De khao sat chat luong (1)

6 80 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:19

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ĐỀ KSCĐ LẦN 2, NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: SINH HỌC Khối: 12 (Đề thi gồm có 05 trang) Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh:…………………… .……………… SBD:………………… Mã đề thi 138 Câu 1: Khi nói trình tiêu hóa động vật, có phát biểu sai? (1) Q trình tiêu hóa dày quan trọng tiêu hóa ruột non (2) Tiêu hóa ngành ruột khoang gồm có tiêu hóa nội bào tiêu hóa ngoại bào (3) Quá trình tiêu hóa học miệng cỏ giúp cho động vật nhai lại tiêu hóa xenlulơzơ (4) Đối với động vật đơn bào, thức ăn tiêu hóa nội bào nhờ enzim lizơxơm (5) Thú ăn thịt thường tiết nhiều nước bọt, nhai kĩ thức ăn trước nuốt A B C D Câu 2: Ở loài thực vật, cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 16% Biết rằng, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Có kết luận đúng? (1) F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% (2) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) F2 có tất loại kiểu gen khác (4) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 18% (5) Ở F2, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 36% A B C D Câu 3: Trong phương pháp tạo giống sau đây, có phương pháp tạo giống mang gen hai loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (2) Nuôi cấy hạt phấn (3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác lồi (4) Tạo giống nhờ cơng nghệ gen (5) Ni cấy mô, tế bào thực vật (6) Giâm, chiết cành A B C D Câu 4: Lai hai dòng đậu thơm chủng có hoa trắng F toàn hoa đỏ; tiếp tục cho F1 tự thụ phấn F2 gồm 108 hoa đỏ: 84 hoa trắng Sự di truyền màu hoa tuân theo quy luật di truyền nào? A Phân li độc lập B Liên kết gen C Tương tác cộng gộp D Tương tác bổ trợ A B Câu 5: Ở người, hệ nhóm máu ABO alen I , I , IO nằm NST thường qui định Biết alen IA, IB đồng trội trội hoàn toàn so với alen I O Để sinh có đầy đủ nhóm máu bố mẹ phải có kiểu gen nào? A IAIB x IOIO B IAIO x IBIB C IAIO x IBIO D IAIO x IBIB Câu 6: Cung phản xạ diễn theo trình tự nào? A Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến  Hệ thần kinh B Hệ thần kinh  Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến C Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh  Cơ, tuyến D Cơ, tuyến  Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh Câu 7: Hooc môn testostêrôn sản sinh ở: A Tuyến giáp B Tuyến yên C Tinh hoàn D Buồng trứng Câu 8: Đặc điểm khơng phải đặc điểm sinh sản hữu tính động vật? A Tạo nhiều biến dị tổ hợp làm ngun liệu cho q trình tiến hố chọn giống B Giúp trì ổn định tính trạng tốt mặt di truyền cho đời C Làm tăng khả thích nghi với điều kiện mơi trường biến đổi D Là hình thức sinh sản gắn liền với trình giảm phân thụ tinh Câu 9: Một sinh vật có kiểu gen AaBB Khi phát sinh giao tử, cặp NST mang cặp gen Aa số tế bào sinh tinh không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử hình thành từ tế bào giảm phân bất thường là: A aaB, AAB, OB B AB, aB, AaB, OB C AaB, OB D AB, aaB Trang 1/6 - Mã đề thi 138 Ab tiến hành tự thụ phấn Trong q trình hình thành giao tử, hốn vị aB gen xảy hai giới với tần số 40% Biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội đời là: A 54% B 56% C 50% D 59% Câu 11: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen A B hai giới với tần số 20% Theo lí Ab D d Ab d X X × X Y cho kiểu hình (A-bbdd) đời chiếm tỉ lệ: thuyết, phép lai aB ab A 22,5% B 11,25% C 20% D 33,75% Câu 12: Ý không liên quan đến hooc mơn sinh trưởng? A Kích thích phân chia tế bào B Bệnh bướu cổ địa phương C Bệnh to xương đầu chi D Người nhỏ bé khổng lồ Câu 13: Theo thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm sau đây? A Ln dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật B Làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định C Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho q trình tiến hóa D Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể Câu 14: Có ý khơng phải tác dụng hooc mơn auxin? (1) Kích thích phát triển rễ (2) Duy trì trạng thái ngủ hạt, chồi (3) Kích thích phát triển chồi bên, ức chế chồi đỉnh (4) Kích thích hoạt động mơ phân sinh đỉnh (5) Làm chín quả, rụng (6) Ngăn chặn già hóa tế bào (7) Gây tượng hướng động A B C D Câu 15: Để tạo giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Lai khác dòng đơn B Ni cấy hạt phấn kết hợp lưỡng bội hoá C Lai tế bào xơma khác lồi D Cơng nghệ gen Câu 16: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi xảy khác khu khu vực địa lí (2) Đột biến đảo đoạn NST góp phần hình thành lồi (3) Lai xa kết hợp với đa bội hóa tạo lồi có NST song nhị bội (4) Q trình hình thành lồi chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 17: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Trao đổi chéo Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định Câu 18: hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: Câu 10: Một có kiểu gen Thế hệ P F F F Tần số kiểu gen AA 2/5 9/16 16/25 25/36 Tần số kiểu gen Aa 2/5 6/16 8/25 10/36 Trang 2/6 - Mã đề thi 138 Tần số kiểu gen aa 1/5 1/16 1/25 1/36 Cho quần thể không chịu tác động đột biến gen, di – nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau ? A Cây hoa trắng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt B Cây hoa trắng khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên C Cây hoa đỏ khơng có khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên D Cây hoa hồng khơng có khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu 19: Nồng độ ion K+ tế bào lông hút 0,8% nồng độ K + đất 0,6% Cây hấp thụ ion K+ cách nào? A Thẩm thấu B Khuếch tán C Hấp thụ chủ động D Hấp thụ thụ động Câu 20: Nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AaBbDDee để tạo nên mơ đơn bội Sau xử lý mô đơn bội cônsixin để gây lưỡng bội hóa, thu 80 lưỡng bội Cho biết không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc NST Theo lý thuyết, nói 80 lưỡng bội này, phát biểu sau sai? A Các có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen B Trong này, có mang kiểu gen AAbbDDee C Các có tối đa loại kiểu gen D Mỗi giảm phân bình thường cho loại giao tử Câu 21: Những hình thức ứng động sau ứng động sinh trưởng? A Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng B Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở C Lá họ đậu x khép lại, khí khổng đóng mở D Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở Câu 22: Hình sau mơ tả chế hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli mơi trường có đường lactơzơ Phát biểu sau đúng? A Chất X gọi chất cảm ứng B Phân tử mARN1 tạo mơi trường có đường lactơzơ C Khi mơi trường nội bào khơng có lactơzơ, chất X bám vào vùng gây ức chế phiên mã D Operon Lac bao gồm gen điều hòa R, vùng 1, vùng gen (Z, Y, A) Câu 23: Ở người, bệnh hội chứng bệnh đột biến nhiễm sắc thể gây ra? A Bệnh máu khó đơng B Hội chứng Đao C Bệnh hồng cầu hình liềm D Bệnh mù màu đỏ - xanh lục Câu 24: Khi chiếu sáng, xanh giải phóng khí O2 Các phân tử O2 bắt nguồn từ: A hô hấp sáng B phân giải đường C khử CO2 D quang phân li nước Trang 3/6 - Mã đề thi 138 Câu 25: Quá trình không diễn theo nguyên tắc bổ sung? A Sự hình thành mARN trình phiên mã B Sự hình thành cấu trúc bậc 2, bậc 3, bậc prơtêin C Sự hình thành pơlinuclêơtit q trình nhân đơi ADN D Sự dịch mã di truyền tARN thực ribôxôm Câu 26: Khi lấy hạt phấn có kiểu gen hh thụ phấn cho có kiểu gen HH tạo đơn chứa 01 hạt có nội nhũ Biết trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường, khơng xảy đột biến Kiểu gen tế bào phôi hạt, tế bào nội nhũ và tế bào thịt là: A Hh, Hhh, HH B Hh, Hhh, Hh C Hh, HHh, HH D Hh, HHh, hh Câu 27: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ xuất phát (P), số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80% Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, dự đốn sau quần thể này, có dự đốn đúng? (1) Ở F có tỉ lệ hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ hoa trắng (P) (2) Tần số alen A a không đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (P) (4) Hiệu số tỉ lệ hai loại kiểu gen đồng hợp tử hệ không đổi A B C D Câu 28: Một phân tử mARN chứa loại ribơnuclêơtit ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau có mạch bổ sung gen phiên mã phân tử mARN nói trên? A AAA, XXA, TAA, TXX B TAG, GAA, ATA, ATG C AAG, GTT, TXX, XAA D ATX, TAG, GXA, GAA Câu 29: Phương pháp sau tạo nhiều vật có kiểu gen giống từ phôi ban đầu? A Lai tế bào sinh dưỡng B Gây đột biến nhân tạo C Nhân vơ tính D Cấy truyền phơi Câu 30: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Có kết luận sau đúng? I Nam bị bệnh Nam không bị bệnh II 10 11 Nữ bị bệnh Nữ không bị bệnh III 12 13 ? 14 15 (1) Bệnh M đột biến gen lặn nằm NST thường quy định (2) Có thể có tối đa 12 người phả hệ có kiểu gen dị hợp tử (3) Cá thể III.15 lập gia đình với người đàn ơng khơng bị bệnh đến từ quần thể (đang cân di truyền) có tần số người bị bệnh M 4% Xác suất sinh đầu lòng họ bị bệnh M (4) Xác suất sinh đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III.13 – III.14 12 Trang 4/6 - Mã đề thi 138 A B C D Câu 31: Ở loài thực vât, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; alen B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đơn; alen D quy định hoa trội hồn tồn so với alen d quy định hoa khơng Cho lai thể (P) có kiểu hình hoa vàng, kép, với thể khác F có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 7,5% hoa vàng, kép, : 30% hoa vàng, kép, không : 30% hoa trắng, kép, : 7,5% hoa trắng, kép, không : 2,5% hoa vàng, đơn, : 10% hoa vàng, đơn, không : 10% hoa trắng, đơn, : 2,5% hoa trắng, đơn, không Kiểu gen (P) là: Bb AB Ad AD Dd Bb Bb A Aa B C D bD ab aD ad Câu 32: Cho P chủng cặp tính trạng tương phản giao phấn với F Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có 75 mang kiểu gen aabbdd Biết gen quy định tính trạng trội – lặn hồn tồn Theo lí thuyết, số có kiểu gen AaBbdd F2 bao nhiêu? A 450 B 150 C 600 D 300 Câu 33: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen sau trạng thái cân di truyền? A 0,6AA : 0,4aa B 100%Aa C 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa D 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Câu 34: Một phân tử mARN trưởng thành sinh vật nhân thực có tỉ lệ nuclêơtit A: U : G : X : : : 1, chuỗi pơlipeptit dịch mã từ mARN có 499 axit amin (kể axit amin mở đầu) Biết ba kết thúc mARN UAA Số lượng loại nuclêôtit U, A, X, G ba đối mã (anticodon) phân tử tARN tham gia dịch mã lần tổng hợp chuỗi pôlipeptit nói A 449, 598, 150, 300 B 600, 450, 300, 150 C 599, 448, 300, 150 D 598, 449, 300, 150 Câu 35: Có tập tính số tập tính tập tính bẩm sinh? (1) Nhện giăng tơ để bắt mồi (2) Chó, mèo chạy đến đòi ăn nghe tiếng bát đĩa lách cách (3) Vịt chạy theo vật chuyển động mà chúng nhìn thấy (4) Khi thấy bóng chim diều hâu cao, gà chạy nép cánh mẹ (5) Người tham gia giao thông dừng lại gặp đèn đỏ A B C D Câu 36: Sơ đồ mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? ABCD*EFGH → ABCDCD*EFGH (dấu * kí hiệu cho tâm động) A Lặp đoạn B Mất đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 37: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5Aabb Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, dự đoán sau cấu trúc di truyền quần thể hệ F1, có dự đốn đúng? (1) Có tối đa 10 loại kiểu gen (2) Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75% (3) Số cá thể có kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ 24,75% (4) Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 32,5% A B C D Câu 38: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Giao phối ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến gen Câu 39: Yếu tố không dùng kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp công nghệ gen? A Enzim nối ligaza B Enzim ADN polimeraza C Enzim cắt giới hạn restricaza D Xung điện dung dịch muối CaCl2 Câu 40: Ý không với ưu điểm nhân giống phương pháp nuôi cấy mô thực vật? A Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống Trang 5/6 - Mã đề thi 138 B Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền C Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh D Phục chế giống quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 138 ... tiến hóa D Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể Câu 14: Có ý tác dụng hooc mơn auxin? (1) Kích thích phát triển rễ (2) Duy trì trạng thái ngủ hạt, chồi (3) Kích thích phát triển chồi... D Cơng nghệ gen Câu 16: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi xảy khác khu khu vực địa lí (2) Đột biến đảo đoạn NST góp phần hình thành lồi... thấu B Khuếch tán C Hấp thụ chủ động D Hấp thụ thụ động Câu 20: Nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AaBbDDee để tạo nên mơ đơn bội Sau xử lý mô đơn bội cônsixin để gây lưỡng bội hóa, thu 80 lưỡng bội Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong (1) , De khao sat chat luong (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay