Cac de luyen thi (4)

7 35 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:09

1) bở đậu Hà Lan A:hoa đỏ ; a:hoa trắng có kiểu giao phối để F1 100% hoa đỏ (khơng có đột biến ) A b.3 C.4 D.5 2)Biết B:thân cao b: thân thấp Khi lai t/c khác kiểu hình ta thu kết nào? A.F1:100% thân thấp -> F2:3 thân cao :1 thân thấp B.F1:100% thân cao -> F2:1 thân cao :1 thân thấp C.F1:100% thân thấp -> F2:1 thân cao :1 thân thấp D.F1:100% thân cao -> F2:3 thân cao :1 thân thấp 3) Biết B:thân cao b: thân thấp cho có kiểu gen Bb lai phân tích thu kết nào? A.100% thân cao B.100% thân thấp C.70% thân cao:30% thân thấp D.50% thân cao :50%thân thấp 4)Cho dòng lúa t/c thân cao,hạt tròn thân thấp,hạt dài lai với F1 cao,dài.Cho F1 tiếp tục tự thụ phấn F2 thu 20000 có 1250 thân thấp ,tròn Nhung thân cao ,hạt dài F2 chiếm tỉ lệ: A 0.375 B.0,0625 C.0,5625 D 0,1875 5)Cho đậu HL hạt vàng ,trơn lai với xanh,trơn đời thu vàng,trơn: xanh ,trơn.thế hệ P có kiểu gen là: A AaBb x Aabb B Aabb x AaBB C AaBB x aaBb D AaBb x AABB 6)Có kết lai sau,cho biết kết tác động cộng gộp? A.130 hạt vàng : 30 hạt trắng B 180 hạt vàng : 140 hạt trắng C.375 hạt vàng : 25 hạt trắng D 81 hạt vàng : 63 hạt trắng 7)Biết gen quyi định tính trạng,các gen PLĐL tổ hợp tự do.Theo lý thuyết phép lai AaBbDd x AaBbdd cho tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng (A-B-D-) A 27/64 B 9/16 C.9/32 D 9/64 8)Có kết lai sau,cho biết kết tác động bổ sung? A.375 hạt vàng : 25 hạt trắng B 130 hạt vàng : 30 hạt trắng C.180 hạt vàng : 140 hạt trắng D 263 hạt vàng : 61 hạt trắng 9)Biết gen qui định tính trạng , gen PLĐL tổ hợp tự do.Theo lý thuyết phép lai AaBbDd x AaBbDD cho đời có : A 18 KG, KH B 27KG , 8KH C 18KG,8KH D.27KG, KH 10)(đề 2010) Giao phấn màu trắng t/c thu F1 gồm 100% đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ đỏ : trắng.Chọn ngẫu nhiên màu đỏ F2 giao phấn với nhau.Cho biết khơng có đột biến tính theo lí thuyết xác suất để xuất màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn F3 là: A.1/16 B.81/256 C.1/81 D.16/81 11)Trong qui luật PLĐL P t/c khác cặp tính trạng tương phản số loại kiểu gen F2 : A.8 B.9 C.27 D.64 12)Hình dạng bí qui định bở cặp gen không alen: kiểu gen D-F- cho dẹt, ddff cho dài ,còn lại cho tròn.Nếu thể DdFf tạp giao cho tỉ lệ kiểu hình đời sau: A.9:3:3:1 B.9:6:1 C.9:7 D.9:3:4 13)Giống lúa thứ có KG aabbdd cho 6g hạt bơng ,giống lúa thứ có KG AABBDD cho 12g hạt bông.Cho hai giống lúa t/c AABBdd x aabbDD F1 Số gam hạt F1 bao nhiêu? A.7g B.8g C.9g D.10g 14)Nếu cặp A,a B,b tương tác theo kiểu tương tác cộng gộp thể AaBb tạp giao dẫn đến phân li kiểu hình : A 15:1 B.9:7 C 9:6:1 D 13:3 15) màu da người alen qui định ,trong kiểu gen có mặt alen trội làm tăng lượng meelanin nên da sẫm hơn.Người có kiểu da trắng có kiểu gen nào? A.AABBCC B.aabbcc C.aaBbCc D.AaBbCc 16) màu da người alen qui định ,trong kiểu gen có mặt alen trội làm tăng lượng meelanin nên da sẫm hơn.Nếu người có kiểu gen AaBbCc kết xác xuất đẻ da trắng bao nhiêu? A.1/16 B.1/64 C.3/256 D.9/128 17)Lai hoa đỏ với hoa trắng loài F1 toàn hoa đỏ.Cho F1 tự thụ phấn F2-> 245 hoa trắng :315 hoa đỏ.Sơ đồ lai mô tả phép lai A.Aabb x aabb -> AaBb ->9:7 B.AABB x aabb -> AaBb -> 9:7 C AA x aa -> Aa -> 3:1 D AABB x aabb -> AaBb -> 13:3 18)Cặp phép lai xem lai thuận nghịch ? A.Aa(bố)xAa(mẹ) AA(bố)x aa(mẹ) B.Aa(bố)x aa(mẹ) aa(bố)x aa(mẹ) C Aa(bố)x aa(mẹ) aa(bố)x Aa(mẹ) D.AA(bố)xAA(mẹ) aa(bố)x aa(mẹ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (4) , Cac de luyen thi (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay