ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN

63 33 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:09

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG - o0o - NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG - o0o - NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS TS Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Thị Bích Trâm MSSV: 3077217 Lớp : Trồng trọt K33 Cần Thơ, 2010 LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha, mẹ suốt đời tận tụy, hết lòng ni dƣỡng khôn lớn nên ngƣời Xin cảm ơn ngƣời thân giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Bảo Vệ, thầy tận tình hƣớng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích cho việc nghiên cứu hồn thành luận văn Cố vấn học tập, thầy Nguyễn Thành Hối thầy cô Khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng Dụng kiến thức mà thầy truyền dạy cho em suốt thời gian học tập trƣờng Đây hành trang vững giúp em bƣớc vào đời Quý thầy cô thuộc Bộ môn Khoa Học Đất nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Văn Bo tận tình dẫn suốt thời gian thực đề tài Xin cảm ơn bạn Vũ, Yony, Lãm cộng tác thực thí nghiệm phân tích mẫu, tập thể lớp Trồng Trọt K33 giúp đỡ trình hồn thành luận văn Xin trân trọng ghi nhớ tất chân tình, giúp đỡ thầy cơ, anh chị, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ i LÍ LỊCH CÁ NHÂN I Lý lịch sơ lƣợc Họ tên: Nguyễn Thị Bích Trâm Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1989 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Chỗ địa liên lạc: 519, tổ 38, khóm 4, phƣờng 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp II Quá trình học tập Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm: 1995 Đến năm: 2000 Trƣờng: Tiểu học Thực Hành Sƣ Phạm Địa chỉ: Cao Lãnh, Đồng Tháp Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm: 2001 Đến năm: 2004 Trƣờng: Trung học sở Kim Hồng Địa chỉ: Cao Lãnh, Đồng Tháp Trung học phổ thông Thời gian đào tạo từ năm: 2005 Đến năm: 2007 Trƣờng: THPT Thị Xã Cao Lãnh Địa chỉ: Cao Lãnh, Đồng Tháp Cần Thơ, ngày tháng năm Ngƣời viết lý lịch ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình luận văn trƣớc Cần Thơ, ngày tháng năm Ngƣời viết Nguyễn Thị Bích Trâm iii TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: “Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng suất lúa trồng đất mặn” Do sinh viên Nguyễn Thị Bích Trâm thực Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần thơ, ngày …… tháng ……năm 2010 Cán hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ iv TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Trồng Trọt với đề tài: “Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng suất lúa trồng đất mặn” Do sinh viên: NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM thực bảo vệ trƣớc hội đồng ngày tháng năm 2010 Luận văn đƣợc hội đồng chấp nhận đánh giá mức: ……………………… Ý kiến hội đồng: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày …… tháng ……năm 2010 Thành viên Hội đồng - DUYỆT KHOA Trƣờng khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng v MỤC LỤC Chương Nội dung Trang MỞ ĐẦU LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Tính chất phân loại đất nhiễm mặn 1.2 Ảnh hƣởng bất lợi mặn đến sinh trƣởng trồng 1.3 Sự thích nghi thực vật điều kiện mặn 1.4 Vai trò Calcium sinh trƣởng lúa đất nhiễm mặn 1.4.1 Vai trò Calcium việc hạn chế tác hại mặn 1.4.2 Vai trò Calcium sinh trƣởng lúa 10 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 13 2.1 Phƣơng tiện thí nghiệm 13 2.1.1 Thời gian địa điểm 13 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 13 2.2 Phƣơng pháp 14 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 14 2.2.2 Phƣơng pháp thí nghiệm 14 2.2.3 Các tiêu theo dõi 15 2.3 Phân tích số liệu 16 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Các tiêu đất 17 3.1.1 pH 17 3.1.2 EC 20 3.2 Các đặc tính nơng học lúa 22 3.2.1 Chiều cao 22 3.2.2 Số chồi lúa 24 3.2.3 Chiều dài lúa 26 3.2.4 Số bông/chậu 27 vi 3.2.5 Số hạt phần trăm hạt 29 3.2.6 Trọng lƣợng 1000 hạt 30 3.2.7 Năng suất lúa (gam/chậu) 31 3.2.8 Sinh khối lúa 34 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ CHƢƠNG 41 vii DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Ảnh hƣởng muối hấp thụ nƣớc 1.2 Hoạt động chế chống chịu mặn chiếm ƣu lúa 3.1 Trị số pH đất-nƣớc qua giai đoạn sinh trƣởng lúa dạng Calcium khác 18 3.2 Trị số pH đất-nƣớc qua giai đoạn sinh trƣởng lúa liều lƣợng Calcium khác 19 3.3 Trị số EC qua giai đoạn sinh trƣởng lúa dạng Calcium khác 20 3.4 Trị số EC qua giai đoạn sinh trƣởng lúa liều lƣợng Calcium khác 21 3.5 Chiều cao lúa qua giai đoạn sinh trƣởng dạng Calcium khác 23 3.6 Chiều cao lúa qua giai đoạn sinh trƣởng liều lƣợng Calcium khác 24 3.7 Số chồi lúa qua giai đoạn sinh trƣởng dạng Calcium khác 25 3.8 Số chồi lúa qua giai đoạn sinh trƣởng liều lƣợng Calcium khác 26 3.9 Số bông/chậu qua dạng Calcium khác lúa 28 3.10 Số bông/chậu qua liều lƣợng Calcium khác lúa 28 3.11 Năng suất lúa dạng Calcium khác 32 3.12 Năng suất lúa liều lƣợng Calcium khác 32 viii KELLY W P (1951) Alkali soil, Their formation, properties and Reclamation America Chemical Society Monograph No 111 Reinhold Publishing Corp New York KHAN R.U., A R GURMANI, M S KHAN AND A H GURMANI (2007) Effect of variable rates of gypsum application on wheat yield under rice-wheat system Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21) pp 3865-3869 LAHAYE P A AND E EPSTEIN (1971) Calcium and salt tolerance by bean plants Physiol Plant 25 pp 213-218 LAUCHLI A (1990) Calcium, salinity and the plasma membrane In: R.T Leonard, P.K Hepler (Eds.) Calcium in plant growth and development American Society of Plant Physiologist, Rockville, M D, pp 26-35 LETH M AND D BURROW (2002) Efects of irrigating with saline water on soil structure in the Shepparton Irrigation Region Imformation Series Home Primary Industries Victoria Australia LYNCH C., M GRIEVE AND H FUJIYAMA (1987) The response of two rice cultivars to external Na+/Ca2+ ratio MCCAULEY A (2005) “Salinity & Sodicity Management” Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005 A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series MARTINEZ V AND A LAUCHLI (1993) Effect of Ca2+ on the salt stress response of barley roots as observed by in vivo 31P-nuclear magnetic resonance and in vitro analysis Planta 1909 pp 519-24 MUHAMMAD N (1998) Salt tolerance of rice (Oryza sativa) as affected by nutrient supply Ph.D Thesis, Univ Agric Faisalabad Pakistan RENGEL (1992) Molecular Physiology of Auminum Toxicity and Tolerance in Plants SEELIG B D (2000) Salinity and sodicity in North Dakota soil EB 57.North Dakota State University Extension service Fargo, North Dakota SHAH S H., S TOBITA AND Z A SWATI (2003) Supplemental calcium enhances growth and elicits proline accumulation in NaCI-stressed rice roots Journal of Biological Sciences (10) pp 903-914 SILVERTOOTH J.C (2005) “Saline and sodic soil management in irrigated crop production systems”, Soil management for drylands No.58 Water and Environmental Science Department at the University of Arizona SINGH R K (2006) Breeding for Salt Tolerance in Rice Plant breeding course IRRI 37 STEVENINCK V (1965) Effects of Salinity Stress on the Seminal Root Tip Ultrastructures of Rice Seedlings (Oryza sativa L.) U.S SALINITY LABORATORY STAFF (1954) Diagnosis and Improvement of saline and alkali soils U.S Dept.Agr,HAmbook 60 ZIDAN M A (1990) Alleviation of salinity stress on growth and related parameters in wheat sprayed with thiamine, nicotinic acid or pyrodoxin Arab Gulf J Scient Res., pp 103–17 ZENG L., M C SHANNON AND S M LESCH (2001) Timing of salinity stress affects rice growth and yield components Agric Water Manage., 48 pp 191-206 38 PHỤ CHƢƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA Phụ bảng pH trƣớc bón vơi Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 0,72 Tổng bình phƣơng 0,039 0,290 1,153 4,305 0,196 5,983 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,010 0,145 0,384 0,717 0,004 F 2,166 ns 32,560 ** 86,224 ** 160,914 ** **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng pH sau bón vơi Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,43 Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,939 8,120 1,933 5,322 7,579 23,893 44 59 0,235 4,060 0,644 0,887 0,172 F 1,363 ns 23,569 ** 3,741 ** 5,150 ** **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng pH 20 ngày sau sạ Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng F Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium 1,465 1,578 0,366 0,789 1,846 ns 3,977 * 0,750 0,250 1,261 ns Tƣơng tác Sai số Tổng cộng 0,916 8,730 44 0,153 0,198 0,770 ns 13,439 59 CV (%) = 5,29 *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng pH 40 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng 0,585 0,140 1,243 1,092 5,566 8,625 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,146 0,070 0,414 0,182 0,127 F 1,156 ns 0,552 ns 3,276 * 1,438 ns CV (%) = 4,30 *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng pH lúc thu hoạch Nguồn biến động Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,33 Tổng bình phƣơng 0,196 0,075 0,073 0,108 1,171 1,622 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,049 0,037 0,024 0,018 0,027 F 1,838 ns 1,406 ns 0,909 ns 0,675 ns ns: không khác biệt Phụ bảng EC trƣớc bón vơi Tổng bình phƣơng 0,147 0,145 0,550 0,156 1,422 2,419 Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,037 0,072 0,183 0,026 0,032 Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số 44 Tổng cộng 59 CV (%) = 65,3 **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt F 1,140 ns 2,238 ns 5,670 ** 0,803 ns Phụ bảng EC sau bón vơi Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 14,1 Tổng bình phƣơng 0,339 19,379 26,067 14,651 1,291 61,727 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,085 9,689 8,689 2,442 0,029 F 2,887 ns 330,172 ** 296,084 ** 83,206 ** **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng EC 20 ngày sau gieo Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,082 0,004 0,063 0,019 0,953 1,121 44 59 0,021 0,002 0,021 0,003 0,022 Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,003 0,002 0,000 0,001 0,001 F 0,952 ns 0,082 ns 0,977 ns 0,149 ns CV (%) = 34,3 ns: không khác biệt Phụ bảng EC 40 ngày sau gieo Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 15,8 ns: không khác biệt Tổng bình phƣơng 0,011 0,003 0,001 0,008 0,065 0,088 44 59 F 1,839 ns 1,109 ns 0,308 ns 0,884 ns Phụ bảng 10 EC lúc thu hoạch Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng Tổng bình phƣơng Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,227 0,061 0,021 0,424 0,645 1,378 44 59 0,057 0,031 0,007 0,071 0,015 F 3,872 ns 2,083 ns 0,475 ns 4,814 ** CV (%) = 11,4 **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng 11 Chiều cao 20 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,65 Tổng bình phƣơng 15,582 17,898 19,538 34,548 107,558 195,124 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 3,896 8,949 6,513 5,758 2,444 F 1,594 ns 3,661 * 2,664 * 2,356 * *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng 12 Chiều cao 30 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 1,54 ns: khơng khác biệt Tổng bình phƣơng 39,860 3,240 46,782 42,234 269,194 401,310 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 9,965 1,620 15,594 7,039 6,118 F 1,629 ns 0,265 ns 2,549 ns 1,151 ns Phụ bảng 13 Chiều cao 40 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,36 Tổng bình phƣơng 59,553 8,041 34,608 70,061 333,126 505,388 Trung bình bình phƣơng 14,888 4,021 11,536 11,677 7,571 Độ tự 44 59 F 1,966 ns 0,531 ns 1,524 ns 1,542 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 14 Chiều cao 50 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,16 Tổng bình phƣơng 122,320 11,813 25,073 22,639 604,751 786,595 Độ tự Trung bình bình phƣơng 30,580 5,906 8,358 3,773 13,744 44 59 F 2,225 ns 0,430 ns 0,608 ns 0,275 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 15 Chiều cao 60 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,13 Tổng bình phƣơng 96,236 6,409 18,140 39,454 341,240 501,480 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 24,059 3,205 6,047 6,576 7,755 *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt F 3,102 * 0,413 ns 0,780 ns 0,848 ns Phụ bảng 16 Chiều cao 70 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,61 Tổng bình phƣơng 36,354 23,046 43,699 79,568 555,181 737,848 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 9,089 11,523 14,566 13,261 12,618 F 0,720 ns 0,913 ns 1,154 ns 1,051 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 17 Chiều cao 80 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,65 Tổng bình phƣơng 37,632 28,242 39,891 72,490 577,617 755,872 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 9,408 14,121 13,297 12,082 13,128 F 0,717 ns 1,076 ns 1,013 ns 0,920 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 18 Chiều cao lúc thu hoạch Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,65 ns: khơng khác biệt Tổng bình phƣơng 37,632 28,242 39,891 72,490 577,617 755,872 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 9,408 14,121 13,297 12,082 13,128 F 0,717 ns 1,076 ns 1,013 ns 0,920 ns Phụ bảng 19 Số chồi 20 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,9 Tổng bình phƣơng 6,733 5,733 5,733 11,867 83,667 113,733 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 1,683 2,867 1,911 1,978 1,902 F 0,885 ns 1,508 ns 1,005 ns 1,040 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 20 Số chồi 30 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 13,9 Tổng bình phƣơng 17,767 2,433 9,517 37,433 135,033 202,183 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 4,442 1,217 3,172 6,239 3,069 F 1,447 ns 0,396 ns 1,034 ns 2,033 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 21 Số chồi 40 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,1 ns: khơng khác biệt Tổng bình phƣơng 15,567 1,300 9,783 22,567 86,433 135,650 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 3,892 0,650 3,261 3,761 1,964 F 1,981 ns 0,331 ns 1,660 ns 1,915 ns Phụ bảng 22 Số chồi 50 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,4 Tổng bình phƣơng 0,567 1,633 18,267 14,233 69,033 103,733 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,142 0,817 6,089 2,372 1,569 F 0,090 ns 0,521 ns 3,881** 1,512 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng 23 Số chồi 60 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,8 Tổng bình phƣơng 1,900 1,900 14,983 10,767 72,100 101,650 Trung bình bình phƣơng 0,475 0,950 4,994 1,794 1,639 Độ tự 44 59 F 0,290 ns 0,580 ns 3,048 * 1,095 ns *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng 24 Số chồi 70 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,0 ns: không khác biệt Tổng bình phƣơng 2,400 1,200 10,850 5,200 68,000 87,650 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,600 0,600 3.617 0,867 1,545 F 0,388 ns 0,388 ns 2,340 ns 0,561 ns Phụ bảng 25 Số chồi 80 ngày sau sạ Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,3 Tổng bình phƣơng 2,433 2,800 16,050 5,200 56,367 82,850 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,608 1,400 5,350 0,867 1,281 F 0,475 ns 1,093 ns 4,176 ** 0,677 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng 26 Số chồi lúc thu hoạch Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,3 Tổng bình phƣơng 2,433 2,800 16,050 5,200 56,367 82,850 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 0,608 1,400 5,350 0,867 1,281 F 0,475 ns 1,093 ns 4,176** 0,677 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng 27 Chiều dài Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,22 ns: không khác biệt Tổng bình phƣơng Độ tự 13,358 0,455 6,349 9,166 60,160 89,487 44 59 Trung bình bình phƣơng 3,339 0,227 2,116 1,528 1,367 F 2,442 ns 0,166 ns 1,548 ns 1,117 ns Phụ bảng 28 Số chậu Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,34 Tổng bình phƣơng 2,433 2,800 16,050 5,200 56,367 82,850 Độ tự Trung bình bình phƣơng 0,608 1,400 5,350 0,867 1,281 44 59 F 0,475 ns 1,093 4,176 ** 0,677 **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt Phụ bảng 29 Số hạt Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,9 Tổng bình phƣơng 629,897 9,865 328,791 236,263 1477,911 2682,727 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 157,474 4,933 109,597 39,377 33,589 F 4,688 ** 0,147 ns 3,263 * 1,172 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng 30 Phần trăm hạt Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 5,91 Tổng bình phƣơng 169,258 31,740 262,937 99,789 1123,400 1687,124 Độ tự 44 59 *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: khơng khác biệt Trung bình bình phƣơng 42,315 15,870 87,646 16,632 25,532 F 1,657 ns 0,622 ns 3,433 * 0,651 ns Phụ bảng 31 trọng lƣợng 1000 hạt Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,38 Tổng bình phƣơng 8,433 0,225 4,689 6,897 48,731 68,975 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 2,108 0,112 1,563 1,149 1,108 F 1,904 ns 0,101 ns 1,411 ns 1,038 ns ns: không khác biệt Phụ bảng 32 Năng suất Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,51 Tổng bình phƣơng 4,633 4,339 20,494 4,181 28,057 61,705 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 1,158 2,169 6,831 0,697 0,638 F 1,816 ns 3,402 * 10,713 ** 1,093 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt Phụ bảng 33 sinh khối Lặp lại Dạng Calcium Lƣợng Calcium Tƣơng tác Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,52 Tổng bình phƣơng 20,034 1,198 33,706 14,583 87,847 157,368 Độ tự 44 59 Trung bình bình phƣơng 5,009 0,599 11,235 2,430 1,997 F 2,509 * 0,300 ns 5,627 ** 1,217 ns **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%; ns: không khác biệt PHỤ CHƢƠNG Phụ bảng pH trƣớc bón Calcium Dạng Calcium Trung bình CaO Ca(NO3)2 8,87 b 8,87 a 8,87 0,1 8,98 a 8,442 b 8,814 0,2 8,65 c 8,782 ab 8,654 0,33 8,67 c 8,868 a 8,644 Trung bình 8,74 b 8,75 b F Dạng Calcium (A) ** ** F lượng Calcium (B) ** F(A × B) 0,72 CV (%) Những chữ số cột có chữ số theo sau khác có khác biệt qua phân tích thống kê; **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%, ns: không khác biệt Lƣợng Calcium CaSO4 8,87 b 9,684 a 8,508 c 8,500 c 8,89 a Phụ bảng pH sau bón Calcium Dạng Calcium Trung bình CaSO4 CaO Ca(NO3)2 9,49 ab 9,49 ab 9,49 9,49 a 0,1 9,56 a 9,89 a 9,66 9,12 ab 0,2 9,10 b 8,92 b 9,90 8,47 bc 0,33 9,29 ab 9,50 ab 9,968 8,39 c Trung bình 9,45 a 9,75 8,87 b F Dạng Calcium (A) ** * F lượng Calcium (B) ** F(A × B) 4,43 CV (%) Những chữ số cột có chữ số theo sau khác có khác biệt qua phân tích thống kê; *: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%,**: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%, ns: không khác biệt Lƣợng Calcium Phụ bảng EC sau bón vơi Dạng Calcium Trung bình CaSO4 CaO Ca(NO3)2 0,26 d 0,26 c 0,26 0,26 d 0,1 0,96 c 0,92 bc 0,64 1,32 c 0,2 1,64 b 2,01 a 0,55 2,36 b 0,33 1,97 a 1,82 ab 0,52 3,58 a Trung bình 1,25 b 0,49 c 1,88 a F Dạng Calcium (A) ** ** F lượng Calcium (B) ** F(A × B) 14,1 CV (%) Những chữ số cột có chữ số theo sau khác có khác biệt qua phân tích thống kê; **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%, ns: không khác biệt Lƣợng Calcium Phụ bảng Chiều cao lúa 20 ngày sau sạ Dạng Calcium CaO Ca(NO3)2 34,5 34,5 0,1 34,3 34,9 0,2 32,7 33,6 0,33 32,6 34,2 Trung bình 33,5 ab 34,3 a F Dạng Calcium (A) ns ns F lượng Calcium (B) ** F(A × B) 4,65 CV (%) **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1%, ns: không khác biệt Lƣợng Calcium CaSO4 34,5 a 31,1 b 32,6 ab 33,7 ab 33,0 b Trung bình 34,5 a 33,4 ab 33,0 b 33,5 ab ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Trồng trọt với đề tài: Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng suất lúa trồng đất mặn Do sinh. .. NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG - o0o - NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Cán... đầu mùa để rửa mặn suất giảm thất thu hoàn toàn Đề tài Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng suất lúa trồng đất mặn thực từ tháng đến tháng nhằm mục đích xác định dạng hàm lượng Calcium thích hợp,
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN, ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay