ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI

55 48 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 07:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Lƣu Thế Hùng ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI LUẬN VĂN KỸ SƢ TRỒNG TRỌT Cần Thơ – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Lƣu Thế Hùng ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 52620105 LUẬN VĂN KỸ SƢ TRỒNG TRỌT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thành Hối Cần Thơ – 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: “Ảnh hưởng Calcium (Ca) lên chiều cao độ cứng giống lúa Hananomai” Do sinh viên LƢU THẾ HÙNG thực Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần thơ, ngày …… tháng ……năm 2010 Cán hƣớng dẫn TS Nguyễn Thành Hối i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn với đề tài: “Ảnh hưởng Calcium (Ca) lên chiều cao độ cứng giống lúa Hananomai” Do sinh viên: LƢU THẾ HÙNG thực bảo vệ trƣớc hội đồng ngày tháng năm 2010 Luận văn đƣợc hội đồng chấp nhận đánh giá mức: ………………………… Ý kiến hội đồng: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày …… tháng ……năm 2010 Thành viên Hội đồng - DUYỆT KHOA Trƣờng khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình luận án trƣớc Tác giả luận văn Lƣu Thế Hùng iii LÝ LỊCH CÁ NHÂN Sinh viên: Lƣu Thế Hùng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05-03-1989 Nơi sinh: An Giang Q qn: Ơ Mơn – Cần Thơ Dân tộc: Kinh Con Ông: Lƣu Hồng Mẫn Con Bà: Hùynh Thị Thanh Nghi Đã tốt nghiệp Trƣờng Phổ Thông Trung Học Châu Văn Liêm, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Vào trƣờng Đại Học Cần Thơ năm 2007, theo Ngành Trồng Trọt, khoá 33 Tốt nghiệp kỹ Sƣ Nông Nghiệp chuyên ngành Trồng Trọt năm 2010 iv LỜI CẢM TẠ Kính dâng Ba Mẹ ngƣời suốt đời tận tuỵ chúng con, xin cảm ơn ngƣời thân giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Hối đồng thời cố vấn học tập lớp Trồng Trọt khóa 33, anh Phan Phi Hùng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt thời gian làm hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng kiến thức mà q thầy truyền dạy cho em suốt thời gian học tập trƣờng Đây hành trang vững giúp em bƣớc vào đời Gởi lời cảm ơn đến anh chị bạn sinh viên làm đề tài Bộ Môn Khoa Học Cây Trồng, bạn nhƣ: Trang, Phƣớc, Sang, Hải, Đối, Ngoan, Tảo, Hòa, Trung bạn Trồng Trọt khóa 33 đóng góp, động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài v MỤC LỤC Trang Lời cam đoan iii Lý lịch cá nhân iv Lời cảm tạ v Mục lục vi Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Tóm lƣợc x MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Các giai đoạn phát triển vƣơn lóng lúa 1.2 Sự đổ ngã lúa 1.2.1 Các dạng đổ ngã lúa 1.2.2 Vị trí lóng gãy lúa bị đổ ngã 1.2.3 Những bất lợi lúa đổ ngã 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến tƣợng lúa bị đổ ngã 1.2.4.1 Đặc tính hình thái lúa 1.2.4.2 Ảnh hƣởng thời tiết đến đổ ngã 1.3 Vai trò Calcium lúa CHƢƠNG 2: PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 10 2.1 Phƣơng tiện 10 2.1.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 10 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 10 2.1.2.1 Giống lúa 10 vi 2.1.2.2 Hóa chất 10 2.1.2.3 Chậu thí nghiệm 10 2.1.2.4 Đất thí nghiệm 11 2.1.2.5 Đặc điểm khí hậu 12 2.1.2.6 Thiết bị dụng cụ khác 12 2.2 Phƣơng pháp 12 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 12 2.2.2 Các kỹ thuật chăm sóc đƣợc áp dụng 14 2.2.3 Các tiêu thu thập 15 2.2.4 Phân tích kết 16 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Nhận xét tổng quát 17 3.2 Ảnh hƣởng Calcium lên số đặc tính nơng học lúa 17 3.2.1 Chiều cao 17 3.2.2 Chiều dài lóng 18 3.2.3 Độ cứng lóng 19 3.2.4 Đƣờng kính lóng 22 3.2.5 Độ dày lóng 26 3.3 Ảnh hƣởng Calcium lên suất lúa 28 3.3.1 Thành phần suất suất lý thuyết 28 3.3.2 Năng suất thức tế 29 3.4 Hàm lƣợng Calcium tổng số rơm 30 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 4.1 Kết luận 31 4.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC 34 vii DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Tỉ lệ (%) nứt gãy mổi giống (Hoshikawa Wang, 1990) 1.2 Giá trị trục nhỏ, trục lớn tính dẹt lóng (F%) ( khơng kể bẹ lúa) 1.3 So sánh trục nhỏ, trục lớn tính dẹt lóng rạ đổ ngã không đổ ngã (Hoshikawa Wang, 1990) 1.4 So sánh chiều dài lóng chiều dài thân (cm) lúa dễ đổ ngã lúa không đổ ngã giống Sasanishiki (Hoshikawa Wang, 1990) 2.1 Đặc điểm vật lý hố học đất thí nghiệm 11 2.2 Đặc điểm khí hậu TP Cần Thơ năm 2009 (Cục Thống kê TP Cần Thơ, 2009) 12 2.3 Các nghiệm thức thí nghiệm 14 3.1 Chiều cao (cm) lúa Hananomai nồng độ Ca theo thời gian sinh trƣởng 17 3.2 Chiều cao thân (cm) lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch 18 3.3 Chiều dài (cm) lóng thân lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch 19 3.4 Độ cứng (N) lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch 20 3.5 Độ dày (mm) lóng lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch 27 3.6 Các thành phần suất suất chậu 29 3.7 Hàm lƣợng Calcium tổng số rơm 30 viii thứ ba so với nghiệm thức đối chứng khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% Trong nồng độ xử lý Calcium nồng độ 250 ppm tốt nhƣng lại không khác biệt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 225 ppm Nghiệm thức xử lý nồng độ 250 ppm có độ dày 1,69 mm tốt 1,57 lần so với đối chứng Theo kết phân tích số liệu thống kê (Bảng 3.5) cho nghiệm thức xử lý nồng độ Calcium có khác biệt ý nghĩa 1% Giữa nghiệm thức khác biệt gia tăng độ dày nồng độ 200 250 ppm tốt nhƣng lại không khác biệt mặt ý nghĩa thống kê nghiệm thức 175 225 ppm Ở nghiệm thức xử lý 200 ppm có độ dày 1,63 mm lớn so với 1,08 mm nghiệm thức đối chứng 1,5 lần nghiệm thức xử lý 250 ppm có độ dày 1,64 mm tốt 1,51 lần so với nghiệm thức đối chứng 3.3 ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM LÊN NĂNG SUẤT LÚA 3.3.1 Thành phần suất suất lý thuyết Theo Yoshida (1981) Hitaka (1969) suất lúa giảm bị đổ ngã trình hấp thu dƣỡng chất quang hợp khơng bình thƣờng, vận chuyển cacbohydrate hột bị trở ngại, hô hấp mạnh làm tiêu hao chất dự trữ đƣa đến hột lép nhiều mức thiệt hại phụ thuộc vào thời điểm xảy ngã (Setter, 1994), nghiệm thức xử lý không ảnh hƣởng đến thành phần suất (Bảng 3.6) nên suất lúa chậu khác biệt không ý nghĩa 29 Bảng 3.6 Các thành phần suất suất chậu lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch Các thành phần suất Nồng độ Ca (ppm) 00 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Mức ý nghĩa CV (%) Số /chậu Số hột /bông Tỉ lệ hột (%) 13,1 13,1 12,7 12,9 13,1 13,4 13,1 13,4 12,9 13,1 ns 4,43 67,9 67,8 68,2 68,7 68,4 67,5 67,6 68,2 69,8 69,4 ns 9,2 94,5 94,8 94,2 93,4 95,1 94,3 93,6 93,7 94,6 95,4 ns 1,67 Trọng lƣợng 1000 hột (g) 26,2 26,5 25,7 25,2 25,7 26,5 25,8 25,9 26,1 25,9 ns 2,06 Năng suất lý thuyết (g/chậu) 18,3 18,7 19,3 18,5 18,7 18,4 18,9 18,8 18,9 18,3 ns 4,24 Năng suất thực tế (g/chậu) 14,3 14,4 15,1 14,4 14,4 14,3 14,5 14,1 14,2 14,3 ns 5,6 Chú thích: ns: khơng khác biệt ý nghĩa thống kê Các giai đoạn xử lý nồng độ Calcium sau tƣợng đồng ngày trƣớc trổ ngày không ảnh hƣởng đến số chậu Vì số bơng khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Trung bình có khoảng 13,11 bơng chậu Kết Bảng 3.6 cho thấy nghiệm thức không ảnh hƣởng lên số hột/ Các nghiệm thức khơng có khác biệt ý nghĩa thống kê tỉ lệ hột chắc, trọng lƣợng 1000 hột suất lý thuyết 3.3.2 Năng suất thực tế Năng suất thực tế nghiệm thức sử dụng Calcium tác động lên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (Bảng 3.6) Nhƣ vậy, việc xử lý Calcium không ảnh hƣởng đến suất lúa mà làm tăng độ cứng góp phần làm hạn chế đổ ngã, tăng phẩm chất hột tránh thất thoát suất lúa đổ ngã 30 3.4 HÀM LƢỢNG CALCIUM TỔNG SỐ TRONG RƠM Qua kết Bảng 3.7 cho thấy có khác biệt rõ rệt hàm lƣợng Ca tổng số rơm mức ý nghĩa thống kê 1% Trong đó, nồng độ đối chứng thấp cao g độ 150, 175, 200, 225 250 ppm nhƣng lại không khác biệt ý nghĩa thống kê so với nồng độ 100 125 ppm Phân tích hàm lƣợng Ca tổng số rơm nồng độ 150 ppm 0,251 % so với đối chứng cao khoảng 1,22 lần Ở nồng độ 175 ppm 0,247 % cao khoảng 1,2 lần so với đối chứng, nồng độ 200 ppm 0,27 % so với 0,21 % nghiệm thức đối chứng cao khoảng 1,29 lần, nồng độ 225 ppm có tỷ lệ 0,25 % lớn khoảng 1,24 lần nghiệm thức đối chứng Và nồng độ 250 ppm 0,254 % cao so với đối chứng khoảng 1,23 lần Bảng 3.7 Hàm lƣợng Ca tổng số (%) rơm lúa Hananomai lúc thu hoạch Nồng độ Ca (ppm) 00 50 75 100 125 150 175 200 225 10 250 Mức ý nghĩa CV (%) STT Hàm lƣợng Ca tổng số rơm lúc thu hoạch 0,206 e 0,224 de 0,232 cd 0,228 abc 0,234 ab 0,251 a 0,247 a 0,267 a 0,255 a 0,254 a ** 7,53 Từ kết phân tích (Bảng 3.7) cho thấy nghiệm thức có xử lý Ca 150, 175, 200, 225 250 ppm có hàm lƣợng Ca tổng số cao nhất, khơng có khác biệt hàm lƣợng Ca tổng số nghiệm thức nồng độ Ca chất di động nên việc phun qua thân, có tác dụng cải thiện hàm lƣợng Ca Hàm lƣợng Ca gia tăng theo liều lƣợng Ca phun cho Theo Nguyễn Bảo Vệ (2010) hàm lƣợng Ca hột chịu ảnh hƣởng liều 31 lƣợng phân Ca bón vào Liều lƣợng Ca thay đổi có ý nghĩa bón với lƣợng tăng Ca Việc bón Ca nồng độ khác có hấp thu Ca vào hạt khác (Nguyễn Bảo Vệ, 2010) Nhƣ vậy, việc xử lý Ca khơng có tác dụng làm giảm chiều cao nhƣng lại có tác dụng làm tăng độ cứng, tăng độ dầy đƣờng kính lóng Việc tăng tiêu có ý nghĩa việc góp phần làm hạn chế đổ ngã 32 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua kết nghiên cứu điều kiện thí nghiệm, chúng tơi có số kết luận đề nghị nhƣ sau: 4.1 KẾT LUẬN Calcium khơng làm giảm chiều cao nhƣng có tác dụng việc gia tăng độ cứng Nồng độ xử lý Calcium 225 250 ppm làm độ cứng lúa tăng tốt 4.2 ĐỀ NGHỊ Có thể bố trí thí nghiệm xử lý Ca nồng độ 225 250 ppm giống lúa Hananomai điều kiện ngồi đồng Có thể nghiên cứu áp dụng xử lý Ca giống lúa khác Có thể kết hợp Ca với chất làm giảm chiều cao để giúp tăng độ cứng tăng tính kháng đổ ngã giống lúa yếu rạ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO CALDWELL C R and HAUG A.(1981) Temperature dependence of the barley root plasma membrane-bound Ca2+ and Mg2+ -dependent ATPase Physiol Plant 53, 117-124 CASSELS A L and BARLASS M (1976) Environmentally induced changes in the cell walls of tomato leaves in relation to cell and protoplast release Physiol Plant 37, 239-246 COOPER T and BANGERTH F (1976) The effect of Ca and Mg treatment on the physiology, chemical composition and bitter-pit development of “Coxorange” apples Sci Hortic (Ammsterdam) 5, 49-57 CHANDLER 1969 Trích dẫn S Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Trƣờng Đại Học Cần Thơ HITAKA H 1969 Studies on the lodging of rice plants Jpn Agric Res Q 4(3): 1-6 HOSHIKAWA K and S WANG 1990 General observation on lodged rice culm In Studies on the lodging of rice plants Japan journal crop Sci 59(4): 809–814 KONO M 1995 Physiological Aspects of Lodging In: Science of the rice plant Volume two Physiology Food and Agriculture Policy Research Center 1993 Tokyo ISBN: 4-450-93015-X Pages: 971-982 LEGGE R L., E THOMPSON, J E BAKER and M LIEBERMAN 1982 The effect of calcium on the fluidity and phase properties of microsomal membranes isolated from posclimacteric Golden Delicious apples Plant Cell Physiol 23, 161-169 34 LÊ BÁ NAM 2009 Ảnh hƣởng Prohexadione Calcium, Paclobutrazol, Calcium Clorua Natri Silicate lên chiều cao độ cứng thân lúa Luận văn kỹ sƣ Trồng Trọt Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trƣờng Đại học Cần Thơ NGUYỄN BẢO VỆ NGUYỄN HUY TÀI 2004 Dƣỡng chất khống đa lƣợng Giáo trình dinh dƣỡng khoáng trồng Trƣờng Đại Học Cần Thơ Tr 142148 NGUYỄN BẢO VỆ 2010 Trích dẫn Phan Phi Hùng 2010 Ảnh hƣởng Calcium Prohexadione-Ca lên tính đổ ngã hai giống lúa Hananomai Koshihikari huyện Thoại Sơn-tỉnh An Giang Tr 41-42 NGUYỄN MINH CHƠN 2003 Trích dẫn Phan Phi Hùng 2010 Ảnh hƣởng Calcium Prohexadione-Ca lên tính đổ ngã hai giống lúa Hananomai Koshihikari huyện Thoại Sơn-tỉnh An Giang Luận văn thạc sĩ Trồng trọt Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Trƣờng Đại học Cần Thơ Tr 3-32 NGUYỄN MINH CHƠN 2006 Trích dẫn LÊ BÁ NAM 2009 Ảnh hƣởng Prohexadione Calcium, Paclobutrazol, Calcium Clorua Natri Silicate lên chiều cao độ cứng thân lúa Luận văn kỹ sƣ Trồng Trọt Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Trƣờng Đại học Cần Thơ Tr 15-16 NGUYỄN NGỌC ĐỆ 2009 Giáo trình lúa.Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng Bằng Sơng Cửu Long Trƣờng Đại Học Cần Thơ Tr 68-109 OSMOND C B 1967 Acid metabolism in Atriplex I Regulation in oxalate synthesis by the apparent excess cation absorption Aust J Biol Sci 20, 575-587 TISDALE S L., W L NELSON and J D BEATON 1985 Soil fertility- past and present, pp, 5-18 In: Soil fertility and fertilizers, 4th ed Macmillan, New York 35 Võ Thị Xuân Tuyền 2006 Hiệu Prohexadione Calcium lên đổ ngã giống lúa ST1 mức đạm khác Luận văn thạc sĩ Trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trƣờng Đại Học Cần Thơ YOSHIDA S 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Ngƣời dịch Trần Minh Thành Trƣờng Đại Học Cần Thơ YOSHINAGA S 2005 Improved Lodging Resistance in Rice (Oryza sativa L.) Cultivated by Submerged Direct Seeding Using a Newly Developed Hill Seeder Department of Paddy Farming, National Agriculture Research Center for Tohoku Region (Daisen, Akita 012-0104, Japan) JARQ 39 (3), 147-152 (2005) http://www.jircas.affre.gov.jp 36 PHỤ LỤC Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) lúc 40 ngày sau gieo Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,14 Tổng bình phƣơng 80,78 235,67 380,71 Trung bình bình phƣơng 8,98 8,73 F tính P 1,028 0,44 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) lúc 50 ngày sau gieo Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,1 Tổng bình phƣơng 74,85 272,75 365,97 Trung bình bình phƣơng 8,32 10,1 F tính P 0,82 0,6 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) lúc 60 ngày sau gieo Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,28 Tổng bình phƣơng 97,81 314,79 436,95 Trung bình bình phƣơng 10,87 11,65 F tính P 0,93 0,51 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 3,35 Tổng bình phƣơng 65,34 197,38 304,08 Trung bình bình phƣơng 7,26 7,31 F tính P 0,99 0,47 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao thân lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 6,42 Tổng bình phƣơng 126,69 407,07 582,41 Trung bình bình phƣơng 14,07 15,07 F tính P 0,93 0,51 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng thứ thân lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 7,89 Tổng bình phƣơng 85,88 140,69 233,32 Trung bình bình phƣơng 9,54 5,21 F tính P 1,83 0,106 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng thứ hai thân lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 7,69 Tổng bình phƣơng 9,63 28,09 51,58 Trung bình bình phƣơng 1,07 1,04 F tính P 1,03 0,44 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng thứ ba thân lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 8,61 Tổng bình phƣơng 11,61 22,83 37,25 Trung bình bình phƣơng 1,29 0,84 F tính P 1,52 0,19 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng thứ tƣ thân lúa (cm) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 11,4 Tổng bình phƣơng 5,07 20,31 28,63 Trung bình bình phƣơng 0,56 0,75 F tính P 0,75 0,66 10 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng thứ thân lúa (N) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 6,16 Tổng bình phƣơng 5045,16 1719,07 6977,01 Trung bình bình phƣơng 560,74 63,67 F tính P 8,80 0.00 11 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng thứ hai thân lúa (N) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 5,76 Tổng bình phƣơng 3187,24 2775,41 6457,47 Trung bình bình phƣơng 354,14 102,79 F tính P 3,44 0,00 12 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng thứ ba thân lúa (N) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 6,49 Tổng bình phƣơng 12982,98 6841,98 21420,06 Trung bình bình phƣơng 1442,55 253,41 F tính P 5,69 0,00 13 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng thứ tƣ thân lúa (N) lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 3,43 Tổng bình phƣơng 24446,72 3060,39 27551,76 Trung bình bình phƣơng 2716,30 113,35 F tính P 23,96 0,00 14 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính (mm) lóng thứ thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 9,34 Tổng bình phƣơng 9,64 1,75 11,64 Trung bình bình phƣơng 1,07 0,06 F tính P 16,55 0,00 15 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính (mm) lóng thứ hai thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,75 Tổng bình phƣơng 4,11 0,73 4,95 Trung bình bình phƣơng 0,45 0,02 F tính P 16,77 0,00 16 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính (mm) lóng thứ ba thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 6,16 Tổng bình phƣơng 3,54 1,42 5,17 Trung bình bình phƣơng 0,39 0,05 F tính P 7,46 0,00 17 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính (mm) lóng thứ tƣ thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,08 Tổng bình phƣơng 2,5 0,06 3,17 Trung bình bình phƣơng 0,27 0,02 F tính P 12,47 0,00 18 Bảng phân tích ANOVA- Độ dày (mm) lóng thứ thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 Tổng bình phƣơng 1,44 0,34 1,79 Trung bình bình phƣơng 0,16 0,013 F tính P 12,79 0,00 19 Bảng phân tích ANOVA- Độ dày (mm) lóng thứ hai thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 6,94 Tổng bình phƣơng 0,99 0,20 1,2 Trung bình bình phƣơng 0,11 0,008 F tính P 14,65 0,00 20 Bảng phân tích ANOVA- Độ dày (mm) lóng thứ ba thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,97 Tổng bình phƣơng 1,49 0,14 1,67 Trung bình bình phƣơng 0,16 0,005 F tính P 31,43 0,00 21 Bảng phân tích ANOVA- Độ dày (mm) lóng thứ tƣ thân lúa lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 5,78 Tổng bình phƣơng 1,41 0,18 1,60 Trung bình bình phƣơng 0,15 0,007 F tính P 23,78 0,00 22 Bảng phân tích ANOVA- Số bơng lúa chậu lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,43 Tổng bình phƣơng 1,57 9,11 10,79 Trung bình bình phƣơng 0,17 0,34 F tính P 0,52 0,85 F tính P 2,38 0,36 F tính P 0,69 0,71 23 Bảng phân tích ANOVA- Số hột/ lúc thu hoạch Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 9,2 Tổng bình phƣơng 755,11 1065,48 1841,61 Trung bình bình phƣơng 83,11 32,78 24 Bảng phân tích ANOVA- Phần trăm hạt Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 1,66 Tổng bình phƣơng 15,35 66,8 85,29 Trung bình bình phƣơng 1,71 2,48 25 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng 1000 hột ẩm độ 14 % Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 2,06 Tổng bình phƣơng 5,17 7,79 13,42 Trung bình bình phƣơng 0,57 0,29 F tính P 1,99 0,08 26 Bảng phân tích ANOVA- Ƣớc lƣợng suất lý thuyết chậu Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 4,24 Tổng bình phƣơng 3,89 17,17 25,35 Trung bình bình phƣơng 0,43 0,64 F tính P 0,68 0,72 F tính P 0,56 0,82 27 Bảng phân tích ANOVA- Năng suất thực tế chậu Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 5,58 Tổng bình phƣơng 3,31 17,67 25,02 Trung bình bình phƣơng 0,37 0,65 28 Bảng phân tích ANOVA- Hàm lƣợng Ca tổng số (%) rơm Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV(%) Độ tự 30 39 7,53 Tổng bình phƣơng 0,31 7,67 5,02 Trung bình bình phƣơng 0,003 0,000 F tính P 7,19 0,000 ... dụng Calcium giúp làm cứng vách tế bào đƣợc xem biện pháp làm giảm đổ ngã lúa Do Đề tài Ảnh hưởng Calcium (Ca) lên chiều cao độ cứng giống lúa Hananomai đƣợc thực nhằm mục tiêu: Xác định nồng độ. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Lƣu Thế Hùng ẢNH HƢỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã... 3.1 Chiều cao (cm) lúa Hananomai nồng độ Ca theo thời gian sinh trƣởng 17 3.2 Chiều cao thân (cm) lúa Hananomai nồng độ Ca lúc thu hoạch 18 3.3 Chiều dài (cm) lóng thân lúa Hananomai nồng độ Ca
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI, ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM (Ca) LÊN CHIỀU CAO VÀ ĐỘ CỨNG CỦA GIỐNG LÚA HANANOMAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay