ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAX SL VÀ SILYSOL MS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514

62 19 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:35

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG HỒ THANH NHÀN ẢNH HƢỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAXSL VÀ SILYSOLMS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Tên đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAXSL VÀ SILYSOLMS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Phạm Phƣớc Nhẫn Hồ Thanh Nhàn MSSV: 3078007 Lớp: Trồng trọt K33 Cần Thơ, 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN SINH LÝ-SINH HĨA Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƢỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAXSL VÀ SILYSOLMS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514” Do sinh viên HỒ THANH NHÀN thực đề nạp Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Cán hƣớng dẫn TS Phạm Phƣớc Nhẫn i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN SINH LY-SINH HĨA Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƢỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAXSL VÀ SILYSOLMS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514” Do sinh viên: HỒ THANH NHÀN thực bảo vệ trƣớc hội đồng ngày … tháng … năm 2010 Luận văn đƣợc hội đồng chấp thuận đánh giá mức:…………………… Ý kiến hội đồng: DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Trƣởng khoa Nông Nghiệp SHƢD Thành viên hội đồng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố luận văn trƣớc Tác giả luận văn Hồ Thanh Nhàn iii LÝ LỊCH CÁ NHÂN Sinh viên: Hồ Thanh Nhàn Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1989 Tại Phƣờng Thới Hòa, Quận Ơ mơn, Thành phố Cần Thơ Con ông: Hồ Văn Biết Và bà: Cao Thị Phế Đã tốt nghiệp năm 2007 Trƣờng Trung học phổ thơng Lƣu Hữu Phƣớc, Quận Ơ Mơn, thành phố Cần Thơ Năm 2007-2011 học khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trƣờng đại học Cần Thơ, ngành Trồng Trọt khóa 33 iv LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ suốt đời tận tụy chúng con, xin cảm ơn ngƣời thân giúp đỡ động viên suốt thời gian qua Chân thành biết ơn thầy Phạm Phƣớc Nhẫn tận tình dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Minh Chơn thầy cô mơn Sinh lý- Sinh hóa giúp đỡ động viên em hoàn thành luận văn Chân thành cảm tạ thầy cố vấn học tập Nguyễn Thành Hối tồn thể q thầy khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng truyền dạy kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trƣờng Gởi lời cảm ơn đến anh chị bạn sinh viên làm đề tài Bộ mơn Sinh lýSinh hóa, bạn Trồng Trọt khóa 33 động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài v MỤC LỤC Lời cảm tạ v Mục lục vi Danh sách hình ix Danh sách bảng x Tóm lƣợc xii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu sơ lƣợc lúa 1.2 Sự đổ ngã lúa 1.1.1 Những bất lợi lúa bị đổ ngã 1.2.2 Các dạng đổ ngã lúa 1.2.3 Một số yếu tố liên quan đến đổ ngã 1.2.3.1 Rễ lúa 1.2.3.2 Thân lúa 1.2.3.3 Lá lúa 1.2.3.4 Ảnh hƣởng điều kiện ngoại cảnh kỹ thuật canh tác đến đổ ngã 1.3 Các biện pháp hạn chế đổ ngã 1.4 Ứng dụng khoáng vi lƣợng Silic vào việc tăng độ cứng suất lúa 1.4.1 Giới thiệu Silic 1.4.2 Vai trò Silic đến đổ ngã 11 1.4.3 Vai trò Silic việc kháng sâu bệnh 11 1.4.4 Vai trò Silic việc tăng suất trồng 13 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG TIỆN PHƢƠNG PHÁP 15 vi 2.1 Phƣơng tiện thí nghiệm 15 2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 15 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 15 2.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 16 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 16 2.2.2 Phƣơng pháp canh tác 16 21 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 3.1 Ảnh hƣởng OrymaxSLvà SilysolMS lên sinh trƣởng lúa 22 3.1.1 Ảnh hƣởng OrymaxSLvà SilysolMS lên chiều cao 22 3.1.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên trọng lƣợng thân rễ 22 3.1.3 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên chiều dài chiều rộng đòng 23 3.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên đổ ngã lúa 23 3.2.1 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên chiều cao đồng ruộng 23 3.2.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên chiều dài lóng 24 3.2.3 Ảnh hƣởng Orymax SL SilysolMS lên đƣờng kính lóng thân 25 3.2.4 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên độ cứng lóng thân 26 3.2.5 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên cấp đổ ngã 27 3.3 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên suất lúa 28 3.3.1 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên số chồi/m2 28 3.3.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên chiều dài 29 3.3.3 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên thành phần suất, suất lý thuyết, suất thực tế 30 3.4 Phân tích hàm lƣợng Silic thân lúa 32 vii 3.4.1 Xây dựng đƣờng chuẩn 32 3.4.2 Hàm lƣợng Silic thân lúa 33 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 4.1 Kết luận 35 4.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC viii Quy trình nhằm tạo cho độ hấp thu mẫu nằm khoảng độ hấp thu tốt (0,1-0,5) Đầu tiên, giảm thể tích mẫu đem định mức thể tích acid Boric, hút 400µL mẫu 9600µL acid Boric 4% để định mức lên 10ml Sau cùng, hút 20µL mẫu định mức để pha tiếp hóa chất tạo màu phù hợp với đƣờng chuẩn, góp phần giúp cho giá trị độ hấp thu nằm khoảng 0,1-0,5 3.4.2 Hàm lƣợng Silic thân lúa Các mẫu thân lúa sau phân tích theo quy trình mới, đo độ hấp thu 600nm, suy hàm lƣợng silic trong thân lúa Hàm lƣợng silic thân tăng dần theo thời gian liều lƣợng chất xử lý, cao với nghiệm thức Orymax liều lƣợng cao (Hình 3.3) Qua phân tích thống kê hàm lƣợng silic thân lúc 45 ngày sau sạ thu hoạch khác biệt mức ý nghĩa 1% chứng tỏ hai chế phẩm có tác dụng gia tăng hàm lƣợng silic thân từ làm sở cho việc gia tăng độ cứng cho thân Hàm lƣợng Silic (%) 16 12,8 c 12 8,7 f 7,8 e 9,9 d 10,4 e 15,6a 14,2 a 13,9 c 13,5 b 45 Ngày sau sạ 13,5c Thu hoạch 11,1b 11,0 d NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nghiệm thức Hình 3.4 Hàm lƣợng Si thân lúa NT1: Đối chứng NT4: Xử lý Orymax 4ml/L NT2: Xử lý Orymax 1ml/L NT5: Xử lý Orymax 6ml/L NT3: Xử lý Orymax 2ml/L NT6: Xử lý Silysol 2g/L Trong thời điểm số có chữ theo sau khác khác biệt mức ý nghĩa 1% qua phép thử Duncan Ở thời điểm 45 ngày sau sạ hàm lƣợng silic cao 14,2% (Orymax 6ml/L), thấp đối chứng 7,8% Lƣợng silic thân tăng dần theo thời gian, đến thu hoạch vật chất đƣợc vận chuyển vào hạt thân lại hầu 34 hết xơ khống Do đó, lƣợng silic thân lúc thu hoạch tăng lên kể đối chứng trung bình từ 8,7-15,6% Hàm lƣợng silic tăng có ý nghĩa quan trọng việc gia tăng độ cứng cho thân sau trổ gié, trọng lƣợng bơng tăng hạt tăng trƣởng moment cong tăng dễ gây đổ ngã cho lúa Hàm lƣợng silic tích lũy lúa lớn dần từ hạt gạo 0,05%, cám gạo 5%, rơm 13%, vỏ trấu 23%, cuống hạt 35% (Currie Perry, 2007) Ngoài ra, thí nghiệm với lúa (cv.Norin 22) đƣợc trồng dung dịch dinh dƣỡng chứa 100ppm silicic acid khác biệt hàm lƣợng silic rễ 3,4%, thân 14%, phiến 18%, trấu 20,3% (Takane ctv., 1995) Qua kết thí nghiệm từ nguồn tham khảo trên, hàm lƣợng silic thân lúa cao so với phận khác (khoảng 14%) nhƣ so với loài thực vật khác Lƣợng silic lúa hấp thu hoàn toàn từ nguồn silic hữu hiệu đất trồng Nhƣ vậy, sau vụ lúa, đất lƣợng lớn silic hữu hiệu Với việc canh tác liên tục nhƣ chắn ảnh hƣởng đến chất lƣợng đất trồng Nếu không kịp thời cung cấp bù lƣợng silic cho đất thời gian sau trồng bị thiếu silic, làm giảm suất chất lƣợng Đặc biệt lúa lại cần lƣợng silic lớn để tạo vỏ trấu, tăng sức đề kháng sâu bệnh, cải thiện đất giảm độc tố, tăng khả phát triển rễ, giúp kháng mặn, chịu hạn tốt hơn, chống rụng hạt, làm cho thân cứng, đứng thẳng, tăng khả quang hợp góp phần làm tăng suất, giúp cân dinh dƣỡng cải thiện tỷ lệ cân N/P cây… Cho nên cần có biện pháp tận dụng nguồn silic từ rơm rạ, vỏ trấu để trả lại phần lƣợng silic lấy đất, sử dụng phân bón, sản phẩm thuốc dƣỡng bổ sung silic cho trồng để tăng khả chống chịu sâu hại, giúp khỏe, tăng sản lƣợng 35 Chƣơng KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Khi xử lý Orymax Silysol với liều lƣợng tăng dần độ cứng lúa gia tăng chiều cao lúa khơng giảm Năng suất thực tế có xu hƣớng tăng nhƣng khác biệt chƣa có nghĩa mặt thống kê liều lƣợng cao (6ml/L) Orymax cho hiệu tốt Khi lúa đƣợc cung cấp liều lƣợng silic tăng dần hàm lƣợng silic lúa tăng dần, cao với Orymax liều lƣợng 6ml/L 4.2 ĐỀ NGHỊ Nghiên cứu ảnh hƣởng Orymax Silysol với nhiều liều lƣợng khác vụ khác nhằm tìm liều lƣợng thích hợp giúp cho lúa cứng hạn chế thiệt hại đổ ngã, tăng sức chống chịu sâu bệnh cho lúa gia tăng suất Có thể nghiên cứu để áp dụng xử lý chế phẩm với giống lúa khác số trồng khác để áp dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hoàng Nhâm Nguyễn Quốc Tín 1990 Từ điển bách khoa nhà hóa học trẻ tuổi, NXB Giáo Dục Hà Nội (dịch từ nguyên tác tiếng Nga M.A Procôfiep D.N Trifonop (1982), NXB Mir Maxcơva) Ngô Thị Lệ Thủy 1998 Điều tra xác định số yếu tố giới hạn suất lúa cải tiến Ơ Mơn tỉnh Cần Thơ Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Luận án Thạc Sĩ Khoa Học Nông Học Trƣờng Đại học Cần Thơ Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài 2003 Dƣỡng chất khống đa lƣợng Giáo trình dinh dƣỡng khống trồng Trƣờng Đại học Cần Thơ Nguyễn Minh Chơn 2003 Đặc tính đổ ngã lúa ứng dụng anti-gibberelin để ổn định suất giảm đổ ngã cho lúa Hè Thu Biện pháp nâng cao suất lúa Hè Thu ĐBSCL 2003 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Giáo trình lúa Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL Trƣờng Đại học Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Đình Huyên 1981 Sách tra cứu tóm tắt sinh lý thực vật, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật Hà Nội (dịch từ nguyên tác A.M Grodzinxki, D.M Grodzinxki, NXB Mir Maxcơva) Nguyễn Thành Phƣớc 2003 Đánh giá suất phẩm chất suất số giống/dòng lúa Tép Hành đột biến tỉnh Sóc Trăng Luận văn cao học Trƣờng Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Quế Phƣơng 2006 Ảnh hƣởng prohexadione calcium, Ethrel phân kali lên đổ ngã giống lúa ST1 Luận văn Thạc sĩ Trồng Trọt Đại học Cần Thơ Shouichi Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Trần Minh Thành dịch Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) Trƣờng Đại học Cần Thơ Võ Tòng Xuân Hà Triều Hiệp, 1998 Trồng lúa Nhà xuất Nông Nghiệp 37 Wada 1969 Trích dẫn Yoshida, 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) Trần Minh Thành dịch Trƣờng Đại học Cần Thơ Tiếng Anh Currie, H.A and C.C Perry 2007 Silica in plants: biological, biochemical and chemical studies AnnaSL of Botany 100: 1383-1389 Datnoff, L.E., C.W Deren, and G.H Snyder 1997 Silicon fertilization for disease management of rice in Florida Crop Protection 16:525-531 Epstein, E 1994 The anomaly of silicon in plant biology Proceedings of the National Academy of Sciences USA 91:11-17 Grist, D.H 1986 Rice (Tropical agriculture series, sixth edition), Longman Singapore (Pte) Ltd Hitaka H 1969 Studies on the lodging of rice plant Japanese Agricultural Research 4: 1-6 Hoshikawa K and S Wang 1990 General observation on lodged rice culms In studies on the lodging of rice plants Japanese Journal Crop Science 59: 809-814 Ishibashi, H., J Science 1936 Soil manure Japan 10: 244 Kono, M 1995 Physiologycal Aspects of Lodging In: Science of the rice plant Vol Physiology Food and Agriculture policy Research Center 1993 Tokyo ISBN: 4-450-93015-X Page: 971-982 Ma J.F and N Yamaji 2008 Functions and transport of silicon in plants, Cellular and Molecular Life Sciences 65: 3049-3057 Ma J.F and N Yamaji 2006 Silicon uptake and accumulation in higher plants Plant Science 11: 392-397 Ma J.F and N Yamaji 2007 Spatial distribution and temporal variation of the rice silicon transporter SLi1 Plant Physiology, vol.143, 1306-1313 Ma J.F., K Tamai, N Yamaji, N Mitani, S Konishi, M Katsuhara, M Ishiguro, Y Murata, and M Yano 2006 A silicon transporter in rice Nature 443: 688-691 38 Marschner, H 1995 Mineral Nutrition of Higher Plants Academic Press, London Matsushima, S 1976 High yielding rice cultivation A method for maximizing rice yeild through “Ideal Plants” Japan scientific societies press Miyake, Y and E Takahashi 1983 Effect of silicon on the growth of solutioncultured cucumber plant Soil Science and Plant Nutrition 29: 71-83 Okawa, K., J Science 1936 Soil Manure Japan 10, 95: 415-420 Okuda A, E Takahashi 1964 The role of silicon In: The mineral nutrition of the rice plant Manila, IRRI: John Hopkins Press 123-146 Jennings, P.R., W.R Coffman and H.E Kaufffman 1979 Rice improvement IRRI, Philippines Setter T.L., S Peng., G.J Dkirk., S.S Virmani., M.J Kropff and K.G Cassman 1994 Physiological consideration and hybrid rice Pages 39-62 Takane M., K Kikuo., I Ryuichi., I Kuni., H Hiroshi (1995) Science of the rice plant, vol.2 Tisdale, S.L., W.J NeSLon and J D Beaton 1993 Soil Fertility and Fertilizers Macmillan Publishing Company, New York Yoshida, S., Navasero, S.A Ramirez, E.A 1969 Effects of silica and nitrogen supply on some leaf characters of the rice plant Plant and soil 31: 48-56 Yoshinaga, S 2005 Improved logding resistance in rice cultivated by submerged direct seeding using a newly developed hill seeder Department of paddy farming, National Agricultural Reseach Center for Tohoku Region JARP 39: 147-152 Wayne S.C and D.H Robert 2002 Rice: origin, history, technology and production, John Wiley & Sons, Inc 384-385 Winslow, M D 1992 Silicon, disease resistance, and yield of rice genotypes under upland cultural conditions Crop Science 32:1208-1213 39 PHỤ LỤC Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao 45 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 6,87 Tổng bình phƣơng 69,514 15,681 180,909 266,105 Trung bình bình phƣơng 23,171 3,136 12,061 F tính P 19,213 0,1695 0,2600 Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao 55 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 3,73 Tổng bình phƣơng 33,157 4,237 73,877 111,272 Trung bình bình phƣơng 11,052 0,847 4,925 F tính P 2,2441 0,1721 0,1252 Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao 65 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 5,08 Tổng bình phƣơng 86,793 3,809 189,542 280,144 Trung bình bình phƣơng 28,931 0,762 12,636 F tính P 2,2895 0,0603 0,1200 Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao 75 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 4,69 Tổng bình phƣơng 4,769 9,029 249,958 263,756 Trung bình bình phƣơng 1,590 1,806 16,664 F tính 0,0954 0,1084 P Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao lúc thu hoạch (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 4,66 Tổng bình phƣơng 77,003 23,625 249,500 350,128 Trung bình bình phƣơng 25,668 4,725 16,633 F tính P 1,5431 0,2841 0,2444 Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao đồng ruộng 75 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 2,6 Tổng bình phƣơng 31,820 29,183 70,090 131,093 Trung bình bình phƣơng 10,607 5,8375 4,673 F tính P 2,2699 1,2491 0,1222 0,3355 Bảng phân tích ANOVA - Chiều cao đồng ruộng lúc thu hoạch (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 11,53 Tổng bình phƣơng 28,648 175,573 804,897 1009,118 Trung bình bình phƣơng 9,549 35,115 53,660 F tính P 0,1780 0,6544 Bảng phân tích ANOVA - Trọng lƣợng thân khô 45 ngày sau sạ (g) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 14,83 Tổng bình phƣơng 325,955 207,119 762,465 1295,538 Trung bình bình phƣơng 108,652 41,424 50,831 F tính P 2,1375 0,8149 0,1382 Bảng phân tích ANOVA - Trọng lƣợng thân khơ lúc thu hoạch (g) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,79 Tổng bình phƣơng 1184,958 384,525 759,567 2326,050 Trung bình bình phƣơng 393,986 76,905 50,638 F tính P 7,7805 1,5187 0,0023 0,2426 10 Bảng phân tích ANOVA - Trọng lƣợng rễ khô lúc 45 ngày sau sạ (g) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 6,57 Tổng bình phƣơng 9,654 5,526 10,696 25,876 Trung bình bình phƣơng 3,218 1,105 0,713 F tính P 4,5129 1,5499 0,0190 0,2337 11 Bảng phân tích ANOVA - Trọng lƣợng rễ khơ lúc thu hoạch (g) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 12,51 Tổng bình phƣơng 97,499 71,068 106,904 275,471 Trung bình bình phƣơng 32,500 14,214 7,127 F tính P 4,5601 1,9944 0,0184 0,1379 12 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số chồi/m2 45 ngày sau sạ (chồi) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 6,75 Tổng bình phƣơng 7135,167 11164,333 21228,333 39527,833 Trung bình bình phƣơng 2378,389 2232,867 1415,222 F tính P 1,6806 1,5777 1,2137 0,2260 13 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số chồi/m2 60 ngày sau sạ (chồi) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 11,35 Tổng bình phƣơng 5264,667 4912,833 39921,833 50099,333 Trung bình bình phƣơng 1754,889 982,567 2661,456 F tính P 0,6594 0,3692 14 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số chồi/m2 75 ngày sau sạ (chồi) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 11,87 Tổng bình phƣơng 3977,667 28404,333 25195,333 57577,333 Trung bình bình phƣơng 1325,889 5680,867 1679,689 F tính P 0,7894 3,3821 0,0304 15 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số chồi/m2 thu hoạch (chồi) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,26 Tổng bình phƣơng 1564,458 889,208 11016,292 13469,958 Trung bình bình phƣơng 521,486 177,842 734,419 F tính P 0,7101 0,2422 16 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài lúa 75 ngày sau sạ (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 4,59 Tổng bình phƣơng 1,486 3,339 15,082 19,907 Trung bình bình phƣơng 0,495 0,668 1,005 F tính P 0,4927 0,6642 17 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài bơng lúa lúc thu hoạch (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 3,76 Tổng bình phƣơng 0,258 1,079 10,078 11,415 Trung bình bình phƣơng 0,086 0,216 0,672 F tính P 0,1282 0,3211 18 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài đòng lúc thu hoạch (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 5,92 Tổng bình phƣơng 19,577 7,046 26,582 53,205 Trung bình bình phƣơng 6,526 1,409 1,772 F tính P 3,6824 0,7951 0,0362 19 Bảng phân tích ANOVA - Chiều rộng đòng lúc thu hoạch (cm) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,27 Tổng bình phƣơng 0,110 0,039 0,156 0,305 Trung bình bình phƣơng 0,037 0,008 0,010 F tính P 3,5098 0,7579 0,0416 20 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số hạt/bông lúc thu hoạch (hạt) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,16 Tổng bình phƣơng 6,702 131,417 695,153 833,271 Trung bình bình phƣơng 2,234 26,283 46,344 F tính P 0,482 0,5671 21 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số hạt lép/bông lúc thu hoạch (hạt) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 22,37 Tổng bình phƣơng 42,438 19,259 69,354 131,051 Trung bình bình phƣơng 14,146 3,852 4,624 F tính P 3,0595 0,8331 0,0606 22 Bảng phân tích ANOVA - Tổng số hạt chắc/bơng lúc thu hoạch (hạt) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,89 Tổng bình phƣơng 38,396 217,215 646,714 902,325 Trung bình bình phƣơng 12,799 43,443 43,114 F tính P 0,2969 1,0076 0,4468 23 Bảng phân tích ANOVA - Phần trăm hạt chắc/bông lúc thu hoạch (%) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 2,85 Tổng bình phƣơng 58,301 49,214 95,358 202,872 Trung bình bình phƣơng 19,434 9,843 6,357 F tính P 3,0570 1,5483 0,0607 0,2342 24 Bảng phân tích ANOVA - Trọng lựợng 1.000 hạt ẩm độ 14% (g) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 3,39 Tổng bình phƣơng 5,143 15,095 11,080 31,319 Trung bình bình phƣơng 1,714 3,019 0,739 F tính P 2,3210 4,0871 0,1166 0,0153 25 Bảng phân tích ANOVA - Năng suất lý thuyết (tấn/ha) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 12,76 Tổng bình phƣơng 0,999 6,014 9,278 16,292 Trung bình bình phƣơng 0,333 1,203 0,619 F tính P 0,5385 1,9446 0,1462 F tính P 2,9942 2,1986 0,0641 0,1089 26 Bảng phân tích ANOVA - Năng suất thực tế (tấn/ha) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 7,71 Tổng bình phƣơng 0,695 0,851 1,161 2,707 Trung bình bình phƣơng 0,232 0,170 0,077 27 Bảng phân tích ANOVA – Tỷ lệ đổ ngã (%) nghiệm thức thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 21,06 Tổng bình phƣơng 1621,627 6319,865 2332,308 10273,800 Trung bình bình phƣơng 540,542 1263,973 155,487 F tính P 3,4764 8,1291 0,0428 0,0007 28 Bảng phân tích ANOVA - Độ cứng lóng (mN) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 10,32 Tổng bình phƣơng 468.495,887 3.585.662,310 1.157.422,847 5.211.581,044 Trung bình bình phƣơng 156.165,296 717.132,462 77.161,523 F tính P 2,0239 9,2939 0,1538 0,0003 29 Bảng phân tích ANOVA - Độ cứng lóng (mN) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 12,49 Tổng bình phƣơng 707.946,517 6.975.354,384 2.940.389,230 10.623.690,131 Trung bình F tính bình phƣơng 235.982,172 1,2038 1.395.070,877 7,1168 196.025,949 P 0,3423 0,0014 30 Bảng phân tích ANOVA - Độ cứng lóng (mN) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 13,71 Tổng bình phƣơng 705.813,734 18.499.015,920 6.341.871,178 25.546.700,832 Trung bình F tính bình phƣơng 235.271,245 0,5565 3.699.803,184 8,7509 422.791,412 P 0,0005 31 Bảng phân tích ANOVA - Độ cứng lóng (mN) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 15,82 Tổng bình phƣơng 1.264.009,667 11.909.175,716 12.315.030,567 25.488.215,949 Trung bình F tính bình phƣơng 421.336,556 0,5132 2.381.835,143 2,9011 821.002,038 P 0,0500 32 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài lóng (cm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 2,58 Tổng bình phƣơng 1,129 3,518 10,672 0,711 Trung bình bình phƣơng 0,376 0,704 0,711 F tính P 0,5287 0,9890 33 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài lóng (cm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 3,16 Tổng bình phƣơng 0,331 1,952 5,687 7,969 Trung bình bình phƣơng 0,110 0,390 0,379 F tính P 0,2907 1,0295 0,4355 34 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài lóng (cm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 9,94 Tổng bình phƣơng 3,809 6,122 20,708 30,638 Trung bình bình phƣơng 1,270 1,224 1,381 F tính 0,9196 0,8869 P 35 Bảng phân tích ANOVA - Chiều dài lóng (cm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 11,06 Tổng bình phƣơng 0,628 1,911 5,321 7,860 Trung bình bình phƣơng 0,209 0,382 0,355 F tính P 0,5902 1,0773 0,4117 36 Bảng phân tích ANOVA - Đƣờng kính lóng (mm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 5,18 Tổng bình phƣơng 0,000 0,003 0,001 0,005 Trung bình bình phƣơng 0,000 0,001 0,000 F tính P 0,895 7,2476 0,0012 37 Bảng phân tích ANOVA - Đƣờng kính lóng (mm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 6,81 Tổng bình phƣơng 0,004 0,013 0,006 0,024 Trung bình bình phƣơng 0,001 0,003 0,000 F tính P 3,4745 6,0834 0,0428 0,0029 38 Bảng phân tích ANOVA - Đƣờng kính lóng (mm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 6,47 Tổng bình phƣơng 0,012 0,010 0,007 0,029 Trung bình bình phƣơng 0,004 0,002 0,000 F tính P 7,8864 4,1864 0,0022 0,0140 39 Bảng phân tích ANOVA - Đƣờng kính lóng (mm) đo lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 15 23 8,39 Tổng bình phƣơng 0,016 0,017 0,014 0,047 Trung bình bình phƣơng 0,005 0,003 0,001 F tính P 5,9818 3,6182 0,0069 0,0240 40 Bảng phân tích ANOVA – Hàm lƣợng Silic thân lúa lúc 45 ngày sau sạ (%) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 10 17 3,17 Tổng bình phƣơng 0,284 87,209 1,342 88,836 Trung bình bình phƣơng 0,142 17,442 0,134 F tính P 1,0596 0,3825 129,9478 0,0001 41 Bảng phân tích ANOVA - Hàm lƣợng Silic thân lúa lúc thu hoạch (%) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) 10 17 1,66 Tổng bình phƣơng 0,043 98,087 0,410 98,540 Trung bình bình phƣơng 0,022 19,617 0,041 F tính P 0,5285 478,472 0,0001 ... 3.2.5 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên cấp đổ ngã 27 3.3 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên suất lúa 28 3.3.1 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên số chồi/m2 28 3.3.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS... 3.1 Ảnh hƣởng OrymaxSLvà SilysolMS lên sinh trƣởng lúa 22 3.1.1 Ảnh hƣởng OrymaxSLvà SilysolMS lên chiều cao 22 3.1.2 Ảnh hƣởng OrymaxSL SilysolMS lên trọng lƣợng thân rễ 22 3.1.3 Ảnh. .. Tên đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAXSL VÀ SILYSOLMS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Phạm Phƣớc Nhẫn Hồ Thanh Nhàn MSSV: 3078007
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAX SL VÀ SILYSOL MS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514, ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHẾ PHẨM CHỨA SILIC ORYMAX SL VÀ SILYSOL MS LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM2514

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay