Thiết kế và xây dựng hệ chương trình báo lỗi máy hỏng

126 36 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 08:14

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của các ngành Điện tử ,Công nghệ thông tin.... là sự phát triển nhanh chóng của ngành Bưu Điện nhằm tăng nhanh số lượng thuê bao điện thoại cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.Với phương châm “ Đi tắt , đón đầu công nghệ” nghành Bưu điện rất chú trọng vấn đề áp dụng các kỹ thuật mới , đặc biệt lĩnh vực Công nghệ thông tin đ• được nghành áp dụng triệt để trong khoa học kỹ thuật ,công tác quản lý , khai thác và điều hành sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng về số lượng thuê bao điện thoại , các Bưu điện tỉnh, thành đang phải đối mặt trước vấn đề khó khăn là làm thế nào để có thể đảm bảo về chất lượng thông tin và duy trì liên tục thông tin cho khách hàng. Một trong các nghiệp vụ quan trọng nhất đặt ra là việc quản lý, đo thử và sửa chữa thuê bao.Kết hợp giữa kiến thức thực tế về nghiệp vụ Bưu điện có được qua thời gian tìm hiểu tại Đài Tự động và Đài đo thử 119 trung tâm với những kiến thức Tin Học đ• học, tôi xin mạnh dạn đề xuất xây dựng một phương pháp mới để đo thử và đưa ra quyết định loại hỏng máy điện thoại gọi là “ Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại “ bằng cách ứng dụng lý thuyết tập mờ và lập luận mờ để chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa trên các thông số trạng thái kỹ thuật của đường dây thuê bao mà tổng đài đo được.Lý thuyết tập mờ được mở rộng trên cơ sở lý thuyết tập hợp, cung cấp cho chúng ta một công cụ rất mạnh xử lý các thông tin mang tính chất không chính xác và không chắc chắn. Các hệ hổ trợ quyết định dựa trên cơ sở lý thuyết mờ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực : chẩn đoán, nhận dạng, dự báo, giảng dạy, tự động hóa...Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại trình bày trong luận văn này đ• thử nghiệm ứng dụng lý thuyết tập mờ và lập luận mờ, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, từng bước tin học hóa trong việc khai thác, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh các dịch vụ Bưu chính viễn thông một cách có hiệu quả, đặc biệt tự động hóa một số dịch vụ để tăng cường tính chính xác và giảm chi phí sản xuất(nhân công, công cụ). Hệ chương trình được cài đặt trong môi trường Windows, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ lập trình Visual Basic. mục lục Lời mở đầu giíi thiƯu toán chơng1: Giới thiệu hệ thống báo xử lý máy hỏng Đài 119 Bu Điện TP tại, đề xuất hệ thống 1.1 Sơ lợc mạng viễn thông 1.2 Tổ chức hoạt động dịch vụ nhận xử lý máy điện thoại hỏng tại: 1.2.1 Hoạt động dịch vơ 119 hiƯn t¹i 1.2.2 Ưu nhợc điểm hệ thống .8 1.3 Xây dựng hoạt động dịch vụ 119 tự động 1.3.1 Nhu cầu có mét hƯ thèng míi 1.3.2 Giíi thiƯu hƯ thèng dÞch vơ 119 míi 13.3 Hoạt động dịch vụ 119 tự động 10 1.3.4Vai trò chuyên gia hệ thống 12 Chơng 2:thu nhận biễu diƠn tri thøc 2.1 Thu n¹p tri thøc 13 2.2 BiÔu diÔn tri thøc 13 2.2.1 Các dạng tri thøc 13 2.2.2 Các phơng pháp biễu diễn tri thức 14 Ch¬ng 3:lý thuyÕt tËp mờ hệ hổ trợ định 3.1 Tập mờ 3.1.1 Kh¸i niƯm vỊ tËp mê 16 3.1.2 Các phép toán tËp mê .17 3.1.3 C¸c tÝnh chÊt cđa tËp mê .19 3.2 Quan hÖ mê: 3.2.1 Kh¸i niƯm vỊ quan hƯ mê .19 3.2.2 Các phép toán quan hÖ mê .20 -1- 3.2.3 Phép hợp thành quan hệ mờ .20 3.2.4 Khoảng cách hai tËp mê 21 3.3 Tổng quát hóa phép toán tập mờ 22 3.4 Phơng pháp khö mê 23 3.5 Các hệ trợ giúp định: 3.5.1 Giíi thiƯu 24 3.5.2 DSS .24 3.5.3 Các đặc tính khả DSS .25 3.5.4 Những lợi ích DSS 26 3.5.5 Các thành phần DSS 27 3.5.6Hệ chuyên gia trợ giúp chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại .28 Chơng 4: suy diễn mờ 4.1 Suy diễn mờ: 4.1.1 Mở đầu 30 4.1.2 Suy diÔn mê 30 4.1.3 Suy diÔn mê më réng:(§a biÕn) 33 4.1.3 Suy diễn mờ tổng quát:(Đa điều kiện) 33 Chơng 5: Xây dựng hệ hổ trợ định trạng thái hỏng máy điện thoại 5.1 Thực kết nối đo thông số kỹ thuật đờng dây thuê bao 5.1.1 Mô hình kết nối máy tính tổng đài trung tâm .35 5.1.2 Kü thuËt kÕt nèi 36 5.1.3 Thùc hiƯn phÐp ®o tù ®éng 36 5.1.4 Phân tích kết quả, cập nhật kho liệu 37 5.2 Xây dựng hệ hổ trợ định 5.2.1 Các tham số suy diễn 37 -2- 5.2.2 Định nghĩa mờ hoá biến logic vào .38 5.2.3 Định nghĩa luật mờ 40 5.2.4 Lùa chọn hệ sở liệu ngôn ngữ lập trình 40 Chơng 6:PHÂN TíCH thiết kế CHƯƠNG TRìNH 6.1 Đặc tả toán 6.1.1 Giới thiệu chung 42 6.1.2 Đặc tả công việc 43 6.2 Phân tích sơ đồ 6.2.1 Sơ đồ tổ chức 46 6.2.2 S¬ ®å m«i trêng 47 6.2.3 Sơ đồ chức nghiệp vụ 47 6.2.4 S¬ đồ dòng liệu 50 6.3 Thiết kế chơng trình 6.3.1 Xây dựng mô hình liệu thực thể 55 6.3.2 Xây dựng mô hình liÖu quan hÖ 55 6.3.3 Sơ đồ liên kết tập tin sở liÖu 61 6.3.4 Giao diÖn hệ thống chơng trình 62 6.3.5 Các chơng trình hệ thống 62 6.3.6 Giíi thiƯu mét sè chơng trình 62 Nhận xét định hớng .76 Phô lôc 77 Tµi liƯu tham kh¶o .119 -3- Lời Mở đầu Trong giai đoạn nay, với phát triển vợt bậc ngành Điện tử ,Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng ngành Bu Điện nhằm tăng nhanh số lợng thuê bao điện thoại nh chất lợng phục vụ khách hàng.Với phơng châm Đi tắt , đón đầu công nghệ nghành Bu điện trọng vấn đề áp dụng kỹ thuật , đặc biệt lĩnh vực Công nghệ thông tin đợc nghành áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật ,công tác quản lý , khai thác điều hành sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, với phát triển nhanh chóng số lợng thuê bao điện thoại , Bu điện tỉnh, thành phải đối mặt trớc vấn đề khó khăn làm để đảm bảo chất lợng thông tin trì liên tục thông tin cho khách hàng Một nghiệp vụ quan trọng đặt việc quản lý, đo thử sửa chữa thuê bao Kết hợp kiến thức thực tế nghiệp vụ Bu điện có đợc qua thời gian tìm hiểu Đài Tự động Đài đo thử 119 trung tâm với kiến thức Tin Học học, xin mạnh dạn đề xuất xây dựng phơng pháp để đo thử đa định loại hỏng máy điện thoại gọi Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại cách ứng dụng lý thuyết tập mờ lập luận mờ để chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa thông số trạng thái kỹ thuật đờng dây thuê bao mà tổng đài đo đợc Lý thuyết tập mờ đợc mở rộng sở lý thuyết tập hợp, cung cấp cho công cụ mạnh xử lý thông tin mang tính chất không xác không chắn Các hệ hổ trợ định dựa sở lý thuyết mờ đợc áp dụng nhiều lĩnh vực : chẩn đoán, nhận dạng, dự báo, giảng dạy, tự động hóa Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại trình bày luận văn thử nghiệm ứng dụng lý thuyết tập mờ lập luận mờ, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bớc tin học hóa việc khai thác, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ Bu viễn thông cách có hiệu quả, đặc biệt tự động hóa số dịch vụ để tăng cờng tính xác giảm chi phí sản xuất(nhân công, công cụ) Hệ chơng trình đợc cài đặt môi trờng Windows, hệ quản trị sở liệu SQL Server ngôn ngữ lập trình Visual Basic -4- -5- Giới thiệu toán Lý nghiên cứu đề tài: Bài toán Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa thông tin thông số kỹ thuật đờng dây thuê bao thu nhận đợc từ Tổng đài toán có ý nghĩa thặc tế, giúp cho công nhân dây máy biết thực việc khắc phục máy hỏng khách hàng cách nhanh chóng Việc tiến hành xử lý máy điện thoại hỏng phải đợc tiến hành khoảng thời gian ngắn đợc chủ trơng chung Ngành Bu Điện Để đáp ứng đợc phần yêu cầu nhằm góp phần vào việc phát triển chung Ngành xây dựng niềm tin khách hàng sử dụng dịch vụ Bu viễn thông chọn đề tài Hệ hổ trợ chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại nhằm phục vụ tốt cho công tác xử lý máy điện thoại hỏng Bu Điện thành phố cách có hiƯu qu¶ Trong thùc tÕ, sù c¶m nhËn cđa ngời vật tợng xung quanh đóng vai trò quan trọng, cho ta kinh nghiệm quý báu công tác quản lý điều hành Nhng với phát triển nhanh chóng mạng viễn thông ngày việc xác định loại hỏng máy điện thoại sở cảm nhận Điện thoại viên không đảm bảo tính xác thờng thời gian Ngày nay,Công nghệ thông tin có bớc tiến mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng lĩnh vực hoạt động ngời Trong năm qua có nhiều lý thuyết đời bớc đợc áp dụng vào thực tế phục vụ cho nhu cầu lợi ích ngời Để hổ trợ đợc việc định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa nhiều sở lý thuyết khác Với kiến thức Công nghệ thông tin đợc trang bị theo gợi ý thầy giáo hớng dẫn, anh em đồng nghiệp nhận thấy sở lý thuyết mờ hệ chuyên gia công cụ hổ trợ mạnh hiệu cho đề tài 2.Mục tiêu, nhiệm vụ nội dung luận án: 2.1 Mục tiêu: Nghiên cứu phơng pháp suy diễn mờ dựa độ đo giá trị tham số kỹ thuật thực tế nhằm giải vấn đề toán Từ thiết kế xây dựng hệ hổ trợ định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại thuê bao sở lý thuyết đa nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ: Tìm hiểu nhiệm vụ, trình thực việc nhận xử lý máy hỏng Đài 119 Bu Điện TP Nha Trang Nghiên cứu xây dựng lại hệ thống tự động số công đoạn mà máy tính đảm nhận Nghiên cứu lý thuyết mờ, phơng pháp suy diễn mờ Nghiên cứu khả áp dụng lý thuyết mờ công tác hổ trợ định loại hỏng máy điện thoại Xây dựng mô hình, hệ luật trợ giúp chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại dựa lý thuyết mờ -6- Xây dựng hệ hổ trợ định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại thuê bao 2.3 Nội dung luận án: Với mục tiêu nhiệm vụ đề cần giải néi dung cđa ln ¸n bao gåm c¸c néi dung sau: Chơng 1: Giới thiệu hệ thống báo xử lý máy hỏng Đài 119 tại, đề xuất hệ thống Chơng 2: Thu nhận biễu diễn tri thức Chơng 3: Lý thuyết tập mờ hệ hổ trợ định Chơng 4: Suy diễn mờ Chơng 5: Xây dựng hệ hổ trợ định trạng thái hỏng máy điện thoại Chơng 6: Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng hệ chơng trình cài đặt Chơng Giới thiệu hệ thống báo xử lý máy hỏng Đài 119 Bu Điện TP tại, đề xuất hệ thống 1.1 Sơ lợc mạng viễn thông Sau 10 năm đổi với kế hoạch tăng tốc ngành Bu Điện , nói chất lợng mạng lới viễn thông nớc ta ngang tầm với nớc khu vực bớc tiếp cận với nớc tiên tiến giới Tại , năm 1993 có khoảng 3000 máy điện thoại hoạt động với kỹ thuật lạc hậu , dịch vụ hạn chế, với sách đổi thay đổi công nghệ từ kỹ thuật Analog sang Digital làm tốc độ mạng lới phát triển nhanh chóng kèm dịch vụ gia tăng tổng đài điện tử đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đến sau gần 10 năm phát triển, tổng số máy có toàn mạng Tổng liên 40000 máy,Đài tăng 13OFC lần so với năm 1993 tỷ Tổng lệ đạtĐài gần 10máy/100 OFC liên dân tỉnh tỉnh nay, Hồ Chí Hiện mạng lới viễn thông thành phố đợc số Nẳng hoá 100%, kết cấu Đà Minh bao gồm 02 tổng đài trung tâm (OCB : Organization Center Basic) 10 trạm vệ tinh (CSND : Center Satellite Numberic Distance) đợc phân bố rộng khắp OFC OCB CSND Phúđịa Vinhbàn thànhOFC CSND Lê Hồng toàn phố có khả phát triển đến 200000 máy điện Trung tâm Phong thoại thuê bao FETEX-150 Tốc độ phát triển máy điện thoại thành phố khoảng 5000 máy OFC sở hạ tầng chínhOFC CSND Vĩnh /CSND năm, với sách đổi thành Ngô Gia Tựphát triển phố , chắn số lợng máy điện thoại thành phố Nguyên tiếp tục tăng nhanh năm tới OFC CấU HìNH MạNG VIễN THôNG THàNH PHố đếN NăM 2003 CSND Phớc Đồng OFC CSNR Hòn Rớ OFC CSND Vĩnh Lơng OFC OCB Bình Tân Siemen -7- OFC CSNT Đồng Đế OFC CSND Hòn Khô OFC CSND Vĩnh Phơng OFC : Optics Fiber Cable - C¸p quang 1.2 Tỉ chức hoạt động dịch vụ nhận xử lý máy điện thoại hỏng tại: 1.2.1 Hoạt động dịch vụ 119 : Khi khách hàng có máy điện thoại bị hỏng gọi số 119 (từ máy điện thoại ) , nhân viên đài 119 tiếp nhận điện thoại ghi lại số máy bị hỏng, sau thực phép đo đồng hồ, đợc đo trực tiếp đờng dây thuê bao Căn giá trị điện áp trả qua mạch vòng đờng dây thuê bao đồng hồ đo, qua kinh nghiệm thực tế, ngời khai thác viên phán đoán loại hỏng(đứt, chập dây, hỏng máy ) tiến hành cập nhật máy loại hỏng vào mạng máy tính Công ty Các đội sửa chữa dây máy thờng xuyên kiểm tra số liệu mạng để xác định số lợng máy hỏng thuộc khu vực phụ trách phân công nhân viên sửa chữa kịp thời Khi khắc phục xong, nhân viên xử lý gọi điện thông báo lại cho đài 119 kiểm tra lại cập nhật số liệu để phục vụ cho công việc báo cáo theo dõi quản lý 1.2.2 Ưu nhợc điểm hệ thống : Ưu điểm: - Khi dịch vụ số liệu quản lý tập trung thuận lợi công tác điều hành sản xuất, khách hàng hài lòng với thời gian chất lợng khắc phục máy hỏng - Khách hàng làm quen với số máy 119 để báo hỏng - Trao đổi số liệu đài 119 đội sửa chữa qua mạng máy tính Công ty nên thống mặt số liệu, báo cáo thống đợc thực cách dể dàng xác, giải khiếu nại khách hàng đợc nhanh chóng xác Nhợc điểm : - Nhân viên phán đoán trạng thái hỏng máy điện thoại mang tính thụ động, phụ thuộc vào kinh nghiệm nên kết cha chắn,nên đôi lúc kéo dài thời gian sửa chữa -8- - Nhân viên đài 119 phải thao tác qua nhiều công đoạn :Tiếp nhận máy hỏng, đo thử, xác định trạng thái h hỏng, cập nhật vào hệ thống, số lợng máy điện thoại hỏng nhiều khó đáp ứng kịp thời 1.3 Xây dựng hoạt động dịch vụ 119 tự động 1.3.1 Nhu cầu có hệ thống mới: Do nhu cầu phát triển mạnh hệ thống viễn thông, số lợng máy điện thoại ngày gia tăng nhanh, lỗi thời sai sót hệ thống khai thác quản lý cũ chắn không phù hợp Cho nên cần phải xây dựng lại hệ thống khai thác dịch vụ 119 để phục vụ nhu cầu khách hàng với thời gian ngắn đợc điều quan trọng giảm bớt số công đoạn làm việc căng thẳng cho nhân viên Đài 119, tránh sai sót, cáu gắt với khách hàng nhân viên xử lý số lợng máy hỏng nhiều Trong dịch vụ này, khó khăn thực chẩn đoán loại hỏng máy điện thoaị thuê bao thời gian chờ lấy số liệu từ tổng đài lâu (hơn phút cho máy ) , đôi lúc bị nghẽn thực nhanh đợc, thời gian ma bão Ngoài phải thực công đoạn máy tính tự giao tiếp với tổng đài trung tâm thực phép đo, xây dựng hệ hổ trợ định chẩn đoán loại hỏng máy điện thoại từ kết đo CSDN CSDN Nếu thực thành công đề tài đợc ứng dụng thực tế tiết OCB OCB kiệm đợc chi phí nhân công ( từ 10 ngời giảm xuống ngời), giảm thời gian Trung Bình xử lý tăng thêm niềm tin khách hàng với ngành Bu Điện tâm Tân OFC 1.3.2 Giới thiệu hệ thống dịch vụ 119 mới: Hệ thống cần phải khắc phục đợc nhợc điểm hệ thống cũ, tăng đợc suất lao động, giảm chi phí, tạo đợc niềm tin uy tín RS 232C khách hàng Khi máy điện thoại bị hỏng, khách hàng cần gọi 119 thông báo số Máy Máy máy hỏng, nhân nhận thực nhập số máy hỏng tính viên đài 119 tiếptính vào kho liệu chung Tất công đoạn liên kết liên kếttừ việc kết nối tổng đài thực phép đo định trạng thái hỏng hoàn toàn máy tính thực thay cho nhân viên MÔ HìNH Hệ THốNG BáO Xử Lý MáY HỏNG Tự ĐộNG 119 HUB Đài 119 Máy tính đơn vị Mạng Máy tính Công ty Máy tính đội sửa -9- Máy tính lãnh đạo 1.3.3 Hoạt động dịch vụ 119 tự động: Khách hàng báo hỏng Khi máy hỏng ,ở đâu hay lúc khách hàng cần gọi 119 Nhận báo có nhân viên trực tiếp nhận gọi đa thông tin số máy hỏng vào máy tính hỏng (số liệu báo hỏng cập nhật vào kho liệu) Máy tính giao tiếp với tổng đài trung tâm bắt đầu thực phép đo lấy thông số kỹ thuật ,đồng thời kết hợp với thông tin lu trữ thực suy diễn ,chẩn đoán loại hỏng máy Lọc máy điện thoại cập nhật kho thông tin Nhiệm vơ thùc hiƯn tiÕp nhËn sè liƯu, háng thùc hiƯn đo hệ hổ trợ định máy tiếp giao tiếp với tổng đài trung tâm thực Số liệu đợc lu trữ kho thông tin chung mạng máy tính Đo thử công ty Hợp lệ Các đội xử lý có quản lý máy điện thoại thuê bao,sẽ định kỳ kết nối mạng lấy số liệu máy hỏng thuộc đơn vị , thực in xử lý cho khách hàng Sau thực xử lý xong cập nhật lại báo cho hệ thống thực ,máy tính giao tiếp tổng ®µi thùc hiƯn ®o vµ kiĨm tra cã ®đ ®iỊu kiện kỹ thuật cha Nếu cha đủ điều kiện thông tin máy Suyhỏng đa cho đơn vị quản lý,ngợc lại xử lý tốt kết thông báo hoàn thành diễn Tất thông tin hệ thống báo xử lý máy hỏng đợc thực báo cáo qua mạng máy tính công ty ,do lãnh đạo phòng ban chức nắm đợc thông tin Qua đạo điều hành xử lý máy hỏng Bu điện Thành phố thuận lợi nhanh chóng ,góp phần hoàn thành Tình trạng tiêuĐikế hoạch giảm nhẹBáo chi sửa phí hoạt động sản xuất sửa NGUYÊN Lý HOạT ĐộNG CủA Hệ THốNG hỏng Tốt Báo kết Nhận -kết 10 -quả Kết thóc End If If Me.chkDc_B_dat.Value = Then Fields(4).Value = Else Fields(4).Value = End If If Me.chkR_a_dat.Value = Then Fields(5).Value = Else Fields(5).Value = End If If Me.chkR_B_dat.Value = Then Fields(6).Value = Else Fields(6).Value = End If If Me.chkR_A_B.Value = Then Fields(7).Value = Else Fields(7).Value = End If If Me.ChkF_AB.Value = Then Fields(8).Value = Else Fields(8).Value = End If If Me.chkLoai_TB.Value = Then Fields(9).Value = Else Fields(9).Value = End If Update Requery End With End If ' Khoa cac nut lenh Me.chkAC_A_dat.Enabled = False Me.ChkAC_B_dat.Enabled = False Me.ChkDc_A_dat.Enabled = False Me.chkDc_B_dat.Enabled = False Me.chkR_a_dat.Enabled = False Me.chkR_B_dat.Enabled = False Me.chkR_A_B.Enabled = False - 112 - Me.ChkF_AB.Enabled = False Me.chkLoai_TB.Enabled = False Me.cbmKet_luan.Enabled = False Me.txtDo_chinh_xac.Enabled = False Me.cmdThem.Enabled = True Me.cmdXoa.Enabled = True Me.cmdSua.Enabled = True Me.cmdFirst.Enabled = True Me.cmdLast.Enabled = True Me.cmdToi.Enabled = True Me.cmdLui.Enabled = True Me.cmdDong_y_them.Enabled = False Me.cmdBo_qua_them.Enabled = False ' Xoa che them hoac sua du lieu Them = False Sua = False End Sub Private Sub cmdFirst_Click() ' Xoa cac checkbox Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = Me.chkLoai_TB.Value = Luat_suy_dien.MoveFirst ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then - 113 - Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value ' -Neu sua thi chi hien so -If Sua Then Do_chinh_xac = Luat_suy_dien.Fields(11).Value End If Me.txtDo_chinh_xac.text = Do_chinh_xac Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value End Sub - 114 - Private Sub cmdLast_Click() Luat_suy_dien.MoveLast ' Xoa cac checkbox Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = Me.chkLoai_TB.Value = ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = - 115 - Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value ' -Neu sua thi chi hien so -If Sua Then Do_chinh_xac = Luat_suy_dien.Fields(11).Value End If Me.txtDo_chinh_xac.text = Do_chinh_xac Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value End Sub Private Sub cmdLui_Click() On Error GoTo thoat If Not (Luat_suy_dien.EOF) Then Luat_suy_dien.MoveNext If Luat_suy_dien.EOF Then Luat_suy_dien.MovePrevious End If ' Xoa cac checkbox Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = Me.chkLoai_TB.Value = - 116 - 'If Luat_suy_dien.BOF = False Then 'End If ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" - 117 - End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value ' -Neu sua thi chi hien so -If Sua Then Do_chinh_xac = Luat_suy_dien.Fields(11).Value End If Me.txtDo_chinh_xac.text = Do_chinh_xac Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value End If thoat: End Sub Private Sub cmdSua_Click() On Error GoTo thoat ' -Bao cho chuong trinh biet dang sua Du lieu -Sua = True Me.txtDo_chinh_xac.text = Luat_suy_dien.Fields(11).Value Me.chkAC_A_dat.Enabled = True Me.ChkAC_B_dat.Enabled = True Me.ChkDc_A_dat.Enabled = True Me.chkDc_B_dat.Enabled = True Me.chkR_a_dat.Enabled = True Me.chkR_B_dat.Enabled = True Me.chkR_A_B.Enabled = True Me.ChkF_AB.Enabled = True Me.chkLoai_TB.Enabled = True Me.cbmKet_luan.Enabled = True Me.txtDo_chinh_xac.Enabled = True Me.cmdDong_y_them.Enabled = True Me.cmdBo_qua_them.Enabled = True ' -Khoa cac nut lenh - - 118 - Me.cmdThem.Enabled = False Me.cmdXoa.Enabled = False Me.cmdSua.Enabled = False ' Bao cho chuong trinh biet dang them luat -Sua = True ' Tao du lieu cho Combobox Ket luan -Dim Loai_hong1 As ADODB.Recordset Set Loai_hong1 = New ADODB.Recordset Loai_hong1.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong " Loai_hong1.ActiveConnection = TL Loai_hong1.Open Loai_hong1.MoveFirst Do Until Loai_hong1.EOF Me.cbmKet_luan.AddItem Loai_hong1.Fields(0).Value Loai_hong1.MoveNext Loop Me.cbmKet_luan.ListIndex = -1 thoat: End Sub Private Sub cmdThem_Click() ' -Mo cac checkbox -Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = Me.chkLoai_TB.Value = Me.cbmKet_luan.text = "" Me.txtDo_chinh_xac.text = "" Me.lblLuat_thu.Caption = "" Me.chkAC_A_dat.Enabled = True Me.ChkAC_B_dat.Enabled = True Me.ChkDc_A_dat.Enabled = True Me.chkDc_B_dat.Enabled = True Me.chkR_a_dat.Enabled = True Me.chkR_B_dat.Enabled = True Me.chkR_A_B.Enabled = True Me.ChkF_AB.Enabled = True Me.chkLoai_TB.Enabled = True Me.cbmKet_luan.Enabled = True - 119 - Me.txtDo_chinh_xac.Enabled = True Me.cmdDong_y_them.Enabled = True Me.cmdBo_qua_them.Enabled = True ' -Khoa cac nut lenh Me.cmdThem.Enabled = False Me.cmdXoa.Enabled = False Me.cmdSua.Enabled = False Me.cmdFirst.Enabled = False Me.cmdLast.Enabled = False Me.cmdToi.Enabled = False Me.cmdLui.Enabled = False ' Bao cho chuong trinh biet dang them luat -Them = True ' Tao du lieu cho Combobox Ket luan -Dim Loai_hong1 As ADODB.Recordset Set Loai_hong1 = New ADODB.Recordset Loai_hong1.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong " Loai_hong1.ActiveConnection = TL Loai_hong1.Open Loai_hong1.MoveFirst Do Until Loai_hong1.EOF Me.cbmKet_luan.AddItem Loai_hong1.Fields(0).Value Loai_hong1.MoveNext Loop Me.cbmKet_luan.ListIndex = -1 End Sub Private Sub cmdToi_Click() On Error GoTo thoat If Not (Luat_suy_dien.BOF) Then Luat_suy_dien.MovePrevious If Luat_suy_dien.BOF Then Luat_suy_dien.MoveNext End If ' Xoa cac checkbox Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = - 120 - Me.chkLoai_TB.Value = ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value ' -Neu sua thi chi hien so - 121 - If Sua Then Do_chinh_xac = Luat_suy_dien.Fields(11).Value End If Me.txtDo_chinh_xac.text = Do_chinh_xac Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value ' -Tim thu tu luat Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value End If thoat: End Sub Private Sub cmdXoa_Click() If MsgBox("Bạn chắn muốn xãa lt nµy ?", vbCritical + vbYesNo, " Chó ý ") = vbYes Then ' -xoa luat -Luat_suy_dien.Delete Luat_suy_dien.Update ' Sua lai cac Ma Luat Luat_suy_dien.MoveFirst Dim Ma_luat_xoa As Byte Ma_luat_xoa = Do Ma_luat_xoa = Ma_luat_xoa + If Len(Trim(Str(Ma_luat_xoa))) = Then Luat_suy_dien.Fields(0).Value = Trim(0 & Trim(Str(Ma_luat_xoa))) Else Luat_suy_dien.Fields(0).Value = Trim(Str(Ma_luat_xoa)) End If Luat_suy_dien.Update Luat_suy_dien.MoveNext Loop Until Luat_suy_dien.EOF Luat_suy_dien.Requery ' Dien cac gia tri vao form - 122 - If Not (Luat_suy_dien.BOF) Then Luat_suy_dien.MovePrevious If Luat_suy_dien.BOF Then Luat_suy_dien.MoveNext End If Me.lblSo_luat.Caption = Luat_suy_dien.RecordCount ' Xoa cac checkbox Me.chkAC_A_dat.Value = Me.ChkAC_B_dat.Value = Me.ChkDc_A_dat.Value = Me.chkDc_B_dat.Value = Me.chkR_a_dat.Value = Me.chkR_B_dat.Value = Me.chkR_A_B.Value = Me.ChkF_AB.Value = Me.chkLoai_TB.Value = ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If - 123 - If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value ' -Tim thu tu luat Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value End If End If thoat: End Sub Private Sub Form_Load() Them = False Sua = False Set TL = New ADODB.Connection TL.Provider = "SQLOLEDB.1" TL.ConnectionString = "Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=DULIEU;Data Source=sam" TL.Open Set Luat_suy_dien = New ADODB.Recordset Luat_suy_dien.LockType = adLockOptimistic Luat_suy_dien.CursorType = adOpenKeyset Luat_suy_dien.Source = "Select * from tblTapluat order by Ma_luat" - 124 - Luat_suy_dien.ActiveConnection = TL Luat_suy_dien.Open Luat_suy_dien.MoveFirst ' -Dien gia tri vao cac Checkbox Dim Ma_Loai_hong As String Dim Do_chinh_xac As String Do_chinh_xac = "" If Luat_suy_dien.Fields(1).Value = Then Me.chkAC_A_dat.Value = Do_chinh_xac = "M1*" End If If Luat_suy_dien.Fields(2).Value = Then Me.ChkAC_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M2*" End If If Luat_suy_dien.Fields(3).Value = Then Me.ChkDc_A_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M3*" End If If Luat_suy_dien.Fields(4).Value = Then Me.chkDc_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M4*" End If If Luat_suy_dien.Fields(5).Value = Then Me.chkR_a_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M5*" End If If Luat_suy_dien.Fields(6).Value = Then Me.chkR_B_dat.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M6*" End If If Luat_suy_dien.Fields(7).Value = Then Me.chkR_A_B.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M7*" End If If Luat_suy_dien.Fields(8).Value = Then Me.ChkF_AB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M8*" End If If Luat_suy_dien.Fields(9).Value = Then Me.chkLoai_TB.Value = Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & "M9*" End If Do_chinh_xac = Do_chinh_xac & Luat_suy_dien.Fields(11).Value - 125 - Me.txtDo_chinh_xac.text = Do_chinh_xac Ma_Loai_hong = Luat_suy_dien.Fields(10).Value ' Tim ket luan -Set Loai_hong = New ADODB.Recordset Loai_hong.Source = "Select Trang_thai_hong from tblLoaihong where Ma_loai_hong='" & Ma_Loai_hong & "'" Loai_hong.ActiveConnection = TL Loai_hong.Open Me.cbmKet_luan.text = Loai_hong.Fields(0).Value Me.lblLuat_thu.Caption = Luat_suy_dien.Fields(0).Value Me.lblSo_luat.Caption = Luat_suy_dien.RecordCount ' -Khoa du lieu Me.chkAC_A_dat.Enabled = False Me.ChkAC_B_dat.Enabled = False Me.ChkDc_A_dat.Enabled = False Me.chkDc_B_dat.Enabled = False Me.chkR_a_dat.Enabled = False Me.chkR_B_dat.Enabled = False Me.chkR_A_B.Enabled = False Me.ChkF_AB.Enabled = False Me.chkLoai_TB.Enabled = False Me.cbmKet_luan.Enabled = False Me.txtDo_chinh_xac.Enabled = False Me.cmdDong_y_them.Enabled = False Me.cmdBo_qua_them.Enabled = False Them = False Sua = False End Sub - 126 - ... định trạng thái hỏng máy điện thoại Chơng 6: Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng hệ chơng trình cài đặt Chơng Giới thiệu hệ thống báo xử lý máy hỏng Đài 119 Bu Điện TP tại, đề xuất hệ thống 1.1... hàng báo hỏng Khi máy hỏng ,ở đâu hay lúc khách hàng cần gọi 119 Nhận báo có nhân viên trực tiếp nhận gọi đa thông tin số máy hỏng vào máy tính hỏng (số liệu báo hỏng cập nhật vào kho liệu) Máy. .. thông báo số Máy Máy máy hỏng, nhân nhận thực nhập số máy hỏng tính viên đài 119 tiếptính vào kho liệu chung Tất công đoạn liên kết liên kếttừ việc kết nối tổng đài thực phép đo định trạng thái hỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và xây dựng hệ chương trình báo lỗi máy hỏng, Thiết kế và xây dựng hệ chương trình báo lỗi máy hỏng, 3 Thiết kế chương trình, 1 Sơ lược mạng viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay