Ảnh hưởng của Gibberellic acid (GA 3 ) đến sự phát triển của một số loại nấm gây hại trên vỏ trái cam Sành ở 0, 2 và 4 ngày sau thu hoạch

73 23 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -o0o- “Ảnh hưởng Gibberellic acid (GA3) đến phát triển số loại nấm gây hại vỏ trái cam Sành 0, ngày sau thu hoạch” Sinh vin thực hiện: Nguyễn Trí Yến Chi ii TÓM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng Gibberellic acid (GA3) đến phát triển số loại nấm gây hại vỏ trái cam Sành 0, ngày sau thu hoạch” thực nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản trái cam Sành sau thu hoạch Có thí nghiệm thực hiện: (a) Khảo phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành xử lý GA3; (b) Khảo phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành xử lý GA3; (c) Khảo phát triển nấm Colletotrichum sp vỏ trái cam Sành xử lý GA3 , thí nghiệm gồm có nghiệm thức (nhúng trái cam Sành vào GA3 nồng độ 0, 25, 50 75 ppm trước chủng nấm); (d) Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành lúc 0, 2, ngày sau thu hoạch, (e) Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành lúc 0, 2, ngày sau thu hoạch, thí nghiệm gồm nghiệm thức (xử lý trái cam Sành với GA3 nồng độ 75 ppm lúc 0, 2, ngày sau thu hoạch) Kết cho thấy: (a), (b),(c) xử lý trái với GA3 trước chủng nấm nồng độ 25, 50, 75 ppm không làm giảm phát triển dòng nấm (d), (e) Kích thước vết bệnh nấm Penicillium sp nấm Aspergillus sp gây giảm thấp trái chủng nấm ngày sau thu hoạch hay kết hợp xử lý GA3 nồng độ 75 ppm ngày sau thu hoạch \ vii MỤC LỤC TT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Nội dung Trang Lời cam đoan iii Lý lịch khoa học iv Cảm tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách bảng xi Danh sách hình xiii MỞ ĐẦU Chương 1-LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Đặc điểm trái cam Nguồn gốc giá trị kinh tế Thành phần dinh dưỡng Thu hoạch Nguồn gốc vai trò GA3 trồng Lịch sử phát triển Chức GA3 Cơ chế tác động GA3 lên trồng Sự kích thích tính kháng bệnh trồng Khái niệm kích thích tính kháng Cơ chế tượng kích kháng Các loại kích kháng 1.3.3.1 Kích kháng chỗ 1.3.3.2 Kích kháng lưu dẫn 1.3.4 Các hình thức kích thích tính kháng bệnh 10 1.3.4.1 Kích thích tính kháng bệnh trồng hoá chất 10 1.3.4.2 Kích thích tính kháng bệnh trồng tác nhân sinh học 11 1.3.5 Cách đánh giá hiệu kích kháng 11 1.4 Một số biến đổi trái cam sau thời gian thu hoạch 11 viii 1.4.1 Quá trình chín tiếp sau thu hoạch 12 1.4.2 Hô hấp 12 1.4.3 Sự bay nước 13 1.4.4 Hàm lượng đường tổng số 13 1.4.5 Acid hữu 13 1.4.6 Vitamin C 14 1.4.7 Các sắc tố 14 1.4.8 Độ mềm 14 1.5 Một số nấm gây hại quan trọng họ cam-quýt sau thu hoạch 14 1.5.1 Bệnh mốc xanh trái 15 1.5.2 Bệnh thán thư 16 1.5.3 Bệnh thối nhũng 17 1.6 Các biện pháp xử lý trái sau thu hoạch nhằm làm giảm tổn thất trình bảo quản 17 1.6.1 Các biện pháp học 17 1.6.1.1 Thu hoạch 18 1.6.1.2 Xử lý nước nóng 18 1.6.2 Các biện pháp hoá học 18 1.6.3 Biện pháp sinh học 19 Chương 2-PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 21 2.1 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 21 2.1.1 Mục tiêu 21 2.1.2 Phương tiện 21 2.1.3 Phương pháp 21 2.2 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 23 ix 2.2.1 Mục tiêu 23 2.2.2 Phương tiện 23 2.2.3 Phương pháp 23 2.3 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Colletotrichum sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 23 2.3.1 Mục tiêu 23 2.3.2 Phương tịên 24 2.3.3 Phương pháp 24 2.4 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành lúc 0, ngày sau thu hoạch 24 2.4.1 Mục tiêu 24 2.4.2 Phương tiện 24 2.4.3 Phương pháp 24 2.5 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành lúc 0, ngày sau thu hoạch 26 2.5.1 Mục tiêu 26 2.5.2 Phương tiện 26 2.5.3 Phương pháp 26 Chương 3-KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 3.1 Ghi nhận tổng quát 27 3.2 Kết thí nghiệm 1, 2, 3, 28 3.2.1 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 28 3.2.2 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 31 3.2.3 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Colletotrichum sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch” 34 3.2.4 Thảo luận chung thí nghiệm 1, 36 x 3.2.5 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Aspergillus sp vỏ trái cam Sành lúc 0, ngày sau thu hoạch” 37 3.2.6 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành lúc 0, ngày sau thu hoạch” 43 3.2.7 Thảo luận chung thí nghiệm 49 Chương 4-KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 4.1 Kết luận 51 4.2 Đề nghị 51 Tài liệu tham khảo 52 Phụ chương 56 xi DANH SÁCH BẢNG TT Tựa bảng Trang 1.1 Thành phần dinh dưỡng cam 100g phần ăn 1.2 Hàm lượng vitamin có 100g phần ăn 1.3 Hàm lượng loại muối khống có 100g phần ăn 3.1 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 3, 5, ngày sau chủng nấm Aspergillus sp 29 3.2 Kích thước vết bệnh (mm) xuất vỏ trái cam Sành xử lý GA3 3, 5, ngày sau chủng nấm Aspergillus sp 31 3.3 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 3, 5, ngày sau chủng nấm Penicillium sp 32 3.4 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 3, 5, ngày sau chủng nấm Penicillium sp 34 3.5 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành ngày sau chủng nấm Collectotrichum sp 35 3.6 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 3, 5, ngày sau chủng nấm Collectotrichum sp 36 3.7 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng Aspergillus sp 38 3.8 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng Aspergillus sp 39 3.9 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành xử lý GA3 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng Aspergillus sp 39 3.10 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Aspergillus sp 40 3.11 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Aspergillus sp 41 xii 3.12 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Aspergillus sp 41 3.13 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 44 3.14 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 44 3.15 Tỉ lệ xuất bệnh (%) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 45 3.16 Kích thước vết bệnh (mm) trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp 46 3.17 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 46 3.18 Kích thước vết bệnh (mm) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 47 xiii DANH SÁCH HÌNH TT Tựa hình Trang 3.1 Sự thay đổi màu sắc trái có khơng có xử lý GA3 27 3.2 Sự xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp nghiệm thức 30 3.3 Sự xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp nghiệm thức 33 3.4 Sự xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp nghiệm thức 42 3.5 Sự xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp nghiệm thức 48 xiv MỞ ĐẦU Đồng Bằng Sơng Cửu Long có điều kiện tự nhiên thích hợp cho việc phát triển loại ăn trái Theo Vũ Công Hậu (2000) cho trồng ăn trái có hiệu kinh tế cao nhiều so với loại khác Trong số loại ăn trái trồng Đồng Bằng Sơng Cửu Long Cam Sành xem loại cho trái có phẩm chất ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho thể, có giá trị kinh tế cao người dân ưa chuộng Thời gian thu hoạch Cam Sành tập trung từ tháng 11 đến tháng dương lịch (Trần Thượng Tuấn ctv, 1997) tạo sản lượng cam lớn tập trung nhiên điều kiện tồn trữ bảo quản yếu tổn thất sau thu hoạch cao (Hà Thanh Tồn, 2003) Sự tổn thất sau thu hoạch gồm nguyên nhân: tổn thương học vật lý, diễn biến trái mặt sinh lý, sinh hóa bệnh hại (Nguyễn Minh Thủy, 2003) Ước tính tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch loại ăn trái gần 30%, tác hại nấm bệnh chủ yếu (Hà Thanh Toàn, 2003) Theo Phạm Hồng Oanh (2002) trái Cam sau thu hoạch thường có loại nấm gây hại là: Aspergillus sp., Penicillium sp Colletotrichum gloesporoide Chính cần kiểm sốt nấm bệnh q trình bảo quản sau thu hoạch để giữ trái lâu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước Hiện có nhiều cơng trình nghiên cứu sử dụng thuốc trừ nấm, xử lý nhiệt độ, xử lý tia UV, xử lý GA3… nhằm làm giảm tác hại nấm bệnh trình bảo quản sau thu hoạch Trong cách xử lý trên, xử lý trái GA3 để tăng khả đề kháng trái tác hại nấm nghiên cứu trái quýt (Trang Công Minh, 2004), nhiên tài liệu nghiên cứu GA3 để tăng khả kích kháng trái cam sành giới hạn định Lê Văn Hòa ctv (2001): GA3 có tác dụng kích thích sinh trưởng thực vật Các kết tương tác cho thấy kết hợp chủng nấm lúc ngày sau thu hoạch trái xử lý GA3 nồng độ 75 ppm gia tăng tính đề kháng trái, kích thước vết bệnh nhỏ kích thước vết bệnh nghiệm thức xử lý trái với GA3 nồng độ 75 ppm chủng nấm sau thu hoạch Sự kết hợp xử lý GA3 ngày sau thu hoạch tăng tính kháng trái cách hiệu kích thước vết bệnh giảm 50% so với đối chứng Kết phù hợp với nhận định Phạm Văn Kim (2002): “So sánh bệnh kích kháng với bệnh đối chứng khơng kích kháng giống trồng, điều kiện trồng Hiệu kích kháng tính tỷ lệ giảm bệnh kích kháng gây Thông thường hiệu giảm bệnh chấp nhận bệnh giảm từ 50% trở lên” 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN V À ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Khi xử lý trái với GA3 trước chủng nấm nồng độ 25, 50, 75 ppm khơng có khác biệt thống kê so với đối chứng không xử lý dòng nấm Kích thước vết bệnh nấm Penicillium sp nấm Aspergillus sp gây giảm thấp trái chủng lúc ngày sau thu hoạch nghiệm thức kết hợp xử lý GA3 nồng độ 75 ppm ngày sau thu hoạch 4.2 Đề nghị Nên tồn trữ trái cam Sành vào giai đoạn ngày sau thu hoạch để trái có khả tự kháng lại với nấm Aspergillus sp nấm Penicillium sp Tiến hành thử nghiệm đánh giá khả trì tính tự kháng trái có ngày sau thu hoạch kết hợp xử lý GA3 nồng độ 75 ppm điều kiện bảo quản lạnh để ứng dụng tính tự kháng cách hiệu 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO AGRIOS, G.N.1997 Plant pathology Academic Press, San Diego BOLLER, B.T.1990 Defense related protein in higher plants Ann Rev Plant Physiology, 32: 21-81 DONG, X.1998 SA JA, ethylene and disease resistance in plants Current opinion in plant Biology, vol.1, No.4.316-323 ĐỖ MINH HIỀN 2000 Một số biện pháp bảo quản nâng cao chất lượng trái thuộc họ có múi Hội thảo chuyên đề cam Sành: canh tác, bảo quản thị trường Viện nghiên cứu ăn miền nam HÀ THANH TOÀN 2003 Vấn đề chế biến bảo quản trái tươi Đồng Bằng Sông Cửu Long Trích “Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng trái tươi Đồng Bằng sông Cửu Long Trung tâm Khuyến nôngVĩnh Long HÀ VĂN THUYẾT TRẦN QUANG BÌNH 2000 Bảo quản rau tươi bán chế phẩm NXB Nông Nghiệp LAWTON, K.A.; POTTER, S.L.; UKNES, S.; and RYALS,J.1994 Acquired resistance signal transduction in arabidopsis is ethylene independent The plant cell, vol.6: 581.588 LĂNG CẢNH PHÚ 2001 Khả kích thích tính kháng lưu dẫn chống bệnh cháy lúa (Pyricularia grisea (Coooke) Sacc.) số chủng vi khuẩn Luận án thạc sĩ Nông học Trường Đại Học Cần Thơ LÊ THỊ NGỌC XUÂN TRẦN THỊ THU THỦY 2002 Thử nghiệm khả kích thích tính kháng bệnh số hóa chất bệnh đốm nâu lúa (Bipolaris oryzae) Kỷ yếu hội thảo “Kích thích tính kháng bệnh lưu dẫn, chiến lược thân thiện với môi trường để quản lý bệnh lúa”, tổ chức trường Đại Học Cần Thơ, ngày 27/12/2002 LÊ VĂN HOÀ, NGUYỄN BẢO TOÀN, ĐẶNG PHƯƠNG TRÂM 2001 Bài giảng Sinh Lý Thực Vật Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT LƯƠNG ĐỨC PHẨM 2000 Vi sinh vật học an toàn vệ sinh thực phẩm NXB Nông nghiệp Hà Nội 2000 52 NGUYỄN MINH KIỆT 2003 Hiệu biện pháp kích kháng điều kiện phân đạm mật độ sạ khác lên bệnh cháy lúa (Pyricularia grisea) Tỉnh Sóc Trăng Luận án thạc sĩ khoa học Nơng học Trường Đại Học Cần Thơ NGƠ THÀNH TRÍ 2003 Sự biểu sinh hóa phòng vệ công mầm bệnh Seminar sinh hoạt học thuật Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 2000 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến chất lượng cam q trình bảo quản Luận văn tốt nghiệp Bộ mơn KHCT, Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT NGUYỄN THỊ THU CÚC PHẠM HOÀNG OANH 2002 Dịch hại cam, quýt, chanh, bưởi (Rutaceae) IPM NGUYỄN THỊ KIỀU 2004 Xác định loại nấm, khả gây hại khảo sát phương pháp chủng bệnh vỏ trái cam Sành (Citrus nobilis var typica Hassk) sau thu hoạch Luận văn tốt nghiệp Bộ môn KHCT, Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT NGUYỄN MINH THỦY 2003 Giáo trình cơng nghệ sau thu hoạch rau nhiệt đới Bộ môn CNTP Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT NGUYỄN BẢO VỆ LÊ THANH PHONG 2003 Giáo trình Cây Đa Niên Phần I Cây Ăn Trái Bộ môn KHCT Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT NGUYỄN KHIẾT TÂM 2004 Xác định nấm hại vỏ trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch ảnh hưởng nhiệt độ Chlorine đến phát triển nấm Aspergillus sp (màu đen) NGUYỄN VĂN MƯỜI, ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG, LÂM VĂN MỀNH 2004b Phân lập sơ nấm mốc diện cam Sành sau thu hoạch biện pháp kiểm soát chúng bảo quản Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “Cây ăn quả” 2005 Trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN VĂN PHONG ĐỖ MINH HIỀN 2001 Nghiên cứu, bảo quản trái bưởi Năm Roi, chôm chôm Java dạng chế biến tối thiểu Kết nghiên cứu khoa học công nghệ Cây ăn Nhà xuất Nông Nghiệp NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 2005 Ảnh hưởng số biện pháp xử lý trước sau thu hoạch đến chất lượng cam Sành (Citrus nobilis Lour.) Luận văn thạc sĩ nông học Trường ĐHCT 53 PHẠM VĂN KIM 2002 Kích thích tính kháng bệnh lưu dẫn để quản lý bệnh hại lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Hội thảo “kích kháng bệnh lưu dẫn, chiến lược thân thiện với môi trường để quản lý bệnh hại lúa” Khoa Nông Nghiệp SHƯD ĐHCT PHẠM VĂN KIM 2001 Bài giảng nguyên lý bệnh hại trồng Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ PHẠM VĂN KIM 2000 Bài giảng phân loại nấm Bộ môn bảo vệ thực vật Khoa Nơng Nghiệp SHƯD ĐHCT PHẠM HỒNG OANH 2002 Bệnh hại sau thu hoạch có múi Tài liệu hội thảo công nghệ sau thu hoạch có múi, tổ chức Vĩnh Long tháng 62003 PHẠM THỊ THÙY 2004 Công nghệ sinh học bảo vệ thực vật Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội RODOV V., A TAYFUN., P.JACOB., N BEATRICE., J.K.JONG., B SHIMSHON 2000 Effect of combined application of heat treatments and plastic packaging on keeping quality of “Oroblanco” fruit RYAN, C.A, and PEARCE, G 1998 Systemin: apolypeptid signal for plant defensive genes Ann Rev Cell Dev Biol 14:1-17 STEINER, U and SCHONBEC, F 1995a Induced disease resistance in monocots pp: 86110 In HAMMERSCHMIDT.R.; and KUC J Induced resistance to disease in plants Kluwer academic publishers S.K.MITRA.1997 Postharvest Physiologyand Storage of Tropical and Subtropical Fruits CAB International TỐNG THỊ ÁNH NGỌC 2002 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả bảo quản cam bao màng Chitosan Luận văn tốt nghiệp TRANG CÔNG MINH 2004 Xác định nấm hại vỏ trái quýt Đường sau thu hoạch ảnh hưởng Gibberellic acid (GA3) đến phát triển số nấm bệnh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư KHCT-ĐHCT TRẦN MINH TÂM 2000 Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch NXB Nông Nghiệp TRẦN THỊ THU THỦY 2003 Bài giảng bệnh chuyên sâu Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường Đại Học Cần Thơ 54 TRẦN THƯỢNG TUẤN, LÊ THANH PHONG, DƯƠNG MINH., LÊ NGỌC THẠCH, LÊ TẤN LỢI, TRẦN VĂN HÂU, NGUYỄN THANH TRIỀU, NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT, LÊ THỊ XUA, BÙI VĂN TÙNG, NGUYỄN BÁ PHÚ, TRẦN THỊ KIM BA, LÊ VĂN VIỆT NGUYỄN THỊ XUÂN THU 1997 Điều tra, thu thập, bảo tồn đánh giá số giống ăn đặc sản tỉnh Miền Tây Nam Bộ (1991-1995) Phần I: Đặc tính nơng học, thực vật bảo tồn giống Tuyển tập cơng trình khoa học cơng nghệ 1993-1997 Trường Đại Học Cần Thơ TRẦN VĂN HOÀ TRƯƠNG TRỌNG NGƠN 2002 Giáo trình sinh lý sản phẩm sau thu hoạch Bộ môn sinh lý thực vật di truyền chọn giống Khoa Nông Nghiệp SHƯD ĐHCT TRƯƠNG TRỌNG NGƠN 2000 Giáo trình sinh lý thực vật Bộ môn khoa học trồng Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT VÕ THANH HOÀNG NGUYỄN THỊ NGHIÊM 1999 Bài giảng bệnh chuyên khoa Bộ môn bảo vệ thực vật Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường ĐHCT VŨ CÔNG HẬU 2000 Trồng ăn Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh VŨ TRIỆU MÂN LÊ LƯƠNG TỀ 1998 Giáo trình bệnh nơng nghiệp VŨ VĂN VỤ, VŨ THÀNH TÂM, HOÀNG MINH TẤN 1999 Sinh lý thực vật NXB Giáo dục WEBER, G.F 1973 Bacterial and fungal Diseases of plant In the tropics University of Florida Guinesulle USA 55 PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA Phụ chương Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 243,570 416,667 660,417 Trung bình bình phương 81,250 52,083 F tính 1,560ns LSD0,05 13,59 CV (%) = 10,37; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 275,738 528,369 804,107 Trung bình bình phương 91,913 66,046 F tính 1,392ns LSD0,05 15,30 CV (%) = 11,44 khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 386,501 461,702 848,203 Trung bình bình phương 128,834 57,713 F tính 2,232ns LSD0,05 14,30 CV (%) = 10,48; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 56,250 775,000 831,250 CV (%) =12,50; ns khác biệt không ý nghĩa 56 Trung bình bình phương 18,750 96,875 F tính 0,194ns LSD0,05 18,53 Phụ chương Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 23,899 28,245 52,144 Trung bình bình phương 7,966 3,531 F tính 2,256ns LSD0,05 3,54 CV (%) = 20,20; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 0,533 51,869 52,402 Trung bình bình phương 0,178 6,484 F tính 0,027ns LSD0,05 4,79 CV (%) = 14,62; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 4,486 71,839 76,308 Trung bình bình phương 1,489 8,980 F tính 0,166ns LSD0,05 5,64 CV (%) =11,89; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 34,785 140,178 174,963 CV (%) = 14,47; ns khác biệt không ý nghĩa 57 Trung bình bình phương 11,595 17,522 F tính 0,662ns LSD0,05 7,88 Phụ chương Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 218,229 412,500 630,729 Trung bình bình phương 72,743 51,563 LSD0,05 F tính 1,411ns 13,52 CV (%) =10,08; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 10 Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 127,083 470,833 579,917 Trung bình bình phương 42,361 58,854 F tính 0,720ns LSD0,05 14,44 CV (%) =11,32; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 11 Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 259,896 408,333 668,229 Trung bình bình phương 86,632 51,042 F tính 4,117* LSD0,05 12,61 CV (%) =8,13; * khác biệt mức ý nghĩa 5% Phụ chương 12 Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 4,141 23,096 27,237 CV (%) =38,79; ns khác biệt không ý nghĩa 58 Trung bình bình phương 1,380 2,887 F tính 0,478ns LSD0,05 3,2 Phụ chương 13 Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 10,339 25,869 40,234 Trung bình bình phương 3,446 3,237 F tính 1,065ns LSD0,05 3,39 CV (%) =20,97; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 14Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 15,290 43,281 56,341 Trung bình bình phương 5,097 5,410 F tính 0,942ns LSD0,05 4,38 CV (%) = 17,61; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 15 Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 520,833 1420,833 1941,667 Trung bình bình phương 173,611 177,604 F tính 0,978ns LSD0,05 25,09 CV (%) = 17,97; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 16 Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 243,750 700,000 943,750 Trung bình bình phương 81,250 87,500 CV (%) =11,17; ns khác biệt khơng ý nghĩa 59 F tính 0,929ns LSD0,05 17,61 Phụ chương 17 Tỷ lệ xuất bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 410,417 525,000 935,417 Trung bình bình phương 136,806 65,625 F tính 2,085ns LSD0,05 16,25 CV (%) =9,21; ns khác biệt khơng ý nghĩa Phụ chương 18 Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 0,095 1,390 1,485 Trung bình bình phương 0,032 0,174 F tính 0,183ns LSD0,05 5,07 CV (%) =5,07; khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 19 Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 12,162 22,935 Trung bình bình phương 4,054 2,867 F tính 1,414ns LSD0,05 3,19 CV (%) =12,89; ns khác biệt không ý nghĩa Phụ chương 20 Đường kính vết bệnh trái ngày sau chủng nấm Colletotrrichum sp Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 78,053 55,044 133,097 CV (%) =13,95; ns khác biệt khơng ý nghĩa 60 Trung bình bình phương 26,018 6,881 F tính 3,871ns LSD0,05 4,94 Phụ chương 21 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 81,877 239,675 23,201 1048,707 1393,460 Trung bình bình phương 81,877 119,837 11,600 87,392 F tính 0,9369ns 1,3713ns 1,1327ns LSD0,05 9,60 11,76 16,63 CV (%) =23,51; ns khác biệt không ý nghĩa STH: sau thu hoạch Phụ chương 22 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 529,317 46,628 51,519 460,040 1087,504 Trung bình bình F tính phương 529,317 13,8071* 23,314 0,6081ns 25,759 0,6719ns 38,337 LSD0,05 5,95 6,78 11,01 CV (%) =12,92; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 23 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 273,546 91,089 48,740 471,070 884,445 Trung bình bình F tính phương 273,546 6,9683* 45,544 1,1602ns 24,370 0,6208ns 39,256 CV (%) =12,38; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch 61 LSD0,05 6,44 7,88 13,28 Phụ chương 24 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 7,398 5,436 3,672 3,928 20,434 Trung bình bình F tính phương 7,398 22,6013* 2,718 8,3028* 1,836 5,6081* 0,327 LSD0,05 0,59 0,72 1,02 CV (%) =9,77; * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 25 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 51,308 25,335 22,771 12,213 111,627 Trung bình bình F tính phương 51,308 50,4150* 12,668 12,4471* 11,386 11,1873* 1,018 LSD0,05 1,04 1,27 1,79 CV (%) =13,03; * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 26 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Aspergillus sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 82,690 25,182 23,999 19,624 151,495 Trung bình bình F tính phương 82,690 50,5635* 12,591 7,6992* 11,999 7,339* 1,635 CV (%) =13,79; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch 62 LSD0,05 1,31 1,61 2,27 Phụ chương 27 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 622,574 42,708 65,786 518,459 1249,527 Trung bình bình F tính phương 622,574 14,4098* 21,354 0,4942ns 32,893 0,7613ns 43,205 LSD0,05 6,75 8,27 11,69 CV (%) =13,36; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 28 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 535,299 81,701 36,564 651,652 1305,216 Trung bình bình F tính phương 535,299 9,8574* 40,850 0,7522ns 18,282 0,3367ns 54,304 LSD0,05 7,57 9,27 13,11 CV (%) =13,87; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 29 Tỉ lệ xuất bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 362,972 100,275 157,686 835,505 1456,437 Trung bình bình F tính phương 362,972 5,2132* 50,137 0,7201ns 78,843 1,1324ns 68,625 CV (%) =14,36; ns khác biệt không ý nghĩa * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch 63 LSD0,05 8,57 10,50 14,84 Phụ chương 30 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 4,530 6,166 1,900 0,945 13,540 Trung bình bình F tính phương 4,530 54,5447* 3,083 39,1618* 0,950 12,0654* 0,079 LSD0,05 0,29 0,35 0,50 CV (%) =6,48; * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 31 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 9,724 34,229 6,478 7,486 57,916 Trung bình bình F tính phương 9,724 15,5881* 17,114 27,4351* 3,239 5,1923* 0,624 LSD0,05 0,81 0,99 1,41 CV (%) =15,67; * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch Phụ chương 32 Đường kính vết bệnh trái sau ngày chủng nấm Penicillium sp Nguồn biến động Nồng độ (a) Ngày STH (b) axb Sai số Tổng cộng Độ tự 2 12 17 Tổng bình phương 10,245 62,998 13,717 12,231 99,192 CV (%) =17,94; * khác biệt mức ý nghĩa 5% STH: sau thu hoạch 64 Trung bình bình F tính phương 10,245 10,0515** 31,499 30,9029** 6,858 6,730* 1,019 LSD0,05 1,04 1,27 1,80 ... đến phát triển nấm Penicillium sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch 31 3. 2 .3 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Colletotrichum sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch 34 3. 2. 4 Thảo... 44 3. 14 Tỉ lệ xuất bệnh ( %) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày chủng nấm Penicillium sp 44 3. 15 Tỉ lệ xuất bệnh ( %) vỏ trái cam Sành 0, 2, ngày sau thu hoạch sau ngày. .. 23 2. 2 .2 Phương tiện 23 2. 2 .3 Phương pháp 23 2 .3 Thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng GA3 đến phát triển nấm Colletotrichum sp vỏ trái cam Sành sau thu hoạch 23 2 .3. 1 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của Gibberellic acid (GA 3 ) đến sự phát triển của một số loại nấm gây hại trên vỏ trái cam Sành ở 0, 2 và 4 ngày sau thu hoạch, Ảnh hưởng của Gibberellic acid (GA 3 ) đến sự phát triển của một số loại nấm gây hại trên vỏ trái cam Sành ở 0, 2 và 4 ngày sau thu hoạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay