng thu 7/20 Tỉ lệ hạt mọc thành hoa hồng hỗn hợp X A 80% B 40% Câu 24: Cho phép lai P ruồi giấm: ♀ C 60% D 20% AB Ab CcDDX E X e ab x ♂ CcDdX e Y, đời ab aB tối đa số loại kiểu gen số loại kiểu hình bao nhiêu? Cho biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến A 240 32 B 240 24 C 360 64 D 168 24 Câu 25: Ở loài thực vật, chiều cao qui định số cặp gen, alen trội góp phần để làm tăng chiều cao Khi lai cao chiều cao 210cm với thấp chiều cao 160 cm F1 chiều cao trung bình Cho F1 giao phấn thu F2 11 loại kiểu hình khác chiều cao Theo lý thuyết, nhóm chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ là: A 7/128 B 105/512 C 63/256 D 35/512 Câu 26: Ở loài thực vật, xét gen nằm NST thường, gen alen, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Thực phép lai thể dị hợp cặp gen với thể đồng hợp lặn cặp gen này, thu đời tỷ lệ phân li kiểu hình: : : : : : : : Kết luận sau đâylà đúng? A cặp gen nằm cặp NST khác B cặp gen nằm cặp NST hốn vị gen C cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn D cặp gen nằm cặp NST hốn vị gen Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Câu 27: Cho P kiểu hình hoa tím, thân cao lai với F1 gồm kiểu hình với tỉ lệ: 37,5% hoa tím, thân cao: 18,75% hoa tím, thân thấp: 18,75% hoa đỏ, thân cao: 12,5% hoa vàng, thân cao: 6,25% hoa vàng, thân thấp: 6,25% hoa trắng, thân cao Biết tính trạng chiều cao cặp gen quy định Kết luận sau đúng? A Các cặp gen qui định màu sắc hoa phân li độc lập trình giảm phân tạo giao tử B tượng liên kết khơng hồn tồn hai gen quy định tính trạng màu sắc hoa với gen quy định chiều cao C tượng liên kết hồn tồn hai cặp gen qui định tính trạng màu sắc hoa D tượng cặp gen nằm cặp NST khác qui định tính trạng màu sắc hoa chiều cao Câu 28: Thực vật CAM gồm mọng nước sống vùng hoang mạc khơ hạn (ví dụ xương rồng) loài trồng khác dứa, long, bỏng… Tại bỏng buổi sáng ăn lại chua buổi chiều? A Ban đêm, hấp thụ CO chưa thực trình quang hợp nên buổi sáng pH thấp B Buổi tối hơ hấp mạnh không quang hợp nên sáng chứa nhiều axit hữu C Buổi chiều, nước nồng độ axit hữu tăng D Buổi sáng, quang hợp mạnh tạo sản phẩm trung gian chu trình Canvil axit hữu Câu 29: Cho thông tin sau: (1) Tỉ lệ tử vong không đồng cá thể đực (2) Điều kiện nhiệt độ môi trường (3) Tập tính sinh sản động vật (4) Hàm lượng chất dinh dưỡng Số lượng nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính là: A B C D Câu 30: Một lồi thực vật 2n = 14 Khi quan sát tế bào số cá thể quần thể thu kết sau: Cá thể Cá Cá Cá Cá thể thể thể thể Cặp 2 Cặp 2 2 Cặp nhiễm sắc thể Cặp Cặp Cặp 2 2 2 3 Cặp 2 Cặp 2 Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Trong phát biểu sau số nhận định đúng? (1) Cá thể 1: thể ba (2n+1) cặp thừa NST (2) Cá thể 2: thể (2n - 1) cặp thiếu NST (3) Cá thể 3: thể lưỡng bội bình thường (2n) cặp NST kép (4) Cá thể 4: thể tam bội (3n) cặp 3NST A B C D Câu 31: Người ta lấy phân tử ADN cấu tạo từ nucleotit bazơ nitơ chứa N14 sau chuyển sang mơi trường nuleotit cấu tạo từ bazơ nitơ N15 để tiến hành phản ứng PCR nhân đôi ADN Hỏi tiến hành nhân đôi liên tiếp lần tỉ lệ phân tử ADN hệ cuối chứa N15 bao nhiêu? A 100% B 6,25% C 87,5% D 93,75% Câu 32: Ở cà chua, alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng Thực phép lai P hai cà chua chủng mang cặp tính trạng tương phản thu F1 Cho cà chua F1 lai trở lại với đồng hợp lặn P thu Fb Xác suất để chọn Fb mà cho loại bao nhiêu? A 25% B 50% C 100% D 6,25% Câu 33: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn chiếm tỉ lệ 49,5% Biết hốn vị gen xảy q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài F2 chiếm tỉ lệ A 4% B 9% C 16% D 12% Câu 34: Ở loài thực vật, lai hoa đỏ với hoa trắng, người ta thu F1 100% hoa đỏ Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn, F2có tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ: trắng Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F2 cho tự thụ phấn, xác suất để đời cho tỉ lệ phân li kiểu hình đỏ: trắng là: A 4/27 B 8/27 C 4/81 D 8/81 Câu 35: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 A Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng B Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C Do can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo thành phần cấu trúc so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 36: Một quần thể loài động vật sinh sản giao phối bao gồm cá thể thân xám thân đen Giả sử quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen quy định màu thân, tỉ lệ cá thể thân xám chiếm 36% Nếu người ta cho kiểu hình giống giao phối qua hệ theo lý thuyết, tỉ lệ thân đen quần thể thu bao nhiêu? Biết tính trạng màu thân gen quy định, thân xám trội hoàn toàn so với thân đen A 54/65 B 42/65 C 50/65 D 48/65 Câu 37: Quan sát biểu đồ sau biến động số lượng cá thể hai quần thể thỏ linh miêu: (1) Đường số biểu thị biến động số lượng quần thể thỏ đường số biểu thị biến động số lượng linh miêu (2) Sự biến động số lượng hai loài dạng biến động theo chu kỳ – 10 năm (3) Sự biến số lượng quần thể thỏ kéo theo biến động quần thể linh miêu ngược lại (4) Cả hai loài đạt đến kích thước tối đa vào thời điểm Số phát biểu là: A B C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Câu 38: Hình bên mơ tả q trình sinh sản người Quan sát hình cho biết khẳng định sau đúng? (1) Hình tượng sinh sản vơ tính, hình sinh sản hữu tính người (2) Xác suất để hai đứa trẻ (1) (2) nhóm máu 100% (3) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) nhóm máu 50% (4) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) giới tính 50% (5) Hình xem tượng nhân vơ tính tự nhiên (6) Người ta xác định mức phản ứng tính trạng đem ni hai đứa trẻ (3) (4) điều kiện môi trường khác A B C D Câu 39: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Một gen khác gồm alen qui định nhóm máu ABO nằm nhóm gen liên kết khác Biết khơng xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để đứa trai cặp vợ chồng hệ III sinh mang gen bệnh kiểu gen dị hợp nhóm máu bao nhiêu? A 6/25 B 27/200 C 13/30 D 4/75 Câu 40: Quan sát hình ảnh sau chế hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 phát biểu sau đúng? (1) Hình ảnh mô tả hoạt động operon Lac môi trường lactose (2) Cấu trúc operon Lac bao gồm gen R, vùng 1, vùng gen Z, Y, A (3) Chất X gọi chất cảm ứng (4) Vùng gọi vùng vận hành, vị trí mà chất X bám vào điều kiện mơi trường khơng lactose (5) Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A vùng điều hòa vùng kết thúc riêng (6) Trên phân tử mARN1 mARN2 chứa mã mở đầu mã kết thúc A B C D Đáp án 1-B 11-B 21-A 31-C 2-D 12-D 22-A 32-C 3-C 13-B 23-A 33-A 4-D 14-D 24-D 34-B 5-D 15-C 25-B 35-A 6-D 16-A 26-B 36-D 7-A 17-B 27-A 37-C 8-D 18-B 28-A 38-B 9-A 19-B 29-B 39-C 10-B 20-B 30-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án D Sinh vật sản xuất sinh vật phải khả tự dưỡng (tự tổng hợp chất hữu cơ) Trong loài sinh vật trên: Nấm rơm mốc tương thuộc nhóm sinh vật phân giải: dây tơ hồng khơng sắc tố quang hợp nên lồi thực vật kí sinh bắt buộc thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ Câu 3: Đáp án C Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Việc nuôi lồi cá sinh thái dinh dưỡng khác tận dụng diện tích ao ni, tận thu nguồn thức ăn khác mà không sợ xảy cạnh tranh loài không làm ảnh hưởng đến sản lượng cá cùa loài Câu 4: Đáp án C Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi vị trí gen NST, đột biến gen gây biến đổi cấu trúc gen Câu 5: Đáp án D Tần số tương đối alen gen xem đặc trưng di truyền quần thể lã đặc trưng sinh thái Câu 6: Đáp án D Phương pháp nuôi cấy mô thực vật sử dụng mô sinh dưỡng dựa sở trình nguyên phân nên tạo hồn tồn kiểu gen mức phản ứng Câu 7: Đáp án A Các kiện phát sinh hạt trần hạt kín xảy kỉ Cacbon kỉ Phấn trắng Câu 8: Đáp án D Đột biến làm phong phú vốn gen quần thể Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể Nhân tố tiến hóa vừa làm phong phú, vừa làm nghèo vốn gen quần thể Câu 9: Đáp án A Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp, cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen thành phẩn kiểu gen quần thể Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiên hóa khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng tăng đồng hợp Giảm dị hợp Câu 10: Đáp án B Phương án A đúng: Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh Phương án B sai: Trong mối quan hệ hội sinh, loài hưởng lợi Phương án C đúng: Quan hệ hợp tác hội sinh khơng mang tính thiết yếu tồn loài Phương án D đúng: Trong mối quan hệ hỗ trợ, lồi khơng bị hại Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Câu 11: Đáp án B Phương án A Cá rơ phi giới hạn sinh thái nhiệt độ (5,5 – 42 0C) hẹp cá chép (25 – 350C) Phương án C Cá chép thường vùng phân bố rộng so với cá rơ phi nhiệt độ rộng Phương án D Ở nhiệt độ 10 0C thuộc khoảng chống chịu nên sức sống hai lồi cá bị suy giảm Phương án B sai Cá rơ phi khoảng thuận lợi (20 – 35 0C) rộng cá chép (25 – 350C) Câu 12: Đáp án D Phương án D sai Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố không đồng môi trường Câu 13: Đáp án B Phương án A sai Phần lớn lồi thực vật hoa dương xỉ hình thành đường lai xa đa bội hóa Phương án C sai Ở thực vật, cá thể khơng xem lồi mới, lồi xuất quần thể Phương án D sai Hình thành lồi thực vật diễn đường cách li tập tính, hình thức gặp động vật Phương án B Hình thành lồi đường cách li sinh thái đường lai xa đa bội hóa thường diễn khu phân bố Câu 14: Đáp án D Phương án D sai Cách li địa lí trở ngại mặt địa lí(sơng, suối, núi,…) ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Câu 15: Đáp án C Các kiện (1), (2), (4) xem chứng sinh học phân tử, kiện (3) chứng tế bào học Câu 16: Đáp án A Bằng phương pháp tế bào học phát bệnh tật di truyền liên quan đến đột biến cấu trúc số lượng NST (1) Bệnh máu khó đơng đột biến gen lặn NST X (2) Bệnh bạch tạng đột biến gen lặn NST thường (3) Bệnh ung thư máu đột biến đoạn NTS 21 (4) Hội chứng Đao đột biến số lượng NTS 21 (5) Hội chứng Claiphentơ đột biến số lượng cặp NST giới tính (XXY) (6) Bệnh pheninkêtơ niệu đột biến gen lặn NST thường Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Câu 17: Đáp án 0.5o/o 11.36o/o 4o/o - Cỏ ��� � Thỏ ���� � Cáo ��� � Hổ - Ở bậc dinh dưỡng bậc (năng lượng tích lũy 0.5%, thất 99.5%) - Ở bậc dinh dưỡng bậc (năng lượng tích lũy 11.36%, thất thoát 88.64%) - Ở bậc dinh dưỡng bậc (năng lượng tích lũy 4%, thất 96%) -Phương án A ,C, D -Phương án B sai cáo động vật ăn thịt bậc Câu 18: Đáp án -Trên mARN loại ribonucleotit T, A, X -Trên mạch gốc gen loại nucleotit T, A, X -Trên mạch bổ sung gen loại nucleotit A, T, G � mạch bổ sung gen (3), (4), (5) Câu 19: Đáp án B - Gen gây bệnh mù màu gen lặn nằm vùng không tương đồng NST X quy định: + Quy ước: A (không bệnh) trội hoàn toàn với a (mù màu) + Các kiểu gen bệnh mù màu: XAXA XAXa XaXa, XAY XaY - Hội chứng Claiphentơ cặp NST giới tinh XXY - Người vợ binh thường thê kiểu gen: XAXA XAXa nêu người vợ kiểu gen XAXA trai 100% bình thường (loại)  kiểu gen người vợ XAXa - Người chồng mù màu kiểu gen Xa Y - P: XAXa X Xa Y  sinh trai vừa bị mù màu vừa bị Claiphentơ: XaXaY - THI: XaXaY sinh từ thụ tinh giao tử XaXa với giao tử Y mẹ rối loạn giảm phân II bỏ giảm phân bình thường - TH2: XaXaY sinh từ thụ tinh giao tử Xa với giao tử Xa Y mẹ giảm phân bình thường, bố rối loạn giảm phân I - Các phương án A D đúng; phương án B sai Câu 20: Đáp án B (1) sai, phân tử nhân đôi độc lập diễn pha S chu kỳ tế bào (2) đúng, ADN sinh vật nhân thực thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (3) sai, phân tử ADN thuộc cặp NST khác khác độ dài số lượng loại nuclêôtit (4) đúng, phân tử ADN cấu trúc mạch kép, thẳng Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 (5) đúng, phân tử ADN nhân số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài (tương ứng với số lượng NST lưỡng bội 2n) (6) sai, phân tử ADN nhân thường nhiều điểm khởi đầu nhân đôi Các phát biểu (2), (4), (5) Câu 21: Đáp án A Đây thí nghiệm thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) hoa anh thào điều kiện nhiệt độ khác - Thường biến làm thay đổi kiểu hình, khơng làm thay đổi kiểu gen  chi biểu đời cá thể không di truyền cho hệ sau - Thường biến làm biến đổi kiểu hình đồng loạt tương ứng với điều kiện mơi trường - Thí nghiệm : Cho P1 : AA X P2: aa —» F1 : Aa Cây F1 : Aa mềm dẻo kiểu hình giống P1 kiểu gen AA Khi trồng Aa ỡ điều kiện nhiệt độ 35 độ C cho toàn hoa trắng, trồng Aa điều kiện nhiệt độ 20 độ Cthì cho tồn hoa đỏ Câu 22: Đáp án A Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm đột biến gen trội NST thường gây chết trạng thái đồng hợp trội Quy ước HbS: hồng cầu hình liềm; Hbs: hồng cầu bình thường (1) người HbsHbs khả sống sót chứa hai loại hồng cầu hình liềm bình thường (2) sai thuộc dạng bệnh di truyền phân tử (3) sai người dị hợp lấy tạo HbSHbS gây chết, sống sót khơng mang bệnh (HbsHbs) tính trường hợp sống sót nên xác suất 1/3 (4) sai bệnh truyền phân tử nên phát bàng cách quan sát NST Câu 23: Đáp án A Quy ước kiểu gen AA – hoa đỏ; Aa – hoa hồng; aa – hoa trắng P:AAxaaAa, tự thụ F2:1/4AA:2/4Aa:1/4aa F2 chọn ngẫu nhiên X hạt, hạt mọc thành hoa đỏ hoa hồng  X hạt chọn ngẫu nhiên gồm AA Aa với tỉ lệ: xaa  yAa Câu 24: Đáp án D Ở ruồi giấm đực khơng hốn vị gen Để cho gen trội trội hoàn toàn Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 ♀ AB Ab �♂ cho đời tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình ab aB Cc x Cc cho đời loại kiểu gen loại kiểu hình Dd x Dd cho đời loại kiểu gen loại kiểu hình X E X e x X e Y cho đời loại kiểu gen loại kiểu hình P :♀ AB Ab CcDDX E X e ab x ♂ CcDdX e Y ab aB F1: Cho tối đa 7.3.2.4  168 loại kiểu gen 3.2.4  24 loại kiểu hình Câu 25: Đáp án - Chiều cao cặp gen không alen quy định theo khiểu tương tác công gộp - Số cặp gen alen quy định chiều cao = (11-1)/2 = cặp gen - Mỗi alen trội làm cao thêm (210-16)/10 = cm - P: AABBDDEEHH x aabbddeehh � F1: AaBbDdEeHh - Cho F giao phần, F thu cao 180cm (4 alen trội) chiếm tỉ lệ = C10 = 105/512 210 Câu 26: Đáp án - P: Aa, Bb, Dd động điều hòa aa x bb, dao động điều hòa � F1: 3:3:3:3:1:1:1:1 - Vì F1 lồi kiểu hình, loại khiểu hình tỉ lệ lớn loại kiểu hình tỉ lệ bé � cặp gen nằm cặp NST hốn vị gen Câu 27: Đáp án A * Phân tích đề: - Ở F1: Tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng = 9: : : - Tính trạng quy định màu săc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung 9:3:3:1  Quy ước gen: A - B - (hoa tím): A-bb (hoa đỏ): aaB- (hoa vàng); aabb (hoa trắng); cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác  phân li độc lập trình giảm phân tạo giao tử + Tỉ lệ cao : thấp = 3:1  Tính trạng quy định chiều cao di truyền theo quy luật phán li  Quy ước: D - thân cao trội hoàn toàn với d - thân thấp - Tích tính trạng = (9:3:3:1)(3:1)  phép lai P cho tối đa loại kiêu hình, Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 F1 loại kiểu hình  cặp gen Aa Bb nằm cặp NST với cặp Dd liên kết gen hoàn toàn * Kết luận: - Phương án A Aa Bb năm cặp NST khác  phân li độc lập trình giảm phân tạo giao tử - Phương án B sai tượng liên kết hồn tồn hai gen quy định tính trạng màu sắc hoa với gen quy định chiêu cao - Phương án Csai Aa vả Bb tương tác bổ sung theo ti lệ 9:3:3:1  Aa Bb phân li độc lập - Phương án D sai F1 cho thiếu kiểu hình  cặp gen Aa Bb nằm cặp NST với cặp Dd liên kết gen hoàn toàn Câu 28: Đáp án A Câu 29: Đáp án (1) Đúng vì: Tỉ lệ giới tính chắn bị ảnh hưởng tỉ lệ tử vong giới đực với không (2) Đúng vì: Ví dụ trứng rùa nhiệt đọ thấp nở thành rùa đực, ngược lại nở thành rùa (3) Đúng: VD gà tập tính đa thê, nên gà mái thường nhiều gà trống (4) Đúng: Ở Ráy (Thiên Nam Tinh) điều kiện dinh dưỡng cao hình thành hoa ngược lại Câu 30: Đáp án A Từ bảng ta dễ dàng nhận thấy Cá thể cặp số  thể ba (2n+1) Cá thể cặp số  thể (2n - 1) Cá thể tất cặp  thể lưỡng bội bình thường (2n) Cá thể tất cặp  thể tam bội (3n) Câu 31: Đáp án C Câu 32: Đáp án AA x aa => F1: Aa F1: Aa x aa => Fb: 1Aa:1aa Mỗi cho loại nên xác suất 100% Câu 33: Đáp án A F1: Aa, Bb, Dd x Aa, Bb, Dd  F2: kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn chiếm 49,5 % Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Xét NST số 2: Dd x Dd 3/4D: ẳ dd hay ắ trũn : ¼ dài F2 kiểu kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) chiếm 49,5.4:3=66% tần số kiểu gen aabb 66% - 50% =40%ab 40%ab kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài F2 chiếm tỉ lệ 16%.1/4=4% Câu 34: Đáp án B F2: đỏ/ trắng=3/1 tính trạng quy định màu sắc di truyền theo quy luật phân li, tính trạng trội hồn tồn F1 kiểu gen dị hợp Quy ước: A- hoa đỏ; a – hoa trắng P: AA x aaF1: Aa, tự thụ F2: xAA x yAa = tự thụ   con aa  y  0,5 /  1/ � y  1/ 2; x  1/ Như hoa đỏ lấy ngẫu nhiên ÂA Aa Trong đỏ F2 :  1AA : 2Aa  tỉ lệ AA  1/ ; tỉ lệ Aa  / Lấy hoa đỏ F2, xác suất AA Aa  C24 x  1/ 3 x  / 3 x  / 27 2 Câu 35: Đáp án A Đúng B sai vì: Hệ sinh thái dù nhân tạo hay tự nhiên phải hệ thống mở (có khả trao dổi chất lượng với mơi trường) C sai vì: Hệ sinh thái tự nhiên khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái nhân tạo D sai vì: Hệ sinh thái tự nhiên hay hệ sinh thái nhân tạo gồm thành phần là: Vô sinh Hữu sinh Câu 36: Đáp án B A xám >> a đen Quần thể cân di truyền: tỉ lệ 0,36A  0, 64aa=1 � tần số a  0,8 � P : 0, 04AA : 0,32Aa : 0, 64aa Chỉ cho cá thể giống giao phối qua hệ = xám x xám + đen x đen P giao phối: 0,36 �  1/ 9AA : / 9Aa  x  1/ 9AA :8 / 9Aa  � � � 0, 64  aa xaa  � F1: 0,36  25 / 81AA : 40 / 81Aa :16 / 81aa  +0,64aa � F1:5 / 45AA : / 45Aa : 32 / 45aa=1 Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 F1 giao phối: 13 / 45 �  /13AA : /13Aa  x  /13AA : /13Aa  � � � 32 / 45  aa x aa  � F2 : tỉ lệ đen  aa  :13 / 45x4 /13x4 /13  32 / 65  48 / 65 Câu 37: Đáp án C (1) đúng, đường số biểu thị biến động số lượng quần thể thỏ đường số biểu thị biến động số lượng linh miêu đường số cho thấy số lượng cá thể lớn thường biến động trước so với đường số nên đặc trưng cho biến đổi quần thể mồi (2) đúng, biến động số lượng hai loài dạng biến động theo chu kỳ – 10 năm (3) đúng, biến số lượng quần thể thỏ kéo theo biến động quần thể linh miêu ngược lại mối quan hệ hai loài mối quan hệ vật ăn thịt mồi nên xảy tượng khống chế sinh học (4) sai, quần thể thỏ đạt đến kích thước tối đa trước so với quần thể linh miêu Câu 38: Đáp án B (1) sai, Hình tượng đồng sinh trứng, hình tượng đồng sinh khác trứng (2) đúng, hai đứa trẻ (1) (2) chắn giới tính chúng gen (3) sai, khơng đủ sở để tính (4) đúng, Xác suất để hai đứa trẻ giới tính 1/ 2x1/  1/ 2x1/  1/ (5) đúng, (6) sai, hai đứa trẻ (3) (4) khác kiểu gen nên không xác định mức phản ứng Câu 39: Đáp án C - Ở hệ thứ I từ trái sang phải lả: I1 I2.I3,I4 - Ở thể hệ thứ II Từ trái sang phải là: II1, II2, II3, II4, II5, II6, II7, II8, II9 - Ở thể hệ thứ III, từ trái sang phải lẩn lượt là: III1, III2, III3, III4, III5, III6 Quy ước gen: - Trong phả hệ, bố mẹ I1 I2 không bị bệnh sinh gái II1 bị bệnh  tình trạng bệnh gen lặn nam nhiễm sắc thể thường - Quy ước A- Không bệnh; a – bị bệnh + máu A, máu B, máu AB, máu O Xác định kiêu gen chồng III3 vợ III4: a Bên phía người chồng III3: • Xét tính trạng bệnh Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 - Xét tính trạng nhóm máu: - I2 II4 : - II7: — I3: x I4:II5: (1/3 : 2/3 ) - II4: x II5: (1/3 : 2/3 )  III3: (2/5 :3/5 ) =>Người chồng: III3: (2/5 AA:3/5Aa) (2/5 :3/5 ) b Bên phía người vợ III4: • Xét tính trạng bệnh: III6: aa II8: Aa x II9: Aa  III4: (l/3AA:2/3Aa) • Xét tính trạng nhóm máu: III6:  II8: x II9:  III4: (1/3 ) => Người vợ III4: (l/3AA:2/3Aa) (1/3 ) c Tính xác suất người trai vợ chồng III3 III4 - Người chồng: III3: (2/5 AA:3/5Aa) (2/5 :3/5 ) - Người vợ III4: (l/3AA:2/3Aa) (1/3 ) • Xét tính trạng bệnh: III3: (2/5 AA:3/5Aa) X III4: (l/3AA:2/3Aa)  Người trai bình thường cặp vợ chồng III3 III4 kiểu gen với ti lệ: 14/27AA:13/27Aa  Người trai vợ chồng III3 III4 mang gen bệnh (Aa) với tỉ lệ 13/27 • Xét tính trạng nhóm máụ: III3: (2/5 :3/5 ) x III4: (1/3 ) - Xác suất sinh kiểu gen dị hợp nhóm máu => xs để người trai cặp vợ chồng III3 III4 mang gen bệnh kiểu gen dị hợp nhóm máu 13 / 27x9 /10  13 / 30 Câu 40: Đáp án A Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Sinh Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 ... kiểu hình đỏ: trắng là: A 4/27 B 8/ 27 C 4 /81 D 8/ 81 Câu 35: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 20 18 file word mơn Sinh Học có lời... C D Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 20 18 file word mơn Sinh Học có lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 20 18 mơn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369 Câu 38: Hình bên mơ tả... hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 20 18 file word môn Sinh Học có lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 20 18 môn Sinh” gửi đến số 096.79.79.369
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu chuan nam 2018 co giai de 8 , De thi thu chuan nam 2018 co giai de 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay