ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006

90 22 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ - - BÙI CHÚC LY ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ - BÙI CHÚC LY ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy Cần Thơ - 2007 Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng Trọt với ñề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006 Do sinh viên BÙI CHÚC LY thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày……….tháng……….năm 2007 Cán hướng dẫn LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố luận văn trước ñây Tác giả luận văn Bùi Chúc Ly Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ii Luận văn tốt nghiệp kèm theo ñây, với tựa ñề “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006.”, BÙI CHÚC LY thực báo cáo, ñã ñược hội ñồng chấm luận văn thông qua Ủy Viên Ủy Viên Phản Biện Phản Biện Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2007 Chủ Tịch Hội đồng iii QÚA TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Bùi Chúc Ly Giới tính: nữ Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1984 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Ngã Năm - Sóc Trăng Chỗ ñịa liên lạc: Ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ðiện thoại: 0955096660 II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học: Thời gian ñào tạo từ năm 1990 ñến năm 1995 Trường: Tiểu học Ngã Năm II, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung học sở: Thời gian ñào tạo từ năm 1995 ñến năm 1999 Trường: THCS Mai Thanh Thế, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng Trung học phổ thơng: Thời gian đào tạo từ năm 1999 ñến năm 2002 Trường: THPT Mai Thanh Thế, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng iv CẢM TẠ Kính dâng ! Ba, mẹ suốt đời tận tụy Ơng bà ngoại, cơ, giúp đỡ q trình học tập Thành kính biết ơn ! Cô Trần Thị Ba chị Võ Thị Bích Thủy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Chú Trần Cơng ðỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực thí nghiệm đất quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Q thầy anh chị Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, thầy Bùi Văn Tùng giúp đỡ em hồn thành luận văn Thầy cố vấn Phạm Văn Phượng dìu dắt chúng em qua giảng ñường ðại Trung tâm học.Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chân thành cảm ơn ! Tập thể lớp Trồng Trọt khóa 28, bạn Thành Tâm, Văn Sơn, Ngọc trọn, Ngọc Quyên, Thảo Trân, … ñã giúp ñỡ tơi hồn thành đề tài v BÙI CHÚC LY, 2007 “Ảnh hưởng biện pháp trồng lên sinh trưởng suất cà chua, nhà lưới thành phố Cần Thơ, Xuân Hè 2006” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Trồng trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường ðại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn: TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC ðề tài “Ảnh hưởng biện pháp trồng lên sinh trưởng suất cà chua, nhà lưới thành phố Cần Thơ, Xuân Hè 2006.” ñược thực nhằm xác ñịnh ñược biện pháp trồng cà chua thích hợp cho sinh trưởng, giúp cà chua cho suất cao góp phần hồn thiện quy trình trồng cà chua cơng nghệ cao nhà lưới với hệ thống tưới nhỏ giọt Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên với 25 lần lặp lại, nghiệm thức gồm vật liệu ñựng giá thể 1/ Thùng xốp, 2/ Bầu ni lơng, 3/ Máng, đối chứng là: 4/ ðối chứng nhà lưới, 5/ ðối chứng theo nơng dân Diện tích thí nghiệm: 45 m2 (1,8 m x m), khoảng cách 0,30 m, khoảng cách hàng 0,9 m Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Kết thí nghiệm cho thấy nghiệm thức Thùng xốp có nhiệt ñộ giá thể thấp nhất, trồng Thùng xốp sinh trưởng tốt nghiệm thức ðối chứng (cùng ñiều kiện nhà lưới) trồng ñất không ñậy màng phủ ðối chứng theo nơng dân (ngồi nhà lưới) trồng đất có đậy màng phủ Trồng cà chua Thùng xốp cho suất cao (32,28 tấn/ha) Tỷ lệ bệnh khảm Thùng xốp thấp Bầu ni lông Máng Thùng xốp nhẹ, dễ di chuyển, giá thành rẻ (2.000ñ/thùng) loại vật liệu đựng giá thể phù hợp đưa vào sản xuất cà chua giá thể xơ dừa, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhà lưới Hợp tác xã rau an tồn, quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ vụ Xuân Hè ñể cung cấp cho siêu thị vi MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan iii Thơng qua hội đồng iv Lý lịch khoa học v Cảm tạ vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách bảng xi Danh sách hình xii MỞ ðẦU Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng ñặc tính thực vật 1.1.1 nguồn gốc giá trị dinh dưỡng cà chua 1.1.2 Tình hình sản xuất cà chua nước giới 1.1.3 ðặc tính thực vật cà chua Trung tâm Học liệu càĐH chua Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.2 Yêu cầu ñiều kiện ngoại cảnh cà chua 1.2.1 Ánh sáng 1.2.2 Nhiệt ñộ 1.2.3 Ẩm ñộ 1.2.4 Nước 1.2.5 ðất chất dinh dưỡng 1.3 Sâu bệnh hại quan trọng cà chua 1.3.1 Sâu hại 1.3.2 Bệnh hại 1.4 Kỹ thuật trồng cà chua 11 1.4.1 Giống 11 vii 1.4.2 Sản xuất rau nhà lưới, nhà kính 11 1.4.3 Sản xuất giá thể (SUBTRATE) 12 1.4.4 Vật liệu ñựng giá thể 14 1.4.5 Hệ thồng tưới nhỏ giọt 15 Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 16 2.1.1 ðịa điểm thời gian 16 2.1.2 Khí hậu 16 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 17 2.2 Phương pháp 18 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 18 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 20 2.2.3 Các tiêu theo dõi 23 Trung tâm Học liệu ĐH tích Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.2.4 Phân số liệu 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 26 3.2 ðiều kiện ngoại cảnh 27 3.2.1 Cường ñộ ánh sáng 27 3.2.2 Nhiệt ñộ 28 3.2.3 pH EC giá thể 31 3.3 Tình hình sâu bệnh 32 3.3.1 Dòi đục lòn 32 3.3.2 Bệnh ñốm vòng 33 3.3.3 Bệnh khảm virus 33 3.3.4 Bệnh Héo rũ 35 3.4 Tình hình sinh trưởng 36 3.4.1 Ngày trổ hoa, thu hoạch thời gian kéo dài thu hoạch viii 36 PHỤ CHƯƠNG SỐ LIỆU TĂNG TRƯỞNG, THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRÊN CÁC VẬT LIỆU ðỰNG GIÁ THỂ Bảng Ngày trổ hoa, ngày thu hoạch thời gian kéo dài thu hoach cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân Thời gian (ngày sau trồng) Thu hoạch trái Thời gian kéo dài Trổ hoa ñầu tiên ñầu tiên thu hoạch 20 57 31 20 57 31 20 57 31 20 57 31 25 64 31 Bảng Chiều cao cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau Trung tâm Họckhi liệu ĐH Cần @ Tài liệu học tập nghiên cứu trồng TP CầnThơ Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) Chiều cao (cm) qua ngày sau trồng 22 36 50 13,02 a 45,75 a 79,58 a 90,25 a 12,50 a 47,08 a 72,67 ab 83,42 a 12,30 a 48,25 a 76,25 a 82,50 a 90,00 a 12,96 a 49,42 a 74,92 a 10,59 b ** 11,83 32,9 ** 10,55 b 66,75 b 74,42 b * 12,63 ** 11,01 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Tốc ñộ tăng trưởng chiều cao cà chua (cm) vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nơng dân Trung bình Tốc ñộ tăng trưởng/ngày - 22 32,72 34,58 35,95 36,46 Ngày sau trồng 22 - 36 31,00 25,58 28,00 28,33 36 - 50 11,50 10,75 6,25 12,25 22,33 33,83 7,67 32,41 13,48 29,35 2,1 9,68 0,69 Bảng Số cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Trung Vật liệu ñựng giá thể tâm Học liệu - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) Số cà chua 22 ngày sau trồng ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 12,25 a 11,92 a 12,42 a 11,83 a 12,08 a ns 10,37 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng ðường kính gốc thân cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nơng dân F CV (%) ðường kính gốc thân (mm) qua ngày sau trồng 22 36 50 4,84 ab 7,95 a 9,86 ab 11,49 ab 5,09 a 8,16 a 11,52 a 12,25 a 4,57 b 7,88 ab 10,18 ab 12,24 a 4,35 b 3,29 c ** 10,22 7,14 b 9,31 b 10,48 b 5,60 9,34 b 11,02 b c ** 9,58 ** 14,92 ** 9.23 Bảng Tốc độ tăng trưởng đường kính gốc thân cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Trung Vật liệu ñựng giá thể tâm Họcxốp liệu - Thùng - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nơng dân Trung bình Tốc độ tăng trưởng/ngày 3,07 3,32 Ngày sau trồng 22 - 36 @ Tài liệu 1,91 học tập 3,37 2,30 2,79 2,18 1,16 2,31 3,74 2,08 2,92 2,7 1,53 0,21 0,19 0,11 - 22 ĐH Cần 3,11Thơ 36 - 50 nghiên cứu 1,62 0,73 2,08 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Kích thước trái (cm) tỷ lệ chiều cao/ đường kính trái cà chua vật liệu ñựng giá thể qua ngày sau trồng TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) Chiều cao trái (cm) 5,48 a 5,32 ab 5,44 a ðương kính trái (cm) 4,81 abc 4,59 c 4,89 a 5,08 b 4,62 bc 1,10 a 5,28 ab 4,85 ab 1,09 a * 6,18 ns 7,75 * 5,41 Tỷ lệ chiều cao/đường kính 1,14 a 1,16 a 1,11 a Bảng Trọng lượng trái số trái cà chua vật liệu ñựng giá thể TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu TrọngThơ lượng@ trái Tài (g/trái) trái/cây Trung tâm Học liệu ĐH Cần liệu học tậpSốvà nghiên cứu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) 57,33 ab 54,08 ab 61,75 ab 15,67 a 14,00 ab 11,42 c 50,00 b 12,92 bc 70,83 a 11,08 * 36,04 c ** 21,27 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Thành phần suất cà chua vật liệu ñựng giá thể TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) Bảng 10 Trọng lượng trái (kg/cây) 0,87 a 0,65 bc 0,68 bc 0,62 c 0,74 b ** 17,51 Trọng lượng toàn (kg/cây) 1,16 a 0,91 c 0,88 c Tỷ lệ trọng lượng trái/cây (%) 75 a 71 a 77 a 1,08 b 58 a 0,92 81 a ** 3,34 c ns 20,78 Phần trăm trọng lượng chất khô trái cà chua vật liệu ñựng giá thể TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể Phần trăm trọng lượng chất khô trái Phần trăm trọng lượng chất khô Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) 4,00 a 4,33 a 3,67 a 14,67 a 15,33 a 17,00 a 4,00 a 18,67 a 4,00 a 22,33 a ns 9,13 ns 22,35 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 11 Năng suất cà chua vật liệu ñựng giá thể TP Cần Thơ, Xuân Hè 2006 Vật liệu ñựng giá thể - Thùng xốp - Bầu ni lông - Máng - ðối chứng nhà lưới - ðối chứng theo nông dân F CV (%) Năng suất tổng (tấn/ha) 32,28 a 24,14 bc 25,17 bc 23,13 27,49 b ** 17,51 c Năng suất thương phẩm (tấn/ha) 19,38 a 14,83 bc 13,18 c Tỷ lệ NSTP/NST (%) 60 b 61 ab 53 c 15,15 bc 65 a 16,27 b 59 b ** 21,67 ** 10,23 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê, *: khác biệt mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) Bảng Nhiệt độ trung bình giá thể lúc 9:00 8, 17 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,7 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 19,711 17,727 37,437 Trung bình Bình phương 4,928 1,773 F tính 2,780** Bảng Nhiệt độ trung bình giá thể lúc 11:00 8, 17 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 4,0 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 46,851 14,727 61,577 Trung bình Bình phương 11,713 1,473 F tính 7,953** Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Nhiệt độ trung bình giá thể lúc 13:00 8, 17 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 2,5 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 54,756 6,553 61,309 Trung bình Bình phương 13,689 0,655 F tính 20,889** Bảng Nhiệt độ trung bình giá thể lúc 15:00 8, 17 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 2,01 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 62,587 4,387 66,973 Trung bình Bình phương 15,647 0,439 F tính 35,669** Bảng Nhiệt độ trung bình giá thể lúc 17:00 8, 17 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 2,16 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 48,951 4,847 53,797 Trung bình Bình phương 12,238 0,485 F tính 25,250** Bảng Tỷ lệ Dòi đục lòn trên vật liệu ñựng giá thể khác 58 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 20,71 Trung ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 1507,810 15688,900 17196,710 Trung bình Bình phương 376,952 285,253 F tính 1,321ns Bảng Tỷ lệ bệnh ðốm vòng trên vật liệu ñựng giá thể khác ngàyĐH sau trồng.Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu tâm Học58liệu Cần Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 13,84 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 808,669 9339,502 10148,171 Trung bình Bình phương 202,167 169,809 F tính 1,191 ns Bảng Chiều cao cà chua trồng vật liệu ñựng giá thể khác thời kỳ 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 11,01 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 1777,100 4671,083 6448,183 Trung bình Bình phương 444,275 84,929 F tính 5,231 ** Bảng Số thân cà chua trồng vật liệu ñựng giá thể khác thời kỳ 22 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 10,37 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 2,733 86,667 89,400 Trung bình Bình phương 0,683 1,576 F tính 0,434 ** Bảng 10 Chiều dài cà chua trồng vật liệu ñựng giá thể khác thời kỳ 36 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 8,82 Trung ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 210,233 353,500 563,733 Trung bình Bình phương 52,558 6,427 F tính 8,177 ** Bảng 11 Chiều rộng cà chua trồng vật liệu ñựng giá thể khác thời kỳ 36 ĐH ngày sau Thơ trồng @ Tài liệu học tập nghiên cứu tâm Học liệu Cần Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 13,44 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 1233,087 570,143 1803,230 Trung bình Bình phương 308,272 10,366 F tính 29,738 ** Bảng 12 ðường kính gốc thân cà chua trồng vật liệu ñựng giá thể khác thời kỳ 50 ngày sau trồng Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,23 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 26,149 62,838 88,987 Trung bình Bình phương 6,537 1,143 F tính 5,722 ** Bảng 13 Chiều cao trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 5,41 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 1,183 4,544 5,727 Trung bình Bình phương 0,296 0,083 F tính 3,578 * Bảng 14 ðường kính trái cà chua vật liệu đựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,18 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 0,933 4,736 5,669 Trung bình Bình phương 0,233 0,086 F tính 2,709 * Bảng 15 Tỷ lệ (%) chiều cao/đường kính trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác tự Thơ Tổng bình liệu Trung F tính cứu Trung tâmNguồn Họcbiến liệu ĐHðộ Cần @ Tài học bình tập nghiên ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 7,75 55 59 phương 0,042 0,416 0,457 Bình phương 0,010 0,008 1,386 ns Bảng 16 Trọng lượng trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 36,04 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 3064,100 24701,500 27765,600 Trung bình Bình phương 766,025 449,118 F tính 1,706 ns Bảng 17 Số trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 21,27 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 171,567 421,417 592,983 Trung bình Bình phương 42,892 7,662 F tính 5,598 ** Bảng 18 Trọng lượng trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 17,51 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 464211,433 859544,750 1323756,183 Trung bình Bình phương 116052,858 15628,086 F tính 7,426 ** Bảng 19 Trọng lượng tồn cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 3,34 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 180254,759 10918,015 191172,773 Trung bình Bình phương 45063,690 1091,801 F tính 41,275 ** Bảng 20 Tỷ lệ (%) trọng lượng trái/cây cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 20,78 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 951,067 2268,667 3219,733 Trung bình Bình phương 237,767 226,867 F tính 1,048 ns Bảng 21 Phần trăm trọng lượng chất khô trái cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 9,13 ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 0,667 1,333 2,000 Trung bình Bình phương 0,167 0,133 F tính 1,250 ns Bảng 22 Phần trăm trọng lượng chất khơ cà chua vật liệu đựng giá thể khác Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 22,35 Trung ðộ tự 10 14 Tổng bình phương 112,933 154,667 267,600 Trung bình Bình phương 28,233 15,467 F tính 1,825 ns Bảng 23 Năng suất tổng (tấn/ha) cà chua vật liệu ñựng giá thể khác ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu tâm Học liệu Nguồn biến ñộng Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 17,51 ðộ tự 55 59 Tổng bình phương 636,723 1179,096 1815,819 Trung bình Bình phương 159,181 21,438 F tính 7,425 ** Bảng 24 Năng suất thương phẩm (tấn/ha) cà chua vật liệu ñựng giá thể khác Nguồn biến ðộ tự Tổng bình Trung bình F tính động phương Bình phương Nghiệm thức 254,634 63,658 5,459 ** Sai số 55 641,347 11,661 Tổng cộng 59 895,981 CV (%) = 21,67 PHỤ CHƯƠNG MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM (a) (b) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu (c) (d) Hình 5.1 Một số triệu chứng thiệt hại bệnh cà chua (a) bệnh khảm, (b) bệnh héo rũ, (c) bệnh đốm vòng, (d) bệnh sinh lý nứt trái (a) (b) (d) nghiên cứu Trung tâm Học liệu ĐH (c) Cần Thơ @ Tài liệu học tập (e) (f) Hình 5.2 Hiện tượng cà chua bị nghiệm thức 30 ngày sau trồng (a) Thùng xốp, (b) Bầu ni lông, (c) Máng, (d) ðối chứng nhà lưới, (e) ðối chứng theo nông dân, (f) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ - BÙI CHÚC LY ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006 Trung... với ñề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006 Do sinh viên BÙI CHÚC LY thực Kính trình lên hội đồng... tài Ảnh hưởng biện pháp trồng lên sinh trưởng suất cà chua, nhà lưới thành phố Cần Thơ, Xuân Hè 2006. ” ñược thực nhằm xác ñịnh ñược biện pháp trồng cà chua thích hợp cho sinh trưởng, giúp cà chua
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRỒNG LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA, TRONG NHÀ LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, XUÂN HÈ 2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay