De khao sat chat luong

5 68 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:23

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN (Đề thi có 05 trang) ĐỀ KSCĐ LẦN NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: SINH HỌC – Khối 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 136 Câu 1: Một gen sinh vật nhân thực có 3600 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại Ađênin Mạch gen có số nuclêơtit loại ađênin chiếm 20% số nuclêôtit loại guanin chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen là: A A = 600; T = 300; G = 450; X = 150 B A = 300; T = 600; G = 150; X = 450 C A = 600; T = 450; G = 300; X = 150 D A = 600; T = 300; G = 150; X = 450 Câu 2: Ở loài thực vật, xét cặp gen Dd nằm nhiễm sắc thể thường, alen có 2400 nuclêơtit Gen D có 481 nuclêơtit loại ađênin, gen d có số lượng loại nuclêơtit Cho hai có kiểu gen Dd giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có loại hợp tử chứa tổng số nuclêơtit loại xitơzin alen nói 2038 Kiểu gen loại hợp tử A Dddd B DDd C Ddd D DDdd Câu 3: Ý điểm chung pha tối trình quang hợp thực vật C4 thực vật CAM? A Chất nhận CO2 B Sản phẩm quang hợp C Pha tối gồm chu trình D Diễn vào ban ngày Câu 4: Một đoạn ARN mã hoá cho đoạn polipeptit gồm axit amin có trình tự nuclêơtit sau: 5’…AUG GGG UGX XAU UUU…3’ Sự thay nuclêôtit dẫn đến việc đoạn pơlipeptit lại axit amin ? A thay U ba nuclêôtit thứ bốn G B thay X ba nuclêôtit thứ ba A C thay G ba nuclêôtit thứ hai A D thay A ba nuclêôtit G Câu 5: Cho biết trình giảm phân thể đực, số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân ly bình thường Cơ thể giảm phân bình thường Hãy xác định số loại kiểu gen có đời phép lai sau: ♂Aa x ♀Aa A B C D Câu 6: Ở loài thực vật (2n = 14), cho lai hai lưỡng bội với hợp tử F Một số hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt Ở kì lần nguyên phân thứ 5, người ta đếm tế bào có 832 crơmatít Hợp tử dạng đột biến nào? A Thể bốn nhiễm B Thể không nhiễm C Thể ba nhiễm D Thể nhiễm Câu 7: Một gen có 1600 cặp nuclêôtit số nu loại G chiếm 30% tổng số nuclêơtit gen Mạch gen có 310 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 20% Có phát biểu sau đúng? (1) Mạch gen có G/X = 1/2 (2) Mạch gen có (A+X)/(T+G) = 13/19 (3) Mạch gen có A/X = 1/2 (4) Mạch gen có (A+T)/(G+X) = 2/3 (5) Tổng số liên kết hidro nuclêơtit có gen 4160 (6) Nếu gen nhân đôi liên tiếp đợt, số nuclêôtit loại A cần cung cấp 29760 A B C D Câu 8: Cho biết côđon mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; AXU Thr; GXU - Ala; XGA - Arg; UGG - Trp; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit là: 5’TXGXXAXXXAGT3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin trình tự axit amin là: A Thr-Gly-Trp-Arg B Thr-Ser-Trp-Ala C Thr-Trp-Arg-Gly D Thr-Trp-Gly-Arg Câu 9: Bảng cho biết trình tự nuclêơtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prôtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: Trang 1/5 - Mã đề thi 136 Gen ban đầu: Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3’…TAX TTX AAA XXG …5’ Mạch gốc: 3’…TAX TTX AAA XXA …5’ Alen đột biến 2: Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3’…TAX ATX AAA XXG …5’ Mạch gốc: 3’…TAX TTX AAA TXG …5’ Biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng là: 5’AUG3’: Met; 5’AAG3’: Lys; 5’UUU3’: Phe; 5’GGX3’ 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’: Ser Phân tích liệu trên, cho biết dự đoán sau sai? A Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã B Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit C Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến có cơđon bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến D Chuỗi pôlipeptit alen đột biến mã hóa khơng thay đổi so với chuỗi pơlipeptit gen ban đầu mã hóa Câu 10: Khi xảy đột biến dạng đảo vị trí hai cặp nuclêơtit thứ nuclêơtit 10 (tính từ nuclêơtit cođơn mở đầu), chuỗi pơlipeptit gen mã hóa thay đổi nào? A Thay đổi axit amin B Có thêm axit amin C Thay đổi axit amin D Không thay đổi axit amin Câu 11: Ở cặp vợ chồng, tế bào sinh tinh bố phân li có NST phân li bình thường, 20% số tế bào sinh trứng mẹ có cặp NST giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các cặp NST khác phân li bình thường, khơng có đột biến khác xảy Tính theo lý thuyết, xác suất để sinh người bị đột biến thể ba nhiễm là: A 15% B 2,5% C 10% D 5% Câu 12: Trong q trình tái ADN có xuất đoạn Okazaki, chúng là: A Các đoạn ADN tổng hợp không liên tục mạch khuôn 5’→ 3’ B Một phân tử ARN thông tin phiên mã từ mạch mạch gốc gen C Các đoạn ARN tổng hợp mạch gốc gen chuẩn bị đưa tế bào chất D Các đoạn ADN tổng hợp cách liên tục mạch gốc gen Câu 13: Hạt phấn lồi A có 16 nhiễm sắc thể, tế bào rễ lồi B có 36 nhiễm sắc thể Cho giao phấn loài A loài B lai F1 Cơ thể F1 xảy đa bội hóa tạo thể song nhị bội hữu thụ có nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng A 52 B 34 C 68 D 42 Câu 14: Ở sinh vật nhân thực, có cấu trúc phân tử chế di truyền thực theo nguyên tắc bổ sung G - X, A – U ngược lại? (1) Phân tử ADN (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã (5) Quá trình phiên mã (6) Quá trình nhân đôi ADN A B C D Câu 15: Ở lồi thực vật, lai dòng chủng có hoa màu đỏ với dòng chủng có hoa màu trắng thu F1 có hoa màu đỏ Cho F tự thụ phấn, thu F2 phân li theo tỉ lệ hoa màu đỏ : hoa màu trắng Biết khơng có đột biến xảy Màu sắc hoa bị chi phối quy luật A tác động đa hiệu gen B quy luật phân li C tương tác bổ sung (bổ trợ) D di truyền liên kết với giới tính Câu 16: Ở lúa, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Số nhóm gen liên kết loài A 12 B 14 C 10 D 24 Câu 17: Cho biết trình giảm phân thể đực có 18% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb khơng phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong q trình giảm phân thể có 32% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân II, cặp NST khác phân ly bình thường Ở đời phép lai ♂AaBbDd x ♀AabbDd, hợp tử đột biến chiếm tỷ lệ: A 26,24% B 44,24% C 12,24% D 5,76% Trang 2/5 - Mã đề thi 136 Câu 18: Rối loạn phân li toàn bộ nhiễm sắc thể phân bào tế bào sinh dục chín làm xuất tế bào: A 2n B 2n+2 C 3n D 4n Câu 19: Ở loài thực vật, người ta tiến hành phép lai sau: (1) AaBbDd × AaBbDd (2) AaBBDd × AaBBDd (3) AABBDd × AAbbDd (4) AaBBDd × AaBbDD Số phép lai tạo lai có kiểu gen dị hợp ba cặp gen A B C D Câu 20: Một opêron vi khuẩn E.coli có gen cấu trúc X, Y Z Người ta phát dòng vi khuẩn đột biến sản phẩm gen Y bị thay đổi trình tự số lượng axit amin sản phẩm gen X Z bình thường Trật tự gen cấu trúc opêron kể từ vùng vận hành (O) A X – Y –Z B Y – X – Z C Z – Y – X D X – Z – Y Câu 21: Cây Hai mầm có mơ phân sinh mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh ngọn, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng, mơ phân sinh đỉnh rễ A B C D Câu 22: Ở loài thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a) (B,b) phân li độc lập Alen A alen B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo chuỗi phản ứng sau: A B Chất không màu �� � Chất không màu �� � Sắc tố đỏ Các alen a b khơng có chức Những hoa trắng (khơng có sắc tố đỏ) lồi có số kiểu gen tối đa A kiểu gen B kiểu gen C kiểu gen D kiểu gen Câu 23: Cho kiện sau: (1) Thụ tinh giao tử n giao tử 2n tạo hợp tử 3n (2) Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n (3) Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n (4) Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội (5) Cơ thể 2n giảm phân khơng bình thường cho giao tử 2n Nếu cho chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n chế hình thành chuối nhà giải thích chuỗi kiện theo thứ tự A (4) → (3) → (1) B (1) → (3) → (4) C (5) → (1) → (4) D (3) → (1) → (4) Câu 24: Quá trình dịch mã kết thúc A ribôxôm tiếp xúc với cođôn: AUX, UAU, UXA B ribôxôm gắn axitamin mêtiơnin vào vị trí cuối chuỗi pơlipeptit tổng hợp C ribôxôm di chuyển gặp ba AUG D ribôxôm tiếp xúc với cođôn : UAA, UAG, UGA Câu 25: Nhận định cấu trúc chức phân tử ARN tế bào khơng xác? A mARN, tARN rARN phiên mã từ gen, nhiên tARN rARN có nhiều vị trí bắt cặp bổ sung tạo thành vùng xoắn kép tương tự ADN B tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribơxơm, chúng có ba đối mã đặc hiệu có vùng để gắn với axit amin C mARN sử dụng làm khuôn trình tổng hợp prơtêin, mARN dùng cho nhiều lần dịch mã nên có dạng mạch vòng tồn bền vững D rARN prôtêin thành phần cấu tạo ribơxơm Bình thường ribơxơm tồn thành tiểu phần khác nhau, tổng hợp prôtêin chúng kết hợp lại Câu 26: Một đoạn mạch gốc gen cấu trúc thuộc vùng mã hóa sinh vật nhân sơ có ba mã hóa với trình tự nuclêơtit đánh số thứ tự ba sau: 5’ AAT GTA AXG ATG GXX 3’ (1) (2) (3) (4) (5) Phân tử tARN mang ba đối mã (3’AUG5’) dịch mã cho ba thứ đoạn gen nói trên? A ba thứ B ba thứ C ba thứ D ba thứ Trang 3/5 - Mã đề thi 136 Câu 27: Có ý hệ tuần hồn kín nêu đây: (1) Máu vận chuyển mạch với áp lực trung bình tốc độ chậm (2) Huyết áp giảm dần hệ mạch, động mạch chủ có huyết áp cao (3) Máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào khoang thể (4) Xuất phổ biến động vật có xương sống (5) Tốc độ thu hồi phân phối máu chậm (6) Máu vận chuyển hệ mạch với vận tốc nhanh, áp lực cao trung bình (7) Hệ tuần hồn có tim từ – ngăn, máu nuôi thể máu pha máu giàu oxi A B C D Câu 28: Khi gen thực lần nhân đôi, số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp là: A 64 B 62 C 63 D 60 Câu 29: Ở gà, alen A quy định gà chân thấp; alen a quy định gà chân cao; kiểu gen AA làm trứng khơng nở thành gà Tính theo lý thuyết, phép lai gà chân thấp cho tỉ lệ kiểu hình đời A gà chân cao: gà chân thấp B gà chân thấp: gà chân cao C gà chân thấp: gà chân cao D 100% gà chân cao Câu 30: Có đặc điểm nêu liên quan đến hình thức sinh sản đẻ trứng động vật có xương sống? (1) Nhiệt độ mơi trường thường xun biến động, tỉ lệ phơi thai phát triển thành non thấp (trừ loài động vật biết ấp) (2) Phôi thai bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn (3) Khơng gây khó khăn cho động vật mẹ di chuyển để kiếm mồi, chạy chốn kẻ thù (4) Trứng phát triển thể nên dễ bị loài động vật khác ăn (5) Thời kỳ phát triển phôi, phôi phát triển nhờ chất dinh dưỡng nỗn hồng nên khơng phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng thể mẹ (6) Trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phơi thai nước, xâm nhập vi khuẩn A B C D Câu 31: Vùng mã hóa gen cấu trúc bắt đầu trình tự nuclêơtit sau : 3’…TAX – GAT – XAT 5’ 5’…ATG – XTA – GTA 3’ Trình tự ribônuclêôtit mARN gen tổng hợp : A 3’…UAX – GAU – XAU 5’ B 3’…AUG – XUA – GUA 5’ C 5’…UAX – GAU – XAU 3’ D 5’…AUG – XUA – GUA 3’ Câu 32: Có ưu điểm nhược điểm liên quan đến sinh sản vơ tính động vật ý nêu đây? (1) Cá thể đơn lẻ có khả tạo cháu, nên có lợi trường hợp mật độ thấp (2) Tạo hàng loạt cá thể giống giống với mẹ mặt di truyền (3) Không có lợi mật độ quần thể thấp, dẫn đến cân giới tính (4) Tạo số lượng lớn cháu giống sau lần sinh sản (5) Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường ổn định, biến đổi, quần thể phát triển nhanh (6) Tạo hàng loạt cá thể giống mặt di truyền Vì vậy, mơi trường thay đổi chết hàng loạt, chí tiêu diệt quần thể (7) Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền, động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi A B C D Câu 33: Đặc điểm sau có trình tự phiên mã sinh vật nhân sơ? A Phiên mã dịch mã tiến hành đồng thời B Diễn mạch gốc có chiều 3’5’ C Diễn theo nguyên tắc bổ sung D Thực nhờ enzim ARN polimeraza Trang 4/5 - Mã đề thi 136 Câu 34: Xét cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng tế bào kì ngun phân Giả sử crơmatit, tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon để tạo nên nuclêôxôm đoạn nối nuclêôxôm 66,623 μm Biết rằng, đoạn nối có 50 cặp nuclêơtit Có ý khơng nhận xét sau: (1) Tổng số nuclêôtit đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon để tạo nên nuclêôxôm đoạn nối nuclêôxôm cặp nhiễm sắc thể 1567600 nuclêôtit (2) Số nucleoxôm cặp NST 4000 nuclêơxơm (3) Số phân tử protein histon có cặp nhiễm sắc thể 8000 phân tử (4) Tổng chiều dài ADN đoạn nối nuclêôxôm cặp nhiễm sắc thể 67,932μm (5) Tổng số nuclêôtit đoạn nối cromatit 399600 nuclêôtit A B C D Câu 35: Gen D có 410 Guanin có tổng số liên kết hiđrô 1670, bị đột biến thay cặp nuclêôtit nuclêôtit khác thành gen d Gen d gen D liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen d : A A = T = 221; G = X = 409 B A = T = 220; G = X = 410 C A = T = 409; G = X = 221 D A = T = 410; G = X = 220 Câu 36: Một loài thực vật có nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể có tế bào thể ba nhiễm lồi kì q trình nguyên phân A B 18 C 24 D 17 Câu 37: Cho biết trình giảm phân thể đực có số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Giảm phân thể có số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường.Ở đời phép lai ♂AaBbDd x ♀AabbDd, có tối đa loại kiểu gen đột biến? A 147 B 84 C 63 D 48 Câu 38: Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể kép kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn là: A I, III, IV, V B I, II, III, V C II, VI D I, III Câu 39: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tổ hợp tự Cá thể có kiểu gen Aabb giảm phân bình thường tạo A loại giao tử B loại giao tử C loại giao tử D loại giao tử Câu 40: Có phát biểu với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A B C D - - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 136
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay