ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƯỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP

54 19 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:39

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  LÊ THỊ CHÂU NGÂN ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƢỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ TRỒNG TRỌT Cần Thơ – 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  LÊ THỊ CHÂU NGÂN ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƢỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ TRỒNG TRỌT CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Bảo Vệ Cần Thơ – 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƢỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP Do sinh viên Lê Thị Châu Ngân thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010 Cán hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƢỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP Do sinh viên Lê Thị Châu Ngân thực bảo vệ trƣớc Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp đƣợc Hội đồng đánh giá mức DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2010 Trƣởng khoa Nông Nghiệp & SHƢD Chủ tịch Hội đồng ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng! - Cha Mẹ suốt đời tận tụy nuôi dƣỡng, dạy dỗ khôn lớn nên ngƣời Thành kính biết ơn! - PGS TS Nguyễn Bảo Vệ, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, gợi ý, động viên giúp đỡ em cơng việc nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cám ơn! - Cố vấn học tập Trần Văn Hâu tận tình dìu dắt lớp hồn thành khóa học - Thầy Bùi Văn Tùng, cô Bùi Thị Cẩm Hƣờng quý thầy cô cán thuộc Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng dụng trƣờng Đại Học Cần Thơ đóng góp ý kiến quý báu tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Anh Phạm Quý Ninh tận tình giúp đỡ, khuyến khích em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp - Triệu Minh Tƣờng bạn Lê Ánh Nhƣ Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Hứa Ngọc Anh tập thể lớp Trồng trọt K33 B động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Thân gởi đến! - Các bạn lớp Trồng trọt K33 lời chúc sức khỏe thành đạt tƣơng lai iii LƢỢC SỬ CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC Họ tên: Lê Thị Châu Ngân Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1989 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre Nơi nay: ấp Thanh Trung, xã Hƣng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1995 đến năm 2000 Trƣờng: Tiểu học Vĩnh Thành B Địa chỉ: xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm 2000 đến năm 2004 Trƣờng: Trung học sở Vĩnh Thành Địa chỉ: xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Trung học phổ thông Thời gian đào tạo từ năm 2004 đến năm 2007 Trƣờng: Trung học phổ thông Chợ Lách B Địa chỉ: xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Ngày , tháng , năm 2010 Ngƣời khai ký tên Lê Thị Châu Ngân iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình luận văn trƣớc Tác giả luận văn Lê Thị Châu Ngân v MỤC LỤC Chương Nội dung Trang Danh sách hình ix Danh sách bảng x Tóm lƣợc xii MỞ ĐẦU 1 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc phân bố nhãn 1.2.1 Nguồn gốc 1.2.2 Sự phân bố 1.2 Đặc điểm thực vật nhãn 2 1.2.1 Rễ 1.2.2 Thân 1.2.3 Lá 1.2.4 Hoa 1.2.5 Trái 1.2.6 Hột 1.3 Đặc điểm nhãn xuồng cơm vàng 1.4 Phân vi lƣợng nhu cầu dinh dƣỡng vi lƣợng cho trồng 1.4.1 Molypden (Mo) 1.4.2 Bo (B) 1.4.3 Mangan (Mn) 1.4.4 Kẽm (Zn) 10 1.5 Sự hấp thu dinh dƣỡng qua 11 1.6 Một số nghiên cứu ứng dụng phân bón qua 12 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 14 2.1 Phƣơng tiện 14 2.1.1 Địa điểm thời gian 14 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 14 vi 2.1 Phƣơng pháp 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 15 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 16 2.2 Xử lý số liệu 17 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 3.1 Ghi nhận tổng quan 18 3.2 Năng suất thành phần suất 18 3.3 15 3.2.1 Trọng lƣợng trái 18 3.2.2 Kích thƣớc trái 19 3.2.3 Số trái chùm 20 3.2.4 Trọng lƣợng chùm trái 22 3.2.5 Năng suất 23 Phẩm chất trái 23 3.3.1 Màu sắc trái 23 3.3.2 Độ dày thịt trái 25 3.3.3 Trọng lƣợng thịt trái tỷ lệ trọng lƣợng thịt trái 25 3.3.4 Trọng lƣợng vỏ, hột tỷ lệ trọng lƣợng vỏ, hột 26 3.3.5 Độ Brix dịch trái 28 3.3.6 Hiệu thí nghiệm 29 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 4.1 Kết luận 31 4.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ CHƢƠNG vii DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 3.1 3.2 3.3 Nội dung Trang Cây nhãn Xuồng Cơm Vàng làm thí nghiệm Châu Thành – Đồng Tháp 14 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên trọng lƣợng vỏ hột nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 27 Tỷ lệ trọng lƣợng thịt trái tỷ lệ vỏ, hột đóng góp vào trọng lƣợng trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 28 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên độ Brix dịch trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 28 viii nghiệm thức 1, lần lƣợt 7,63 g 7,68 g Trọng lƣợng vỏ hột thấp nghiệm thức (6,93 g) Trọng lƣợng vỏ, hột (g) 7,92 a 7,63 ab 7,68 ab 7,6 7,16 bc 7,2 6,93 c 6,8 6,4 Nghiệm thức 1) Phun nƣớc 3) 200 B: 400 Mn: 200 Mo: 600 Zn 5) 200 B: 800 Mn: 200 Mo: 200 Zn 2) 200 B: 200 Mn: 200 Mo: 800 Zn 4) 200 B: 600 Mn: 200 Mo: 400 Zn Hình 3.1 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên trọng lƣợng vỏ hột nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Vỏ, hột đặc điểm di truyền giống, theo kết thí nghiệm hỗn hợp vi lƣợng tất nghiệm thức khơng góp phần làm gia tăng trọng lƣợng vỏ, hột Theo ghi nhận cảm quan, trọng lƣợng hột có đóng góp quan trọng định vào thành phần vỏ, hột so với đóng góp trọng lƣợng vỏ Đóng góp trọng lƣợng thịt trái trọng lƣợng vỏ, hột vào trọng lƣợng trái nhãn Xuồng Cơm Vàng đƣợc thể Hình 3.2 27 39,96% Trọng lƣợng vỏ, hột Trọng lƣợng thịt trái 60,04% Hình 3.2 Tỷ lệ trọng lƣợng thịt trái tỷ lệ vỏ, hột đóng góp vào trọng lƣợng trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 3.3.5 Độ Brix dịch trái Độ brix dịch trái nhãn Xuồng Cơm Vàng có khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% nghiệm thức so với đối chứng (Hình 3.3) Độ brix cao nghiệm thức (19,7%) nghiệm thức đƣợc phun hỗn hợp chứa lƣợng Zn cao (800 ppm), không khác biệt so với nghiệm thức 3, (19,5%) Nghiệm thức đối chứng không phun vi lƣợng cho kết độ brix thấp (18,1%) Độ Brix dịch trái (%) 20 19,7 a 19,5 a 19,5 a 18,8 b 19 18,1 c 18 17 16 Nghiệm thức 1) Phun nƣớc 3) 200 B: 400 Mn: 200 Mo: 600 Zn 5) 200 B: 800 Mn: 200 Mo: 200 Zn 2) 200 B: 200 Mn: 200 Mo: 800 Zn 4) 200 B: 600 Mn: 200 Mo: 400 Zn Hình 3.3 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên độ brix dịch trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 28 Kết cho thấy, trái nhãn nghiệm thức đƣợc xử lý phun vi lƣợng với hàm lƣợng khác B, Mn, Mo Zn cho độ brix cao (gia tăng so với đối chứng từ 4,11% đến 9,11%), độ brix cao làm cho trái có xu hƣớng so với đối chứng Kết phù hợp với số nghiên cứu phân vi lƣợng trồng khác Theo Nguyễn Văn Cử (2006), Nguyễn An Đệ ctv., (2004), phun vi lƣợng trình canh tác làm tăng lƣợng đƣờng trái cam Sành măng cụt Nhƣ vậy, phun hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn có tác dụng cải thiện độ brix dich trái nhãn Xuồng Cơm Vàng 3.4 Hiệu kinh tế Hiệu thí nghiệm nhãn Xuồng Cơm Vàng khác biệt không ý nghĩa qua phân tích thống kê phần lãi tăng thêm nghiệm thức có xử lý vi lƣợng so với đối chứng không phun (Bảng 3.9) Tất nghiệm thức cho giá trị phần lãi tăng thêm số âm, tức tổng thu bù đắp phần chi phí đầu tƣ cho việc xử lý phun vi lƣợng Việc phun vi lƣợng nhãn Xuồng Cơm Vàng có tác dụng cải thiện màu sắc độ brix dịch trái, không mang lại hiệu kinh tế 29 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên hiệu kinh tế nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Đơn vị tính: VNĐ/cây Chi phí tăng Năng thêm so suất với đối (kg/cây) chứng1/ Nghiệm thức Tiền hóa chất Tiền cơng lao động 0.000 6.000 0.000 53.291 6.000 51.955 Tổng thu Lãi tăng tăng thêm so thêm so với đối chứng3/ chứng 2/ Giá bán/kg Tổng thu 23,2 8.000 185.600 0.00 0.00 53.291 22,9 8.000 183.200 -2.400 -55.690 6.000 51.955 22,7 8.000 181.600 -4.000 -55.954 50.620 6.000 50.620 23,5 8.000 188.000 2.400 -48.220 49.287 6.000 49.287 24,0 8.000 192.000 6.400 -42.886 Trung bình 23,3 8.000 186.080 480 -40.550 F ns ns CV (%) 15,6 22,1 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê 1) phun nước 2) 200 B: 200 Mn: 200 Mo: 800 Zn 3) 200 B: 400 Mn: 200 Mo: 600 Zn 4) 200 B: 600 Mn: 200 Mo: 400 Zn 5) 200 B: 800 Mn: 200 Mo: 200 Zn 1/ Chi phí tăng thêm so với đối chứng = (Tiền hóa chất + Tiền cơng lao động) – Chi phí đối chứng(*) (*) Chi phí đối chứng = + 6.000 =6.000đ 2/ Tổng thu tăng thêm so với đối chứng = (Năng suất x Giá bán) – Tổng thu đối chứng(**) (**) Tổng thu đối chứng = 23,2 x 8.000 =185.600 đ 3/ Lãi tăng thêm so với đối chứng = Tổng thu tăng thêm so với đối chứng – Chi phí tăng thêm so với đối chứng 30 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Theo kết thí nghiệm, phun hỗn hợp vi lƣợng (B, Mn, Mo, Zn) nồng độ khác chƣa làm tăng suất, thành phần suất lợi nhuận nhãn Xuồng Cơm Vàng Đối với phẩm chất nhãn, có thay đổi độ Brix, màu sắc vỏ trái trọng lƣợng vỏ hột - Khi phun với liều lƣợng 200 B: 800 Mn: 200 Mo: 200 Zn độ khác màu sắc trái cao ( E= 46,3), trọng lƣợng vỏ hột thấp (6,93 g), độ Brix dịch trái (18,8 %) cao so với đối chứng (phun nƣớc) - Khi phun hỗn hợp với liều lƣợng 200 B: 200 Mn: 200 Mo: 800 Zn độ Brix dịch trái cao (19,71%), độ khác màu sắc trái thấp ( E= 46,2), trọng lƣợng vỏ hột cao (7,68 g) 4.2 Đề nghị Trong điều kiện thí nghiệm, phun hỗn hợp vi lƣợng không đạt hiệu Tuy nhiên, cần có thêm thí nghiệm nồng độ phân vi lƣợng khác nhãn Xuồng Cơm Vàng mùa vụ, để có kết luận xác việc cải thiện suất phẩm chất cho nhãn Xuồng Cơm Vàng 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI THỊ CẨM HỒNG, ĐOÀN THỊ CẨM HỒNG 2008 Ảnh hƣởng Boron đến đậu trái suất nhãn Xuồng Cơm Vàng Kết nghiên cứu Khoa học Công nghệ rau, (2007-2008) CHANDLER, W.H 1958 Evergreen orchards Lea and Febiger Philadelphia CHU THỊ THƠM, PHAN THỊ LÀI, NGUYỄN VĂN TÓ 2006 Phân vi lƣợng với trồng NXB Lao động CRANE, J H., C.F Balerdi, and S.A.Sargent 2000 The Longan in Florida Horticultural Sciences Department Fact Sheet HS-49 Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida DICZBALIC Y 2002 Improving Yield and Quality of Longan A report for the Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC Publication No 02/135, Florida – USA ĐƢỜNG HỒNG DẬT 2002 Sổ tay hƣớng dẫn sử dụng phân bón NXB Nơng nghiệp ĐƢỜNG HỒNG DẬT 2002 Cẩm nang phân bón NXB Hà Nội HUANG X., S SUBHADRABANDHU, S K MITRA, R BEN-ARIE and R A STERM 2005 Origin, history, production and processing Litchi and Longan: Botany, Production and Uses ©CAB International 2005 HUỲNH THỊ CHÍ LINH 2008 Ảnh hƣởng kali phun giai đoạn tiền thu hoạch đến suất phẩm chất trái xoài Châu Nghệ sau thu hoạch Luận án tốt nghiệp Thạc sĩ, Khoa NN & SHƢD, trƣờng Đại học Cần Thơ KHAOSUMAIN Y., C SRITONTIP AND S CHANGJARAJA 2005 Nutritional status of declined and healthy longan trees in northern thailand acta horticulturae, no 665 32 LÊ THỊ KHÁNH 1998 Bƣớc đầu nghiên cứu ảnh hƣởng GA3, B, Zn đến tỷ lệ đậu phẩm chất trái ớt, Tạp chí Nơng nghiệp Công nghiệp thực phẩm số 10, trang 78 – 80 LÊ VĂN CHẤN 2008 Ảnh hƣởng liều lƣợng Chlorate kali biện pháp khoanh cành liều lƣợng phân đạm bón sau thu hoạch lên hoa sớm nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Luận văn tốt nghiệp cao học Trồng Trọt, Khoa NN & SHƢD, Trƣờng Đại Học Cần Thơ LÊ VĂN HÕA, NGUYỄN BẢO TỒN 2004 Giáo trình sinh lý thực vật Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, trƣờng Đại học Cần Thơ MAI THU HƢƠNG 2004 Ảnh hƣởng dạng liều lƣợng phân kali phun đến suất phẩm chất trái xồi Cát Hòa Lộc Cần Thơ Luận án tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Trồng trọt, Khoa NN & SHƢD, trƣờng Đại học Cần Thơ MENZEL, M.C., B.J WATSON AND D.R SIMPSON 1990 Longan, In Fruits: Tropical and subtropical Naya Prokash, India NGUYỄN AN ĐỆ, NGUYỄN VĂN HÙNG MAI VĂN TRỊ 2004 Ảnh hƣởng loại phân bón đến suất, phẩm chất trái măng cụt vùng đất phù sa ven sông miền Đông Nam Bộ, Trong: Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau - 2002-2003, NXB Nông Nghiệp TP HCM NGUYỄN BẢO VỆ, NGUYỄN HUY TÀI 2004 Giáo trình dinh dƣỡng khống trồng Tủ sách trƣờng Đại học Cần Thơ NGUYỄN DANH VÀN 2008 Kỹ thuật canh tác ăn trái Cây nhãn, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh NGUYỄN KIM THANH, NGUYỄN THUẬN CHÂU 2005 Giáo trình sinh lý thực vật NXB Hà Nội NGUYỄN MINH CHƠN 2004 Giáo trình chất điều hòa sinh trƣởng thực thực vật Tủ sách trƣờng Đại học Cần Thơ 33 NGUYỄN NHƢ HÀ 2006 Giáo trình bón phân cho trồng NXB Nơng nghiệp NGUYỄN THANH TRIỀU 2009 Kỹ thuật trồng đa niên Khoa Nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên, trƣờng Đại học An Giang NGUYỄN TRỊNH NHẤT HẰNG NGUYỄN MINH CHÂU 2001 Ảnh hƣởng phân bón kali nitrate, calcium nitrate đến phẩm chất trái long, Trong: Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau-quả 2000-2001, NXB Nông Nghiệp TP HCM NGUYỄN VĂN CỬ 2006 Hiệu phun boron suất cam sành (Citrus nobilis var typica hassk.) Vĩnh Long, luận văn Thạc sĩ Trồng Trọt, khoa NN & SHƢD, Trƣờng Đại Học Cần Thơ PHẠM VĂN DUỆ 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng ăn NXB Hà Nội PHỊNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH 2008 Tổng kết ngành nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2006 phƣơng hƣớng nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp QUÁCH ĐĨNH, NGUYỄN VĂN THIẾP NGUYỄN VĂN KHOA 1996 Công nghệ sau thu hoạch chế biến rau NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội TRẦN THẾ TỤC 1999 Cây nhãn - Kỹ thuật trồng chăm sóc, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội TRẦN THẾ TỤC 2002 Cây nhãn, kỹ thuật trồng chăm sóc Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh TRẦN THỊ KIM BA 2007 Nâng cao suất, phẩm chất kéo dài thời gian tồn trữ xồi Cát Hòa Lộc (Mangifera indica var Cat Hoa Loc) biện pháp xử lý hóa chất trƣớc sau thu hoạch Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Trồng trọt, Khoa NN & SHƢD, trƣờng Đại học Cần Thơ TRẦN VĂN HÂU 2008 Giáo trình xử lý hoa ăn trái NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 34 TRẦN VĂN HÂU VÀ NGUYỄN VIỆT KHỞI 2001, Ảnh hƣởng gốc nhãn Long hoa phẩm chất trái nhãn Tiêu Da Bò, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng, Khoa Nông Nghiệp, Trƣờng Đại Học Cần Thơ VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM 2009 Giáo trình giống ăn phổ biến miền Nam NXB Tp Hồ Chí Minh VŨ CƠNG HẬU 1999 Trồng ăn Việt Nam NXB Nơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh VŨ HỮU M 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân cho trồng NXB Nơng nghiệp 35 PHỤ CHƢƠNG Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên độ Brix dịch trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nghiệm thức Độ Brix dịch trái (%) Trung bình F CV (%) 18,1 c 19,7 a 19,5 a 19,5 a 18,8 b 19,1 * 3,99 % tăng thêm so với đối chứng 0,00 9,11 8,16 7,99 4,11 5,87 Trong cột số có chữ theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan, * khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên trọng lƣợng vỏ, hột tỷ lệ trọng lƣợng vỏ, hột nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nghiệm thức Trọng lƣợng vỏ, hột (g) Tỷ lệ trọng lƣợng vỏ, hột (%) 7,63 ab 40,0 7,68 ab 7,92 a 7,16 bc 38,1 39,2 39,9 6,93 c 40,6 Trung bình F 7,46 * 39,6 ns CV (%) 5,96 6,93 Trong cột số có chữ theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê theo phép thử Duncan, * khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%; ns khác biệt không ý nghĩa thống kê PHỤ CHƢƠNG MỘT SỐ BẢNG ANOVA Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến trọng lƣợng trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 34,3 3,42 47,7 85,5 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 8,58 0,86 2,98 F tính Khác biệt 2,87 ns 0,29 0,06 0,88 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến số trái chùm nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 3,53 1,89 47,1 52,5 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 0,88 0,47 2,94 F tính Khác biệt 0,30 ns 0,16 0,87 0,96 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến trọng lƣợng chùm trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 3825,5 828,6 24989,5 29643,6 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 956,4 207,2 1561,9 F tính Khác biệt 0,61 ns 0,13 0,66 0,97 Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến suất trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 5,56 40,7 267,9 314,1 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 1,39 10,2 16,7 F tính Khác biệt 0,08 ns 0,61 0,99 0,66 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến màu sắc vỏ trái (E) nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,19 0,01 0,02 0,22 4 16 24 0,047 0,002 0,001 F tính Khác biệt 31,33* 1,333 0,000 0,300 * khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến màu sắc vỏ trái (L) nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 53,29 10,23 62,24 125,76 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 13,32 2,56 3,89 F tính Khác biệt 3,43* 0,66 0,03 0,63 * khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến màu sắc vỏ trái (a*) nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 9,65 4,32 21,91 35,88 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 2,41 1,08 1,37 F tính Khác biệt 1,76 ns 0,79 0,19 0,55 Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến màu sắc vỏ trái (b*) nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 8,41 9,38 18,9 36,7 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 2,10 2,34 1,18 F tính Khác biệt 1,78 ns 1,99 0,18 0,15 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến chiều cao trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 1,73 3,08 9,16 13,98 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 0,43 0,77 0,57 F tính Khác biệt 0,75 ns 1,35 0,57 0,30 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 10 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến đƣờng kính trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Tổng bình phƣơng Độ tự Tb bình phƣơng F tính Khác biệt Nghiệm thức 7,15 1,79 1,55 ns 0,24 Lặp lại 9,20 2,30 1,99 0,15 Sai số 18,48 16 1,16 Tổng cộng 34,83 24 Nguồn biến động ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 11 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến độ dày thịt trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng F tính Khác biệt Nghiệm thức 1,80 0,45 2,64 ns 0,07 Lập lại 0,62 0,16 0,90 0,49 Sai số 2,74 16 0,17 Tổng cộng 5,16 25 Nguôn biến động ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 12 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến trọng lƣợng thịt trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 18,87 3,71 34,36 56,94 Độ tự 4 16 24 Tb bình phƣơng 4,72 0,93 2,15 F tính Khác biệt 2,20 ns 0,43 0,12 0,78 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 13 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến tỷ lệ trọng lƣợng thịt trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 43,23 29,27 140,31 212,81 Độ tự 4 16 24 Trung bình bình phƣơng 10,81 7,32 8,77 F tính Khác biệt 1,23 ns 0,84 0,34 0,52 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 14 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến trọng lƣợng vỏ, hột nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 3,29 0,55 3,17 7,01 Độ tự 4 16 24 * khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 0,82 0,14 0,20 F tính Khác biệt 4,16 * 0,69 0,02 0,61 Bảng 15 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến tỷ lệ trọng lƣợng vỏ, hột nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng F tính Khác biệt Nghiệm thức 58,83 14,71 1,79 ns 0,18 Lặp lại Sai số 27,09 131,27 16 6,77 8,20 0,83 0,53 Tổng cộng 217,19 24 Nguồn biến động ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 16 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến độ brix dịch trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 9,27 1,41 3,37 14,0 Độ tự 4 16 24 TB bình phƣơng 2,32 0,35 0,21 F tính Khác biệt 11,0* 1,67 0,00 0,21 * khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Bảng 17 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn đến hiệu kinh tế nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nguồn biến động Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng 763,67 2914,66 11384,15 15062,48 4 16 24 190,92 728,66 711,51 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê F tính Khác biệt 0,27 ns 1,02 0,26 0,74 ... tài: Ảnh hƣởng hỗn hợp phun (B, Mn, Mo, Zn) đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp đƣợc thực nhằm tìm liều lƣợng hỗn hợp vi lƣợng phun (B, Mn, Mo, Zn) thích hợp. .. nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 19 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi lƣợng B, Mn, Mo Zn lên kích thƣớc trái nhãn Xuồng Cơm Vàng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 20 Ảnh hƣởng hỗn hợp vi. .. NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG  LÊ THỊ CHÂU NGÂN ẢNH HƢỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƢỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƯỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP, ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP VI LƯỢNG PHUN LÁ (B, Mn, Mo, Zn) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay