Cac de luyen thi

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:13

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂN HƯNG ĐỀ THI MINH HỌA NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: SINH HỌC (Thời gian làm 50 phút, khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) Mã đề: 001 Họ tên học sinh: ………………………………………………………………………………… Câu 81: Sự mở khí khổng ngồi vai trò nước cho cây, có ý nghĩa: A giúp dễ hấp thu ion khoáng từ rễ đưa lên B giúp nhận CO2 để quang hợp C tạo lực vận chuyển chất hữu từ đến quan khác D để khí ơxi khuếch tán từ khí vào Câu 82: Hệ tuần hoàn động vật cấu tạo từ phận nào? A Tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn B Hồng cầu, mạch máu, tim C Máu nước mô D Bạch cầu, hồng cầu Câu 83: Trong phận rễ, phận quan trọng nhất? A Miền sinh trưởng làm cho rễ dài B Miền bần che chở cho phần bên rễ C Miền lông hút hút nước muối khống cho D Chóp rễ che chở cho rễ Câu 84: Sắp xếp theo thứ tự lồi động vật có nhịp tim tăng dần: A Voi → Bò → Chuột → Lợn B Voi → Bò → Lợn → Chuột C Lợn → Bò → Voi → Chuột D Chuột → Lợn → Bò → Voi Câu 85: Trong loại nuclêơtit tham gia cấu tạo ARN khơng có loại: A Timin (T) B Guanin (G) C Uraxin (U) D Ađênin (A) Câu 86: Biết không xảy đột biến, phép lai sau cho nhiều kiểu gen nhất? A AaBb x Aabb B AaBb x aabb C aaBb x Aabb D Aabb x AaBB Câu 87: Một quần thể bò có 410 lơng đỏ (AA), 580 lơng khoang (Aa), 10 lông trắng (aa) Tần số tương đối alen A a quần thể là: A A = 0,5; a = 0,5 B A = 0,4; a = 0,6 C A = 0,7; a = 0,3 D A = 0,8; a = 0,2 Câu 88: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen A B C D E F G H bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen A B E F G H Đây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng: A Mất đoạn B Lặp đoạn C Chuyển đoạn D Đảo đoạn Câu 89: Trong lịch sử phát triển sinh giới trái đất, thực vật hạt kín phát sinh A kỉ Jura thuộc đại Trung sinh B kỉ Krêta (Phất trắng) thuộc đại Trung sinh C kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh D kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh Câu 90: Theo thuyết tiến hóa đại, kết tiến hóa hóa học hình thành nên: A tế bào sơ khai B giọt Côaxecva Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - C đại phân tử hữu D chất hữu đơn giản Câu 91: Nơi sống phần lớn sinh vật trái đất môi trường A cạn B đất C nước D sinh vật Câu 92: Theo lý thuyết, trường hợp sau quần thể sinh vật có khả tăng trưởng theo đồ thị hình chữ J ? A Quần thể nấm men nồi nuôi cấy lên men bia B Quần thể vi khuẩn lao thể người khỏe mạnh C Quần thể mảng cầu khu vườn D Quần thể lúa cánh đồng Câu 93: Để tiến hành chiết rút diệp lục carơtenơít người ta dùng hóa chất sau đây? A Nước cất B Cồn 90°-96o C H2SO4 D NaCl Câu 94: Câu khơng nói ý nghĩa cân nội môi? A Sự ổn định điều kiện lí hóa mơi trường đảm bảo cho động vật tồn phát triển B Các tế bào, quan thể hoạt động bình thường điều kiện lí hóa mơi trường phú hợp ổn định C Khi điều kiện lí hóa mơi trường bị rối loạn tế bào, quan thể hoạt động bình thường D Rất nhiều bệnh người động vật hậu cân nội môi Câu 95: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thêm cặp nuclêôtit A-T B Mất cặp nuclêôtit A-T C Thay cặp A-T cặp G-X D Thay cặp A-T cặp T-A Câu 96: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có số nuclêơtit loại A 600 chiếm 40% tổng số nuclêôtit phân tử ADN Số lượng loại nuclêôtit phân tử ADN là: A A = T = 600; G = X = 450 B A = T = 600; G = X = 350 C A = T = 600; G = X = 250 D A = T = 600; G = X = 150 Câu 97: Ở người, bệnh mù màu alen lặn nằm vùng không tương đồng NST X gây Trong số cặp vợ chồng sau đây, khả sinh gái bị bệnh là: A XAXa x XAY B XAXA x XaY C XAXa x XaY D XaXa x XAY Câu 98: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen làm xuất alen với tần số thấp, làm thay đổi tần số kiểu gen không đáng kể B Trong nhân tố tiến hóa, có nhân tố làm giàu vốn gen C Trong nhân tố tiến hóa, có nhân tố làm nghèo vốn gen D Chọn lọc tự nhiên chống alen lặn loại bỏ hồn tồn alen lặn khỏi quần thể giao phối ngẫu nhiên Câu 99: Phát biểu sau nói quần thể? A Trong điều kiện bình thường, mối quan hệ chủ yếu cá thể cạnh tranh B Số lượng cá thể quần thể động vật phụ thuộc chủ yếu vào tỉ lệ xuất cư nhập cư C Hiện tượng tự tỉa thưa hậu mối quan hệ cạnh tranh quần thể D Mối quan hệ hỗ trợ quan trọng để quần thể phục hồi từ kích thước tối thiểu Câu 100: Quan hệ loài sinh vật vườn cam mô tả sau: “Kiến đỏ đuổi kiến – lồi chun đưa rệp lên chồi non, nhờ rệp lấy nhiều nhựa Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - cam thải nhiều đường cho kiến hôi ăn Đồng thời kiến đỏ tiêu diệt sâu rệp cây” Mối quan hệ rệp cam; kiến đỏ kiến hôi; kiến đỏ rệp thuộc mối quan hệ: A đối kháng B hội sinh C kí sinh D hợp tác Câu 101: Một phân tử glucơzơ bị xy hố hồn tồn đường phân chu trình crep, trình tạo vài ATP Một phần lượng lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ đâu? A Trong phân tử CO2 thải từ trình B Mất dạng nhiệt C Trong O2 D Trong NADH FADH2 Câu 102: Tại chạy quãng đường dài, không nên nằm xuống ngay? A Tim đập nhanh nên máu đẩy lên não mạnh nhiều, đột ngột dễ gây tổn thương não B Tim đập nhanh nên nhận máu nhiều, đột ngột gây tổn hại tim C Phần thể so với tim nhận không đủ máu nên gây chuột rút D Phần đầu ngang làm máu đổ tim khó khăn nên tim nhận không đủ máu Câu 103: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (1), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (2), (4) Câu 104: Trong trình sinh tổng hợp prơtêin, giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp lượng A để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit B để gắn ba đối mã tARN với ba mARN C để axit amin hoạt hóa gắn với tARN D để ribôxôm dịch chuyển mARN Câu 105: Trong phép lai sau đây, có phép lai cho đời phân li tỉ lệ kiểu hình 1: 2: I x II Aa x Aa III AaBb x AaBb IV AaBb x aabb A B C D Câu 106: Cho phát biểu sau hình thành lồi, có phát biểu đúng? I Hình thành lồi xảy khu vực địa lý khác khu vực địa lý II Theo lý thuyết, phương pháp gây đột biến nhân tạo tạo lồi III Lai xa đa bội hóa tạo lồi có NST song nhị bội IV Q trình hình thành lồi có tham yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 107: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Mỗi lồi có ổ sinh thái đặc trưng II Ổ sinh thái hai loài khác trùng III Ổ sinh thái xem tập hợp giới hạn sinh thái IV Các quần thể lồi ln khơng đổi ổ sinh thái A B C D Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - Câu 108: Trong quần xã có lồi ký hiệu sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I Trong A sinh vật sản xuất; B, C, D sử dụng A làm thức ăn; tiêu diệt C G chết; tiêu diệt D E F chết; I ăn B E, H ăn F G Dự đoán sau lưới thức ăn này? A Lưới thức ăn có tối đa bậc dinh dưỡng B Loài B E thuộc bậc dinh dưỡng C Loài F thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp D Số cá thể loài G loài C tỉ lệ thuận với Câu 109: Cho chuỗi thức ăn gồm loài ký hiệu sau: A -> B -> C -> D Cho biết sản lượng sinh vật sản xuất tạo qua trình quang hợp 3,5 x 10 K.calo, hiệu suất sinh thái sinh vật bậc bậc 8%, hiệu suất sinh thái bậc bậc 0,1%, tổng lượng thu loài D 2,1x 10 K calo Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật tiêu thụ bậc là: a 10% B 8% C 7,5% D 15% Câu 110: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn là: A II, VI B I, II, III, V C I, III D I, III, IV, V Câu 111: Một quần thể gia súc trạng thái cân di truyền có 84% số cá thể lơng vàng, cá thể lại có lơng đen Biết A quy định lơng vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen Cho lông vàng tạp giao thu đời F Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Tần số alen A, a 0,6, 0,4 II Đời F1 xuất loại kiểu hình, loại kiểu gen III Tỉ lệ kiểu gen dị hợp đời F1 bằng: IV Chọn lông vàng đời F1, xác suất chọn 01 lông vàng chủng A B C D Câu 112: Một thể P có kiểu gen Biết khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Cá thể tự thụ phấn, đời có tối đa 81 kiểu gen II Nếu P tự thụ phấn cho đời có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn gen 0,81% P xảy hoán vị với tần số 18% III P cho tối đa 16 loại giao tử IV Gen loại A (gồm alen A alen a) xảy tương tác gen với gen loại C A B C D Câu 113: Xét phép lai AaBbDd x aaBbDd Nếu gen chi phối tính trạng, có phát biểu sau đúng? I Đời có tối đa 18 loại kiểu gen, 18 loại kiểu hình II Ở đời con, kiểu gen chứa alen trội chiếm tỉ lệ 31/32 III Ở đời con, tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen 1/8 IV Nếu đời xuất loại kiểu hình, có loại kiểu hình chiếm tỉ lệ cao 9/32 Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - A B C D Câu 114: Cho thông tin (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị thay đổi chức Các thông tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 115: Gen M sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêơtit sau: Biết axit amin valin mã hóa triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi pơlipeptit gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đoán đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit G - X vị trí 88 cặp nuclêôtit A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) Đột biến cặp nuclêơtit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pơlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp A B C D Câu 116: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ, alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P ♀ XDXd x ♂XdY Biết khơng có đột biến, khoảng cách gen A B 18 cM, theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 16 loại kiểu gen II Tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình giống mẹ bằng: 20,5% III Nếu cho ruồi đực F1 có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ lai phân tích F a có tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài mắt đỏ ½ III Nếu cho cá thể ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ngẫu phối tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài mắt đỏ đời F2 bằng: 52,875% A B C D Câu 117: Ở loài thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen (A, a B, b) quy định Trong kiểu gen có A B cho thân cao, kiểu gen lại cho thân thấp; Màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Tiến hành phép lai P: Bb x Bb, thu F Trong tổng số F1, có 2,56% số cao, hoa đỏ chủng Theo lý thuyết F1: Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - A tổng số thân cao, hoa đỏ, có 32% số mang alen trội B có 28,24% số mang alen trội C có 26,13% số thân thấp, hoa đỏ D tổng số thân thấp, hoa trắng, có 34/2311 số mang alen trội Câu 118: Ở loài động vật, xét cặp gen A, a; B, b D, d quy định tính trạng khác nhau, alen trội trội hồn toàn Tiến hành phép lai P: ♀: X DXd x ♂: XdY, thu F1, số cá thể không mang alen trội gen chiếm 3% Cho biết khơng xảy đột biến, xảy hốn vị trình hình thành giao tử đực giao tử với tần số Có phát biểu sau với đời F1? I có 26% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng II có 31% số cá thể có kiểu gen mang alen trội III tổng số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, có 20% số cá thể dị hợp cặp gen IV có 26,5% số cá thể dị hợp cặp gen A B C D Câu 119: Ở loài hoa, lai hoa đỏ dị hợp cặp gen với hoa trắng đồng hợp lặn cặp gen này, thu Fa phân li tỉ lệ kiểu hình hoa trắng: hoa đỏ Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu cho Fa giao phấn ngẫu nhiên đời thu tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ 49/256 II Nếu cho hoa trắng đời Fa giao phấn thu tỉ lệ 17 hoa trắng: hoa đỏ III Nếu cho hoa đỏ đời Fa tự thụ phấn đời xuất kiểu gen IV Nếu lấy hoa trắng đời Fa tự thụ phấn thu tồn hoa trắng A B C D Câu 120: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định I II 11 10 III 12 13 14 ? 15 Quy ước : Nữ không bị bệnh : Nữ bị bệnh : không bị bệnh : bị bệnh 16 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng không mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III.14 - III.15 A 4/9 B 29/30 C 7/15 D 3/5 -Hết - Đề minh họa 2017 – 2018 Trang - ... quan hệ cạnh tranh quần thể D Mối quan hệ hỗ trợ quan trọng để quần thể phục hồi từ kích thước tối thi u Câu 100: Quan hệ loài sinh vật vườn cam mô tả sau: “Kiến đỏ đuổi kiến – lồi chun đưa rệp lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay