Cac de luyen thi (2)

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:05

TRƯỜNG THCS VÀ THPT CÔ TÔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Họ tên học sinh: MÔN SINH HỌC 12 …………………………………… Thời gian làm bài: 50 phút LỚP: ……… - NĂM HỌC: 2016-2017 (Không kể thời gian phát đề) SỐ BÁO DANH MÃ ĐỀ CHỮ KÝ GIÁM THỊ CHỮ KÝ GIÁM THỊ 381 Câu1: Sinh vật sau sinh vật sản xuất ? (A) Cỏ (B) Thực vật (C) Nấm hoại sinh (D) Tảo Câu2: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm tăng chiều dài nhiễm sắc thể? (A) Lặp đoạn (B) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể (C) Mất đoạn (D) Đảo đoạn Câu3: Hệ sinh thái sau nằm vùng nhiệt đới? (A) Thảo nguyên (B) Rừng kim phương Bắc (C) Đồng rêu hàn đới (D) Rừng mưa nhiệt đới Câu4: Ví dụ sau khơng minh họa cho mối hệ hỗ trợ cá thể quần thể sinh vật? (A) Bồ nông kiếm ăn theo đàn bắt nhiều cá bồ nông kiếm ăn riêng rẽ (B) Chó rừng kiếm ăn theo đàn, nhờ bắt trâu rừng có kích thước lớn (C) Các thơng nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh sống riêng rẽ (D) Cá mập nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn Câu5: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh Một người phụ nữ bị mù màu lấy chồng bị mù màu đỏ - xanh lục, họ sinh trai bị mù màu đỏ - xanh lục Biết không xảy đột biến Người trai nhận alen gây bệnh từ (A) bố (B) mẹ (C) ông nội (D) bà nội Câu6: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau có vai trò cung cấp nguồn ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa? (A) Giao phối ngẫu nhiên (B) Đột biến (C) Giao phối không ngẫu nhiên (D) Chọn lọc tự nhiên Câu7: Ở sinh vật nhân thực, trình sau không xảy nhân tế bào? (A) Dịch mã (B) Nhân đôi nhiễm sắc thể (C) Phiên mã (D) Nhân đơi ADN Câu8: Theo thuyết tiến hóa đại, giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng (A) giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử (B) tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử (C) tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn (D) giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử Câu9: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? (A) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với quần thể sinh vật lưỡng bội (B) Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chống lại alen trội (C) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số alen (D) Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể quần thể Câu10: Alen B sinh vật nhân thực có 300 nuclêơtit loại ađênin có tỉ lệ A/G=3/2 Alen B bị đột biến thay cặp G - X cặp A - T trở thành alen b Tổng số liên kết hiđrô alen b (A) 3599 (B) 3899 (C) 1199 (D) 3601 Câu11: Khi nói ARN, phát biểu sau sai ? (A) Ở tế bào nhân thực, ARN tồn nhân tế bào chất tế bào (B) ARN tổng hợp dựa mạch mạch gốc mạch bổ sung gen Trang (C) ARN tham gia vào trình dịch mã (D) ARN cấu tạo loại nuclêơtit A, U, G, X Câu12: Khi nói nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? (A) Cạnh tranh cá thể động vật đàn không ảnh hưởng đến biến động số lượng cá thể quần thể (B) Sống điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sản cá thể giảm, sức sống non thấp (C) Ở chim, cạnh tranh nơi làm tổ không ảnh hưởng tới khả sinh sản cá thể quần thể (D) Trong nhân tố sinh thái vơ sinh, nhân tố khí hậu ảnh hưởng thường xuyên đến biến động số lượng cá thể quần thể Câu13: Có hoạt động sau nhằm bảo vệ môi trường sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1)Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất (2)Bảo vệ lồi sinh vật có nguy tuyệt chủng (3)Sử dụng tiết kiệm nguồn nước (4)Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết tồn dân mơi trường (5)Khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên (6)Vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống di canh, di cư (A) (B) (C) (D) Câu14: Khi nói hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? (A) Trao đổi vật chất hệ sinh thái thực phạm vi quần xã sinh vật (B) Hệ sinh thái bao gồm chuỗi lưới thức ăn (môi trường vô sinh quần xã) (C) Các hệ sinh thái nhân tạo người tạo phục vụ cho mục đích người (D) Hệ sinh thái hệ thống sinh học khép kín Câu15: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số cá thể mang kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm 6,25%? (A) Aabb x aaBb (B) AaBb x Aabb (C) AaBb x aaBB (D) AaBb x AaBb Ab Câu16: Quá trình giảm phân thể có kiểu gen Dd khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen aB với tần số 20% Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo ra, loại giao tử Ab D chiếm tỉ lệ (A) 20% (B) 10% (C) 5% (D) 20% Câu17: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? (A) Đột biến gen xảy trình nguyên phân giảm phân (B) Tác nhân 5BU gây đột biến dạng thay A-T thành G-X (C) Đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen gọi đột biến điểm (D) Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống tiến hóa Câu18: Một gen sinh vật nhân sơ, biết Nu loại G chiếm 20% số Nu hai mạch, mạch thứ có số nuclêôtit loại T X 100 400 nuclêơtit ; mạch thứ hai có số nuclêơtit loại X =300 Số nuclêôtit loại T mạch thứ hai là: (A) 950 (B) 1000 (C) 1200 (D) 1050 Câu19: Theo lí thuyết, có phương pháp sau áp dụng để tạo dòng chủng? (1)Cấy truyền phôi (2)Gây đột biến (3)Lai hai cá thể có kiểu gen dị hợp tử (4)Nhân vơ tính (5)Ni cấy hạt phấn (6)Ni cấy mơ, tế bào thực vật (A) (B) (C) (D) Câu20: Giả sử lưới thức ăn quần xã sinh vật mô tả sau: cỏ thức ăn thỏ, dê, gà sâu; gà ăn sâu; cáo ăn thỏ gà; hổ sử dụng cáo, dê, thỏ làm thức ăn Có phát biểu sau lưới thức ăn này? (1)Gà thuộc bậc dinh dưỡng cấp (2)Hổ tham gia vào chuỗi thức ăn (3)Thỏ, dê, cáo thuộc bậc dinh dưỡng cấp (4)Cáo thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Trang (A) (B) (C) (D) Câu21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? (A) Aabb x AaBb AaBb x AaBb (B) Aabb x aaBb AaBb x aabb (C) Aabb x aaBb Aa x aa (D) Aabb x aabb Aa x aa Câu22: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau sai ? (1)Ổ sinh thái lồi "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển (2)Do nhu cầu ánh sáng loài khác dẫn đến hình thành các ổ sinh thái ánh sáng khác (3)Các quần thể động vật khác loài sinh sống sinh cảnh chắn có ổ sinh thái nhiệt độ trùng hoàn toàn (4)Các loài chim sinh sống lồi chắn có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn (5) Mật độ quần thể số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích (A) (B) (C) (D) Câu23: Một lồi trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so Ab D aB D d với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: P : ♂ X Y x ♀ X X , tạo F1 Biết không xảy aB ab đột biến hốn vị gen Theo lí thuyết, số cá thể thân đen, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm tỉ lệ (A) 45% (B) 25% (C) 20% (D) 2,5% Câu24: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm nhiễm sắc thể thường Giao phấn thân cao với thân cao, thu F1 gồm 75% thân cao; 25% thân thấp Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, thân cao F2, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ (A) 1/16 (B) 3/8 (C) 1/7 (D) 1/3 Câu25: Cho biết trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời có loại kiểu gen? (A) (B) (C) (D) Câu26: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau sai ? (1)Các chế cách li có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi (2)Tiến hóa khơng xảy quần thể khơng có tác động nhân tố tiến hóa (3)Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể điều kiện sống quần thể thay đổi (4)Lồi khơng thể hình thành khơng có cách li địa lí (A) (B) (C) (D) Câu27: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? (A) Diễn sinh thái xảy hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo (B) Diễn thứ sinh dẫn đến hình thành quần xã ổn định suy thoái (C) Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (D) Diễn sinh thái luôn không xảy cạnh tranh gay gắt loài quần xã sinh vật Câu28: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại phồn thịnh thực vật hạt kín, sâu bọ, chim thú xuất kỉ sau đây? (A) Kỉ Cambri (B) Kỉ thứ tư (C) Kỉ Cacbon (D) Kỉ Đêvơn Câu29: Khi nói quan hệ hỗ trợ loài, phát biểu sau ? (A) Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể đảm bảo cho quần thể tồn cách ổn định khai thác tối ưu nguồn sống môi trường (B) Ở nhiều quần thể thực vật, sống theo nhóm chịu đựng gió bão lồi sống riêng rẽ (C) Hỗ trợ loài xuất mật độ cá thể quần thể tăng lên cao (D) Quan hệ hỗ trợ loài khơng thể qua hiệu nhóm Câu30: Khi nói công nghệ gen, cho số thông tin sau: Trang (1)Công nghệ gen áp dụng vi sinh vật thực vật mà không áp dụng động vật (2)Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen (3)Thể truyền thường sử dụng công nghệ gen plasmit, virut nhiễm sắc thể nhân tạo (4)Để dễ dàng phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, người ta thường chọn thể truyền có gen đánh dấu Số phát biểu sai? (A) (B) (C) (D) Câu31: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,2 AA : 0,4 Aa : 0,4 aa Tần số alen A alen a quần thể (A) 0,6 0,4 (B) 0,3 0,7 (C) 0,5 0,5 (D) 0,4 0,6 Câu32: Một quần thể ngẫu phối, alen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với alen a quy định lông ngắn; Alen B quy định lông đen trội khơng hồn tồn so với alen b quy định lơng vàng, kiểu gen Bb cho kiểu hình lơng nâu Hai cặp gen nằm cặp NST thường Thế hệ xuất phát quần thể có tần số alen A 0,2 tần số alen B 0,6 Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, cho phát biểu sau (1)Tần số kiểu hình lơng dài, màu đen quần thể 0,3024 (2)Tần số kiểu gen AaBb 0,1536 (3)Quần thể có loại kiểu gen loại kiểu hình (4)Số cá thể lông ngắn, màu nâu chiếm tỉ lệ lớn quần thể Số phát biểu sai ? (A) (B) (C) (D) Câu33: Khi nói vai trò nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện, phát biểu sai? (A) Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (B) Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen (C) Đột biến cung cấp ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa (D) Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa Câu34: Từ phân tử ADN ban đầu đánh dấu 15N hai mạch đơn, qua số lần nhân đôi môi trường chứa 14N tạo nên tổng số 32 phân tử ADN Trong phân tử ADN tạo ra, có phân tử ADN chứa 15N? (A) (B) 30 (C) 16 (D) Câu 35.Sơ đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền người alen gen quy định Cho biết khơng phát sinh đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau phả hệ này? A Có thể xác định xác kiểu gen 10 người B Người số 10 người số 13 chắn có kiểu gen giống C Người số chắn có kiểu gen đồng hợp tử D Xác suất sinh thứ bị bệnh cặp vợ chồng 13-14 1/10 Câu 36 Một loài thực vật, hai cặp gen A, a B, b quy định chiều cao cây; kiểu gen có loại alen trội A B cho thân cao, kiểu gen lại cho thân thấp Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P là: Aa Bd/bD Trang II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng III F1 có loại kiểu gen F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa vàng IV A B C D Câu 37 Thế hệ xuất phát (P) quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,5 AA : 0,5 Aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau quần thể này? I Tần số kiểu gen aa tăng dần qua hệ II Tần số kiểu gen AA F1 62,5% III Thế hệ F1 đạt trạng thái cân di truyền IV Tần số kiểu gen Aa F3 6,25% V Tần số kiểu gen aa F2 43,75% A B C D Câu 38 Màu lông gà gen có alen quy định, alen trội trội hồn tồn Lai gà trống lơng trắng với gà mái lông đen (P), thu F1 gồm 50% gà trống lơng đen 50% gà mái lơng trắng Có dự đoán sau đúng? I Gen quy định màu lơng nằm nhiễm sắc thể giới tính II Cho gà F1 giao phối với nhau, thu F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình giống giới đực giới III Cho gà F1 giao phối với nhau, thu F2 Cho tất gà F2 giao phối ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 13 gà lơng đen : gà lông trắng IV Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen chủng, thu đời tồn gà lơng đen A B C D Câu 39 Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai P: ♂ AB/ab Dd ♀AB/ab.Dd thu F1 có số cá thể mang cặp gen lặn chiếm 4% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau F1? I Có tối đa 30 loại kiểu gen loại kiểu hình II Số cá thể mang kiểu hình trội ba tính trạng chiếm 10% III Số cá thể dị hợp tử ba cặp gen chiếm 34% IV Khoảng cách gen A gen B 20 cM A B C D Câu 40 Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định tròn II Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài III Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 IV Cho tất dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 dẹt : 64 tròn : dài A B C D Hết Trang ... Có hoạt động sau nhằm bảo vệ môi trường sử dụng bền vững tài nguyên thi n nhiên? (1)Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất (2)Bảo vệ loài sinh vật có nguy tuyệt chủng (3)Sử dụng tiết kiệm nguồn... cao hiểu biết tồn dân mơi trường (5)Khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thi n nhiên (6)Vận động đồng bào dân tộc thi u số sống di canh, di cư (A) (B) (C) (D) Câu14: Khi nói hệ sinh thái, phát... (D) 1050 Câu19: Theo lí thuyết, có phương pháp sau áp dụng để tạo dòng chủng? (1)Cấy truyền phơi (2)Gây đột biến (3)Lai hai cá thể có kiểu gen dị hợp tử (4)Nhân vơ tính (5)Ni cấy hạt phấn (6)Nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (2) , Cac de luyen thi (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay