De sinh 2018 chuan theo bo GDDT so 08 HDG

18 157 7
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:27

 BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Dạng động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Cá B Khỉ C Sứa D Chim Câu 2: Trong trường hợp trội lặn khơng hồn tồn hai cặp gen, phép lai cho đời phân tính? A AAbb X aabb B AAbb X aabb C aabb X AABB D Aabb X aabb Câu 3: Quá trình hình thành quần xã ổn định từ đảo hình thành biển, gọi A diễn nước B diễn thứ sinh C diễn nguyên sinh D diễn cạn Câu 4: Hai dạng thể truyền phổ biến quan trọng sử dụng kỹ thuật ADN tái tổ hợp A thể thực khuẩn plasmit B vi khuẩn virus C plasmid vi khuẩn D thể thực khuẩn vi khuẩn Câu 5: Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà khơng có nguy hiểm nào, gà khơng chạy ẩn nẩp kiểu học tập A học ngầm B in vết C quen nhờn D học khôn Câu 6: Kiểu tương tác mà gen đóng góp phần vào hình thành tính trạng A Tương tác át chế B Tương tác bổ sung C Tương tác cộng gộp D Tác động đa hiệu Câu 7: Có dạng đột biến có ý nghĩa q trình tiến hố? (1) Mất đoạn (2) Đảo đoạn (3) Chuyển đoạn (4) Lặp đoạn A B C D Câu 8: Nhóm gồm tồn ngun tố vi lượng xem nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết sinh trưởng loại thực vật? A B, K, Ca, Mg B Fe, Mn, Cl, Cu C H, O, N, Zn D Fe, Mn, C, Ni Câu 9: Hô hấp động vật A trình tiếp nhận O2 CO2 thể từ mơi trường sống giải phóng lượng B tập hợp q trình, thể lấy O từ bên ngồi vào để ơxi hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 C q trình tế bào sử dụng chất khí O 2, CO2 để tạo lượng cho hoạt động sống D q trình trao đổi khí thể môi trường, đảm bảo cho thể có đầy đủ O CO2 cung cấp cho q trình ơxi hóa chất tế bào Câu 10: Những biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Duy trì đa dạng sinh học (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài ngun tái sinh (4) Kiểm sốt gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hố học sản xuất nơng nghiệp A (1), (2), (5) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (2), (4), (5) Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 11: Quan sát hình ảnh cho biết, mức xoắn 1, mức xoắn 2, mức xoắn có đường kính là: 0 A 11 mm, 30 mm, 300 mm B 11A,30A,300 A C 11m,30,300 D 11 nm, 30 nm, 300 nm Câu 12: Trong quần thể người có số thể đột biến sau, đột biến dạng lệch bội? (1) Ung thư máu (2) Bạch tạng (3) Claiphentơ (4) Dính ngón (5) Máu khó đơng (6) Tơcnơ (7) Đao (8) Mù màu A B C D Câu 13: Cấp tổ chức cao lớn sống gì? A Quần xã B Quần thể C Sinh D Tế bào Câu 14: Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau sai? A Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit sinh vật nhân thực mêtiơnin B Trên phân tử mARN có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã C Anticodon phân tử tARN khớp bổ sung vói cơđon tưong ứng phân tử mARN D Ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 3' � 5' Câu 15: Quan sát hình ảnh cho biết hình ảnh minh hoạ cho vai trò loại hoocmơn thực vật nào? A Axit abxixic B Gibêrelin C Xitôkinin D Êtilen Câu 16: Loài người xuất vào kỉ địa chất nào? A Đệ tam B Đệ tứ C Jura D Tam điệp Câu 17: Tại xung thần kinh dẫn truyền cung phản xạ theo chiều? A Vì nơron cung phản xạ liên hệ với qua xináp, mà xináp cho xung thần kinh theo chiều B Vì nơron cung phản xạ liên hệ với không qua xináp nên dẫn truyền theo chiều C Vì áp lực cung phản xạ lớn nên dẫn truyền theo chiều D Vì áp lực cung phản xạ nhỏ nên dẫn truyền theo chiều Câu 18: Mã di truyền mang tính thối hoá, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin, trừ hai ba sau đây? A AUG UGG B AGG UUA C AUU XAU D UGGvà AGG Câu 19: Thông tin thuyết tiến hoá đại? A Quần thể sinh vật có xu hướng trì kích thước khơng đổi trừ có biến đổi bất thường môi trường B Quần thể xem đơn vị tiến hố sở đơn vị tồn thực tự nhiên đơn vị sinh sản C Chọn lọc tự nhiên phân hố khả sống sót khả sinh sản cá thể quần thể D Đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên các thể quần thể Câu 20: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ; alen a quy định hoa trắng Theo lý thuyết, phép lai chắn thu đời đồng tính? A AAAA x aaaa B AAAA x AAaa C AAAa x AAAa D AAAA x Aaaa Câu 21: Đặc điểm có thụ tinh trong? A Con đực xuất tinh dịch lên trứng B Chỉ diễn môi trường nước C Chỉ diễn cạn D Xảy q trình giao phối Câu 22: Nhóm nhân tố tiến hố làm phong phú thêm vốn gen quần thể A đột biến, giao phối không ngẫu nhiên B CLTN, yếu tố ngẫu nhiên C đột biến, di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên, di - nhập gen Câu 23: Quần xã sinh vật sau thường có lưới thức ăn phức tạp nhất? A Quần xã rừng mưa nhiệt đới B Quần xã rừng kim phương Bắc C Quần xã rừng rụng ôn đới D Quần xã đồng rêu hàn đới Câu 24: Ví dụ sau minh họa mối quan hệ cạnh tranh khác loài? A Giun đũa sống ruột lợn B Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá môi trường C Thỏ ăn cà rốt D Cá mè cá trôi ăn loại thức ăn ao nuôi Câu 25: Phép lai: AAbbDD x aaBBdd cho đời có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ A 75% B 37,5% C 25% D 100% Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 26: Khi nói chế hình thành lồi, phát biểu sau sai? A Môi trường địa lí khác ngun nhân làm phân hóa vốn gen quần thể B Hình thành lồi cách li tập tính xảy lồi động vật sinh sản hữu tính C Hình thành lồi đường lai xa kèm đa bội hóa thường xảy loài thực vật D Hình thành lồi cách li địa lí giúp giải thích đảo đại dương hay tồn loài đặc hữu Câu 27: Ở người, phận hoạt động theo quy luật "tất khơng có gì"? A Phổi B Gan C Thận D Tim Câu 28: Trong công nghiệp sản xuất rượu bia, người ta sử dụng hoocmôn sau để tăng q trình phân giải tinh bột? A Xitơkinin B Gibêrelin C Auxin D Êtilen Câu 29: Tập hợp sinh vật xem quần thể? A Tập hợp thân leo rừng mưa nhiệt đới B Các cỏ ven rừng C Tập hợp kiến sống vườn D Đàn cá chép sống Hồ Tây Câu 30: Khi nói giới hạn sinh thái, điều sau sai? A Ở thể non có giới hạn sinh thái hẹp so với thể trưởng thành B Những lồi có giới hạn sinh thái hẹp có vùng phân bố rộng C Loài sống vùng xích đạo có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp loài sống vùng cực D Cơ thể sinh vật sinh trường tốt khoảng thuận lợi giới hạn sinh thái Câu 31: Khi nói chế điều hoà sinh trứng, phát biểu sau sai? A FSH kích thích nang trứng phát triển tiết ơstrơgen B LH làm trứng chín, rụng tạo thành thể vàng C Trứng chín rụng diễn theo chu kì D Khi nồng độ prơgestêrơn ơstrôgen máu giảm xuống, vùng đồi tuyến giáp bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A X a X a �X A Y B X A X a �X A Y C X A X A �X a Y D X A Xa �X a Y Câu 33: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Nhận định sau không nói quần thể trên? A Quần thể thuộc nhóm sinh vật nhân thực B Quần thể trạng thái cân di truyền C Tần số tương đối hai alen quần thể A/a = 0,5/0,5 D Tần số alen A a quần thể thay đổi qua hệ Câu 34: Vùng mã hố gen khơng phân mảnh có khối lượng 780000 đvC Sau đột biến điểm vùng có chiều dài 442 nm Gen đột biến tiến hành nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại A 3493 (giảm nuclêôtit so với gen ban đầu) Hãy tính tổng số liên kết hiđrơ vùng mã hố gen sau đột biến A 3401 B 3399 C 3482 D 3514 Câu 35: Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể có kiểu gen Ab (hốn vị gen với tần số f = 20% ) tự thụ phấn Biết đột biến Xác aB định tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau A 8% B 16% C 1% D 24% Câu 36: Ở lồi thực vật lưỡng bội, xét cặp gen khơng alen (A, a, B, b) quy định màu sắc hoa, kiểu gen có loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng/ kiểu hình lại cho hoa trắng Cho hoa đỏ (p) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng có đột biến xảy ra, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo lý thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1 hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 37: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ trên? (1) Bệnh Đ phả hệ gen lặn nằm NST thường quy định (2) Bệnh M phả hệ gen trội nằm NST giới tính qui định (3) Có 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh Đ (4) Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 32,5% A B C D Câu 38: Giả sử lưới thức ăn sau gồm lồi sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao Có phát biểu sau đúng? I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Có loài tham gia vào chuỗi thức ăn III Lồi D thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp IV Loài F tham gia vào chuỗi thức ăn A B C D Câu 39: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho thân cao, dài chủng giao phấn với thân thấp, tròn chủng (P), thu F gồm 100% thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, tròn chiếm tỉ lệ 50,64% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, kết luận với phép lai trên? (1) : F2 Có 10 loại kiểu gen (2) : F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn (3) : Ở F2 số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 64 72% (4) : F1 xảy hoán vị gen với tần số 8% (5) : Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, tròn chiếm tỉ lệ 24 63% A (l), (2) (4) B (l), (2) (5) C (2), (3) (5) D (l), (2) (3) Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 40: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F l có số cá thể mang kiều hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hố Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P chưa cân di truyền II Thế hệ Pp có số cá thể mang kiểu gen dị hợp tử chiếm 10% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm 87,5% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 A B C D Đáp án 1-C 11-D 21-D 31-D 2-D 12-B 22-C 32-D 3-C 13-C 23-A 33-D 4-A 14-D 24-D 34-A 5-C 15-B 25-D 35-C 6-C 16-B 26-A 36-A 7-D 17-A 27-D 37-B 8-B 18-A 28-B 38-C 9-B 19-B 29-D 39-D 10-C 20-A 30-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Dạng động vật có hệ tuần hồn hở sứa, động vật lại có hệ tuần hồn kín Câu 2: Đáp án D A, B, C cho đời đồng tính, có phương án D "Aabb x aabb" cho đời phân tính Câu 3: Đáp án C Hòn đảo hình thành biển � chưa có sinh vật sống trước � diễn nguyên sinh Câu 4: Đáp án A Hai dạng thể truyền phổ biến quan trọng sử dụng kỹ thuật ADN tái tổ hợp thể thực khuẩn plasmit Câu 5: Đáp án C Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà khơng có nguy hiểm nào, gà khơng chạy ẩn nấp kiểu học tập quen nhờn Câu 6: Đáp án C Kiểu tương tác mà gen đóng góp phần vào hình thành tính trạng tương tác cộng gộp Câu 7: Đáp án D Đối với q trình tiến hố dạng đột biến có ý nghĩa Vì đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hoá Câu 8: Đáp án B + A loại có chứa ngun tố đại lượng Mg, Ca, K + B + C, D loại có chứa nguyên tố đại lượng như: C, H, O, N 4- Lưu ý: ■ Có nguyên tố đại lượng xem nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu sinh trưởng loài thực vật, là: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg ■ Có nguyên tố vi lượng xem nguyên tố khoáng thiết yếu cần thiết yếu sinh trưởng loài thực vật, là: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni Câu 9: Đáp án B Hô hấp động vật tập hợp q trình, thể lấy O từ bên ngồi vào để ơxi hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi Câu 10: Đáp án C Những biện pháp góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên là:.(1), (3), (4) Câu 11: Đáp án D Mức xoắn 1, mức xoắn 2, mức xoắn có đường kính 11 nm, 30 nm 300 nm Câu 12: Đáp án B Đột biến lệch bội đột biến làm thay đổi số lượng NST hay số cặp NST tương đồng � dạng đột biến lệch bội 3, 6, Còn bệnh lại đột biến gen đột biến cấu trúc NST Câu 13: Đáp án C Cấp độ tổ chức cao lớn sống sinh bao gồm cấp độ tổ chức lại Câu 14: Đáp án D + A, B, C + D sai ribơxơm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 5' � 3' Câu 15: Đáp án B Hình ảnh nảy mầm hạt, mà mức độ thể gibêrelin kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ (khoai tây) Câu 16: Đáp án B Loài người xuất vào kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh Câu 17: Đáp án A Xung thần kinh dẫn truyền cung phản xạ theo chiều nơron cung phản xạ liên hệ với qua xináp, mà xináp cho xung thần kinh theo chiều Câu 18: Đáp án A Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin, trừ AUG UGG Câu 19: Đáp án B + A, C, D thông tin thuộc quan điểm Đacuyn + B thơng tin thuộc thuyết tiến hố đại Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 20: Đáp án A Vì đề khơng đề cập đến trường hợp trội lặn hoàn toàn nên theo lý thuyết, để chắn thu đời đồng tính bố mẹ phải chủng (đời có kiểu gen) � AAAA �aaaa thoả mãn Câu 21: Đáp án D Thụ tinh hình thức thụ tinh đó, trứng gặp tinh trùng thụ tinh quan sinh dục Vì vậy, thụ tinh phải có q trình giao phối đực Câu 22: Đáp án C + Nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen quần thể "đột biến" "di - nhập gen" đột biến gen phát sinh alen mới, di - nhập gen làm xuất alen quần thể nên làm phong phú thêm vốn gen quần thể + Giao phối không ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên không làm xuất alen quần thể nên không làm phong phú thêm vốn gen quần thể Câu 23: Đáp án A - Rừng mưa nhiệt đới: tập trung vùng nhiệt đới xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa 2250 mm Có thảm thực vật phân tầng, nhiều loại (cây cao, dây leo thân gỗ, tre, nứa, sung, mít, nhiều sống kí sinh, bì sinh ) Động vật phong phú (Voi, trâu, ngựa, hươu, nai, trăn, rắn, hổ, báo ), côn trùng đa dạng so với quần xã sinh vật lại Câu 24: Đáp án D + A Giun đũa sống ruột lợn � mối quan hệ kí sinh - vật chủ � loại A + B Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá môi trường � mối quan hệ ức chế cảm nhiễm � loại B + C Thỏ ăn cà rốt � mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác � loại C + D Cá mè cá trôi ăn loại thức ăn ao nuôi � mối quan hệ cạnh tranh khác loài (cạnh tranh thức ăn) � D Câu 25: Đáp án D Phép lai: AAbbDD x aaBBdd cho đời có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ: 100%(Aa); 100% (Bb); 100%(Dd) Vậy đời có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 100% Câu 26: Đáp án A + A sai chọn lọc tự nhiên ngun nhân làm phân hố vốn gen quần thể + B hình thành lồi cách li tập tính xảy lồi giao phối hay sinh sản hữu tính tập tính sinh dục khơng + C động vật thường bị rối loạn + D Câu 27: Đáp án D Ở người, tim phận hoạt động theo quy luật "tất khơng có gì": kích thích cường độ ngưỡng, tim hồn tồn khơng co bóp kích thích với cường độ tới ngưỡng, tim đáp ứng co tối đa kích thích cường độ ngưỡng không làm tim co mạnh Câu 28: Đáp án B Trong cộng nghiệp sản xuất rượu bia, người ta sử dụng hoocmôn gibêrelin để tăng trình phân giải tinh bột Câu 29: Đáp án D Tập hợp sinh vật quần thể khi: tập hợp cá thể lồi, sống khoảng không gian xác định thời điểm định có khả giao phối với để sinh � A, B, C bao gồm cá thể khác loài D quần thể thoả mãn đầy đủ điều kiện Câu 30: Đáp án B + A, C, D phát biểu + B sai lồi có giới hạn sinh thái rộng có vùng phân bố rộng Câu 31: Đáp án D + A, B phát biểu + C nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì nên q trình phát triển chín rụng trứng diễn theo chu kì + D sai nồng độ prơgestêrơn ơstrơgen máu tăng cao, vùng đồi tuyến yên bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH LH Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 32: Đáp án D Nhìn vào phương án trên, ta thấy: + A loại cho loại kiểu hình + B loại cho mắt đỏ + C loại cho đời tồn mắt đỏ + D chọn đời cho tỉ lệ kiểu hình là: ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Câu 33: Đáp án D + A �2pq � �0, 25 � + B quần thể thoả mãn p �q  � �� 0, 25.0, 25  � � �2 � �2 � + C đúng, tần số alen A = 0,25 + 0,5/2 = 0,5, tần số alen a = - 0,5 = 0,5 + D sai từ "luôn" - Chú ý: Phương án chứa từ ngữ như: "luôn", ‘'chỉ" thường phương án sai Câu 34: Đáp án A + Vùng mã hoá gen khơng phân mảnh có khối lượng 780000 đvC � số nucĩêôtit vùng là: 780000  2600 300 + Sau đột biến điểm, vùng mã hố có chiều dài 442 nm � sau đột biến, vùng có số nuclêôtit là: 442  2600  số nuclêôtit dạng gốc � diễn đột biến thay nuclêôtit 0,34 + Gen đột biến tiến hành nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại A 3493 (giảm nuclêôtit so với gen ban đầu) �   1 A  3493 � A  499  T � Dạng đột biến giảm nuclêôtit loại A so với dạng gốc � xảy đột biến thay cặp A-T cặp GX � tổng G 2600  499  801  X � tổng số liên kết hidro vùng mã hóa gen sau đột biến số nuclêơtit loại G vùng mã hóa gen sau đột biến � 2.499  3.801  3401 Câu 35: Đáp án A: thân cao, a thân thấp; B:quả đỏ, b: vàng Ab Ab � aB aB Gp : Ab  aB  40% Ab  aB  40% AB  ab  10% AB  ab  10% Tỉ lệ kiểu hình thấp, vàng hệ sau ab  10%.10%  1% ab Câu 36: Đáp án + Quy ước gen: A-B-: đỏ; A-bb: vàng; aaB- aabb hoa trắng + Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình � hoa đỏ P dị hợp hai cặp gen Kiểu gen P AaBb + Ta có sơ đồ lai: P: AaBb x AaBb � F1:9/16A-B- (đỏ): 3/16A-bb (vàng): 3/16aaB- (trắng): l/16aabb (trắng) ■ Cây hoa trắng l/16aaBB: 2/16aaBb � Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử aaBb F chiếm 2/16 = 1/8= 12,5% � (1) ■ Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử aaBB aabb F chiếm 2/16 = 12,5% � (2) ■ F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là: aaBB; aaBb, aabb � (3) ■ Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử aaBB aabb chiếm : 2/4 = 50% � (4) sai Vậy có kết luận Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 37: Đáp án B + Nhìn vào phả hệ ta thấy: Cặp vợ chồng (5) (6) bình thường mà sinh gái bị bệnh � bệnh Bệnh Đ phả hệ gen lặn nằm NST thường quy định � (1) + Nhìn vào phả hệ thấy: cặp vợ chồng (7) (8) bình thường bệnh M sinh trai (12) bị mù màu nên bệnh M gen lặn nằm NST giới tính quy định (2) sai + (3) đúng, 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh Đ là: (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13) ■ Xét bệnh Đ: A bình thường >> a: bị bệnh Đ (9) có kiểu gen Aa; (10) có kiểu gen (1/3AA : 2/3Aa) � (14) có kiểu gen (2/5AA: 3/5Aa) (13) có kiểu gen Aa (13) x (14) ۴ Aa (2/5AA : 3/5Aa) � (17/20A- : 3/20aa) * Xét bệnh M: B bình thường >> b: bệnh M Kiểu gen (14) X B Y; (12) X b Y � (8) X B X b , (7) X B Y � (13) có kiểu gen �1 B B B b � �X X : X X � �2 �  13 �۴�  14  �1 B B B b � B � X X : X X �X Y �2 � �3 B B B B b b � � X X : X Y: X X : X Y� 8 �8 � + Tỉ lệ sinh trai mắc hai bệnh  A  X b Y  aaX B Y   17 3 13 �  �  20 8 20 80 + Vì người sinh đứa trai nên xác suất người trai bị bệnh là: 13 13 :   32,5% � 80 40 Câu 38: Đáp án C + Chuỗi thức ăn lưới thức ăn là: A � B � C � D � E A � F � D � E A � F � E A � G � F � D � E A � G � F � E A � G � H � I � E + Có chuỗi thức ăn � I ■ II sai có loài tham gia vào chuỗi thức ăn là: lồi B, C, H, I ■ III D thuộc bậc dinh dưỡng cấp D nằm chuỗi thức ăn "A � F � D � E", D thuộc bậc dinh dưỡng cấp D nằm chuỗi thức ăn "A � B � C � D � E" ■ IV đúng, F tham gia vào chuỗi thức ăn Vậy có 3, phát biểu Mua trọn 350 đề Sinh file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Sinh) Câu 39: Đáp án D Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho thân cao, dài chủng giao phấn với thân thấp, tròn chủng (P), thu F1 gồm 100% thân cao, tròn � thân cao, tròn trội so với thân thấp, dài, F1 dị hợp tử hai cặp gen nằm NST kiểu gen F1 dị hợp tử chéo + Cho F1 tự thụ phấn thu F gồm loại kiểu hình, thân cao, tròn chiếm tỉ lệ 50,64% (khác với tỉ lệ 56,25% phân li độc lập hay 50% 75% liên kết gen hoàn toàn) � hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng xét nằm cặp NST liên kết gen khơng hồn tồn ab � � + Tỉ lệ thân thấp, dài � �là 50,64%  50%  0,64%  8%.8% giao tử hoán vị � ab � � giao tử liên kết 50   42% � hoán vị gen xảy F1 với tần số 8%.2=16% � (4) sai + Số kiểu gen F2 là: 2.2  2.2  1  10 � (1) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn, Ab Ab aB aB ; ; ; � (2) Ab ab aB ab F1 mang kiểu hen dị hợp tử chéo chiếm tỉ lệ 100%  % Ab Ở F2, số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen F aB Ab  100%  2.42%.42%  64,72% � (3) aB Ở F2, số cá thể có kiểu hình thân thấp, tròn chiếm tỉ lệ 25%  0,64%  24,36% � (5) sai Vậy ý đưa ra, ý (1), (2) (3) Câu 40: Đáp án C + Gọi tần số kiểu gen Aa hệ ban đầu x + Tỉ lệ kiểu gen aa  100  80  20%  0, � P :  0,8  x  AA : xAa : 0, 2aa  + Qua hệ ngẫu phối tần số alen a  0,  x � qua hệ ngẫu phối tỉ lệ kiểu gen 2 x� � aa  � 0,  � 0,0625 � x  0,1 � P : 0,7AA : 0,1Aa : 0, 2aa  2� � + Xét phát biểu đưa ra: - I hệ P quần thể chưa cân di truyền p �q  0,7 �0,  0,14 2 �2pq � �0,1 � �2pq � 2 � � � � 0,0025 � p �q �� �� quần thể chưa cân � � �2 � �2 � - II hệ P số cá thể mang kiểu gen di hợp tử Aa=10% - III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử AA 0,7 chiếm 0,7  0,1  87,5%   IV + Cá thể có kiểu hình trội hệ P:  0,7AA : 0,1Aa  hay �� 15 �7 � � AA : Aa � � A : Aa � 8 16 16 � �� � + Tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ Vậy có phát biểu đưa 1  16 16 256 ... hạn sinh thái hẹp so với thể trưởng thành B Những lồi có giới hạn sinh thái hẹp có vùng phân bố rộng C Lồi sống vùng xích đạo có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp loài sống vùng cực D Cơ thể sinh. .. (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 32,5% A B C D Câu 38: Giả sử lưới thức ăn sau gồm lồi sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu... gỗ, tre, nứa, sung, mít, nhiều sống kí sinh, bì sinh ) Động vật phong phú (Voi, trâu, ngựa, hươu, nai, trăn, rắn, hổ, báo ), côn trùng đa dạng so với quần xã sinh vật lại Câu 24: Đáp án D + A Giun
- Xem thêm -

Xem thêm: De sinh 2018 chuan theo bo GDDT so 08 HDG , De sinh 2018 chuan theo bo GDDT so 08 HDG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay