ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP CẮT TỈA VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP DẦU KHOÁNG VỚI MỘT SỐ CHẾ PHẨM NÔNG DƯỢC LÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI DƯA HẤU TẠI TP. CẦN THƠ VỤ XUÂN HÈ, 2005

92 25 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP Năm học: 2005-2006 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP CẮT TỈA VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP DẦU KHỐNG VỚI MỘT SỐ CHẾ PHẨM NƠNG DƯỢC LÊN CƠN TRÙNG GÂY HẠI DƯA HẤU TẠI TP CẦN THƠ Trung tâm Học liệu ĐH Cần @ Tài học tập nghiên cứu VỤThơ XUÂN HÈ,liệu 2005 PHẠM NGUYỄN MINH TRUNG HUỲNH THỊ MỘNG TIỀN Luận văn kỹ sư Chuyên ngành: Trồng trọt - Nông học Cần Thơ 2/2006 MỤC LỤC Trang Danh sách hình Danh sách bảng Danh sách chữ viết tắt Tóm lược Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc đặc tính chung dưa hấu 1.1.1 Nguồn gốc, phân bố 1.1.2 Tình hình sản xuất dưa hấu giới nước 1.1.3 Giá trị dinh dưỡng 1.4 Đặc tính thực vật 1.1.4.1 Rễ 1.1.4.2 Thân Trung tâm Lá Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 1.1.4.3 cứu 1.1.4.4 Hoa 1.1.4.5 Trái 1.1.4.6 Hạt 1.1.5 Điều kiện ngoại cảnh 1.1.5.1 Nhiệt độ 1.1.5.2 Ẩm độ 1.1.5.3 Ánh sáng 1.1.5.4 Đất 1.1.5.5 Nước 1.1.6 Các thời kỳ sinh trưởng 1.1.6.1 Thời kỳ tăng trưởng 1.1.6.2 Thời kỳ hoa kết trái 1.1.6.3 Thời kỳ phát triển trái 10 1.2 Một số trùng gây hại dưa hấu 10 1.2.1 Bù lạch 10 1.2.1.1 Phân bố kí chủ 10 1.2.1.2 Đặc điểm hình thía sinh học 11 1.2.1.3 Tập quán sinh sống cách gây hại 12 1.2.1.4 Biện pháp phòng trị 12 1.2.2 Sâu ăn tạp 13 1.2.2.1 Phân bố kí chủ 13 1.2.2.2 Đặc điểm hình thía sinh học 13 1.2.2.3 Tập quán sinh sống cách gây hại 14 1.2.2.4 Biện pháp phòng trị 14 1.2.3 Sâu xanh ăn 14 1.2.3.1 Phân bố kí chủ 14 1.2.3.2 Đặc điểm hình thái sinh học 15 1.2.3.3 quán sinhĐH sốngCần cách gây @ hại Tài 15 cứu Trung tâm Tập Học liệu Thơ liệu học tập nghiên 1.2.3.4 Biện pháp phòng trị 16 1.2.4 Nhện đỏ 16 1.2.4.1 Phân bố kí chủ 16 1.2.4.2 Đặc điểm hình thái sinh học 16 1.2.4.3 Tập quán sinh sống cách gây hại 17 1.2.4.4 Biện pháp phòng trị 17 1.2.5 Rầy mềm 18 1.2.5.1 Phân bố kí chủ 18 1.2.5.2 Đặc điểm hình thía sinh học 18 1.2.5.3 Tập quán sinh sống cách gây hại 18 1.2.5.4 Biện pháp phòng trị 19 1.3 Các kết nghiên cứu biện pháp cắt tỉa dưa hấu 20 1.4 Một số hoạt chất phòng trừ trùng gây hại dưa hấu 21 1.4.1 Alpha cypermethrin 21 1.4.2 Acetamiprid 22 1.4.3 Abamebtin 22 1.4.4 Dầu khoáng 24 Chương 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 27 2.1 Phương tiện 27 2.2 Phương pháp 27 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 27 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 30 2.2.3 Thu thập số liệu 32 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Ghi nhận tổng quát 36 3.2 Tình hình sâu hại 36 3.2.1 Bù lạch 36 3.2.2 xanh 38 cứu Trung tâmSâu Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 3.2.3 Sâu ăn tạp 40 3.2.4 Nhện đỏ 42 3.2.5 Rầy mềm 44 3.3 Tình hình tăng trưởng 47 3.3.1 Chiều dài thân 47 3.3.2 Số lá/thân 48 3.4 Thành phần suất 50 3.4.1 Trọng lượng trái 50 3.4.2 Trọng lượng dây khô 51 3.5 Năng suất lý thuyết suất thực tế 52 3.6 Hiệu kinh tế 55 3.6.1 Tổng chi 55 3.6.2 Tổng thu 55 3.6.3 Lợi nhuận 56 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61 4.1 Kết luận 61 4.2 Đề nghị 61 Tài liệu tham khảo 62 Phụ lục Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 2.1 Tổ hợp 10 nghiệm thức thí nghiệm dưa hấu TP Cần Thơ, – 27 5/2005 3.1 Mật số bù lạch/dây dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử 36 lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.2 Mật số sâu xanh/dây dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý 39 thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.3 Mật số sâu ăn tạp/dây dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý 41 thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.4 Mật số nhện đỏ/dây dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý 43 thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.5 Tỉ lệ thiệt hại số thiệt hại rầy mềm dưa hấu biện 46 pháp ngắt đọt xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 47 3.6 Chiều dài thân dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 Số thân dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý thuốc 49 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.8 Trọng lượng trái trọng lượng khô rễ, thân, dưa hấu 50 biện pháp ngắt đọt xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3Trung tâm5/2005 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 3.9 Năng suất lý thuyết suất thực tế dưa hấu biện pháp 53 ngắt đọt xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.10 Hiệu kinh tế sản xuất dưa hấu áp dụng biện pháp cắt tỉa 55 sử dụng kết hợp dầu khoáng với số chế phẩm nông dược lên số côn trùng gây hại dưa hấu TP Cần Thơ, tháng – 5/2005 3.7 DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm “Ảnh hưởng biện pháp ngắt đọt 29 sử dụng chế phẩm nơng dược để kiểm sốt dịch hại dưa hấu vụ xuân hè 2005” 3.1 Mật số bù lạch/dây dưa hấu biện pháp ngắt đọt 37 xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.2 Mật số sâu xanh qua giai đoạn sinh trưởng dưa hấu 40 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.3 Mật số sâu ăn tạp qua giai đoạn sinh trưởng dưa hấu 42 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.4 Mật số nhện đỏ qua giai đoạn sinh trưởng dưa hấu 44 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.5 Biến động tỷ lệ thiệt hại rầy mềm qua giai đoạn sinh 45 trưởng dưa hấu TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.6 Biến động số thiệt hại rầy mềm qua giai đoạn sinh 46 trưởng dưa hấu TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.7 Chiều dài thân dưa hấu qua giai đoạn sinh trưởng 48 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.8 Số lá/thân dưa hấu qua giai đoạn sinh trưởng 49 Trung tâmTPHọc ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên Cần liệu Thơ, tháng 3-5/2005 3.9 Trọng lượng trái dưa hấu biện pháp cắt tỉa xử lý thuốc 51 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.10 Trọng lượng khô rễ, thân, dưa hấu biện pháp ngắt đọt 52 xử lý thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.11 Năng suất lý thuyết dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý 53 thuốc TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 3.12 Năng suất thực tế dưa hấu biện pháp ngắt đọt xử lý thuốc 54 TP Cần Thơ, tháng 3-5/2005 cứu Phạm Nguyễn Minh Trung Huỳnh Thị Mộng Tiền 2006 Ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa sử dụng kết hợp dầu khoáng với chế phẩm nông dược lên côn trùng gây hại dưa hấu, Cần Thơ, Xuân Hè 2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt – Nông học Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn khoa học: PGs Ts Trần Văn Hai TÓM LƯỢC Nhằm giúp nông dân đạt suất, lợi nhuận cao, bên cạnh hạn chế sử dụng phân hoá học trồng dưa hấu, đề tài “Ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa sử dụng kết hợp dầu khoáng với chế phẩm nông dược lên côn trùng gây hại dưa hấu Cần Thơ, vụ Xuân Hè 2005” thực Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, Cần Thơ Thí nghiệm bố trí theo thể thức lơ phụ, lơ TrungThành tâmphố Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu gồm hai biện pháp ngắt đọt không ngắt đọt lô phụ gồm năm biện pháp phun thuốc trừ sâu (dầu khoáng DS 98,8 EC, dầu khoáng DS 98,8 EC kết hợp với Abatimec 1,8 EC, dầu khoáng DS 98,8 EC kết hợp với Mospha 80 EC, dầu khoáng DS 98,8 EC kết hợp với Abatimec 1,8 EC phun xen kẽ với Mospha 80 EC đối chứng không phun thuốc), ba lần lặp lại, với giống dưa hấu Bảo Long, kết thí nghiệm cho thấy: Hiệu biện pháp ngắt đọt: trồng dưa hấu màng phủ có áp dụng biện pháp ngắt đọt có tác dụng hạn chế tốt mật số lồi côn trùng gây hại (bù lạch, sâu xanh, sâu ăn tạp rầy mềm) giai đoạn đầu (25 NSKT), sau khác biệt mật số lồi sâu hại hai biện pháp khơng đáng kể Do thí nghiệm bố trí có sẵn nguồn nhện đỏ, nên nghiệm thức có mật số nhện đỏ cao từ sớm (15 NSKT) Vì đánh giá tác dụng biện pháp ngắt đọt đến mật số nhện đỏ dưa Hiệu loại thuốc sử dụng: thuốc Abatimec 1,8 EC dùng kết hợp với dầu khoáng DS 98,8 EC luân phiên hai loại thuốc Abatimec 1,8 EC với Mospha 80 EC có kết hợp với dầu khống DS 98,8 EC cho hiệu cao phòng trừ lồi trùng gây hại dưa hấu (đặc biệt nhện đỏ, bù lạch rầy mềm) Mospha 80 EC hay dầu khoáng DS 98,8 EC sử dụng riêng lẽ có khả hạn chế sâu hại giai đoạn đầu sau khơng phát huy tác dụng Thí nghiệm cho thấy có tương tác ngắt đọt với phun thuốc phòng trừ bù lạch rầy mềm gây hại dưa hấu Phun thuốc dưa hấu ngắt đọt làm giảm mật số bù lạch rầy mềm không ngắt đọt Hiệu kinh tế: nghiệm thức phun Abatimec 1,8 EC kết hợp với dầu khoáng DS 98,8 EC biện pháp ngắt đọt không ngắt đọt đem lại lợi nhuận cao cho người trồng dưa hấu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu MỞ ĐẦU Dưa hấu Citrullus lanatus Thumb., họ Cucurbitaceae loại rau ăn trái phổ biến bữa ăn ngày Thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 60 ngày), trồng quanh năm, phù hợp với chế độ luân canh đất lúa, hiệu kinh tế cao Vì năm gần đây, diện tích trồng dưa hấu tỉnh vùng đồng sơng Cửu Long nói chung Cần Thơ nói riêng ngày gia tăng Tuy nhiên, dưa hấu thường bị nhiều lồi trùng cơng bù lạch, sâu ăn tạp, ruồi đục lòn, rầy mềm, rầy phấn trắng, sâu xanh, nhện đỏ, Phần lớn côn trùng gây thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu công phần đọt non cây, dưa hấu có đặc tính phát triển nhiều nhánh nên thích hợp cho trùng cơng Trong đó, nơng dân quan tâm đến việc cắt tỉa nhánh canh tác dưa hấu Theo Phạm Hồng Cúc (2002) dưa hấu loại cần cắt tỉa chồi nhánh đạt suất cao Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ngồi sử dụng màng phủ nơng nghiệp, việc kết hợp phun dầu khoáng với thuốc trừ sâu hệ làm giảm mật số côn trùng bệnh hại mà đem lại hiệu qủa kinh tế sản xuất dưa hấu.Chính vậy, chúng tơi tiến hành thí nghiệm nhằm khảo sát: “Ảnh hưởng biện pháp cắt tỉa kết hợp dầu khoáng với số chế phẩm nơng dược để kiểm sốt dịch hại dưa hấu Cần Thơ vụ XuânHè, 2005” Thí nghiệm tiến hành nhằm mục đích: Làm giảm thất thu côn trùng gây cách tạo điều kiện bất lợi cho côn trùng sinh sống gây hại mùa khô cách ngắt đọt, tỉa nhánh sử dụng dầu khoáng kết hợp số chế phẩm nơng dược cách an tồn hiệu Bảng 3: Ảnh hưởng biện pháp ngắt đọt sử dụng số chế phẩm nông dược đến mật số bù lạch (31 NSKT) dưa hấu (Long Tuyền, Cần Thơ 3-5/ 2005) Nghiệm thức Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Lặp lại 12,0265 6,0132 Nhân tố 8,4801 8,4801 0,01 ns Sai số (a) 0,3313 0,1656 Nhân tố phụ 18,0302 4,5075 3,10 * Tương tác 1,1340 0,2835
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP CẮT TỈA VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP DẦU KHOÁNG VỚI MỘT SỐ CHẾ PHẨM NÔNG DƯỢC LÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI DƯA HẤU TẠI TP. CẦN THƠ VỤ XUÂN HÈ, 2005, ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP CẮT TỈA VÀ SỬ DỤNG KẾT HỢP DẦU KHOÁNG VỚI MỘT SỐ CHẾ PHẨM NÔNG DƯỢC LÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI DƯA HẤU TẠI TP. CẦN THƠ VỤ XUÂN HÈ, 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay