Cac de luyen thi (3)

20 30 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:07

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 001 Câu 1: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36OC; B = 78OC; C = 55OC; D = 83OC; E= 44OC Trình tự xếp loài sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng số nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B D → E → B → C→ A C E → C → B → D → A D A→ B → C → E → D Câu 2: Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hoá, phát biểu sau không đúng? A Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hố B Tiến hố khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền C Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hố D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 3: Ở cà chua alen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu vàng.Tỉ lệ vàng thu cho lai cà chua có kiểu gen Aaaa AAaa là: A 1/4 B 1/8 C 1/12 D 1/36 Câu 4: Trong điều hồ hoạt động Opêron Lac mơi trường có Lactôzơ, phát biểu sau không đúng? A Gen điều hồ tổng hợp prơtêin ức chế B Prơtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hoá tiến hành phiên mã D Quá trình dịch mã thực tổng hợp nên Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ Câu 5: Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrô C thay cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ Câu 6: Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 7: Trong trường hợp đột biến lệch bội NST sau, trường hợp tạo nên thể khảm? A Xảy nguyên phân tế bào sinh dục B Xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng C Xảy giảm phân tế bào sinh dục D Xảy giảm phân tế bào sinh dưỡng Câu 8: Những trường hợp sau đột biến đồng thời thể đột biến? 1: Đột biến gen lặn NST giới tính Y 2: Đột biến gen trội 3: Đột biến dị bội 4: Đột biến gen lặn NST thường 5: Đột biến đa bội 6: Đột biến NST Câu trả lời : A 1,2,3,5 B 2,3,5 C 1,2,3,4,5 D 1,2,3,5,6 Câu 9: Trong trường hợp rối loạn phân bào giảm phân, loại giao tử tạo từ thể mang kiểu gen XAXa A XAXA, XaXa , XA, Xa, O C XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXa, O, XA, XAXA D XAXA , XAXa, XA, Xa, O Câu 10: Tế bào sinh tinh lồi có trao đổi đoạn không tương hỗ nhiễm sắc thể cặp tương đồng kì đầu giảm phân Tế bào giảm phân cho loại giao tử : A giao tử bình thường ,1 giao tử lặp đoạn giao tử đoạn B giao tử bình thường giao tử đoạn C giao tử bình thường giao tử đoạn D giao tử đoạn Câu 11 : Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hố sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định; (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hố; (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể, dù alen có lợi; (4) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể chậm; (5) Không làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể; (6) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể cách nhanh chóng Các thơng tin vai trò chọn lọc tự nhiên là: A (1), (6) B (1), (3) C (1), (4) D (1), (5) Câu 12: Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai phân tích B Lai thuận C Lai nghịch D Cho tự thụ Câu 13: Để alen gen phân li đồng giao tử cần có điều kiện gì? A Bố mẹ phải chủng B Số lượng cá lai phải lớn C Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D Quá trình giảm phân phải xảy bình thường Câu 14: Các gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 Câu 15: Giao phối tự (giao phối ngẫu nhiên) không xem nhân tố tiến hố A khơng làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể B tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá C giúp phát tán đột biến quần thể D làm trung hồ tính có hại đột biến, giúp alen lặn có hại tồn quần thể Câu 16: Cơ thể có kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho: A loại giao tử có tỉ lệ B 32 loại giao tử có tỉ lệ C loại giao tử có tỉ lệ D loại giao tử có tỉ lệ Câu 17: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn nằm NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố mẹ bình thường người đầu họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng muốn sinh thêm người có trai gái không bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết khả để họ thực mong muốn là: A 9/32 B 9/16 C 3/16 D 3/8 Câu 18: Khi lai thứ bí tròn khác có tính di truyền ổn định người ta thu F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ: dẹt : tròn : dài.Kiểu gen hệ P là: A AABB x aabb B AaBb x AaBb C AABB x aaBB D aaBB x AAbb Câu 19: Một lồi thực vật có gen A B kiểu gen cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho màu hoa trắng Lai phân tích cá thể có cặp gen dị hợp kết phân tính F là: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D 100% hoa đỏ Câu 20: Một thể có kiểu gen AaBb DE de giảm phân tạo 16 loại giao tử, loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 5% Biết đột biến, diễn biến q trình sinh nỗn sinh hạt phấn giống nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Nếu cho thể tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen đời là: A 8,1% B 3,25% C 0,065% D 6,5% Câu 21: Bệnh máu khó đơng người gen đột biến lặn NST X Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường.Khả trai họ bệnh này? A 12,5% trai bị bệnh B 25% trai bị bệnh C 50% trai bị bệnh D 100% trai bị bệnh Câu 22: Trường hợp sau thường biến ? A Màu sắc tắc kè hoa thay đổi theo môi trường B Số lượng hồng cầu máu người thay đổi độ cao khác C Hình dạng rau mác thay đổi mơi trường khác D Sâu ăn có màu xanh Câu 23: Ở loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt dẹt, hai cặp gen nằm cặp NST giới tính vùng khơng tương đồng X Khi cho lai hai thể mắt đỏ, tròn đời thu được: 50% mắt đỏ, tròn; 17,5% đực mắt đỏ, dẹt; 17,5% đực mắt trắng, tròn; 7,5% đực mắt đỏ, tròn; 7,5% đực mắt trắng, dẹt Kiểu gen tần số hoán vị gen thể hệ P là: A XBDXbd; 15% B XBdXbD; 15% C XBdXbD; 30% D XBDXbd; 30% Câu 24: Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền bật : A tần số alen biến đổi qua hệ B tần số kiểu gen biến đổi qua hệ C trì đa dạng di truyền quần thể D tần số alen không đổi số kiêủ gen liên tục biến đổi Câu 25: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn Quần thể ban đầu có 16% hạt nhăn hạt xanh chiếm tỷ lệ 9% Giả sử quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt vàng - vỏ trơn chủng quần thể A 15,12% B 76,47% C 23,74% D 17,64% Câu 26: Ở loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn Cho đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với cánh ngắn (P), thu F1 gồm 75% số cánh dài, 25% số cánh ngắn Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Theo lí thuyết, F2 số cánh ngắn chiếm tỉ lệ A 39/64 B 1/4 C 3/8 D 25/64 Câu 27: Một quần thể trồng có thành phần kiểu gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa Biết gen trội tiêu biểu cho tiêu kinh tế mong muốn nên qua chọn lọc người ta đào thải cá thể lăn Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán là: A 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa B 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa C 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa D 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa Câu 28: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% Câu 29: Cho sơ đồ phả hệ sau: C 37,5% D 3,75% Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có kết luận sau: (1) Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Có 18 người sơ đồ phả hệ biết xác kiểu gen (3) Thành viên thứ 17 20 chưa thể xác định xác kiểu gen chưa có đủ thơng tin (4) Có 11 người có kiểu gen đồng hợp tử (5) Cặp vợ chồng hệ III có kiểu gen dị hợp Số kết luận phù hợp với thông tin phả hệ A B C D Câu 30: Cho số bệnh, tật, hội chứng di truyền người: (1) Tật có túm lông vành tai (2) Hội chứng Đao (3) Tật xương chi ngắn (4) Bệnh phêninkêtô niệu (5) Bệnh bạch tạng (6) Hội chứng Tơcnơ (7) Bệnh ung thư máu (8) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (9) Bệnh mù màu Có bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến gen? A B C D Câu 31: Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Loại bỏ bất hoạt gen sẵn hệ gen (5) Nhân vơ tính (6) Cấy truyền phơi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (3), (4), (5) B (2), (4) C (1), (3) D (1), (2), (4) Câu 32:Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống trồng chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 33: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 34: Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: C Nitơnitrat (NO 3 ) A Dạng nitơ tự khí (N2)    B Nitơ nitrat (NO ), nitơ amôn (NH ) D Nitơ amôn (NH ) Câu 35: Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 + C ATP, NADP O2 D ATP, NADPH Câu 36: Kết thúc trình đường phân, từ phân tử glucôzơ, tế bào thu được: A phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH B phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH C phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH D phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH Câu 37: Đặc điểm khơng có thú ăn thịt A Dạ dày đơn C Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá học, hoá học hấp thụ B Ruột ngắn D Manh tràng phát triển Câu 38: Hơ hấp là: A Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường vào để khử chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên B Tập hợp trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên C Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào tích luỹ lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi D Khơng có phương án Câu 39: Hệ tuần hoàn hở gặp động vật nào? A Đa số động vật thân mềm chân khớp B Các loài cá sụn cá xương C Động vật đa bào thể nhỏ dẹp D Động vật đơn bào Câu 40: Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội là: A Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B Cơ quan sinh sản C.Thụ thể quan thụ cảm D Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 002 Câu 1: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc lớn, không điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 2: Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: A Dạng nitơ tự khí (N2) C Nitơnitrat (NO 3 )    B Nitơ nitrat (NO ), nitơ amôn (NH ) D Nitơ amôn (NH ) Câu 3: Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 + C ATP, NADP O2 D ATP, NADPH Câu 4: Kết thúc trình đường phân, từ phân tử glucôzơ, tế bào thu được: A phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH B phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH C phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH D phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH Câu 5: Đặc điểm khơng có thú ăn thịt A Dạ dày đơn C Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá học, hoá học hấp thụ B Ruột ngắn D Manh tràng phát triển Câu 6: Hô hấp là: A Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để khử chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên B Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi C Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào tích luỹ lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi D Khơng có phương án Câu 7: Hệ tuần hoàn hở gặp động vật nào? A Đa số động vật thân mềm chân khớp B Các loài cá sụn cá xương C Động vật đa bào thể nhỏ dẹp D Động vật đơn bào Câu 8: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội là: A Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B Cơ quan sinh sản C.Thụ thể quan thụ cảm D Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… Câu 9: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36OC; B = 78OC; C = 55OC; D = 83OC; E= 44OC Trình tự xếp lồi sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng số nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A A → B → C → E → D B D → E → B → C→ A C E → C → B → D → A D D→ B → C → E → A Câu 10: Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hố, phát biểu sau khơng đúng? A Mọi biến dị quần thể nguyên liệu q trình tiến hố B Tiến hố khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền C Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hố D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 11: Ở cà chua alen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu vàng.Tỉ lệ vàng thu cho lai cà chua có kiểu gen Aaaa Aaaa là: A 1/4 B 1/8 C 1/12 D 1/36 Câu 12: Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trường có Lactơzơ, phát biểu sau khơng đúng? A Gen điều hồ tổng hợp prôtêin ức chế B Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hoá tiến hành phiên mã D Quá trình dịch mã thực tổng hợp nên Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ Câu 13: Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B cặp nuclêôtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ C thay cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrô Câu 14: Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 15: Trong trường hợp đột biến lệch bội NST sau, trường hợp tạo nên thể khảm? A Xảy nguyên phân tế bào sinh dục B Xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng C Xảy giảm phân tế bào sinh dục D Xảy giảm phân tế bào sinh dưỡng Câu 16: Những trường hợp sau đột biến đồng thời thể đột biến? 1: Đột biến gen lặn NST giới tính Y 2: Đột biến gen trội 3: Đột biến dị bội 4: Đột biến gen lặn NST thường 5: Đột biến đa bội 6: Đột biến NST Câu trả lời : A 1,2,3,5 B 2,3,5 C 1,2,3,4,5 D 1,2,3,5,6 Câu 17: Trong trường hợp rối loạn phân bào giảm phân, loại giao tử tạo từ thể mang kiểu gen XAXa A XAXA, XAXa , XA, Xa, O C XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXa, O, XA, XAXA D XAXA , XaXa, XA, Xa, O Câu 18: Tế bào sinh tinh lồi có trao đổi đoạn không tương hỗ nhiễm sắc thể cặp tương đồng kì đầu giảm phân Tế bào giảm phân cho loại giao tử : A giao tử bình thường ,1 giao tử lặp đoạn giao tử đoạn B giao tử bình thường giao tử đoạn C giao tử bình thường giao tử đoạn D giao tử đoạn Câu 19 : Cho thơng tin vai trò nhân tố tiến hoá sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định; (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hố; (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể, dù alen có lợi; (4) Không làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể; (5) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể cách nhanh chóng (6) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể chậm; Các thơng tin vai trò chọn lọc tự nhiên là: A (1), (6) B (1), (3) C (1), (4) D (1), (5) Câu 20: Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền bật : A tần số alen biến đổi qua hệ B tần số kiểu gen ln biến đổi qua hệ C trì đa dạng di truyền quần thể D tần số alen không đổi số kiêủ gen liên tục biến đổi Câu 21: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn Quần thể ban đầu có 16% hạt nhăn hạt xanh chiếm tỷ lệ 9% Giả sử quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt vàng - vỏ trơn chủng quần thể A 15,12% B 76,47% C 23,74% D 17,64% Câu 22: Ở loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn Cho đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với cánh ngắn (P), thu F1 gồm 75% số cánh dài, 25% số cánh ngắn Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Theo lí thuyết, F2 số cánh ngắn chiếm tỉ lệ A 39/64 B 1/4 C 3/8 D 25/64 Câu 23: Một quần thể trồng có thành phần kiểu gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa Biết gen trội tiêu biểu cho tiêu kinh tế mong muốn nên qua chọn lọc người ta đào thải cá thể lăn Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán là: A 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa B 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa C 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa D 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa Câu 24: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Câu 25: Cho số bệnh, tật, hội chứng di truyền người: (1) Tật có túm lơng vành tai (2) Hội chứng Đao (3) Tật xương chi ngắn (4) Bệnh phêninkêtô niệu (5) Bệnh bạch tạng (6) Hội chứng Tơcnơ (7) Bệnh ung thư máu (8) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (9) Bệnh mù màu Có bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến số lượng nhiễm sắc thể? A B C D Câu 26: Cho biện pháp sau: (1) Cấy truyền phôi động vật (2) Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Loại bỏ bất hoạt gen sẵn hệ gen (5) Nhân vơ tính (6) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (3), (4), (5) B (2), (4) D (2), (4), (6) C (1), (3), (5) Câu 27:Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống trồng chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 28: Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai phân tích B Lai thuận C Lai nghịch D Cho tự thụ Câu 29: Để alen gen phân li đồng giao tử cần có điều kiện gì? A Bố mẹ phải chủng B Số lượng cá lai phải lớn C Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D Quá trình giảm phân phải xảy bình thường Câu 30: Các gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccdd tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 Câu 31: Giao phối tự (giao phối ngẫu nhiên) không xem nhân tố tiến hố A khơng làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể B tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá C giúp phát tán đột biến quần thể D làm trung hồ tính có hại đột biến, giúp alen lặn có hại tồn quần thể Câu 32: Cơ thể có kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho: A loại giao tử có tỉ lệ B 32 loại giao tử có tỉ lệ C loại giao tử có tỉ lệ D loại giao tử có tỉ lệ Câu 33: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn nằm NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố mẹ bình thường người đầu họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng muốn sinh thêm người có trai gái khơng bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết khả để họ thực mong muốn là: A 9/32 B 9/16 C 3/16 D 3/8 Câu 34: Khi lai thứ bí tròn khác có tính di truyền ổn định người ta thu F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ: dẹt : tròn : dài.Kiểu gen hệ P là: A AABB x aabb B AaBb x AaBb C AABB x aaBB D aaBB x AAbb Câu 35: Một lồi thực vật có gen A B kiểu gen cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho màu hoa trắng Lai phân tích cá thể có cặp gen dị hợp kết phân tính F là: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D 100% hoa đỏ Câu 36: Một thể có kiểu gen AaBb DE de giảm phân tạo 16 loại giao tử, loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 5% Biết đột biến, diễn biến q trình sinh nỗn sinh hạt phấn giống nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Nếu cho thể tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen đời là: A 8,1% B 3,25% C 0,065% D 6,5% Câu 37: Bệnh máu khó đơng người gen đột biến lặn NST X Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường.Khả trai họ bệnh này? A 12,5% trai bị bệnh B 25% trai bị bệnh C 50% trai bị bệnh D 100% trai bị bệnh Câu 38: Trường hợp sau thường biến ? A Màu sắc tắc kè hoa thay đổi theo môi trường B Số lượng hồng cầu máu người thay đổi độ cao khác C Hình dạng rau mác thay đổi mơi trường khác D Sâu ăn có màu xanh Câu 39: Ở loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hồn tồn so với alen d quy định mắt dẹt, hai cặp gen nằm cặp NST giới tính vùng khơng tương đồng X Khi cho lai hai thể mắt đỏ, tròn đời thu được: 50% mắt đỏ, tròn; 17,5% đực mắt đỏ, dẹt; 17,5% đực mắt trắng, tròn; 7,5% đực mắt đỏ, tròn; 7,5% đực mắt trắng, dẹt Kiểu gen tần số hoán vị gen thể hệ P là: A XBDXbd; 15% B XBdXbD; 15% C XBdXbD; 30% D XBDXbd; 30% Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có kết luận sau: (1) Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Có 18 người sơ đồ phả hệ biết xác kiểu gen (3) Thành viên thứ 17 20 chưa thể xác định xác kiểu gen chưa có đủ thơng tin (4) Có 11 người có kiểu gen đồng hợp tử (5) Cặp vợ chồng hệ III có kiểu gen dị hợp Số kết luận phù hợp với thông tin phả hệ A B C D 10 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 003 Câu 1: Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai phân tích B Lai thuận C Lai nghịch D Cho tự thụ Câu 2: Để alen gen phân li đồng giao tử cần có điều kiện gì? A Bố mẹ phải chủng B Số lượng cá lai phải lớn C Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D Quá trình giảm phân phải xảy bình thường Câu 3: Các gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 Câu 4: Cơ thể có kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho: A loại giao tử có tỉ lệ B 32 loại giao tử có tỉ lệ C loại giao tử có tỉ lệ D loại giao tử có tỉ lệ Câu 5: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn nằm NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố mẹ bình thường người đầu họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng muốn sinh thêm người có trai gái khơng bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết khả để họ thực mong muốn là: A 9/32 B 9/16 C 3/16 D 3/8 Câu 6: Khi lai thứ bí tròn khác có tính di truyền ổn định người ta thu F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ: dẹt : tròn : dài.Kiểu gen hệ P là: A AABB x aabb B AaBb x AaBb C AABB x aaBB D aaBB x AAbb Câu 7: Một loài thực vật có gen A B kiểu gen cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho màu hoa trắng Lai phân tích cá thể có cặp gen dị hợp kết phân tính F là: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D 100% hoa đỏ Câu 8: Một thể có kiểu gen AaBb DE de giảm phân tạo 16 loại giao tử, loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 5% Biết khơng có đột biến, diễn biến q trình sinh nỗn sinh hạt phấn giống nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Nếu cho thể tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen đời là: A 8,1% B 3,25% C 0,065% D 6,5% Câu 9: Bệnh máu khó đông người gen đột biến lặn NST X Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường.Khả trai họ bệnh này? A 12,5% trai bị bệnh B 25% trai bị bệnh C 50% trai bị bệnh D 100% trai bị bệnh Câu 10: Trường hợp sau thường biến ? A Màu sắc tắc kè hoa thay đổi theo môi trường B Số lượng hồng cầu máu người thay đổi độ cao khác C Hình dạng rau mác thay đổi môi trường khác D Sâu ăn có màu xanh Câu 11: Ở loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hồn tồn so với alen d quy định mắt dẹt, hai cặp gen nằm cặp NST giới tính vùng không tương đồng X Khi cho lai hai thể mắt đỏ, tròn 11 đời thu được: 50% mắt đỏ, tròn; 17,5% đực mắt đỏ, dẹt; 17,5% đực mắt trắng, tròn; 7,5% đực mắt đỏ, tròn; 7,5% đực mắt trắng, dẹt Kiểu gen tần số hoán vị gen thể hệ P là: A XBDXbd; 15% B XBdXbD; 15% C XBdXbD; 30% D XBDXbd; 30% Câu 12: Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền bật : A tần số alen biến đổi qua hệ B tần số kiểu gen biến đổi qua hệ C trì đa dạng di truyền quần thể D tần số alen không đổi số kiêủ gen liên tục biến đổi Câu 13: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn Quần thể ban đầu có 16% hạt nhăn hạt xanh chiếm tỷ lệ 9% Giả sử quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt vàng - vỏ trơn chủng quần thể A 15,12% B 76,47% C 23,74% D 17,64% Câu 14: Ở loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn Cho đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với cánh ngắn (P), thu F1 gồm 75% số cánh dài, 25% số cánh ngắn Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Theo lí thuyết, F2 số cánh ngắn chiếm tỉ lệ A 39/64 B 1/4 C 3/8 D 25/64 Câu 15: Một quần thể trồng có thành phần kiểu gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa Biết gen trội tiêu biểu cho tiêu kinh tế mong muốn nên qua chọn lọc người ta đào thải cá thể lăn Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán là: A 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa B 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa C 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa D 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa Câu 16: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Câu 17: Cho sơ đồ phả hệ sau: Bệnh P quy định gen trội (P) nằm nhiễm sắc thể thường, bệnh Q quy định gen lặn (q) nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Biết khơng có đột biến xảy Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng trai mắc hai bệnh P, Q A 6,25% B 3,125% C 12,5% D 25% Câu 18: Cho số bệnh, tật, hội chứng di truyền người: (1) Tật có túm lơng vành tai (2) Hội chứng Đao (4) Bệnh phêninkêtô niệu (5) Bệnh bạch tạng (7) Bệnh ung thư máu (8) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm 12 (3) Tật xương chi ngắn (6) Hội chứng Tơcnơ (9) Bệnh mù màu Có bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến gen? A B C D Câu 19: Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Loại bỏ bất hoạt gen sẵn hệ gen (5) Nhân vơ tính (6) Cấy truyền phơi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (3), (4), (5) B (2), (4) C (1), (3) D (1), (2), (4) Câu 20:Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống trồng chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 21: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 22: Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: A Dạng nitơ tự khí (N2) C Nitơnitrat (NO 3 )    B Nitơ nitrat (NO ), nitơ amôn (NH ) D Nitơ amôn (NH ) Câu 23: Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 + C ATP, NADP O2 D ATP, NADPH Câu 24: Kết thúc trình đường phân, từ phân tử glucôzơ, tế bào thu được: A phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH B phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH C phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH D phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH Câu 25: Tế bào sinh tinh lồi có trao đổi đoạn không tương hỗ nhiễm sắc thể cặp tương đồng kì đầu giảm phân Tế bào giảm phân cho loại giao tử : A giao tử bình thường ,1 giao tử lặp đoạn giao tử đoạn B giao tử bình thường giao tử đoạn C giao tử bình thường giao tử đoạn D giao tử đoạn Câu 26: Đặc điểm khơng có thú ăn thịt A Dạ dày đơn C Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá học, hoá học hấp thụ B Ruột ngắn D Manh tràng phát triển Câu 27: Hô hấp là: A Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để khử chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên 13 B Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để ô xy hoá chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi C Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào tích luỹ lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi D Khơng có phương án Câu 28: Hệ tuần hoàn hở gặp động vật nào? A Đa số động vật thân mềm chân khớp B Các loài cá sụn cá xương C Động vật đa bào thể nhỏ dẹp D Động vật đơn bào Câu 29: Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội là: A Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B Cơ quan sinh sản C.Thụ thể quan thụ cảm D Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… Câu 30: Khi nói nguồn ngun liệu tiến hố, phát biểu sau không đúng? A Mọi biến dị quần thể nguyên liệu trình tiến hố B Tiến hố khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền C Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hố D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 31 : Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hố sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định; (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hố; (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể, dù alen có lợi; (4) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể chậm; (5) Không làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể; (6) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể cách nhanh chóng Các thơng tin vai trò chọn lọc tự nhiên là: A (1), (6) B (1), (3) C (1), (4) D (1), (5) Câu 32: Giao phối tự (giao phối ngẫu nhiên) khơng xem nhân tố tiến hố A không làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể B tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá C giúp phát tán đột biến quần thể D làm trung hồ tính có hại đột biến, giúp alen lặn có hại tồn quần thể Câu 33: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36OC; B = 78OC; C = 55OC; D = 83OC; E= 44OC Trình tự xếp loài sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng số nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B D → E → B → C→ A C E → C → B → D → A D A→ B → C → E → D Câu 34: Ở cà chua alen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu vàng.Tỉ lệ vàng thu cho lai cà chua có kiểu gen Aaaa AAaa là: A 1/4 B 1/8 C 1/12 D 1/36 14 Câu 35: Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trường có Lactơzơ, phát biểu sau khơng đúng? A Gen điều hồ tổng hợp prơtêin ức chế B Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hố tiến hành phiên mã D Q trình dịch mã thực tổng hợp nên Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ Câu 36: Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B cặp nuclêôtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ C thay cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ Câu 37: Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 38: Trong trường hợp đột biến lệch bội NST sau, trường hợp tạo nên thể khảm? A Xảy nguyên phân tế bào sinh dục B Xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng C Xảy giảm phân tế bào sinh dục D Xảy giảm phân tế bào sinh dưỡng Câu 39: Những trường hợp sau đột biến đồng thời thể đột biến? 1: Đột biến gen lặn NST giới tính Y 2: Đột biến gen trội 3: Đột biến dị bội 4: Đột biến gen lặn NST thường 5: Đột biến đa bội 6: Đột biến NST Câu trả lời : A 1,2,3,5 B 2,3,5 C 1,2,3,4,5 D 1,2,3,5,6 Câu 40: Trong trường hợp rối loạn phân bào giảm phân, loại giao tử tạo từ thể mang kiểu gen XAXa A XAXA, XaXa , XA, Xa, O C XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXa, O, XA, XAXA D XAXA , XAXa, XA, Xa, O 15 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mã đề 004 Câu 1: Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền bật : A tần số alen biến đổi qua hệ B tần số kiểu gen biến đổi qua hệ C trì đa dạng di truyền quần thể D tần số alen không đổi số kiêủ gen liên tục biến đổi Câu 2: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn Quần thể ban đầu có 16% hạt nhăn hạt xanh chiếm tỷ lệ 9% Giả sử quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ hạt vàng - vỏ trơn chủng quần thể A 15,12% B 76,47% C 23,74% D 17,64% Câu 3: Ở loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn Cho đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với cánh ngắn (P), thu F1 gồm 75% số cánh dài, 25% số cánh ngắn Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 Theo lí thuyết, F2 số cánh ngắn chiếm tỉ lệ A 39/64 B 1/4 C 3/8 D 25/64 Câu 4: Một quần thể trồng có thành phần kiểu gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa Biết gen trội tiêu biểu cho tiêu kinh tế mong muốn nên qua chọn lọc người ta đào thải cá thể lăn Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán là: A 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa B 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa C 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa D 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa Câu 5: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể A 18,75% B 56,25% C 37,5% D 3,75% Câu Cho sơ đồ phả hệ sau: Bệnh P quy định gen trội (P) nằm nhiễm sắc thể thường, bệnh Q quy định gen lặn (q) nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Biết khơng có đột biến xảy Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng trai mắc hai bệnh P, Q A 6,25% B 3,125% C 12,5% D 25% Câu 7: Cho số bệnh, tật, hội chứng di truyền người: (1) Tật có túm lơng vành tai (2) Hội chứng Đao (4) Bệnh phêninkêtô niệu (5) Bệnh bạch tạng (7) Bệnh ung thư máu (8) Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm 16 (3) Tật xương chi ngắn (6) Hội chứng Tơcnơ (9) Bệnh mù màu Có bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến gen? A B C D Câu 8: Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Loại bỏ bất hoạt gen sẵn hệ gen (5) Nhân vô tính (6) Cấy truyền phơi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (3), (4), (5) B (2), (4) C (1), (3) D (1), (2), (4) Câu 9:Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống trồng chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 10: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 11: Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: A Dạng nitơ tự khí (N2) C Nitơnitrat (NO 3 )    B Nitơ nitrat (NO ), nitơ amôn (NH ) D Nitơ amôn (NH ) Câu 12: Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 + C ATP, NADP O2 D ATP, NADPH Câu 13: Kết thúc trình đường phân, từ phân tử glucôzơ, tế bào thu được: A phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH B phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH C phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH D phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH Câu 14: Đặc điểm khơng có thú ăn thịt A Dạ dày đơn C Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá học, hoá học hấp thụ B Ruột ngắn D Manh tràng phát triển Câu 15: Hô hấp là: A Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để khử chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên B Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên C Tập hợp q trình, thể lấy O từ mơi trường ngồi vào để xy hố chất tế bào tích luỹ lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 bên ngồi D Khơng có phương án 17 Câu 16: Hệ tuần hoàn hở gặp động vật nào? A Đa số động vật thân mềm chân khớp B Các loài cá sụn cá xương C Động vật đa bào thể nhỏ dẹp D Động vật đơn bào Câu 17: Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội là: A Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B Cơ quan sinh sản C.Thụ thể quan thụ cảm D Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… Câu 18: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36OC; B = 78OC; C = 55OC; D = 83OC; E= 44OC Trình tự xếp loài sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng số nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B D → E → B → C→ A C E → C → B → D → A D A→ B → C → E → D Câu 19: Ở cà chua alen A qui định màu đỏ trội hoàn toàn so với a qui định màu vàng.Tỉ lệ vàng thu cho lai cà chua có kiểu gen Aaaa AAaa là: A 1/4 B 1/8 C 1/12 D 1/36 Câu 20: Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trường có Lactơzơ, phát biểu sau khơng đúng? A Gen điều hồ tổng hợp prơtêin ức chế B Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hố tiến hành phiên mã D Q trình dịch mã thực tổng hợp nên Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ Câu 21: Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B cặp nuclêôtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ C thay cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ Câu 22: Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 23: Trong trường hợp đột biến lệch bội NST sau, trường hợp tạo nên thể khảm? A Xảy nguyên phân tế bào sinh dục B Xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng C Xảy giảm phân tế bào sinh dục D Xảy giảm phân tế bào sinh dưỡng Câu 24: Những trường hợp sau đột biến đồng thời thể đột biến? 1: Đột biến gen lặn NST giới tính Y 2: Đột biến gen trội 3: Đột biến lệch bội 4: Đột biến gen lặn NST thường 5: Đột biến đa bội 6: Đột biến NST Câu trả lời : A 1,2,3,5 B 2,3,5 C 1,2,3,4,5 D 1,2,3,5,6 Câu 25: Trong trường hợp rối loạn phân bào giảm phân, loại giao tử tạo từ thể mang kiểu gen XAXa A XAXA, XAXa , XA, Xa, O C XAXa , XaXa, XA, Xa, O B XAXa, O, XA, XAXA D XAXA , XaXa, XA, Xa, O Câu 26: Tế bào sinh tinh lồi có trao đổi đoạn khơng tương hỗ nhiễm sắc thể cặp tương đồng kì đầu giảm phân Tế bào giảm phân cho loại giao tử : A giao tử bình thường ,1 giao tử lặp đoạn giao tử đoạn 18 B giao tử bình thường giao tử đoạn C giao tử bình thường giao tử đoạn D giao tử đoạn Câu 27: Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai phân tích B Lai thuận C Lai nghịch D Cho tự thụ Câu 28: Để alen gen phân li đồng giao tử cần có điều kiện gì? A Bố mẹ phải chủng B Số lượng cá lai phải lớn C Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D Quá trình giảm phân phải xảy bình thường Câu 29: Các gen phân li độc lập, gen qui định tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccdd tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd bao nhiêu? A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 Câu 30: Cơ thể có kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho: A loại giao tử có tỉ lệ B 32 loại giao tử có tỉ lệ C loại giao tử có tỉ lệ D loại giao tử có tỉ lệ Câu 31: Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn nằm NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố mẹ bình thường người đầu họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng muốn sinh thêm người có trai gái khơng bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết khả để họ thực mong muốn là: A 9/32 B 9/16 C 3/16 D 3/8 Câu 32: Khi lai thứ bí tròn khác có tính di truyền ổn định người ta thu F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ: dẹt : tròn : dài.Kiểu gen hệ P là: A AABB x aabb B AaBb x AaBb C AABB x aaBB D aaBB x AAbb Câu 33: Một lồi thực vật có gen A B kiểu gen cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho màu hoa trắng Lai phân tích cá thể có cặp gen dị hợp kết phân tính F là: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D 100% hoa đỏ Câu 34: Một thể có kiểu gen AaBb DE de giảm phân tạo 16 loại giao tử, loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 5% Biết khơng có đột biến, diễn biến q trình sinh nỗn sinh hạt phấn giống nhau, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Nếu cho thể tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen đời là: A 8,1% B 3,25% C 0,065% D 6,5% Câu 35: Bệnh máu khó đơng người gen đột biến lặn NST X Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường.Khả trai họ bệnh này? A 12,5% trai bị bệnh B 25% trai bị bệnh C 50% trai bị bệnh D 100% trai bị bệnh Câu 36: Trường hợp sau thường biến ? A Màu sắc tắc kè hoa thay đổi theo môi trường B Số lượng hồng cầu máu người thay đổi độ cao khác C Hình dạng rau mác thay đổi môi trường khác D Sâu ăn có màu xanh Câu 37: Ở loài thú, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng; alen D quy định mắt tròn trội hồn toàn so với alen d quy định mắt dẹt, hai cặp gen nằm cặp NST giới tính vùng khơng tương đồng X Khi cho lai hai thể mắt đỏ, tròn đời thu được: 50% mắt đỏ, tròn; 17,5% đực mắt đỏ, dẹt; 17,5% đực mắt trắng, tròn; 7,5% 19 đực mắt đỏ, tròn; 7,5% đực mắt trắng, dẹt Kiểu gen tần số hoán vị gen thể hệ P là: A XBDXbd; 15% B XBdXbD; 15% C XBdXbD; 30% D XBDXbd; 30% Câu 38: Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hoá, phát biểu sau không đúng? A Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hố B Tiến hố khơng xảy quần thể khơng có biến dị di truyền C Đột biến gen nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hố D Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư Câu 39 : Cho thơng tin vai trò nhân tố tiến hoá sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định; (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hố; (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể, dù alen có lợi; (4) Không làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể; (5) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể cách nhanh chóng (6) Làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể chậm; Các thơng tin vai trò chọn lọc tự nhiên là: A (1), (6) B (1), (3) C (1), (4) D (1), (5) Câu 40: Giao phối tự (giao phối ngẫu nhiên) không xem nhân tố tiến hố A khơng làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể B tạo biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá C giúp phát tán đột biến quần thể D làm trung hồ tính có hại đột biến, giúp alen lặn có hại tồn quần thể 20 ... dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 33: Con đường thoát nước... dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 28: Sau đưa giả thuyết... dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước A (1)  (2)  (3) B (2)  (3)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (2)  (1) Câu 21: Con đường thoát nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (3) , Cac de luyen thi (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay