Cac de luyen thi (1)

18 35 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 09:03

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN - Người viết: Nguyễn Thị Ninh - Chức vụ: Giáo viên - Chuyên đề sử dụng cho HS 12 - Số tiết: A BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN I PHƯƠNG PHÁP GIẢI Biết kiểu tương tác, kiểu gen P, xác định kết lai - Quy ước gen dựa vào đề - Xác định tỉ lệ giao tử P - Lập bảng, suy tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình hệ sau * Lưu ý: Có thể sử dụng phép nhân xác suất sơ đồ phân nhánh để tìm tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình * Các kiến thức cần nhớ: - Xét phép lai a: P: AaBb x AaBb → F1: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb Tùy vào kiểu tương tác, kết phân li kiểu hình F1 phép lai a 9:3:3:1 biến đổi tỉ lệ 9:6:1; 9:3:4; 9:7; 12:3:1; 13:3; 15:1; 1:4:6:4:1 - Xét phép lai b: P: AaBb x aabb→ F1: 1A-B-: 1A-bb: 1aaB-: 1aabb Tùy thuộc vào kiểu tương tác, kết phép lai b phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1 biến đổi tỉ lệ 1:2:1 3:1 - Xét phép lai c: P: AaBb x Aabb→ F1: 3A-B-: 3A-bb: 1aaB-:1aabb - Xét phép lai d: P: AaBb x aaBb→ F1: 3A-B- : 1A-bb: 3aaB-: 1aabb Tùy thuộc vào kiểu tương tác, kết phép lai c phép lai d phân li theo kiểu hình theo tỉ lệ 3: 3: 1:1 biến đổi tỉ lệ 4:3:1; 6:1:1; 3:3:2; 5:3; 7:1 Các phương pháp xác định quy luật tương tác hai cặp gen không alen * Phương pháp chung: Muốn kết luận tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen ta phải chứng minh tính trạng hai hay nhiểu cặp gen chi phối a Phương pháp - Khi xét di truyền tính trạng Nếu tính trạng ta xét phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 hay biến đổi tỉ lệ 9:6:1; 9:3:4; 9:7; 12:3:1; 13:3; 15:1; 1:4:6:4:1 Ta kết luận tính trạng phải di truyền theo quy luật tương tác hai cặp gen không alen với - Tùy vào tỉ lệ cụ thể, ta xác định kiểu tương tác tương ứng VD: + 9: → Tương tác bổ sung + 13: → Tương tác át chế + 15: → Tương tác cộng gộp b Phương pháp - Khi lai phân tích tính trạng Nếu FB phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: biến đổi tỉ lệ 1: 2: 1; 3: Ta kết luận tính trạng phải di truyền theo quy luật tương tác hai cặp gen không alen - Tùy vào điều kiện cụ thể đề, ta xác định kiểu tương tác biết kiểu hình đời trước đời FB Nếu đề không cho đủ kiểu hình, ta chọn tất trường hợp hợp lí c Phương pháp - Khi xét di truyền tính trạng đó, tính trạng phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3: 3: 1: biến đổi tỉ lệ 4: 3: 1; 3: 3: 2; 6: 1: 1; 5: 3; 7: Ta kết luận tính trạng phải di truyền theo quy luật tương tác hai cặp gen không alen - Tùy vào tỉ lệ cụ thể ta xác định kiểu tương tác tương ứng VD: + 6: 1: → Tương tác át chế kiểu 12 : 3: + 3: 3: → Tương tác bổ sung hay át chế kiểu 9: 3: + 5: → Tương tác bổ sung 9: tương tác át chế 13: Nếu đề cho biết kiểu hình đời trước sau, ta xác định chắn hai trường hợp trên, ngược lại ta chọn hai trường hợp Cho biết kiểu hình P hệ sau xác định kiểu gen P - Xác định quy luật kiểu tương tác: Từ hệ thống nhiều phép lai cho, ta chọn phép lai có tỉ lệ kiểu hình đặc thù để suy kiểu tương tác gen, phép lai lại di truyền theo quy luật - Dựa vào kiểu tương tác để quy ước gen - Lập tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai, suy số tổ hợp giao tử - Đối chiếu với kiểu hình P, từ số tổ hợp giao tử, suy công thức tạo giao tử P xác định kiểu gen tương ứng với kiểu hình - Lập sơ đồ lai II BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Tính trạng kích thước thân lúa tác động cộng gộp cặp alen phân li độc lập Aa, Bb, Dd Cây lúa đồng hợp trội cặp gen cao 90 cm Mỗi gen lặn làm lúa thấp cm Hỏi lúa thấp có kiểu hình cao cm xác định kiểu gen cao 75 cm? Hướng dẫn - Kiểu hình lúa thấp là: 90 – (6 x 5) = 60 cm - Cây có chiểu cao 75 cm mang gen lặn , kiểu gen trường hợp sau: aaBbDD; AabbDD; aaBBDd; AaBBdd; AabbDd; AABbdd; AaBbDd Bài 2: Ở chuột, giao phối lai F1 với nhau, đời F2 xuất 56,25% lông đốm, 18,75% lông lâu, 25% lông trắng Biết gen nằm NST thường Màu sắc lông chuột di truyền theo quy luật nào? Hướng dẫn F2 phân li tỉ lệ kiểu hình 9: 3: Đây tỉ lệ tương tác bổ sung tương tác át chế Bài 3: Giao phối F1 mang gen dị hợp tử có kiểu hình vị với chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất 62,5% vị ngọt, 37,5% vị chua Cho biết quy luật điều khiển di truyền vị quả? Hướng dẫn - F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 5:3 Đây tỉ lệ tương tác gen - Vì F2 có loại kiểu hình vị giống với kiểu hình F1, chứng tỏ kiểu tương tác át chế Bài 4: Cho B quy định hạt bầu, F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ hạt bầu : hạt tròn Xác định kiểu gen P? Hướng dẫn Ta có P: aaBb x aaBb → F1: 3aaB- (hạt bầu): 1aabb (hạt dài) Bài 5: Ở lồi động vật, có gen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu lơng, gen có alen (A, a; B, b; C, c) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, C cho kiểu hình lơng đen; kiểu gen lại cho kiểu hình lơng trắng Thực phép lai P: AABBCC x aabbcc → F1: 100% lông đen Cho F1 giao phối tự với F2 Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình lông trắng F2 A 43,71% B 57,81% C 56,28% D 53,72% Hướng dẫn - Quy ước A-B-C-: lông đen - F1 x F1: AaBbCc x AaBbCc → F2: (3A-: 1aa) : (3B-:1bb) : (3C-: 1cc) F2 cho kiểu hình lơng đen A-B-C- = (3/4)3 = 27/64 Vậy tỉ lệ kiểu hình lơng trắng 1- 27/64 = 37/64 = 0,5781 = 57,81% Bài 6: Một loài thực vật, cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt : tròn : bầu dục Cho F1 tự thụ phấn thu F Cho tất tròn F giao phấn với thu F3 Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục A 1/9 B 1/12 C 1/36 D 3/16 Hướng dẫn Bài toán di truyền tuân theo quy luật tương tác bổ sung với tỷ lệ 9: 6: Cụ thể: - Cho F1 lai phân tích TLPLKH là: 1: 2: = tổ hợp = 4gt (F 1) x 1gt (KG đồng hợp lặn) => KG F1 AaBb – dẹt Khi đó, TLKG là: 1A–B–: 1A–bb: 1aaB–: 1aabb - Khi cho F1 tự thụ phấn, TLPLKG E2 là: 9A–B–: 3A–bb: 3aaB–: 1aabb (9 dẹt: tròn: bầu dục) - Các tròn F2 có kiểu gen: 1AAbb: 2Aabb: 1aaBB: 2aaBb cho loại giao tử sau: Kiểu gen 1AAbb Kiểu gen 2Aabb Kiểu gen 1aaBB Kiểu gen 2aaBb Tỷ lệ chung là: cho giao tử cho giao tử cho giao tử cho giao tử 1Ab 1Ab: 1ab 1aB 1aB: 1ab 2Ab: 2aB: 2ab => 1Ab: 1aB: 1ab Khi cho giao phấn với ta được: 1Ab 1aB 1ab 1Ab 1quả tròn dẹt tròn 1aB dẹt 1quả tròn tròn 1ab 1quả tròn 1quả tròn 1quả bầu dục - Qua ta thấy tỷ lệ bầu dục 1/9 III LUYỆN TẬP Câu 1: Khi lai hai thứ bí ngơ tròn chủng với thu F1 gồm tồn bí ngơ dẹt Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình dẹt : tròn : dài Tính trạng hình dạng bí ngơ A di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp B cặp gen quy định C di truyền theo quy luật tương tác bổ sung D di truyền theo quy luật liên kết gen Câu 2: Cho lai hai bí tròn với nhau, đời thu 272 bí tròn, 183 bí bầu dục 31 bí dài Sự di truyền tính trạng hình dạng bí tuân theo quy luật A liên kết gen hoàn toàn B phân li độc lập Menđen C tương tác cộng gộp D tương tác bổ trợ Câu 3: Lai hai dòng hoa trắng chủng với nhau, F1 thu toàn hoa trắng Cho F1 tự thụ phấn, F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 131 hoa trắng : 29 hoa đỏ Cho biết khơng có đột biến xảy ra, kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật A tương tác gen khơng alen B di truyền ngồi nhân C hoán vị gen D liên kết gen Câu 4: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím Sự biểu màu sắc hoa phụ thuộc vào gen có alen (B b) nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi kiểu gen có alen B hoa có màu, kiểu gen khơng có alen B hoa khơng có màu (hoa trắng) Cho giao phấn hai dị hợp cặp gen Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời A hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng B 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng C 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng D hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng Câu 5: Ở loài thực vật có dạng màu hoa đỏ trắng Trong phép lai phân tích hoa màu đỏ thu hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ: hoa trắng : hoa đỏ Có thể kết luận, màu sắc hoa quy định A cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính B hai cặp gen liên kết hoàn toàn C hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung) D hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp Câu 6: Ở loài thực vật, cho hai chủng có hoa màu trắng lai với nhau, thu F1: 100% hoa màu đỏ Cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ tỉ lệ hoa màu trắng : hoa màu đỏ Màu sắc hoa di truyền theo quy luật A nhiễm sắc thể (di truyền nhân) B phân li C tương tác cộng gộp D tương tác bổ sung Câu 7: Cho giao phấn hai hoa trắng chủng (P) với thu F1toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 89 hoa đỏ 69 hoa trắng Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen F2 A : : : : : : : : B : : : : : : : : C : : : : : : : : D : : : : : : : : Câu 8: Ở bí ngơ, kiểu gen A-bb aaB- quy định tròn; kiểu gen A- B- quy định dẹt; kiểu gen aabb quy định dài Cho bí dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời FB thu tổng số 160 gồm loại kiểu hình Tính theo lí thuyết, số dài FB A 40 B 75 C 105 D 54 Câu 9: Ở giống lúa, chiều cao cặp gen (A,a; B,b; D,d) quy định, gen phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp cm Cây cao có chiều cao 100 cm Cây lai tạo từ phép lai thấp với cao có chiều cao A 75 cm B 85 cm C 80 cm D 70 cm Câu 10: Ở loài động vật, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B b, alen a không át chế, gen phân li độc lập Lai phân tích thể dị hợp cặp gen, tỉ lệ kiểu hình đời là: A lông đen : lông trắng : lông xám B lông trắng : lông đen C lông xám : lông trắng : lông đen D lông trắng : lông đen : lơng xám Câu 11: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen khơng alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp lồi có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1tự thụ phấn Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ A 25,0% B 37,5% C 50,0% D 6,25% Câu 12: Ở lồi động vật, biết màu sắc lơng khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho cá thể chủng (P) có kiểu hình lơng màu lai với cá thể chủng có kiểu hình lơng trắng thu F1, 100% kiểu hình lơng trắng Giao phối cá thể F1với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 13 lông trắng : lông màu Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông màu chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình đời là: A lông trắng : lông màu B lông trắng : lông màu C lông trắng : lông màu D lông trắng : lơng màu Câu 13: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen khơng alen tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A B khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng Lai hai (P) có hoa trắng chủng với thu F1gồm toàn hoa đỏ Cho F1 lai với hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn hai cặp gen nói thu Fa Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình Fa A hoa trắng : hoa đỏ B hoa đỏ : hoa trắng C hoa trắng : hoa đỏ D hoa trắng : hoa đỏ Câu 14: Ở loài thực vật, cho chủng hoa vàng giao phấn với chủng hoa trắng (P) thu F1gồm toàn hoa trắng Cho F1 tự thụ phấn thu F2có tỉ lệ phân li kiểu hình 12 hoa trắng : hoa đỏ : hoa vàng Cho F1giao phấn với hoa vàng, biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời phép lai A hoa trắng : hoa đỏ : hoa vàng B hoa trắng : hoa vàng C hoa trắng : hoa đỏ : hoa vàng D hoa trắng : hoa đỏ : hoa vàng Câu 15: Ở ngơ, có gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu sắc hạt, gen có alen (A, a; B, b; R, r) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, R cho hạt có màu; kiểu gen lại cho hạt khơng màu Lấy phấn mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho cây: - Cây thứ có kiểu gen aabbRR thu lai có 50% số cho hạt có màu; - Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu lai có 25% số cho hạt có màu Kiểu gen (P) A AaBbRr B AABbRr C AaBbRR D AaBBRr Câu 16: Ở ngơ, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen quy định Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngơ hạt trắng thu F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng 80 hạt đỏ Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng F1 , đồng hợp hai cặp gen tổng số hạt trắng F1 A 3/8 B 1/8 C 1/6 D 3/16 Câu 17: Trong tương tác hai cặp gen nằm hai cặp NST thường khác nhau.Gen B qui định lông xám, b qui định lông đen Gen A át chế gen B tạo lông trắng gen a khơng át chế.Tỉ lệ kiểu hình lai lông trắng: lông đen: lông xám sinh từ phép lai nào? A AaBb x aaBb B AaBB x AaBb C Aabb x aaBb D AaBb x Aabb Câu 18: Lai hai thứ bí tròn có tính di truyền ổn định,thu F1 đồng loạt bí dẹt.Cho giao phấn cấy F1 người ta thu F2 : 148 tròn ; 24 dài ; 215 dẹt Chogiao phấn bí dẹt F2 với nhau.Về mặt lí thuyết xác suất để có dài F3 : A 1/81 B 3/16 C 1/16 D 4/81 Câu 19: Ở loài cây, màu hoa hai cặp gen không alen tương tác tạo Cho hai hoa trắng chủng giao phấn với F1 toàn hoa đỏ Tạp giao với F2 có tỉ lệ đỏ : trắng Khi lấy ngẫu nhiên hoa đỏ cho tự thụ phấn xác suất để hệ sau khơng có phân li kiểu hình là: A 9/7 B 9/16 C 1/3 D 1/9 Câu 20: Chiều cao thân loài thực vật cặp gen nằm NST thường qui định chịu tác động cộng gộp theo kiểu có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Người ta cho giao phấn cao có chiều cao 190cm với thấp nhất,được F1 sau cho F1 tự thụ Nhóm F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ: A 28/256 B 56/256 C 70/256 D 35/256 B BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN KẾT HỢP VỚI PHÂN LI ĐỘC LẬP I PHƯƠNG PHÁP GIẢI - Phân tích di truyền tính trạng ta biết có tính trạng di truyền tương tác, tính trạng gen quy định - Từ tỉ lệ kiểu hình tính trạng, ta xác định kiểu gen tương ứng - Khi kết hợp xét di truyền đồng thời hai tính trạng: Nếu tỉ lệ chung hai tính trạng tích nhóm tỉ lệ xét riêng, ta kết luận ba cặp gen quy định hai tính trạng phân li độc lập - Khi viết kiểu gen P, ta ý hai trường hợp: + Nếu đề cho biết kiểu hình P, ta có kiểu gen tương ứng với kiểu hình + Nếu đề chưa cho biết kiểu hình P, ta phải tìm phép lai tương đương II BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho F1 dị hợp cặp gen có kiểu hình gà lơng trắng, xoăn lai với nhau, thu F2 có loại kiểu hình theo tỉ lệ: 272 gà lông trắng, xoăn : 62 gà lông nâu, xoăn : 91 gà lông trắng, thẳng : 21 gà lông nâu, thẳng Cho biết gen nằm NST thường Biện luận viết sơ đồ lai F1? Hướng dẫn - Xét di truyền màu sắc lơng: F2 xuất tỉ lệ kiểu hình lơng trắng : lơng nâu ≈ 13: Tính trạng màu sắc lông gà di truyền theo quy luật tương tác át chế hai cặp gen không alen + Quy ước: A át chế B, a khơng có vai trò át chế A-B-; A-bb; aabb: lông trắng; aaB-: lông nâu + F1: AaBb (lông trắng) x AaBb (lông trắng) - Xét di truyền hình dạng lơng: F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ lơng xoăn : lơng thẳng ≈ : Đây tỉ lệ quy luật phân li + Quy ước D: lông xoăn; d: lông thẳng + F1: Dd (lông xoăn) x Dd (lông xoăn) - Xét kết hợp di truyền hai tính trạng: F2 xuất tỉ lệ kiểu hình ≈ (39: 13: 9: 3) = (13:3) x(3:1) Điều chứng tỏ ba cặp gen nằm cặp NST tương đồng khác - Sơ đồ lai F1: AaBbDd (lông trắng, xoăn) x AaBbDd (lông trắng, xoăn) (Lập sơ đồ phân nhánh) Bài 2: Đem lai bố mẹ chủng nhận F1 đồng loạt hoa đỏ, Tự thụ phấn F1 thu đời F2 xuất kiểu hình với số lượng: 1431 hoa đỏ, : 1112 hoa trắng, : 477 hoa đỏ, chua : 372 hoa trắng, chua Biết vị chi phối cặp gen Phép lai di truyền theo quy luật nào? Viết kiểu gen P F1? Hướng dẫn Biện luận quy luật di truyền - Xét di truyền tính trạng màu sắc hoa: F2 phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen không alen + Quy ước: A-B-: Hoa đỏ; A-bb, aaB- , aabb: Hoa trắng + F1: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ) - Xét di truyền tính trạng vị quả: F2 phân li theo tỉ lệ ngọt: chua Tính trạng vị di truyền theo quy luật phân li + Quy ước: D: Quả ngọt; d: chua + F1: Dd (quả ngọt) x Dd (quả ngọt) - Xét di truyền đồng thời hai tính trạng: F2 phân li theo tỉ lệ ≈ (27: 21: 9: 7) = (9:7) x (3: 1) Vậy ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm ba cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập tổ hợp tự với Viết kiểu gen P F1 Kiểu gen F1 AaBbDd (Hoa đỏ, ngọt) suy kiểu gen P - P: AABBDD (Hoa đỏ, ngọt) x aabbdd (Hoa trắng, chua) - P: AABBdd (Hoa đỏ, chua) x aabbDD (Hoa trắng, ngọt) - P: AAbbDD (Hoa trắng, ngọt) x aaBBdd (Hoa trắng, chua) - P: AAbbdd (Hoa trắng, chua) x aaBBDD (Hoa trắng, ngọt) III LUYỆN TẬP Câu 1: Đem giao phối chuột F1, F2 phân li 42,1875% lông đen, xoăn: 18,75 % trắng, xoăn: 14,0625% đen, trắng: 14,0625% nâu, xoăn: 6,25% trắng, thẳng: 4,6875% nâu, thẳng Gen nhiễm sắc thể thường, hình dạng lơng cặp alen D, d quy định Kiểu gen F1 A AaBbDd B Aa C Bb D B C Câu 2: Biết không xảy tác động đa hiệu gen Cho P chủng khác cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt cao, Lai phân tích F1 nhận FB: 126 thấp, chua: 72 cao, chua: 73 thấp, ngọt: 14 cao, Nếu dùng F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình F2 A 9: 9: 7: B (9: 7) (9: 7) C 13: 13: 3: D (13: 3) (13: 3) Câu 3: Cho F1 tự thụ phấn, thu đời F2 phân li 765 hạt tròn, có màu; 254 hạt bầu có màu; 51 hạt tròn , khơng màu; 17 hạt bầu, khơng màu Hình dạng hạt cặp gen quy định Đem F1 giao phấn với cá thể khác chưa biết kiểu gen, hệ lai phân li kiểu hình tỉ lệ hạt tròn, có màu: hạt bầu, có màu: hạt tròn, khơng màu: hạt bầu, không màu Kiểu gen đem lai với F1 A aabbdd B Aa C D aa Câu 4: Cho F1 tự thụ phấn, thu F2: 252 bí vỏ quả trắng, tròn; 84 bí vỏ trắng, bầu; 63 bí vỏ vàng, tròn; 21 bí vỏ vàng, bầu; 21 vỏ xanh, tròn; xanh, bầu Biết hình dạng cặp alen D d quy định F1 có kiểu gen A AaBbDd B Aa C Aa D Bb C BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN KẾT HỢP VỚI LIÊN KẾT GEN I PHƯƠNG PHÁP GIẢI Kiến thức cần ghi nhớ - Khái niệm tương tác gen - Tương tác gen bổ sung với tỉ lệ tương ứng là: 9:3:3:1; 9:6:1; 9:7 - Tương tác át chế với tỉ lệ tương ứng 12:3:1; 13:3; 9:3:4 - Tương tác cộng gộp với tỉ lệ tương ứng 15:1; 1:4:6:4:1 - Một tính trạng di truyền tương tác cặp gen khơng alen khi: + Có phân li kiểu hình tương đương 16 tổ hợp giao tử 9:3:3:1 biến dạng tỉ lệ 9:6:1; 9:7; 9:3:4; 12:3:1; 13:3; 15:1; 1:4:6:4:1 + Có phân li kiểu hình tương đương tổ hợp giao tử 4:3:1; 3:3:2; 6:1:1; 5:3; 7:1 + Kết lai phân tích cho F B có tỉ lệ kiểu hình tương đương tổ hợp giao tử 1:1:1:1 1:2:1 3:1 - Khi xảy liên kết gen, tính đa dạng giao tử giảm xuống làm giảm xuất biến dị tổ hợp hệ sau Phương pháp giải tập a Biện luận để xác định quy luật - Tách riêng tính trạng để xét, thấy có tính trạng di truyền tương tác hai cặp gen khơng alen, tính trạng cặp gen quy định - Từ tỉ lệ kiểu hình tính trạng, ta xác định kiểu gen tương ứng - Khi xét kết hợp di truyền đồng thời hai tính trạng, tỉ lệ kiểu hình chung cho hai tính trạng khơng tích hai nhóm tỉ lệ xét riêng, mặt khác thấy giảm xuất biến dị tổ hợp, ta kết luận: Gen quy định tính trạng theo Menđen liên kết hồn tồn với hai gen quy định tính trạng tương tác gen Nói khác đi, ba cặp gen quy định hai tính trạng ta xét phải nằm hai cặp NST tương đồng xảy tượng liên kết gen hoàn toàn hai ba cặp alen b Xác định kiểu gen - Bước 1: Xác định gen liên kết theo vị trí đồng hay đối Liên kết gen làm giảm xuất biến di tổ hợp, nên dựa vào xuất hay khơng xuất loại kiểu hình có kiểu gen (đồng hợp lặn gen) loại kiểu hình có kiểu gen đơn giản nhất, ta xác định liên kết đồng hay đối VD: Đời sau xuất loại kiểu hình có kiểu gen aa ta suy P tạo giao tử a bd, suy liên kết đồng ngược lại - Bước 2: Xác định gen phân li độc lập, gen liên kết Khi biết liên kết đồng hay đối ta lựa chọn gen liên kết dựa hai trường hợp sau: + Trường hợp 1: Nếu kiểu tương tác có cách quy ước gen, vai trò gen tương tác (9:6:1; 9:7; 15:1) Ta chọn hai trường hợp + Trường hợp 2: Nếu kiểu tương tác có cách quy ước gen, vai trò gen tương tác khác (9:3:3:1; 9:3:4; 12:3:1; 13:3) Ta phải biện luận để chọn hai trường hợp, cách dựa vào xuất hay khơng xuất loại kiểu hình (aaB-, dd) để chọn trường hợp tương ứng với liên kết đồng hay đối biết VD: Trường hợp biết liên kết đồng, hệ sau xuất loại kiểu hình mang tổ hợp gen (aaB-, dd) a liên kết với d, gen phân li độc lập ngược lại, khơng xuất loại kiểu hình liên kết đối  Lưu ý: - Nếu tỉ lệ chung hai tính trạng giống tỉ lệ tương tác đơn 9:3:3:1; 9:6:1; 12:3:1; 9:3:4… chắn gen liên kết đồng - Ngược lại, tỉ lệ chung hai tính trạng khác với tỉ lệ tương tác đơn 9:3:2:1:1; 6:6:3:1; 8:5:2:1; 6:5:3:1:1; 10:3:2:1; 8:4:3:1… chắn gen liên kết đối - Ngoại lệ, tương tác át chế 13:3, tỉ lệ chung hai tính trạng 9:3:4 phù hợp cho liên kết đồng liên kết đối II BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A,a B,b quy định Hình dạng gen có alen quy định, alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định bầu Cho biết bố mẹ chủng khác ba cặp gen tương phản, đời F1 xuất hoa đỏ, tròn Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu F2 kết sau: 738 hoa đỏ, tròn; 614 hoa hồng, tròn; 369 hoa đỏ, bầu; 124 hoa hồng, bầu; 123 hoa trắng, tròn Hãy xác định kiểu gen F1? Hướng dẫn a Biện luận để xác định quy luật di truyền - Xét di truyền màu sắc hoa: F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa hồng: hoa trắng ≈ 9: 6: Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen khơng alen 10 Ta có F1: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ) F2: 9A-B- : hoa đỏ 3A-bb : hoa hồng 3aaB-: hoa hồng 1aabb: hoa trắng - Xét di truyền hình dạng quả: F2 phân li tỉ lệ tròn : bầu Tính trạng hình dạng di truyền theo quy luật phân li Ta có F1: Dd (quả tròn) x Dd (quả tròn) - Xét kết hợp di truyền hai tính trạng: Nếu cặp gen phân li độc lập F2 phải xuất tỉ lệ kiểu hình (9:6:1) x (3:1)= 27: 9: 18: 6: 3: Nhưng tỉ lệ phân li kiểu hình F2 theo đề cho ≈ 6: 5: 3: 1: 1, F2 xuất 16 kiểu tổ hợp giao tử đực F1, F1 tạo kiểu giao tử với tỉ lệ Chứng tỏ gen quy định hình dạng phải liên kết hồn toàn với hai gen quy định màu sắc hoa b Xác định kiểu gen - Bước 1: Xác định liên kết đồng hay liên kết đối F2 xuất tỉ lệ 6: 5: 3: 1: trái với tỉ lệ thông thường nên gen liên kết theo vị trí đối - Bước 2: Xác định gen liên kết gen phân li độc lập Vì vai trò gen A gen B nên kiểu gen F1 Aa Bb Bài 2: Ở loài thực vật, lai P chủng khác cặp gen tương phản thu F1 xuất có hạt nâu, Đem F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ: 229 hạt nâu, chua; 912 hạt nâu, ngọt; 76 hạt đen, chua Giải thích đặc điểm di truyền tính trạng phép lai Cho biết kiểu gen P F1? Hướng dẫn Giải thích đặc điểm di truyền - Xét di truyền tính trạng hình dạng hạt + F2 phân li kiểu hình hạt nâu : hạt đen ≈ 15: Đây tỉ lệ quy luật tương tác cộng gộp hai cặp gen không alen + Quy ước A-B-; A-bb; aaB- : hạt nâu; aabb: hạt đen Kiểu gen P AABB x aabb Aabb x aaBB F1: 100% AaBb (hạt nâu) - Xét di truyền tính trạng vị + F2 phân li tỉ lệ : chua ≈ 3: Đây tỉ lệ quy luật phân li Suy tính trạng trội so với chua 11 + Quy ước D: ngọt; d: chua - Xét di truyền kết hợp hai tính trạng F1 cá thể dị hợp cặp gen Nếu cặp gen phân li độc lập F2 phải xuất tỉ lệ kiểu hình (15:1) x (3: 1) = 45: 15: 3: Theo đề F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ ≈ 12: 3: = 16= x Vậy cặp gen quy định tính trạng nằm hai cặp NST tương đồng liên kết hoàn toàn Viết kiểu gen P F1 - Ta thấy F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ thông thường 12: 3: nên gen liên kết đồng - Vì vai trò A B nên F1 có kiểu gen sau Aa - Nếu kiểu gen F1 Aa - Nếu kiểu gen F1 Bb kiểu gen P AA kiểu gen P BB x aa Bb AA x bb x aa BB x bb III LUYỆN TẬP Câu 1: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, trình giảm phân khơng xảy đột biến hốn vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? A Aa × Aa B Bb × Bb C × D × Câu 2: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? A Aa B Bb C Bb D BB Câu 3: Cho hoa đỏ, thân thấp chủng giao phấn với hoa trắng, thân cao chủng thu F1 F1 tự thụ phấn, F2 tỉ lệ sau: 37,5% hoa đỏ, thân cao; 37,5% hoa trắng, thân cao; 18,75% hoa đỏ, thân thấp; 6,25% hoa trắng, thân thấp Biết gen quy định tính trạng nằm NST thường Chiều cao cặp gen chi phối 12 (gen D, d) cấu trúc NST không đổi giảm phân Hiện tượng xảy phép lai kiểu gen hoa trắng, thân cao chủng P A Liên kết hoàn toàn hai bên, aa bb B Liên kết hoàn toàn hai bên, aa AA C Liên kết hoàn toàn hai bên, AA bb D Liên kết hoàn toàn hai bên, aa BB Câu 4: P chủng, khác cặp gen, F1 có kiểu hình, F2 phân li: 841 dẹt, ngọt; 701 tròn, ngọt; 418 dẹt, chua; 138 tròn, chua; 47 dài, Biết cặp gen D, d quy định vị kiểu gen F1 A AaBbDd C Aa Bb B Aa D Aa Bb Câu 5: Ở loài ăn quả, Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có 2923 hạt đỏ, dài: 977 hạt đỏ, ngắn: 973 hạt vàng, dài: 325 hạt trắng, ngắn Biết kích thước cặp gen D, d quy định, kiểu gen F1 A Aa B Bb C Aa D A B D BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN KẾT HỢP VỚI HOÁN VỊ GEN I PHƯƠNG PHÁP GIẢI Kiến thức cần ghi nhớ - Nắm khái niệm tương tác gen - Các tỉ lệ đặc thù tương tác bổ sung, tương tác át chế, tương tác cộng gộp kiểu gen tương ứng với tỉ lệ - Khi xảy hốn vị gen, tính đa dạng giao tử tăng, dẫn đến làm tăng xuất biến dị tổ hợp - Do xảy hốn vị gen, loại kiểu hình xuất đầy đủ quy luật phân li độc lập tỉ lệ loại kiểu hình khác so với phân li độc lập Phương pháp giải a Biện luận quy luật - Tách riêng tính trạng để thấy có tính trạng di truyền tương tác hai cặp gen khơng alen, tính trạng cặp gen quy định 13 - Từ tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng, ta xác định kiểu gen tương ứng - Khi xét kết hợp di truyền đồng thời hai tính trạng, tỉ lệ kiểu hình chung cho hai tính trạng biểu tăng xuất biến dị tổ hợp,mặt khác khơng tích nhóm tỉ lệ xét riêng Ta kết luận: Gen quy định tính trạng theo Menđen liên kết khơng hồn tồn với hai gen quy định tính trạng tương tác gen Nói cách khác, ba cặp gen quy định hai cặp tính trạng ta xét phải nằm hai cặp NST tương đồng, cặp di truyền theo quy luật phân li, hai cặp di truyền liên kết có hốn vị b Xác định kiểu gen - Bước 1: Xác định gen liên kết theo vị trí đồng hay đối Hoán vị gen làm tăng xuất biến dị tổ hợp, dựa vào xuất tỉ lệ lớn hay bé loại kiểu hình có kiểu gen (đồng hợp lặn cặp gen) loại kiểu hình có kiểu gen đơn giản nhất, xác định vị trí liên kết đồng hay đối VD: Đời sau xuất hai kiểu hình có kiểu gen aa lớn aa ta suy đời trước tạo loại giao tử abd có tỉ lệ lớn loại giao tử abD Từ suy liên kết đồng ngược lại - Bước 2: Xác định gen phân li độc lập, gen liên kết + Trường hợp 1: Nếu kiểu tương tác có cách quy ước gen, vai trò gen A gen B giống (9:6:1; 9:7; 15:1) Ta chọn hai trường hợp + Trường hợp 2: Nếu kiểu tương tác có hai cách quy ước gen vai trò A khác B (9:3:3:1; 9:3:4; 12:3:1; 13:3) Ta phải biện luận để chọn hai trường hợp, cách dựa vào xuất hệ sau loại kiểu hình có tổ hợp gen (aaB-dd) có tỉ lệ lớn hay bé, từ chọn trường hợp tương ứng với liên kết đồng hay đối biết VD: Trường hợp liên kết đồng, hệ sau xuất loại kiểu hình (aaB-dd) chiếm tỉ lệ lớn loại kiểu hình (aaB-D-) Ta suy cặp alen Bb phân li độc lập với hai cặp lại tổ hợp gen liên kết phải lớn xảy liên kết đồng - Bước 3: Xác định tần số hoán vị gen Ta dựa vào kiểu gen đời trước xác định tỉ lệ xuất loại kiểu hình có kiểu gen đơn giản hệ sau để lập phương trình, giải để chọn nghiệm thích hợp - Bước 4: Lập sơ đồ chứng minh kết II BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Khi cho giao phấn F1 dị hợp cặp gen, có kiểu hình cao, với thấp chua nhận đời F2 bốn loại kiểu hình: 231 cao, ngọt; 263 cao, chua; 428 thấp, ngọt; 396 thấp, chua Cho biết vị gen quy định, tính trạng trội hồn tồn so với tính trạng chua Tính trạng kích thước di truyền theo quy luật nào? Phép lai chịu chi phối quy luật di truyền nào? Xác định kiểu gen F1 cá thể đem lai với F1? 14 Hướng dẫn Quy luật di truyền chi phối tính trạng kích thước thân - F2 phân li kiểu hình thấp : cao Trong kiểu hình cao chiếm giống F1 Tính trạng kích thước thân di truyền theo quy luật tương tác bố sung - Quy ước A-B- : thân cao; A-bb, aaB-, aabb: thân thấp Ta có F1: AaBb (thân cao) x Aabb (thân thấp) F1: AaBb (thân cao) x aaBb (thân thấp) Các quy luật di truyền chi phối phép lai - Xét di truyền tính trạng vị F2 phân li kiểu hình : chua Đây kết phép lai phân tích - Quy ước D: ngọt; d: chua F1: Dd (quả ngọt) x dd (quả chua) - Xét kết hợp di truyền hai tính trạng F1: (AaBb, Dd) x (aaBb, dd) F1: (AaBb, Dd) x (Aabb, dd) - Nếu ba cặp gen phân li độc lập, F2 phải xuất tỉ lệ kiểu hình (5:3) x (1:1)= 5:5:3:3 - Nếu gen quy định vị liên kết hoàn toàn với hai gen quy định kích thước, F2 phải giảm xuất biến dị tổ hợp đồng thời phân li kiểu hình tỉ lệ tương đương tổ hợp giao tử (mâu thuẫn đề) Vậy gen quy định vị phải liên kết khơng hồn tồn với hai gen quy định kích thước thân Kiểu gen F1 cá thể đem lai với F1 F2 xuất loại kiểu hình cao, chua (A-B-dd) = 20%, chiếm tỉ lệ lớn loại kiểu hình cao, (A-B-D-) =17,5% Suy F1 tạo loại giao tử ABd BAd có tỉ lệ lớn so với loại giao tử ABD BAD Chứng tỏ gen liên kết theo vị trí đối Vậy kiểu gen F1 cá thể đem lai với F1: Aa (cây cao, ngọt) x Aa ( thấp, chua) F1: Bd (cây cao, ngọt) x Bb ( thấp, chua) Bài 2: Đem tự thụ phấn F1 dị hợp ba cặp gen, kiểu hình ngơ hạt đỏ, dài với nhau, thu kết F2 sau: 11478 ngô hạt đỏ, dài; 1219 ngô hạt vàng, ngắn; 1216 ngô hạt trắng, dài; 3823 ngô hạt đỏ, ngắn; 2601 ngô hạt vàng, dài; 51 ngô hạt trắng, ngắn a Giải thích đặc điểm di truyền tính trạng b Viết kiểu gen F1 tỉ lệ giao tử nó? Hướng dẫn a Giải thích đặc điểm di truyền - Xét di truyền tính trạng màu sắc hạt ngơ 15 F2 phân li kiểu hình tỉ lệ 12 hạt đỏ: hạt vàng : hạt trắng Tính trạng màu sắc hạt ngơ di truyền theo quy luật tương tác át chế Quy ước A-B-, A-bb: hạt đỏ; aaB-: hạt vàng; aabb: hạt trắng F1: AaBb x AaBb - Xét di truyền tính trạng kích thước F2 phân li dài : ngắn Tính trạng kích thước di truyền theo quy luật phân li Quy ước D: dài; d: ngắn F1: Dd x Dd - Xét di truyền đồng thời tính trạng + Nếu cặp gen phân li độc lập F2 phải xuất tỉ lệ (12:3:1) (3:1) = 36:12:9:3:3:1 (mâu thuẫn đề) + Nếu gen quy định kích thước liên kết hoàn toàn với gen quy định màu sắc quả, F2 phải giảm xuất biến dị tổ hợp có tỉ lệ kiểu hình tương đương với 16 tổ hợp giao tử F1 (mâu thuẫn đề) Vậy gen quy định tính trạng kích thước phải liên kết khơng hồn tồn với hai gen quy định màu sắc b Kiểu gen F1 tỉ lệ giao tử F1 - F2 xuất loại kiểu hình hạt trắng, dài (aabb, D-) = 6% chiếm tỉ lệ lớn loại kiểu hình hạt trắng, ngắn (aabb, dd) = 0,25% Do vậy, F1 tạo loại giao tử abD baD phải lớn loại giao tử mang gen abd bad Chứng tỏ gen liên kết theo vị trí đối - F2 xuất loại kiểu hình hạt vàng, dài (aaB-, D-) = 12,75% chiếm tỉ lệ lớn loại kiểu hình hạt vàng, ngắn (aaB-, dd) = 6% Do vậy: + Nếu cặp alen Aa F1 phân li độc lập với hai cặp alen kia, F2 xuất tổ hợp gen liên kết ( ) bé ( Điều không phù hợp với liên kết đối vừa xác định + Nếu cặp alen Bb F1 phân li độc lập với hai cặp alen kia, F2 xuất tổ hợp gen liên kết ( ) lớn ( - Kiểu gen F1 Bd Điều hợp lí với liên kết đối biết (hạt đỏ, dài) x Bd - F2 xuất kiểu hình hạt trắng, ngắn, kiểu gen bb gen, x< 50%, x nghiệm phương trình (hạt đỏ, dài) = 0,25% Gọi x tần số hoán vị ( ) = 0,25% Suy x= 20% Tỉ lệ giao tử F1 là: BAD= Bad= bAD= bad= 20% : = 5% BAd= BaD= bAd= baD= (1-20%):4 = 20% 16 III LUYỆN TẬP Câu 1: Ở loài thực vật, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Gen trội A át chế biểu B b (kiểu gen có chứa A cho kiểu hình hoa trắng), alen lặn a không át chế Gen D quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với d quy định hạt xanh Gen A nằm NST số 2, gen B D nằm NST số Cho dị hợp tất cặp gen (P) tự thụ phấn, đời F1 thu 2000 loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, hạt xanh có số lượng 105 Hãy xác định kiểu gen P tần số hoán vị gen? (Biết tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn sinh nỗn khơng có đột biến xảy ra) A P: Aa × Aa, f= 20% B P: Aa × Aa, f= 10% C P: Aa × Aa, f= 40% D P: Aa × Aa, f= 20% Câu 2: Ở loài thực vật, màu sắc hoa số gen có alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Chiều cao cây, hai cặp gen B,b D,d quy định Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp ba cặp gen ( ký hiệu M ) lai với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ; 360 thân cao, hoa trắng; 640 thân thấp, hoa trắng; 860 thân thấp, hoa đỏ Kiểu gen M : A AaBbDd B Aa Bd C bD Ab aB Dd D AB ab Dd Câu 3: Ở thỏ tính trạng màu sắc lông quy luật tương tác át chế gây (A-B-, A-bb: lông trắng; aaB: lông đen; aabb: lơng xám), tính trạng kích thước lơng cặp gen quy định (D: lông dài; d: lông ngắn) Cho thỏ F1 có kiểu hình lơng trắng, dài giao phối với thỏ có kiểu hình lơng trắng, ngắn hệ lai phân li theo tỉ lệ sau: 15 lông trắng, dài: 15 lông trắng, ngắn: lông đen, ngắn: lông xám, dài: lông đen dài: lơng xám, ngắn Cho biết gen quy định tính trạng nằm NST thường Tần số hoán vị kiểu gen F1 đem lai A P: Aa × Aa, f= 30% B P: C P: Aa × Aa, f= 40% D P: Aa × Bb × Aa, f= 30% Bb, f= 20% Câu 4: Trong phép lai phân tích thu kết 42 tròn, hoa vàng; 108 tròn, hoa trắng; 258 dài, hoa vàng; 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định Kiểu gen bố, mẹ phép lai phân tích A Bb × bb, f= 28% B Bb × bb, liên kết hồn tồn 17 C Bb × bb, liên kết hồn tồn D Bb × bb, f= 28% 18 ... III LUYỆN TẬP Câu 1: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thi u hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay