ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.)

91 18 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:28

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG  TRẦN THỊ PHƠ LIN ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.) Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2011 Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.) Do sinh viên Trần Thị Phơ Lin thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Cán hƣớng dẫn PGS Ts Trần Văn Hâu TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.) Do sinh viên Trần Thị Phơ Lin thực bảo vệ trƣớc hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp đƣơc Hội đồng đánh giá mức DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Trƣởng khoa Nông Nghiệp & SHƢD Chủ tịch hội đồng iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chƣa đƣợc công bố luận văn trƣớc Tác giả luận văn Trần Thị Phơ Lin LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Trần Thị Phơ Lin Giới tính: Nữ Sinh ngày: 22/02/1987 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre Họ tên cha: Trần Việt Thanh Sinh năm: 1959 Họ tên mẹ: Võ Thị Thuộc Sinh năm: 1965 Q qn: Hòa Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long Quá trình học tập: + Tốt nghiệp năm 2005 trƣờng trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ + 2007 - 2011: sinh viên ngành trồng trọt khóa 33, khoa Nơng nghiệp Sinh Học Ứng Dụng trƣờng Đại học Cần Thơ Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Ngƣời khai Trần Thị Phơ Lin v LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha, Mẹ suốt đời tận tụy nghiệp tƣơng lai Tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Hâu tận tình hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu giúp em hoàn thành luận văn Chân thành cám ơn Quý thầy cô anh chị cán khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng hết lòng dạy dỗ cho chúng em trình hoc tập trƣờng Thầy Bùi Văn Tùng cho mƣợn phòng thí nghiệm tận tình dẫn em trình làm luận văn Anh Tính, anh Quốc, anh Ngọc, anh Trí hƣớng dẫn em q trình làm luận văn Các bạn Nguyên, Dự, Sến, Mạnh, Ngọc Anh, Hùng tận tình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Thân gửi Các bạn sinh viên lớp Trồng Trọt Trồng Trọt K33 lời chúc sức khỏe thành đạt tƣơng lai TRẦN THỊ PHƠLIN, 2011: Ảnh hƣởng gốc ghép Đài Loan Tím Mã Lai lên suất phẩm chất trái đu đủ Đài Loan F1 (Carica papaya L.) Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Trồng trọt khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trƣờng Đại Học Cần Thơ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGs Ts Trân Văn Hâu TÓM LƢỢC Đề tài “Ảnh hƣởng gốc ghép Đài Loan Tím Mã Lai lên suất phẩm chất trái đu đủ Đài Loan F1” đƣợc thực nhằm mục đích tìm gốc ghép có khả tiếp hợp tốt nghiên cứu ảnh hƣởng chúng tăng trƣởng, phát triển, suất phẩm chất trái đu đủ Đài Loan F1 Đề tài đƣợc thực từ tháng 02/2010 đến tháng 12/2010 nhà lƣới khoa Nông Nghiệp SHƢD, trƣờng Đại Học Cần Thơ Thí nghiệm đƣợc bố trí theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại gồm loại gốc ghép đu đủ: 1/ Mã Lai; 2/Đài Loan Tím; 3/ Đài Loan F1 (ghép với nó); 4/Đài Loan F1 khơng ghép (đối chứng) Diện tích thí nghiệm 88 m2 (11 x m), đƣợc chia thành lô, lô liếp trồng có diện tích 16 m2 (2 x m) với khoảng cách trồng 1,8 x 1,8 m Chỉ tiêu theo dõi: Chiều cao cây, đƣờng kính gốc thân, tốc độ lá, chiều dài cuống lá, đƣờng kính lá, đƣờng kính tán trƣớc ghép sau ghép Số lƣợng hoa, tỷ lệ hoa lƣỡng tính/đực/cái cây, tổng số trái cây, suất trái cây, chiều dài trái chín, đƣờng kính trái, trọng lƣợng trái, trọng lƣợng hạt chín, màu sắc thịt trái, hàm lƣợng nƣớc thịt trái, độ dày thịt, độ Brix Kết thí nghiệm cho thấy sau ghép 20-30 ngày tăng trƣởng chiều cao, tốc độ lá, đƣờng kính gốc thân, chiều dài cuống lá, đƣờng kính lá, đƣờng kính tán ghép tăng trƣởng chậm gieo từ hạt nhƣng khác biệt hai loại gốc ghép khơng có ý nghĩa Sau trồng tăng trƣởng chiều cao, tốc độ lá, đƣờng kính gốc thân, chiều dài cuống lá, đƣờng kính lá, đƣờng kính tán cây, suất thành phần suất khác biệt không ý nghĩa Gốc ghép Mã Lai Đài Loam tím khơng có ảnh hƣởng lên hoa, suất phẩm chất trái đu đủ lai F1 vii MỤC LỤC Chƣơng Nội dung Trang LÝ LỊCH CÁ NHÂN v CẢM TẠ vi TÓM LƢỢC vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH HÌNH xi DANH SÁCH BẢNG xii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT xv MỞ ĐẦU LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 NGUỒN GỐC VÀ PHÂN BỐ 1.2 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÂY ĐU ĐỦ 1.3 MỘT SỐ GIỐNG ĐU ĐỦ ĐƢỢC TRỒNG Ở NƢỚC TA 1.4 ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY ĐU ĐỦ 1.4.1 Rễ 1.4.2 Thân 1.4.3 Lá 1.4.4 Hoa 1.4.5 Sự thụ phấn 1.4.6 Trái hạt 1.4.7 Độ chín thu hoạch 1.5 Nhu cầu sinh thái đu đủ 1.5.1 Nhiệt độ 1.5.2 Ánh sáng 1.5.3 Nƣớc 1.5.4 Đất đai 1.5.5 Sâu bệnh hại đu đủ 1.5.5.1 Côn trùng 1.5.5.2 Bệnh hại 10 1.6 PHƢƠNG PHÁP GHÉP 11 1.6.1 Cơ sở khoa học phƣơng pháp ghép 11 1.6.2 Điều kiện để tháp cành (mắt) 11 1.6.3 Những ƣu điểm phƣơng pháp ghép 11 1.6.4 Ảnh hƣởng gốc ghép lên đặc tính hình thái, sinh lý di truyền mắc ghép 1.6.4.1 Ảnh hƣởng gốc ghép lên đặc tính hình thái mắc ghép 1.6.4.2 Ảnh hƣởng gốc ghép lên sinh trƣởng thân cành ghép 1.6.4.3 Ảnh hƣởng gốc ghép lên hoa thân cành ghép 1.6.4.4 Ảnh hƣởng gốc ghép lên phẩm chất trái 1.6.4.5 Ảnh hƣởng gốc ghép lên khả chống chịu ghép 1.7 QUAN ĐIỂM TUYỂN CHỌN GỐC GHÉP ĐU ĐỦ 1.8 ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG ĐU ĐỦ DÙNG LÀM GỐC GHÉP 12 12 12 13 13 14 14 15 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 16 2.1 PHƢƠNG TIỆN 16 2.1.1 Địa điểm - thời gian 16 2.1.2 Vật liệu 16 2.1.3 Thiết bị 16 2.1.4 Số liệu khí tƣợng 16 2.2 PHƢƠNG PHÁP 17 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 17 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi phƣơng pháp 18 2.2.3 Kỹ thuật canh tác 21 2.2.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 23 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 24 3.2 ĐẶC TÍNH NƠNG HỌC 25 ix 3.2.1 Đƣờng kính thân, số chiều cao đu đủ lúc ghép 25 3.2.2 Tỷ lệ cây đu đủ sống sau ghép 25 3.2.2 Sinh trƣởng đu đủ sau ghép 26 3.2.2.1 Chiều cao 26 3.2.2.2 Tốc độ 28 3.2.2.3 Đƣờng kính gốc thân 30 3.2.2.4 Chiều dài cuống 31 3.2.2.5 Đƣờng kính 32 3.2.2.6 Đƣờng kính tán 33 3.2.2.7 Ngày hoa đầu tiên, thời gian từ hoa đến bắt 33 đầu thu hoạch thời gian thu hoạch trái 3.2.2.8 Tỷ lệ hoa đực, hoa cái, hoa lƣỡng tính 34 3.2.2.9 Tỷ lệ đậu trái 35 3.2.3 Năng suất thành phần suất 36 3.2.3.1 Tống số trái suất trái 36 3.2.3.2 Kích thƣớc trái đu đủ chín 37 3.2.3.3 Trọng lƣợng trung bình trái, trọng lƣợng hạt trái chín 3.2.4 Phẩm chất trái đu đủ chín 38 39 3.2.4.1 Màu sắc vỏ, màu sắc thịt trái chín 39 3.2.4.2 Hàm lƣợng nƣớc thịt trái, độ dày thịt, độ Brix 40 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 4.1 KẾT LUẬN 41 4.2 ĐỀ NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ CHƢƠNG PHỤ CHƢƠNG PHỤ CHƢƠNG Phụ bảng 31: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 10 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 4,027 66,362 16,681 87,070 Trung bình bình phƣơng 1,007 22,121 1,390 F tính 0,724 15,913** CV (%) = 25,06 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 32: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 20 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 12,297 55,658 20,635 88,590 Trung bình bình phƣơng 3,074 18,553 1,720 F tính 1,788 10,789** CV (%) = 23,86 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 33: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 8,877 6,004 31,911 44,872 CV (%) = 19,48 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 1,719 2,001 2,666 F tính 0,645 0,751ns Phụ bảng 34: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 130,450 124,738 202,950 458,138 Trung bình bình phƣơng 32,612 41,579 16,913 F tính 1,928 2,458ns CV (%) = 14,78 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 35: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 60 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 139,450 80,238 317,450 537,138 Trung bình bình phƣơng 34,863 26,746 26,454 F tính 1,318 1,011 ns CV (%) = 10,98 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 36: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 90 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 260.800 163,750 328,000 752,550 CV (%) = 7,54 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 65,200 54,583 27,333 F tính 2,385 1,997ns Phụ bảng 37: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 120 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 450,800 220,200 1.022,800 1.693,800 Trung bình bình phƣơng 112,700 73,400 85,233 F tính 1,322 0,861ns CV (%) = 10,05 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 38: Chiều dài cuống đu đủ (cm) giai đoạn 150 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 712,852 443,152 1.063,748 2.219,752 Trung bình bình phƣơng 178,213 172,387 88,646 F tính 2,010 1,666ns CV (%) = 9,25 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 39: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 10 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 6,250 132,300 15,450 154,000 CV (%) = 14,18 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phƣơng 1,563 44,100 1,288 F tính 1,214 34,252** Phụ bảng 40: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 20 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 10,667 102,294 21,421 134,382 Trung bình bình phƣơng 2,667 34,098 1,785 F tính 1,494 19,102** CV (%) = 13,45 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 41: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 8,450 2,338 15,350 26,138 Trung bình bình phƣơng 2,113 0,779 1,279 F tính 1,651 0,609ns CV (%) = 7,38 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 42: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 149,075 104,338 156,225 409,638 CV (%) = 9,54 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 37,269 34,779 13,019 F tính 0,071 2,671ns Phụ bảng 43: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 60 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 90,075 45,538 186,025 321,638 Trung bình bình phƣơng 22,519 15,179 15,502 F tính 1,453 0,979ns CV (%) = 7,97 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 44: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 90 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 50,700 282,550 353,700 686,950 Trung bình bình phƣơng 12,675 94,183 29,475 F tính 0,430 3,195ns CV (%) = 7,70 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 45: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 120 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 177,700 73,800 440,700 692,200 CV (%) = 7,15 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 44,425 24,600 36,725 F tính 1,210 0,670ns Phụ bảng 46: Đƣờng kính đu đủ (cm) giai đoạn 150 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 122,668 122,508 262,012 507,188 Trung bình bình phƣơng 30,667 40,836 21,834 F tính 1,405 1,870ns CV (%) = 5,48 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 47: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 10 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 310,453 466,196 332,879 1.109,528 Trung bình bình phƣơng 77,613 155,399 27,740 F tính 2,798 0,012** CV (%) = 27,09 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Phụ bảng 48: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 20 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 324,347 377,184 405,741 1.107,272 CV (%) = 26,53 **: khác biệt có ý nghĩ thống kê mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phƣơng 81,087 125,728 33,812 F tính 2,398 3,718** Phụ bảng 49: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 871,700 141,338 1.669,100 2.682,138 Trung bình bình phƣơng 217,925 47,113 139,092 F tính 1,567 0,339ns CV (%) = 32,69 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 50: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 30 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 442,700 410,550 1.659,700 2.512,950 Trung bình bình phƣơng 110,675 136,850 138,308 F tính 0,800 0,989ns CV (%) = 11,77 ns: khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 51: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 60 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 683,800 602,950 2.841,800 4.128,550 CV (%) = 10,35 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 170,950 200,983 236,817 F tính 0,722 0,849ns Phụ bảng 52: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 90 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 483,500 857,800 3.851,700 5.193,000 Trung bình bình phƣơng 120,875 285,933 320,975 F tính 0,377 0,891ns CV (%) = 8,02 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 53: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 120 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 3.508,300 2.496,200 7.697,300 13.701,800 Trung bình bình phƣơng 877,075 832,067 641,442 F tính 1,367 1,297ns CV (%) = 8,65 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 54: Đƣờng kính tán đu đủ (cm) giai đoạn 150 ngày sau trồng gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 2.431,200 620,400 3.335,600 6.387,200 CV (%) = 5,45 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 607,800 206,800 277,967 F tính 2,187 0,744ns Phụ bảng 55: Ngày hoa đu đủ ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng 12 19 22,800 100,800 149,200 272,800 5,700 33,600 12,433 F tính 0,458 2,702 ns CV (%) = 3,85 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 56: Thời gian từ hoa đến bắt đầu thu hoạch đu đủ ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 34,700 13,400 98,100 146,200 Trung bình bình phƣơng 8,675 4,467 8,175 F tính 1,061 0,546 ns CV (%) = 2,72 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 57: Thời gian thu hoạch trái đu đủ ghép gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 1,750 1,300 45,500 48,550 CV (%) = 3,63 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 0,325 0,583 3,792 F tính 0,086 0,154ns Phụ bảng 58: Tỷ lệ hoa đu đủ đực (%) gốc ghép khác giai đoạn từ trổ đến thu hoạch trái đầu tiên, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 6,901 32,675 110,023 149,600 Trung bình bình phƣơng 1,725 10,892 9,169 F tính 0,188 1,188ns CV (%)= 5,46 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 59: Tỷ lệ hoa đu đủ (%) gốc ghép khác giai đoạn từ trổ đến thu hoạch trái đầu tiên, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 846.189 87.913 1.382.371 2.316.473 Trung bình bình phƣơng 211.547 29.304 115.198 F tính 1.836 0.254ns CV (%)= 18,79 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 60: Tỷ lệ hoa đu đủ lƣỡng tính (%) gốc ghép khác giai đoạn từ trổ đến thu hoạch trái đầu tiên, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 866.842 10.632 859.535 1.737.009 CV (%)= 15,93 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 216.710 3.544 71.628 F tính 3.026 0.049ns Phụ bảng 61: Tỷ lệ đậu trái (%) đu đủ gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng F tính Lặp lại 18,183 4,546 0,111 Nghiệm thức Sai sô Tổng 12 19 50,643 493,294 562,120 16,881 41,108 0,411ns Nguồn biến động CV (%)=13,06 Ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê qua phép thử LSD mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 62: Tổng số trái đu đủ gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (0212/2010) Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng F tính Lặp lại 64,000 16,000 1,387 Nghiệm thức Sai sô Tổng 12 19 13,600 138,400 216,000 4,533 11,533 0,393ns Nguồn biến động CV (%)=13,06 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 63: Năng suất trái (gr) đu đủ chín gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 145,423 5,981 287,454 438,857 CV (%)=12,9 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 36,356 1,994 23,954 F tính 1,518 0,083ns Phụ bảng 64: Chiều dài trái đu đủ (cm) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 16,902 20,783 108,696 146,381 Trung bình bình phƣơng 4,226 6,928 9,058 F tính 0,466 0,765ns CV (%) = 11,60 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 65: Đƣờng kính trái đu đủ (cm) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 5,576 5,842 13,840 25,258 Trung bình bình phƣơng 1,394 1,947 1,153 F tính 0,357 0,222ns CV (%) = 8,62 ns: khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 66: Tỷ lệ đƣờng kính trái đu đủ (%) dài trái gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 171,660 88,057 407,533 667,251 CV (%) = 12,03 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 42,915 29,352 33,961 F tính 0,337 0,486ns Phụ bảng 67: Trọng lƣợng trái đu đủ (gr) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp (0212/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 77.570,469 57.193,975 147.976,259 282.740,703 Trung bình bình phƣơng 19.392,617 19.064,658 12.331,355 F tính 1,573 1,546ns CV (%) = 7,67 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 68: Trọng lƣợng hạt trái đu đủ (gr) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 7.675,666 2.603,582 29.021,259 39.300,507 Trung bình bình phƣơng 1.918,917 867,861 2.418,438 F tính 0,793 0,359ns CV (%) = 68,25 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 69: Tỷ lệ trọng lƣợng hạt trọng lƣợng trái đu đủ (%) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 37,659 7,768 119,519 164,945 CV (%) = 64.68 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Trung bình bình phƣơng 9,415 2,589 9,960 F tính 0,945 0,260ns Phụ bảng 70: Màu sắc vỏ trái đu đủ chín trái gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Lặp lại Tổng bình phƣơng 2,438 Nghiệm thức 7,177 2,392 Sai sô Tổng 12 19 31,943 41,558 2,662 Nguồn biến động Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,610 F tính 0,229 0,899ns CV (%) = 3,05 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 71: Màu sắc thịt trái chín trái gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai sô Tổng Độ tự 12 19 Tổng bình phƣơng 12,186 20,413 38,646 71,245 Trung bình bình phƣơng 3,047 6,804 3,220 F tính 0,946 2,113ns CV (%) = 3,53 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 72: Hàm lƣợng nƣớc trái đu đủ chín (%) gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng F tính 11,326 7,378 0,420 0,274ns 26,965 Lặp lại Nghiệm thức 45,304 22,135 Sai sô Tổng 12 19 323,582 391,021 CV (%) = 5,86 ns: khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 73: Độ dày thịt trái (cm) trái đu đủ chín gốc ghép khác nhau, khoa Nông Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng F tính Lặp lại 0,125 0,031 0,503 Nghiệm thức 12 19 0,061 0,062 0,981ns Sai sô Tổng 0,183 0,746 1,054 Nguồn biến động CV (%) = 8,82 ns: khác biệt ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Phụ bảng 74: Độ Brix trái đu đủ chín (%) gốc ghép khác nhau, khoa Nơng Nghiệp SHƢD (02-12/2010) Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phƣơng Trung bình bình phƣơng F tính Lặp lại Nghiệm thức 1,182 0,296 0,263 2,012 0,671 0,597ns Sai sô Tổng 12 19 13,472 16,666 1,123 CV (%) = 8,61 ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% ... trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.) Do sinh viên Trần Thị Phơ Lin thực Kính trình lên Hội đồng chấm... nghiệp kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.) Do sinh viên Trần Thị Phơ Lin thực bảo... lời chúc sức khỏe thành đạt tƣơng lai TRẦN THỊ PHƠLIN, 2011: Ảnh hƣởng gốc ghép Đài Loan Tím Mã Lai lên suất phẩm chất trái đu đủ Đài Loan F1 (Carica papaya L.) Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.), ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP ĐÀI LOAN TÍM VÀ MÃ LAI LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN F1 (Carica papaya L.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay