De khao sat chat luong

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:25

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA (Đề thi có 06 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau nhân tố định hướng trình tiến hóa: A Giao phối khơng ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Đột biến D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 2: Thứ tự sau với chu kì hoạt động tim? A Pha co tâm nhĩ → pha giãn chung → pha tâm thất B Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha giãn chung C Pha giãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ D Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung Câu 3: Điểm giống giao phối ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên là: A Đều làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B Đều xem nhân tố tiến hóa C Đều cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa D Đều làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 4: Những yếu tố không ảnh hưởng trực tiếp tới kích thước quần thể: A Sinh sản B Tỷ lệ giới tính C Nhập cư xuất cư D Tử vong Câu 5: Một chu trình sinh địa hố gồm phần phần sau đây: A Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất, nước B Tổng hợp chất, phân giải lắng đọng phần đặc biệt chất khó tiêu đất nước C Tổng hợp chất, phân giải chất sau lắng đọng hồn tồn đất nước D Tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải chất hữu có đất, nước Câu 6: Một bát cơm nguội để lâu khơng khí trải qua giai đoạn: chấm nhỏ màu xanh xuất bề mặt Các sợi mốc phát triển thành vệt dài mọc trùm lên chấm màu xanh Sợi nấm mọc xen kẽ mốc, sau hai tuần nấm có màu vàng nâu bao trùm lên toàn bề mặt cơm Diễn biến là: A Sự ức chế cảm nhiễm B Sự phân huỷ C Quá trình diễn D Sự cộng sinh loài Câu 7: Điều kiện sau khơng để q trình cố định Nitơ xẩy ra: A Có enzim Nitrogenaza B Có lực khử mạnh C Thực điều kiện hiếu khí D Có lượng ATP Câu 8: Một phân tử mARN trưởng thành sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A0, phân tử mARN mang thông tin mã hóa chuỗi pơlypeptit chưa hồn chỉnh có: A chiều dài 744 A° B số lượng axit amin 249 C khối lượng 74700 đvC D số liên kết peptit 247 Câu 9: Giấy clorua côban ướt có màu hồng, khơ có màu xanh sáng Người ta ép giấy tẩm clorua côban khô vào hai mặt Thường xuân Kết luận xác: A Miếng giấy tẩm clorua côban mặt hồng B Tốc độ chuyển màu miếng giấy clorua côban hai mặt C Miếng giấy tẩm clorua côban mặt hồng D Tốc độ chuyển màu miếng giấy clorua côban hai mặt phụ thuộc vào già hay non Trang 1/6 - Mã đề thi 209 Câu 10: Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại, thành xenlulo tế bào thực vật: A Khơng tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp mạnh dày B Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh manh tràng dày C Được tiêu hóa hóa học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa D Được nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản Câu 11: Có phát biểu gen cấu trúc? 1) Gen đoạn phân tử ADN ARN mang thông tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit phân tử ARN 2) Gen sinh vật nhân thực có dạng thẳng 3) Sản phẩm phiên mã gen gồm tARN mARN 4) Gen sinh vật nhân sơ có dạng vòng A B C D Câu 12: Ở nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, Nucleoxom cấu tạo từ A ADN tARN B ARN prôtêin C ADN prôtêin histôn D ADN mARN Câu 13: Trong phép lai hai cá thể (P): AaBBDd x aaBbDd thu F1 có số kiểu gen là: A B C D 12 Câu 14: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể B Đột biến gen làm biến đổi tính trạng thể sinh vật C Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể D Đột biến gen làm biến đổi cặp nucleotit gen Câu 15: Ở ruồi giấm gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng, gen nằm NST X không nằm NST Y Cho ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi mắt trắng F1 thu đực đỏ: đực trắng : đỏ : trắng Kiểu gen cặp ruồi đem lai là: A XAY x XaO B XAY x Xa Xa C XaY x XAXA D XaY x XAXa Câu 16: Ở ven bờ sông Lam, đến tháng hàng năm số lượng Hến tăng lên mạnh Đây ví dụ biến động số lượng cá thể: A theo chu kì nhiều năm B theo chu kì ngày đêm C khơng theo chu kì D theo chu kì mùa Câu 17: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,7 Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể A 0,42 B 0,60 C 0,30 D 0,09 Câu 18: Lưỡng cư sống nước cạn vì: A Lưỡng cư hô hấp da ( chủ yếu) phổi B Nguồn thức ăn hai môi trường phong phú C Da lưỡng cư cần ẩm ướt D Chi lưỡng cư có màng, vừa bơi vừa nhảy cạn Câu 19: Hệ tuần hồn kín có động vật nào: A Có mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật có xương sống B Chỉ có đa số thân mềm chân khớp C Chỉ có động vật có xương sống D Chỉ có mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu Câu 20: Thí nghiệm Fox cộng chứng minh: A Có hình thành tế bào sống sơ khai từ đại phân tử hữu B Sinh vật hình thành điều kiện Trái Đất nguyên thủy C Trong điều kiện khí nguyên thủy có trùng phân phân tử đơn giản thành đại phân tử hữu phức tạp D Trong điều kiện nguyên thủy chất hóa học tạo thành từ chất vô theo đường hóa học Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Câu 21: Ăn nhiều thức ăn có Colesteron gây bệnh sau đây: 1) Xơ vữa động mạch 2) Huyết áp cao 3) Huyết áp thấp 4) Thiếu máu não 5) Nhồi máu tim 6) Hở van tim 7) Alhzeimer Số ý là: A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau: 1) Mã di truyền đọc mARN theo chiều 3' → 5' 2) Mã di truyền đa số loài mã gối 3) Có số mã ba đồng thời mã hóa cho axit amin 4) Mã di truyền có tính thối hóa 5) Tất lồi dùng chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ 6) Sự thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác xảy cặp nucleoti thứ hai ba dẫn đến thay đổi axit amin axit amin khác 7) Mã thối hóa phản ánh tính đa dạng sinh giới Số phát biểu là: A B C D Câu 23: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói giới hạn sinh thái ổ sinh thái: 1) Mỗi lồi có giới hạn sinh thái đặc trung nhân tố sinh thái 2) Giới hạn sinh thái thay đổi điều kiện sống thay đổi 3) Giới hạn sinh thái không đổi qua giai đoạn phát triển cá thể 4) Các loài khác sống nơi có chung ổ sinh thái 5) Hai loài khác sống hai quần xã khác có ổ sinh thái khác A B C D Câu 24: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau: 1) Đột biến thay cặp nuclêơtit làm cho chuỗi pơlipeptit nhiều axit amin 2) Đột biến cặp nuclêôtit cuối gen làm cho gen khả phiên mã 3) Đột biến thêm cặp nuclêôtit làm giảm tổng liên kết hidro gen 4) Đột biến thay hai cặp nuclêơtit làm thay đổi cấu trúc ba Số phát biểu là: A B C D Câu 25: Ở loài thực vật ngẫu phối, xét gen có alen nằm NST thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a, bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền có tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội sau: Quần thể I: 96% Quần thể II: 64% Quần thể III: 75% Quần thể IV: 84% Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng: A Tần số kiểu gen Aa quần thể IV nhỏ tần số kiểu gen Aa quần thể II B Tần số kiểu gen Aa quần thể I lớn tần số kiểu gen Aa quần thể II C Quần thể III có tần số kiểu gen AA tần số kiểu gen aa D Quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn gấp lần tần số kiểu gen aa Câu 26: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng có đột biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 1/9 B 9/16 C 1/4 D 4/9 Câu 27: Có biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? 1) Duy trì đa dạng sinh học 2) Lấy đất rừng làm nương rẫy 3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh 4) Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường Trang 3/6 - Mã đề thi 209 5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hố học sản xuất nông nghiệp A B C D Câu 28: Một lồi động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 1) Cơ thể giảm phân cho tối đa loại tinh trùng 2) tế bào thể giảm phân cho tối đa 12 loại tinh trùng 3) Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 3/8 4) Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 1/2 A B C D Câu 29: Oxi thải trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu: A Trong q trình quang phân li nước B Trong trình thủy phân nước C Trong giai đoạn cố định CO2 D Tham gia truyền electron cho chất khác Câu 30: Khi nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật, có phát biểu sau: 1) Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng phân bố cá thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển 2) Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống môi trường, làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể 3) Cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao dẫn đến quần thể bị diệt vong 4) Cạnh tranh lồi góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể Có phát biểu đúng: A B C D Câu 31: Tính trạng chiều cao loài thực vật cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp Khi kiểu gen có thêm alen trội cao thêm 20 cm; đồng hợp gen lặn có chiều cao 100cm Cho cao lai với thấp thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đời F2? 1) Loại cao 160cm chiếm tỉ lệ cao 2) Có kiểu gen quy định kiểu hình cao 120cm 3) Cây cao 140cm chiếm tỉ lệ 15/64 4) Có kiểu hình 27 kiểu gen A B C D Câu 32: Khi nói đột biến gen có phát biểu sau: 1) Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nucleôtit 2) Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nucltit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi polipeptit gen tổng hợp 3) Đột biến gen xảy truyền lại cho hệ sau qua sinh sản hữu tính 4) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể 5) Dưới tác động tác nhân đột biến với cường độ liều lượng tần số đột biến gen Số phát biểu là: A B C D Câu 33: Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? 1) Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen 2) Tỉ lệ kiểu hình quần thể 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh 3) Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 37/93 4) Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/21 A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 209 Câu 34: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho tất F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm 9% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 1) F2 có loại kiểu gen 2) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% 3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 34% 4) Nếu cho F1 lai phân tích thu đời có số hoa đỏ, tròn chiếm 40% A B C D AB Câu 35: Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân bình thường, khơng có đột biến ab Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng: A Nếu có trao đổi chéo B b tạo loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen B Cho dù có hốn vị hay khơng có hốn vị ln sinh giao tử Ab C Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử D Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25% Câu 36: Ở loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng; kiểu gen có chứa alen A màu sắc hoa khơng biểu ( hoa trắng), alen lặn a khơng có khả Alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cặp alen B, b nằm NST số 1, cặp alen A, a D, d nằm NST số Cho hoa trắng, thân cao giao phấn với có kiểu gen khác có kiểu hình, đời thu loại kiểu hình, kiểu hình hoa vàng thân thấp chiếm 1% Biết có hốn vị gen hai giới tần số hốn vị hai giới Tần số hốn vị gen là: 1) 20% 2) 40% 3) 16% 4) 32% 5) 8% Các phương án là: A 1, 3, B 1, 3, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 37: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm NST liên kết hoàn toàn Biết không xảy đột biến, người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen bệnh M N Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? 1) Có thể xác định tối đa kiểu gen 13 người 2) Tất cặp 10 – 11 bị hai bệnh 3) Xác suất sinh thứ không bị bệnh cặp 8-9 50% 4) Hai cặp vợ chồng hệ thứ sinh bị hai bệnh A B C D Câu 38: Quá trình tổng hợp sắc tố cánh hoa loài thực vật cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác quy định, kiểu gen có A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen khác cho kiểu hình hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Trang 5/6 - Mã đề thi 209 1) Nếu cho hoa trắng giao phấn với thu F1 có 100% hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình trắng : đỏ 2) Cho hoa đỏ (P) dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F1 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp cặp gen F1 chiếm 25% 3) Nếu cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng (P) thu đời có loại kiểu hình chứng tỏ hoa đỏ đem lai có cặp gen dị hợp 4) Nếu cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn với thu đời có tỉ lệ kiểu hình: hoa đỏ : hoa trắng A B C D Câu 39: Khi nói đột biến NST, có phát biểu sau đúng? 1) Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST 2) Đột biến số lượng NST có dạng thể một, thể ba, thể bốn, thể không 3) Tất đột biến NST gây chết làm cho sinh vật giảm sức sống 4) Đột biến NST nguồn ngun liệu q trình tiến hố A B C D Câu 40: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn AB D d AB D toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai (P): X X  X Y , thu F1 Trong tổng ab ab số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 1,25% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 1) F1 có 40 loại kiểu gen 2) Khoảng cách gen A gen B 20 cM 3) F1 có 52,5% số ruồi mang kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ 4) F1 có 10% số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng A B C D - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 209 ... dụng loại phân bón hố học sản xuất nơng nghiệp A B C D Câu 28: Một loài động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay