TT lam mai vom chuân

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:53

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc Tân Lập, ngày 19 tháng 12 năm 2016 Số: 76 /Ttr -MNTL TỜ TRÌNH Về việc xin bổ sung hạng mục khu Phát triển thể chất – Nghệ thuật trường Mầm non Năm học 2016 - 2017 Kính gửi: - UBND Huyện Đan Phượng; - Phòng Tài - Kế hoạch; - Phòng GD & ĐT huyện Đan phượng; Căn vào tình hình thực tế Trường mầm non Tân Lập; Căn vào nhu cầu cấp thiết phục vụ cho hoạt động chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ; nhu cầu vui chơi giải trí, tăng cường thể lực, đảm bảo sức khỏe cho trẻ thời tiết thay đổi; Trường mầm non Tân Lập quan tâm cấp lãnh đạo sửa chữa bổ sung số hạng mục như: Lát sân khu trung tâm, sơn lại khu Ngọc Kiệu sửa chữa khu vệ sinh lớp Ngày 09/12/2016 Nhà trường đón đồng chí lãnh đạo Thành phố, Huyện, Phòng GD&ĐT kiểm tra thẩm định trường chuẩn Quốc gia cấp độ I Trường Đoàn đánh giá cao sở vật chất, trang thiết bị dạy học vui chơi; Công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Căn đối chiếu theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia đạt 5/ tiêu chuẩn Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ thời tiết thay đổi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí tham gia hoạt động ngồi trời khu Phát triển thể chất Nghệ thuật chưa đáp ứng nhà trường khơng có hệ thống mái vòm che Vậy Trường Mầm non Tân Lập kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài - Kế hoạch, Phòng GD & ĐT huyện Đan phượng xem xét, khảo sát thực tế sở vật chất tạo điều kiện giúp đỡ bổ sung hạng mục khu Phát triển thể chất - Nghệ thuật để Nhà trường thực tốt nhiệm vụ năm học 2016 2017 năm Diện tích Khu phát triển thể chất - Nghệ thuật dự kiến: 400 m2 Tổng khái tốn: 892.000.000 đồng ( Tám trăm chín mươi hai triệu đồng) Nhà trường mong cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để hạng mục sớm hồn thiện trước thời gian đón chuẩn Đây cơng trình có ý nghĩa lớn chào mừng trường Mầm non Tân Lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ I Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như kính gửi; HIỆU TRƯỞNG - Lưu VT Nguyễn Thị Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: TT lam mai vom chuân , TT lam mai vom chuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay