De khao sat chat luong (2)

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:21

SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP CƠ BẢN NÂNG CAO THÁNG NĂM 2018 Ngày kiểm tra: 1/4/2018 (Đề có trang) Mơn: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề: 101 Họ, tên thí sinh Số báo danh Câu 1: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 1% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai đúng? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Câu 2: Một quần thể thỏ trạng thái cân di truyền Xét gen có hai alen A a nằm đoạn không tương đồng NST X Nếu tần số alen a 0,5 tỉ lệ đực có kiểu hình lặn với có kiểu hình lặn là: A 1: B 1,5 : C : D 3: Câu 3: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo từ thành phần chủ yếu gồm: A ARN pôlipeptit B ADN prôtêin loại histon C ARN prôtêin loại histon D lipit pôlisaccarit Câu 4: Đối với nhân tố sinh thái khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) khoảng giá trị nhân tố sinh thái mà sinh vật A có sức sống trung bình B có sức sống giảm dần C phát triển thuận lợi D chết hàng loạt Câu 5: Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A (3) (4) B (1) (4) C (2) (3) D (2) (4) Câu 6: Ý nghĩa hoá thạch là: A Xác định tuổi lớp đất đá B Cung cấp chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới C Tìm hiểu di tích sinh vật D Cung cấp chứng gián tiếp lịch sử phát triển vi sinh vật Câu 7: Sinh trưởng thực vật bao gồm: A Là hình thành chồi, cành mầm lóng mầm B Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp C Chỉ có phát triển chiều ngang D Chỉ có sinh trưởng chiều dài thân gỗ Câu 8: Trong chế điều hồ hoạt động Ơpêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế B ARN pơlimeraza liên kết với vùng khởi động Ơpêron Lac tiến hành phiên mã C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế Câu 9: Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen qui định trội hoàn toàn, gen phân li độc lập Ở phép lai AaBbdd x AabbDD, đời có A 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình B loại kiểu gen, loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình Trang 1/4 - Mã đề thi 101 Câu 10: Các phản xạ động vật có hệ thần kinh dạng ống bao gồm: A Phản xạ có điều kiện kích thích từ mơi trường B Co rút tồn thân bị kích thích C Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện D Hoàn toàn phản xạ bẩm sinh Câu 11: Cơ sở thần kinh tập tính động vật là: A Những thói quen lặp lặp lại B Các phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện C Những học sống D Những tập tính bẩm sinh có sẵn Câu 12: Ở nòng nọc thiếu iot mơi trường sống dẫn đến tượng sau đây: A Không phát triển thành ếch B Sớm phát triển thành ếch C Chậm phát triển thành ếch D Phát triển thành ếch không rụng đuôi Câu 13: Bệnh bạch tạng người gen lặn nằm NST thường qui định Anh An bình thường, có bố mẹ bình thường người em gái bị bạch tạng Chị Bình có bố mẹ bình thường người em bạch tạng Chị Bình kết với anh An mang thai Xác suất chị Bình sinh người trai, bị bạch tạng bao nhiêu? A 1/18 B 1/16 C 1/32 D 1/9 Câu 14: Câu có nội dung sau A động vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY B lồi thực vật đơn tính, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX C nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen qui định tính đực tính cái, có gen qui định tính trạng thường D đoạn mang gen nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng tương đồng với Câu 15: Trình tự giai đoạn tiến hoá: A Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học D Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học Câu 16: Khoảng thời gian sống đạt tới cá thể tính từ lúc cá thể sinh chết già gọi là: A tuổi sinh lí B tuổi sinh thái C tuổi trung bình D tuổi quần thể Câu 17: Tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác gọi là: A thường biến B mức giới hạn C mức dao động D mức phản ứng Câu 18: Gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng gọi là: A gen trội B gen điều hòa C gen đa hiệu D gen tăng cường Câu 19: Hình thành lồi cách li sinh thái thường gặp đối tượng: A Thực vật động vật có khả di chuyển xa B Thực vật C Động vật D Thực vật động vật có khả di chuyển Câu 20: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển vượt trội bố mẹ gọi là: A ưu lai B bất thụ C Đột biến D thối hóa giống Câu 21: Hướng động thực vật là: A Hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng xác định B Hình thức phản ứng rễ tránh xa chất hoá học C Hiện tượng hướng ánh sáng D Sự vận động quấn quanh thân gỗ Trang 2/4 - Mã đề thi 101 Câu 22: Sự lan truyền xung thần kinh có bao miêlin có đặc điểm: A Tốc độ nhanh dần B Lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên C Lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác D Tốc độ chậm Câu 23: Khi số lượng cá thể quần thể mức cao để quần thể có khả trì phù hợp nguồn sống gọi là: A kích thước phát tán B kích thước tối đa C kích thước bất ổn D kích thước tối thiểu Câu 24: Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lí động vật sau sinh sau nở từ trứng gọi là: A Biến thái hoàn toàn B Biến thái C Phát triển D Sinh trưởng Câu 25: Vai trò chủ yếu cách li q trình tiến hóa là: A nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc B phân hóa khả sinh sản cùa kiểu gen C củng cố tăng cường phân hóa kiểu gen D tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ Câu 26: Theo đặc điểm quang chu kì, chia thực vật thành nhóm gồm: A Cây trung tính, ngày ngắn, ngày dài B Cây ưa sáng, ưa bóng ngày ngắn C ngày ngắn, trung tính chịu bóng D ngày ngắn, ngày dài, chịu hạn Câu 27: Một đột biến điểm gần gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh họ bị bệnh B bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới C mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh D mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh Câu 28: Quan hệ hỗ trợ quần thể là: A mối quan hệ cá thể sinh vật giúp hoạt động sống B mối quan hệ cá thể loài hỗ trợ việc di cư mùa thay đổi C mối quan hệ cá thể sinh vật vùng hỗ trợ lẫn hoạt động sống D mối quan hệ cá thể loài hỗ trợ lẫn hoạt động sống Câu 29: Cho quần thể có thành phần kiểu gen sau: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 0,2AA + 0,5Aa + 0,3aa = 0,08XBXB + 0,24XBXb + 0,18XbXb + 0,2XBY + 0,3XbY = 100%AA 0,01A1A1 + 0,06A1A2 + 0,12A1a + 0,04A2A2 + 0,49aa + 0,28A2a = Có quần thể cân di truyền? A B C D Câu 30: Theo Đacuyn, nhân tố quy định chiều hướng tốc độ biến đổi giống vật nuôi, trồng là: A biến dị xác định B chọn lọc nhân tạo C biến dị cá thể D chọn lọc tự nhiên Câu 31: Ở lồi thực vật, tính trạng khối lượng nhiều cặp gen nằm cặp NST khác di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp Cho có nặng lai với có nhẹ F Cho F1 giao phấn với F2 có 15 loại kiểu hình tính trạng khối lượng Tính trạng khối lượng cặp gen quy định: A Do cặp gen quy định B Do cặp gen quy định C Do cặp gen quy định D Do cặp gen quy định Câu 32: Hoocmôn thực vật là: A Các chất rễ tiết có tác dụng điều tiết hoạt động sống B Các chất thể thực vật tiết có tác dụng điều hòa hoạt động sống C Các chất vô thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động sống D Các chất hữu thể thực vật tiết có tác dụng điều tiết hoạt động sống Câu 33: Cơ quan tương đồng quan: A có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống B có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự Trang 3/4 - Mã đề thi 101 C nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống D nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, thực chức khác Câu 34: Các kiểu xi náp bao gồm: A Thần kinh – thần kinh; thần kinh – cơ; xi náp điện B Thần kinh – thần kinh; thần kinh – cơ; thần kinh – tuyến C Xi náp thần kinh – thần kinh D Xi náp thần kinh - Câu 35: Một lồi thực vật lưỡng bội có 10 nhóm gen liên kết Số nhiễm sắc thể kép có tế bào thể ba loài kì nguyên phân là: A 10 B 22 C 12 D 21 Câu 36: Nội dung chủ yếu thuyết “ từ Châu Phi” cho rằng: A người H erectus hình thành từ lồi người H habilis B người H sapiens hình thành từ loài người H erectus châu Phi C người H sapiens hình thành từ lồi người H erectus châu lục khác D người H erectus từ châu phi di cư sang châu lục khác sau tiến hóa thành H sapiens Câu 37: Có số nhận xét đột biến gen sau: Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen Thể đột biến cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình Tần số đột biến gen tự nhiên thấp (từ 10-6 đến 10-4) Tần số đột biến gen tự nhiên cao thường có lợi cho sinh vật Bệnh bạch tạng người đột biến gen trội nhiễm sắc thể thường Những nhận xét không gồm: A B C D Câu 38: Khi lai hai hoa chủng màu hồng màu trắng với nhau, người ta thu F tồn có hoa màu xanh Cho F1 tự thụ phấn kết phân li kiểu hình đúng? A xanh : hồng : trắng B xanh : hồng : trắng C 12 xanh : hồng : trắng D hồng : xanh : trắng Câu 39: Khi nói q trình phiên mã, phát biểu sau đúng? A Enzim xúc tác cho q trình phiên mã ADN pơlimeraza B Trong q trình phiên mã có tham gia ribơxơm C Q trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn D Trong trình phiên mã, phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ Câu 40: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 101
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong (2) , De khao sat chat luong (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay