De thi hoc ki 2

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:33

ÔN TẬP HKII-MÔN SINH HỌC LỚP 12 Họ tên :………………………………Lớp…………… Cách sau không dùng để bảo vệ vốn gen loài người? A Bảo vệ môi trường sống, chống ô nhiễm môi trường B Kết gần để trì đặc tính tốt C Thực an tồn lương thực, thực phẩm D Tích cực đấu tranh hồ bình Trong kÜ tht cấy gen, ADN tái tổ hợp đợc tạo khâu A nối ADN tế bào cho với plasmit B cắt đoạn ADN tế bào cho mở vòng plasmit C tách ADN tế bào cho tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn D chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận trì ưu lai, người ta cho A lai hữu hữu tính B lai xa C nhân vơ tính D lai tế bào sinh dưỡng Ở lợn, tính trạng màu lơng gen có alen nằm NST thường quy định, biết: lơng đen tính trạng trội hồn tồn so với lơng trắng Một quần thể lợn trạng thái cân có 336 lông đen 64 lông trắng Tần số alen trội A 0,89 B 0,81 C 0,60 D 0,50 Sự nhân vơ tính tạo giống cừu Đơly Tính di truyền Đơly là: A Mang tính di truyền cừu cho tế bào tuyến vú B Mang tính di truyền cừu cho trứng cừu cho tế bào tuyến vú C Mang tính di truyền cừu cấy phơi D Mang tính di truyền cừu cho trứng 6/ Cho khâu sau: Trộn loại ADN với cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp Tách thể truyền (plasmit) gen cần chuyển khỏi tế bào Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Xử lí plasmit ADN chứa gen cần chuyển loại enzim cắt giới hạn Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp Nhân dòng tế bào thành khuẩn lạc Trình tự bước thuật di truyền A 2,4,1,3,5,6 B 1,2,3,4,5,6 C 2,4,1,3,6,5 D 2,4,1,5,3,6 Người ta tạo giống cà chua để vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị hỏng Đây thành tựu A lai hữu tính B cơng nghệ gen C gây đột biến nhân tạo D công nghệ tế bào Nhận định sau không bệnh di truyền? A Tất bệnh di truyền chữa trị B Nếu phát sớm áp dụng biện pháp ăn kiêng để hạn chế bệnh C Phát bệnh di truyền cách phân tích ADN, nhiễm sắc thể tế bào phơi D Phát bệnh di truyền phương pháp phân tích tiêu sinh hóa 9.Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp xác định gen qui định tính trạng trội hay lặn, nằm nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới giới tính, di truyền theo qui luật phương pháp A nghiên cứu phả hệ B nghiên cứu di truyền quần thể C di truyền học phân tử D nghiên cứu trẻ đồng sinh 10.Dạng song nhị bội hữu thụ tạo cách A gây đột biến nhân tạo tia phóng xạ B gây đột biến nhân tạo cơnsixin C lai xa kèm theo đa bội hố D gây đột biến nhân tạo NMU 11: Phép lai sau không tạo ưu lai? A Lợn Ỉ Móng Cái × lợn Đại bạch B Lợn Ỉ Móng Cái × lợn Ỉ Móng Cái C Cá chép × cá giếc D Bò vàng Thanh Hố × bò Hơnsten Hà Lan 12: Sinh vật biến đổi gen sinh vật A Hệ gen người lai tạo cho phù hợp với lợi ích B Hệ gen người tạo biến dị cho phù hợp với lợi ích C Hệ gen người gây đột biến cho phù hợp với lợi ích D Hệ gen người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích 13: Tại nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn đứa trẻ sơ sinh với Trường hợp sau khơng cần biết nhóm máu người cha mà xác định đứa trẻ người mẹ ? A Hai người mẹ có nhóm máu AB nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O nhóm máu AB B Hai người mẹ có nhóm máu B nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O nhóm máu B C Hai người mẹ có nhóm máu A nhóm máu B, hai đứa trẻ có nhóm máu B nhóm máu A D Hai người mẹ có nhóm máu A nhóm máu O, hai đứa trẻ có nhóm máu O nhóm máu A 14 F1 thân cao lai với cá thể khác F2 gồm thân thấp: thân cao Sơ đồ lai F1 là: A AaBb x Aabb B AaBb x aabb C AaBb x AABb D AaBb x AaBB 15 Một gen gồm alen tạo quần thể loại kiểu hình khác Cho tần số alen nhau, giao phối tự ngẫu nhiên, alen trội tiêu biểu cho tiêu kinh tế mong muốn Số cá thể chọn làm giống quần thể chiếm % ? A B C D 16 Ở cà chua, tính trạng đỏ trội hồn tồn so với vàng Cho đỏ F1 tự thụ phấn, có dị hợp Tỉ lệ kiểu hình đời là: A đỏ : vàng B đỏ : vàng C đỏ : vàng D 11 đỏ : vàng 17 Khoảng cách gen A, B, C NST sau : A B 41cM; A C 7cM; B C 34cM Trật tự gen NST A CBA B ABC C ACB D CAB 18.Ở loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D tròn, d dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Người ta tiến hành lai hai thể bố mẹ có kiểu gen AaBbdd AaBBDd Số loại kiểu gen kiểu hình khác F1 a 27 kiểu gen, kiểu hình B 27 kiểu gen, kiểu hình c 12 kiểu gen, kiểu hình D 12 kiểu gen, kiểu hình 19/ Xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Trong quần thể, A có tần số 0,4; B có tần số 0,5 Tỉ lệ kiểu gen dị hợp AaBb có quần thể a 0,04 B 0,24 C.0,4 D.0,2 20/ Trong chọn giống để tạo ưu lai, khâu quan trọng a thực lai kinh tế b tạo dòng c thực lai khác dòng d.thực lai khác dòng lai khác thứ AB DE 21/ F1 có kiểu gen ab de , gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy trao đổi chéo hai giới Cho F x F1 Số kiểu gen F2 là: A 20 B 100 C 256 D 81 AB Ab � 22/ Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen ab aB Hoán vị gen xảy bên với tần số nhau, kiểu hình vàng, ab bầu dục có kiểu gen ab Kết sau phù hợp với tỉ lệ kiểu hình vàng, bầu dục đời con? A 7,29% B 12,25% C 16% D 5,25% 23/ Nếu cho có KG AaBb tự thụ phấn xác suất thu có kiểu hình trội hai gen bao nhiêu? Biết gen A B phân li độc lập A 63,5% B 75,25% C 93,75% D 83,75% 24/ Ở loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể tương đồng hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể Thể có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbDEe B AaBbEe C AaBbDdEe D AaaBbDdEe 25/ Xét locut có alen A1, A2, A3 A4 sinh vật lưỡng bội Số kiểu gen có locut số kiểu gen dị hợp A 10 kiểu gen - dị hợp tử B kiểu gen - dị hợp tử C 16 kiểu gen - dị hợp tử D 10 kiểu gen - dị hợp tử 26/ Cho khâu sau: Trộn loại ADN với cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp Tách thể truyền (plasmit) gen cần chuyển khỏi tế bào Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Xử lí plasmit ADN chứa gen cần chuyển loại enzim cắt giới hạn Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp Nhân dòng tế bào thành khuẩn lạc Trình tự bước thuật di truyền A 2,4,1,3,5,6 B 1,2,3,4,5,6 C 2,4,1,3,6,5 D 2,4,1,5,3,6 27: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P 0,45AA:0,30Aa:0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F là: A 0,360AA : 0,480Aa : 0,160aa B 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa C 0,700AA : 0,200Aa : 0,100aa D 0,360AA : 0,240Aa : 0,400aa 28/ Ở loài sinh vật, cặp nhiễm sắc thể tương đồng có tần số hốn vị gen sau: AB = 49%; AC = 36%; BC = 13% Xác định đồ gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng ? a CAB b ACB c ABC d BAC 29/ Để tăng suất trồng người ta tạo giống tam bội Loài sau phù hợp cho việc tạo giống theo phương pháp ? Ngô Đậu tương Củ cải đường Lúa đại mạch Dưa hấu Nho a 3, 4, b 1, 3, C.3, 5, d 2, 4, A A a A a a 30/ Mẹ có kiểu gen X X , bố có kiểu gen X Y , gái có kiểu gen X X X Cho biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen cấu trúc nhiễm sắc thể Kết luận sau trình giảm phân bố mẹ đúng? A Trong giảm phân II bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân ly.ở mẹ giảm phân bình thường B Trong giảm phân I bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân ly.ở mẹ giảm phân bình thường C Trong giảm phân II mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân ly.ở bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân ly.ở bố giảm phân bình thường 31/ Trong quần thể người có số thể đột biến sau: - Ung thư máu; - Hồng cầu hình liềm; - Bạch tạng; - Hội chứng Claiphentơ; - Dính ngón tay số 3; - Máu khó đơng; - Hội chứng Tơcnơ; - Hội chứng Đao; - Mù màu Những thể đột biến đột biến nhiễm sắc thể? A 1,2,4,5 B 4, 5, 6, C 1, 3, 7, D 1, 4, 32/ Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (Mỗi gen quy định tính trạng, gen trội hồn tồn) thu kết là: A loại kiểu hình : loại kiểu gen B loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen C loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen D loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen 33/ Ở quần thể ngẫu phối, xét ba gen, gen có alen Gen thứ nằm NST thường, hai gen lại nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; Trong trường hợp khơng xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa ba gen tạo quần thể A 135 B 90 C 42 D 45 34/ Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST tương đồng khác Trong quần thể ngẫu phối dạng cân di truyền, A có tần số 0,3 B có tần số 0,7 Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ A 0,42 B 0,3318 C 0,0378 D 0,21 35/Hiệu suất sinh thái là: A khả chuyển hoá lượng hệ sinh thái B tỷ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn hệ sinh thái C mức độ thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn hệ sinh thái D khả tích luỹ lượng bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn hệ sinh thái 36: Cho mối quan hệ sinh thái sau: Hải quỳ cua Cây nắp ấm bắt mồi Kiến kiến Virut tế bào vật chủ Cây tầm gửi chủ Cá mẹ ăn cá Địa y Tự tỉa cành thực vật Sáo đậu lưng trâu 10 Cây mọc theo nhóm 11 Tảo hiển vi làm chết cá nhỏ xung quanh 12 Khi gặp nguy hiểm, đàn trâu rừng xếp thành vòng tròn, đưa non già vào Hãy cho biết số nhận định sau mối quan hệ sinh thái có nhận định đúng? a) Các mối quan hệ vừa có mối quan hệ xảy quần xã, vừa có mối quan hệ xảy quần thể b) Có mối quan hệ gây hại cho loài sinh vật c) Số mối quan hệ cộng sinh nhiều số mối quan hệ hỗ trợ lồi d) Khơng có mối quan hệ quan hệ hội sinh e) Có mối quan hệ quan hệ sinh f) Các quan hệ ức chế cảm nhiễm hay hợp tác có minh họa A B C D Câu 37: Cho nhóm sinh vật sau: Những chuột sống ruộng lúa Những cá rô phi sống ao Những chim sống khu vườn Những mối sống chân đê Những hổ loài sống vườn bách thú Bèo mặt Hồ Tây Các mọc quanh bờ hồ Có nhóm sinh vật quần thể là: A B C D Câu 38: Quan hệ đối kháng hai lồi gồm : Cạnh tranh sinh Ức chế - cảm nhiễm sinh vật ăn sinh vật Hãy xếp theo trật tự quan hệ loài bị hại nhiều xếp sau Trật tự : A 1, 3, 2, B 2, 1, 4, C 2, 3, 1, D 1, 2, 3, Câu 39: Tại hồ ni cá, người ta thấy có lồi cá chun ăn động vật nổi, lồi sống nơi thống đãng, lồi ln sống nhờ vật thể trôi nước, chúng cạnh tranh gay gắt Người ta tiến hành thả vào hồ rong với mục đích là: A Tăng hàm lượng oxi nước nhờ quang hợp rong B Rong làm nguồn thức ăn cho cá C Giúp giữ độ pH thức ăn cho cá D Giảm cạnh tranh hai loài Câu 40: Trong khu rừng nhiệt đới, thực vật nguồn thức ăn cho nhiều loài khác: gỗ làm thức ăn cho xén tóc; chuột ăn rễ cây; làm mồi cho khỉ, sóc, sâu ăn quả; nguồn thức ăn hươu, sâu ăn khỉ Hổ ăn thịt hươu khỉ; sâu ăn sâu ăn thức ăn chim ăn sâu; gõ kiến rắn có nguồn thức ăn xén tóc chuột Cú méo ăn sóc chuột chim ăn sâu, khỉ, sóc, chuột, gõ kiến, rắn thức ăn đại bàng Trong phát biểu đây, phát biểu là: Chuỗi thức ăn dài có mắt xích Đại bàng sử dụng đến loài sinh vật làm thức ăn Có chuỗi thức ăn mà đại bàng sinh vật tiêu thụ bậc Đại bàng thuộc chuỗi thức ăn khác Đại bàng hổ có cạnh tranh với Chuỗi thức ăn dài mà có mắt xích có tất mắt xích Các chuỗi thức ăn có mắt xích có đại bàng mắt xích Tất chuỗi thức ăn có mở đầu sinh vật sản xuất Có tất chuỗi thức ăn có mắt xích A 2,3,4,5,7 B 1,3,4 C 1,2,4,6,7 D 1,2,5,7,8 Câu 41: “Loài tơm vệ sinh, lồi liều lĩnh cách điên rồ Chúng gan leo vào miệng đầy nhọn hoắt lởm chởm lươn, đào bới quanh chúng để tìm thức ăn Đây tập qn kiếm ăn có từ lâu đời lồi tôm này, chúng chuyên ăn ký sinh trùng miệng loài lươn cá " - Theo khoahoc tv Có nhận xét sai nói thơng tin trên: Đây quan hệ sinh Đây mối quan hệ hai bên có lợi Đây mối quan hệ bắt buộc phải có giai đoạn sống cá thể Quan hệ vi khuẩn tảo đơn bào với địa y tương tự quan hệ lồi tơm vệ sinh Đây mối quan hệ hỗ trợ loài khác quần xã Đây quan hệ hội sinh Đây mối quan hệ cộng sinh A B C D Câu 42: Cho số nhận định sau: Quần thể bị diệt vong nhóm tuổi sinh sản trước sinh sản Ánh sáng nhân tố bản, chi phối trực tiếp gián tiếp đến hầu hết nhân tố khác Những lồi có kích thước thể lớn thường hình thành quần thể có số lượng cá thể nhiều ngược lại Kích thước tối đa số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, cân với sức chứa môi trường Ở quần thể cá sống sâu, đực nhỏ biến đổi hình thái, cấu tạo, sống sinh vào ví dụ quan hệ cộng sinh Những kiểu quan hệ : cạnh tranh, sinh lồi, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể dẫn đến tiêu diệt lồi Ở thể non thể trưởng thành trạng thái sinh lý thay đổi, giới hạn sinh thái nhiều nhân tố bị thu hẹp Trong quan hệ sinh-vật chủ, vật sinh khơng giết chết vật chủ mà làm suy yếu, dễ bị vật ăn thịt công Gọi a số phát biểu đúng, b số phát biểu sai Biểu thức sau diễn tả mối quan hệ a b? A a-b = B a+2b = 10 C a+4 = 3b D a+3=b+8 Câu 43: Cho tượng sau: Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu Một loài mọc thành đám, rễ liền Vi khuẩn phân hủy xenlulozo sống ruột già người Bọ chét, ve sống lưng trâu Dây tơ hồng sống thân gỗ Cá mập ăn trứng chưa kịp nở mẹ Tranh giành ánh sáng tràm rừng tràm Chim ăn thịt ăn thịt thừa thú Chim cú mèo ăn rắn 10 Nhạn biển cò làm tổ sống chung 11 Những gấu tranh giành ăn thịt thú 12 Những sói hạ bò rừng 13 Nhờ có tuyến hơi, bọ xít không bị chim dùng làm thức ăn 14 Một số phát triển, rễ tiết chất kìm hãm xung quanh phát triển Có mối quan hệ loài sinh vật thể ví dụ trên? A B C D Câu 44: Cho nhận xét sau: Đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S Tuổi sinh lí thời gian sống thực tế cá thể Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể Mức độ tử vong số lượng cá thể quần thể bị chết đơn vị thời gian Mức độ sinh sản quần thể sinh vật phụ thuộc vào thức ăn có mơi trường Mật độ cá thể quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm tùy điều kiện môi trường sống Tỉ lệ giới tính quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản quần thể điều kiện môi trường thay đổi Quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện mơi trường hồn tồn thuận lợi tiềm sinh học cá thể cao Trong số phát biểu có phát biểu đúng? A B C D.4 Câu 45: Cho phát biểu sau: Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Cạnh tranh nhân tố điều chỉnh số lượng cá thể quần thể Hiện tượng "tự tỉa thưa" gặp phổ biến thực vật, gặp động vật Các lồi sinh vật có kích thước nhỏ tuổi thọ thấp thường biến động theo chu ngày đêm Các thơng nhựa liền rễ ví dụ quan hệ cạnh tranh cá thể quần Quan hệ cạnh tranh dẫn đến quần thể bị suy thoái, nghèo nàn vốn gen, đa dạng di truyền Biến động không theo chu thường xảy với lồi sinh vật có kích thước nhỏ tuổi thọ thấp Quần thể ln có xu hướng tự điều chỉnh trạng thái cân Biến động số lượng coi phản ứng tổng hợp quần thể trước biến đổi điều kiện sống, đặc biệt nguồn thức ăn không gian sống nhân tố môi trường khác Các em cho biết số nhận xét có nhận xét đúng? A B C D Câu 26 Bạn gia đình chuyển đến nơi đảo xa với bò lượng lúa mạch lớn để dự trữ cho bò Để có lượng lớn sống qua thời gian dài bạn cần: A dùng lúa mạch ni bò sau uống sữa B cho bò ăn cỏ, uống sữa sau ăn thịt C ăn thịt bò sau ăn lúa mạch D uống sữa bò, ăn thịt bò hết sữa, sau ăn lúa mạch Câu 47: Giả sử có mơi trường sau đây: (1) Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 20 đến 35 C độ ẩm từ 75 đến 95% (2) Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 C độ ẩm từ 85 đến 95% (3) Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 C độ ẩm từ 85 đến 92% (4) Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12 đến 30 C độ ẩm từ 90 đến 100% (5) Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12 đến 35 C độ ẩm từ 70 đến 100% Có lồi sinh vật có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ 20 đến 32 C, giới hạn chịu đựng độ ẩm từ 74% đến 96% Loài sống mơi trường số loại mơi trường nói trên? A B C D Câu 48: Vì rùa tai đỏ ốc bươu vàng nhập vào Việt Nam lại gây nên tác hại to lớn nông nghiệp? A Chúng không cạnh tranh khơng loại trừ nhiều lồi địa có ổ sinh thái trùng với chúng chúng tiêu diệt loài thức ăn loài địa B Rùa tai đỏ, ốc bươu vàng loài có tốc độ sinh sản cao, giới hạn sinh thái rộng (ăn nhiều loài khác) loài địa nên chúng trở thành loài ưu C Số lượng chúng nhiều, nguồn sống môi trường dồi nên chúng có tốc độ tăng trưởng nhanh D Khi rùa tai đỏ, ốc bươu vàng xâm nhập vào Việt Nam chúng có nhiều thiên địch (loài ăn thịt chúng) gặp phải cạnh tranh loài khác ... lai hai thể bố mẹ có ki u gen AaBbdd AaBBDd Số loại ki u gen ki u hình khác F1 a 27 ki u gen, ki u hình B 27 ki u gen, ki u hình c 12 ki u gen, ki u hình D 12 ki u gen, ki u hình 19/ Xét hai... thứ AB DE 21 / F1 có ki u gen ab de , gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy trao đổi chéo hai giới Cho F x F1 Số ki u gen F2 là: A 20 B 100 C 25 6 D 81 AB Ab � 22 / Cặp bố mẹ đem lai có ki u... AaBbDEe B AaBbEe C AaBbDdEe D AaaBbDdEe 25 / Xét locut có alen A1, A2, A3 A4 sinh vật lưỡng bội Số ki u gen có locut số ki u gen dị hợp A 10 ki u gen - dị hợp tử B ki u gen - dị hợp tử C 16 ki u
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay