ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

70 27 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:59

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LÊ TRƢỜNG AN ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÖA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Ngành: TRỒNG TRỌT Tên đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÖA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts PHẠM PHƢỚC NHẪN LÊ TRƢỜNG AN PGs.Ts NGUYỄN MINH CHƠN MSSV: 3073066 LỚP: TRỒNG TRỌT K33 Cần Thơ, 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN SINH LÝ-SINH HÓA Chứng nhận chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG” Do sinh viên LÊ TRƢỜNG AN thực đề nạp Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét Cần Thơ, ngày … tháng năm 2010 Cán hƣớng dẫn Ts Phạm Phƣớc Nhẫn i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN SINH LÝ-SINH HÓA Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn với đề tài: “ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG” Do sinh viên: LÊ TRƢỜNG AN thực bảo vệ trƣớc hội đồng ngày… tháng… năm 2010 Luận văn đƣợc hội đồng chấp thuận đánh giá mức:…………………… Ý kiến hội đồng: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Hội đồng ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố luận văn trƣớc Tác giả luận văn (ký tên) Lê Trƣờng An iii LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Lê Trƣờng An Sinh ngày 09 tháng 09 năm 1988 Tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang Họ tên cha: Lê Văn Giao Họ tên mẹ: Bùi Thị Đông Đã tốt nghiệp Trƣờng Trung Học Phổ Thông Thạnh Đông, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang Vào trƣờng Đại học Cần Thơ năm 2007, theo ngành Trồng Trọt, khóa 33 Tốt nghiệp Kỹ Sƣ Nông Nghiệp chuyên ngành Trồng Trọt năm 2010 iv LỜI CẢM TẠ Kính dâng ba mẹ ngƣời suốt đời tận tụy chúng con, xin cảm ơn ngƣời thân giúp đỡ động viên suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn thầy Phạm Phƣớc Nhẫn, thầy Nguyễn Minh Chơn, cô Châu Thị Loan, anh Nguyễn Trọng Cần, chị Đỗ Thị Hồng anh Huỳnh Văn Trung tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt thời gian làm hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm tạ thầy cố vấn học tập Nguyễn Thành Hối tồn thể q thầy khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng kiến thức mà quý thầy cô truyền dạy cho em suốt thời gian học tập trƣờng Đây hành trang vững giúp em bƣớc vào đời Gởi lời cám ơn chân thành đến ba Để anh Huệ tận tình giúp đỡ em suốt thời gian làm thí nghiệm Phƣờng 8, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Gởi lời cảm ơn đến anh Nam, anh Binh, chị Thoa bạn sinh viên làm đề tài Bộ mơn Sinh Lý-Sinh Hóa, với bạn lớp Trồng Trọt khóa 33 đóng góp, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài v MỤC LỤC Trang Lý lịch cá nhân iv Lời cảm tạ v Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xii Tóm lƣợc xiv MỞ ĐẦU Chƣơng 1: LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Các giai đoạn sinh trƣởng phát triển lúa 1.2 Sự đổ ngã lúa 1.2.1 Vị trí đổ ngã 1.2.2 Các dạng đổ ngã 1.2.3 Các nguyên nhân gây đổ ngã 1.2.3.1 Yếu tố nội 1.2.3.2 Yếu tố bên ngồi 1.3 Ứng dụng chất khống vi lƣợng đến việc hạn chế đổ ngã lúa 1.3.1 Calcium (Ca) 10 10 1.3.1.1 Ảnh hưởng calcium đến lúa 10 1.3.1.2 Ảnh hưởng calcium đến số trồng khác 11 1.3.2 Silicate (Si) 11 Chƣơng 2: PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 14 2.1 Phƣơng tiện 14 2.1.1 Thời gian địa điểm 14 vi 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 14 2.2 Phƣơng pháp 14 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 14 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 14 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 15 2.2.3.1 Các tiêu nông học 15 2.2.3.2 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 17 2.2.4 Đo độ cứng lúa 18 2.2.5 Cấp đổ ngã theo IRRI 1988 19 2.2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 19 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên số chồi thời điểm khác 20 3.2 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao lúa 20 3.3 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao thân lúa 22 3.4 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao đồng ruộng lúc 75, 85 ngày sau sạ thu hoạch 22 3.4.1 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao đồng ruộng lúc 75 ngày sau sạ 23 3.4.2 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao đồng ruộng lúc 85 ngày sau sạ 24 3.4.3 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều cao đồng ruộng thu hoạch 25 3.5 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên độ cứng lúa 26 3.6 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều dài lóng lúa 28 3.7 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên đƣờng kính lóng lúa 29 3.8 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều dài chiều rộng đòng lúa 30 vii 3.9 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên chiều dài lúa 30 3.10 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên trọng lƣợng thân 31 3.11 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên trọng lƣợng rễ 32 3.12 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên cấp đổ ngã % diện tích đổ ngã lúc 65, 75, 85 ngày sau sạ thu hoạch 33 3.13 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên thành phần suất suất lý thuyết (NSLT) 38 3.13.1 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên tỉ lệ hạt lép (%) 38 3.1.3.2 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên thành phần suất suất lý thuyết 39 3.14 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên suất thực tế (NSTT) 40 Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 4.1 Kết luận 42 4.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC viii Nghiệm thức xử lý orymax bốn liều lƣợng khơng thấy có khác biệt tỉ lệ hạt nghệm thức có liều lƣợng tăng dần Ở nghiệm thức xử lý silicate nồng độ 400ppm đạt hiệu việc làm tăng tỉ lệ hạt nhiều so với nghiệm thức đối chứng 5,52% Đối với suất lý thuyết qua Bảng 3.13 nhận thấy có khác biệt mức ý nghĩa 1% nghiệm thức có xử lý hóa chất so với nghiệm thức khơng xử lý hóa chất Trong đó, nghiệm thức xử lý orymax liều lƣợng 6ml/L có suất lý thuyết cao so với nghiệm thức đối chứng 1,9tấn/ha Ngồi ra, nghiệm thức lại có suất lý thuyết cao so với nghiệm thức đối chứng khoảng 1,0 đến 1,5tấn/ha Nhƣ vậy, nghiệm thức xử lý hóa chất có tác dụng nhiều việc làm tăng tỉ lệ hạt làm tăng suất lý thuyết 3.14 ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN NĂNG SUẤT THỰC TẾ (NSTT) Năng suất thực tế đƣợc đánh giá đồng ruộng cách cắt lúa khung 5m2 cách ngẫu nhiên quy đổi đơn vị tấn/ha ẩm độ 14% Kết Bảng 3.14 cho thấy nghiệm thức có xử lý hóa chất có khác biệt mức ý nghĩa 1% so với nghiệm thức đối chứng Riêng nghiệm thức xử lý orymax liều lƣợng 1ml/L khơng có khác biệt mức ý nghĩa 1% so với đối chứng Bảng 3.14 Năng suất thực tế (tấn/ha) nghiệm thức thu hoạch Chất xử lý NSTT Đối chứng Orymax LS (1ml/L) Orymax LS (2ml/L) Orymax LS (4ml/L) Orymax LS (6ml/L) Silysol MS (2g/L) Ca 200ppm Si 400ppm Ca 200ppm + Si 400ppm 3,8 c 4,3 bc 4,5 ab 4,6 ab 4,5 ab 4,4 ab 5,0 a 4,9 ab 4,8 ab ** 8,02 Mức ý nghĩa CV (%) **: mức ý nghĩa 1% 40 Theo Setter (1994) suất hạt phụ thuộc vào thời điểm đổ ngã Do đó, nghiệm thức xử lý calcium nồng độ 200ppm đổ ngã xuất trễ Vì vậy, thu hoạch nghiệm thức xử lý calcium nồng độ 200ppm có suất thực tế cao nghiệm thức đối chứng 1,2tấn/ha Ở nghiệm thức xử lý chế phẩm orymax nghiệm thức xử lý liều lƣợng 4ml/L có suất cao 0,7tấn/ha so với nghiệm thức đối chứng Bên cạnh nghiệm thức có xử lý silicate đạt 4,9tấn/ha so với nghiệm thức đối chứng 3,8tấn/ha Ở nghiệm thức xử lý kết hợp calcium silicate có suất thực tế cao so với nghiệm thức đối chứng 1,0tấn/ha Nhƣ vậy, nghiệm thức xử lý hóa chất có tác dụng làm tăng độ cứng lúa qua làm tăng chiều cao đồng ruộng Vì vậy, xử lý hóa chất giúp hạn chế đổ ngã đổ ngã xuất trễ so với nghiệm thức đối chứng từ góp phần gia tăng suất thực tế thu hoạch 41 Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN - Orymax có tác dụng làm gia tăng độ cứng hạn chế đƣợc đổ ngã thông qua số chiều cao đồng ruộng cấp đổ ngã Khi xử lý orymax đạt hiệu việc gia tăng suất nghiệm thức 2ml/L - Silysol liều lƣợng 2g/L có tác dụng gia tăng độ cứng suất - Calcium nồng độ 200ppm có hiệu việc làm tăng độ cứng, hạn chế đƣợc đổ ngã làm tăng suất - Silicate nồng độ 400ppm không ảnh hƣởng đến chiều cao nhƣng góp phần làm tăng độ cứng, hạn chế đƣợc đổ ngã gia tăng suất - Khi bổ sung Silicate Calcium có tác dụng làm giảm tỷ lệ hạt lép 4.2 ĐỀ NGHỊ - Nên sử dụng chế phẩm orymax liều lƣợng 2ml/L để gia tăng độ cứng góp phần tăng suất lúa - Cần nghiên cứu thêm chế phẩm silysol nhiều liều lƣợng khác để thấy rõ gia tăng độ cứng suất lúa - Cần nghiên cứu kết hợp calcium số nguyên tố khoáng vi lƣợng khác để góp phần gia tăng độ cứng suất lúa 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chang 1964 Trích dẫn S Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Ngƣời dịch Trần Minh Thành Trƣờng Đại Học Cần Thơ: 26-27 Lê Văn Hồ Nguyễn Bảo Tồn 2004 Giáo trình sinh lý thực vật Bộ mơn sinh lý sinh hóa Khoa Nông Nghiệp Trƣờng Đại Học cần Thơ: 86-87 Nguồn http://www angiang.gov.vn Sản xuất – thị trƣờng Quản lý nƣớc dinh dƣỡng cho lúa đông xuân 2010 Nguồn http://www agroviet.gov.vn Thống kê – dự báo Cơ sở liệu – trồng trọt 2009 Ngô Thị Lệ Thuỷ 1998 Điều tra xác định số yếu tố giới hạn suất lúa cải tiến Ơ Mơn tỉnh Cần Thơ Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Luận án Thạc Sĩ Khoa Học Nông Học Trƣờng Đại Học Cần Thơ Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài 2004 Dinh dƣỡng khoáng trồng Đại học Cần Thơ Nguyễn Minh Chơn 2003 Đặc tính đổ ngã lúa ứng dụng anti-gibberellin để ổn định suất giảm đổ ngã cho lúa Hè Thu Biện pháp nâng cao suất lúa Hè Thu ĐBSCL 2003 Nguyễn Minh Chơn Nguyễn Thị Quế Phƣơng 2006 Ảnh hƣởng Prohexadionecalcium lên giảm đổ ngã lúa Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 6: 33-42 Nguyễn Minh Chơn 2007 Hạn chế đổ ngã cho lúa Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển bền vững vùng ĐBSCL sau Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại quốc tế (WTO): 342-350 Nguyễn Ngọc Đệ 2009 Giáo trình lúa Viện nghiên cứu phát triển đồng sông cửu long Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh S Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Ngƣời dịch Trần Minh Thành Trƣờng Đại Học Cần Thơ Singh Takahashi 1962 Trích dẫn S Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Ngƣời dịch Trần Minh Thành Trƣờng Đại Học Cần Thơ: 127-137 43 Vergara ctv 1976 Trích dẫn S Yoshida 1981 Cơ sở khoa học lúa Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc Tế Ngƣời dịch Trần Minh Thành Trƣờng Đại Học Cần Thơ: 25 Võ Tòng Xuân Hà Triều Hiệp 1998 Trồng lúa Nhà xuất Nơng Nghiệp Youshida et.al 1969 Trích dẫn Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài 2004 Dinh dƣỡng khoáng trồng Đại học Cần Thơ TÀI LIỆU TIẾNG ANH Corden, M E 1965 Influence of calcium nutrition on Eusarium wilt of tomato and polygalactoronase activity Phytopathology 55: 222-224 Epstein, E 1994 The anomaly of silicon in plant biology Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 91: 11-17 Epstein, E 1999 Silicon Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 50: 641-664 Epstein, E and Bloom, A J 2003 Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives, Second Edition, John Wiley & Sons, New York Hoshikawa, K and Wang, S 1990 General observation on lodged rice culms In studies on the lodging of rice plants Japanese Journal of Crop Science 59(4): 809-814 Lonegaran et al 1968, Lonegaran and Snowball 1969 Calcium requirement of plant Australian Journal Agricultural Research 20 (3): 465-478 Ma, J.F 2009 Slicon uptake and translocation in plants The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI Ma, J F and Takahashi, E 2002 Soil, Fertilizer, and Plant Silicon Research in Japan Elsevier Science, Amsterdam Ma, J F., Nishimura, K and Takahashi, E 1989 Effect of silicon on the growth of rice plant at different growth stage Soil Science and Plant Nutrition 35: 347-356 Ma, J F 2003 Functions of silicon in higher plants In Silicon Biomineralization Edited by W E G Muller Springer Verlag, Berlin, pp: 127-147 Morais 1988 As quoted by N K Fageria, V C Baligar, and R B Clark 2006 Physiology of Crop Production 44 Ravent, J A 2003 Cycling silicon-the role of accumulation in plant New Phytologist 158: 419-430 Savant, N K Snyder, G H, Datnoff, L E 1997 Silicon management and sustainable rice production Advances in Agronomy 58: 151-199 Setter, T L., S Peng, G J D Kirk, S S Virmani, M J Kropff and K G Cassman 1994 Physiological considerations and hybrid rice pp 39-62 In Breaking the yield barrier Edited by K G Cassman International Rice Research Institute, P O Box 933, 1099 Manila, Philippines Takahashi, E 1984 Fundamental principles of fertilizer application – based agriculture Yokendo, Tokyo, 320 pp IRRI 1988 As quoted by Matsuo, T., K Kumazawa., R Ishii., K Ishihara., H Hirata 1995 Science of the rice plant Volume Physiology, pp 185-216 Yamaji, N and Ma, J.F 2007 Spatial distribution and temporal variation of the rice silicon transporter Lsi1 Plant Physiology 143: 1306-1313 Yoshida, S 1965 Chemical aspects of the role of silicon in physiology of the rice plant Bulletin of the National Institute Agricultural Science Series B 15: 1-58 45 PHỤ LỤC Bảng phân tích ANOVA- Số chồi (chồi/m2) đƣợc đếm lúc 45 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,16 Tổng bình phƣơng 19,889 13728,00 27167,11 40915,00 Trung bình bình phƣơng 6,630 1716,00 1131,96 F tính P 0,0059 1,5160 0,2038 Bảng phân tích ANOVA- Số chồi (chồi/m2) đƣợc đếm lúc 60 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,58 Tổng bình phƣơng 2228,75 8046,06 21051,50 31326,31 Trung bình bình phƣơng 742,92 1005,76 877,15 F tính P 0,8470 1,1466 0,3697 Bảng phân tích ANOVA- Số chồi (chồi/m2) đƣợc đếm lúc 75 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,16 Tổng bình phƣơng 927,78 3668,50 7217,72 11814,00 Trung bình bình phƣơng 309,26 458,56 300,74 F tính P 1,0283 1,5248 0,3977 0,2008 Bảng phân tích ANOVA- Số (chồi) (chồi/m2) đƣợc đếm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,77 Tổng bình phƣơng 2722,78 3353,50 9062,72 15139,00 Trung bình bình phƣơng 907,59 419,19 377,61 F tính P 2,4035 1,1101 0,0924 0,3911 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc 45 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 1,96 Tổng bình phƣơng 53,27 14,89 38,86 107,01 Trung bình bình phƣơng 17,76 1,86 1,62 F tính P 10,9676 1,1492 0,0001 0,3683 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc 55 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,30 Tổng bình phƣơng 24,95 33,84 62,82 121,61 Trung bình bình phƣơng 8,32 4,23 2,62 F tính P 3,1776 1,6161 0,0423 0,1725 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc 65 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,40 Tổng bình phƣơng 39,22 42,39 117,37 198,97 Trung bình bình phƣơng 13,07 5,30 4,89 F tính P 2,6731 1,0834 0,0701 0,4073 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc 75 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,28 Tổng bình phƣơng 25,59 10,53 119,80 155,92 Trung bình bình phƣơng 8,53 1,32 4,99 F tính P 1,7089 0,2637 0,1919 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc 85 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,61 Tổng bình phƣơng 43,62 20,05 157,95 221,62 Trung bình bình phƣơng 14,54 2,51 6,58 F tính P 2,2090 0,3808 0,1131 10 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao lúa (cm) đƣợc đo lúc thu họach Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,18 Tổng bình phƣơng 1,48 17,03 111,01 129,52 Trung bình bình phƣơng 0,49 2,13 4,63 F tính P 0,1066 0,4601 11 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao đồng ruộng (cm) đƣợc đo lúc 75 NSKS Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,92 Tổng bình phƣơng 48,11 290,35 165,39 503,85 Trung bình bình phƣơng 16,04 36,29 6,89 F tính P 2,3272 5,2665 0,1000 0,0007 12 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao đồng ruộng (cm) đƣợc đo lúc 85 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 5,12 Tổng bình phƣơng 264,90 1161,87 383,89 1810,66 Trung bình bình phƣơng 88,30 145,23 15,99 F tính P 5,5202 9,0796 0,0050 0,0000 13 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao đồng ruộng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 14,17 Tổng bình phƣơng 1426,46 1741,40 1373,08 4540,94 Trung bình bình phƣơng 475,49 217,68 57,21 F tính P 8,3111 3,8047 0,0006 0,0052 14 Bảng phân tích ANOVA- Chiều cao thân lúa (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,64 Tổng bình phƣơng 10,22 52,36 102,71 165,30 Trung bình bình phƣơng 3,41 6,55 4,28 F tính P 0,7962 1,5293 0,1993 15 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài (cm) đƣợc đo lúc 75 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 3,11 Tổng bình phƣơng 4,56 1,24 10,46 16,25 Trung bình bình phƣơng 1,52 0,15 0,44 F tính P 3,4855 0,3544 0,0313 16 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài bơng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 3,25 Tổng bình phƣơng 15,32 3,60 12,45 31,37 Trung bình bình phƣơng 5,11 0,45 0,52 F tính P 9,8452 0,8677 0,0002 17 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài đòng (đài) (cm) đƣợc đo lúc 75 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,13 Tổng bình phƣơng 10,94 4,43 20,47 35,84 Trung bình bình phƣơng 3,65 0,55 0,85 F tính P 4,2761 0,6494 0,0149 18 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài đòng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 5,01 Tổng bình phƣơng 54,15 14,60 30,52 99,27 Trung bình bình phƣơng 18,05 1,83 1,27 F tính P 14,1963 1,4353 0,0000 0,2328 19 Bảng phân tích ANOVA- Chiều rộng đòng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 8,84 Tổng bình phƣơng 0,21 0,10 0,26 0,56 Trung bình bình phƣơng 0,07 0,01 0,01 F tính P 6,3590 1,1261 0,0025 0,3816 20 Bảng phân tích ANOVA- Tổng số hạt (hạt/bông) đƣợc đếm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 2,46 Tổng bình phƣơng 10,97 38,72 133,28 182,97 Trung bình bình phƣơng 3,66 4,84 5,55 F tính P 0,6586 0,8716 21 Bảng phân tích ANOVA- Tổng số hạt lép (hạt/bông) đƣợc đếm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 5,65 Tổng bình phƣơng 8,07 60,17 21,75 89,99 Trung bình bình phƣơng 2,69 7,52 0,91 F tính P 2,9690 8,2988 0,0520 0,0000 22 Bảng phân tích ANOVA- % hạt lép bơng (%) đƣợc tính thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,30 Tổng bình phƣơng 6,05 80,76 29,48 116,29 Trung bình bình phƣơng 2,02 10,10 1,23 F tính P 1,6405 8,2170 0,2064 0,0000 23 Bảng phân tích ANOVA- Tổng hạt (hạt/bông) đƣợc đếm thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 3,15 Tổng bình phƣơng 2,15 162,38 148,88 313,41 Trung bình bình phƣơng 0,72 20,30 6,20 F tính P 0,1157 3,2720 0,0115 24 Bảng phân tích ANOVA- % hạt bơng (%) đƣợc tính thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 1,34 Tổng bình phƣơng 6,05 80,76 29,48 116,29 Trung bình bình phƣơng 2,02 10,10 1,23 F tính P 1,6405 8,2170 0,2064 0,0000 25 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng (mN) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,44 Tổng bình phƣơng 113063,85 767499,06 320898,78 1201461,69 Trung bình bình phƣơng 37687,95 95937,38 13370,78 F tính P 2,8187 7,1752 0,0605 0,0001 26 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng (mN) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 8,42 Tổng bình phƣơng 296600,38 875754,72 778891,24 1951246,34 Trung bình bình phƣơng 98866,79 109469,34 32453,80 F tính P 3,0464 3,3731 0,0482 0,0098 27 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng (mN) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 11,34 Tổng bình phƣơng 482488,33 2962987,90 2239233,09 5684709,32 Trung bình bình phƣơng 160829,44 370373,49 93301,38 F tính P 1,7238 3,9696 0,1888 0,0041 28 Bảng phân tích ANOVA- Độ cứng lóng (mN) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 13,77 Tổng bình phƣơng 235033,32 5088408,82 5483725,37 10807167,52 Trung bình bình phƣơng 78344,44 636051,10 228488,56 F tính P 0,3429 2,7837 0,0248 29 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,02 Tổng bình phƣơng 13,20 16,24 40,53 69,98 Trung bình bình phƣơng 4,40 2,03 1,69 F tính P 2,6057 1,2019 0,0751 0,3391 30 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,47 Tổng bình phƣơng 0,95 6,43 20,75 28,13 Trung bình bình phƣơng 0,32 0,80 0,87 F tính P 0,3675 0,9299 31 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 8,95 Tổng bình phƣơng 7,37 6,38 38,13 51,88 Trung bình bình phƣơng 2,46 0,80 1,59 F tính P 1,5457 0,5019 0,2284 32 Bảng phân tích ANOVA- Chiều dài lóng (cm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,99 Tổng bình phƣơng 0,94 1,13 6,44 8,50 Trung bình bình phƣơng 0,31 0,14 0,27 F tính P 1,1648 0,5253 0,3437 33 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính lóng (mm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 7,69 Tổng bình phƣơng 0,21 0,04 0,47 0,72 Trung bình bình phƣơng 0,07 0,01 0,02 F tính P 3,5089 0,2317 0,0306 34 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính lóng (mm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 5,34 Tổng bình phƣơng 0,38 0,03 0,62 1,04 Trung bình bình phƣơng 0,13 0,00 0,03 F tính P 4,9614 0,1559 0,0081 35 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính lóng (mm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,76 Tổng bình phƣơng 0,34 0,29 1,32 1,95 Trung bình bình phƣơng 0,11 0,04 0,06 F tính P 2,0708 0,6715 0,1307 36 Bảng phân tích ANOVA- Đƣờng kính lóng (mm) đƣợc đo thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,51 Tổng bình phƣơng 0,59 0,32 1,43 2,34 Trung bình bình phƣơng 0,20 0,04 0,06 F tính P 3,3244 0,6784 0,0366 37 Bảng phân tích ANOVA- Năng suất lý thuyết (tấn/ha) đƣợc tính thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,16 Tổng bình phƣơng 1,49 8,92 5,81 16,22 Trung bình bình phƣơng 0,50 1,11 0,24 F tính P 2,0536 4,6031 0,1331 0,0017 38 Bảng phân tích ANOVA- Năng suất thực tế (tấn/ha) đƣợc lấy thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 8,02 Tổng bình phƣơng 0,94 3,78 3,18 7,89 Trung bình bình phƣơng 0,31 0,47 0,13 F tính P 2,3574 3,5711 0,0969 0,0073 39 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng thân (gam/0,2 m2) đƣợc lấy lúc 45 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 5,22 Tổng bình phƣơng 45,86 355,26 430,65 831,77 Trung bình bình phƣơng 15,29 44,41 17,94 F tính P 0,8519 2,4748 0,0410 40 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng thân (gam/0,2 m2) đƣợc lấy thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 4,89 Tổng bình phƣơng 67,61 716,16 460,56 1244,33 Trung bình bình phƣơng 22,54 89,52 19,19 F tính P 1,1743 4,6649 0,3402 0,0015 41 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng rễ (gam/0,2 m2) đƣợc lấy lúc 45 ngày sau sạ Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 7,10 Tổng bình phƣơng 4,32 79,14 58,91 142,37 Trung bình bình phƣơng 1,44 9,89 2,45 F tính P 0,5869 4,0307 0,0037 42 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng rễ (gam/0,2 m2) đƣợc lấy thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 6,05 Tổng bình phƣơng 2,68 66,30 39,06 108,05 Trung bình bình phƣơng 0,90 8,29 1,63 F tính P 0,5491 5,0920 0,0009 43 Bảng phân tích ANOVA- Trọng lƣợng 1000 hạt (gam) đƣợc lấy lúc thu hoạch Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV% 24 35 3,59 Tổng bình phƣơng 6,83 11,07 19,03 36,92 Trung bình bình phƣơng 2,28 1,38 0,79 F tính P 2,8712 1,7459 0,0574 0,1388 ... TRỒNG TRỌT Tên đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÖA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG Giáo viên hƣớng dẫn:... vậy, đề tài Ảnh hưởng hợp chất silic calcium lên độ cứng suất giống lúa OM2514 thực vụ Hè Thu Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng nhằm mục đích tìm liều lượng thích hợp để làm giảm... ngã đƣợc ghi nhận thu hoạch 37 xiii LÊ TRƢỜNG AN, 2010 Ảnh hƣởng hợp chất silic calcium lên độ cứng suất giống lúa OM2514 vụ Hè Thu Phƣờng 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Luận văn Tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HỢP CHẤT SILIC VÀ CALCIUM LÊN ĐỘ CỨNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM2514 TRONG VỤ HÈ THU TẠI PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay