Cac de luyen thi

20 35 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:11

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 001 Câu 1: Đơn vị cấu tạo nên gen các: A nuclêôtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 2: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ Câu 3: Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí số tính từ mã mở đầu khơng làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 4: Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm gọi poliribôxôm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin B điều hồ tổng hợp prơtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 5: Dạng đột biến sau gây hậu qủa lớn mặt di truyền ? A Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc B Mất cặp nuclêôtit sau mở đầu C Thay cặp nuclêôtit đoạn gen D Đảo vị trí cặp nuclêơtit trước ba kết thúc Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể A lặp đoạn, chuyển đoạn B đảo đoạn, chuyển đoạn NST C đoạn, chuyển đoạn D chuyển đoạn NST Câu 7: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 23 NST trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B Câu 8: Một gen chiều dài 5100 Ao , gen có số nu loại G = 20 % tổng số nuclêôtit gen Gen nhân đôi liên tiếp lần.Số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp là: A A = T = 9000 ; G = X = 13500 B A = T = 5600 ; G = X = 4200 C A = T = 900 ; G = X = 600 D A = T = 27000 ; G = X = 18000 Câu 9: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B 11 cao: thấp C cao: thấp D cao: thấp Câu 10: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp prơtêin có 498 axit amin Đột biến tác động cặp nuclêôtit sau đột biến tổng số nuclêôtit gen 3000 Dạng đột biến gen xảy là: A.Thay cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 11: Cho phát biểu sau: (1) Có tất 64 ba mARN, ba mã hóa cho loại axit amin, trừ ba ba kết thúc (2) Tất loài sử dụng chung mã di truyền, khơng có ngoại lệ (3) Trong đoạn phân tử mARN cấu tạo từ loại nucleotit A U, có ba kết thúc (4) Mỗi axit amin mã hóa hay nhiều ba Trong phát biểu trên, có phát biểu mã di truyền? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 12: Trong tế bào sinh dưỡng, xét cặp NST tương đồng chứa cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 408 nm Gen A có 3120 liên kết hidro, gen a có 3240 liên kết hidro Cặp gen Aa tiến hành nhân đôi, A số nucleotit loại A cần cung cấp 830 B số nucleotit loại G cần cung cấp 1550 C tổng số liên kết hidro gen 12720 D số nucleotit loại T cần cung cấp 850 Câu 13: Ở loài thực vật, xét cặp alen Bb nằm NST thường, alen có 1200 nucleotit Alen B có 301 nucleotit loại Adenin, alen b có số lượng loại nuclotit Cho có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có hợp tử có tổng cộng 1199 nucleotit loại Guanin thuộc tất gen Kiểu gen loại hợp tử A.Bbb B Bbbb C BBbb D BBb Câu 14: Dựa vào đâu Menđen đến kết luận cặp nhân tố di truyền thí nghiệm ơng lại phân li độc lập trình hình thành giao tử? A Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F1 B Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F2 C Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ tuân theo định luật tích xác suất D Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phân tích phân tích Câu 15: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 16: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn: thấp bầu dục B cao bầu dục: cao tròn: thấp tròn C cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục D cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục Câu 17: Các gen đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 18: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân Câu 19: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IBvà Io) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A 24 B 64 Câu 20: Cho cá thể có kiểu gen gen với tỉ lệ là: A 50% B 25% C 10 D 54 AB (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F thu loại kiểu ab C 75% Câu 21: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen D 100% AD xảy hoán vị gen alen D ad d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hoán vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Câu 22: Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng,cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường,alen m qui định tính trạng mù màu, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y Mẹ bình thường hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường da bạch tạng, trai vừa bạch tạng vừa mù màu Trong trường hợp khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen mẹ, bố A ddXMXm x DdXMY B DdXMXm x DdXMY C DdXMXM x DdXMY D DdXMXm x ddXMY AB AB Câu 23: Ở phép lai ruồi giấm ab XDXd ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiều hình lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Cho biết gen chi phối tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tần số hoán vị gen A 20% B 35% C 40% D 30% Câu 24: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng Câu 25: Ở loài sinh vật, cho phép lai : AB XDEXde x Ab XDEY Cho biết alen trội trội hồn ab aB tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hốn vị geb alen A B, giứa alen D E với tần số 40% 20% Theo lý thuyết, tổng số cá thể thu được, số cá thể mang tính trạng trội chiếm tỷ lệ: A 39,2% B.30,8% C.37,8% D.26,46% Câu 26: Cho lai hai thứ lúa mì thân cao, hạt màu đỏ đậm với lúa mì thân thấp, hạt màu trắng; thu F1 100% thân cao, hạt màu hồng Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6,25% thân cao, hạt màu đỏ đậm : 25% thân cao, hạt màu đỏ vừa : 31,25% thân cao, hạt màu hồng: 12,5% thân cao, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu hồng : 12,5% thân thấp, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu trắng Theo lí thuyết, nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tính trạng màu sắc di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp (2) Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt đỏ vừa (3) Khi cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình thu : : : (4) Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 : : : : : A B C D 3 Câu 27: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn Theo lí thuyết, tổng số F , số có kiểu gen có nhât alen trội chiếm tỷ lệ; A.27/64 B.63/64 C.48/64 D.57/64 Câu 28: Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỉ lệ giữa: A số lượng alen tổng số alen quần thể B số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D số lượng alen tổng số cá thể quần thể Câu 29: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 30: Chu trình canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B Ở nhóm thực vật C3, C4 CAM C Ở nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 Câu 31: Ở động vật chưa có túi tiêu hố, thức ăn tiêu hố nào? A Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào tiêu hố nội bào C Tiêu hoá nội bào D Một số tiêu hố nội bào, lại tiêu hố ngoại bào Câu 32: Sự thơng khí ống khí trùng thực nhờ: A Sự co dãn phần bụng B Sự di chuyển chân C Sự nhu động hệ tiêu hoá D Vận động cánh Câu 33: Vì người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? A Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Vì mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch ơt não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 34: Hai loại hướng động là: A Hướng động dương (Sinh trưởng hướng phía có ánh sáng) hướng động âm (Sinh trưởng trọng lực) B Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) C Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất) Câu 35: Điện nghỉ là: A Sự không chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương B Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện dương màng mang điện âm C Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương D Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương Câu 36: Mơ phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? A Ở đỉnh rễ B Ở thân C Ở chồi nách D Ở chồi đỉnh Câu 37: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có : A đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trưởng thành B đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý C đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành D đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 38: Sinh sản vơ tính là: A Tạo giống mẹ, có kết hợp giao tử đực B Tạo giống mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực C Tạo giống bố mẹ, có kết hợp giao tử đực D Tạo mang tính trạng giống khác mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực Câu 39: Ý khơng với sinh đẻ có kế hoạch? A Điều chỉnh khoảng cách sinh C Điều chỉnh sinh trai hay gái B Điều chỉnh thời điểm sinh D Điều chỉnh số Câu 40: Sự hình thành túi phơi thực vật có hoa diễn nào? A Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực B Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực C Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực D Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 002 Câu 1: Dựa vào đâu Menđen đến kết luận cặp nhân tố di truyền thí nghiệm ông lại phân li độc lập trình hình thành giao tử? A Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F1 B Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F2 C Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ tuân theo định luật tích xác suất D Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phân tích phân tích Câu 2: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 3: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn: thấp bầu dục B cao bầu dục: cao tròn: thấp tròn C cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục D cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục Câu 4: Các gen đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 5: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân Câu 6: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IBvà Io) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A 24 B 64 C 10 D 54 Câu 7: Cho cá thể có kiểu gen gen với tỉ lệ là: A 50% AB (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F thu loại kiểu ab B 25% C 75% D 100% AD Câu 8: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen xảy hốn vị gen alen D ad d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hốn vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Câu 9: Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng, cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường,alen m qui định tính trạng mù màu, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y Mẹ bình thường hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường da bạch tạng, trai vừa bạch tạng vừa mù màu Trong trường hợp khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen mẹ, bố A ddXMXm x DdXMY B DdXMXm x DdXMY C DdXMXM x DdXMY D DdXMXm x ddXMY AB AB Câu 10: Ở phép lai ruồi giấm ab XDXd ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiều hình lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Cho biết gen chi phối tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tần số hốn vị gen A 20% B 35% C 40% D 30% Câu 11: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 12: Ở loài sinh vật, cho phép lai : AB X X x Ab X Y Cho biết alen trội trội hồn ab aB tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hốn vị geb alen A B, giứa alen D E với tần số 40% 20% Theo lý thuyết, tổng số cá thể thu được, số cá thể mang tính trạng trội chiếm tỷ lệ: A 39,2% B.30,8% C.37,8% D.26,46% Câu 13: Cho lai hai thứ lúa mì thân cao, hạt màu đỏ đậm với lúa mì thân thấp, hạt màu trắng; thu F1 100% thân cao, hạt màu hồng Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6,25% thân cao, hạt màu đỏ đậm : 25% thân cao, hạt màu đỏ vừa : 31,25% thân cao, hạt màu hồng: 12,5% thân cao, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu hồng : 12,5% thân thấp, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu trắng Theo lí thuyết, nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tính trạng màu sắc di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp (2) Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt đỏ vừa (3) Khi cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình thu : : : (4) Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 : : : : : A B C D Câu 14: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn Theo lí thuyết, tổng số F , số có kiểu gen có nhât alen trội chiếm tỷ lệ; A.27/64 B.63/64 C.48/64 D.57/64 Câu 15: Mô phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? A Ở đỉnh rễ B Ở thân C Ở chồi nách D Ở chồi đỉnh Câu 16: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có : A đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trưởng thành B đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý C đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành D đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 17: Sinh sản vơ tính là: A Tạo giống mẹ, có kết hợp giao tử đực B Tạo giống mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực C Tạo giống bố mẹ, có kết hợp giao tử đực D Tạo mang tính trạng giống khác mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực Câu 18: Ý khơng với sinh đẻ có kế hoạch? A Điều chỉnh khoảng cách sinh C Điều chỉnh sinh trai hay gái B Điều chỉnh thời điểm sinh D Điều chỉnh số Câu 19: Sự hình thành túi phơi thực vật có hoa diễn nào? A Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực B Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực C Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực D Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 20: Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỉ lệ giữa: A số lượng alen tổng số alen quần thể B số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D số lượng alen tổng số cá thể quần thể Câu 21: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 22: Đơn vị cấu tạo nên gen các: A nuclêơtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 23: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ Câu 24: Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí số tính từ mã mở đầu không làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 25: Trong q trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribôxôm gọi poliribôxôm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin B điều hồ tổng hợp prơtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 26: Dạng đột biến sau gây hậu qủa lớn mặt di truyền ? A Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc B Mất cặp nuclêôtit sau mở đầu C Thay cặp nuclêơtit đoạn gen D Đảo vị trí cặp nuclêôtit trước ba kết thúc Câu 27: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể A lặp đoạn, chuyển đoạn B đảo đoạn, chuyển đoạn NST C đoạn, chuyển đoạn D chuyển đoạn NST Câu 28: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 23 NST trạng thái chưa nhân đơi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B o Câu 29: Một gen chiều dài 5100 A , gen có số nu loại G = 20 % tổng số nuclêôtit gen Gen nhân đôi liên tiếp lần.Số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp là: A A = T = 9000 ; G = X = 13500 B A = T = 5600 ; G = X = 4200 C A = T = 900 ; G = X = 600 D A = T = 27000 ; G = X = 18000 Câu 30: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B 11 cao: thấp C cao: thấp D cao: thấp Câu 31: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp prơtêin có 498 axit amin Đột biến tác động cặp nuclêôtit sau đột biến tổng số nuclêôtit gen 3000 Dạng đột biến gen xảy là: A.Thay cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 32: Cho phát biểu sau: (1) Có tất 64 ba mARN, ba mã hóa cho loại axit amin, trừ ba ba kết thúc (2) Tất loài sử dụng chung mã di truyền, khơng có ngoại lệ (3) Trong đoạn phân tử mARN cấu tạo từ loại nucleotit A U, có ba kết thúc (4) Mỗi axit amin mã hóa hay nhiều ba Trong phát biểu trên, có phát biểu mã di truyền? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 33: Trong tế bào sinh dưỡng, xét cặp NST tương đồng chứa cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 408 nm Gen A có 3120 liên kết hidro, gen a có 3240 liên kết hidro Cặp gen Aa tiến hành nhân đôi, A số nucleotit loại A cần cung cấp 830 B số nucleotit loại G cần cung cấp 1550 C tổng số liên kết hidro gen 12720 D số nucleotit loại T cần cung cấp 850 Câu 34: Ở loài thực vật, xét cặp alen Bb nằm NST thường, alen có 1200 nucleotit Alen B có 301 nucleotit loại Adenin, alen b có số lượng loại nuclotit Cho có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có hợp tử có tổng cộng 1199 nucleotit loại Guanin thuộc tất gen Kiểu gen loại hợp tử A.Bbb B Bbbb C BBbb D BBb Câu 35: Chu trình canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B Ở nhóm thực vật C3, C4 CAM C Ở nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 Câu 36: Ở động vật chưa có túi tiêu hố, thức ăn tiêu hố nào? A Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào C Tiêu hoá nội bào D Một số tiêu hố nội bào, lại tiêu hố ngoại bào Câu 37: Sự thơng khí ống khí trùng thực nhờ: A Sự co dãn phần bụng B Sự di chuyển chân C Sự nhu động hệ tiêu hố D Vận động cánh Câu 38: Vì người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? A Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Vì mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch ơt não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 39: Hai loại hướng động là: A Hướng động dương (Sinh trưởng hướng phía có ánh sáng) hướng động âm (Sinh trưởng trọng lực) B Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) C Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất) Câu 40: Điện nghỉ là: A Sự không chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương B Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện dương màng mang điện âm C Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương D Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương 10 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 003 Câu 1: Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỉ lệ giữa: A số lượng alen tổng số alen quần thể B số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D số lượng alen tổng số cá thể quần thể Câu 2: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 3: Chu trình canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B Ở nhóm thực vật C3, C4 CAM C Ở nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 Câu 4: Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn tiêu hoá nào? A Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào C Tiêu hoá nội bào D Một số tiêu hố nội bào, lại tiêu hố ngoại bào Câu 5: Sự thơng khí ống khí côn trùng thực nhờ: A Sự co dãn phần bụng B Sự di chuyển chân C Sự nhu động hệ tiêu hoá D Vận động cánh Câu 6: Vì người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? A Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Vì mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch ơt não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 7: Hai loại hướng động là: A Hướng động dương (Sinh trưởng hướng phía có ánh sáng) hướng động âm (Sinh trưởng trọng lực) B Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) C Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất) Câu 8: Điện nghỉ là: A Sự không chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương B Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện dương màng mang điện âm C Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương 11 D Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương Câu 9: Mơ phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? A Ở đỉnh rễ B Ở thân C Ở chồi nách D Ở chồi đỉnh Câu 10: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có : A đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trưởng thành B đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý C đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành D đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 11: Sinh sản vơ tính là: A Tạo giống mẹ, có kết hợp giao tử đực B Tạo giống mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực C Tạo giống bố mẹ, có kết hợp giao tử đực D Tạo mang tính trạng giống khác mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực Câu 12: Ý khơng với sinh đẻ có kế hoạch? A Điều chỉnh khoảng cách sinh C Điều chỉnh sinh trai hay gái B Điều chỉnh thời điểm sinh D Điều chỉnh số Câu 13: Sự hình thành túi phơi thực vật có hoa diễn nào? A Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực B Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực C Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực D Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 14: Đơn vị cấu tạo nên gen các: A nuclêôtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 15: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ Câu 16: Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí số tính từ mã mở đầu không làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 17: Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm gọi poliribơxơm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin B điều hồ tổng hợp prôtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 18: Dạng đột biến sau gây hậu qủa lớn mặt di truyền ? 12 A Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc B Mất cặp nuclêôtit sau mở đầu C Thay cặp nuclêôtit đoạn gen D Đảo vị trí cặp nuclêơtit trước ba kết thúc Câu 19: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể A lặp đoạn, chuyển đoạn B đảo đoạn, chuyển đoạn NST C đoạn, chuyển đoạn D chuyển đoạn NST Câu 20: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 23 NST trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B o Câu 21: Một gen chiều dài 5100 A , gen có số nu loại G = 20 % tổng số nuclêôtit gen Gen nhân đôi liên tiếp lần.Số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp là: A A = T = 9000 ; G = X = 13500 B A = T = 5600 ; G = X = 4200 C A = T = 900 ; G = X = 600 D A = T = 27000 ; G = X = 18000 Câu 22: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B 11 cao: thấp C cao: thấp D cao: thấp Câu 23: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp prơtêin có 498 axit amin Đột biến tác động cặp nuclêôtit sau đột biến tổng số nuclêôtit gen 3000 Dạng đột biến gen xảy là: A.Thay cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 24: Cho phát biểu sau: (1) Có tất 64 ba mARN, ba mã hóa cho loại axit amin, trừ ba ba kết thúc (2) Tất loài sử dụng chung mã di truyền, khơng có ngoại lệ (3) Trong đoạn phân tử mARN cấu tạo từ loại nucleotit A U, có ba kết thúc (4) Mỗi axit amin mã hóa hay nhiều ba Trong phát biểu trên, có phát biểu mã di truyền? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 25: Trong tế bào sinh dưỡng, xét cặp NST tương đồng chứa cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 408 nm Gen A có 3120 liên kết hidro, gen a có 3240 liên kết hidro Cặp gen Aa tiến hành nhân đôi, A số nucleotit loại A cần cung cấp 830 B số nucleotit loại G cần cung cấp 1550 C tổng số liên kết hidro gen 12720 D số nucleotit loại T cần cung cấp 850 Câu 26: Ở loài thực vật, xét cặp alen Bb nằm NST thường, alen có 1200 nucleotit Alen B có 301 nucleotit loại Adenin, alen b có số lượng loại nuclotit Cho có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có hợp tử có tổng cộng 1199 nucleotit loại Guanin thuộc tất gen Kiểu gen loại hợp tử A.Bbb B Bbbb C BBbb D BBb Câu 27: Dựa vào đâu Menđen đến kết luận cặp nhân tố di truyền thí nghiệm ơng lại phân li độc lập trình hình thành giao tử? A Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F1 B Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F2 C Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ tuân theo định luật tích xác suất 13 D Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phân tích phân tích Câu 28: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 29: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn: thấp bầu dục B cao bầu dục: cao tròn: thấp tròn C cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục D cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục Câu 30: Các gen đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 31: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân Câu 32: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IBvà Io) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A 24 B 64 C 10 D 54 Câu 33: Cho cá thể có kiểu gen gen với tỉ lệ là: A 50% B 25% AB (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F thu loại kiểu ab C 75% Câu 34: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen D 100% AD xảy hoán vị gen alen D ad d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hốn vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Câu 35: Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng,cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường,alen m qui định tính trạng mù màu, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y Mẹ bình thường hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường da bạch tạng, trai vừa bạch tạng vừa mù màu Trong trường hợp khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen mẹ, bố A ddXMXm x DdXMY B DdXMXm x DdXMY C DdXMXM x DdXMY D DdXMXm x ddXMY AB AB Câu 36: Ở phép lai ruồi giấm ab XDXd ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiều hình lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Cho biết gen chi phối tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tần số hốn vị gen A 20% B 35% C 40% D 30% 14 Câu 37: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 38: Ở loài sinh vật, cho phép lai : AB X X x Ab X Y Cho biết alen trội trội hoàn ab aB toàn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị geb alen A B, giứa alen D E với tần số 40% 20% Theo lý thuyết, tổng số cá thể thu được, số cá thể mang tính trạng trội chiếm tỷ lệ: A 39,2% B.30,8% C.37,8% D.26,46% Câu 39: Cho lai hai thứ lúa mì thân cao, hạt màu đỏ đậm với lúa mì thân thấp, hạt màu trắng; thu F1 100% thân cao, hạt màu hồng Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6,25% thân cao, hạt màu đỏ đậm : 25% thân cao, hạt màu đỏ vừa : 31,25% thân cao, hạt màu hồng: 12,5% thân cao, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu hồng : 12,5% thân thấp, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu trắng Theo lí thuyết, nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tính trạng màu sắc di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp (2) Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt đỏ vừa (3) Khi cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình thu : : : (4) Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 : : : : : A B C D Câu 40: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn Theo lí thuyết, tổng số F , số có kiểu gen có nhât alen trội chiếm tỷ lệ; A.27/64 B.63/64 C.48/64 D.57/64 15 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MƠN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Mơn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 004 Câu 1: Đơn vị cấu tạo nên gen các: A nuclêơtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 2: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ Câu 3: Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí số tính từ mã mở đầu khơng làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 4: Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm gọi poliribôxôm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin B điều hồ tổng hợp prơtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 5: Dạng đột biến sau gây hậu qủa lớn mặt di truyền ? A Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc B Mất cặp nuclêôtit sau mở đầu C Thay cặp nuclêơtit đoạn gen D Đảo vị trí cặp nuclêôtit trước ba kết thúc Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN nhiễm sắc thể A lặp đoạn, chuyển đoạn B đảo đoạn, chuyển đoạn NST C đoạn, chuyển đoạn D chuyển đoạn NST Câu 7: Ở cà chua 2n = 24 Khi quan sát tiêu tế bào sinh dưỡng loài người ta đếm 23 NST trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể tế bào có kí hiệu A 2n – B 2n – – C 2n – + D A, B Câu 8: Dựa vào đâu Menđen đến kết luận cặp nhân tố di truyền thí nghiệm ơng lại phân li độc lập trình hình thành giao tử? A Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F1 B Tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình hệ F2 C Tỉ lệ phân li kiểu hình hệ tn theo định luật tích xác suất D Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai phân tích phân tích Câu 9: Trường hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 10: Các gen đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có di truyền A theo dòng mẹ B thẳng C gen NST thường D chéo Câu 11: Kết lai thuận-nghịch khác ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng A nằm nhiễm sắc thể giới tính Y B nằm nhiễm sắc thể giới tính X 16 C nằm nhiễm sắc thể thường D nằm nhân Câu 12: Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỉ lệ giữa: A số lượng alen tổng số alen quần thể B số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D số lượng alen tổng số cá thể quần thể Câu 13: Chu trình canvin diễn pha tối quang hợp nhóm hay nhóm thực vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B Ở nhóm thực vật C3, C4 CAM C Ở nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 Câu 14: Ở động vật chưa có túi tiêu hố, thức ăn tiêu hố nào? A Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào tiêu hố nội bào C Tiêu hoá nội bào D Một số tiêu hố nội bào, lại tiêu hố ngoại bào Câu 15: Sự thơng khí ống khí trùng thực nhờ: A Sự co dãn phần bụng B Sự di chuyển chân C Sự nhu động hệ tiêu hoá D Vận động cánh Câu 16: Vì người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? A Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Vì mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi đặc biệt mạch ơt não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 17: Hai loại hướng động là: A Hướng động dương (Sinh trưởng hướng phía có ánh sáng) hướng động âm (Sinh trưởng trọng lực) B Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) C Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) D Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất) Câu 18: Điện nghỉ là: A Sự không chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương B Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào không bị kích thích, phía màng mang điện dương màng mang điện âm C Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào khơng bị kích thích, phía màng mang điện âm màng mang điện dương D Sự chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào bị kích thích, phía màng mang điện âm ngồi màng mang điện dương Câu 19: Mơ phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? A Ở đỉnh rễ B Ở thân C Ở chồi nách D Ở chồi đỉnh Câu 20: Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà non có : A đặc điểm hình thái, sinh lí khác với trưởng thành 17 B đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành, khác sinh lý C đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý tương tự với trưởng thành D đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành Câu 21: Sinh sản vơ tính là: A Tạo giống mẹ, có kết hợp giao tử đực B Tạo giống mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực C Tạo giống bố mẹ, có kết hợp giao tử đực D Tạo mang tính trạng giống khác mẹ, khơng có kết hợp giao tử đực Câu 22: Ý khơng với sinh đẻ có kế hoạch? A Điều chỉnh khoảng cách sinh C Điều chỉnh sinh trai hay gái B Điều chỉnh thời điểm sinh D Điều chỉnh số Câu 23: Sự hình thành túi phơi thực vật có hoa diễn nào? A Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót ngun phân cho túi phơi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực B Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực C Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực D Tế bào mẹ noãn giảm phân cho đại bào tử  đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực Câu 24: Một gen chiều dài 5100 Ao , gen có số nu loại G = 20 % tổng số nuclêôtit gen Gen nhân đôi liên tiếp lần.Số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp là: A A = T = 9000 ; G = X = 13500 B A = T = 5600 ; G = X = 4200 C A = T = 900 ; G = X = 600 D A = T = 27000 ; G = X = 18000 Câu 25: Ở loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp gen a qui định Cho thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết phân tính F1 A 35 cao: thấp B 11 cao: thấp C cao: thấp D cao: thấp Câu 26: Một gen bình thường điều khiển tổng hợp prơtêin có 498 axit amin Đột biến tác động cặp nuclêôtit sau đột biến tổng số nuclêôtit gen 3000 Dạng đột biến gen xảy là: A.Thay cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 27: Cho phát biểu sau: (1) Có tất 64 ba mARN, ba mã hóa cho loại axit amin, trừ ba ba kết thúc (2) Tất loài sử dụng chung mã di truyền, khơng có ngoại lệ (3) Trong đoạn phân tử mARN cấu tạo từ loại nucleotit A U, có ba kết thúc (4) Mỗi axit amin mã hóa hay nhiều ba Trong phát biểu trên, có phát biểu mã di truyền? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 28: Trong tế bào sinh dưỡng, xét cặp NST tương đồng chứa cặp gen dị hợp (Aa), gen dài 408 nm Gen A có 3120 liên kết hidro, gen a có 3240 liên kết hidro Cặp gen Aa tiến hành nhân đôi, 18 A số nucleotit loại A cần cung cấp 830 B số nucleotit loại G cần cung cấp 1550 C tổng số liên kết hidro gen 12720 D số nucleotit loại T cần cung cấp 850 Câu 29: Ở loài thực vật, xét cặp alen Bb nằm NST thường, alen có 1200 nucleotit Alen B có 301 nucleotit loại Adenin, alen b có số lượng loại nuclotit Cho có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, số hợp tử thu được, có hợp tử có tổng cộng 1199 nucleotit loại Guanin thuộc tất gen Kiểu gen loại hợp tử A.Bbb B Bbbb C BBbb D BBb Câu 30: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IBvà Io) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A 24 B 64 C 10 D 54 Câu 31: Cho cá thể có kiểu gen gen với tỉ lệ là: A 50% B 25% AB (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F thu loại kiểu ab C 75% Câu 32: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen D 100% AD xảy hoán vị gen alen D ad d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hoán vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Câu 33: Ở người, gen D qui định tính trạng da bình thường, alen d qui định tính trạng bạch tạng,cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường; gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường,alen m qui định tính trạng mù màu, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y Mẹ bình thường hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường da bạch tạng, trai vừa bạch tạng vừa mù màu Trong trường hợp khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen mẹ, bố A ddXMXm x DdXMY B DdXMXm x DdXMY C DdXMXM x DdXMY D DdXMXm x ddXMY AB AB Câu 34: Ở phép lai ruồi giấm ab XDXd ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiều hình lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Cho biết gen chi phối tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tần số hốn vị gen A 20% B 35% C 40% D 30% Câu 35: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 36: Ở loài sinh vật, cho phép lai : AB X X x Ab X Y Cho biết alen trội trội hoàn ab aB tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị geb alen A B, giứa alen D E với tần số 40% 20% Theo lý thuyết, tổng số cá thể thu được, số cá thể mang tính trạng trội chiếm tỷ lệ: 19 A 39,2% B.30,8% C.37,8% D.26,46% Câu 37: Cho lai hai thứ lúa mì thân cao, hạt màu đỏ đậm với lúa mì thân thấp, hạt màu trắng; thu F1 100% thân cao, hạt màu hồng Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6,25% thân cao, hạt màu đỏ đậm : 25% thân cao, hạt màu đỏ vừa : 31,25% thân cao, hạt màu hồng: 12,5% thân cao, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu hồng : 12,5% thân thấp, hạt màu hồng nhạt : 6,25% thân thấp, hạt màu trắng Theo lí thuyết, nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tính trạng màu sắc di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp (2) Có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hạt đỏ vừa (3) Khi cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình thu : : : (4) Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 : : : : : A B C D Câu 38: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn Theo lí thuyết, tổng số F , số có kiểu gen có nhât alen trội chiếm tỷ lệ; A.27/64 B.63/64 C.48/64 D.57/64 Câu 30: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 40: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết chặt chẽ trình di truyền Cho lai giống cà chua chủng: thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ A cao tròn: thấp bầu dục B cao bầu dục: cao tròn: thấp tròn C cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục D cao tròn: cao bầu dục: thấp tròn: thấp bầu dục 20 ... alen quy định màu hoa đỏ, thi u tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 12: Ở loài sinh... alen quy định màu hoa đỏ, thi u tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 38: Ở loài sinh... alen quy định màu hoa đỏ, thi u tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng DE de DE Câu 36: Ở loài sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay