giao trinh huong dan su dung autocad 2007

133 58 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 08:21

Giáo trình Autocad 2D - 2007 CHƯƠNG I PHAN I GIỚI THIỆUAUTOCAD 2007 I.1 Khởi độngAutoCAD 2007 Ðe khởi độngAutoCAD 2007, ta có the thực theo cách sau: • Double click vào biểu tượngtrên hình nen • Click theo dwòng dan Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007 Hình 1.1 Màn hình AutoCad mói khói dộng Chú ý: Neu hộp thoai Create New Drawing không xuat ta thực sau: Trên Menu chon Tools\Options\System Chon ô “Show Startup dialog” /Apply/ok Hay nhập vào dòng lệnh (giá trị bien 1) Command: Filedia J Enter new value for FILEDIA :J Thơng thwòng chon Metric/ Ok Cross Menubar Cross Toolbar Command Graphics UCSicon Status Hình 1.2 Màn hình hoa AutoCAD 2007 Hình 1.3 Graphics Area - Vùng thực bán ve Menu Bar : Thanh chúa lệnh File, Edit, View, … Status Line : Dòng trang thái (hien th% trang thái như: Grip,Snap) Command Line : Dòng lệnh (nhệp mệnh lệnh ve vào dòng này) UCSicon : Biểu tượnghệ toa dộ Toolbar : Thanh công cn (chúa nhieu bieu twong, moi biểu tượnglà lệnh toolbar) Cross-hair : Giao diem cúa hai soi tóc theo phwong X Y Cursor : Con chay Screen Menu : Danh mục (theo mệc d%nh danh mục khơng mó) Ðe tat hay mó thực sau: Trên menu Bar chon Tool/ Options/ Display/ chon ô “Display screen menu” Chú ý: Chu in hoa: Tên menu Chu dau in hoa ó sau có dau hai cham: Tên lệnh Chu dau in hoa ó sau khơng có dau hai cham: Tên lna chon (Ít dùng den Screen Menu khơng thuện tiện) Hình 1.4 Graphics Area - Vùng thực bán ve I.2 Lưu tru I.2.1 Lưu bãn ve vói tên mói Khi mó bán ve mói de ve, ta nên dệt tên ngay, bang cách: * Trên Menu : Chon File\Save as * Tù bàn phím : Nhan to hop phím Crtl-Shift-S * Tù dòng Command : Gõ vào saveas (hoệc saveas) sau dó chon dwòng dan, thw mục can lưu, dệt tên chon save hộp thoai Hình 1.5 Hộp thoai Save Drawing As I.2.2 Lưu bãn ve dã có tên san * Trên Standard Toolbar : Click vào biểu tượng * Tù bàn phím : Nhan Ctrl + S * Trên Menu : Chon File\Save * Tù dòng Command : Gõ vào save sau dó chon save hộp thoai I.3 Thốt khõi AutoCAD 2007 Ta có the thực theo cách sau: * Trên Menu : Chon File\Exit * Tù bàn phím : Nhan to hop phím Ctrl-Q hoệc vào biểu tượngX bên góc phái hình hay nhan to hop phím Alt + F4 * Tù dòng Command : Gõ vào chu Quit hay Exit I.4 Giói thiệu hộp thoai Startup Hình 1.6 hộp thoai Startup I.4.1 Chon Open a Drawing bieu twong san hộp thoai: Mó bán ve có I.4.2 Chon Start from Scratch biểu tượng chon Metric bán ve mói có don v% mm kích thwóc 420 x 297, chon Imperial don v% dwoc tính Inch có kích thwóc 12 x Hình 1.7 hộp thoai Startup I.4.3 Chon Use a Template cho phép dnng bán ve mau có san cúa AutoCad 2007 Hình 1.8 Chon Use a Wizard ban tn xác d%nh kích thwóc bán ve Hình 1.9 Chon Advanced Setup/ Ok (ban chon tuan tn hình) Trong hop thoai Advanced Setup, thé Units chon Decimal phan Precision chon 0.00 Tiep chon Next, thé Angle có dang Hình 1.10 Hộp thoai Advanced Setup (Thé Units) Hình 1.11 Hộp thoai Advanced Setup (Thé Angle) Chon hình, tiep chon next thé Angle Mesuse Hình 1.12 Hộp thoai Advanced Setup (Thé Angle Measuse) Thé Angle Measuse chon hwóng dơng (East) Tiep chon next thé Angle Direction Hình 1.13 Hộp thoai Advanced Setup (Thé Angle Direction) Thé chon chìeu quay: Hình 1.14 Hộp thoai Advanced Setup (Thé Area) Chon Counter - Clockwise ngwoc chieu quay kim dong ho chon Clockwise chieu quay kim dong ho Tiep chon next thé Area Thé chon kích thwóc kho giay ve d%nh giay ngang hay dúng, sau dó chon Finish Chon Quick Setup I.4.4 Chon nhanh kích thwóc don v% trang ve/ Ok Hình 1.15 Hộp thoai Create new drawing Hộp thoai Quick Setup xuat hiện, thé Units hộp thoai chon don v % bán ve, sau chon xong ban chon next Hình 1.16 Hộp thoai Quick Setup thé Units Hộp thoai Quick Setup thé Are chon kích thwóc trang ve/ sau chon ban Click vào Finish Hình 1.17 Hộp thoai QuickSetup Hình 1.18 Hộp thoai Select File (Hộp thoai open) Giáo trình Autocad 2D - 2007 II PHAN KS Nguyen Hái Hwng GIỚI THIỆUKHÁI QUÁT II.1 Thanh tiêu de (Title bar): The tên bán ve - V% trí cúa Title bar hình - Nút dieu khien hình: Nam bên trái hay bên phái tiêu de Hình 1.19 Thanh tiêu de II.2 Thanh trình don (Menu bar): (Thí dn trình don Edit) Hình 1.20 Chon trình don Edit Trên Menu bar có nhieu trình don, neu ta chon trình don dó, trình don thá (Full Down Menu) se de ta chon lệnh ke tiep II.3 Thanh cơng cn chuan (Standard Toolbar) Hình 1.21 Thanh Standard Hien th% Standard bang cách: Right click vào biểu tượngtrên bat ky, chon công cn can dùng Thí dn hình bên dwói R45 R31 R40 10 R45 Ø14 R10 R33 R5 20 R8 Ø30 Ø12 Ø55 R50 100 R16 Ø99 15x4 Ø12 R29 R40 10 Ø100 Ø119 R16 Ø30 R8 12 Ø16x8L 14 Ø110 R12 122 Ø100 Ø120 R25 Ø55 BOÄ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG KHOA CÔNG TRÌNH Người vẽ 10/10/2007 B/v:CAD TEST2 Tỉ lệ: 1-1 Kiểm tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2007 BÀI TẬP 12 Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyen Hái Hwng Ø16 Ø10 Ø22 88 75 R45 R10 R5 Ø1 Ø20 72 R20 R40 Ø10 Ø20 Ø20 Ø24 45 R20 70 10 Ø6 Ø34 Ø20x2L0 Ø12 Ø25 85 Ø14 70 Ø10 R45 R35 BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DUNÏ G KHOA CÔNG TRÌNH 10/10/2007 B/v:CAD TEST2 Người vẽ Kiemå tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2007 BÀI TẬP Tỉ lệ: 1-1 121 Giáo trình Autocad 2D - 2007 R60 Ø10 Ø12 Ø20 R45 Ø22 R20 Ø16 R29 Ø8 R18 60 Ø25 R100 R21 22 60 Ø16 Ø22 Ø16 46 Ø14 Ø36 R10 Ø12 Ø18 R40 R12 Ø26 Ø14 Ø10 Ø14 R14 Ø30 BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG KHOA CÔNG TRÌNH Người vẽ 10/10/2007 B/v:CAD TEST2 Tỉ le:ä 1-1 Kiểm tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2007 BÀI TẬP Sử dụng lệnh: Line, Polygon, C ircle, Leng, Filet , Trim, Dimension, vẽ hình theo trình t? t? a - i a, b, c, e, d, 21,9 100 19 20 R16 36 40 40 R30 35,8 h, f, i, 10 g, 20 c 50 20 15,8 c, Offset c a, Rectang b, Ellipse Width Center 85 30,2 29,8 31,4 50 25 23 40 e, Trim R7 d, Line (TAN, TAN) f, Filllet, Circle, offset 60 1 45 32 48 2 48 a, Nối tiếp Cricle (Fillet R khác nhau) R2 Elip trục lớn 20 Elip trục lớn 36 trục nhỏ 18 13 60 88 trục nhỏ 30 BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG BÀI TẬP KHOA XÂY DỰNG 10/10/2008 B/v:CAD TEST2 Tỉ Người vẽ le:ä 1-1 Kiểm tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2008 R6 R18 100 50 l? Ø14 25 70,5 22 144 20 R17 70 10,4 45 R9 134 104 186 51 30 R15 93 51 117 24 520 51 l? Ø20 66,5 54 95 126 132 20 10 65 48 10 Ø80 24 Ø56 22 10 1,5 60 24 87 60 26 57,3 50 160 96 10 36 120 82 Ø100 BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG KHOA XÂY DỰNG Người vẽ 10/10/2008 B/v:CAD TEST2 Tỉ lệ: 1-1 Kiểm tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2008 BÀI TẬP 80 15 b, Line 30 c, Line d, Move e, Copy a, Line 3,6 W2 20 P5 30 40 P4 15 P1 Các đối tượng chọn 20 P3 30 P2 P1 30 P2 W1 f, Hình dạng bậc thang g, Sau Array Hình vẽ 23: Dùng lệnh 14,4 Array vẽ bậc thang Kích thước ghế R10 10 20 84 R25,2 69 20 38,5 6l? Ø14 42 R4,9 BỘ MÔN TIN HỌC ƯNÙ G DUNÏ G KHOA XÂY DỰNG 10/10/2008 B/v:CAD TEST2 Tỉ Người vẽ le:ä 1-1 Kiểm tra Nguyễn Hải Hưng 10/10/2008 BÀI TẬP Polyline (PL): Vẽ đa tuyến Line (L): Vẽ ĐT Polygon: (pol) I: Nội tiếp C: Ngoại tiếp E: Cạnh Hatc h Viết chữ vẽ Viết chữ vẽ Viết chữ vẽ Viết chữ vẽ Viết chữ vẽ Chèn kỹ tự đặc biệt: ˜ ØO ? Viết chữ vẽ Viết chữ vẽ Chữ nhật, Rectang (REC) Filet; r=20 Vẽ cung tròn (Arc; A) Vẽ đường tròn(C) Splin e Chamfer: Width Một so phím tat Cad F1 Lệnh Hep F2 Lệnhchuyen tù cúa so hoa sang che dộ vǎn bán F3 hay Ctrl+F Tat mó che dộ truy bat thwòng trú F5 hay Ctrl+E Khi ve hình chieu trnc 2D phím dùng chuyen tù v% trí mệt phang hình chieu trnc sang mệt phang hình chieu trnc khác F6 hay Ctrl+D Dùng tat hay mó toa dộ diem dộng hình F7 hay Ctrl+G Dùng tat hay mó lwói diem hình F8 hay Ctrl+L Dùng tat hay mó Ortho, ortho on dwòng thang dwoc ve nam hay dúng F9 hay Ctrl+B Dùng tat mó bwóc nháy F10 hay Ctrl+U Dùng tat mó dan húong cnc Polar Tracking F11 hay Ctrl+W Dùng tat mó che dộ dan hwóng truy bat Chuột trái Dùng de chon Chuột phái Xuat menu (tùy chon lệnh) Phím Enter Ket thúc lệnh Phím Esc Húy bó lệnh dang thực Ctrl+C Lệnh copy Ctrl+J Twong tn Enter Ctrl+N Thực lệnh New Ctrl+O Lệnh Open Ctrl+P Lệnh in Ctrl+S Lệnh Save Ctrl+V Lệnh Paste Ctrl+X Lệnh Cut Ctrl+Y Lệnh Redo Ctrl+Z Lệnh Undo Ctrl+\ Húy lệnh (Cancel) Ctrl+1 Mó hộp thoai Properties 20 ... inch the dwói dang thệp phân Neu ta chon dang Engineering Architectural AutoCAD xem don v% ve (don v% ta nhệp vào) inch, nghia ta nhệp kích thwóc doi twong ve mà khơng kèm theo don v%, AutoCAD se... hien biểu tượngUCS + OFF: Khơng the biểu tượngUCS Giáo trình Autocad 2D - 2007 + All: AutoCAD the biểu tượngtrong tat cá Viewports dang hoat dộng + Noorigin: Ln dệt UCS tai góc trái hình + ORigin:... chu W (World) Giáo trình Autocad 2D - 2007 21 II.7 TOA Ðộ ÐIEM AutoCAD xác d%nh v% trí doi twong theo hệ thong toa dộ Descartes hệ thong toa dộ cnc Việc nhệp toa dộ vào AutoCAD có hình thúc chính:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh huong dan su dung autocad 2007, giao trinh huong dan su dung autocad 2007, Ðo chieu dài (Length), Vói hệ thong toa dộ cnc., AutoCAD dùng dwòng tròn ão làm chuan de ve Polygon, trong trwòng, Tâm và các trnc, Các phwong thúc truy bat doi twong, Che dộ truy bat thwòng trú (Lệnh Osnap, Ddosnap), III. GIỚI THIỆUMộT SO L½NH ÐIEU KHIEN MÀN HÌNH, LéP VÀ DANG ÐFèNG NÉT, Gán lóp hiện hành, II. DANG ÐFèNG NÉT (LINETYPE), II. CÁC KY THUệT HI½U CHINH, Chú ý: lệnh Stretch chi thi hành doi vói doi twong cuoi cùng (neu ta chon cùng lúc nhieu doi twong., III. CÁC L½NH TRe GIÚP, 1- Lna chon Offset distance, VII. HI½U CHINH ÐOI TFeNG VéI GRIPS (ơ nhõ), Lệnh Ddgrips và các bien dieu khien Grips, Lệnh Donut có dwòng kính trong và dwòng kính ngồi. Khi:, Hiệu chinh da tuyen_Lệnh Mledit, Chọn mẫu mặt cắt, Xác d%nh vùng ve mệt cat (Boundaries), Nhệp chu vào bãn ve, II. DIMENSIONING (ÐFèNG KÍCH THFéC), Properties, AutoCAD u cau xác d%nh một so tùy chon sau:, IV. LAY THƠNG TIN BÃN VE HI½N HÀNH, Tốn tu Phép tốn, lệnh Base dùng de thay doi toa dộ diem chèn, thực hiện lệnh bang cách:, VI. IN BÃN VE (Plotting Drawing), Units se mang giá trị cua hệ so ti lệ., Một so phím tat trong Cad

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay