De thi hoc ki 2

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:31

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG (Đề thi có trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG, TUẦN HỌC II NĂM HỌC 2017- 2018 Môn : SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Lớp ĐỀ 132 Câu 1: Áp suất rễ thể qua tượng A rỉ nhựa B ứ giọt C rỉ nhựa ứ giọt D thoát nước Câu 2: Trên mạch gốc gen có triplet 3’ TAX 5’ ; tìm cơđon anticơđon tương ứng? A 5’AUG 3’ ; 3’ UAX 5’ B 5’AUA 3’ ; 3’ UAU 5’ C 5’UAG 3’ ; 3’ AUX 5’ D 5’AXG 3’ ; 3’ UGX 5’ Câu 3: Bộ phận hoa biến đổi thành quả? A Nhụy hoa B Bầu nhụy C Phôi phơi nhũ hình thành sau thụ tinh D Đài hoa Câu 4:Rễ phát triển để hấp thụ nước ion khoáng đạt hiệu cao? A.Phát triển đâm sâu, lan rộng, tăng số lượng lông hút B.Theo hướng tăng nhanh số lượng lông hút C Phát triển nhanh chiều sâu để tìm nguồn nước D Phát triển mạnh mơi trường có nhiều nước Câu 5: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính lớn nhất? A Sợi B Sợi siêu xoắn C Sợi chất nhiễm sắc D Sợi crômatit Câu 6: Kiểu phân bố ngẫu nhiên cá thể quần thể thường gặp A điều kiện sống phân bố đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B điều kiện sống phân bố khơng đồng đều, khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C điều kiện sống phân bố đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D điều kiện sống phân bố không đồng đều, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 7: Bước phương pháp nghiên cứu Menden A tạo dòng chủng B lai dòng chủng C sử dụng tốn xác suất để phân tích kết D tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết Câu 8: Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên A làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không theo hướng xác định B phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể C tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình sinh vật D làm xuất alen dẫn đến làm phong phú vốn gen quần thể Câu 9: Các hooc mơn kích thích sinh trưởng bao gồm: A Auxin, axit abxixic, xitôkinin B Auxin, gibêrelin, xitôkinin C Auxin, gibêrelin, êtilen D Auxin, êtilen, axit abxixic Câu 10: Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính XY vùng không tương đồng chứa gen A đặc trưng cho nhiễm sắc thể B alen với C di truyền gen NST thường D tồn thành cặp tương ứng Câu 11: Kết tiến hóa tiền sinh học A tạo đại phân tử protein B tạo tế bào sinh sơ khai C tạo hợp chất hữu protein axit nucleic D tạo thể sinh vật Câu 12: Cho biết công đoạn tiến hành chọn giống sau: Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn; Tạo dòng chủng có kiểu gen khác nhau; Lai dòng chủng với Quy trình tạo giống lai có ưu lai cao thực theo trình tự: A 1 23 B 31 2 C   D   Câu 13: Khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi A môi trường B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D sinh cảnh Câu 14: Kích thước quần thể sinh vật A số lượng cá thể phân bố khoảng không gian quần thể B số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích quần thể C số lượng cá thể (hoặc khối lượng lượng tích lũy cá thể) phân bố khoảng không gian quần thể D số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường Câu 15: Khi kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu A hỗ trợ cá thể tăng, quần thể có khả chống chọi tốt với thay đổi môi trường B quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong C khả sinh sản quần thể tăng hội gặp cá thể đực với cá thể nhiều D quần thể có cạnh tranh gay gắt cá thể Câu 16: Trong phát biểu sau, có phát biểu q trình nhân đơi ADN? (1) Diễn nhân, trung gian trình phân bào (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Đoạn okazaki tổng hợp theo chiều 5' → 3' (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y (6) Qua lần nhân đơi tạo hai ADN có cấu trúc giống ADN mẹ A B C D Câu 17: Trong tự nhiên, đa bội thể thường gặp phổ biến A Động vật có vú B lồi sinh sản hữu tính C Thực vật D nấm Câu 18: Trong phương pháp tạo giống sau đây, có phương pháp tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (2) Nuôi cấy hạt phấn (3) Lai tế bào sinh dưỡng (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen A B C D.4 Câu 19: Ở ngơ có 2n = 20, số nhóm gen liên kết A 20 B 15 C 10 D Câu 20: Cơ chế đóng mở khí khổng A co giãn không mép mép ngồi tế bào khí khổng B thiếu hay no nước tế bào hình hạt đậu C áp suất thẩm thấu tế bào khí khổng ln thay đổi D hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau, nên trương nước khác Câu 21: Cho số tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (2) Cừu giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (3) Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản (4) Cấu tạo hoa ngô hoa lúa khác nên chúng không thụ phấn cho (5) Gà công có tập tính sinh dục khác nên khơng giao phối với Có tượng biểu cách li trước hợp tử? A B C D Câu 22: Nỗn bình thường lồi hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn Hợp tử thụ tinh loài này, người ta đếm 25 nhiễm sắc thể đơn trạng thái chưa tự nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể hợp tử thuộc dạng đột biến nào? A 2n + B 2n – C 2n + + D 2n + Câu 23: Pha sáng quang hợp là: A Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH B Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học NADPH C Pha chuyển hoá lượng ánh sáng chuyển thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH D Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hoá học ATP Câu 24: Các bệnh di truyền đột biến gen lặn nằm NST giới tính X thường gặp nam giới, nam giới A dễ mẫm cảm với bệnh B mang NST giới tính X C mang NST giới tính Y D dễ xảy đột biến Câu 25: Khi nồng độ Prơgestêrơn ơstrơgen rtong máu tăng cao có tác dụng: A Gây ức chế ngược lên tuyến yênvà vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH B Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH C Kích thích tuyến yênvà vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH D Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH Câu 26: Cho nhân tố sau: (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (6) Di nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A (1), (3), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (2), (4), (5), (6) D (1), (4), (5), (6) Câu 27: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều hệ Nếu cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác số dòng tối đa ba cặp gen tạo A B C D Câu 28: Vì lưỡng cư bò sát trừ (cá sấu) có pha máu? A Vì chúng động vật biến nhiệt B Vì khơng có vách ngăn tâm nhĩ tâm thất C Vì tim có ngăn D Vì tim có ngăn hay ngăn vách ngăn tâm thất không hồn tồn Câu 29: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,6AA + 0,4Aa = Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa quần thể hệ sau cho tự phối A 50% B 20% C 10% D 70% Câu 30: Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hồn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục Gen nằm đoạn không tương đồng NST giới tính X Trong gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh người trai thứ có mắt nhìn màu bình thường, người trai thứ hai bị mù màu Biết khơng có đột biến gen đột biến cấu trúc NST, trình giảm phân người mẹ diễn bình thường Kiểu gen hai người trai kiểu gen sau đây? A XaY XAY B XAXAY XaXaY C XAXaY XaY D XAXAY XaY Câu 31: Ở ngô giả sử hạt phấn (n +1 ) khơng có khả thụ tinh, nỗn (n +1 ) thụ tinh bình thường R quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với r quy định hạt trắng Cho ♂ RRr (2n + 1) x ♀ Rrr (n + 1) Tỉ lệ kiểu hình F1 là: A đỏ : trắng B đỏ : trắng C.11 đỏ : trắng D 35 đỏ : trắng Câu 32: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến gen C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối ngẫu nhiên Câu 33: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 81/256 B 9/64 C 27/256 D 27/64 Câu 34: Sự lan truyền xung thân fkinh sợi có bao miêlin “ngảy cóc” A thay đổi tính thấm màng xảy eo Ranvie B đảm bảo cho tiết kiệm lượng C eo Ranvie, sợi trục bị bao bao miêlin cách điện D tạo cho tốc độ truyền xung quanh Câu 35: Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường cách 17 cM Lai cặp bố mẹ chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu F Cho ruồi giấm F1 thu giao phối ngẫu nhiên với Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài F chiếm tỉ lệ A 41,5% B 50% C.56,25% D 64,37% Câu 36: Trong tổ Ong cá thể đơn bội là: A Ong thợ B Ong đực C Ong thợ Ong đực D Ong chúa Câu 37: Xét phép lai P: aaBbDd x AabbDd Tỉ lệ xuất kiểu gen AaBbdd F A 3/32 B 1/16 C 1/4 D 1/8 Câu 38: Ở lồi trùng ngẫu phối, alen A quy định thân đen, alen a quy định thân trắng Một quần thể ban đầu (P) có tần số alen A a 0,4 0,6 Do môi trường bị ô nhiễm nên đời F1, khả sống sót kiểu hình trội 25%, khả sống sót kiểu hình lặn 50% Trong nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,04AA : 0,12Aa : 0,18aa (2) Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa (3) Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa (4) Thế hệ F2 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa A B C D Câu 39: Ở loài động vật, xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng (P), thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ vảy đỏ : vảy trắng, tất vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Dựa vào kết trên, dự đoán sau đúng? A Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỉ lệ 25% B F2có tỉ lệ phân li kiểu gen : : C Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảyđỏ chiếm tỉ lệ 12,5% D Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75% Câu 40: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau I II III Quy ước 10 ? 11 12 : Nam tóc quăn khơng bị mù màu : Nữ tóc quăn khơng bị mù màu : Nam tóc thẳng bị mù màu Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III 10 − III 11 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen A 4/9 B 1/6 C 1/8 D 1/3 ... sót ki u hình trội 25 %, khả sống sót ki u hình lặn 50% Trong nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ ki u gen 0,04AA : 0,12Aa : 0,18aa (2) Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ ki u... phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh cho ki u hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 81 /25 6 B 9/64 C 27 /25 6 D 27 /64 Câu 34: Sự lan truyền xung thân fkinh sợi có bao miêlin “ngảy cóc”... truyền hệ liên tiếp sau: F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3 : 0 ,24 AA; 0,32Aa; 0,44aa F4 : 0 ,28 AA; 0 ,24 Aa; 0,48aa Cho biết ki u gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay