Ứng dụng phần mềm GIS và ENVI trong thành lập bản đồ biến động sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh

79 39 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:06

Thị xã Hồng Lĩnh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt trong những năm qua với sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa chung của cả nước, bộ mặt Thành phố thay đổi nhanh chóng theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, tăng diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu là đất sử dụng vào mục đích công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm gần đây, công tác quản lý về đất đai nói riêng và tình hình thực hiện Pháp Luật đất đai trên địa bàn thành phố đã bắt đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan công tác cập nhật biến động đất đai chưa tốt, chưa kịp thời; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chưa đầy đủ, đồng bộ, đa số còn lạc hậu; trình độ, năng lực cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp còn chưa cao, nhất là cán bộ địa chính cơ sở. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vũ trụ thì ảnh viễn thám cũng đã xuất hiện và ngày càng tỏ rõ tính ưu việt trong công tác điều tra, quản lý tài nguyên. Đặc biệt là sự xuất hiện của các tư liệu viễn thám mới như: SPOT, LANDSAT, ASTER… có độ phân giải không gian và phân giải phổ cao. Một số tư liệu viễn thám còn có khả năng chụp lập thể, đặc biệt là có thể cập nhật thông tin nhanh chóng thông qua việc thu nhận và xử lý ảnh vệ tinh ở nhiều thời điểm khác nhau tạo thành ảnh đa thời gian ở dạng số, là sản phẩm dễ dàng sử dụng trong các phần mềm phân tích ảnh hiện đại và có khả năng tích hợp thuận tiện trong hệ thống thông tin địa lý GIS. Đặc biệt việc phóng vệ tinh VINASAT1 đầu tiên vào ngày 1242008, đã mở ra một hướng đi mới trong ứng dụng ảnh viễn thám ở Việt Nam. Phần I Mở Đầu Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quan trọng chiến lược phát triển Quốc gia Một tiêu đánh giá phát triển quốc gia đơi tính theo mức độ biến động trình sử dụng đất quốc gia Với sức ép q trình gia tăng dân số (cả tự nhiên học), kết hợp với sử dụng đất đai thiếu bền vững gây sức ép lớn lên trình sử dụng đất Vì nghiên cứu thay đổi trình sử dụng đất khoa học để đưa sách sử dụng đất đai phù hợp nhằm nâng cao mức sống người dân, đem lại hiệu cao kinh tế - xã hội môi trường Thị xã Hồng Lĩnh trung tâm kinh tế, trị, văn hóa xã hội tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt năm qua với chuyển mạnh mẽ theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa chung nước, mặt Thành phố thay đổi nhanh chóng theo hướng giảm diện tích đất nơng nghiệp, tăng diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu đất sử dụng vào mục đích cơng nghiệp dịch vụ Trong năm gần đây, cơng tác quản lý đất đai nói riêng tình hình thực Pháp Luật đất đai địa bàn thành phố bắt đầu vào nề nếp Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan công tác cập nhật biến động đất đai chưa tốt, chưa kịp thời; sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chưa đầy đủ, đồng bộ, đa số lạc hậu; trình độ, lực cán làm công tác quản lý đất đai cấp chưa cao, cán địa sở Với phát triển mạnh mẽ khoa học vũ trụ ảnh viễn thám xuất ngày tỏ rõ tính ưu việt công tác điều tra, quản lý tài nguyên Đặc biệt xuất tư liệu viễn thám như: SPOT, LANDSAT, ASTER… có độ phân giải không gian phân giải phổ cao Một số tư liệu viễn thám có khả chụp lập thể, đặc biệt cập nhật thơng tin nhanh chóng thơng qua việc thu nhận xử lý ảnh vệ tinh nhiều thời điểm khác tạo thành ảnh đa thời gian dạng số, sản phẩm dễ dàng sử dụng phần mềm phân tích ảnh đại có khả tích hợp thuận tiện hệ thống thơng tin địa lý GIS Đặc biệt việc phóng vệ tinh VINASAT-1 vào ngày 12/4/2008, mở hướng ứng dụng ảnh viễn thám Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng thay đổi trình sử dụng đất với thay đổi khí hậu chất lượng sống, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng ảnh viễn thám công nghệ GIS để thành lập đồ biến động sử dụng đất địa bàn thị xã Hồng Lĩnh- tỉnh Hà Tĩnh” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Mục đích: Xây dựng đồ biến động sử dụng đất Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phương pháp ứng dụng GIS viễn thám - Nhiệm vụ + Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội + Khảo sát trạng sử dụng đất địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh để phục vụ cho giải đoán ảnh vệ tinh +Nghiên cứu khả khai thác sử dụng tư liệu ảnh viễn thám thành lập đồ trạng sử dụng đất + Nghiên cứu quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất phương pháp viễn thám + Thu thập, tổng hợp tư liệu ảnh viễn thám, đồ tài liệu khác Thị xã Hồng Lĩnh + Biết sử dụng phần mềm ENVI ARCGIS để thành lập đồ trạng sử dụng đất Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Giới hạn đề tài Về không gian: Phạm vi mà đề tài thực địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Về thời gian: Các ảnh Landsat lansat độ phân giải 30 m dùng làm liệu giải đoán thu nhận vào ngày 10/06/2003 ngày 15/06/2015 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp viễn thám GIS: phương pháp sử dụng phần mềm phân tích giải đốn ảnh viễn thám ENVI 4.5 phần mềm Arcgis sử dụng để biên tập lưu trữ đồ - Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin: phương pháp vận dụng để phân tích,tổng hợp xử lý tài liệu thu thập để thấy biến động sử dụng loại đất địa bàn thị xã Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học Đề tài nghiên cứu cho thấy đa dạng việc kết hợp Viễn thám hệ thống thông tin địa lý để nghiên thành lập đồ trạng sử dụng đất đồ chuyên đề khác Ý nghĩa thực tiễn + Đề tài tiến hành thành lập đồhiện trạng sử dụng đất, tư liệu hữu ích phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch đất + Giúp nhà quản lý dễ dàng kiểm soát, đề biện pháp sửu dụng đất hợp lý, tránh lãng phí tài ngun, giúp bảo vệ mơi trường phát triển triển bền vững + Việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất đồ biến động sử dụng đất giúp cho quy hoạch sử dụng đất dễ dàng, đạt hiệu cao Cấu trúc đề tài gồm có chương sau: CHƯƠNG 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG 3: Thành lập đồ biến động sử dụng đất Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phương pháp viễn thám PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bản đồ biến động sử dụng đất 1.1.1 Những vấn đề chung đồ biến động sử dụng đất Biến động biến đổi, thay đổi, thay trạng thái trạng thái khác liên tục vật tượng tồn môi trường tự nhiên môi trường xã hội Phát biến động trình nhận dạng biến đổi, khác biệt trạng thái vật, tượng cách quan sát chúng thời điểm khác Để nghiên cứu biến động sử dụng đất người ta sử dụng nhiều phương pháp từ nhiều nguồn tài liệu khác như: số liệu thống kê hàng năm, số liệu kiêm kê từ điều tra Các phương pháp có độ xác khơng cao, tốn nhiều thời gian kinh phí, đồng thời chúng khơng thể thay đổi sử dụng đất từ loại đất sang loại đất khác vị trí khơng gian thay đổi Thành lập đồ biến động sử dụng đất từ tư liệu viễn thám đa thời gian khắc phục nhược điểm Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội sâu sắc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế, xã hội, mức sống người thấp, cơng chủ yếu đất tập trung vào sản xuất vật chất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Khi xã hội phát triển mức độ cao hơn, công đất bước mở rộng, sử dụng đất phức tạp Đất đai không cung cấp cho người tư liệu vật chất để sinh tồn phát triển mà cung cấp điều kiện cần thiết để hưởng thụ đáp ứng nhu cầu cho sống nhân loại Kinh tế xã hội phát triển mạnh, với bùng nổ dân số làm cho mối quan hệ người đất đai ngày trở nên căng thẳng Vấn đề tổ chức sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở nên quan trọng, xúc mang tính toàn cầu Để quản lý sử dụng đất cấp xã sử dụng đồ tỷ lệ lớn chi tiết 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 Đối với cấp huyện sử dụng đồ tỷ lệ lớn trung bình 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 Với vùng lớn sử dụng đồ tỷ lệ trung bình tỷ lệ nhỏ Bản đồ biến động sử dụng đất yếu tố nội dung bẩn đồ chuyên đề như: đồ địa hình, địa vật, giao thơng, thủy văn… phải thể biến động sử dụng đất theo thời gian Các thơng tin tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất kết hợp với thơng tin có liên quan yếu tố quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý đất đai để đảm bảo sử dụng đất bền vững, hiệu quả, thân thiện môi trường quan trọng đảm bảo an ninh lương thực Các số liệu điều tra tình hình biến động sử dụng đất phân tích thống kê tổng hợp dạng bảng biểu chưa phân tích hay trình bày số liệu dạng khơng gian địa lý làm chúng dễ tiếp cận nhà nghiên cứu nhà hoạch định sách Tiềm hệ thống thơng tin địa lý đại việc phân tích liệu không gian để thành lập đồ chưa ứng dụng rộng rãi Việc thể biến động số liệu theo không gian địa lý làm tăng giá trị số liệu lên nhiều đặc biệt nước ta, nước có lãnh thổ trải dài 3000km, hai vùng đồng châu thổ rộng lớn tương phản với vùng miền núi bao la Sự đa dạng đặc điểm kinh tế xã hội việc sử dụng đất đánh giá rõ dạng đồ Ưu điểm đồ biến động sử dụng đất thể rõ biến động theo không gian theo thời gian Diện tích biến động thể rõ ràng đồ, đồng thời cho biết có biến động hay không biến động, hay biến động từ loại đất sang loại đất Nó kết hợp với nhiều nguồn liệu tham chiếu khác để phục vụ có hiệu cho nhiều mục đích khác quản lý tài ngun, mơi trường, thống kê, kiểm kê đất đai Về bản, đồ biến động sử dụng đất thành lập sở hai đồ trạng sử dụng đất hai thời điểm nghiên cứu độ xác đồ phụ thuộc vào độ xác đồ trạng sử dụng đất hai thời điểm nghiên cứu 1.1.2 Các phương pháp thành lập đồ biến động sử dụng đất biến động lớp phủ bề mặt Tiền đề để sử dụng liệu viễn thám nghiên cứu biến động thay đổi lớp phủ bề mặt đất phải đưa đến thay đổi giá trị xạ thay đổi xạ thay đổi lớp phủ phải lớn so với thay đổi xạ gây yếu tố khác Những yếu tố khác bao gồm khác biệt điều kiện khí quyển, khác biệt góc chiếu tia mặt trời, khác biệt độ ẩm đất Ảnh hưởng yếu tố giảm phần cách chọn liệu thích hợp Việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu biến động quan trọng Trước tiên, phải xác định phương pháp phân loại ảnh sử dụng Sau cần xác định rõ u cầu nghiên cứu có cần biết xác thơng tin nguồn gốc biến động hay không Từ có lựa chọn phương pháp thích hợp Tuy nhiên tất nghiên cứu cho thấy rằng, kết biến động phải thể đồ biến động bảng tổng hợp Các phương pháp nghiên cứu biến động khác cho đồ biến động khác Có nhiều phương pháp nghiên cứu biến động thường sử dụng Dưới số phương pháp sử dụng rộng rãi để nghiên cứu biến động thành lập đồ biến động a Thành lập đồ biến động phương pháp so sánh sau phân loại Bản chất phương pháp từ kết phân loại ảnh hai thời điểm khác ta thành lập đồ trạng sử dụng đất hai thời điểm Sau chồng ghép hai đồ trạng để xây dựng đồ biến động Các đồ trạng thực dạng đồ raster Quy trình thành lập đồ biến động sử dụng đất theo phương pháp tóm tắt hình 1.1 Bản đồ Ảnh Phân loại trạng Bản đồ biến động Bản đồ Ảnh Phân loại trạng Hình 1.1 Ảnh lập đồ biến động phương pháp so sánh sau phân loại Phương pháp so sánh sau phân loại sử dụng rộng rãi nhất, đơn giản, dễ hiểu dễ thực Sau ảnh vệ tinh nắn chỉnh hình học tiến hành phân loại độc lập để tạo thành hai đồ Hai đồ so sánh cách so sánh pixel tạo thành ma trận biến động Theo J Jensen [13] ưu điểm phương pháp cho biết thay đổi từ loại đất sang loại đất sử dụng đồ trạng sử dụng đất thành lập trước Nhược điểm phương pháp phải phân loại độc lập ảnh viễn thám nên độ xác phụ thuộc vào độ xác phép phân loại thường độ xác khơng cao sai sót q trình phân loại ảnh giữ nguyên đồ biến động b Thành lập đồ biến động phương pháp phân loại trực tiếp ảnh đa thời gian Phương pháp thực chất chồng xếp hai ảnh với để tạo thành ảnh biến động Sau dựa vào ảnh biến động ta tiến hành phân loại thành lập đồ (hình 1.2) Kênh Kênh Ảnh thời điểm Kênh Kênh Ảnh thời điểm Kênh Kênh Ảnh biến động Phân loại Bản đồ biến động Hình 1.2 Thành lập đồ biến động phương pháp phân loại trực tiếp ảnh đa thời gian Ưu điểm phương pháp phải phân loại lần Nhưng nhược điểm lớn phức tạp lấy mẫu phải lấy tất mẫu biến động không biến động Hơn nữa, ảnh hưởng thay đổi theo thời gian (các mùa năm) ảnh hưởng khí ảnh thời điểm khác không dễ loại trừ, ảnh hưởng đến độ xác phương pháp Thêm vào đồ biến động sử dụng đất thành lập theo phương pháp cho ta biết chỗ biến động chỗ không biến động không cho biết biến động theo xu hướng c Thành lập đồ biến động phương pháp phân tích véctơ thay đổi phổ Khi khu vực nghiên cứu có biến động xảy thể khác biệt phổ hai thời điểm trước sau biến động Giả sử xác định giá trị phổ hai kênh x y hai thời điểm trước sau biến động biểu đồ hình 1.3 Kênh y  Kênh x Hình 1.3 Véc tơ thay đổi phổ Điểm biểu thị giá trị phổ thời điểm trước xảy biến động, điểm biểu thị giá trị phổ thời điểm sau xảy biến động Khi véc tơ 12 véc tơ thay đổi phổ, biểu thị giá trị (khoảng cách từ đến 2) hướng thay đổi (góc  ) Giá trị véc tơ thay đổi phổ tính tồn cảnh theo cơng thức :  BV CMpixel = k 1  n i , j ,k (1)  BV i , j ,k (2) Trong đó: CMpixel giá trị véc tơ thay đổi phổ, BVi,j,k(1), BVi,j,k(2) giá trị phổ pixel ij, kênh k ảnh trước sau xảy biến động Việc phân tích véc tơ thay đổi ghi lại thành hai tệp liệu: tệp chứa mã khu vực, tệp chứa độ lớn véc tơ thay đổi phổ Thông tin thay đổi tạo từ hai tệp liệu thể màu sắc pixel tương ứng với mã quy định Trên ảnh đa phổ thay đổi kết hợp hướng giá trị véc tơ thay đổi phổ Sự thay đổi có xảy hay khơng định véc tơ thay đổi phổ có vượt khỏi ngưỡng quy định hay không Giá trị ngưỡng xác định từ kết thực nghiệm dựa vào mẫu biến động không biến động Trên hình 1.4 thể thuật tốn phân tích thay đổi phổ Kênh y Kênh y Không thay đổi thay đổinhỏ Thời điểm2 Thời điểm1 Ngưỡng Kênh y Thay đổi Thay đổi Thời điểm2 Thời điểm1 Kênh x Thời điểm1 Kênh x b a Thời điểm2 Kênh x c Hình 1.4 Thuật tốn phân tích thay đổi phổ Trường hợp a, không xảy biến động biến động nhỏ véc tơ thay đổi phổ khơng vượt khỏi giá trị ngưỡng, trường hợp b, c có xảy biến động hướng véc tơ thay đổi phổ thể tính chất biến động trường hợp b khác trường hợp c, ví dụ trường hợp b xảy biến thực vật, trường hợp c khác biệt giai đoạn tăng trưởng trồng Sau lớp thông tin thể thay đổi hay không thay đổi đặt lên ảnh để thành lập đồ biến động Phương pháp phân tích véc tơ thay đổi phổ ứng dụng hiệu nghiên cứu biến động rừng biến động hệ sinh thái rừng ngập mặn Nhưng nhược điểm phương pháp khó xác định ngưỡng biến động d Thành lập đồ biến động phương pháp sử dụng mạng nhị phân Đây phương pháp xác định biến động hiệu [10] Đầu tiên tiến hành lựa chọn để phân tích ảnh thứ thời điểm n Ảnh thứ sớm ảnh thứ (n-1) muộn (n+1) Các ảnh nắn chỉnh hệ tọa độ Tiến hành phân loại ảnh thứ theo phương pháp phân loại thơng 10 Kết tính tốn xuất hình hộp thoại ROI Separability Report Bảng đánh giá độ xác mẫu Quan sát giá trị hộp thoại ta thấy mẫu phân loại so sánh với mẫu lại Cặp giá trị thể khác biệt, đặt dấu ngoặc đơn sau mẫu Với ý nghĩa sau: - Nếu cặp giá trị nằm khoảng 1.9 đến 2.0 chứng tỏ mẫu chọn có khác biệt tốt - Nếu cặp giá trị nằm khoảng từ 1.0 đến 1.9 nên chọn lại mẫu có khác biệt tốt - Nếu có giá trị nhỏ ta nên gộp hai mẫu lại với để tránh tượng phân loại nhầm lẫn Sau chọn xong hết tất vùng mẫu hộp thoại ROI Tool vào File/Save ROIs để lưu kết chọn mẫu vừa tiến hành 3.2.1.5 Tiến hành phân loại Để tiến hành phân loại với mẫu chọn ta làm sau: Từ cơng cụ ENVI chọn Classification\Supervised\Maximum Likelihood Phân loại theo hàm xác suất cực đại - Maximum Likelihood: Phương pháp cho band phổ có phân bố chuẩn pixel 65 phân loại vào lớp mà có xác suất cao Việc tính tốn khơng dựa vào giá trị khoảng cách mà dựa vào xu biến thiên độ xám lớp Đây phương pháp phân loại xác lại nhiều thời gian tính tốn phụ thuộc vào phân bố chuẩn liệu Chính phương pháp đề tài lựa chọn sử dụng Sau ta lựa chọn phương pháp này, hình xuất hộp thoại Classification Input File cho phép ta chọn ảnh cần phân loại Tiếp xuất hộp thoại tương ứng với phương pháp phân loại Maximum Likelihood Ta sử dụng tham số mặc định chương trình thay đổi cần, chọn đường dẫn lưu kết quả, chọn lớp đưa vào phân loại chọn tất lớp nhấn vào Select All Items, nhấn OK để tiến hành phân loại Sau kết thúc kết phân loại có hộp thoại Available Bands List Cuối load lớp lên cửa sổ để xem kết sau phân loại xong Hiển thị kết phân loại 3.2.4 Kỹ thuật hậu phân loại Các kết sau phân loại cần phải xem xét, đánh giá độ xác khái qt hóa lớp thơng tin, tính tốn số thống kê, áp dụng phân tích theo đa số theo thiểu số cho ảnh phân loại, nhóm lớp, chồng 66 lớp phân loại lên ảnh, tính tốn cho ảnh vùng đệm, tính toán cho ảnh phân đoạn, tạo layer dạng vector cho lớp phân loại Phần mềm ENVI hỗ trợ cho người sử dụng số công cụ để thực u cầu nhóm cơng cụ Post Classification 3.2.4.1 Thay đổi màu lớp Để đổi màu lớp phân loại ENVI phù hợp với sở thích u cầu ta làm sau: Từ menu cửa sổ Image ảnh phân loại chọn Tools\Color Mapping\Class Color Mapping hộp thoại Class Color Mapping xuất hộp thoại #2 Class Color Mapping Hộp thoại biên tập màu cho lớp Để thay đổi màu hệ thống cho tất lớp chọn danh sách trải xuống RGB, HLS, HSV Để sửa đổi màu lớp, chọn tên lớp danh sách Selected Classes thực cách sau: - Chọn nút Color để chọn màu từ menu danh sách 67 - Nhập giá trị cho ô Red, Green, Blue ấn Enter - Dịch chuyển trượt điều chỉnh màu - Muốn đổi tên lớp chọn ta thực Class Name - Để chuyển lại màu tên chúng giá trị ban đầu ta chọn Options/Reset Color Mapping Chọn File\Save Changes để lưu màu vừa thay đổi 3.2.4.2 Kiểm tra sai số ma trận Chức lập sai số ENVI cho phép so sánh ảnh phân loại với kết thực địa vùng mẫu với mục đích đánh giá độ xác kết phân loại Để thực chức này, từ cửa sổ Menu phần mềm ENVI, ta vào Classification\Post Classification\Confusion Matrix\Using Ground Truth Image Hộp thoại Classification Input File xuất , chọn ảnh phân loại cần đánh giá độ xác sau bấm OK Xuất hộp thoại Ground Truth Input File, chọn ảnh phân loại thị xã Hồng Lĩnh, bấm OK Khi hộp thoại Match Classes Parameters xuất hiện\OK Hộp thoại Confusion Matrix Parameters bấm OK,xuất hộp thoại Class Confusion Matrix hiển thị kết so sánh dạng ma trận Kết kiểm tra ma trận sai số 68 3.2.4.3 Lọc nhiễu kết phân loại Sử dụng phương pháp để gộp pixel lẻ tẻ phân loại lẫn lớp Để thực chức menu ENVI ta vào Classification\Post Classification\ Majority/Minority Analysis hộp thoại Classification Input File xuất chọn ảnh phân loại bấm OK Khi hộp thoại Majority/Minority Parameters xuất chọn chọn tất lớp ta phân tích , sau bấm vào choose để chọn đường dẫn lưu ảnh lọc nhiễu đặt tên “ANHLOCNHIEUHONGLINH” Hộp thoại chọn lớp phương pháp phân tích Sau bấm OK ta kết ảnh lọc nhiễu sau: Kết ảnh phân loại lọc nhiễu 2003 69 Tương tự ta có ảnh lọc nhiễu 2013: 3.2.4.4 Chuyển kết phân loại sang dạng vector Sau hoàn thành bước phân loại ảnh, ta phải chuyển file kết sang định dạng vector để dễ dàng trao đổi, xử lý thông tin biên tập đồ phần mềm khác nhau, để chuyển sang dạng vector menu ENVI chọn Classification\Post Classification\ Classification to Vector Khi xuất hộp thoại Raster to vector Input Band, chọn file “anh loc nhieu” bấm OK để chuyển sang vector Hộp thoại chuyển Raster sang Vector 70 Tiếp xuất hộp thoại Raster to Vector Parameters cho phép chọn lớp cần chuyển sang dạng vector, chọn đường dẫn lưu kết quả, đặt tên nhấn OK để thực Kết việc chuyển sang file evf: Các lớp chuyển qua dạng vector (2003 2013) Sau chuyển định dạng file vector việc cuối ta cần chuyển file dạng shapefile để biên tập thành đồ phần mềm Mapinfo, Microstation, Arcview, ArcGis… Để chuyển sang shapefile từ cửa sổ hiển thị file vector chọn File/Export Active Layer to Shapefile … 71 Hộp thoại Ouput EVF Layer to Shapefile xuất hiện, bấm vào choose để chọn đường dẫn thư mục lưu file liệu vector đặt tên file “trieu son.shp”,cuối bấm OK Kết chuyển sang dạng Shapefile (shp) 2003 2013 3.3 Kết nghiên cứu 3.3.1: Thành Lập đồ biến động sử dụng đất Thị Xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2003-2013 Bước 1: Khởi động arcgis - Trên cơng cụ arcgis ấn vào dấu + /add file trạng sử dụng đất có shp 72 - Ấn vào bồ trạng giai đoạn 2003/chuột phải chọn open Attribute_table để mở bảng thuộc tính Bước 2: gộp lớp - Chèn thêm cột goplop2003 : chuột phải chọn add field/xhht add fiels name gõ goplop2003, type chọn Text -Trong bảng thuộc tính chọn options vào select by Attribute xhht ô Method chọn class name chọn get unique values để xuất thuộc tính/apply 73 - Ấn vào cột goplop2003 chuột phải chọn Field Calculator /XHHT - Làm tương tự quy định Dat thi=1 - Tiếp tục thêm cột gop _MSDD với trường text , cỡ 10 - bảng thuộc tính chọn options vào select by Attribute xhht 74 - ấn vào cột Gop_MDSD chuột phải chọn field calculator /xhht Gộp đất hoa màu với đất rừng thành đất sản xuất, gộp nước, đất trống thành đất khác - Tương tự bước găn hết cho tất lớp đât làm cho đồ năm xong gắn mã Bước 3:Chồng xếp đồ trạng thời kỳ - Analysis Tools/ Overlay/ Intersect/ HTTXH… 75 Sau chồng xong ta có kết - Chèn thêm trường Ma_ bảng thuộc tính đồ biến động….chon optionts/Addfeld/ gõ tên vào / chon kieu Float/ chọn độ dài trường 76 - Tính mã chuyển đổi chon chuột phải vào trừng Ma_chuyendoi/ Fiele calculater kết chọn theo hình dười - Tạo thêm trường DT_c.doi….bấm chuột phải vào trừơng DT_c.doi/ calculatorgeometri 77 Bước 4: Chuyển dự liệu sang Excell để thống kê biến động lập ma trận biến động (Chọn menu Tools/ Extensions kích hoạt Data Interoperabiliti/) chọn Data Interoperabiliti tool/ Quick Export/ liễu đầu XLS Dat Dat san Tổng khac xuat Dat thi 11157300 1756800 4467600 17381700 Dat khac 4950000 3341700 1710900 10002600 Dat san xuat 4574700 1316700 25869600 31761000 Tổng 20682000 6415200 32048100 59145300 3.3.2: Bản đồ trạng sử dụng đất Thị Xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2003 2013 Dat thi 78 Ta có sản phẩm đồ biến động sử dụng đất Thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2003 – 2013: 79 ... thám, đồ tài liệu khác Thị xã Hồng Lĩnh + Biết sử dụng phần mềm ENVI ARCGIS để thành lập đồ trạng sử dụng đất Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Giới... điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh CHƯƠNG 3: Thành lập đồ biến động sử dụng đất Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phương pháp viễn thám PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1:... khác cho đồ biến động khác Có nhiều phương pháp nghiên cứu biến động thường sử dụng Dưới số phương pháp sử dụng rộng rãi để nghiên cứu biến động thành lập đồ biến động a Thành lập đồ biến động phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm GIS và ENVI trong thành lập bản đồ biến động sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh, Ứng dụng phần mềm GIS và ENVI trong thành lập bản đồ biến động sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay